DR. SZILÁGYI TIVADAR DR. GŐCZE ISTVÁN A ZMNE ALAPÍTÁSA, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SZILÁGYI TIVADAR DR. GŐCZE ISTVÁN A ZMNE ALAPÍTÁSA, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI"

Átírás

1 DR. SZILÁGYI TIVADAR DR. GŐCZE ISTVÁN A ZMNE ALAPÍTÁSA, SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem előzményei A felsőfokú tisztképzést végző jogelőd intézményt a trianoni viszonyok között még titokban Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémia névvel szeptem ber 27-én alapították nyaráig működött Buda pesten, majd Balatonfüredre települt át. Október 17én feloszlatták, de még ez év decemberében Szom bathelyen ismét összevonták a tanári és a hallgatói állományt, majd 1945 tavaszán Bajorországban feje ződött be a működése. Egyetemünk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye tem, amely a Magyar Királyi Honvéd Hadiakadémiát tekinti jogelődjének, ebben az évben immár 86 éves múltra tekint vissza. A II. Világháborút követően 1947 decemberében indult újra az oktatás a Honvéd Hadiakadé mián, majd az 1950-es átszervezés után Honvéd Akadémia néven működött tovább az intéz mény március 15-én egy miniszteri parancs alapján az Akadémia felvette Zrínyi Miklós ne vét. Az ezután következő és napjainkig tartó időszak az oktatás és az azt szolgáló szervezeti struktúra tekintetében folyamatos változást hozott. A magyar katonai felsőoktatás között a társadalmi tényezők által determinált ideológiai és koalíciós függőségből adódó meghatározottságot tükrözött. A képzés és a kutatás intézményileg is szét választott rendszerben folyt. Az 1957 febru árjában megalakult Egyesített Tiszt Iskola, majd 1967-től a Kossuth Lajos Katonai Főis kola, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, és a Killián György Repülőműszaki Főiskola folytatott alapfokú tisztképzést. A felsőszintű képzés letéteményese pedig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia volt, amely a hadtudomány kutatásában, művelésében el ért eredményeinek elismeréseként az évi I. törvény értelmében egyetemi rangot ka pott. 1

2 Jelentős szervezeti változást hozott az 1993as esztendő. A Zrínyi Miklós Katonai Akadé mián elkezdődött a felsőfokú vezetőképzés, mint szakirányú továbbképzés, melyet az ön álló magyar vezérkari tisztképzés folytatásá nak tekintünk. 2. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem létrejötte, feladatai A magyarországi társadalmi, politikai, gazdasági és katonai rendszerváltást követően jelen tős reformfolyamatok következetek be a magyar felsőoktatás rendszerében is. Ezekkel a fo lyamatokkal összhangban a honvédelmi miniszter 75/1996 (HK.27.) HM utasítása (a katonai felsőoktatási intézmények hadrendből történő kiválásával és működésével kapcsolatos fel adatokról) értelmében szeptember 01-jétől a katonai felsőoktatási intézmények kivál tak a Magyar Honvédség szervezetéből (hadrendjéből). Ezzel egyidőben a Zrínyi Miklós Ka tonai Akadémia, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola integ rációjaként létrejött a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. A ZMNE LÉ LÉTREJÖ TREJÖTTE ZRÍ ZRÍNYI MIKLÓ MIKLÓS NEMZETVÉ NEMZETVÉDELMI EGYETEM VEZETÉ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉ SZERVEZÉSTUDOMÁ STUDOMÁNYI HADTUDOMÁ HADTUDOMÁNYI (BUDAPEST) (BUDAPEST) KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐISKOLAI SZOLNOKI REPÜ REPÜLŐTISZTI FŐISKOLAI (SZENTENDRE) (SZOLNOK) 7 A Zrínyi Miklós Katonai Akadémiából létrejött a Hadtudományi, valamint a Vezetés- és Szer vezéstudományi (egyetemi) Kar. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola és a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola főiskolai karokként integrálódtak az új szervezetbe, amely három bázison (Buda pest, Szolnok, Szentendre) folytatta működését. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) a Magyar Köztársaság állami felsőoktatási intézményeként, a honvédelmi miniszter közvetlen felügyelete mellett szakmailag önálló, ön 2

3 kormányzattal és új gazdálkodási-ellátási rendszerrel rendelkező jogi személyként, a Honvé delmi Minisztérium háttér intézményeként kezdte meg feladatainak végrehajtását, amelyet a honvédelmi miniszter által kiadott ALAPÍTÓ OKÍRAT az alábbiak szerint határozott meg: A ZMNE állami feladatként ellátott alaptevékenysége: a) a ZMNE Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) mellékletében felsorolt tudományterületeken és tudományágakban a szakindítá si engedéllyel rendelkező szakokon a képesítési követelmények szerint a Hon védelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a Határőr ség és a rendvédelmi szervek, továbbá a védelmi szféra különböző szervei által meghatározott, tervezett létszámkeretében, egyetemi, valamint főiskolai szintű alapképzést, kiegészítő alapképzést, általános és szakirányú továbbképzést, tanfolyamrendszerű képzést, felsőfokú szakképzést folytat nappali, levelező ta gozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizo nyítványt ad ki; b) a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori képzést végez és doktori fokozatot ítél oda, valamint habilitációs eljárást folytat le; c) a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos, valamint tudomány szervező tevékenységet végez; d) könyvtári szolgáltatásokat nyújt az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói, a Honvé delmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium állománya részére, valamint nyilvános könyvtárként minden állampolgár számára biztosítja gyűjteményéhez, illetve a szakirodalmi információhoz való hozzáférést; e) a nemzeti, valamint az egyetemes kultúra és művészetek közvetítésével, műve lésével, fejlesztésével az anyanyelvi, továbbá idegen nyelvi ismeretek fejleszté sével, képzésével, vizsgáztatásával hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez, valamint a hivatásos állomány egyes beosztásá hoz meghatározott nyelvi követelmények teljesítéséhez; f) az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcso latait fejleszti, illetve ápolja; g) tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz fejlesztést végez; h) az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tan könyv- és jegyzetellátást, informatikai, valamint laboratóriumi szolgáltatást, kol légiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják; i) az ingatlan infrastruktúrájának fenntartása és üzemeltetése a szolgáltatóval kö tött szerződés alapján, a központi költségvetés terhére történik; j) feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet; k) a hivatásos és szerződéses katonák át- és továbbképzésének oktatási feladata it a HM Honvéd Vezérkar igényei alapján az erre vonatkozó külön rendeltetés szerint végzi. További jelentős változást eredményezett az egyetem szervezeti felépítésében az 1997 janu árjában megkezdett és napjainkban is folyó a horizontális integrációt követő vertikális 3

4 integráció. Ennek eredményeként szeptember 01-jei hatállyal az önálló főiskolai és egyetemi karok összeolvadtak, így a továbbiakban két egyetemi kar működött. AZ ÁTALAKULÁ TALAKULÁS ELSŐ ELSŐ SZAKASZA ZRÍ ZRÍNYI MIKLÓ MIKLÓS NEMZETVÉ NEMZETVÉDELMI EGYETEM VEZETÉ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉ SZERVEZÉSTUDOMÁ STUDOMÁNYI HADTUDOMÁ HADTUDOMÁNYI SZOLNOKI ÜLŐTISZTI REP SZOLNOKI REPÜ REPÜLŐTISZTI F ŐISKOLAI FŐISKOLAI (SZOLNOK) KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐ FŐISKOLAI (SZENTENDRE) 8 A karok mellett más, az oktatáshoz-kutatáshoz kapcsolódó intézetek, központok alakultak. Így a Társadalomtudományi-, a Nyelvi- valamint a Testnevelési és Sport Intézet, továbbá az Alapozó és Továbbképző Központ. Az egyetem szerveként integrálódott, de részben auto nóm működésű a NATO Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központ, a Stratégiai Védel mi Kutató Intézet (2001-tõl Hivatal, a HM szerveként), a Leszerelési és Civil Katonai Kapcso latok Központja (1999-ben integrálódott az SVKI-ba), a Regionális Katonai Környezetbizton sági Központ (1998-ban megszűnt), mint menedzselő és oktatásszervező intézet, az szeptember 1-jei hatállyal újonnan megalakított Repülőtiszti Intézet (Szolnok) az intézeti rek torhelyettes alárendeltségében, majd a Vezetés- és Szervezéstudományi Karba integráló dott január 01-jétől a katonai felsőoktatási intézmények további integrációjával a Bolyai Já nos Katonai Műszaki Főiskola, mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kara működött tovább. 4

5 AZ ÁTALAKULÁ TALAKULÁS MÁ MÁSODIK SZAKASZA ZRÍ ZRÍNYI MIKLÓ MIKLÓS NEMZETVÉ NEMZETVÉDELMI EGYETEM VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI HADTUDOMÁNYI BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLAI (BUDAPEST) 9 A július 01-jétől tovább folytatódott a haderőreform keretében az egyetem átszervezé se és új szervezeti struktúra jött létre szeptember 01-jével a Zrínyi Miklós Nemzetvé delmi Egyetem szentendrei telephelyén lévő állomány beköltözött az egyetem Budapest Ül lői úti telephelyére. A képzés szeptember 01-jétől a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, vala mint a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar egyesülésével már két egyetemi karon: a Kossuth Lajos Hadtudományi Karon, valamint a Bolyai János Katonai Műszaki Karon folyik. 3. Az egyetem küldetése A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szellemiségét és hagyományait: a honvédelem, az országvédelem komplexitásának gondolata; a polgári felsőoktatás szintjével azonos, eurokonform katonai és rendvédelmi tiszt- il letve polgári szakember képzés igénye; a védelmi szférába tartozó és ahhoz kapcsolódó tudományterületek, -ágak és -szakok kutatásának, művelésének szándéka; a katonai, rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek vezetői (parancsnoki) állományá nak valamint az államigazgatásban dolgozó szakembereknek a felkészítése; a magyar felsőoktatásban és a hadtudomány művelésében vállalható tradíciók köve tése jellemzi. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Európában egyedülálló képzési rendszerében küldetésének tekinti, hogy az Ftv-nek megfelelően a Honvédelmi Minisztérium és háttérintéz ményei, a Magyar Honvédség csapatai, a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek, vala mint a védelmi szféra részére főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben szakembe reket (tiszteket, köztisztviselőket) készítsen fel. Biztosítani kívánja a főiskolát végzett tisztek, polgári szakemberek kiegészítő és posztgraduális képzését, átképzését valamint továbbkép zését. Küldetésének tekinti továbbá a hadtudományi kutatás és a tudományos továbbképzés kutatóhelyi szintű tervezését, szervezését, végrehajtását. Feladatának tekinti: 5

6 a megrendelő, így a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a Határőrség, a nem zetvédelmi és rendvédelmi szervek, a védelmi szféra különböző szervezetei részére olyan hivatásos tisztek, köztisztviselők, közalkalmazottak alapképzését a hadtudo mány, valamint a vezetés- és szervezéstudomány terültén, akik: elkötelezettek a nemzet ügye iránt; lojálisak az ország kormányával; hazájukat szerető, mély hivatástudatú, szilárd erkölcsi tartású, becsületes életvitelű értelmiségi szakemberek; rendelkeznek szakterületükön a NATO és az EU követelményeinek megfelelő is meretanyaggal. megalapozott általános és szakmai műveltségű emberek kibocsátását, akik képesek: eszmei értékek létrehozására, befogadására és alkotó közvetítésére; a nemzetközi és a hazai katonapolitikai, gazdasági, szociológiai folyamatok rend szerszemléletű elemzésére; az erkölcsi normák betartására; általános és szakmai műveltségük állandó növelésére; egészséges életvitel kialakítására, fizikai kondíciójuk fejlesztésére; nyelvismeretük gyarapítására; a külföldi szakirodalom tanulmányozására, a szakmai együttműködésre; megfelelő szakbeosztások ellátására békében és háborúban; szakuktól függetlenül szárazföldi, légvédelmi és repülő hadműveleti-harcászati illet ve rendvédelmi igazgatási ismereteik alapján munkásságukat valamint alárendelt jeik tevékenységét az egységes elgondoláson alapuló honvédelem, rendvédelem rendszerébe illeszteni; olyan szakemberek továbbképzését, akik a hadtudományban, a katonai műszaki tudományokban, a neveléstudományban, a rendvédelem-tudományban továbbá a vezetés- és szervezéstudományban szerzett magas fokú ismereteik, képességeik, készségeik alapján alkalmasnak bizonyulnak a katonai, rendvédelmi felsővezetőkre háruló vezetési, szervezési, felkészítési, alkalmazási, védelemgazdasági, nem zetközi katonai és más együttműködési feladatok hatékony ellátására; az alapképzésben valamely tudományterületen oklevelet szerzett szakemberek akkreditált doktori program alapján történő képzését, ha tanulmányaikkal vagy munkájuk során bizonyították kutatói, pedagógiai, rendszerszervező rátermettségü ket, elhivatottságukat, illetve a képzés eredményeként alkalmassá válnak a katonai és más felsőoktatási intézményekben vezető oktatói feladatok ellátására. 4. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szervezete, létszámadatai (2005/2006) 6

7 4.1 A ZMNE szervezeti felépítése A ZMNE SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE REKTOR EGYETEMI TANÁCS REKTORI TITKÁRSÁG SZEMÉLY- ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁG KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI OKTATÁSI REKTORHELYETTES NK. KAPCSOLATOK BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES FŐTITKÁR GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ TANULMÁNYI HIVATAL STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ és KOORDINÁCIÓS O. KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG NYELVI INTÉZET TUDOMÁNY- ÉS KUTATÁSSZERVEZŐ KOORD. KÖZPONT DOKUMENTUM VÉDELMI MŰSZAKI ELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG NYELVVIZSGAKÖZPONT TÁVOKTATÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT TITOKVÉDELMI ÉS SZERVEZÉSI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS KÖZPONT HUMÁN SZERVEK EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG KATONAI KOLLÉGIUM 4.2 A Kossuth Lajos Hadtudományi Kar kialakulása, szervezeti felépítése A Hadtudományi Kar az egyetem megalakításával egy időben 1996-ban jött létre. Mai szer vezeti, oktatási struktúrája 1997-ben alakult ki, a Hadtudományi Kar és a Kossuth Lajos Ka tonai Főiskolai Kar (a továbbiakban: Kar) integrációjával. A Kar jogutódja az 1808-ban alapított Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémiának és az 1947-ben alapított Honvéd Kossuth Akadémiának szeptember 01-jétől működik felső fokú katonai tanintézetként. A magyar alapfokú tisztképzés első tanintézete a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia volt. A tisztképzés ig a Honvéd Kossuth Akadémián történt, 1949-től 1956-ig a fegy vernemi tiszti iskolákon majd, azt követően integrálva az Egyesített Tiszti Iskolán (ETI) Buda pesten és Szentendrén működött szeptember 01-jével megszűnt az Egyesített Tiszti Iskola, és megalakult három kato nai főiskola, köztük a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Szentendrén, ahol a szárazföldi haderő részére 4 éves képzéssel parancsnoki szakon általános iskolai pedagógiai, majd kollé giumi nevelőtanári, a műszaki fegyvernemnél üzemmérnöki oklevél megszerzésével folyt a képzés. 7

8 1967-től a BM Határőrség részére a főiskolán, majd a Hadtudományi Karon történik a határőr tisztképzés. A képzés belső tartalmában a mindenkori csapatigényeknek megfelelően történ tek a változtatások, a korszerűsítések. Főiskolai oktatás korszerű európai szintű feltételei 4 éves képzési idővel ig, valamint 1991-től napjainkig több ütemben teremtő dött meg. Az 1986/1987. tanévtől 1990/1991. tanévig 3 éves képzési rendszerben folyt, ezzel párhuzamosan megváltozott a katonai főiskolán szerezhető polgári képesítés tartalma és megnevezése. Ennek megfelelően az intézmény gépesített lövész, harckocsizó, felderítő szakon harcjármű üzemeltető üzemmérnöki, tüzér szakon fegyverzet-üzemeltető üzemmér nöki, műszaki szakon katonai, illetve közlekedési építő-üzemmérnöki, határőr szakon pedig kollégiumi nevelőtanári képesítést adott től ismét 4 éves tisztképzési rendszerben illeszkedve a magyar felsőoktatási kép zéshez polgári képesítést is adva parancsnoki szakon üzemmérnök-tanár, műszaki sza kon mélyépítő üzemmérnök, tüzér szakon pedig földmérő üzemmérnök képzés folyt. Az évi felsőoktatási törvény életbelépése óta mérnök tanár, mélyépítő-mérnök, földmérőmérnök végzettséget biztosított az intézmény. Jelenleg katonai vezetői-, biztonság- és véde lempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői szakon folyik képzés. A kar 2001-ben a kato nai vezetői és a határrendészeti és védelmi vezetői szakon első ízben bocsátott ki tiszteket ben első alkalommal lettek kibocsátva biztonság- és védelempolitikai szakon egyetemi szintű alapképzésben végzett hallgatók. A Kar székhelyét augusztus 01-jével Budapesten, az egyetem Üllői úti bázisán jelölték ki. A Hadtudományi Kar szakmailag önálló karként az egyetem más karaival, és a polgári felsőoktatási és tudományos kutatási intézményekkel együttműködve a Honvédelmi Mi nisztérium, a Honvéd Vezérkar, a Belügyminisztérium, és más szervek által támasztott és a kormány által kiadott Képesítési követelmények alapján tiszteket képez a Magyar Honvéd ség és a rendvédelmi szervek, biztonságpolitikai szakértőket az állami szervek részére. A Kar július 19-én felvette Kossuth Lajos nevét, így a továbbiakban megnevezése Kos suth Lajos Hadtudományi Kar. 8

9 A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE DÉKÁN I TANÁCS TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES TANULMÁNYI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET JOGTUDOMÁNYI HADTÖRTÉNELEM KATONAI ALAPOZÓ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET SZÁRAZFÖLDI MŰVELETI MŰVELETI TÁMOGATÓ POLITIKATUDOMÁNYI SZOCIOLÓGIAPSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA DÉKÁNI HIVATAL NEMZETKÖZI és BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK FILOZÓFIA és KULTÚRTÖRTÉNET LÉGIERŐ MŰVELETI HATÁRŐR TÉRKÉPÉSZETI és GEOINFORMÁCÓS 4.3 A Bolyai János Katonai Műszaki Kar kialakulása, szervezeti felépítése A Bolyai János Katonai Műszaki Kar jogelődjeit tekintve több mint 60 éves múltra tekint vissza. A Kar mely egyben a magyar királyi Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia jog utódja alapításának éve: október 01-je. A Kar jogelődjei főiskolai szintű képzést 1967-től, emelt szintű (üzem) mérnök-, (üzem) gazdászképzést 1973-tól folytatnak. A rendszerváltozást követően a főiskola nevet is változtatott, az új szellemnek és a régi ha gyománynak megfelelően szeptember 29-étől a világhírű matematikus és katonatudós Bolyai János nevét vette fel. A Magyar Honvédség parancsnoka a 37/1990. számú parancsá ban - a pákozdi csata 142. évfordulóján rendelte el a névváltoztatást szeptember 30-án a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola a Bánki Donát Műszaki Főiskolával, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolával, a Könnyűipari Műszaki Főiskolával és az Ybl Miklós Műszaki Főiskolával közösen létrehozta a Budapesti Politechnikum-ot, amely január 01-jéig sikeresen működött március 15-én a Melbourne-i Ludovika közösség Bolyai-kardot adományozott azzal a céllal, hogy azt a végzős hallgatók közül az kapja, aki minden tekintetben a legkiválóbbnak számít. A jogelőd intézetekben végzettek minden év augusztus 19-én emlékdiplomát kapnak. 9

10 A FEANI Európai Minősítő Bizottsága a Kart február 15-étől szerepelteti az Euromér nöki Regiszter-ben. Ez azt jelenti, hogy az 1973 óta a főiskolán végzett hallgatók, amennyi ben egyéb feltételeknek megfelelnek (középfokú nyelvvizsga, legalább négy éves műszaki gyakorlat, szakmai életmű) pályázhatnak az euromérnöki cím elérésére, amelyet Európában bárhol azonos értékű diplomaként fogadnak el szeptember 01-jétől megváltozott a katonai felsőoktatási intézmények rendszere. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola kivált az MH hadrendjéből és a Magyar Köztársaság állami felsőoktatási intézményeként, szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező, rész ben önálló gazdálkodást végző jogi személyként folytatta tevékenységét. A polgári életben érvényes műszaki és közgazdasági követelmények szerint villamosmérnö köket, gépészmérnököket, közlekedési- és vegyészmérnököket, valamint közgazdászokat, biztonságtechnikai mérnököket és műszaki informatikus mérnököket képzett a honvédség ré szére. A képzési terület 1995-ben a határőr hallgatók képzésével bővült. A BJKMF 1999-ben sikeres teljesítette az akkreditációs eljárást. A jogelőd intézmény, majd a Főiskolai Kar a honvédelmi miniszter 42/1999. HM utasításában meghatározottak alapján január 1-jétől mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kara működött tovább szeptemberétől tartozik a Kar szervezetéhez a Repülőműszaki Intézet (RMI), amely nek rendeltetése az MH Légierő Parancsnokság igényeinek megfelelő szakmai és vezetői is meretekkel rendelkező repülőtisztek, valamint a repüléssel foglalkozó polgári szervezetek ré szére szakemberek főiskolai és egyetemi szintű képzési feltételeinek biztosítása, továbbá szakmai továbbképzések tervezése, szervezése, bonyolítása. Az intézet az egyetem karaival és intézeteivel együttműködve tanfolyami képzést, tudományos kutatómunkát, továbbképzé seket és egyéb költségtérítéses tevékenységet folytat novemberétől a Kar szervezetében működik a Katonai Testnevelési és Sportközpont, amely a katonai testnevelés (katonai sport és rekreáció) tantárgy keretében a hallgatói állo mány sokoldalú speciális edzettségét fejleszti szeptember 1-jétől, a 218/2004. (VII. 19) Kormány rendelete, valamint az Egyetemi Ta nács az egyetem egyes szervezeti elemei átalakítására vonatkozó határozata alapján a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, valamint a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar egyesülésével létrejött a Bolyai János Katonai Műszaki Kar. A Vezetés- és Szervezéstudományi Kar jogelődje a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Anyagi technikai Fakultása volt, amely 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy kétlépcsős formában va lósítsa meg a tisztek egyetemi szintű haderőnemi integrált képzését. A Vezetés- és Szerve zéstudományi Kar feladatát képezte a Katonai logisztikai, Haditechnikai menedzser, valamint Védelmi igazgatási szakokon egyetemi szintű, a Gazdálkodási, valamint Pénzügyi szakokon főiskolai szintű képzés folytatása, a Minőségügyi szakon szakirányú továbbképzési formá ban minőségügyi szakemberek felkészítése. Az új, a Bolyai János Katonai Műszaki Kar értékrendjében egyidejűleg jelennek meg a pro fesszionális haderő és a műszaki értelmiség által képviselt értékek. A lineáris, többciklusú képzésre történő áttérés jegyében a 2005/2006. tanévtől az oktatási struktúra is jelentősen átalakult. 10

11 A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE DÉKÁN I TANÁCS TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES KATONAI ELEKTRONIKAI HIRADÓ VEGYI-, KATASZTRÓFAVÉDELMI és VÉDELMI IGAZGATÁSI TANFOLYAMI és TANFOLYAMI és TÁVOKTATÁSI TÁVOKTATÁSI KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET KATONAI LOGISZTIKAI, MINŐSÉGÜGYI és KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KATONAI GÉPÉSZETI és BIZTONSÁGTECHNIKAI KATONAI MŰSZAKI DÉKÁNI HIVATAL DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ és KOORDINÁCIÓS és KOORDINÁCIÓS REPÜLŐ-SHM INFORMATIKAI TANULMÁNYI FEDÉLZETI RENDSZEREK VILLAMOS és TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPOZÓ RMI KÖNYVTÁR HADTÁP, PÉNZÜGYI és KÖZGAZDASÁGI KATONAI TESTNEVELÉSI és SPORTKÖZPONT 4.4 A ZMNE szervezeti létszám adatai ÁLLANDÓ ÁLLOMÁNY 2005/2006 ÁLLANDÓ ÁLLOMÁNY TISZT TTS. LEGS. KA. ÖSSZESEN OKTATÓ 167 EGYÉB ÖSSZESEN

12 HALLGATÓI ÁLLOMÁNY 2005 /2006 HALLGATÓI CSOPORT FÉRFI NŐ ÖSSZESEN Nappali hallgató Levelező hallgató ZMNE MINDÖSSZESEN HM nappali hallgató HM levelező hallgató HM HALLGATÓ ÖSSZESEN BM nappali hallgató BM levelező hallgató BM HALLGATÓ ÖSSZESEN Polgári nappali hallgató Polgári levelező hallgató POLG. HALLG.ÖSSZESEN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem működése Az egyetem vezetési rendszere a szervezeti struktúrának megfelelően épül fel. A vezetési szintek hatás-, feladat- és felelősségi körök alapján differenciáltak. Azonos szinten működő szervezetek és vezetők hatásköre azonos, de eltérő feladat és felelősségi területtel rendel keznek. Az egyetem működtetése és a katonai szolgálati tevékenység során a szervezeti hierarchiának megfelelő centralizált vezetési, a karok, tanszékek szakmai tevékenységében a decentralizált vezetési módszer valósul meg. A szervezetek vezetői vonatkozásában az egyszemélyi vezetés és felelősség elve érvényesül. Az egyetem szervezeteinél szolgálati és szakmai elöljárói, valamint hivatali és szakmai felettesi rendszer érvényesül. A szolgálati elöl járónak parancsadási, a hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. A szolgá lati utat minden tevékenység esetében be kell tartani. Az egyetem döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a Szenátus. Az egyetem irányítási és vezetési tevékenysé ge az egyetem magasabb vezetői útján valósul meg. Az egyetemet a rektor vezeti. Munkáját a helyettesek, a főtitkár, a gazdasági főigazgató és a dékánok közreműködésével végzi. A rektorhelyettesek, a főtitkár, a gazdasági főigazgató és a dékánok, a rektor közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látják el feladataikat. 12

13 Irodalomjegyzék SZABÓ Miklós: A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem - a magyar felsőoktatás integráns része - Előadás a Magyar Professzorok Világtanácsa elnökségének felkérésére, szep tember (2006. november 07.) SZILÁGYI Tivadar (szerk.): Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Almanach. Budapest: ZMNE, GŐCZE István (szerk.): Egyetemi almanach a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és jog előd intézményei fennállásának 85. évfordulójára. -Budapest: ZMNE,

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-5/2006. A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya

Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya Berzsenyi Dániel Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Az intézmény a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartó szám(pir törzsszám): 309062000

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A haza szolgálatában Nemzeti Közszolgálati Egyetem A haza szolgálatában Az egyetem missziója és pályája A közös cél: a jogelődök eredményeinek és hagyományainak tiszteletben tartása mellett az új egyetemet, az NKE-t építeni.

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-25/2006. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2004. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. Dr. Detrekői Ákos rektor Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató Felügyeleti szerv Fejezet száma, megnevezése: XX, Oktatási

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ZMNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA. XX. fejezet Oktatási Minisztérium A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola - székhelye:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Budapesti Műszaki Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2004. ÉVI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai! PIR törzsszáma: 308900! az

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg) H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 37. szám 8465 A honvédelmi miniszter 14/2000. (HK 9.) HM határozata költségvetési szerv megnevezésérõl és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-110/2009. A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Színház- és Filmművészeti Egyetem 3365-22/2008. számú, 2008. február 29-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT Rovatvezető: Dr. Szántai Tamás Rovatszerkesztők: Bottyán Zsolt 51 Kun Mária XX. HAJÓS GYÖRGY MATEMATIKA VERSENY (1998. április 15-17.) Kun Mária egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzeti közszolgálati egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR A katonai felsőoktatás egyetlen képzés- és tudáscentruma Magyarországon

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 28., kedd HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 28., kedd 80. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok 13/2010. (IX. 28.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-64/2009. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola 27686-1/2008. számú, 2008. november 25-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 5. függelék 4. verzió A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 11. számú melléklete A KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-83/2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Magyar Táncművészeti Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

ÚJ SZAKOK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM FEDÉLZETI RENDSZEREK TANSZÉKÉN BEVEZETÉS

ÚJ SZAKOK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM FEDÉLZETI RENDSZEREK TANSZÉKÉN BEVEZETÉS ÚJ SZAKOK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM FEDÉLZETI RENDSZEREK TANSZÉKÉN Dr. Szabolcsi Róbert mérnök alezredes egyetemi docens Kovács József mérnök őrnagy egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 2.sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: 1164/115 E g y e t é r t e k! Budapest, 2007.október 31-én. (Dr. Szekeres Imre) sk. honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT -

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 15.sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz példány AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 3. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz. példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOM JEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I.

Részletesebben