DR. SZILÁGYI TIVADAR DR. GŐCZE ISTVÁN A ZMNE ALAPÍTÁSA, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SZILÁGYI TIVADAR DR. GŐCZE ISTVÁN A ZMNE ALAPÍTÁSA, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI"

Átírás

1 DR. SZILÁGYI TIVADAR DR. GŐCZE ISTVÁN A ZMNE ALAPÍTÁSA, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem előzményei A felsőfokú tisztképzést végző jogelőd intézményt a trianoni viszonyok között még titokban Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia névvel szeptem ber 27-én alapították nyaráig működött Buda pesten, majd Balatonfüredre települt át. Október 17én feloszlatták, de még ez év decemberében Szom bathelyen ismét összevonták a tanári és a hallgatói állományt, majd 1945 tavaszán Bajorországban feje ződött be a működése. Egyetemünk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye tem, amely a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémiát tekinti jogelődjének, ebben az évben immár 86 éves múltra tekint vissza. A II. Világháborút követően 1947 decemberében indult újra az oktatás a Honvéd Hadiakadé mián, majd az 1950-es átszervezés után Honvéd Akadémia néven működött tovább az intéz mény március 15-én egy miniszteri parancs alapján az Akadémia felvette Zrínyi Miklós ne vét. Az ezután következő és napjainkig tartó időszak az oktatás és az azt szolgáló szervezeti struktúra tekintetében folyamatos változást hozott. A magyar katonai felsőoktatás között a társadalmi tényezők által determinált ideológiai és koalíciós függőségből adódó meghatározottságot tükrözött. A képzés és a kutatás intézményileg is szét választott rendszerben folyt. Az 1957 febru árjában megalakult Egyesített Tiszt Iskola, majd 1967-től a Kossuth Lajos Katonai Főis kola, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, és a Killián György Repülőműszaki Főiskola folytatott alapfokú tisztképzést. A felsőszintű képzés letéteményese pedig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia volt, amely a hadtudomány kutatásában, művelésében el ért eredményeinek elismeréseként az évi I. törvény értelmében egyetemi rangot ka pott. 1

2 Jelentős szervezeti változást hozott az 1993as esztendő. A Zrínyi Miklós Katonai Akadé mián elkezdődött a felsőfokú vezetőképzés, mint szakirányú továbbképzés, melyet az ön álló magyar vezérkari tisztképzés folytatásá nak tekintünk. 2. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem létrejötte, feladatai A magyarországi társadalmi, politikai, gazdasági és katonai rendszerváltást követően jelen tős reformfolyamatok következetek be a magyar felsőoktatás rendszerében is. Ezekkel a fo lyamatokkal összhangban a honvédelmi miniszter 75/1996 (HK.27.) HM utasítása (a katonai felsőoktatási intézmények hadrendből történő kiválásával és működésével kapcsolatos fel adatokról) értelmében szeptember 01-jétől a katonai felsőoktatási intézmények kivál tak a Magyar Honvédség szervezetéből (hadrendjéből). Ezzel egyidőben a Zrínyi Miklós Ka tonai Akadémia, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola integ rációjaként létrejött a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. A ZMNE LÉ LÉTREJÖ TREJÖTTE ZRÍ ZRÍNYI MIKLÓ MIKLÓS NEMZETVÉ NEMZETVÉDELMI EGYETEM VEZETÉ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉ SZERVEZÉSTUDOMÁ STUDOMÁNYI HADTUDOMÁ HADTUDOMÁNYI (BUDAPEST) (BUDAPEST) KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐISKOLAI SZOLNOKI REPÜ REPÜLŐTISZTI FŐISKOLAI (SZENTENDRE) (SZOLNOK) 7 A Zrínyi Miklós Katonai Akadémiából létrejött a Hadtudományi, valamint a Vezetés- és Szer vezéstudományi (egyetemi) Kar. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola főiskolai karokként integrálódtak az új szervezetbe, amely három bázison (Buda pest, Szolnok, Szentendre) folytatta működését. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) a Magyar Köztársaság állami felsőoktatási intézményeként, a honvédelmi miniszter közvetlen felügyelete mellett szakmailag önálló, ön 2

3 kormányzattal és új gazdálkodási-ellátási rendszerrel rendelkező jogi személyként, a Honvé delmi Minisztérium háttér intézményeként kezdte meg feladatainak végrehajtását, amelyet a honvédelmi miniszter által kiadott ALAPÍTÓ OKÍRAT az alábbiak szerint határozott meg: A ZMNE állami feladatként ellátott alaptevékenysége: a) a ZMNE Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban a szakindítá si engedéllyel rendelkező szakokon a képesítési követelmények szerint a Hon védelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a Határőr ség és a rendvédelmi szervek, továbbá a védelmi szféra különböző szervei által meghatározott, tervezett létszámkeretében, egyetemi, valamint főiskolai szintű alapképzést, kiegészítő alapképzést, általános és szakirányú továbbképzést, tanfolyamrendszerű képzést, felsőfokú szakképzést folytat nappali, levelező ta gozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizo nyítványt ad ki; b) a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori képzést végez és doktori fokozatot ítél oda, valamint habilitációs eljárást folytat le; c) a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos, valamint tudomány szervező tevékenységet végez; d) könyvtári szolgáltatásokat nyújt az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói, a Honvé delmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium állománya részére, valamint nyilvános könyvtárként minden állampolgár számára biztosítja gyűjteményéhez, illetve a szakirodalmi információhoz való hozzáférést; e) a nemzeti, valamint az egyetemes kultúra és művészetek közvetítésével, műve lésével, fejlesztésével az anyanyelvi, továbbá idegen nyelvi ismeretek fejleszté sével, képzésével, vizsgáztatásával hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez, valamint a hivatásos állomány egyes beosztásá hoz meghatározott nyelvi követelmények teljesítéséhez; f) az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcso latait fejleszti, illetve ápolja; g) tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz fejlesztést végez; h) az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tan könyv- és jegyzetellátást, informatikai, valamint laboratóriumi szolgáltatást, kol légiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják; i) az ingatlan infrastruktúrájának fenntartása és üzemeltetése a szolgáltatóval kö tött szerződés alapján, a központi költségvetés terhére történik; j) feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet; k) a hivatásos és szerződéses katonák át- és továbbképzésének oktatási feladata it a HM Honvéd Vezérkar igényei alapján az erre vonatkozó külön rendeltetés szerint végzi. További jelentős változást eredményezett az egyetem szervezeti felépítésében az 1997 janu árjában megkezdett és napjainkban is folyó a horizontális integrációt követő vertikális 3

4 integráció. Ennek eredményeként szeptember 01-jei hatállyal az önálló főiskolai és egyetemi karok összeolvadtak, így a továbbiakban két egyetemi kar működött. AZ ÁTALAKULÁ TALAKULÁS ELSŐ ELSŐ SZAKASZA ZRÍ ZRÍNYI MIKLÓ MIKLÓS NEMZETVÉ NEMZETVÉDELMI EGYETEM VEZETÉ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉ SZERVEZÉSTUDOMÁ STUDOMÁNYI HADTUDOMÁ HADTUDOMÁNYI SZOLNOKI ÜLŐTISZTI REP SZOLNOKI REPÜ REPÜLŐTISZTI F ŐISKOLAI FŐISKOLAI (SZOLNOK) KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐ FŐISKOLAI (SZENTENDRE) 8 A karok mellett más, az oktatáshoz-kutatáshoz kapcsolódó intézetek, központok alakultak. Így a Társadalomtudományi-, a Nyelvi- valamint a Testnevelési és Sport Intézet, továbbá az Alapozó és Továbbképző Központ. Az egyetem szerveként integrálódott, de részben auto nóm működésű a NATO Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központ, a Stratégiai Védel mi Kutató Intézet (2001-tõl Hivatal, a HM szerveként), a Leszerelési és Civil Katonai Kapcso latok Központja (1999-ben integrálódott az SVKI-ba), a Regionális Katonai Környezetbizton sági Központ (1998-ban megszűnt), mint menedzselő és oktatásszervező intézet, az szeptember 1-jei hatállyal újonnan megalakított Repülőtiszti Intézet (Szolnok) az intézeti rek torhelyettes alárendeltségében, majd a Vezetés- és Szervezéstudományi Karba integráló dott január 01-jétől a katonai felsőoktatási intézmények további integrációjával a Bolyai Já nos Katonai Műszaki Főiskola, mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kara működött tovább. 4

5 AZ ÁTALAKULÁ TALAKULÁS MÁ MÁSODIK SZAKASZA ZRÍ ZRÍNYI MIKLÓ MIKLÓS NEMZETVÉ NEMZETVÉDELMI EGYETEM VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI HADTUDOMÁNYI BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLAI (BUDAPEST) 9 A július 01-jétől tovább folytatódott a haderőreform keretében az egyetem átszervezé se és új szervezeti struktúra jött létre szeptember 01-jével a Zrínyi Miklós Nemzetvé delmi Egyetem szentendrei telephelyén lévő állomány beköltözött az egyetem Budapest Ül lői úti telephelyére. A képzés szeptember 01-jétől a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, vala mint a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar egyesülésével már két egyetemi karon: a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon, valamint a Bolyai János Katonai Műszaki Karon folyik. 3. Az egyetem küldetése A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szellemiségét és hagyományait: a honvédelem, az országvédelem komplexitásának gondolata; a polgári felsőoktatás szintjével azonos, eurokonform katonai és rendvédelmi tiszt- il letve polgári szakember képzés igénye; a védelmi szférába tartozó és ahhoz kapcsolódó tudományterületek, -ágak és -szakok kutatásának, művelésének szándéka; a katonai, rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek vezetői (parancsnoki) állományá nak valamint az államigazgatásban dolgozó szakembereknek a felkészítése; a magyar felsőoktatásban és a hadtudomány művelésében vállalható tradíciók köve tése jellemzi. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Európában egyedülálló képzési rendszerében küldetésének tekinti, hogy az Ftv-nek megfelelően a Honvédelmi Minisztérium és háttérintéz ményei, a Magyar Honvédség csapatai, a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek, vala mint a védelmi szféra részére főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben szakembe reket (tiszteket, köztisztviselőket) készítsen fel. Biztosítani kívánja a főiskolát végzett tisztek, polgári szakemberek kiegészítő és posztgraduális képzését, átképzését valamint továbbkép zését. Küldetésének tekinti továbbá a hadtudományi kutatás és a tudományos továbbképzés kutatóhelyi szintű tervezését, szervezését, végrehajtását. Feladatának tekinti: 5

6 a megrendelő, így a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a Határőrség, a nem zetvédelmi és rendvédelmi szervek, a védelmi szféra különböző szervezetei részére olyan hivatásos tisztek, köztisztviselők, közalkalmazottak alapképzését a hadtudo mány, valamint a vezetés- és szervezéstudomány terültén, akik: elkötelezettek a nemzet ügye iránt; lojálisak az ország kormányával; hazájukat szerető, mély hivatástudatú, szilárd erkölcsi tartású, becsületes életvitelű értelmiségi szakemberek; rendelkeznek szakterületükön a NATO és az EU követelményeinek megfelelő is meretanyaggal. megalapozott általános és szakmai műveltségű emberek kibocsátását, akik képesek: eszmei értékek létrehozására, befogadására és alkotó közvetítésére; a nemzetközi és a hazai katonapolitikai, gazdasági, szociológiai folyamatok rend szerszemléletű elemzésére; az erkölcsi normák betartására; általános és szakmai műveltségük állandó növelésére; egészséges életvitel kialakítására, fizikai kondíciójuk fejlesztésére; nyelvismeretük gyarapítására; a külföldi szakirodalom tanulmányozására, a szakmai együttműködésre; megfelelő szakbeosztások ellátására békében és háborúban; szakuktól függetlenül szárazföldi, légvédelmi és repülő hadműveleti-harcászati illet ve rendvédelmi igazgatási ismereteik alapján munkásságukat valamint alárendelt jeik tevékenységét az egységes elgondoláson alapuló honvédelem, rendvédelem rendszerébe illeszteni; olyan szakemberek továbbképzését, akik a hadtudományban, a katonai műszaki tudományokban, a neveléstudományban, a rendvédelem-tudományban továbbá a vezetés- és szervezéstudományban szerzett magas fokú ismereteik, képességeik, készségeik alapján alkalmasnak bizonyulnak a katonai, rendvédelmi felsővezetőkre háruló vezetési, szervezési, felkészítési, alkalmazási, védelemgazdasági, nem zetközi katonai és más együttműködési feladatok hatékony ellátására; az alapképzésben valamely tudományterületen oklevelet szerzett szakemberek akkreditált doktori program alapján történő képzését, ha tanulmányaikkal vagy munkájuk során bizonyították kutatói, pedagógiai, rendszerszervező rátermettségü ket, elhivatottságukat, illetve a képzés eredményeként alkalmassá válnak a katonai és más felsőoktatási intézményekben vezető oktatói feladatok ellátására. 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szervezete, létszámadatai (2005/2006) 6

7 4.1 A ZMNE szervezeti felépítése A ZMNE SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE REKTOR EGYETEMI TANÁCS REKTORI TITKÁRSÁG SZEMÉLY- ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁG KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI OKTATÁSI REKTORHELYETTES NK. KAPCSOLATOK BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES FŐTITKÁR GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ TANULMÁNYI HIVATAL STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ és KOORDINÁCIÓS O. KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG NYELVI INTÉZET TUDOMÁNY- ÉS KUTATÁSSZERVEZŐ KOORD. KÖZPONT DOKUMENTUM VÉDELMI MŰSZAKI ELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG NYELVVIZSGAKÖZPONT TÁVOKTATÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT TITOKVÉDELMI ÉS SZERVEZÉSI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS KÖZPONT HUMÁN SZERVEK EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG KATONAI KOLLÉGIUM 4.2 A Kossuth Lajos Hadtudományi Kar kialakulása, szervezeti felépítése A Hadtudományi Kar az egyetem megalakításával egy időben 1996-ban jött létre. Mai szer vezeti, oktatási struktúrája 1997-ben alakult ki, a Hadtudományi Kar és a Kossuth Lajos Ka tonai Főiskolai Kar (a továbbiakban: Kar) integrációjával. A Kar jogutódja az 1808-ban alapított Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiának és az 1947-ben alapított Honvéd Kossuth Akadémiának szeptember 01-jétől működik felső fokú katonai tanintézetként. A magyar alapfokú tisztképzés első tanintézete a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia volt. A tisztképzés ig a Honvéd Kossuth Akadémián történt, 1949-től 1956-ig a fegy vernemi tiszti iskolákon majd, azt követően integrálva az Egyesített Tiszti Iskolán (ETI) Buda pesten és Szentendrén működött szeptember 01-jével megszűnt az Egyesített Tiszti Iskola, és megalakult három kato nai főiskola, köztük a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Szentendrén, ahol a szárazföldi haderő részére 4 éves képzéssel parancsnoki szakon általános iskolai pedagógiai, majd kollé giumi nevelőtanári, a műszaki fegyvernemnél üzemmérnöki oklevél megszerzésével folyt a képzés. 7

8 1967-től a BM Határőrség részére a főiskolán, majd a Hadtudományi Karon történik a határőr tisztképzés. A képzés belső tartalmában a mindenkori csapatigényeknek megfelelően történ tek a változtatások, a korszerűsítések. Főiskolai oktatás korszerű európai szintű feltételei 4 éves képzési idővel ig, valamint 1991-től napjainkig több ütemben teremtő dött meg. Az 1986/1987. tanévtől 1990/1991. tanévig 3 éves képzési rendszerben folyt, ezzel párhuzamosan megváltozott a katonai főiskolán szerezhető polgári képesítés tartalma és megnevezése. Ennek megfelelően az intézmény gépesített lövész, harckocsizó, felderítő szakon harcjármű üzemeltető üzemmérnöki, tüzér szakon fegyverzet-üzemeltető üzemmér nöki, műszaki szakon katonai, illetve közlekedési építő-üzemmérnöki, határőr szakon pedig kollégiumi nevelőtanári képesítést adott től ismét 4 éves tisztképzési rendszerben illeszkedve a magyar felsőoktatási kép zéshez polgári képesítést is adva parancsnoki szakon üzemmérnök-tanár, műszaki sza kon mélyépítő üzemmérnök, tüzér szakon pedig földmérő üzemmérnök képzés folyt. Az évi felsőoktatási törvény életbelépése óta mérnök tanár, mélyépítő-mérnök, földmérőmérnök végzettséget biztosított az intézmény. Jelenleg katonai vezetői-, biztonság- és véde lempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői szakon folyik képzés. A kar 2001-ben a kato nai vezetői és a határrendészeti és védelmi vezetői szakon első ízben bocsátott ki tiszteket ben első alkalommal lettek kibocsátva biztonság- és védelempolitikai szakon egyetemi szintű alapképzésben végzett hallgatók. A Kar székhelyét augusztus 01-jével Budapesten, az egyetem Üllői úti bázisán jelölték ki. A Hadtudományi Kar szakmailag önálló karként az egyetem más karaival, és a polgári felsőoktatási és tudományos kutatási intézményekkel együttműködve a Honvédelmi Mi nisztérium, a Honvéd Vezérkar, a Belügyminisztérium, és más szervek által támasztott és a kormány által kiadott Képesítési követelmények alapján tiszteket képez a Magyar Honvéd ség és a rendvédelmi szervek, biztonságpolitikai szakértőket az állami szervek részére. A Kar július 19-én felvette Kossuth Lajos nevét, így a továbbiakban megnevezése Kos suth Lajos Hadtudományi Kar. 8

9 A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE DÉKÁN I TANÁCS TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES TANULMÁNYI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET JOGTUDOMÁNYI HADTÖRTÉNELEM KATONAI ALAPOZÓ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET SZÁRAZFÖLDI MŰVELETI MŰVELETI TÁMOGATÓ POLITIKATUDOMÁNYI SZOCIOLÓGIAPSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA DÉKÁNI HIVATAL NEMZETKÖZI és BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK FILOZÓFIA és KULTÚRTÖRTÉNET LÉGIERŐ MŰVELETI HATÁRŐR TÉRKÉPÉSZETI és GEOINFORMÁCÓS 4.3 A Bolyai János Katonai Műszaki Kar kialakulása, szervezeti felépítése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar jogelődjeit tekintve több mint 60 éves múltra tekint vissza. A Kar mely egyben a magyar királyi Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia jog utódja alapításának éve: október 01-je. A Kar jogelődjei főiskolai szintű képzést 1967-től, emelt szintű (üzem) mérnök-, (üzem) gazdászképzést 1973-tól folytatnak. A rendszerváltozást követően a főiskola nevet is változtatott, az új szellemnek és a régi ha gyománynak megfelelően szeptember 29-étől a világhírű matematikus és katonatudós Bolyai János nevét vette fel. A Magyar Honvédség parancsnoka a 37/1990. számú parancsá ban - a pákozdi csata 142. évfordulóján rendelte el a névváltoztatást szeptember 30-án a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola a Bánki Donát Műszaki Főiskolával, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolával, a Könnyűipari Műszaki Főiskolával és az Ybl Miklós Műszaki Főiskolával közösen létrehozta a Budapesti Politechnikum-ot, amely január 01-jéig sikeresen működött március 15-én a Melbourne-i Ludovika közösség Bolyai-kardot adományozott azzal a céllal, hogy azt a végzős hallgatók közül az kapja, aki minden tekintetben a legkiválóbbnak számít. A jogelőd intézetekben végzettek minden év augusztus 19-én emlékdiplomát kapnak. 9

10 A FEANI Európai Minősítő Bizottsága a Kart február 15-étől szerepelteti az Euromér nöki Regiszter-ben. Ez azt jelenti, hogy az 1973 óta a főiskolán végzett hallgatók, amennyi ben egyéb feltételeknek megfelelnek (középfokú nyelvvizsga, legalább négy éves műszaki gyakorlat, szakmai életmű) pályázhatnak az euromérnöki cím elérésére, amelyet Európában bárhol azonos értékű diplomaként fogadnak el szeptember 01-jétől megváltozott a katonai felsőoktatási intézmények rendszere. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola kivált az MH hadrendjéből és a Magyar Köztársaság állami felsőoktatási intézményeként, szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező, rész ben önálló gazdálkodást végző jogi személyként folytatta tevékenységét. A polgári életben érvényes műszaki és közgazdasági követelmények szerint villamosmérnö köket, gépészmérnököket, közlekedési- és vegyészmérnököket, valamint közgazdászokat, biztonságtechnikai mérnököket és műszaki informatikus mérnököket képzett a honvédség ré szére. A képzési terület 1995-ben a határőr hallgatók képzésével bővült. A BJKMF 1999-ben sikeres teljesítette az akkreditációs eljárást. A jogelőd intézmény, majd a Főiskolai Kar a honvédelmi miniszter 42/1999. HM utasításában meghatározottak alapján január 1-jétől mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kara működött tovább szeptemberétől tartozik a Kar szervezetéhez a Repülőműszaki Intézet (RMI), amely nek rendeltetése az MH Légierő Parancsnokság igényeinek megfelelő szakmai és vezetői is meretekkel rendelkező repülőtisztek, valamint a repüléssel foglalkozó polgári szervezetek ré szére szakemberek főiskolai és egyetemi szintű képzési feltételeinek biztosítása, továbbá szakmai továbbképzések tervezése, szervezése, bonyolítása. Az intézet az egyetem karaival és intézeteivel együttműködve tanfolyami képzést, tudományos kutatómunkát, továbbképzé seket és egyéb költségtérítéses tevékenységet folytat novemberétől a Kar szervezetében működik a Katonai Testnevelési és Sportközpont, amely a katonai testnevelés (katonai sport és rekreáció) tantárgy keretében a hallgatói állo mány sokoldalú speciális edzettségét fejleszti szeptember 1-jétől, a 218/2004. (VII. 19) Kormány rendelete, valamint az Egyetemi Ta nács az egyetem egyes szervezeti elemei átalakítására vonatkozó határozata alapján a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, valamint a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar egyesülésével létrejött a Bolyai János Katonai Műszaki Kar. A Vezetés- és Szervezéstudományi Kar jogelődje a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Anyagi technikai Fakultása volt, amely 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy kétlépcsős formában va lósítsa meg a tisztek egyetemi szintű haderőnemi integrált képzését. A Vezetés- és Szerve zéstudományi Kar feladatát képezte a Katonai logisztikai, Haditechnikai menedzser, valamint Védelmi igazgatási szakokon egyetemi szintű, a Gazdálkodási, valamint Pénzügyi szakokon főiskolai szintű képzés folytatása, a Minőségügyi szakon szakirányú továbbképzési formá ban minőségügyi szakemberek felkészítése. Az új, a Bolyai János Katonai Műszaki Kar értékrendjében egyidejűleg jelennek meg a pro fesszionális haderő és a műszaki értelmiség által képviselt értékek. A lineáris, többciklusú képzésre történő áttérés jegyében a 2005/2006. tanévtől az oktatási struktúra is jelentősen átalakult. 10

11 A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE DÉKÁN I TANÁCS TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES KATONAI ELEKTRONIKAI HIRADÓ VEGYI-, KATASZTRÓFAVÉDELMI és VÉDELMI IGAZGATÁSI TANFOLYAMI és TANFOLYAMI és TÁVOKTATÁSI TÁVOKTATÁSI KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET KATONAI LOGISZTIKAI, MINŐSÉGÜGYI és KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KATONAI GÉPÉSZETI és BIZTONSÁGTECHNIKAI KATONAI MŰSZAKI DÉKÁNI HIVATAL DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ és KOORDINÁCIÓS és KOORDINÁCIÓS REPÜLŐ-SHM INFORMATIKAI TANULMÁNYI FEDÉLZETI RENDSZEREK VILLAMOS és TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPOZÓ RMI KÖNYVTÁR HADTÁP, PÉNZÜGYI és KÖZGAZDASÁGI KATONAI TESTNEVELÉSI és SPORTKÖZPONT 4.4 A ZMNE szervezeti létszám adatai ÁLLANDÓ ÁLLOMÁNY 2005/2006 ÁLLANDÓ ÁLLOMÁNY TISZT TTS. LEGS. KA. ÖSSZESEN OKTATÓ 167 EGYÉB ÖSSZESEN

12 HALLGATÓI ÁLLOMÁNY 2005 /2006 HALLGATÓI CSOPORT FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Nappali hallgató Levelező hallgató ZMNE MINDÖSSZESEN HM nappali hallgató HM levelező hallgató HM HALLGATÓ ÖSSZESEN BM nappali hallgató BM levelező hallgató BM HALLGATÓ ÖSSZESEN Polgári nappali hallgató Polgári levelező hallgató POLG. HALLG.ÖSSZESEN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem működése Az egyetem vezetési rendszere a szervezeti struktúrának megfelelően épül fel. A vezetési szintek hatás-, feladat- és felelősségi körök alapján differenciáltak. Azonos szinten működő szervezetek és vezetők hatásköre azonos, de eltérő feladat és felelősségi területtel rendel keznek. Az egyetem működtetése és a katonai szolgálati tevékenység során a szervezeti hierarchiának megfelelő centralizált vezetési, a karok, tanszékek szakmai tevékenységében a decentralizált vezetési módszer valósul meg. A szervezetek vezetői vonatkozásában az egyszemélyi vezetés és felelősség elve érvényesül. Az egyetem szervezeteinél szolgálati és szakmai elöljárói, valamint hivatali és szakmai felettesi rendszer érvényesül. A szolgálati elöl járónak parancsadási, a hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. A szolgá lati utat minden tevékenység esetében be kell tartani. Az egyetem döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szenátus. Az egyetem irányítási és vezetési tevékenysé ge az egyetem magasabb vezetői útján valósul meg. Az egyetemet a rektor vezeti. Munkáját a helyettesek, a főtitkár, a gazdasági főigazgató és a dékánok közreműködésével végzi. A rektorhelyettesek, a főtitkár, a gazdasági főigazgató és a dékánok, a rektor közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látják el feladataikat. 12

13 Irodalomjegyzék SZABÓ Miklós: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - a magyar felsőoktatás integráns része - Előadás a Magyar Professzorok Világtanácsa elnökségének felkérésére, szep tember (2006. november 07.) SZILÁGYI Tivadar (szerk.): Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Almanach. Budapest: ZMNE, GŐCZE István (szerk.): Egyetemi almanach a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és jog előd intézményei fennállásának 85. évfordulójára. -Budapest: ZMNE,

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. 1050 Ft. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. 1050 Ft. Jogszabályok CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2008. (II. 29.) HM rendelet 5/2008. (II. 29.) HM rendelet A kegyeleti

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Akatonai vezetők (parancsnokok) a rájuk bízott katonai szervezetben irányítják és

Akatonai vezetők (parancsnokok) a rájuk bízott katonai szervezetben irányítják és Závodny László A hivatásos tiszthelyettesi és tiszti állomány utánpótlása A katonai hivatás férfias, nagy felelősséggel járó életpálya és életforma, amely nem állhat távol egy mai modern, sokoldalú érdeklődésű,

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja

Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy, 2010. február 01. Szentendre, a Magyar Honvédség kapuja Egy csendes kisvárosban, Szentendrén található a katonai alapkiképzés és a tiszthelyettes szakképzés fellegvára,

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN Báthy Sándor 1 A katonai felsőoktatás már a rendszerváltás előtt is a magyar felsőoktatás szerves része volt. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

Részletesebben

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

15213-95/2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-95/2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A PANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pannon Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) b/ pontja, továbbá

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/

A magyar katonai képzések története (1945 1990) 1./ 1945.03.03 1949 HM Katonapolitikai Osztály /KATPOL/ A magyar katonai képzések története (1945 1990) Nagy Gyula nyá. ezredes, főtanácsos A megjelölt időszakban képzésünk öt időszakra bontható: 1., 1945 1949 HM Katonapolitikai Osztály 2., 1950 1953 HM IV.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen 2014. február 6. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 Első rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Második rész... 5 AZ EGYETEM FELADATAI...

Részletesebben

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2005. évi CXXXIX. törvény a felsõoktatásról... 113 2005. évi CXLVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A repülõszakember-képzés helyzete

A repülõszakember-képzés helyzete VEZETÉS KIKÉPZÉS Hadnagy Imre József Palik Mátyás A repülõszakember-képzés helyzete A szerzõk áttekintik a ZMNE Hadtudományi Kar repülõ tanszékének és a repülõszakember-képzésnek a helyzetét, ezen belül

Részletesebben

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola

NAGY Ákos Péter A budapesti Rendőrtiszti Főiskola NAGY Ákos Péter NAGY Ákos Péter A Rendőrtiszti Főiskola története A Főiskola történetével különösebben most nem szeretnék foglalkozni, hiszen előttem már sokan írtak róla 1, most csak egy rövid összegzést

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben