A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, IV/a. Vm. OSZTÁLY É S B E N N L A K Á S: IV., VER ES PA L N É -U. 3(i. T E L E F O N, KÖZZÉTESZI: Dr. BANKÜTI (BÖHM) DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA. V CSÁKY-UTCA

2

3 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉ R 4. TELEFON I IV /a. VIII. OSZTÁLY ÉS B E N N L A K Á S: IV., V ER ES PALN É-U. 36. T E L E F O N I KÖZZÉTESZI: Dr. BANKÜTI (BÖHM) DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA. V C5ÁKY.UTCA

4

5 m v ktl'küt POLGÁRI ISKOLAI TAKAROK.. áldott em léküknek, isk o l á ju k ; EGYHÁZUK. j AZ ÖTVENÉVES ÜNNEPSÉG ALKALMÁVAL LELEPLEZETT EMLÉKTÁBLA (Körmendi Frimm Jenő alkotása)

6 A Deák-íéri leányközépiskola őíven éves ünnepsége. Az év szeptemberében kezdte meg az ősi iskola, mint polgári leányiskola áldásos működését. Az elmúlt ötven évről részletes képet nyújt az igazgató A budapesti evangélikus középfokú leányiskola polgári, Veres Pálné-intézet, kollégium ötven éves története című )() oldalas füzete. (Jövedelme az építési alapot szolgálja.) Az ünnepség decemberben, közvetlenül karácsony előtt zajlott le. D ecem ber 20-án délben az egész növendéksereg előtt az igazgató ismertette az ötven év legnevezetesebb eseményeit, többszörös átalakulásait, majd hálásan emlékezett meg az iskola nagyjairól, végül a két hősi halált halt polgári iskolai tanárról, Votisky Zoltánról és Windt Jószefről, kiknek emlékét táblával jelölte meg az egyház kegyelete. Ekkor kötötték fel az iskola díszzászlajára az új emlékszalagokat. Felírásuk: polgári iskola alapítása, ezt Télessy Dalma, az iskola legrégibb még működő tanára kötötte rá; az leánykollégium alapítását jelző szalagot Vetsey Klára VII. o. t., ki a kollégium alapítása óta iskolánk növendéke, leánygimnázium alapítása emlékét megörökítő szalagot Odorfer Magda la. o. t., végül Ősi hittel! felírású nemzetiszínű szalagot Hensch Irén V ili. o. t. fogadalom kíséretében helyezte a zászlóra. A zászló Tied vagyok, tied, hazám! felírása és ez utóbbi szalag jelmondata egyúttal iskolánk lelkületét is találóan jellemzi. E nap estéjén volt növendékeink alakították meg hivatalosan is már eddig is szépen működő egyesületüket. D ecem ber 21-én délelőtt volt a tulajdonképpeni ünnepség. Ünnepi istentisztelettel kezdődött. Magócs Károly kerületi lelkész oltári szolgálata után Kemény Lajos esperes mondott beszédet. Utána a díszteremben folytatódott az ünnepség. Dr. Németh Ödön közfelügyelő nyitotta ezt meg és rámutatott a forduló fontosságára, üdvözölve a vendégeket. Az igazgató ismertette ezután az iskola fejlődésének, átalakulásainak történetét. Megemlékezett a két hősi halált halt tanárról is. Az ünnepség további során Dr. Pintér Jenő, tankerületi főigazgató 4

7 igen meleg szavakkal szólt iskolánk szép munkájáról. Majd Dr. Mágocsy-Dietz Sándor az egyetemes tanügyi bizottság, Mohr Henrik a pesti evangélikus egyházmegye, Somogyi István az Országos Középiskolai Tanáregyesület, Dósa János a Református, Dr. Domanovszky Sándor az Evangélikus Tanáregyesület, Mikola Sándor a fasori gimnázium, Grósz János a Deáktéri elemi, Mikolik Kálmán az iskola régi munkásai, Rapaics Katalin a volt, Hensch Irén a mostani tanulók üdvözletét tolmácsolta. Képviseltette magát a vallás- és közoktatásügyi miniszter Dr. Sárkány Alfréd miniszteri tanácsos és Dr. Bernáth Géza min. osztálytanácsos, a budapesti tanfelügyelőség Dr. Nagy Zsigmond és Dr. Zelenka Frigyes tanfelügyelők által, továbbá a Tanárok Nemzeti Szövetsége Dr. Bartha József főigazgató útján, ezenkívül számos testvérintézet kiküldöttje jelent meg, mások írásban köszöntötték iskolánkat. D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő üdvözlő távirata éppen az ünnepségre érkezett meg. Befejezésül D. D. Raffay Sándor, bányakerületi püspök Luther szellemében az iskolákért áldozó egyházszeretetre buzdított, s bejelentette, hogy a képviselőtestület elnöksége a jubileum napjával gyűjtést indít kedves iskolája új épületére. Kettőre támaszkodhatunk úgymond : Isten kegyelmére és a magunk jóakaratára. A lélekemelő ünnepség a Himnuszszál fejeződött be. Utána a Körmendi-Frimm Jenő készítette művészi em léktáblát koszorúzta meg Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő a képviselőtestület nevében. Az emléktábla felírása következő: 191j. 18. A hazáért áldozták életüket Votisky Zoltán és Windt József polgári iskolai tanárok. Áldott emléküknek iskolájuk, egyházuk. Ugyané nap estéjén együttes vacsorára jöttek össze a három testvérintézet: gimnázium, elemi és iskolánk tanárai. Elöljáróink, püspökünk és közfelügyelőnkkel élükön megjelenésükkel, felszólalásukkal igazolták, mennyire fontos ügye egyházunknak iskolái erősítése. Ezzel az ünnepséggel lezárult a Deák-téri iskola ötven éves története. Megerősödve indul újabb ötven évnek; reméli azonban, hogy megújhodása immár nemcsak belsőleg, hanem külsőben, új épületben, vagy elhelyezésben is meg fog nyilvánulni. Vajha az Isten jóságába vetett hit, és a hazaszeretet hatná át mindig e falak között dolgozók lelkét. Ha így lesz, amiben bízunk akkor nem félünk attól, hogy iskolánk léte meginoghat, akkor erősen áll mindörökké, mert velünk az Isten, ő a mi Erős várunk! 5

8 1. Az iskola íőríéneíe. A leánygimnázium egyik őse, a Deák-téri polgári leányiskola, az elemivel közös igazgatás alatt ötven éve, 1883 őszén nyílt meg. Már a kilencvenes években gondoltak továbbfejlesztésére; 1903-ban elhatározták, hogy mikor a fiúgimnázium új épületbe költözik, ennek helyén felsőbb leányiskolát létesítenek. A terv nem valósult meg, s hasonló sors érte az 1917-ben hozott határozatot, mely leánygimnázium szervezését tervezte ben külön igazgatás alá került az elemi ban a pesti magyar egyház D. Raffay Sándor püspök kezdeményezésére tizenöt évre kezelésbe vette az Országos Nőképző Egyesülettől a IV., Veres Pálné-utca 36. számú épületet. Itt a meglévő bennlakás mellé hároméves továbbképzőt állított olyan leányok számára, kik a IV. polgári után modern nyelveket kívántak tanulni, irodalmi és művészeti általános műveltséget kívántak szerezni, de oklevélre nem törekedtek ban a két említett iskola a jelenlegi igazgató közös vezetése alá került, s belőlük lett 1927 szeptemberében az évi XXIV. t. c. értelmében az ország egyetlen leánykollégiuma. Ennek tanítási anyaga a továbbképzőéhez hasonló, azonban államérvényes bizonyítványa és főiskolákra képesítő érettségi bizonyítványa van. 1930/31-ben lett a kollégium teljes nyolcosztályú, és ez évben volt első érettségi vizsgálata. Végre 1933 szeptemberétől leánygimnáziumként folytatja áldásos munkáját. így a régi terv valósággá vált: most már mindenki megszerezheti ez iskolában a szükséges műveltség mellett a minden pályára, egyetemre is képesítő érettségi bizonyítványt. A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak: Falvay Antal, Scholtz Lajos, Mikolik Kálmán, 1926-tól Dr. Bánkúti Dezső; a Veres Pálné-intézet igazgatói: ben Dr. Szigethy Lajos, 1921-től Dr. Bánkúti Dezső, ki a kollégiumnak, illetve gimnáziumnak alapítása óta vezetője. 6

9 2. Az íntózeí fenntartó Hatósága. Iskolánk a bányai evangélikus egyházkerületbe tartozik és így D. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága alatt áll. Fenntartója a pesti evangélikus magyar és német egyház (Deák-téri ág. hi tv. evang. testvéregyházak). Az iskola ügyeit a képviselőtestület és ennek keretén belül az iskolai és gazdasági bizottság intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke D. Raffay Sándor püspök, mint a magyar egyház lelkésze, világi elnöke Dr. Németh Ödön egyetemi tanár, közfelügyelő. Az iskolabizottság elnöke Dr. Hittrich Ödön c. főigazgató, iskolai I. felügyelő, helyettese Dr. Renk Ernő fogorvos, iskolai II. felügyelő. A gazdasági bizottság élén Becht Albert takarékpénztári igazgató, közgondnok áll, iskolánk gondnoka vitéz Dr. Kolta Ervin orvos. Az állami felügyelet gyakorlásával a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ez évben is Dr. Pintér Jenő budapesti kir. tankerületi főigazgatót bízta meg. 3. Tantósíüleí és tóntórgyfelosztós. NCD O cn N é v Alkalmazás minősége Tanított tárgyak Heti óra 1 Megjegyzés í Dr. Bánkúti D e z ső igazgató Magyar IVa. Német V. 6 2 Bánki L ászlóné óraadó tanár Ének Ib. Kézim. II., III. Háztart. VI. 8 3 B ünker Jozefin óraadó tanár Francia VI-Vili. 7 Int. nevelőnő 4 Fialka M argit r. tanár Számtan Ib., IVa. Termr. Ia-b., II., VI. 18 Az Ib. o. főnöke, a termr. szertár őre, a Bajtárs vezetője 5 Filarszky E rzsébet r. tanár Számtan II, Illb., VI., VII. Vili. Termt. VII., Vili. 19 A II. o. főnöke, a termt szert, őre, tandíjkezelő 7

10 N cn O co N é v Alkalmazás minősége Tanított tárgyak Heti óra I Megjegyzés 6 G lock Klára r. tanár Rajz lb., II., IIIa-b., IVa-b. Kézim. IVa-b., V Vili. 18 A rajzszertár és ifj. könyvi, őre, tejkezelő 7 Dr. G y a p a y J ó z se fn é óraadó tanár 8 Harm ath Ilona r. tanár 9 J a b lo n o w sk y P ir o sk a r. tanár Német III., IVa. Angol IVb. Kézim. Ib. Testgy.Ia-b.,II., II1b., IVa-b., V VIII. Kézim. la. Magyar II., VII., Vili. Történet VII., Vili A IVa. o. főnöke, a tornaszertár őre, a Játékkor vezetője A Vili. o. főnöke, az Önképzőkör vez. 10 J eszen szk y Ilona r. tanár Földrajz II., Illa-b., VIII. Tört. Illa, IVa, V. Müv. tört. VII. 19 A Illa. o. főnöke, a földr.-tört. szert, őre 11 Kell Klára óraadó tanár Angol IVa., VII K ozm a G a b riella Kapi-K rálik J e n ő r. tanár r. énektanár 14 Dr. L áng M argit óraadó tanár Számtan la., lila., IVb V. Termtan IVa-b. Testgy. Illa. Ének la., II.. IIIa-b., IVa-b. Zenetört. VI. Latin V. Müv. tört. V., VIII. Történet VI. 15 Lovas Sarolta óraadó tanár Német 11., VI. Angol V.,VI, VIII Nőtel E lza Dr. P a p p G y u lá n é 18 R uttkay-m iklian G y u la óraadó tanár óraadó tanár óraadó tanár Német I. Angol Illb. Müv. tört. VI. Angol Illa i i Gyorsírás IVa-b., V R uzicska L á szló r. tanár Vallást. I Vili A Veres Pálné-u. tan. könyvt. őre A IVb. o. főnöke, bibliaórák, vez. tandíjkezelő, Az ének- és zenekar vez. A műv. tört. szertár őre A VI o. főnöke, a tankönyv ktár őre Az int. angol tanf. vezetője Székesföv. vallástanár Hitszónok, a Gyámint. vezetője 8

11 N CD o C/3 N é v Alkalmazás minősége Tanított tárgyak H e t i ó r a I Megjegyzés 20 D r. Siftár K am illa egészségtan tanár Egészségt. VII. 3 Isk. orvos, a bennlakás orvosa 21 D r. Steinert K atalin óraadó tanár Földrajz Ia-b., IVa-b., VII. Termrajz V. 14 A VII. o. főnöke, az int. ig. titkára 22 T é le s s y D a lm a r. tanár Magyar la. Németi., II., IVb. Rajz la. 18 Az la. o. főnöke 23 V id o v s z k y K á lm á n n á óraadó tanár Magyar Ib., IVb., V., VI. Történet Illb., IVb. 19 Az V. o. főnöke 24 D r. Z elen k a M argit r. tanár Magyar Illa-b., Német III., VII. Vili. Filozófia Vili. 20 A 111b. o. főnöke, a tan. könyvtár őre, a Szembe vezetője A ref. tanulókat Morandi Ilona vallástanár, a róm. katolikusokat Csókás Károly belvárosi segédlelkész, az izraelitákat Dr. Molnár Ernő és Dr. Wolf József vallástanár tanította. Altisztek: a Deák-téren Boldoczki Lajos r. iskolaszolga, Szabó István kapus és fűtő, Boldoczki Lajosné és Jakubecz Ferencné takarítónők; a Veres Pálné-u.-ban Hajas Simon kapus és Sebestyén Antal iskolaszolga. 4. A tanárok irodalmi és társadalmi működése. Dr. Bánkúti Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság előadója, az Országos Evangélikus Tanáregyesület ügyvivő alelnöke, a Lutheránia Dalegyesület és a Kelenföldi Evangélikus Énekkar elnöke, a Volt Növendékek Egyesületének díszelnöke, a pesti evang. egyházmegye törvényszéki bírája, a kelenföldi ev. egyház egyháztanácsosa, a Protestáns Tanügyi Szemle és az Ifjú Évek főszerkesztője, számos egyházi és tanügyi egyesület választmányi tagja. Megjelent műve az építési alap javára: A budapesti középfokú leányiskola polgári, Veres Pálné-intézet, kollégium ötven éves története. Cikkeket írt fenti lapokba, a Keresztyén Igazságba, Ev. Családi Lapba. Előadásokat tartott a Volt Növendékek Egyesületében, Ifjú Evek konferenciáján, a pesti ev. egyh. megyei tanítóegyesület váci ülésén, a Deák-téri ifjúsági egyesületben, beszélt a kelenföldi egyház reformációünnepélyén, énekkari teáján. 9

12 Fialka Margit a tanári testület képviselője az iskolabizottságban és képviselőtestületben. Glock Klára az Országos Képzőművésznők Egyesületének örökös tagja. Ifjú Évek ifj. folyóiratba cikkeket írt. Jablonowsky Piroska az Evangélikus Tanáregyesület jegyzője. Jeszenszky Ilona a Földrajzi Társ. Didaktikai Szakoszt.- nak választmányi tagja. Előadást tartott a Deák-téri ev. ifjúsági egyesületben. Ped. és földrajzi cikkeket írt ev. lapokba. Kozma Gabriella a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet pártoló tagja, 10 év óta ír a Bibliából részeket Braille-írással a vakok részére, s 9 éve leírja számukra a Fénysugár c. hitmélyítő folyóiratot, bibliamagyarázó jegyzeteket terjeszt gépírással. Kapi-Králik Jenő zeneszerző és orgonaművész, a Deák-téri evang. templom karnagya, a Lutheránia vegyeskar karmestere. Vallásos dalai szerepeltek a rádió műsorán, egyházi orgonaművei s kórusai a budapesti és vidéki evang. templomokban kerültek előadásra. Egyházzenei cikkeket írt az Evangélikus Élet, a Keresztyén Igazság számára. A Deák-téri Luther- Szövetség választmányi tagja. Dr. Láng Margit az Országos Régészeti és Művészettörténeti Társulat, a Római Magyar Történeti Társulat, az Evangélikus Tanáregyesület vál. tagja. Cikkeket írt a Protestáns Tanügyi Szemlébe, az Országos Tanáregyesületi Közlönybe, az Ifjú Évekbe. Dr. Papp Gyuláné a Hungarian-American Külügyi Társaság Nőosztályának tb. titkára. (Országház). Ruttkay-Miklian Gyula szfőv. vallástanár, az Ifjú Évek felelős szerkesztője. Ruzicska László az Ifjú Évek kiadóhivatalának vezetője, a kelenföldi egyházközségnek f. évi áprilisáig jegyzője, a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének jegyzője. Cikkeket írt, előadást tartott számos alkalommal, a rendes ifj. istentiszteleteken kívül is igét hirdetett. Dr. Siftár Kamilla a Szent István Közkórház bejáró orvosa, a Lórántffy Zsuzsanna Egyesület leányinternátusának orvosa. Német szakirodalmat ismertet a budapesti orvosi újságban. Egészségvédelmi előadást tartott a kelenföldi leányegyesület és a Deák-téri háztartási alkalmazottak teáján. Télessy Dalma külföldi iskolákkal való levelezés útján irredenta felvilágosító munkát folytat. Vidovszky Kálmánná az evangélikus papnék orsz. szöv. választmányi tagja. Előadást tartott az Ifjú Évek konferenciáján s a K. I. E.-ben. Dr. Zelenka Margit az Országos Középiskolai Tanáregyesület és a Luther Szövetség választmányi tagja, a Leánycser- 10

13 készegyesület szervezőbizottsági tagja, az Ifjú Évek szerkesztőségének tagja. Cikkeket írt tanügyi és evang. lapokba. A Volt Növendékek Egyesületének t. b. tagja, itt előadást tartott. 5. Az 1933/34. iskolai év íöríénefe. a) Az év megnyitása. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter rendelete értelmében eltolódott az év kezdete. A javító- és különbözeti vizsgálatokat szeptember 7-én, a magánvizsgálatokat ugyanekkor és 8-án tartottuk; 9., 11. és 12-én voltak az írásbeli és 14-én a szóbeli érettségi vizsgálatok. 13-án és 14-én írtunk be pótlólag, 15-én nyitottuk meg a tanévet és 16-án kezdődött a rendes tanítás. b) Iskolaépületeink. A Deák-téri épületben a két I., a II., a két III. és a IVb. osztály nyert elhelyezést, tehát összesen hat, a Veres Pálné-utcaiban volt.a IVa., V VIII., tehát újra öt osztály és a bennlakás. A rendes tatarozáson kívül ez évben a Deák-téri tornaterem padlóját linóleummal cseréltük ki, így eltekintve keskenységétől, teljesen megfelelő, modern terem állott a testnevelés szolgálatában. c) Tanári testületünkben Bexheft Ármin iskolaorvos halála folytán történt változás. Helyére a fenntartó egyház Dr. Siftár Kamilla orvost, oki. egészségtantanárt bízta meg az intézeti orvosi teendőkkel és az egészségtan tanításával. Szeretetreméltó modorával és ügyszeretetével kiérdemelte a bizalmat és méltón illeszkedett bele iskolánk és bennlakásunk munkájába. Mint új óraadó nyert beosztást Kötél Elza, oki. középiskolai tanár. Őt, mint iskoláinknak régi kedves növendékét, őszinte szeretettel fogadtuk és munkájában bizalmunknak beigazolását örömmel állapítottuk meg. Elmaradt a múlt évi óraadók közül Massányi Margit, polg. isk. tanár, ki Újpesten állami szolgálatba lépett. Kívánjuk, hogy minél előbb nyerje el végleges elhelyezkedését. A tanári kar egészségi állapota kifogástalan volt, csupán Dr. Siftár Kamilla volt kénytelen február hónapban mulasztani, mivel igen súlyos vakbélműtéten esett át. Az izraelita hitközség újra más vallástanárokat küldött ki: Dr. Wolf Józsefet, ki már tanított nálunk és Dr. Molnár Ernőt. A tanári kar egymás munkájának és módszerének megismerésére ez évben is tartott nyilvános tanítási órákat. Ezeket beszélte meg kijelölt bíráló megjegyzései nyomán. Ilyen órák: Kapi-Králik Jenő la. ének (bírálta Bánki Lászlóné), Dr. Láng Margit V. latin (Dr. Bánkúti Dezső), Dr. Papp Gyuláné Illa. angol (Lovas Sarolta, Nötel Elza), Filarszky Erzsébet II. 11

14 számtan (Fialka Margit), Dr. Siftár Kamilla VII. egészségtan (Dr. Steinert Katalin). d) Felügyelet, látogatás. D. Raffay Sándor, bányakerületi püspök, továbbá Dr. Németh Ödön közfelügyelő Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő kíséretében május 24-én látogatta meg iskolánkat. Gyakran jött el Dr. Hittrich Ödön, I. iskolafelügyelő, Broschko G. Adolf, a német egyház lelkésze. Különösen sokszor Dr. Renk Ernő, iskolafelügyelő: minden tanár tanítását igyekezett megismerni; órák, nyilvános tanítások, összejövetelek és ünnepélyek nélküle el sem voltak képzelhetők. Az állami felügyelet gyakorlásával ez évben is Dr. Pintér Jenő, tankerületi főigazgatót bízta meg.a miniszter. Dr. Sallay Géza igazgató november 24. és 25. napjain megvizsgálta a főigazgatói látogatás előtt az ügykezelést, dolgozatokat; a főigazgató pedig március 19. és 20-án látogatta meg iskolánkat. Látogatásának első napján D. Raffay Sándor püspök és Dr. Hittrich Ödön iskolafelügyelő, második napján Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő is megjelentek. Április 17-én tartott értekezleten tette meg megjegyzéseit. e) Szülői értekezletek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére november 11-én megkérdeztük a szülőket, hogy a második modern nyelv tanítását helyeslik-e, vagy inkább a német nyelv tanítására kívánnák az itt szükséges órákat fordítani. Dr. Zelenka Margit tanár bevezető szavai és igen élénk eszmecsere után egyhangúlag a második modern nyelv tanítása mellett döntöttek a nagy számban megjelent szülők, ezzel is igazolván azt az elgondolást, mely iskolánk Veres Pálné-utcai ágának alapításánál vezetett. Hogy a szülői házzal minél szorosabb kapcsolatot létesítsünk, januártól kezdve Jeszenszky Ilona tanár indítványára szülői teaesteket rendeztünk. Egyes osztályokba járó tanulók szülei adták ez alkalmakra össze a szükségeseket, segítettek a rendezésben, s ugyanazoknak az osztályoknak tanulói szórakoztatták a megjelenteket kedves műsorszámaikkal. Január 17-én a II., Illa. és b., február 9-én az V., VI., VH., Vm., március 17-én az la. és b., április 27-én a IVa. és b. szülei gondoskodtak ellátásról. A kedélyes együttlét nagyban hozzájárult a tanárok és szülők barátságos együttműködéséhez; ezenkívül a belépődíjul fizetett 1 1 P összesen 1252 P-vel gyarapította az építési alapot. Hogy fogalmat adjak arról, milyen nagy számban jöttek el hívásunkra a szülők és hozzátartozók, legyen elég annak közlése, hogy az első alkalommal közel 500 teát osztottunk szét, a többi összejövetel sem maradt el mögötte. f) Növendékeink száma. Iskolánk I V. osztálya mint leánygimnáziumi osztály nyílt meg. Ez átalakulás teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött várakozást: a múlt évben tapasztalt hanyatlás megszűnt. így az előző év 66 növendékével 12

15 szemben két első osztályunkban most 91 tanulónk volt, s V. osztályunk létszámban és tanulóanyagban egyaránt jó volt. Helyszűke miatt azonban most is csak három párhuzamos osztályunk volt, az I., III. IV. A kollégiumi osztályok létszáma tovább is hanyatló irányt mutatott. A tanulók teljes létszáma 469 (tavaly 445); ebből evangélikus 273 (57 8%), protestáns 357 (76'5%), emelkedés tehát 24. g) Tanítás, nevelés. I. A tanítás az I V. osztályban a leánygimnáziumi, a VI VIII. osztályban a leánykollégiumi tanterv szerint folyt. Az V. osztályba más iskolából jött tanulók angol különbözeti vizsgálatát három hónapi tanfolyammal könnyítettük meg, melyet Lovas Sarolta tanár vezetett. Más osztályba is az előírt különbözeti vizsgával vettünk fel új növendékeket; jellemző, hogy a kollégiumi osztályokban nem volt új tanulónk. II. Rendkívüli tantárgyak. A gazdasági viszonyok hatása látszott meg azon, hogy fizetéssel járó rendkívüli tanfolyamok nem voltak szervezhetők, így elmaradt a művészi rajz, francia nyelv, gyorsírás. Ingyenes tanfolyamokat azonban szívesen látogattak a tanulók; ilyen volt: 1. Kézimunka az I VIII. oszt. tanulói részére a délelőtti tanrendben. Minthogy a leánygimnáziumban e tárgy rendkívüli tárgy, két-két párhuzamos osztályt vontunk egybe az önként vállalkozók részére. Részt vett benne az I IV. osztályban 176, V VIII. osztályban 19, összesen 195 tanuló; a két I. osztályban jelentkezettek nagy számára való tekintettel a II. félévtől külön-külön órákat kaptak az a. és b. osztály tanulói. Tanították Glock Klára a IVa. b., V VIII. Bánki Lászlóné a II., III., Dr. Gyapay József né az Ib., Harmath Ilona az la. osztályban. 2. Zenetörténeti és zeneismeret a IV V. osztályos tanulók részére. E tárgy a leánykollégium tantervében az V VI. osztály rendes tárgyai között szerepelt és igen kedvelt volt. Minthogy a leánygimnázium nagy óraszáma nem engedte meg, hogy rendes tárgyként taníthassuk, s a tanulók körében a tanulás óhaja felmerült, minden második héten, szombaton délután egy előadást tartott Dr. Bánkúti Dezső igazgató és Kapi-Králik Jenő tanár felváltva. Részt vett benne összesen 73 tanuló. 3. Ének- és zenekar. Kapi-Králik Jenő tanár vezetésével ez évben is heti U/ 2 órában gyakorolt az énekkar, részt vett benne 90 tanuló. Szerepelt az énekkar az evang. egyetemes közgyűlés vallásos estjén, a Gyóni Géza-Társaság estjén, a Magyar Kórus és Énekszó hangversenyén s májusban önálló hangversenyt rendezett Bárdos, Kerényi, Kodály s Králik műveiből. Tagjai: Első szoprán: Büki Ilona la., Cseszany Mária la., Genszky Éva la., Kalocsay Gabriella la., Miklós Marian la., Gacek Klotild II., Kozma Márta II., Lisznyai Gertrud II., Nagy Éva 13

16 II., Philipp Erzsébet II., Tas Gabriella II., Szluka Livia II., Beke Katalin Illa., Gécs Irén Illa., Halászy Júlia Illa., Matern Magda Illb., Móra vésik Erzsébet Illb., Albrecht Lujza IVa., Godál Irén IVa., gr. Haller Margit IVa., Koronafi Matild IVa., Kosa Margit IVa., Molnár Margit IVa., Popper Zsuzsanna IVa., Reiszky Bianka IVa., Szabó Izabella IVa., Szekér Margit IVa., Varsányi Mária IVa., Egger Klára IVb., Gub Jolán IVb., Heier Erzsébet IVb., Juhász Hona IVb., Mógor Irén IVb., Tóth Zsófia IVb., Baross Judit V., Gyapay Magda V., Romváry Gertrud V., Uhrin Magda V., Gál Irén VIII. (39.) Második szoprán: Fekete Éva la., Andreics Etelka Ib., Hajdú Márta Ib., Havas Zsuzsanna Ib., Koritsánszky Éva Ib., Oberländer Sarolta Ib., Szabó Herta Ib., Albach Henrietta II., Hoepfner Margit II., Ostffy Jolán II., Bretter Éva Illa., Klein Agnes Illb., Weiss Hedvig Illb., Weiss Melánia Illb., Bontus Hermin IVa., Philipp Katalin IVa., Kraszna Ilona IVb., Faludy Pálma V., Kendeh Márta V., Ostffy Anna V., Révész Klára V., Sándor Gizella V., Sárkány Erzsébet V., Szemere Katalin V., Soltész Judit VII. (25.) Alt: Gutmann Agnes la., Lisszer Agnes II., Pávai Vájná Katalin Illa., Szabó Szenta Illa., Baross Irén Illb., Gere Jolán Illb., Kormos Jolán Illb., Limpakter Margit Illb., Wéber Edit Illb., Bogyó Agnes IVa., Koller Valéria IVa., Közel Zsuzsanna IVa., Mersits Magda IVa., Takáts Paula IVa., Zvada Blanka IVa., Homm Margit IVb., Keczéry Éva IVb., Linhart Ida IVb., Malik Teréz IVb., Oláh Margit IVb., Kiss Erzsébet VI., Kroó Gizella VT., Laky Zsuzsanna VI., Ledényi Margit VI., Ostffy Éva VI., Tuszkau Mária VI. (26.) A múlt évben szépen indult zenekari munkát kiegészítette a vezető tanár, most már 14 tagú zenekar gyakorolt heti egy órában a II. félévtől. Megtanulta és bemutatta a március 15-iki ünnepen Kodály: Háry János-intermezzoját, a hangversenyen pedig Králik Reviziós dalát. Tagjai: I. hegedű: Bogyó Ágnes, Lőwy Alisz, Zvada Blanka IVa., Kormos Jolán Illb. II. hegedű: Bretter Eva, Horváth Mária Illa., Albach Henrietta, Kozma Márta, Szluka Livia, Vályi Éva. III. gordonka: Klein Ágnes Illb. Harmonium: Gub Jolán, Maron Hedvig IVb. Zongora: b. Fejér Judit, Vértesy Marietta IVb. 4. A Budapest Fürdőváros Egyesület által hirdetett dolgozatverseny I. díját, 50 P-t, Szabó Szenta Illa., dícséretét Wack Mária Illa. nyerte. Németh Sarolta VII. a Müller vegyészeti gyár rajzpályázatán nyert dicsérő oklevelet. Megnyugvással látjuk, hogy növendékeink iskolaközi versengésben is helytállanak. ín. A növendékek nevelése szempontjából oly jól bevált osztályfőnöki órákat ez évben el kellett hagynunk, mivel a gimnáziumi tanterv magas óraszáma erre időt nem nyújtott. 14

17 Örömmel értesültünk azonban a miniszter nyilatkozatából, hogy az első két osztályban az új gimnáziumba is bevezeti ezeket. Megérezte nevelő munkánk azt, hogy az osztálytanár kevesebbet tudott osztályával foglalkozni. Némileg pótolta elmaradásukat az, hogy a növendékeket otthonukban sokszor keresték fel az osztálytanárok. E látogatások sok becses tapasztalattal gazdagították a tanárokat, s igen jó hatással voltak az illető tanulókra is. IV. Ifjúsáqunk vallásos nevelésében is változás történt, mert az eddigi években szokásos havi ifjúsági istentiszteletek helyett minden vasárnap reggel órás kezdettel ifjúsági istentisztelet volt a Deák-téri templomban, s ebbe a körzetbe tartozó növendékeink tanári felügyelettel ezen jelentek meg. Sajnáljuk, hogy vallástanárunk havi istentisztelete, mely egyedül egyesítette még az összes protestánsokat, most már nem szolgálta a protestáns testvériség munkáját. A Gyámintézet és Kozma Gabriella tanár bibliaórái szolgáltak helyettük lelki épülésre. Utóbbiakat is 1 2-ig kellett az alsó osztályok nagy óraszáma miatt tartanunk. Élénk érdeklődéssel vettek részt tanulóink az Ifjú Evek evangélikus ifjúsági lap február 2., 3., 4-én rendezett konferenciáján. Itt Dr. Bánkúti igazgató és Vidovszky Kálmánné tanár szerepeltek az előadók között; március 23-án megjelentek érettebb tanulóink a budapesti vallástanárok által rendezett hiterősítő előadásokon. Végül május 16-án volt iskolánk bűnbánati napja. A díszteremben lefolyt ünnepélyen az igazgató, vallástanár és Pétery Márta VIII. o. tanuló szóltak az egész evangélikus ifjúsághoz, majd a konfirmáltak az elhangzottak hatásával az Ür asztalához vonultak tanáraikkal együtt a Deák-téri templomba. Más vallású növendékeink is eleget tettek vallásos kötelezettségüknek: a reformátusok Morandi Hona vallástanár vezetésével Soli Deo Glória-egyesületben munkálkodtak, csendes napjaik szintén húsvét előtt voltak, úgyszintén a katolikusokéi is; az izraeliták vallásos összejövetelei márciusban voltak. V. A szemléltetés eszközei közül a vetítőgépeink ez évben is számos alkalommal voltak használatban a rendes órákon, művészettörténet-, földrajz- és irodalmi tanításunk kiegészítésére. A filmgépet nem tudtuk a remélt módon értékesíteni, mivel filmellátásunk elé sok akadály gördült. Csak 3 filmelőadást rendeztünk. Apr. 19-én egész növendékseregünknek bemutattuk az Urániában Kolozsvár filmjét és Szigeti Vén bakancsos és fia, a huszár c. filmjét kolozsvári színészek előadásában. A bemutatás hangulatát az igazgató szívhez szóló szavai adták meg. Beszélőgépeinket is felhasználtuk tanításunkban. A színházi előadások látogatása most is kiegészítette nevelésünket, a Nemzeti Színház, Városi Színházban rendezett 15

18 ifjúsági előadásokat s Operaház előadásait látogatták tanulóink értelmi fokuknak megfelelő darabok előadása alkalmával, öszszesen 18 alkalommal. Mindig bevezető előadásban tájékoztattuk őket az élvezendőkről, ilyen előadásokat tartott az igazgató, Jablonowsky Piroska, Vidovszky Kálmánná és Dr. Zelenka Margit. Tanulmányi kirándulásra 50 alkalommal vittük növendékeinket. A tavaszra hirdetett háromnapos Mátra Bükk Aggtelek, Balaton Bakony-út azonban jelentkezők hiányában elmaradt; ezt nagyon sajnáljuk. Egynapos kirándulást rendeztünk Szegedre (V VII. o. Székesfőváros filléres diákvonatával), Kiskőrösre Petőfi szülőházához (I VIII.), Drégely várához (Illa., b.), Visegrádra és a Nagyvillámra (IVa., b.), továbbá Buda legszebb hegyeire: a Dobogókőre (Illa., b. és V.), Nagykevélyre (II.). Szaktárgyi bemutatás célját szolgálta Budapest nevezetességeinek felkeresése: Margitsziget, Gellérthegy, Városliget, Aquincum, Petőfi-ház, Akadémia és Országház; múzeumlátogatások a művészettörténet keretében: többek közt a Nemzeti Múzeumban a Bécsből visszakerült kincsek, a Székesfővárosi új Képtár; érdekesség volt Glatz Oszkár festő-, illetve Körmendi Frimm Jenő szobrászművész műtermének meglátogatása, továbbá a Hortobágyi körkép megtekintése; a növénytannal kapcsolatban növénygyüjtő séták, vegytannal kapcsolatban pedig kenyér-, tápszer-, csokoládé-, maláta- és textilgyárak megnézése. Az egészségtan keretében a vakok intézetét, a Stefánia Szövetség központi intézetét és mentőállomást mutattuk meg. E kirándulásokat kiegészítették még együttes séták. Mindez alkalmak hozzájárultak a tanárok és növendékek közti viszony bensőbbé tételéhez. h) Mélyebb benyomást gyakorolhattak rájuk a megemlékezések, melyekben iskolánk múltjának eseményei, nagyjai iránt róttuk le hálánkat. Szeptember 18-án kimentünk a növendékek küldöttségével Dr. Szelényi Ödön sírjához a Farkasrétitemetőbe, 25-én pedig Vidovszky Kálmán sírjához a Kerepesitemetőbe; mindkét helyen az igazgató emlékezett meg kegyeletes szavakkal elhúnyt kartársunkról. Október 31-én, reformáció ünnepén d. u. avatta fel a baráti szeretet és tanítványi hála Vidovszky Kálmán síremlékét. A Magyar Cserkész-Szövetség és Luther-Otthon mellett iskolánk rótta le háláját az igazgató szavaival és énekkarának Erős vár-éneklésével. Igen sokan voltak ott tanítványaink és iskolánk barátai, az elhúnytnak tisztelői részéről. Örömünnepet ültünk szeptember 12-én, mikor iskolánk egykori igazgató-tanára, Dr. Szigethy Lajos hetvenedik születésnapját ünnepelte. Hozzá méltón küldöttségileg kereste őt fel lakásán tanári karunk, s elvitte neki Glock Klára művészi emléklapját azzal a kívánsággal, hogy jó egészségben tartsa meg nemes érdeklődését iskolánk ügye iránt. 16

19 i) Nyilvános ünnepélyek és megemlékezések. 1. Október 6. hazafias ünnepen Orphanides Olimpia VIII. beszélt, mint a beszédpályázat győztese. 2. Október 31-én, a, reformáció emlékünnepén Jablonowsky Piroska tanár és Pálinkás Irén VII. voltak a szónokok. 3. November 13-án Luther születésének Jf50. évfordulóját ültük. Ekkor Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő Luther nevelési elveiről olvasott fel, Ruzicska László tanár és Pámer Karola VIII. beszéltek, Pétery Márta VIII. pedig hitvallást mondott. 4. December 16., 17., 18. napján előadták növendékeink A sellök című énekes mesét 2 felvonásban, előjátékkal. Zenéje és szövege házilag készült. A főszerepekben Hradil Ilona, Pálinkás Irén VII., Laky Zsuzsa, Major Zsuzsa VI., Uhrin Magda V., Bogyó Ágnes, Gub Jolán, Homm Margit, Maron Hedvig, Mersits Magda IV., Bretter Éva III., Kozma Márta II. és Koós Judit I. osztályos tanulók ügyeskedtek, a karokat a IV. osztályok énekelték. 5. December 20-án d. e. a Deák-téri díszteremben egybegyűjtött ifjúság előtt az igazgató ismertette az iskola ötven éves történetét. 6. Ugyanezen a napon este alakították meg hivatalosan is egyesületüket a volt növendékek. 7. December 21-én ünnepelte meg iskolánk 50 éves fennállását az iskolafenntartó egyház, s ekkor leplezte le a polgári iskola két háborúban meghalt tanárának, Votisky Zoltánnak és Windt Józsefnek lépcsőházunkban elhelyezett emléktábláját. Ez ünnepségről értesítőnk vezető helyén írunk. 8. Január 17-én a Deák-téri Evangélikus Iskola Volt Növendékeinek műsoros táncestélye. 9. Március 15-iki hazafias ünnepélyen a beszédpályázat győztese, Pálinkás Irén VII. volt a szónok. Ez alkalommal szerepeltek először növendékeink szavalókórussal, még pedig az Ib. osztály, és bemutatkozott a kifejlesztett zenekar. 10. Április között Körösi Csorna Sándor születése 150. fordulójáról emlékeztek meg osztályonként a földrajz-, illetve történelemtanárok; 12-én az egész Deák-téri résznek vetítettképes előadást tartott Jeszenszky Hona tanár. 11. Május 8-án Anyák napját rendeztünk; ezen Jeszenszky Ilona tanár és Pétery Márta VIII. beszéltek. 12. Május 26-án volt a tornaünnepély a Veres Pálné-utcai udvaron. 13. Június 4 5-én osztályonként a világháború hőseiről és Trianonról szóltunk. 14. Június 14-én ének- és zeneitarunk rendezte szokásos hangversenyét. Az ünnepélyek műsorát gazdagította számaival az énekkar és zenekar, s ki kell emelnem Uhrin Magda V. osztályos növendék sikerült énekszámait. 17

20 4 j) Adományok, jótékonyság. A legnagyobb jótevő újra a fenntartó egyház, mely 113 tanulónak engedte el egészben vagy részben a tandíjat, összesen 7892 P összegben. Nemes jótékonysági munkát végzett a Bajtárs-Segítőegyesület, mely külön számol be, 50 esetben adott tandíjsegélyt 995 P összegben. De megnyíltak a szivek a püspöknek, mint egyházi elnöknek és Dr. Németh Ödön közfelügyelőnek, mint világi elnöknek a képviselőtestület nevében megindított gyűjtési akciójára. Összesen P felajánlását eredményezte eddig a gyűjtés. Ugyané célra juttatta az igazgató az iskola ötven éves történetét tárgyaló füzete tiszta jövedelmét, összesen 503 P-t. Nyilvános előadásaink egész évi bevétele P. Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő Kossuth Lajos 1865 március 18-án Turinban kelt és Vukovics Sebőhoz, a 49-es igazságügyminiszterhez Londonba írt kéziratos levelét adományozta iskolánknak; ugyanő Mikola: A fizika gondolatvilága című művét adta érettségi jutalomkönyvül s 1 drb 10 frankos magyar aranyat jutalmazásra. H ittig Lajos, a magyar egyház gondnoka Gróh: Üj magyar díszítések című díszmunkáját, Dr. Faludy Géza főorvos, tanítványunk atyja pedig 1600 drb nagy művészettörténeti szemléltető képet, Dr. Horváth Károly igazgató az Ifjúság és Élet I VIII. évfolyamát és 13 más könyvet, Szodomy László vegyészeti gyáros pedig újra iskolánk egész évi tinta- és krétaszükségletét ajándékozta, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár a Bajtársnak 25 P-t juttatott. Jó tanulásukért és példás viselkedésükért kitüntetett növendékeink: A Közalkalmazottak Gyermekei részére létesített állami ösztöndíjból 100 P-t Budai Jolás VII. élvezett. A Szigethy Lajosné Brósz Erzsébet-jutalomkönyvalapítványból ez évben nyernek először a Szép kultuszában kiválók értékes könyvjutalmat. 75 P értékű könyvet osztottunk ki a következők között: Orphanides Olimpia VIII., mint aki kiváló írói tehetséget tanúsított, Uhrin Magda V. mint kitűnő énekes, Hargitai Edit és Németh Sarolta VII. mint ügyes rajzolók. Reinl Mária édesanyja emlékére tett alapítványának 20 P kamatát újra Kendeh Márta V. nyerte. Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő jutalomkönyvét Gottesmann Agnes VIII. mint jeles fizikus, 10 frankos aranyát Faludy Pálma V. mint kiváló latin kapta. Névtelennek volt növendékünk emlékére adományozott 120 P-jéből 30 P-t Gyapay Magda, Uhrin Magda, 20 P-t Frisch Lidia, Sándor Gizella, Sárkány Erzsébet V. nyerte. A Bajtárs 100 és Gyámintézet 50 P adományából P-t kaptak: Mayer Tessza la., Bruoth Margit Ib., Lisznyai Gertrud, Fabók Mária II., Bretter Éva, Kondor Márta Illa., Fleps Gerta, Komáromy Hona Illb., Spirka Etelka és Izabella 18

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE:

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: G L O C K K U $R.(^r A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1938 KIADJA AZ ISKOLA

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1933. VII., Vilma királynő-út 17 21. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM. ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLIK KÁLMÁN IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1924. Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája,

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ.

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ. AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI D r. O S V Á TH GEDEO N IGAZQATÓ. ASZÓD, 1Q16. KIADJA AZ ASZÓDI ÁO. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM. LUX SÁNDOR

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 1 8 86-1 936. ÍRTA: ELEFÁNTY SÁNDOR IGAZGATÓ-TANÍTÓ. Nyomta Beke Zoltán könyv- és lapkiadóvállalata Debrecen, Füvészkert u. 9. sz. A DEBRECENI

Részletesebben

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei

tagja is elôször járt a körben, kellemes perceket szerezve a tagoknak költeményei Az 1930-as év elsô közgyûlésén jeles vendég szerepelt: Vikár Béla. A híres mûfordító, folklórkutató szívesen jött el városunkba, hiszen középis-koláit részben itt végezte. Elôadásában a finn magyar testvériség

Részletesebben

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte.

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte. A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászervezésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsôsorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt

Részletesebben

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA MÚLT, JELEN, JÖVŐ 1986,. KIADTA A MAGYARORSZÁGI SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA " B " H 1 li l ( Felelős szerkesztő: dr. Szakács józsef a Szabadegyházak

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM '" A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909.

FŐGIMNÁZIUM ' A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. GÓBI IM RE AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM '" É R T E S Í T Ő J E AZ 1908/1909-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI GÓBI IM RE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN- TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1909. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja IX. évf. 3. sz. 2002. VENI SANCTE EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja A 80 éves a Ciszterci Diákszövetség

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 Mervó Zoltánné Előzmények A középiskolai tanárok képzésérő l és képesítésér ől intézkedő 1924. ~ví XXVILtc. a tudományegyetemek

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Hősök napja 2007. A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. XIV. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2007.

Hősök napja 2007. A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. XIV. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2007. A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 140 Ft XIV. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * Hősök napja 2007,,Nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelő

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

A Bonyhádi Öregdiák Szövetség elsõ korszaka (1936 1946)

A Bonyhádi Öregdiák Szövetség elsõ korszaka (1936 1946) NAGY ISTVÁN A Bonyhádi Öregdiák Szövetség elsõ korszaka (1936 1946) A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége 1 A Forberger László Konferencián bemutatott elõadásomnak a témája a BÖSZ-nek mint társadalmi szervezetnek

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI, EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Ausztrália

KÖZÖSSÉGI, EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEK Ausztrália - Hát mégsem űzték el valamennyit, Mányi! Mégsem űzhették el valamennyit! Figyelték a távolodó suhogást, míg tova Gyeke felé el nem veszett az éjszaka csöndjében. - Itt maradunk...? - kérdezte halkan az

Részletesebben

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY.

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. XXXIX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1929. Május 5. szám. IMtíRIUS A V A L L Á S O S É5 E K K Ú L C 5 Ú S ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. Tava&sz minátenüii.. Hosszú, kietlen tél után végre kizöldült

Részletesebben