Kitöltési útmutató évi NB I osztályú férfi felnőtt futsal bajnokságra való nevezés feltételeinek teljesítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató. 2014-2015. évi NB I osztályú férfi felnőtt futsal bajnokságra való nevezés feltételeinek teljesítéséhez"

Átírás

1 Kitöltési útmutató évi NB I osztályú férfi felnőtt futsal bajnokságra való nevezés feltételeinek teljesítéséhez MINDEGYIK, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTVÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS. A NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓNAK AZ AKTUÁLIS HELYZETET KELL, TÜKRÖZNIE! 1. 4/A Nevezési lap (felnőtt NB I) kitöltendő és csatolandó. Eredeti példány (1. melléklet). 2. Hatályos Társasági szerződés másolata csatolandó. 3. Ügyvezető aláírási címpéldányának másolata csatolandó napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya (2014. június 1-e utáni keltezésű). 5. 3/C Nevezési díj befizetésének megfelelő igazolása. 6. 3/D Tagdíj befizetésének megfelelő igazolása. 7. 3/E Nyilatkozat aláírandó és csatolandó. (2. melléklet) 8. 3/F Nyilatkozat aláírandó és csatolandó. (3. melléklet) 9. 3/G Nyilatkozat biztosítások meglétéről + mellékletek (biztosítási kötvény, vagy ajánlat másolata) (4. melléklet) /H Nyilatkozat: Csatolandó a NAV együttes adóigazolás és önkormányzat adóigazolás - eredeti példányai május 1. időpont után dátumozott igazolása a kötelezettségek 90 napot meg nem haladásáról (5. melléklet) /K Nyilatkozat aláírandó és csatolandó (6. melléklet). 12. Nyilatkozat aláírandó és csatolandó (7. melléklet) /I Csatolandó továbbá az MLSZ igazolása lejárt tartozás nemlétéről /J A sportszervezet székhelye szerint illetékes Megyei-Budapesti Igazgatóság írásos nyilatkozata, hogy a sportvállalkozásnak vele szemben nincs tartozása Nyilatkozat aláírandó és csatolandó (8. melléklet). Megjegyzés: Az NB I-es sportszervezetek tartalék csapatainak nevezésénél a 2., 3., 4., 6., 13. és 14. pontban előírtakat nem kell teljesíteni!

2 1. melléklet NEVEZÉSI LAP A ÉVI NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLYÚ FÉRFI FELNŐTT FUTSAL BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI RÉSZÉRE A sportvállalkozás (cégbírósági bejegyzéssel megegyező) neve: székhelye: cégjegyzék száma: adószáma: levelezési címe (irányítószámmal): faxszáma: címe: klub alapítási éve: klub színe: fiók telep, telephely címe: honlap címe: sportszervezet kódja ( programban ): A NAV-nál bejelentett bankszámlaszám(ok): A sportvállalkozás azon neve, melyet a bajnokság ideje alatt használni kíván: A Kft./Rt. ügyvezető igazgató, cégvezető, vezérigazgató: neve: mobil címe: Technikai vezető neve: mobil címe: Szerződéssel rendelkező orvos neve: orvosi szakképzettsége: oklevél száma és kelte: továbbképzés(ek) helye, ideje, oklevél száma és kelte: sportorvosi szakvizsga kelte, oklevél száma: továbbképzés(ek) helye, ideje, oklevél száma és kelte:

3 Szerződéssel rendelkező fizioterapauta neve: szakmai továbbképzés(ek) helye, ideje: Centerpálya neve: címe: Pálya talaja: Parkett Műanyag faxszáma: Nevezési lap beérkezési határideje: július 11. (péntek), óra Levelezési cím: Magyar Labdarúgó Szövetség (1386 Budapest 62., Pf.: 906/1.) Az MLSZ évi Versenykiírását, a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rendet illetve az Edzői Licenc-eket megkaptuk, az abban foglaltakat magunkra nézve jelen nevezéssel kötelező érvénnyel elfogadjuk..., június. képviseletre jogosult aláírása

4 NYILATKOZAT 2. melléklet néven szereplő futsal csapatot működtető.. nevű gazdasági társaság, jelentős részarányú tulajdonosa, valamint a társaság ügyvezetője minden, a tárgyra vonatkozó lényeges körülmény ismeretében kijelentjük, hogy Elfogadjuk az MLSZ minden szabályzatát, rendelkezéseit és határozatát. 1. Minden adatszolgáltatásért teljes körű felelősséget vállalunk. 2. A bajnokságban szereplő szerződött futsal játékos játékjogának a Bajnokság teljes időtartama alatt a sportszervezetünk 100%-ban tulajdonosa, és a játékjogosultságuk eladásának bevételéből a sportszervezeten és az MLSZ-en kívül más természetes, vagy jogi személy nem rendelkezik. 3. A sportszervezet valamennyi hivatásos futsal játékosaival kötendő szerződést az MLSZ NYIÁSZ-ban foglaltak alapján, a szerződésekre vonatkozó minimál követelmények hiánytalan alkalmazásával köti meg. 4. A sportszervezetnek futsal játékosokkal, edzőkkel, sportvezetőkkel, alkalmazottakkal és más sportszervezettel, valamint az MLSZ vagy MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságaival szemben nincs tartozása, illetve a tartozásra a sportszervezet az érintettekkel megállapodást kötött. A tartozásmentességről az MLSZ és MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságainak hivatalos igazolását a nevezési dokumentációhoz mellékeljük. 5. A sportszervezet az MLSZ által kijelölt könyvvizsgálónak betekintést biztosít a sportszervezet könyveibe, illetve, hogy köteles felhatalmazást adni az adóhatóság, valamint a számláját vezető bank számára, hogy a sportszervezet köztartozásairól, valamint pénzügyi forgalmáról az MLSZ által kijelölt könyvvizsgálónak kérelemre tájékoztatást adjanak. 6. Tudomásul vesszük, hogy a bajnokságban részt vehet: a. Az a sportvállalkozás, amellyel szemben a bíróság nem rendelte el a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt nem áll, b. Az a sportegyesület, amely nem határozta el feloszlását. c. Az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás nem indult. 7. A sportszervezettel szemben a CSTV szerint csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve nem indult ellene végelszámolási eljárás sem. 8. Az MLSZ Elnökségének hatályos határozatában előírt UEFA képesítéssel rendelkező edzőt foglalkoztatunk. 9. Rendelkezünk és a Bajnokság teljes időtartama alatt rendelkezni fogunk mindazon személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel és jogokkal, melyek szükségesek a Bajnokságban való részvételhez, a jelenleg ismert és a jövőben vállalt pénzügyi kötelességek teljesítéséhez. 10. A bajnoki év időtartalma alatt a sportszervezet sem a bajnokságba való nevezés, sem a bajnokságban való indulás és részvétel jogát sportszervezetünk nem ruházhatja át, az erre irányuló szerződése semmis. 11. A évi Bajnokság mérkőzéseihez Versenykiírási szabályzatoknak, Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rendnek megfelelően a Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek kifizetésére a likvid pénzügyi fedezetet biztosítom, illetve folyamatosan határidőre annak kifizetéséről gondoskodom. 12. A évről szóló beszámolót a Számviteli törvény előírásai szerint elkészítettük, elfogadtuk és letétbe helyeztük, a közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk. 13. Az MLSZ-szel, vagy az MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságaival szemben nincs folyamatban polgári peres eljárásunk. További vitás ügyeinkben az MLSZ Alapszabály 10. (1) bekezdés j. és (2) bekezdés i. pontjaiban foglaltak szerint járunk el., június % részarányú tulajdonos

5 3. melléklet NYILATKOZAT néven szereplő futsal csapatot működtető.. nevű gazdasági társaság jelentős részarányú tulajdonosa, valamint a társaság ügyvezetője kijelentjük, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy sportvezetőink, sportszakembereink és igazolt játékosaink sem közvetve, sem közvetlenül ne vegyenek részt a magyar labdarúgás bármely szintjét érintő fogadási játékban., június % részarányú tulajdonos 5

6 4. melléklet NYILATKOZAT a évi felnőtt Nemzeti Bajnokságban előírt biztosítások meglétéről néven szereplő futsal csapatot működtető gazdasági társaság vezetőjeként kijelentem, hogy a évi Nemzeti Bajnokság Versenykiírásában foglalt biztosításokra vonatkozó előírásait teljesítjük. Gazdasági társaságunk a mellékeltek szerint rendelkezik az alábbi megkötött biztosításokkal, valamint kijelentem, hogy a hiányzó dokumentumokat legkésőbb a évi NB I férfi felnőtt futsal bajnokság 1. fordulója előtt 5 munkanappal a nevezési dokumentációhoz mellékelem: 1. Balesetbiztosítás a nevezett futsal játékosokra, mely kiterjed a sporttevékenységükhöz kötődő kockázatokra, így különösen az edzéseken, bajnoki-, kupa-, barátságos- és válogatott mérkőzéseken bekövetkezett sérülésekre, és az ebből származó károkra. 2. Általános felelősségbiztosítás a sportszervezet és gazdasági társaság által szervezett eseményeken és rendezvényeken bekövetkező kockázatokra. 3. Vagyonbiztosítás a gazdasági társaság tulajdonában vagy tartós használatában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyakra és eszközökre. Amennyiben az 1-3. pontban felsorolt biztosításokat nem a sportszervezet kötötte, abban az esetben is csatolni kell a nevezési dokumentációhoz a biztosítási kötvény, vagy biztosítási ajánlat fénymásolatát. A biztosítási kötvény vagy biztosítási ajánlat fénymásolata mellé az első részlet befizetését igazoló átutalás másolata is csatolandó..., június. 6

7 5. melléklet NYILATKOZAT néven szereplő futsal csapatot működtető.. nevű gazdasági társaság ügyvezetője kijelentem, hogy a sportszervezetnek 3 hónapot meghaladó köztartozása nem áll fenn és ezt a nevezéskor, továbbá negyedévenként, a bajnokság teljes időtartama alatt hivatalos (NAV, önkormányzat-helyi iparűzési adó tekintetében) igazolásokkal tanúsítjuk. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy 3 hónapot meghaladó köztartozás megléte esetén a.. nevű gazdasági társaság a évi NB I férfi felnőtt futsal bajnokság nevezési feltételeinek nem tesz eleget..., június 7

8 6. melléklet NYILATKOZAT Sportpálya tulajdonjogáról néven szereplő futsal csapatot működtető.. nevű gazdasági társaság ügyvezetője kijelentem, hogy a felnőtt csapat szerepeltetéséhez szükséges létesítmények (pályák) a Sportszervezet rendelkezésére állnak, azok SPORTSZERVEZETÜNK tulajdonában van(nak)* nem a SPORTSZERVEZETÜNK tulajdonában van(nak)*. (*kérjük a megfelelőt aláhúzni!) Amennyiben a létesítmények (pályák) nem a Sportszervezet tulajdonában vannak, a nyilatkozat mellé csatolni kell a legalább egy bajnoki évre (a évi bajnokságra) érvényesen létrejött, használatra vonatkozó szerződést (megállapodást). Jelen nyilatkozat megtételéért teljes körű felelősséget vállalok, melyet aláírásommal is megerősítek..., június. 8

9 NYILATKOZAT 7. melléklet néven szereplő futsal csapatot működtető.. nevű gazdasági társaság ügyvezetője kijelentem, hogy csak az MLSZ Elnökségének hatályos határozatában előírt UEFA képesítéssel rendelkező edzőt foglalkoztatunk. Vezetőedző neve: mobil címe(i): levelezési címe (irányítószámmal): Edzői végzettsége állami (OKJ-s): Oklevél száma: Edzői végzettsége: UEFA Licenc Pro A B Oklevél száma: ( Érvényes edzői licenckártya másolata csatolandó!) Asszisztensedző neve ( ha van ): mobil címe(i): levelezési címe (irányítószámmal): Edzői végzettsége állami (OKJ-s): Oklevél száma: Edzői végzettsége: UEFA Licenc Pro A B Oklevél száma: ( Érvényes edzői licenckártya másolata csatolandó!) Kijelentem, hogy a hiányzó dokumentumokat legkésőbb a évi NB I férfi felnőtt futsal bajnokság 1. fordulója előtt 5 munkanappal a nevezési dokumentációhoz mellékelem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az edző(k) személyében változás történik, köteles vagyok arról az MLSZ Versenyszervezési Osztályát 5 (öt) napon belül tájékoztatni!.., június 9

10 8. melléklet Kötelezettség vállalási nyilatkozat néven szereplő futsal csapatot működtető.. nevű gazdasági társaság ügyvezetője kijelentem, hogy a évi I. törvény (Sporttörvény) vagyoni értékű jogok értékesítésével és a közvetítési jogok hasznosításával kapcsolatos rendelkezéseit ismerem, különös tekintettel a törvény V. fejezet 37. paragrafusára, amely a sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értékű és kereskedelmi, illetve televíziós és rádiós közvetítések engedélyezési jogának hasznosítását szabályozza. Fentiekkel kapcsolatban a sportági szakszövetség az MLSZ közgyűlése által valamint az Elnökség által hozott rendelkezéseket elfogadom, azokat betartom, betartatom. A sportszervezet részéről mindent biztosítok annak érdekében, hogy a fentiekben meghatározott jogok a legkedvezőbb anyagi és szakmai feltételekkel kerülhessenek értékesítésre. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy az MLSZ hatályos Versenykiírása a résztvevő csapatok számára kötelezően előírja és a nevezés feltételei közé sorolja a vagyoni értékű jogok együttes hasznosítását, ezt a Sportszervezet képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul elfogadom Nyilatkozom arról, hogy az MLSZ által megkötött hasznosítási szerződések szerinti, - a sportvállalkozásra vonatkozó - kötelezettségeket betartom. Elfogadom továbbá az MLSZ Elnöksége által elfogadott, a vagyoni értékű jogok hasznosításából származó bevételek felosztási rendjét érintő határozatot. A sportszervezet hozzájárul, hogy a sportszervezet nevét, jelvényét, a szerződtetett sportolójának nevét, illetve képmását az MLSZ a hasznosítási szerződések alapján felhasználja, ehhez a sportoló írásbeli hozzájárulását beszerzi. A sportszervezet képviseletében tudomásul veszem, hogy a sportszervezet nem köthet olyan reklám/szponzorációs megállapodást, amely a mindenkori bajnoki, kupa, stb. mérkőzések során névadó szponzorral konkurens termékek bármilyen típusú megjelenését lehetővé teszi a stadionban, a pálya környezetében, a játékosok környezetében. A sportszervezet képviseletében vállalom annak biztosítását, hogy a Sportszervezet tulajdonában álló, vagy az általa bérelt, illetve egyéb jogcímen használt sportcsarnokában (sporttermében) az MLSZ felhatalmazása alapján, a futsal sportszervezetekre vonatkozó meghatározott méretű és feliratú molinó illetve egyéb reklámhordozó kerüljön elhelyezésre. A Sportszervezet képviseletében kötelezettséget vállalok a mindenkor hatályos és az MLSZ elnöksége által elfogadott Marketing- és Reklám Kézikönyv futsal sportszervezetekre vonatkozó előírásainak maradéktalan betartására. Biztosítom, hogy csak az engedéllyel rendelkező TV társaságok legyenek jelen és készíthessenek felvételeket a Sportszervezet vagy az általa bérelt, illetve egyéb 10

11 jogcímen használt létesítményében a bajnoki, kupa, stb. mérkőzések során. A rendőrségi felvételek készítését külön bejelentem. Az MLSZ tagjainak csarnokával kapcsolatos egyes vagyoni értékű jogok értékesítése kapcsán a Sportszervezet kötelezi magát, hogy az MLSZ által mindenkor megkötött szerződés teljesítése érdekében mindenkor bemutatja a helyi televízióval kötött szerződés eredeti példányát és tudomásul veszi, hogy az MLSZ által a televíziós közvetítésekre vonatkozóan kötött szerződések korlátozhatják, illetve engedélyhez köthetik a helyi televíziók bajnoki mérkőzésen történő felvétel készítési jogosultságát. A Sportszervezet képviseletében kijelentem, hogy a Sportszervezet a mindenkor hatályos Marketing- és Reklám Kézikönyvének a futsal sportszervezetekre vonatkozó jelen nyilatkozatban nem érintett kötelezettségeit is magára nézve kötelezőnek ismeri el..., június 11

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Komplett nevezési dokumentáció az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett fiú utánpótlás-bajnokságokba történő nevezéshez (2013/2014.

Komplett nevezési dokumentáció az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett fiú utánpótlás-bajnokságokba történő nevezéshez (2013/2014. Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Komplett nevezési dokumentáció az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett fiú utánpótlás-bajnokságokba történő nevezéshez (2013/2014.) Utánpótlás csapat nevezéséhez

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság SOMOGY MEGYEI II. OSZTÁLY Somogy Megyei II. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG III. OSZTÁLY NB III. férfi felnőt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2010 2011. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség I. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú férfi ifjúsági U21, U17 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013-2014. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság MEGYEI I. OSZTÁLY Heves Megyei I. osztályú férfi felnőtt, nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. VERZIÓ 2. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei-Budapesti Igazgatóság MEGYEI IGAZGATÓSÁG CÍMERE MEGYEI I-. OSZTÁLY Megyei I. osztályu férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság alap versenykiírása 2015 2016.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI I. OSZTÁLY Veszprém Megyei I. osztályú férfi felnőtt versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság ÖREGFIÚK BAJNOKSÁG Megyei Öregfiúk nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015-16.évi bajnoki év Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Veszprém Megyei U-16 korosztályú férfi nagypályás, labdarúgó bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Heves Megyei Igazgatóság U-16 BAJNOKSÁG Heves Megyei U-16 korosztályú fiú nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év TERVEZET VERZIÓ 1. Tartalom 1. A

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság U-21 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Megyei U-21 korosztályú férfi ifjúsági, nagypályás, labdarúgó bajnokságok alap versenykiírása 2013 2014. év Tartalom

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015.

Magyar Labdarúgó Szövetség. II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. Magyar Labdarúgó Szövetség II. osztályú fiú serdülő U15, U14 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014-2015. év Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY

Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatóság BUDAPEST I. OSZTÁLY Budapest I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság MEGYEI II. OSZTÁLY Megyei II. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2013 2014. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 58/2009.(04.16.) számú határozatával fogadta el.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság Veszprém Megyei I. ú férfi felnőtt, nagypályás pályaméretű labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője,

Részletesebben

SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2012/2013.

SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2012/2013. SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2012/2013. VAS MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: MAGYAR SPORTOK HÁZA MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETÉSGE 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatóság U-16 KOROSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG Békés Megyei U-16 korosztályú férfi ifjúsági műfüves futsal labdarúgó bajnokság versenykiírása 2015 2016. év Tartalom 1. A

Részletesebben

AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT. az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére

AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT. az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére AMATŐR LICENC SZABÁLYZAT az NB III és megyei (budapesti) I. osztályú férfi felnőtt bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére 1 1. fejezet A licenc szabályzat célja 1. Jelen szabályzat célja az,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) U14 KOROSZTÁLYÚ ¾ PÁLYÁS BAJNOKSÁG Megyei U14 korosztályú vegyes (fiú, leány) serdülő ¾ pályás labdarúgó-bajnokság versenykiírása

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT. Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék A hatálya... 4 Egyéb értelmező rendelkezések... 4 Amatőr labdarúgó... 6 Amatőr sportolói sportszerződés...

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóság / Megyei Labdarúgó Szövetség / MEGYEI I. OSZTÁLY Megyei I.osztályú férfi felnőtt nagypályás alap versenykiírása 2015 2016. Tartalom 1. A bajnokság szervezője

Részletesebben

be/sfp-8094/2015/mlsz

be/sfp-8094/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunhalasi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kiskunhalasi F.C. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2231 A kérelmező

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE 2007-2008. ÉV Az MLSZ elnöksége a 65/2007. (2007.04.02.) számú határozatával fogadta el. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben