Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén megye"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 1. különszám április TARTALOMJEGYZÉK I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság tagjai, hivatali helyiségének címe, címe 1. II. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetıje, TVI hivatali helyiségének címe, e- mail címe 2. III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai 2. I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság tagjai, hivatali helyiségének címe, címe Területi Választási Bizottság (TVB) tagjai Választott tagok: Dr. Osváth Ildikó Dr. Sáfrány Gyula József Dr. Hodobay Ágnes Dr. Kozslik István Béla Delegált tagok: Elek Oszkár Szegedi Judit Katalin Dr. Lichy Gábor Dr. Hegyeshalmi Zoltán Tóth Dániel Dr. Gyurkó Péter Dr. Megyeri Gábor elnök elnökhelyettes tag póttag póttag (MSZP) (Jobbik) (FIDESZ-KDNP) (LMP) (Munkáspárt) (MDF) (Összefogás Párt) TVB hivatali helyiségének címe: 3525 Miskolc, Városház tér 1. TVB címe:

2 II. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetıje, hivatali helyiségének címe, címe Területi Választási Iroda (TVI) vezetıje: Dr. Kovács János fıjegyzı TVI hivatali helyiségének címe: 3525 Miskolc, Városház tér 1. TVI címe: III. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság határozatai 1/2010. (II. 22.) határozata törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnökének megválasztása tárgyában meghozta a következı tagjai közül t választotta meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnökének. A határozat a Ve. 28. (2) bekezdésén alapul. Miskolc, február Miskolc, Városház tér 1. szám 2. Dr. Kovács János TVI vezetıje Miskolc, Városház tér 1. szám 2/2010. (II. 22.) határozata törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Borsod-Abaúj-

3 Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztása tárgyában meghozta a következı tagjai közül Dr. Osváth Ildikót választotta meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnök-helyettesének. A határozat a Ve. 28. (2) bekezdésén alapul. Miskolc, február Dr. Osváth IldikóTVB elnök-helyettese Miskolc, Városház tér 1. szám 2. Dr. Kovács János TVI vezetıje Miskolc, Városház tér 1. szám 3/2010. (II.22.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 24. -ban biztosított jogkörében, Tornakápolna község Helyi Választási Bizottsága póttagjainak megválasztása tárgyában meghozta az alábbi Tornakápolna község Választási Bizottsága póttagjainak megbízza: 1.) Szőcs Lajos ( ) választópolgárt, 2.) Szabados Tímea ( ) választópolgárt, 3.) Tóth István ( ) választópolgárt, 4.) Talpas Sándorné ( ) választópolgárt, 5.) Szőcs Edit ( ) választópolgárt. Ezen határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám, fax: 46/ ) benyújtandó, de az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb február 25. napján óráig megérkezzen. Scsavnyiczki István Helyi Választási Iroda vezetı február 15-én kelt levelében elıadta, hogy Tornakápolna Községi Önkormányzat Képviselı-testülete legutóbbi ülésén a Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése során csupán 5 tagot tudott a bizottságba megválasztani, póttagot az alacsony lakosságszám és összeférhetetlenségi szabályok miatt nem.

4 A Helyi Választási Iroda vezetı a választás zavartalan lebonyolítása érdekében indítványozta a Területi Választási Bizottságnak, hogy a településrıl Szőcs Lajost, Szabados Tímeát, Tóth Istvánt, Talpas Sándornét, Szőcs Editet Tornakápolna Község Helyi Választási Bizottsága póttagjainak megbízni szíveskedjen. A Területi Választási Bizottság az alábbiakat állapította meg: A 23. (2) bekezdése szerint a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkezı településen öt - tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzati képviselık és polgármesterek általános választásának kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti 51. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetıje tesz indítványt. A Területi Választási Bizottság a fentiekben ismertetett és a Ve ban foglalt rendelkezés alapján a rendelkezı részben foglalt személyeket a Tornakápolna község Helyi Választási Bizottság póttagjainak megbízza. A határozat a Ve. 23. (2) bekezdésén, 24. -án, 31. -án, 90. (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. (1)-(2) bekezdésében, 80. (1)-(2), (4)-(6) bekezdésében és a 90/A. (4) bekezdés e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, február Helyi Választási Iroda Vezetıje Szin, Szinpetri, Tornakápolna, fax: 48/ , 2. Szőcs Lajos 3. Szabados Tímea 4. Tóth István 5. Talpas Sándorné 6. Szőcs Edit 7. Irattár 4/2010. (II. 22.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében, Dr. Zsiga Marcell, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú országgyőlési választókerületének képviselıjelöltje kifogása tárgyában meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t Dr. Zsiga Marcell, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú országgyőlési választókerületének képviselıjelöltje által a választásra irányadó jogszabály megsértése tárgyában benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

5 Ezen határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül jogszabálysértésre hivatkozással az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1., fax: 46/ ). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb február 25. napján (csütörtök)16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Területi Választási Bizottság a rendelkezésre álló iratok és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az alábbiakat állapította meg: I. Dr. Zsiga Marcell, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2. számú országgyőlési választókerületének képviselıjelöltje kifogást nyújtott be a Ve. rendelkezéseinek megsértése tárgyában. A kifogás a következıket tartalmazza: A Magyar Posta Zrt. nem kézbesítette számos választópolgár részére a névjegyzékbe vételükrıl szóló értesítıt, továbbá az ajánlószelvényt a Ve ában meghatározott határidıig. Dr. Zsiga Marcell kifogásában elıadta, hogy a Magyar Posta tájékoztatása alapján az érintett utcák a Jókai Mór utca, a Fábián utca és a Pallos utca, továbbá hogy összesen 344 db. ajánlószelvény nem került kézbesítésre a megjelölt utcákban. Álláspontja szerint az ajánlószelvények kézbesítésének hiánya sérti a választópolgároknak az Alkotmány 70. -ában rögzített jogait, mely szerint a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezı minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyőlési képviselık választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Dr. Zsiga Marcell kéri, hogy a Választási Bizottság állapítsa meg a jogsértés tényét és kezdeményezze az ajánlószelvények érintettek részére történı eljuttatását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı szerveknél. II. A Ve. 77. (1) bekezdése szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetıleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétıl számított három napon belül megérkezzen. A Ve. 77. (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér - postai értesítési címét, valamint a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A Ve. 77. (5) bekezdése értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakat. A Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza a kifogást benyújtónak sem a lakcímét, sem a postai értesítési címét. A Területi Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.

6 A Területi Választási Bizottság szükségesnek tartja megjegyezni, hogy a Területi Választási Iroda a panasz tárgyában intézkedett. A Magyar Posta Zrt. írásban tájékoztatást adott arról, hogy a mulasztás az ı részükrıl történt. Miskolc megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetıje tájékoztatást adott arról, hogy megbízásából február 16-án a Polgármesteri Hivatal dolgozói kézbesítették az értesítıket és ajánlószelvényeket az érintett választópolgárok részére. III. A Területi Választási Bizottság határozata a Ve án, a jogorvoslatról történı tájékoztatás a Ve. 79. (1) és (2) bekezdésén, 80. (1), (2), (4), (5) bekezdéseiben és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, február Dr. Zsiga Marcell 2. Irattár 5/2010. (II. 22.) határozata törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság hatáskörének átruházása tárgyában meghozta a következı a Ve. 77. (3) bekezdésében biztosított azon hatáskörét, mely szerint: ha a TVB megítélése szerint a hozzá benyújtott kifogás elbírálására nem jogosult, az ügyet legkésıbb a bizottsághoz történı beérkezését követı napon átteszi az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz, átruházza a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnökére. A határozat a Ve. 77. (3) és (4) bekezdésein alapul. Miskolc, február Miskolc, Városház tér 1. szám 2. Dr. Kovács János TVI vezetıje Miskolc, Városház tér 1. szám

7 6/2010. (II. 22.) határozata törvény (a továbbiakban: Ve.) 29/C. (5) bekezdésében foglaltak értelmében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság által hozott határozatok közzététele, valamint a Ve. 6. (4) bekezdésében foglaltak értelmében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) tagjaira és a Területi Választási Iroda (TVI) vezetıjére vonatkozó, illetve a TVB és TVI hivatali helyiségére vonatkozó adatok közzététele tárgyában meghozta a következı határozatait a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozott TVB határozatokban a személyek esetében csak a nevek kezdıbetői szerepelhetnek a személyes adatok védelmének betartása érdekében. A TVB határozatait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat honlapján, a címő honlapon és a Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában kell nyilvánosságra hozni. elrendeli tagjai nevének, a TVI vezetıje nevének, a TVB és TVI hivatali helyisége címének, címének a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat honlapján, a címő honlapon, illetve a Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában való megjelentetését. A határozat a Ve. 29/C. (5) bekezdésén és a Ve. 6. (4) bekezdésén alapul. Miskolc, február Miskolc, Városház tér 1. szám 2. Dr. Kovács János TVI vezetıje Miskolc, Városház tér 1. szám 7/2010. (II. 24.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében Cz. Gy., az MSZP Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú Választókerületi Szervezetének közjogi megbízottja (székhely: 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.) által a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú országgyőlési egyéni választókerülete Választási Bizottságának 5/2010. (II.19.) határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása tárgyában meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t : a fellebbezéssel támadott határozatot helybenhagyja.

8 Ezen határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál benyújtandó, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb február 27-én (szombat) óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezı. A jogi szakvizsgával rendelkezı személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. I. Cz. Gy., az MSZP Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú Választókerületi Szervezetének közjogi megbízottja a törvényes határidın belül fellebbezést nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú országgyőlési egyéni választókerülete Választási Bizottságának 5/2010. (II.19.) határozata ellen. A fellebbezés a következıket tartalmazza: A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú országgyőlési egyéni választókerülete Választási Bizottsága 5/2010. (II.19.) határozatában nyilvántartásba vette a 7. számú országgyőlési egyéni választókerületben Endrésik Zsoltot a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt képviselı-jelöltjeként. A fellebbezı állítása szerint a képviselı-jelölt által leadott ajánlószelvények egy részét munkahelyeken és munkaidıben győjtötték, mely sérti a Ve. 48. (2) bekezdésének a) pontját. Állítása alátámasztására a fellebbezı mellékelte a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt választási szórólapját, melyen megjelölésre kerültek, hogy mely helyeken adhatják le a választópolgárok ajánlószelvényeiket a párt támogatására. A fellebbezı kéri a Területi Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésében foglaltaknak helyt adva törölje a nyilvántartásból Endrésik Zsolt képviselı-jelöltet, és tiltsa meg az ajánlószelvények ilyen módon történı győjtését. II. A Területi Választási Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: A Ve. 48. (2) bekezdésének a) pontja értelmében nem győjthetı ajánlószelvény munkahelyen munkaidıben vagy munkaviszonyból, illetıleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzés kötelezettség teljesítése közben. A Ve. 79. (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsıfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölı szervezet, illetıleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A Ve. 79. (2) bekezdése értelmében fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 80. (5) bekezdése szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott fellebbezés megfelel a Ve. 79. és 80. -ban meghatározott feltételeknek. A Területi Választási Bizottság a fellebbezésben foglaltak vizsgálata során megállapította, hogy a párt szórólapján valóban arról ad tájékoztatást, hogy a megjelölt helyeken lehet leadni az ajánlószelvényeket a támogatásuk érdekében. A Területi Választási Bizottság álláspontja szerint a megjelölt helyiségek munkahelynek minısülnek figyelemmel az OVB 1/2010. állásfoglalásában kifejtett jogértelmezésre is, ezért az ajánlószelvények ilyen módon történı győjtése jogszabálysértınek minısül. A Területi Választási Bizottság megállapítja azonban, hogy a fellebbezéshez csatolt bizonyíték nem tanúsítja, hogy a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló ajánlószelvényeket - a Ve. rendelkezéseit sértı módon - valóban a fellebbezésben és a szórólapon megjelölt munkahelyeken munkaidıben győjtötték.

9 Fentiekre tekintettel a Területi Választási Bizottság a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött. III. A Területi Választási Bizottság határozata a Ve. 48. (2) bekezdésének a) pontján, a Ve. 79. (1) és (2) bekezdésén, 80. (1), (2), (4), (5) bekezdésein és a 90/A. (3) bekezdés f) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án alapul. Miskolc, február Cz. Gy. 2. Endrésik Zsolt számú OEVB (3700 Kazincbarcika, Fı tér 4.) fax: 48/ Irattár 8/2010. (III. 04.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Magyar Szocialista Párt (székhelye: 3530 Miskolc, Corvin u. 9.) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 33 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a Miskolc, Corvin u. 9. székhelyő Magyar Szocialista Párt mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 33 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 7. (vasárnap) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Magyar Szocialista Párt, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 4. napján, melyhez csatolt 13 (db) egyéni jelölt nyilvántartásba vételérıl rendelkezı határozatot, 6 db OEVB által kiállított igazolást, M1, M2 jelő nyomtatványt és 33 db SZ lapot. megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a jogszabályokban elıírt követelményeknek

10 megfelel, ezért az önálló területi listát és az azon lévı 33 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. A lista számítógépes azonosítója: 118 Miskolc, március L. A. (3530 Miskolc, Corvin u. 9.) jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár 9/2010. (III. 10.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt ( ) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 33 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt, mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 33 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 13. (szombat) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 8. napján, melyhez csatolta az M1, M2 jelő nyomtatványt, 33 db SZ lapot, valamint a 05., a 07., a 11. és a 12. számú OEVB által kiállított igazolást az országgyőlési egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételérıl.

11 a csatolt iratok alapján megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a vonatkozó jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért az önálló területi listát és az azon lévı 33 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A lista számítógépes azonosítója: 125. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március E. Zs., a jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár 10/2010. (III. 19.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Magyar Kommunista Munkáspárt (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 61.) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 11 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a Magyar Kommunista Munkáspárt mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 11 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 22. (hétfı) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

12 A Magyar Kommunista Munkáspárt, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 18. napján, melyhez csatolt 3 (db) egyéni jelölt nyilvántartásba vételérıl rendelkezı határozatot, 3 db OEVB által kiállított igazolást, M1, M2 jelő nyomtatványt és 11 db SZ lapot. a csatolt iratok alapján megállapította, hogy a Magyar Kommunista Munkáspárt önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért az önálló területi listát és az azon lévı 11 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. A lista számítógépes azonosítója: 137 Miskolc, március B. F., jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár 11/2010. (III. 19.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Magyar Demokrata Fórum (3530 Miskolc, Széchenyi u. 56.) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 10 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a Magyar Demokrata Fórum, mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 10 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 22. (hétfı) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

13 A Magyar Demokrata Fórum, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 18. napján, melyhez csatolta az M1, M2 jelő nyomtatványt, 10 db SZ lapot, valamint a 06., a 10., és a 11. számú OEVB által kiállított igazolást az országgyőlési egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételérıl. a csatolt iratok alapján megállapította, hogy a Magyar Demokrata Fórum önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a vonatkozó jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért az önálló területi listát és az azon lévı 10 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A lista számítógépes azonosítója: 149. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március Zs. L., a jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár 12/2010. (III. 19.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Fidesz Magyar Polgári Szövetség (székhelye: 1062 Budapest, Lendvay 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (székhelye: 1078 Budapest, István u. 44. I/14.) mint jelölı szervezet közös területi listájának és az azon lévı 33 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közös területi listáját és az azon lévı 33 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 22. (hétfı) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg

14 kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, mint jelölı szervezet közös területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 18. napján, melyhez csatolt 4 db egyéni jelölt nyilvántartásba vételérıl rendelkezı határozatot, 4 db OEVB által kiállított igazolást, M1, M2 jelő nyomtatványt és 33 db SZ lapot. megállapította, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért a közös területi listát és az azon lévı 33 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A lista számítógépes azonosítója: 151. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március B. M., jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár 13/2010. (III. 19.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a LEHET MÁS A POLITIKA (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy u. 77.) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 20 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a LEHET MÁS A POLITIKA mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 20 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 22. (hétfı) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg

15 kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A LEHET MÁS A POLITIKA, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 18. napján, melyhez csatolt 4 db egyéni jelölt nyilvántartásba vételérıl rendelkezı határozatot, 4 db OEVB által kiállított igazolást, M1, M2 jelő nyomtatványt és 20 db SZ lapot. megállapította, hogy a LEHET MÁS A POLITIKA önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért a közös területi listát és az azon lévı 20 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A lista számítógépes azonosítója: 162. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március M. L., jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár 14/2010. (III.19.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 24. -ában biztosított jogkörében eljárva dr. Szunyogh Szabolcs jegyzı, mint a Helyi Választási Iroda vezetıje Sima község Helyi Választási Bizottság póttagjainak megbízására tett indítványa tárgyában meghozta a következı Dr. Szunyogh Szabolcs jegyzı, Helyi Választási Iroda vezetı Sima község Helyi Választási Bizottsága póttagjainak megbízására vonatkozó indítványát elutasítja. E határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, az Országos Választási Bizottságnak címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1., fax: 46/ ) úgy, hogy az legkésıbb március 22-én, hétfın óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

16 Dr. Szunyogh Szabolcs jegyzı, mint Helyi Választási Iroda vezetıje, a Ve ban foglalt rendelkezés alapján indítványt tett Sima község Helyi Választási Bizottság póttagjainak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság által történı megbízására. Indítványában arra hivatkozott, hogy Sima településen egyfelıl az alacsony választópolgári létszám (21 fı), másfelıl az összeférhetetlenségi szabályok miatt nem volt lehetıség a póttagok megválasztására. Ezért indítványozza hat -i lakos: J. Gy-né, M. J-né, M. J., P-N. I-né, Sz. I. és T. T-né megbízását Sima község Helyi Választási Bizottsága póttagjának. Dr. Szunyogh Szabolcs fenti tartalmú indítványát a március 10-én érkezett levelében módosította, és J. Gy-nét, P-N. I-nét és T. T-nét javasolta a HVB póttagjának megbízni. A Területi Választási Bizottság a rendelkezésére álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: A Területi Választási Bizottság a évi önkormányzati választásokat megelızıen 45/2006. (IX.1.) határozatával Sima község Helyi Választási Bizottságának póttagjává megbízta Juhász Györgyné és Técsi Tiborné és Verébné Bodnár Katalin lakosokat. A póttagok közül T. T-né és V-né B. K. lemondott a helyi választási bizottsági póttagságáról, J. Gy-né továbbra is vállalta a megbízatást március 6-án a Helyi Választási Iroda vezetıje indítványára a Területi Választási Bizottság az 5/2008. (III.6.) határozatával Burkus Mihály, Lénárt Szilvia és Putnoky-Nagy Istvánnét bízta meg Sima község Helyi Választási Bizottsága póttagjainak június 3-án a Helyi Választási Iroda vezetıje ismét indítványt terjesztett elı Sima község Helyi Választási Bizottsága három póttagjának megbízására. Indítványában elıadta, hogy B. M. és Cz. B. J-né egészségi állapota nem teszi lehetıvé, hogy részt vegyen a bizottság munkájában, L. Sz. köztisztviselıi jogviszonyt létesített, mely összeférhetetlen bizottsági tagságával, ezért lemondott. E három kiesı póttag helyébe indítványozza Marczi Jenıné, Miszlai József és Korhutné Tóth Erika lakosok póttagként történı megbízását. A Területi Választási Bizottság a II /2009. számú határozatával Sima község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megbízta Marczi Jenınét, Miszlai Józsefet és Korhutné Tóth Erikát. A Területi Választási Bizottság megállapította, hogy a fentiekben megjelölt határozatai alapján a Helyi Választási Iroda vezetıjének indítványában szereplı személyek jelenleg is a Helyi Választási Bizottság póttagjai, akiknek megbízatása a Ve. 26. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Ve ban meghatározott, következı általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A határozat a Ve. 23. (2) bekezdésén, 24. -án, 26. (1) bekezdésén, 27. (3) bekezdésén, 31. -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. (1)-(2) bekezdésében, 80. (1)-(2), (4)-(6) bekezdésében és a 90/A. (4) bekezdés e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március Dr. Szunyogh Szabolcs Helyi Választási Iroda vezetıje 3881 Abaújszántó, Béke út 51. fax: 47/ Irattár

17 15/2010. (III. 24.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Magyar Igazság és Élet Pártja (székhelye: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 19.) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 3 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a Magyar Igazság és Élet Pártja mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 3 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 27. (szombat) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Magyar Igazság és Élet Pártja, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 22. napján, melyhez csatolt 3 db egyéni jelölt nyilvántartásba vételérıl rendelkezı határozatot, 3 db OEVB által kiállított igazolást, M1, M2 jelő nyomtatványt és 3 db SZ lapot. megállapította, hogy a Magyar Igazság és Élet Pártja önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért a közös területi listát és az azon lévı 3 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A lista számítógépes azonosítója: 173. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március S. I., jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár

18 16/2010. (III. 24.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ( ) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 12 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 12 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 27. (szombat) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 22. napján, melyhez csatolta az M1, M2 jelő nyomtatványt, 12 db SZ lapot, valamint a 04., a 11. és a 12. számú OEVB által kiállított igazolást az országgyőlési egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételérıl. a csatolt iratok alapján megállapította, hogy a Magyarországi Szociáldemokrata Párt önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a vonatkozó jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért az önálló területi listát és az azon lévı 12 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A lista számítógépes azonosítója: 184. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március D. M., a jelölı szervezet képviselıje

19 2. Irattár 17/2010. (III. 24.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében az Összefogás Párt ( ) mint jelölı szervezet önálló területi listájának és az azon lévı 20 jelölt nyilvántartásba vétele iránti kérelem tárgyában meghozta a következı az Összefogás Párt, mint jelölı szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáját és az azon lévı 20 jelöltet - a csatolt M1, M2, és SZ lapok alapján - nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 27. (szombat) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. Az Összefogás Párt, mint jelölı szervezet önálló területi lista nyilvántartásba vételét kérte március 22. napján, melyhez csatolta az M1, M2 jelő nyomtatványt, 20 db SZ lapot, valamint a 01., a 09., a 11. és a 12. számú OEVB által kiállított igazolást az országgyőlési egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételérıl. a csatolt iratok alapján megállapította, hogy az Összefogás Párt önálló területi lista nyilvántartásba vétele iránti kérelme a vonatkozó jogszabályokban elıírt követelményeknek megfelel, ezért az önálló területi listát és az azon lévı 20 jelöltet a mai napon nyilvántartásba vette. A lista számítógépes azonosítója: 190. A nyilvántartásba vételrıl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság igazolást ad ki. A határozat a Ve án, 55. -án, 94. -án és az országgyőlési képviselık választásáról szóló évi XXXIV. törvény 5. (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án és a 90/A. (4) bekezdésének e) pontjában foglaltakon alapul. Miskolc, március 24.

20 1. Sz. Zs., a jelölı szervezet képviselıje 2. Irattár 18/2010. (III. 24.) határozata törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörében a területi listák sorszámának kisorsolása tárgyában meghozta a következı - a április 11. és április 25. napjára kitőzött országgyőlési képviselı választáson a jelölı szervezetek által Borsod-Abaúj-Zemplén megyében állított és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett területi listák sorszámának sorsolása alapján -, a területi listák sorszámát az alábbiak szerint állapítja meg: Kisorsolt listasorszám: Területi lista hivatalos neve: 1. LEHET MÁS A POLITIKA 2. ÖSSZEFOGÁS PÁRT 3. MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 4. MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 5. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 6. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 7. MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT 8. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM PÁRT 9. MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március hó 27. napján (szombaton) óráig megérkezzen március 24. napján tartott nyilvános ülésén kisorsolta a nyilvántartásba vett területi listák sorszámát és a sorsolás alapján a területi listák

21 sorszámát, a szavazólapon történı feltüntetés sorrendjét a rendelkezı részben foglaltak szerint állapította meg. A határozat a Ve. 90/A. (3) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. (1) és (2) bekezdésén, 80. (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésén, 90/A. (4) bekezdés e) pontján alapul. Miskolc, március L. A., az MSZP jelölı szervezet lista képviselıje 2. E. Zs., a Jobbik jelölı szervezet lista képviselıje 3. B. F. N., a jelölı szervezet lista képviselıje 4. Zs. L., jelölı szervezet lista képviselıje 5. B. M. FIDESZ-KDNPjelölı szervezet lista képviselıje 6. M. L. jelölı szervezet lista képviselıje 7. S. I. I. jelölı szervezet lista képviselıje 8. D. M. jelölı szervezet lista képviselıj 9. Sz. Zs. jelölı szervezet lista képviselıje 10. Irattár 19/2010. (III. 24.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében Cs. A. L. ( szám alatti lakos) által a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú országgyőlési egyéni választókerülete Választási Bizottságának 9/2010. (III.22.) határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása tárgyában meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t : a fellebbezéssel támadott 9/2010. (III.22.) sz. OEVB határozatot helybenhagyja. Ezen határozat ellen annak meghozatalától számított három napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál benyújtandó, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 27-én (szombat) óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezı. A jogi szakvizsgával rendelkezı személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. I. Cs. A. L. a törvényes határidın belül fellebbezést nyújtott be Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú országgyőlési egyéni választókerület Választási Bizottságának 9/2010. (III.22.) határozata ellen.

22 A fellebbezés a következıket tartalmazza: Cs. A. L. egyéni országgyőlési képviselıjelöltként leadott 801 db ajánlószelvénybıl 53 db ajánlószelvényt nem fogadott el érvényesnek a 7. számú OEVB. Ezek közül 26 db-nál jelzi, hogy formai hibák miatt került elutasításra az ajánlószelvény, és 24 db-nál részletezi az adott formai hibákat, illetve kifejti azt az álláspontját, hogy véleménye szerint ennek fele érvényesnek elfogadható. A Területi Választási Bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: A Területi Választási Bizottság az OEVB által megküldött iratok közül felbontotta azt a borítékot, mely az 53 db érvénytelennek minısített ajánlószelvényt tartalmazza. A TVB tagjai megtekintették és egyenként megvizsgálták azt a 24 db ajánlószelvényt, melyre a fellebbezés utal. A TVB megállapította, hogy maga a fellebbezés nem jelöli meg egyértelmően, hogy melyek azok az ajánlószelvények, ahol a fellebbezı álláspontja szerint valamilyen jogszabálysértés történt, de magát a jogszabálysértést sem tartalmazza pontosan a fellebbezés, így az nem felel meg a Ve. 79. (2) bekezdés a) pontja szerinti követelményeknek. A fellebbezés csak arra utal, hogy mérlegelési jogkörben hozott döntést a 7. számú OEVB az ajánlószelvények elutasításáról, de követhetetlen, hogy az egyes esetcsoportokban a fellebbezı mely ajánlószelvényeket, és milyen indokkal tartana érvényesnek, illetve a választási szerv mit és miért mérlegelt volna tévesen a fellebbezı szerint. A TVB álláspontja szerint az utcanevek szerves részét képezik a lakcímnek, melyek feltüntetése a Ve. 47. (2) bekezdése szerint az ajánlószelvények kötelezı tartalmi eleme. Nem elfogadható az olyan indok, hogy a településen kevés utca található. Ugyanígy egyhangú volt az az álláspont, mely szerint a lakcímnek szerves részét képezi a településnév feltüntetése, s ezt nem helyettesítheti, vagy pótolhatja az irányítószám megjelölése még akkor sem, ha abból a kérdéses település utólag beazonosítható. Az informatikai ellenırzés az elsı fokú eljárás során egyértelmővé tette, hogy mely ajánlószelvények esetén hibás a személyi azonosító jel feltüntetése. A TVB a vizsgált ajánlószelvények között nem talált olyat, ahol kettı darabnál kizárólag az lett volna a hiba, hogy a személyi szám egy rubrikával késıbb kezdıdött. Valóban volt olyan ajánlószelvény, ahol nem a megjelölt rovatok szerint került a személyi szám beírásra, de ezeknél is olyan javítások voltak észlelhetık, melyek más okból eredményezték az ajánlószelvények érvénytelenségét. A fellebbezéssel támadott határozat több ajánlószelvény esetében azokat szabálytalan javítás miatt minısítette érvénytelennek, ugyanakkor a fellebbezés alapján nem azonosítható be, hogy a fellebbezı melyik kettı darab szelvényre hivatkozott, úgy hogy egyértelmően látszik, hogy javításra nem került sor, a toll minısége okozta a jelenséget. A TVB osztja a 07. számú OEVB álláspontját, mely szerint a javított szelvények érvényesnek nem fogadhatók el. A javításokból látható, hogy nem csupán valamilyen íróeszköz meghibásodásról volt szó, legtöbbnél egyértelmően látszik a javítás elıtti szöveg, vagy szám, melyek áthúzásra, átírásra, felülírásra kerültek. A kialakult gyakorlat szerint a választási szervek ezeket a javításokat érvénytelenséget eredményezı oknak tekintik, hiszen utólag nem állapítható meg, hogy ezeket a javításokat az ajánló állampolgár, vagy az ı jelenlétében és tudtával más végezte, vagy esetleg utólag, az ı tudta és hozzájárulása nélkül történtek. Az ajánlószelvényeken szereplı javítások a javítás szabályaira vonatkozó elvárásoknak sem felelnek meg, ahol a javítás tényét maga a kitöltı tünteti fel, azt datálva és aláírásával, vagy szignójával ellátva. II. A Ve. 79. (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsıfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölı szervezet, illetıleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

23 A Ve. 79. (2) bekezdése értelmében fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. Fentiekre tekintettel a Területi Választási Bizottság a rendelkezı részben foglaltak szerint döntött. III. A Területi Választási Bizottság határozata a Ve. 47. (2) bekezdésén, az 50. (1) bekezdés b) pontján, a Ve. 79. (1) és (2) bekezdésén, 80. (1), (2), (4), (5) bekezdésein és a 90/A. (3) bekezdés f) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve án, 83. -án és a 84. (1) bekezdésén alapul. Miskolc, március Cs. A. L számú OEVB (3700 Kazincbarcika, Fı tér 4.) fax: 48/ Irattár 20/2010. (III. 24.) határozata törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A. (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében a Magyar Szocialista Párt jelölı szervezet képviselıje, Lukács András jelöltek névváltozásának tárgyában benyújtott kérelme alapján meghozta a következı a Magyar Szocialista Párt jelölı szervezet képviselıje kérelmének helyt ad. A Területi Választási Bizottság a 8/2010. (III.4.) határozatával a Magyar Szocialista Párt nyilvántartásba vett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önálló területi listáján a 01. sorszám alatt szereplı Gúr Nándor László helyett Gúr Nándor néven, és a 05. sorszám alatt szereplı Fedor Vilmos László helyett Fedor Vilmos néven rendeli el a jelöltek nyilvántartását, és elrendeli a névváltozás átvezetését az informatikai rendszerben is. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottságnál (3525 Miskolc, Városház tér 1.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésıbb március 27. (szombat) napján óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának (jogszabálysértés) megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétıl (székhelyétıl) eltér postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetıleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 1153 Bp., Bocskai u Tel: , fax:

Budapest Fıváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 1153 Bp., Bocskai u Tel: , fax: 243/2006. (X.05.) HVB sz. határozatával 8 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következı döntést: Mihályi Zoltán a Magyar Demokrata Fórum kompenzációs listáján szereplı jelölt (listaszám: 029, jelölt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szajlai Helyi Választási Bizottság 3334. Szajla, Kertész utca 2. Iktatószám: 781-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 6-án 13.00 órakor Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1872-6/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X.6.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X.6.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 42/2014. (X.6.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 38/2014.(IX.18.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 38/2014.(IX.18.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 38/2014.(IX.18.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-én 17.25 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1515-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

Ügyszám: /2013. Ügyintézı: Lovasi Erika Tárgy: Szavazókörök kialakítása. H a t á r o z a t

Ügyszám: /2013. Ügyintézı: Lovasi Erika Tárgy: Szavazókörök kialakítása. H a t á r o z a t Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl, mint a Helyi Választási Iroda Vezetıje 8454 Nyirád, Szabadság u.. Tel.: 88/25-001; 88/506-070; fax: 88/25-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot:

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot: Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 59/2014. (X.12.) számú HVB határozat Verpelét Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati

Részletesebben

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről.

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről. Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről Készült: 2010. szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban 16.00 órai kezdettel tartott ülésről. Jelen vannak: elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 51/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. évi 4. üléséről Készült Budapest Főváros 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-án megtartott munkaülésen. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint. Varga Ernő jegyző üdvözli a bizottsági tagokat,

Részletesebben

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint elsıfokú bíróság dr. Sáhy Erzsébet ügyvéd által képviselt polgármesterjelölt kérelmezınek, - a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda JEGYZŐKÖNYV Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről Az ülés helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda Az ülés ideje: 2014.09.04. 17 óra Az ülés tárgya: 1. Egyéni

Részletesebben

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT Határozat száma:48/2014. (X.13.) hbv. Tárgy: egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1525-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről SAJÓIVÁNKAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről A Sajóivánkai Helyi Választási

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 12-én, 14.23 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 27/2010. (V.4.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 27/2010. (V.4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633, (46) 346-256 Telefax: (46) 352-525 II-827-1/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II.

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II. IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2017. 03. 02-án 8.30 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a hatáskörében

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A a Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Bencze Péter ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 11-én 17.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-8/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 19.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. számú

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 9. üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 9. üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. évi 9. üléséről Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. augusztus 29- én megtartott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről. Jelen vannak: Szántó Zsolt polgármester Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1534-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1869-14/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

3/2014. ( ) HVB határozat

3/2014. ( ) HVB határozat Tápiószelei Helyi Választási Bizottság 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Fax: 36-53/380-045 E-mail: tszele@t-online.hu 3/2014. (09. 02.) HVB határozat A tápiószelei Helyi Választási Bizottság (továbbiakban:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1516-2/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Paksi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. 36/2018. (IV. 14.) OEVB határozata

A Paksi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. 36/2018. (IV. 14.) OEVB határozata A Paksi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 36/2018. (IV. 14.) OEVB határozata A Paksi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá[asztási Bizottság (továbbiakban: OEVB) a választás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 23-án 16.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633, (46) 346-256 Telefax: (46) 352-525 II-1151-2/2010. II-1152-2/2010.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása, imprimálása.

Jegyzőkönyv. 1. Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása, imprimálása. 4/2010. HVB ülés. Jegyzőkönyv Készült Kardoskút Község Önkormányzata hivatalos helyiségében a Kardoskút Község Helyi Választási Bizottsága ülésén 2010. szeptember 14. napján, délelőtt 10 órai kezdettel.

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/540-157 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bogyiszló Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ügyvéd által képviselt..alatti lakos / I.r.,.alatti lakos / II.r.kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság /3525.Miskolc, Városház

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 323-011*, (46) 517-700*, (46) 517-633 Telefax: (46) 352-525 II-1099-2/2010. A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága 2017. augusztus 7. napján tartott ülésén az időközi polgármester választás tárgyában

Részletesebben

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal 74/2010. (X. 04.) számú HVB határozat október 3-i helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek választásán Isaszeg polgármester választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: A polgármester

Részletesebben

299/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával

299/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával A Fővárosi Választási Bizottság a FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 1052 Budapest Városház u. 9-11. Telefon: 327-1644, telefax: 327-1855 299/2014. (X. 17.) FVB számú határozatával a S. A. által a Budapest

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. március 6-án 9:30 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. évi 5. üléséről Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018.

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított igénybe veheti. levélcímét. hatáskörében eljárva Mezőberény városban a kompenzációs listás választás eredményét A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 83/2014. (X.17.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 83/2014. (X.17.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 83/2014. (X.17.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1870-5/2018. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : 12.Kvk.20.709//2010/4 A bíróság Dr. Tanka Zsigmond (3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2. szám alatti székhelyű) ügyvéd által képviselt (. alatti lakos) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Választási

Részletesebben

KIVONAT. Pest megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről

KIVONAT. Pest megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről KIVONAT Pest megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről Készült: 2018. február 23-án Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében Tárgy:

Részletesebben

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l BUGAC HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 6114 Bugac, Béke u. 10. Kihagyva a kihagyandók! K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság 2014. október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l 32/2010.(X.3.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről

J e g y z ő k ö n y v Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről J e g y z ő k ö n y v Pest megye 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság üléséről Készült: 2018. február 23. (péntek) 9 óra 30 perc Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S

H A T Á R O Z A T I N D O K O L Á S 70.661-3/2010. szám Tárgy: Egyéni választókerületek számának, sorszámának és területének megállapítása Balassagyarmat városban az egyéni választókerületek számát 8 egyéni választókerületben állapítom meg,

Részletesebben

A helvi választási iroda vezetoiének

A helvi választási iroda vezetoiének Helyi Választási Iroda Vezetoje Pánd A helvi választási iroda vezetoiének m!!!3.(vii.30.) határozata Pánd Község területén a 2014. évi általános országgyulési választáson alkalmazásra kerülo szavazókörök

Részletesebben

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Szám: 1817-4/2018. Tárgy: időközi önkormányzati képviselőválasztás kitűzése Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13)

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1495-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 11-én 10:45 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 8754 Galambok, Ady Endre u. 2. Tel: , fax:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 8754 Galambok, Ady Endre u. 2. Tel: , fax: GI/828- /2019. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 8754 Galambok, Ady Endre u. 2. Tel: 06-93-358-130, fax: 06-93-358-372 e-mail: hatosag@galambok.hu 38/2019.(IX.18.) számú HVB határozat A Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014. (X.17.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014. (X.17.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014. (X.17.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s

v é g z é s t : I n d o k o l á s A bíróság a dr. B. M. Ügyvédi Iroda (...) által képviselt G.A. (...) kérelmezőnek, dr. Cserny Ákos elnök által képviselt Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) kérelmezett ellen,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1938-2-1/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg. települési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 27-i rendkívüli ülésére 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjainak megválasztása Az

Részletesebben

Tata Város Helyi Választási Bizottsága Tata, Kossuth tér 1.

Tata Város Helyi Választási Bizottsága Tata, Kossuth tér 1. Tata Város Helyi Választási Bizottsága Tata, Kossuth tér 1. Szám:I-258-2/2010. Tárgy: települési kisebbségi önkormányzati választás kitőzése H A T Á R O Z A T Tata Város Helyi Választási Bizottsága (székhely:

Részletesebben

KIVONAT. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

KIVONAT. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: Veszprém megyei 1.sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Tel.: 88/521-108 Fax: 88/212-794 ------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben