MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 5., péntek. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 5., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA március 5., péntek 32. szám Tartalomjegyzék évi XIX. tör vény Az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetésérõl évi XX. tör vény Az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészrõl Izland és negyedrészrõl a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetésérõl évi XXI. tör vény Az egyrészrõl az Amerikai Egyesült Államok, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészrõl Izland és negyedrészrõl a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl Izland és harmadrészrõl a Norvég Kirányság közötti kiegészítõ megállapodás kihirdetésérõl évi XXII. tör vény A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapesten, február 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl évi XXIII. tör vény A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról évi XXIV. tör vény A évi általános mezõgazdasági összeírásról évi XXV. tör vény A hadigondozásról szóló évi XLV. törvény módosításáról évi XXVI. tör vény A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételrõl szóló kiegészítõ jegyzõkönyve kihirdetésérõl évi XXVII. tör vény A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történõ visszafogadásáról szóló, Tiranában, március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló évi XXII. törvény hatályon kívül helyezésérõl évi XXVIII. tör vény A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaságban mûködõ nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló Megállapodás kihirdetésérõl 9975

2 9880 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 32. szám Tartalomjegyzék évi XXIX. tör vény A Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetésérõl /2010. (III. 5.) Korm. rendelet 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet 27/2010. (III. 5.) AB határozat 1054/2010. (III. 5.) Korm. határozat 1055/2010. (III. 5.) Korm. határozat 1056/2010. (III. 5.) Korm. határozat 1057/2010. (III. 5.) Korm. határozat 1058/2010. (III. 5.) Korm. határozat 1059/2010. (III. 5.) Korm. határozat 1060/2010. (III. 5.) Korm. határozat 19/2010. (III. 5.) ME határozat Az Általános Közlekedési Hitelszövetkezet betéteseinek kártalanításáról 9995 A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról 9996 Az Alkotmánybíróság határozata Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram meghirdetésérõl A védelmi felkészítés egyes kérdéseirõl A évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról A évi központi költségvetés általános tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés I. fázisának magyarországi meg valósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl és feladatokról Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat módosításáról A Miniszterelnökség fejezet, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának átcsoportosításáról Az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt meg valósításához kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásában közremûködõ miniszterelnöki megbízott kinevezésérõl 10016

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 32. szám 9881 II. Törvények évi XIX. tör vény az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetésérõl* 1. Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl Kanada közötti légiközlekedési megállapodás (a továb biak ban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére. 2. Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. 3. A Megállapodás magyar nyelvû hiteles szövege a következõ: LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS egyrészrõl KANADA és másrészrõl AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, MÁLTA, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, ROMÁNIA, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés szerzõdõ feleiként és az Európai Unió tagállamaiként (a továb biak ban: a tagállamok), valamint az EURÓPAI KÖZÖSSÉG között; * A törvényt az Országgyûlés a február 15-i ülésnapján fogadta el.

4 9882 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 32. szám Kanada és a tagállamok az december 7., napján Chicagóban aláírásra megnyitott, nemzetközi polgári repülésrõl szóló egyezmény részes feleiként, az Európai Közösséggel együtt; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elõmozdítsák egy, a légitársaságok közötti piaci versenyen, minimális kormányzati beavatkozáson, illetve szabályozáson alapuló légiközlekedési rendszer létrehozását; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elõmozdítsák a légi szállítás tekintetében meglévõ érdekeiket; ELISMERVE a hatékony légi szállításnak a kereskedelem, idegenforgalom és befektetés elõmozdításával kapcsolatos jelentõségét; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy javítsák a légi szolgáltatásokat; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy biztosítsák a légi szállításban a biztonság és a védelem legmagasabb fokát; AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy kiaknázzák a szabályozási együttmûködés és a gyakorlatban meg valósítható mértékben a szabályozások és megközelítések összehangolásának lehetséges elõnyeit; ELISMERVE a versenyképes légi szolgáltatásokból és az életképes légi szolgáltatási iparágakból esetlegesen adódó, jelentõs lehetséges elõnyöket; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy elõmozdítsák a versenyképes légi szolgáltatási környezetet, elismerve, hogy amennyiben nem léteznek egyenlõ versenyfeltételek a légitársaságok számára, a lehetséges elõnyök nem valósulhatnak meg; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy lehetõvé tegyék légitársaságaik számára, hogy e megállapodás alapján tisztességes és egyenlõ esélyek mellett nyújtsanak légi szolgáltatásokat; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy maximalizálják az elõnyöket az utasok, a fuvaroztatók, a légitársaságok és a repülõterek, valamint munkavállalóik és más olyan felek számára, akik ezekbõl az elõnyökbõl közvetetten részesülnek; MEGERÕSÍTVE, hogy a nemzetközi légiközlekedési politika kidolgozása és végrehajtása során a környezetvédelem kérdése jelentõs szerepet játszik; ELISMERVE a fogyasztóvédelemnek, valamint a légi szolgáltatásokkal kapcsolatban megfelelõ szintû fogyasztóvédelem ösztönzésének a fontosságát; ELISMERVE, hogy a tõke a légiközlekedési ágazat számára fontos szerepet játszik a légi szolgáltatások továbbfejlesztésében; AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy egy, az említett egyezményt kiegészítõ légiközlekedési megállapodást kössenek; A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG: 1. cikk Címek és fogalommeghatározások 1. Az e megállapodásban alkalmazott címek kizárólag hivatkozási célokat szolgálnak. 2. Ellenkezõ rendelkezés hiányában, e megállapodás alkalmazásában: a) légügyi hatóságok : az ebben a megállapodásban meghatározott feladatok elvégzésére a felek által felhatalmazott bármely hatóság vagy személy; b) légi szolgáltatások : személyek és áruk ideértve a postai küldeményeket is külön-külön vagy együttesen történõ szállítására irányuló, menetrend szerinti légi szolgáltatások, az e megállapodásban meghatározott útvonalakon; c) megállapodás : e megállapodás, az ahhoz csatolt bármely melléklet, valamint a megállapodás vagy bármely mellékletének módosítása; d) légitársaság : az e megállapodás 3. cikkével összhangban kijelölt és engedélyezett légitársaság; e) fél : Kanada, illetve a tagállamok és az Európai Közösség együttesen vagy külön-külön; f) egyezmény : a nemzetközi polgári repülésrõl szóló, december 7-én Chicagóban aláírásra megnyitott egyezmény, ideértve az egyezmény 90. cikke értelmében elfogadott bármely mellékletet, valamint a mellékleteknek vagy az egyezménynek az egyezmény 90. és 94. cikke szerinti bármely módosítását, amennyiben az említett mellékleteket és módosításokat Kanada és a tagállamok elfogadták; és g) terület : Kanada tekintetében a saját nemzeti jogában meghatározottaknak meg fele lõen az állam (a kontinensen és a szigeteken fekvõ) földterületei, beltengerei és parti tengerei, ideértve az e területek feletti légteret is; továbbá az Európai Közösség tagállamai tekintetében az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés hatálya alá tartozó (a kontinensen és a szigeteken fekvõ) földterületek, beltengerek és parti tengerek, az említett Szerzõdésben vagy annak helyébe lépõ dokumentumban meghatározott feltételek szerint, ideértve az e területek feletti légteret is; e megállapodás Gibraltár repülõterére történõ alkalmazása nem jelenti a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság által, a repülõtér helyéül szolgáló terület szuverenitásával kapcsolatos jogvitában elfoglalt jogi álláspontok sérelmét, sem Gibraltár repülõterének a szeptember 18-án, Gibraltár repülõterérõl szóló,

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 32. szám 9883 Córdobában elfogadott miniszteri nyilatkozattal összhangban történõ, a tagállamok között szeptember 18-án fennálló közösségi légiközlekedési intézkedések tekintetében való további felfüggesztésének sérelmét. 2. cikk Forgalmi jogok biztosítása 1. Mindegyik fél biztosítja a másik félnek az alábbi jogokat a másik fél légitársaságai által folytatott légi szállítás tekintetében: a) a területén leszállás nélkül történõ átrepülés joga; b) a területén való, forgalmi okoktól eltérõ okból végzett megállás joga; c) az e megállapodásban megengedett mértékben, az e megállapodásban meghatározott útvonalakon a területén utasok és áru ideértve a postai küldeményeket is külön-külön vagy együttesen történõ felvétele vagy kirakása céljából való megállás joga; és d) a megállapodásban meghatározott egyéb jogok. 2. Mindegyik fél biztosítja továbbá az e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jogokat a másik fél számára a másik fél azon légitársaságai tekintetében, amelyeket e megállapodás 3. cikke (Kijelölés, engedélyezés és visszavonás) nem említ. 3. cikk Kijelölés, engedélyezés és visszavonás 1. A felek az e megállapodás szerinti kijelölésként ismerik el a másik fél által az e megállapodás szerinti légi szolgáltatások folytatása céljából kiállított engedélyeket vagy az engedélyezés más formáit. Valamely fél légügyi hatóságainak megkeresésére a másik fél azon légügyi hatóságai, amelyek az engedélyt vagy az engedélyezés más formáját kiállították, igazolják az ilyen engedélyek vagy engedélyezések státuszát. 2. Az egyik fél kijelölt légitársasága által az elõírt formában és módon intézett megkeresés kézhezvételekor a másik fél jogszabályaival és szabályzataival összhangban a lehetõ legrövidebb eljárási idõn belül biztosítja a légitársaság számára kért engedélyeket vagy jóváhagyásokat a légi szolgáltatások mûködtetéséhez, amennyiben: a) a légitársaság az engedélyeket és a jóváhagyásokat megadó fél légügyi hatóságai által rendes esetben alkalmazott jogszabályok és szabályzatok értelmében megfelel a feltételeknek; b) a légitársaság megfelel az engedélyeket és a jóváhagyásokat megadó fél jogszabályainak és szabályzatainak; c) a 2. mellékletre figyelemmel, kanadai légitársaság esetében a légitársaság tényleges ellenõrzését bármelyik fél területén illetõséggel rendelkezõ személyek végzik, a légitársaságot kanadai légitársaságként engedélyezték, és a légitársaság gazdasági tevékenységének fõ helye Kanadában található; valamely tagállam légitársasága esetében a légitársaság tényleges ellenõrzését bármelyik fél, Izland, Liechtenstein, Norvégia vagy Svájc területén illetõséggel rendelkezõ személyek végzik, a légitársaságot közösségi légitársaságként engedélyezték, és gazdasági tevékenységének fõ helye valamely tagállam területén található; és d) a légitársaság egyebekben az e megállapodásban meghatározott feltételeknek meg fele lõen mûködik. 3. Bármely fél visszatarthatja az e cikk (2) bekezdésében említett engedélyeket vagy jóváhagyásokat, valamint visszavonhatja, felfüggesztheti, feltételekhez kötheti vagy korlátozhatja a mûködési engedélyeket vagy jóváhagyásokat, vagy egyéb módon felfüggesztheti vagy korlátozhatja a másik fél valamely légitársaságának vagy légitársaságainak mûködését abban az esetben, ha az adott légitársaság nem tartja be a (2) bekezdés rendelkezéseit, vagy amennyiben valamely fél azt állapítja meg, hogy a másik fél területén alkalmazandó feltételek nem összeegyeztethetõek a méltányos és versenyképes környezettel, és azok a 14. cikk (Versenykörnyezet) (5) bekezdése alapján légitársaságának vagy légitársaságainak jelentõs hátrányt vagy kárt okoznak. 4. Az e cikk (3) bekezdésében felsorolt jogok csak a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációkat köve tõen gyakorolhatók, kivéve, ha a (2) bekezdésben említett jogszabályok és szabályzatok megsértésének megelõzése érdekében elengedhetetlen az azonnali intézkedés, illetve ha a biztonság vagy védelem érdekében a 6. cikk (A polgári légi közlekedés biztonsága) és a 7. cikk (A polgári légi közlekedés védelme) rendelkezéseinek megfelelõ intézkedés válik szükségessé. 4. cikk Befektetés Mindegyik fél lehetõvé teszi, hogy légitársaságaik teljes mértékben Kanada vagy egy tagállam vagy tagállamok területén illetõséggel rendelkezõ személyek tulajdonában legyenek, az e megállapodás 2. mellékletben foglalt feltételek szerint.

6 9884 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 32. szám 5. cikk Jogszabályok alkalmazása Mindegyik fél megköveteli az alábbiakat: a) a nemzetközi légi navigációban részt vevõ légi jármûveknek a területére történõ belépésével, az ott-tartózkodásával, valamint onnan történõ kilépésével kapcsolatos, illetve az ilyen légi jármûvek üzemben tartására és légi navigációban való részvételére vonatkozó jogszabályainak, szabályzatainak és eljárásainak a légitársaságok általi betartása az említett területre történõ belépés, az ott-tartózkodás, valamint az onnan történõ kilépés során; és b) az utasoknak, a személyzetnek és áruknak ideértve a postai küldeményeket is a területére való belépésére, ott-tartózkodására, valamint az onnan történõ kilépésére vonatkozó jogszabályainak és szabályzatainak (mint például a belépéssel, vámkezeléssel, tranzittal, a polgári légi közlekedés védelmével, bevándorlással, útlevelekkel, vám eljá rásokkal és karanténnal kapcsolatos szabályoknak) a légitársaságok általi betartása, valamint az utasok, a személyzet és áru ideértve a postai küldeményeket is e jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelése, valamint a nevükben történõ megfelelés az említett területen történõ átutazás, a területre történõ belépés, az ott-tartózkodás, valamint az onnan történõ kilépés során. E jogszabályok és szabályzatok alkalmazásakor hasonló körülmények fennállása esetén egyik fél sem biztosíthat a légitársaságoknak kedvezõtlenebb elbánást, mint saját vagy bármely más, hasonló nemzetközi légi szolgáltatásokat nyújtó légitársaságnak. 6. cikk A polgári légi közlekedés biztonsága 1. A felek újólag megerõsítik a polgári légi közlekedés biztonsága terén folytatott szoros együttmûködés fontosságát. Ezzel összefüggésben a felek további együttmûködést folytatnak, ideértve a légiközlekedési mûveletekkel kapcsolatos együttmûködést is, különösen a nemzetközi légi navigáció biztonságára esetlegesen hatással járó információk megosztásának lehetõvé tétele, az egymás polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos felügyeleti tevékenységeiben való részvétel vagy közös polgári légi közlekedés biztonságával kapcsolatos felügyeleti tevékenységek lefolytatása, valamint többek között harmadik országokkal közös projektek és kezdeményezések kidolgozása érdekében. Ezt az együttmûködést a Prágában május 6-án kelt, Kanada és az Európai Közösség közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás keretében dolgozzák ki az említett megállapodás hatálya alá tartozó kérdések tekintetében. 2. Az egyik fél által a légügyi hatóságai révén Kanada és az Európai Közösség közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kiadott vagy érvényesített és hatályban lévõ légialkalmassági bizonyítványokat, képesítési bizonyítványokat és engedélyeket a másik fél és légügyi hatóságai a légi szolgáltatások mûködtetése céljából érvényesnek ismerik el, feltéve, hogy e bizonyítványokat vagy engedélyeket legalább az egyezmény értelmében meghatározott elõ írásoknak meg fele lõen és azokkal összhangban adták ki vagy érvényesítették. 3. Ha a fenti (2) bekezdésben említett, az egyik fél légügyi hatóságai által bármely személy vagy légitársaság részére, illetve légi járatok üzemeltetése során alkalmazott légi jármû tekintetében kiadott engedélyekkel vagy bizonyítványokkal kapcsolatos elõjogok vagy feltételek az egyezményben megállapított minimumszabályoknál kevésbé szigorú elõ írás alkalmazását teszik lehetõvé, és ezt az eltérést bejelentették a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek, illetve amennyiben az említett hatóságok az egyezményben megállapítottaknál szigorúbb vagy azoktól eltérõ elõ írást vagy elõ írásokat alkalmaznak, a másik fél kérheti, hogy a felek között a kérdéses gyakorlat tisztázása céljából konzultációkra kerüljön sor a vegyes bizottság keretében. Mindaddig, amíg az említett konzultációk megegyezéshez nem vezetnek, továbbá egymás bizonyítványai és engedélyei kölcsönös elismerése rendszerének szellemében a felek továbbra is elismerik a másik fél légügyi hatóságai által vagy érvényesített bizonyítványokat és engedélyeket. Amennyiben a Prágában, május 6-án kelt, Kanada és az Európai Közösség közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás rendelkezik a bizonyítványok és engedélyek kölcsönös elfogadásáról, a felek e rendelkezéseket alkalmazzák. 4. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, valamint a Prágában, május 6-án kelt, Kanada és az Európai Közösség közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás keretében a felek a megállapodás hatálya alá tartozó kérdések tekintetében vállalják a bizonyítványok és engedélyek kölcsönös elismerésének megvalósítását.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 32. szám Valamely fél vagy hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságai bármikor kérhetik konzultációk lefolytatását a másik féllel vagy hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságaival az e légügyi hatóságok által fenntartott vagy alkalmazott biztonsági elõ írásokra és követelményekre vonatkozóan. Ha az említett konzultációk lefolytatását köve tõen a konzultációkat kérõ fél, illetve hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságai megállapítják, hogy a másik fél vagy hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságai ténylegesen nem tartanak fenn és nem alkalmaznak olyan biztonsági elõ írásokat és követelményeket ezeken a területeken, amelyek ellenkezõ döntés hiányában az egyezmény alapján megállapított minimumszabályokkal legalább azonosak, úgy e felet vagy hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságait értesítik ezekrõl a megállapításaikról és az e minimumszabályoknak való megfeleléshez szükségesnek vélt lépésekrõl. Ha a másik fél vagy hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságai nem tesznek megfelelõ korrekciós intézkedést tizenöt (15) napon vagy egy esetlegesen meghatározott más határidõn belül, a konzultációkat kérõ fél, illetve hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságai visszavonhatják, felfüggeszthetik vagy korlátozhatják a mûködési engedélyeket és mûszaki jóváhagyásokat, vagy egyéb módon felfüggeszthetik vagy korlátozhatják azon légitársaságok mûködését, amelyek biztonsági felügyelete a másik félnek vagy hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságainak a feladata. 6. Mindegyik fél elfogadja, hogy a valamely fél légitársasága által vagy nevében üzemben tartott bármely légi jármûvet a másik fél területén való tartózkodás közben földi ellenõrzésnek vethetik alá a másik fél légügyi hatóságai a légi jármû és a személyzet vonatkozó okmányai érvényességének, valamint a légi jármû és felszerelései látható állapotának ellenõrzése céljából, feltéve, hogy az ellenõrzés nem okoz indokolatlan késedelmet a légi jármû üzemeltetésében. 7. Ha valamely fél légügyi hatóságai a földi ellenõrzés elvégzését köve tõen megállapítják, hogy egy légi jármû vagy a légi jármû üzemben tartása nem felel meg az adott idõpontban az egyezmény értelmében alkalmazandó minimumszabályoknak, illetve ha megállapítják az adott idõpontban az egyezmény által megállapított biztonsági elõ írások tényleges fenntartásának és alkalmazásának hiányát, az említett fél légügyi hatóságai értesítik e megállapításokról és az e minimumszabályoknak való megfeleléshez szükségesnek tartott lépésekrõl a másik fél azon légügyi hatóságait, amelyek a légi jármûvet üzemben tartó légitársaság biztonsági felügyeletéért felelõsek. Ha (15) napon belül nem kerül sor megfelelõ korrekciós intézkedés megtételére, a megkeresõ légügyi hatóságok visszavonhatják, felfüggeszthetik vagy korlátozhatják a mûködési engedélyeket és mûszaki jóváhagyásokat, vagy egyéb módon felfüggeszthetik vagy korlátozhatják a légi jármûvet üzemben tartó légitársaság mûködését. Ugyanez a döntés hozható a földi ellenõrzés céljából történõ hozzáférés megtagadása esetén. 8. Mindegyik fél jogosult hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságai révén azonnali intézkedést tenni ideértve a mûködési engedélyek és mûszaki jóváhagyások visszavonását, felfüggesztését vagy korlátozását, illetve a másik fél légitársasága mûködésének egyéb módon történõ felfüggesztését vagy korlátozását is, ha azt a következtetést vonják le, hogy ez a polgári légi közlekedés biztonsága közvetlen fenyegetettsége miatt szükséges. Amennyiben ez a gyakorlatban meg valósítható, az ilyen intézkedéseket megtevõ fél törekszik arra, hogy a másik féllel elõ ze tesen konzultáljon. 9. A valamely fél vagy hatáskörrel rendelkezõ légügyi hatóságai által az e cikk (5), (7) vagy (8) bekezdésével összhangban megtett bármely intézkedést meg kell szüntetni, amint az említett intézkedés alapjául szolgáló ok megszûnt. 7. cikk A polgári légi közlekedés védelme 1. A felek a nemzetközi jogból eredõ jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban megerõsítik, hogy a polgári repülés védelmének jogellenes beavatkozásokkal szembeni biztosítására irányuló kölcsönös kötelezettségük e megállapodás szerves részét képezi. 2. A felek a nemzetközi jog szerinti jogaik és kötelezettségeik általános érvényének korlátozása nélkül különösen az alábbi megállapodásokkal járnak el összhangban: a légi jármûvek fedélzetén elkövetett bûncselekményekrõl és egyéb cselekményekrõl szóló, szeptember 14-én Tokióban kelt egyezmény, a légi jármûvek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdésérõl szóló, december 16-án Hágában kelt egyezmény, a polgári légi közlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésérõl szóló, szeptember 23-án Montrealban kelt egyezmény, a nemzetközi polgári légi közlekedést szolgáló repülõtereken elkövetett erõszakos jogellenes cselekmények leküzdésérõl szóló, február 24-én Montrealban kelt jegyzõkönyv, valamint a plasztikus robbanóanyagoknak, azok felderítése céljából történõ megjelölésérõl szóló, március 1-jén Montrealban kelt egyezmény, továbbá a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó, a felekre kötelezõ bármely más többoldalú megállapodás. 3. A felek kérésre minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légi jármûvek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, valamint az ilyen légi jármû, utasai és személyzete, a repülõterek és a légi navigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, valamint a polgári légi közlekedés védelme elleni bármely fenyegetés megakadályozása érdekében.

8 9886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 32. szám 4. A felek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a nemzetközi polgári repülésrõl szóló egyezmény mellékleteit képezõ, a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó rendelkezéseknek meg fele lõen járnak el, amennyiben az ilyen védelmi rendelkezések alkalmazandók a felekre. A felek elõírják, hogy a területükön bejegyzett légi jármûvek üzemben tartói, azok az üzemben tartók, akiknek a gazdasági tevékenységének fõ helye vagy állandó lakóhelye a területükön van, valamint a területükön lévõ repülõterek üzemben tartói e polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó rendelkezéseknek meg fele lõen járjanak el. Ennek meg fele lõen kérésre a felek értesítik a másik felet a szabályaik és gyakorlataik, valamint az e bekezdésben említett mellékletek polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó elõ írásai közötti eltérésekrõl, amennyiben ezek az eltérések túllépik vagy kiegészítik az ilyen elõ írásokat, és lényegesek a másik fél üzemben tartói számára. Bármely fél bármikor kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül kerüljön sor konzultációkra a másik féllel az ilyen eltérések megvitatása céljából. 5. Az államok szuverenitását teljes mértékben figye lembe véve és kölcsönösen tiszteletben tartva a felek megállapodnak, hogy a légi jármûveknek az e cikk 4 bekezdésében említett üzemben tartói kötelezhetõk az abban a bekezdésében említett olyan polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó rendelkezések betartására, amelyeket a másik fél a saját területére való belépés, az onnan való kilépés és az ott-tartózkodás tekintetében megkövetel. Mindegyik fél biztosítja, hogy a saját területén ténylegesen megfelelõ intézkedéseket alkalmazzanak a légi jármû védelme, valamint az utasok, a személyzet, csomagjaik és kézipoggyászaik, az áruk, a postai küldemények és a légi jármû fedélzetén lévõ készletek a beszállás vagy berakodás elõtt történõ átvizsgálása érdekében. 6. A felek megállapodnak, hogy együttmûködnek egymás védelmi elõ írásai kölcsönös elismerésének elérése érdekében, valamint hogy viszonossági alapon szoros együttmûködést folytatnak a minõség-ellenõrzési intézkedésekkel kapcsolatban. A felek megállapodnak továbbá, hogy adott esetben és a felek által külön-külön meghozott döntések alapján a felek területei közötti járatok tekintetében megteremtik az egyszeri védelmi ellenõrzés végrehajtásával kapcsolatos elõfeltételeket, ami az átszálló utasok, az átrakandó poggyász és/vagy áru újbóli vizsgálata alóli mentesítést jelenti. E célból a meglévõ vagy tervezett polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban folytatott konzultációkat, valamint a felek által végrehajtott minõség-ellenõrzési intézkedésekre vonatkozó információk megosztását lehetõvé tevõ igazgatási rendelkezéseket állapítanak meg. A felek konzultálnak egymással az ilyen igazgatási rendelkezések hatálya alá tartozó másik fél területén lévõ üzemben tartók tekintetében lényeges, tervezett védelmi intézkedésekrõl. 7. Mindegyik fél amennyiben az a gyakorlatban meg valósítható teljesíti a másik féltõl az ésszerû, különleges védelmi intézkedésekre vonatkozóan érkezõ kéréseket egy adott járatra vagy járatok adott csoportjára irányuló, meghatározott fenyegetés kezelése érdekében. 8. A felek megállapodnak, hogy együttmûködnek az általuk bármelyik területen végzett védelmi ellenõrzésekkel kapcsolatban annak révén, hogy mechanizmusokat többek között igazgatási rendelkezéseket hoznak létre az ilyen védelmi ellenõrzések eredményeivel kapcsolatos információk kölcsönös cseréjéhez. A felek megállapodnak, hogy pozitívan mérlegelik a másik fél által végzett védelmi ellenõrzésekben megfigyelõként való részvételre irányuló kéréseket. 9. Légi jármû jogellenes hatalomba kerítése, illetve ilyen veszély fennállása, vagy más, a légi jármûvek, az utasok, a személyzet, a repülõterek vagy a légi navigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény vagy annak veszélye esetén a felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elõsegítése és más, az ilyen cselekmény vagy veszély gyors és biztonságos megszüntetésére szolgáló megfelelõ intézkedések megtétele révén. 10. Amennyiben valamelyik fél megalapozottan véli úgy, hogy a másik fél nem e cikk rendelkezéseinek meg fele lõen járt el, akkor ez a fél a hatáskörrel rendelkezõ hatóságai révén konzultációt kérhet. A konzultációknak a kérelem kézhezvételétõl számított tizenöt (15) napon belül kell megkezdõdniük. Amennyiben a konzultációk megkezdésétõl számított tizenöt (15) napon belül nem sikerül kielégítõ megegyezésre jutni, a konzultációkat kérõ fél a másik fél légitársasága vagy légitársaságai engedélyeit visszatarthatja, visszavonhatja, felfüggesztheti vagy megfelelõ feltételekhez kötheti. Szükséghelyzetben vagy az e cikk rendelkezései betartása további elmulasztásának megakadályozása érdekében az a fél, amelyik úgy véli, hogy a másik fél eltért e cikk rendelkezéseitõl, bármikor megfelelõ ideiglenes intézkedést tehet. 11. A légi szállítás védelmének biztosítására tett azonnali intézkedések szükségességének sérelme nélkül a felek megerõsítik, hogy a védelmi intézkedések mérlegelésekor értékelik a légi szolgáltatások e megállapodás szerinti üzemeltetésére gyakorolt lehetséges kedvezõtlen gazdasági és mûködési hatásokat és a jogszabályokban megengedett mértékben e tényezõket figye lembe veszik a védelmi kérdések megoldásához szükséges és megfelelõ intézkedések meghatározásakor.

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL A CARIFORUM-ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT

GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL A CARIFORUM-ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT HU HU HU GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL A CARIFORUM-ÁLLAMOK, MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTT Egyrészről ANTIGUA ÉS BARBUDA, A BAHAMAI KÖZÖSSÉG, BARBADOS, BELIZE, A DOMINIKAI

Részletesebben

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA. (2007. május 23.) 2007.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/45 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007/575/EK HATÁROZATA (2007. május 23.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében

Részletesebben

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30.

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JOGSZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE Elsõ kiadás Kiadja: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

T/2922. számú. törvényjavaslat

T/2922. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2922. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről Előadó: Szijjártó

Részletesebben

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM

CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM CXV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. MÁJUS 31. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2007: XX. tv. a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

A megállapodásban részes felek,

A megállapodásban részes felek, Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 29 Abkommenstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL

Részletesebben

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

III AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK L 138/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.4. III (Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok) AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A TANÁCS 2009/426/IB HATÁROZATA (2008.

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA REPÜLÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA [A koncepció az új repülésről szóló törvényben szabályozandó tárgyköröket, alapelveket tartalmazza. Meghatározza az átfogó módosítás tartalmát, és az egyes tárgykörökben

Részletesebben

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL. Egységes szerkezetbe foglalt változat

1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL. Egységes szerkezetbe foglalt változat 1. SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalt változat TARTALOM Preambulum 3 I. cím Közös rendelkezések 5 II. cím Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződést az Európai Közösség

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 86. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 20., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 86. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 20., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 20., szerda Tartalomjegyzék 2011. évi CVIII. törvény A közbeszerzésekrõl 25268 22/2011. (VII. 20.) KIM rendelet 38/2011. (VII.

Részletesebben

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.17. COM(2011) 135 végleges 2006/0084 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott

Részletesebben