Javaslat köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására"

Átírás

1 Javaslat köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására Ózd, május 28. Előterjesztő: Előkészítő: Alpolgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport

2 I. A Nemzetőr Úti Óvoda bővítése és a hiányzó kapacitások pótlása című ÉMOP 4.3.1/A számú pályázat lehetővé teszi, hogy a jelenleg 6 óvodai csoporttal működő Nemzetőr Úti Tagóvoda a 2014/2015-ös nevelési évtől 9 csoportos óvodaként működjön tovább. A férőhelyek számának 75-tel történő növekedése szükségessé teszi az intézmény alapító okirata azon pontjának módosítását, mely a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot rögzíti. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és az Nkt. 21. (3) bekezdés szerint ezen módosítás intézményátszervezésnek minősül. Az Nkt. 83. (3) bekezdés b) pontja alapján az intézmény alkalmazotti közössége és szülői szervezete írásban kinyilvánította a férőhelybővítéssel, valamint az intézménynév módosítással kapcsolatos támogató véleményét. A Városközponti Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának fenti okokból történő módosítása megköveteli mindazon egyéb, technikai jellegű korrekciók végrehajtását, melyeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. (3) bekezdése, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazati osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény január 1-jétől hatályos módosítása, valamint a Magyar Államkincstár hatályos iratmintái előírnak számunkra az alábbiak szerint: a szükséges új kormányzati funkciókódok és megnevezések rögzítése, a szakfeladatok törlése a gazdálkodási besorolás törlése a szakmai alaptevékenységek pontosítása a Magyar Államkincstár által kiadott iratmintákban előírt formai korrekciók megtétele a módosított intézménynév és tagintézménynév: Ózdi Városközponti Óvodák (székhelyen) Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája

3 II. A Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda a sikeresen végigvitt TÁMOP projekt alapján elnyerte a Referencia Intézmény címet. Ezen szakmai megjelölést szükséges rögzíteni az intézmény alapító okiratában, mely módosítás megköveteli mindazon egyéb, technikai jellegű korrekciók végrehajtását a városközponti intézmény esetében az előzőekben felsorolt okokból az alábbiak szerint: a szükséges új kormányzati funkciókódok és megnevezések rögzítése, a szakfeladatok törlése a gazdálkodási besorolás törlése a szakmai alaptevékenységek pontosítása, a Referencia Intézmény megnevezés megjelenítése a Magyar Államkincstár által kiadott iratmintákban előírt formai korrekciók megtétele a módosított intézménynév és tagintézménynevek: Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda (Székhelyen) Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvodája Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvodája Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

4 Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (V.28.) határozata köznevelési intézmények alapító okiratainak módosításáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a Városközponti Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja. A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 2. A Képviselő-testület a Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat a 2., illetve 2/a. mellékletei szerint jóváhagyja. A dokumentumok aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. Felelős: Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedésekért: - Pénzügyi Osztály Vezetője okiratok aláírását követően 8 napon belül

5 1. melléklet a /2014. (V.28.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városközponti Napköziotthonos Óvoda október 18. napján kiadott 163/2012. (X.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1-es pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A költségvetési szerv neve: Ózdi Városközponti Óvodák OM azonosítója: Az alapító okirat 3-as pontja törlésre kerül, a 16-os pont 3-as pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 3. Telephelye: Tagintézmény megnevezése, címe: Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája 3600 Ózd, Nemzetőr út Az alapító okirat 4-es pontja az alábbiak szerint módosul: 4. Közfeladata, államháztartási szakágazati besorolása: 4.1. Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Az alapító okirat 5-ös pontja az alábbiak szerint módosul: 5. Szakmai alaptevékenységek, szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 5.1. Szakmai alaptevékenységek: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak szerint ellátja:

6 a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig történő, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében a gyermekek óvodai nevelésével és a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat az iskolai előkészítést az óvodai étkeztetést a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését a kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztését azon integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztését, akik mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal, több fogyatékosság együttes fennállása esetén halmozott fogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartászavarral küzdenek 5.2 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. Az alapító okirat 6-os pontja az alábbiak szerint módosul: 6. Illetékessége, működési köre: Ózd város alábbi közterületei: Ózdi Városközponti Óvodák (székhely): Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Cipó utca, Csákány utca, Csokonai utca, Építők útja, Füredi utca, Gyújtó tér, Hajnóczy József utca, Iparvasút utca, Katona József út, Kisamerika sor, Kolozsi István utca, Kosztolányi Dezső utca, Martinovics Ignác út, Mikes Kelemen út, Munkás út, Nagyamerika út, Radnóti Miklós utca, Temető utca, Városház tér, Vasvári Pál utca, Vasvár út 2-12., Vasvár út 9-49.

7 Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája: Nemzetőr út, Zrínyi út, Vasvár út teljes közterülete a és számok kivételével. 6. Az alapító okirat 7-es pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül: Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7. Az alapító okirat 8-as pontja törlésre kerül, a 9-es pont 8-as pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 8. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. alapján 8. Az alapító okirat 10-es pontja 9-es pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti), megbízásos jogviszony, vállalkozás jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony. 9. Az alapító okirat 11-es pontja törlésre kerül, a 12-es pont 10 pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 10. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér Az alapító okirat 13-as pontja 11-es pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 11. Az intézmény típusa: óvoda 11. Az alapító okirat 14-es és 15-ös pontjai törlésre kerülnek, a 17-es pont 12-es pontra átszámozásra kerül. 12. Az alapító okirat 18-as pontja 13-as pontra átszámozásra kerül. 13. Az alapító okirat 19-es pontja 14-es pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 14. Maximális gyermeklétszám: Ózdi Városközponti Óvodák (Székhelyen): Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája 100 fő 210 fő

8 14. Az alapító okirat 20-as és 21-es pontjai törlésre kerülnek. 15. A október 18-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: Jelen alapító okirat augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városközponti Napköziotthonos Óvoda október 18. napján kelt, 163/2012. (X.18.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2014. (V.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Záradék: Az alapító okiratot módosító okirat augusztus 31. napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (V.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, 2014, május 28. Fürjes Pál polgármester

9 1/a. melléklet a /2014. (V.28.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Ózdi Városközponti Óvodák OM azonosítója: Székhelye: 3600 Ózd, Katona József út Telephelye: Tagintézmény megnevezése, címe: Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája 3600 Ózd, Nemzetőr út Közfeladata, államháztartási szakágazati besorolása: 4.1. Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Szakmai alaptevékenységek, szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 5.1. Szakmai alaptevékenységek: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak szerint ellátja: a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig történő, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében a gyermekek óvodai nevelésével és a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat az iskolai előkészítést az óvodai étkeztetést

10 a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését a kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztését azon integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztését, akik mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal, több fogyatékosság együttes fennállása esetén halmozott fogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartászavarral küzdenek 5.2 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. Illetékessége, működési köre: Ózd város alábbi közterületei: Ózdi Városközponti Óvodák (székhely): Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Cipó utca, Csákány utca, Csokonai utca, Építők útja, Füredi utca, Gyújtó tér, Hajnóczy József utca, Iparvasút utca, Katona József út, Kisamerika sor, Kolozsi István utca, Kosztolányi Dezső utca, Martinovics Ignác út, Mikes Kelemen út, Munkás út, Nagyamerika út, Radnóti Miklós utca, Temető utca, Városház tér, Vasvári Pál utca, Vasvár út 2-12., Vasvár út Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája: Nemzetőr út, Zrínyi út, Vasvár út teljes közterülete a és számok kivételével. 7. Irányító szerv neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3600 Ózd, Városház tér 1.

11 8. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. alapján 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti), megbízásos jogviszony, vállalkozás jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony. 10. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér Az intézmény típusa: óvoda 12. A feladatellátás szolgáló vagyon: Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: hrsz. alatt nyilvántartott, 2589 m 2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel, főzőkonyhával és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Katona J. út 7. szám) hrsz. alatt nyilvántartott 4894 m 2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, főzőkonyhával, tornaszobával és a hozzá tartozó játszó udvarral (3600 Ózd, Nemzetőr út 18. szám). A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint 13. Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 14. Maximális gyermeklétszám: Ózdi Városközponti Óvodák (Székhelyen): Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája 100 fő 210 fő

12 Záradék: Jelen alapító okirat augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városközponti Napköziotthonos Óvoda október 18. napján kelt, 163/2012. (X.18.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2014. (V.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, május 28. Fürjes Pál polgármester

13 2. melléklet a /2014. (V.28.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda július 19. napján kiadott 116/2012. (VII.19.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 1-es pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A költségvetési szerv neve: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda OM azonosítója: Az alapító okirat 3-as pontja törlésre kerül, a 16-os pont 3-as pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 3. Telephelye: Tagintézmények megnevezése, címe: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvodája 3600 Ózd, Virág út Az alapító okirat 4-es pontja az alábbiak szerint módosul: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvodája 3600 Ózd, Bánszállás telep Közfeladata, államháztartási szakágazati besorolása: 4.1. Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Az alapító okirat 5-ös pontja az alábbiak szerint módosul: 5.1. Szakmai alaptevékenységek: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak szerint ellátja:

14 a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig történő, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében a gyermekek óvodai nevelésével és a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat az iskolai előkészítést az óvodai étkeztetést óvodai fejlesztőprogram keretében a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, részükre képességkibontakoztató, integrációs felkészítést biztosít az IPR (Integrációs Pedagógia Rendszer) pályázatok igénybevételével a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését a kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztését azon integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztését, akik mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal, több fogyatékosság együttes fennállása esetén halmozott fogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartászavarral küzdenek roma nemzetiségi óvodai nevelést referencia intézményi tevékenység, szolgáltatás nyújtása, jógyakorlat terjesztése 5.2 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. Az alapító okirat 6-os pontja az alábbiak szerint módosul: Ózd város alábbi közterületei: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda (székhely): Álmos vezér, Berkenye utca, Botond vezér, Buda vezér, Dobó István utca, Előd vezér út, Forrás utca, Huba

15 vezér utca, Jánossza völgy, Kiskapud telep, Kond vezér, Kovács-Hagyó Gyula, Ladánybánya telep, Ond vezér utca, Örs vezér utca, Tas vezér út, Tétény vezér utca, Csontalma utca, Etele utca, Honvéd utca, Istenmező utca, Kistó utca, Dózsa György út, Mekcsey István út, Tinódi utca, Várkonyi út, Zsolt vezér út, Vasút utca 30-tól felfelé. Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvodája: Áchim András utca, Földes Ferenc utca, Gál-Völgye út, Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Hunyadi János utca, Jókai Mór utca, Kossuth Lajos utca, Kőalja út részleges, páratlan 43-, páros 48-, Lyukó völgy, Madách Imre utca, Május 1 utca, Mátyás Király utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy Mihály út, Puskin utca, Rozsnyói út, Sümeg utca, Szemere utca, Szőlőkalja út, Szövetkezeti utca, Tábla út, Vasút utca részleges, páratlan 13-, Virág utca. Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvodája: Bánszállás telep, Centeri út, Tóth Ede utca, Sajó utca 6. Az alapító okirat 7-es pontjában az alábbi szövegrész törlésre kerül: Felügyeleti szerve: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7. Az alapító okirat 8-as pontja törlésre kerül, a 9-es pont 8-as pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 8. Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. alapján 8. Az alapító okirat 10-es pontja 9-es pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti), megbízásos jogviszony, vállalkozás jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony. 9. Az alapító okirat 11-es pontja törlésre kerül, a 12-es pont 10 pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul: 10. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér Az alapító okirat 12/A. pontja törlésre kerül. 11. Az alapító okirat 13-as pontja 11-es pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul:

16 11. Az intézmény típusa: óvoda 12. Az alapító okirat 14-es pontja 12-es pontra átszámozásra kerül. 13. Az alapító okirat 15-ös pontja törlésre kerül. 14. Az alapító okirat 17-es pontja 13-as pontra átszámozásra kerül. 15. Az alapító okirat 18-as pontja 14-es pontra átszámozásra kerül. 16. Az alapító okirat 19-es pontja 15-ös pontra átszámozásra kerül és az alábbiak szerint módosul 15. Maximális gyermeklétszám: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda (székhelyen) Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvodája Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvodája 150 fő 75 fő 25 fő 17. Az alapító okirat 20-as és 21-es pontjai törlésre kerülnek. 18. A július 19-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: Záradék: Jelen alapító okirat augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda július 19. napján kelt, 116/2012. (VII.19.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2014. (V.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Záradék: Az alapító okiratot módosító okirat augusztus 31. napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014. (V.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, 2014, május 28. Fürjes Pál polgármester

17 2/a. melléklet a /2014. (V.28) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv neve: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda OM azonosítója: Székhelye: 3600 Ózd, Tétény út Telephelye: Tagintézmények megnevezése, címe: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvodája 3600 Ózd, Virág út Közfeladata, államháztartási szakágazati besorolása: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvodája 3600 Ózd, Bánszállás telep Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás Államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés Szakmai alaptevékenységek, szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 5.1. Szakmai alaptevékenységek: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben foglaltak szerint ellátja:

18 a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig történő, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében a gyermekek óvodai nevelésével és a napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat az iskolai előkészítést az óvodai étkeztetést óvodai fejlesztőprogram keretében a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, részükre képességkibontakoztató, integrációs felkészítést biztosít az IPR (Integrációs Pedagógia Rendszer) pályázatok igénybevételével a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését a kiemelten tehetséges gyermekek fejlesztését azon integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fejlesztését, akik mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal, több fogyatékosság együttes fennállása esetén halmozott fogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartászavarral küzdenek roma nemzetiségi óvodai nevelést referencia intézményi tevékenység, szolgáltatás nyújtása, jógyakorlat terjesztése 5.2 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6. Illetékessége, működési köre: Ózd város alábbi közterületei: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda (székhely): Álmos vezér, Berkenye utca, Botond vezér, Buda vezér, Dobó István utca, Előd vezér út, Forrás utca, Huba

19 vezér utca, Jánossza völgy, Kiskapud telep, Kond vezér, Kovács-Hagyó Gyula, Ladánybánya telep, Ond vezér utca, Örs vezér utca, Tas vezér út, Tétény vezér utca, Csontalma utca, Etele utca, Honvéd utca, Istenmező utca, Kistó utca, Dózsa György út, Mekcsey István út, Tinódi utca, Várkonyi út, Zsolt vezér út, Vasút utca 30-tól felfelé. Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvodája: Áchim András utca, Földes Ferenc utca, Gál-Völgye út, Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Hunyadi János utca, Jókai Mór utca, Kossuth Lajos utca, Kőalja út részleges, páratlan 43-, páros 48-, Lyukó völgy, Madách Imre utca, Május 1 utca, Mátyás Király utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy Mihály út, Puskin utca, Rozsnyói út, Sümeg utca, Szemere utca, Szőlőkalja út, Szövetkezeti utca, Tábla út, Vasút utca részleges, páratlan 13-, Virág utca. Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvodája: Bánszállás telep, Centeri út, Tóth Ede utca, Sajó utca 7. Irányító szerve neve, székhelye: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3600 Ózd, Városház tér Vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. alapján 9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti), megbízásos jogviszony, vállalkozás jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony. 10. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér Az intézmény típusa: óvoda 12. Nemzetiségi és más feladatai: nemzetiségi oktatás kizárólag magyar nyelven 13. A feladatellátást szolgáló vagyon: Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló: a.) 2877 hrsz. alatt nyilvántartott 2181 m 2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, tornaszobával és játszó udvarral (3600 Ózd, Virág út 27.)

20 b.) hrsz. alatt nyilvántartott 2078 m 2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel, szolgálati lakással és játszó udvarral (3600 Ózd, Bánszállás telep 30. szám). c.) 4245/2 hrsz. alatt nyilvántartott 3563 m 2 alapterületű ingatlan a rajta található óvoda épülettel és játszó udvarral (3600 Ózd, Tétény út 1. szám). A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott immateriális javak, tárgyi eszközök, mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 14. Vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 15. Maximális gyermeklétszám: Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda (székhelyen) Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Virág Úti Tagóvodája Ózdi Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvodája 150 fő 75 fő 25 fő Záradék: Jelen alapító okirat augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Sajóvárkonyi Táblai Összevont Óvoda július 19. napján kelt, 116/2012. (VII.19.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2014. (V.28.) számú határozatával hagyta jóvá. Ózd, május 28. Fürjes Pál polgármester

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Javaslat. a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására. Ózd, február 13.

Javaslat. a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására. Ózd, február 13. Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 40 Püspökladány, Bocskai u.. Előterjesztés a alapító okiratának módosításáról Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7. () bekezdése alapján

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Intézmény alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Javaslat. a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására november 28.

Javaslat. a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására november 28. Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására 2013. november 28. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési Csoport Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Javaslat. az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására, valamint az óvoda átszervezésére

Javaslat. az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására, valamint az óvoda átszervezésére Javaslat az Ózdi Alkotmány Úti Összevont Óvoda intézményvezetői megbízására, valamint az óvoda átszervezésére Ózd, 2013. július 25. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselőtestületi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Nagy Szilárd polgármester

Nagy Szilárd polgármester KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. január 5-i ülésére A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Legutóbb 2014. novemberében

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Módosító okirat A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek

Módosító okirat A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek Okirat száma: GYT/990-2/2018 Módosító okirat A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. december 14. napján kiadott, 87/2016. (XII. 14.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 13.416-1/2019 Javaslat a alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A (a továbbiakban: Óvoda) alapító okiratának módosításáról a fenntartó,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2016. július 21. Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Kistérség

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 24.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 24.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. április 24.-i ülésére Tárgy: A Belegi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Javaslat. Ózd, 2013. június 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

Javaslat. Ózd, 2013. június 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Javaslat az óvodai intézményfenntartó társulások megszüntetésével, valamint óvodai intézmények átszervezésével kapcsolatos további döntések meghozatalára Ózd, 2013. június 20. Előterjesztő: Alpolgármester

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ .sz. melléklet ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 357 Alsózsolca, Kossuth L. út 38. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-02 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 4. napján tartott üléséről Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24. / 46/390-120 FAX: 46/390-305 korjegyzoseg.bukkszentkereszt@digikabel.hu www.bukkszentkereszt.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Benedek Elek Óvoda Biatorbágy Alapító okiratának módosításáról A nevelési-oktatási ek működéséről és a köznevelési ek névhasználatáról szóló 0/0. (VIII..) EMMI rendelet -6. -ai alapján

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva .../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Okirat száma: XV-40- /2019 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 370 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 208. december 4-i ülésén megtárgyalta a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 08-8/08. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: /06. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6878-31/2018. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Módosító okirat. fte).5 0/5c) (-3\ \OEH, c,,, to. Okirat száma: /Mód/4

Módosító okirat. fte).5 0/5c) (-3\ \OEH, c,,, to. Okirat száma: /Mód/4 fte). 0/c) (-\ \OEH, c,,, to L Okirat száma: 0900/Mód/ Módosító okirat. sz. melléklet A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 0. Junius. napján kiadott, 00/A/ számú alapító okiratát

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 132/2013. (VII.15.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JÚLIUS 15-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület november 24.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület november 24.-i ülésére Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2016. november 24.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 27.-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület április 27.-i ülésére Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. április 27.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité pü-i ügyintéző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Alapító Okirat egységes szerkezetben.napirendi

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. számú melléklet Okirat száma: A 21/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a XVI. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma:07-7/1349-9/2017.

Módosító okirat. Okirat száma:07-7/1349-9/2017. Okirat száma:07-7/1349-9/2017. Módosító okirat A a Pécs Közgyűlése által 2016. február 29. napján kiadott 07-7/399-7/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Mezőberény, június 17. Zolnai Mag4olna titkársági referens

Mezőberény, június 17. Zolnai Mag4olna titkársági referens Sorszám: 1/ Tárgy: Mezőherény Város Óvodai Intézménye Alapitó Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs Készítette: Zolnai Magdolna titkársági referens Véleményező Bizottság: Ugyrendi, Jogi

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 08. május -én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 5/08. Kth. Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés kapcsán Alapító okirat módosítása H a

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 25-én 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Kastélykerti Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Tura Város

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére 2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. június 24-én, 7 00 órakor megtartandó ülésére A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító Okiratának előterjesztése

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 19-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd 138-7/2014. Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368120

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 21-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám: 1011/2013. Melléklet:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratainak módosítására

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák Alapító Okiratainak módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben