A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84"

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, IV/a. Vm. OSZTÁLY É S B E N N L A K Á S: IV., VER ES PA L N É -U. 3(i. T E L E F O N, KÖZZÉTESZI: Dr. BANKÜTI (BÖHM) DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA. V CSÁKY-UTCA

2

3 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉ R 4. TELEFON I IV /a. VIII. OSZTÁLY ÉS B E N N L A K Á S: IV., V ER ES PALN É-U. 36. T E L E F O N I KÖZZÉTESZI: Dr. BANKÜTI (BÖHM) DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA. V C5ÁKY.UTCA

4

5 m v ktl'küt POLGÁRI ISKOLAI TAKAROK.. áldott em léküknek, isk o l á ju k ; EGYHÁZUK. j AZ ÖTVENÉVES ÜNNEPSÉG ALKALMÁVAL LELEPLEZETT EMLÉKTÁBLA (Körmendi Frimm Jenő alkotása)

6 A Deák-íéri leányközépiskola őíven éves ünnepsége. Az év szeptemberében kezdte meg az ősi iskola, mint polgári leányiskola áldásos működését. Az elmúlt ötven évről részletes képet nyújt az igazgató A budapesti evangélikus középfokú leányiskola polgári, Veres Pálné-intézet, kollégium ötven éves története című )() oldalas füzete. (Jövedelme az építési alapot szolgálja.) Az ünnepség decemberben, közvetlenül karácsony előtt zajlott le. D ecem ber 20-án délben az egész növendéksereg előtt az igazgató ismertette az ötven év legnevezetesebb eseményeit, többszörös átalakulásait, majd hálásan emlékezett meg az iskola nagyjairól, végül a két hősi halált halt polgári iskolai tanárról, Votisky Zoltánról és Windt Jószefről, kiknek emlékét táblával jelölte meg az egyház kegyelete. Ekkor kötötték fel az iskola díszzászlajára az új emlékszalagokat. Felírásuk: polgári iskola alapítása, ezt Télessy Dalma, az iskola legrégibb még működő tanára kötötte rá; az leánykollégium alapítását jelző szalagot Vetsey Klára VII. o. t., ki a kollégium alapítása óta iskolánk növendéke, leánygimnázium alapítása emlékét megörökítő szalagot Odorfer Magda la. o. t., végül Ősi hittel! felírású nemzetiszínű szalagot Hensch Irén V ili. o. t. fogadalom kíséretében helyezte a zászlóra. A zászló Tied vagyok, tied, hazám! felírása és ez utóbbi szalag jelmondata egyúttal iskolánk lelkületét is találóan jellemzi. E nap estéjén volt növendékeink alakították meg hivatalosan is már eddig is szépen működő egyesületüket. D ecem ber 21-én délelőtt volt a tulajdonképpeni ünnepség. Ünnepi istentisztelettel kezdődött. Magócs Károly kerületi lelkész oltári szolgálata után Kemény Lajos esperes mondott beszédet. Utána a díszteremben folytatódott az ünnepség. Dr. Németh Ödön közfelügyelő nyitotta ezt meg és rámutatott a forduló fontosságára, üdvözölve a vendégeket. Az igazgató ismertette ezután az iskola fejlődésének, átalakulásainak történetét. Megemlékezett a két hősi halált halt tanárról is. Az ünnepség további során Dr. Pintér Jenő, tankerületi főigazgató 4

7 igen meleg szavakkal szólt iskolánk szép munkájáról. Majd Dr. Mágocsy-Dietz Sándor az egyetemes tanügyi bizottság, Mohr Henrik a pesti evangélikus egyházmegye, Somogyi István az Országos Középiskolai Tanáregyesület, Dósa János a Református, Dr. Domanovszky Sándor az Evangélikus Tanáregyesület, Mikola Sándor a fasori gimnázium, Grósz János a Deáktéri elemi, Mikolik Kálmán az iskola régi munkásai, Rapaics Katalin a volt, Hensch Irén a mostani tanulók üdvözletét tolmácsolta. Képviseltette magát a vallás- és közoktatásügyi miniszter Dr. Sárkány Alfréd miniszteri tanácsos és Dr. Bernáth Géza min. osztálytanácsos, a budapesti tanfelügyelőség Dr. Nagy Zsigmond és Dr. Zelenka Frigyes tanfelügyelők által, továbbá a Tanárok Nemzeti Szövetsége Dr. Bartha József főigazgató útján, ezenkívül számos testvérintézet kiküldöttje jelent meg, mások írásban köszöntötték iskolánkat. D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő üdvözlő távirata éppen az ünnepségre érkezett meg. Befejezésül D. D. Raffay Sándor, bányakerületi püspök Luther szellemében az iskolákért áldozó egyházszeretetre buzdított, s bejelentette, hogy a képviselőtestület elnöksége a jubileum napjával gyűjtést indít kedves iskolája új épületére. Kettőre támaszkodhatunk úgymond : Isten kegyelmére és a magunk jóakaratára. A lélekemelő ünnepség a Himnuszszál fejeződött be. Utána a Körmendi-Frimm Jenő készítette művészi em léktáblát koszorúzta meg Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő a képviselőtestület nevében. Az emléktábla felírása következő: 191j. 18. A hazáért áldozták életüket Votisky Zoltán és Windt József polgári iskolai tanárok. Áldott emléküknek iskolájuk, egyházuk. Ugyané nap estéjén együttes vacsorára jöttek össze a három testvérintézet: gimnázium, elemi és iskolánk tanárai. Elöljáróink, püspökünk és közfelügyelőnkkel élükön megjelenésükkel, felszólalásukkal igazolták, mennyire fontos ügye egyházunknak iskolái erősítése. Ezzel az ünnepséggel lezárult a Deák-téri iskola ötven éves története. Megerősödve indul újabb ötven évnek; reméli azonban, hogy megújhodása immár nemcsak belsőleg, hanem külsőben, új épületben, vagy elhelyezésben is meg fog nyilvánulni. Vajha az Isten jóságába vetett hit, és a hazaszeretet hatná át mindig e falak között dolgozók lelkét. Ha így lesz, amiben bízunk akkor nem félünk attól, hogy iskolánk léte meginoghat, akkor erősen áll mindörökké, mert velünk az Isten, ő a mi Erős várunk! 5

8 1. Az iskola íőríéneíe. A leánygimnázium egyik őse, a Deák-téri polgári leányiskola, az elemivel közös igazgatás alatt ötven éve, 1883 őszén nyílt meg. Már a kilencvenes években gondoltak továbbfejlesztésére; 1903-ban elhatározták, hogy mikor a fiúgimnázium új épületbe költözik, ennek helyén felsőbb leányiskolát létesítenek. A terv nem valósult meg, s hasonló sors érte az 1917-ben hozott határozatot, mely leánygimnázium szervezését tervezte ben külön igazgatás alá került az elemi ban a pesti magyar egyház D. Raffay Sándor püspök kezdeményezésére tizenöt évre kezelésbe vette az Országos Nőképző Egyesülettől a IV., Veres Pálné-utca 36. számú épületet. Itt a meglévő bennlakás mellé hároméves továbbképzőt állított olyan leányok számára, kik a IV. polgári után modern nyelveket kívántak tanulni, irodalmi és művészeti általános műveltséget kívántak szerezni, de oklevélre nem törekedtek ban a két említett iskola a jelenlegi igazgató közös vezetése alá került, s belőlük lett 1927 szeptemberében az évi XXIV. t. c. értelmében az ország egyetlen leánykollégiuma. Ennek tanítási anyaga a továbbképzőéhez hasonló, azonban államérvényes bizonyítványa és főiskolákra képesítő érettségi bizonyítványa van. 1930/31-ben lett a kollégium teljes nyolcosztályú, és ez évben volt első érettségi vizsgálata. Végre 1933 szeptemberétől leánygimnáziumként folytatja áldásos munkáját. így a régi terv valósággá vált: most már mindenki megszerezheti ez iskolában a szükséges műveltség mellett a minden pályára, egyetemre is képesítő érettségi bizonyítványt. A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak: Falvay Antal, Scholtz Lajos, Mikolik Kálmán, 1926-tól Dr. Bánkúti Dezső; a Veres Pálné-intézet igazgatói: ben Dr. Szigethy Lajos, 1921-től Dr. Bánkúti Dezső, ki a kollégiumnak, illetve gimnáziumnak alapítása óta vezetője. 6

9 2. Az íntózeí fenntartó Hatósága. Iskolánk a bányai evangélikus egyházkerületbe tartozik és így D. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága alatt áll. Fenntartója a pesti evangélikus magyar és német egyház (Deák-téri ág. hi tv. evang. testvéregyházak). Az iskola ügyeit a képviselőtestület és ennek keretén belül az iskolai és gazdasági bizottság intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke D. Raffay Sándor püspök, mint a magyar egyház lelkésze, világi elnöke Dr. Németh Ödön egyetemi tanár, közfelügyelő. Az iskolabizottság elnöke Dr. Hittrich Ödön c. főigazgató, iskolai I. felügyelő, helyettese Dr. Renk Ernő fogorvos, iskolai II. felügyelő. A gazdasági bizottság élén Becht Albert takarékpénztári igazgató, közgondnok áll, iskolánk gondnoka vitéz Dr. Kolta Ervin orvos. Az állami felügyelet gyakorlásával a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ez évben is Dr. Pintér Jenő budapesti kir. tankerületi főigazgatót bízta meg. 3. Tantósíüleí és tóntórgyfelosztós. NCD O cn N é v Alkalmazás minősége Tanított tárgyak Heti óra 1 Megjegyzés í Dr. Bánkúti D e z ső igazgató Magyar IVa. Német V. 6 2 Bánki L ászlóné óraadó tanár Ének Ib. Kézim. II., III. Háztart. VI. 8 3 B ünker Jozefin óraadó tanár Francia VI-Vili. 7 Int. nevelőnő 4 Fialka M argit r. tanár Számtan Ib., IVa. Termr. Ia-b., II., VI. 18 Az Ib. o. főnöke, a termr. szertár őre, a Bajtárs vezetője 5 Filarszky E rzsébet r. tanár Számtan II, Illb., VI., VII. Vili. Termt. VII., Vili. 19 A II. o. főnöke, a termt szert, őre, tandíjkezelő 7

10 N cn O co N é v Alkalmazás minősége Tanított tárgyak Heti óra I Megjegyzés 6 G lock Klára r. tanár Rajz lb., II., IIIa-b., IVa-b. Kézim. IVa-b., V Vili. 18 A rajzszertár és ifj. könyvi, őre, tejkezelő 7 Dr. G y a p a y J ó z se fn é óraadó tanár 8 Harm ath Ilona r. tanár 9 J a b lo n o w sk y P ir o sk a r. tanár Német III., IVa. Angol IVb. Kézim. Ib. Testgy.Ia-b.,II., II1b., IVa-b., V VIII. Kézim. la. Magyar II., VII., Vili. Történet VII., Vili A IVa. o. főnöke, a tornaszertár őre, a Játékkor vezetője A Vili. o. főnöke, az Önképzőkör vez. 10 J eszen szk y Ilona r. tanár Földrajz II., Illa-b., VIII. Tört. Illa, IVa, V. Müv. tört. VII. 19 A Illa. o. főnöke, a földr.-tört. szert, őre 11 Kell Klára óraadó tanár Angol IVa., VII K ozm a G a b riella Kapi-K rálik J e n ő r. tanár r. énektanár 14 Dr. L áng M argit óraadó tanár Számtan la., lila., IVb V. Termtan IVa-b. Testgy. Illa. Ének la., II.. IIIa-b., IVa-b. Zenetört. VI. Latin V. Müv. tört. V., VIII. Történet VI. 15 Lovas Sarolta óraadó tanár Német 11., VI. Angol V.,VI, VIII Nőtel E lza Dr. P a p p G y u lá n é 18 R uttkay-m iklian G y u la óraadó tanár óraadó tanár óraadó tanár Német I. Angol Illb. Müv. tört. VI. Angol Illa i i Gyorsírás IVa-b., V R uzicska L á szló r. tanár Vallást. I Vili A Veres Pálné-u. tan. könyvt. őre A IVb. o. főnöke, bibliaórák, vez. tandíjkezelő, Az ének- és zenekar vez. A műv. tört. szertár őre A VI o. főnöke, a tankönyv ktár őre Az int. angol tanf. vezetője Székesföv. vallástanár Hitszónok, a Gyámint. vezetője 8

11 N CD o C/3 N é v Alkalmazás minősége Tanított tárgyak H e t i ó r a I Megjegyzés 20 D r. Siftár K am illa egészségtan tanár Egészségt. VII. 3 Isk. orvos, a bennlakás orvosa 21 D r. Steinert K atalin óraadó tanár Földrajz Ia-b., IVa-b., VII. Termrajz V. 14 A VII. o. főnöke, az int. ig. titkára 22 T é le s s y D a lm a r. tanár Magyar la. Németi., II., IVb. Rajz la. 18 Az la. o. főnöke 23 V id o v s z k y K á lm á n n á óraadó tanár Magyar Ib., IVb., V., VI. Történet Illb., IVb. 19 Az V. o. főnöke 24 D r. Z elen k a M argit r. tanár Magyar Illa-b., Német III., VII. Vili. Filozófia Vili. 20 A 111b. o. főnöke, a tan. könyvtár őre, a Szembe vezetője A ref. tanulókat Morandi Ilona vallástanár, a róm. katolikusokat Csókás Károly belvárosi segédlelkész, az izraelitákat Dr. Molnár Ernő és Dr. Wolf József vallástanár tanította. Altisztek: a Deák-téren Boldoczki Lajos r. iskolaszolga, Szabó István kapus és fűtő, Boldoczki Lajosné és Jakubecz Ferencné takarítónők; a Veres Pálné-u.-ban Hajas Simon kapus és Sebestyén Antal iskolaszolga. 4. A tanárok irodalmi és társadalmi működése. Dr. Bánkúti Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság előadója, az Országos Evangélikus Tanáregyesület ügyvivő alelnöke, a Lutheránia Dalegyesület és a Kelenföldi Evangélikus Énekkar elnöke, a Volt Növendékek Egyesületének díszelnöke, a pesti evang. egyházmegye törvényszéki bírája, a kelenföldi ev. egyház egyháztanácsosa, a Protestáns Tanügyi Szemle és az Ifjú Évek főszerkesztője, számos egyházi és tanügyi egyesület választmányi tagja. Megjelent műve az építési alap javára: A budapesti középfokú leányiskola polgári, Veres Pálné-intézet, kollégium ötven éves története. Cikkeket írt fenti lapokba, a Keresztyén Igazságba, Ev. Családi Lapba. Előadásokat tartott a Volt Növendékek Egyesületében, Ifjú Evek konferenciáján, a pesti ev. egyh. megyei tanítóegyesület váci ülésén, a Deák-téri ifjúsági egyesületben, beszélt a kelenföldi egyház reformációünnepélyén, énekkari teáján. 9

12 Fialka Margit a tanári testület képviselője az iskolabizottságban és képviselőtestületben. Glock Klára az Országos Képzőművésznők Egyesületének örökös tagja. Ifjú Évek ifj. folyóiratba cikkeket írt. Jablonowsky Piroska az Evangélikus Tanáregyesület jegyzője. Jeszenszky Ilona a Földrajzi Társ. Didaktikai Szakoszt.- nak választmányi tagja. Előadást tartott a Deák-téri ev. ifjúsági egyesületben. Ped. és földrajzi cikkeket írt ev. lapokba. Kozma Gabriella a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet pártoló tagja, 10 év óta ír a Bibliából részeket Braille-írással a vakok részére, s 9 éve leírja számukra a Fénysugár c. hitmélyítő folyóiratot, bibliamagyarázó jegyzeteket terjeszt gépírással. Kapi-Králik Jenő zeneszerző és orgonaművész, a Deák-téri evang. templom karnagya, a Lutheránia vegyeskar karmestere. Vallásos dalai szerepeltek a rádió műsorán, egyházi orgonaművei s kórusai a budapesti és vidéki evang. templomokban kerültek előadásra. Egyházzenei cikkeket írt az Evangélikus Élet, a Keresztyén Igazság számára. A Deák-téri Luther- Szövetség választmányi tagja. Dr. Láng Margit az Országos Régészeti és Művészettörténeti Társulat, a Római Magyar Történeti Társulat, az Evangélikus Tanáregyesület vál. tagja. Cikkeket írt a Protestáns Tanügyi Szemlébe, az Országos Tanáregyesületi Közlönybe, az Ifjú Évekbe. Dr. Papp Gyuláné a Hungarian-American Külügyi Társaság Nőosztályának tb. titkára. (Országház). Ruttkay-Miklian Gyula szfőv. vallástanár, az Ifjú Évek felelős szerkesztője. Ruzicska László az Ifjú Évek kiadóhivatalának vezetője, a kelenföldi egyházközségnek f. évi áprilisáig jegyzője, a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének jegyzője. Cikkeket írt, előadást tartott számos alkalommal, a rendes ifj. istentiszteleteken kívül is igét hirdetett. Dr. Siftár Kamilla a Szent István Közkórház bejáró orvosa, a Lórántffy Zsuzsanna Egyesület leányinternátusának orvosa. Német szakirodalmat ismertet a budapesti orvosi újságban. Egészségvédelmi előadást tartott a kelenföldi leányegyesület és a Deák-téri háztartási alkalmazottak teáján. Télessy Dalma külföldi iskolákkal való levelezés útján irredenta felvilágosító munkát folytat. Vidovszky Kálmánná az evangélikus papnék orsz. szöv. választmányi tagja. Előadást tartott az Ifjú Évek konferenciáján s a K. I. E.-ben. Dr. Zelenka Margit az Országos Középiskolai Tanáregyesület és a Luther Szövetség választmányi tagja, a Leánycser- 10

13 készegyesület szervezőbizottsági tagja, az Ifjú Évek szerkesztőségének tagja. Cikkeket írt tanügyi és evang. lapokba. A Volt Növendékek Egyesületének t. b. tagja, itt előadást tartott. 5. Az 1933/34. iskolai év íöríénefe. a) Az év megnyitása. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter rendelete értelmében eltolódott az év kezdete. A javító- és különbözeti vizsgálatokat szeptember 7-én, a magánvizsgálatokat ugyanekkor és 8-án tartottuk; 9., 11. és 12-én voltak az írásbeli és 14-én a szóbeli érettségi vizsgálatok. 13-án és 14-én írtunk be pótlólag, 15-én nyitottuk meg a tanévet és 16-án kezdődött a rendes tanítás. b) Iskolaépületeink. A Deák-téri épületben a két I., a II., a két III. és a IVb. osztály nyert elhelyezést, tehát összesen hat, a Veres Pálné-utcaiban volt.a IVa., V VIII., tehát újra öt osztály és a bennlakás. A rendes tatarozáson kívül ez évben a Deák-téri tornaterem padlóját linóleummal cseréltük ki, így eltekintve keskenységétől, teljesen megfelelő, modern terem állott a testnevelés szolgálatában. c) Tanári testületünkben Bexheft Ármin iskolaorvos halála folytán történt változás. Helyére a fenntartó egyház Dr. Siftár Kamilla orvost, oki. egészségtantanárt bízta meg az intézeti orvosi teendőkkel és az egészségtan tanításával. Szeretetreméltó modorával és ügyszeretetével kiérdemelte a bizalmat és méltón illeszkedett bele iskolánk és bennlakásunk munkájába. Mint új óraadó nyert beosztást Kötél Elza, oki. középiskolai tanár. Őt, mint iskoláinknak régi kedves növendékét, őszinte szeretettel fogadtuk és munkájában bizalmunknak beigazolását örömmel állapítottuk meg. Elmaradt a múlt évi óraadók közül Massányi Margit, polg. isk. tanár, ki Újpesten állami szolgálatba lépett. Kívánjuk, hogy minél előbb nyerje el végleges elhelyezkedését. A tanári kar egészségi állapota kifogástalan volt, csupán Dr. Siftár Kamilla volt kénytelen február hónapban mulasztani, mivel igen súlyos vakbélműtéten esett át. Az izraelita hitközség újra más vallástanárokat küldött ki: Dr. Wolf Józsefet, ki már tanított nálunk és Dr. Molnár Ernőt. A tanári kar egymás munkájának és módszerének megismerésére ez évben is tartott nyilvános tanítási órákat. Ezeket beszélte meg kijelölt bíráló megjegyzései nyomán. Ilyen órák: Kapi-Králik Jenő la. ének (bírálta Bánki Lászlóné), Dr. Láng Margit V. latin (Dr. Bánkúti Dezső), Dr. Papp Gyuláné Illa. angol (Lovas Sarolta, Nötel Elza), Filarszky Erzsébet II. 11

14 számtan (Fialka Margit), Dr. Siftár Kamilla VII. egészségtan (Dr. Steinert Katalin). d) Felügyelet, látogatás. D. Raffay Sándor, bányakerületi püspök, továbbá Dr. Németh Ödön közfelügyelő Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő kíséretében május 24-én látogatta meg iskolánkat. Gyakran jött el Dr. Hittrich Ödön, I. iskolafelügyelő, Broschko G. Adolf, a német egyház lelkésze. Különösen sokszor Dr. Renk Ernő, iskolafelügyelő: minden tanár tanítását igyekezett megismerni; órák, nyilvános tanítások, összejövetelek és ünnepélyek nélküle el sem voltak képzelhetők. Az állami felügyelet gyakorlásával ez évben is Dr. Pintér Jenő, tankerületi főigazgatót bízta meg.a miniszter. Dr. Sallay Géza igazgató november 24. és 25. napjain megvizsgálta a főigazgatói látogatás előtt az ügykezelést, dolgozatokat; a főigazgató pedig március 19. és 20-án látogatta meg iskolánkat. Látogatásának első napján D. Raffay Sándor püspök és Dr. Hittrich Ödön iskolafelügyelő, második napján Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő is megjelentek. Április 17-én tartott értekezleten tette meg megjegyzéseit. e) Szülői értekezletek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére november 11-én megkérdeztük a szülőket, hogy a második modern nyelv tanítását helyeslik-e, vagy inkább a német nyelv tanítására kívánnák az itt szükséges órákat fordítani. Dr. Zelenka Margit tanár bevezető szavai és igen élénk eszmecsere után egyhangúlag a második modern nyelv tanítása mellett döntöttek a nagy számban megjelent szülők, ezzel is igazolván azt az elgondolást, mely iskolánk Veres Pálné-utcai ágának alapításánál vezetett. Hogy a szülői házzal minél szorosabb kapcsolatot létesítsünk, januártól kezdve Jeszenszky Ilona tanár indítványára szülői teaesteket rendeztünk. Egyes osztályokba járó tanulók szülei adták ez alkalmakra össze a szükségeseket, segítettek a rendezésben, s ugyanazoknak az osztályoknak tanulói szórakoztatták a megjelenteket kedves műsorszámaikkal. Január 17-én a II., Illa. és b., február 9-én az V., VI., VH., Vm., március 17-én az la. és b., április 27-én a IVa. és b. szülei gondoskodtak ellátásról. A kedélyes együttlét nagyban hozzájárult a tanárok és szülők barátságos együttműködéséhez; ezenkívül a belépődíjul fizetett 1 1 P összesen 1252 P-vel gyarapította az építési alapot. Hogy fogalmat adjak arról, milyen nagy számban jöttek el hívásunkra a szülők és hozzátartozók, legyen elég annak közlése, hogy az első alkalommal közel 500 teát osztottunk szét, a többi összejövetel sem maradt el mögötte. f) Növendékeink száma. Iskolánk I V. osztálya mint leánygimnáziumi osztály nyílt meg. Ez átalakulás teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött várakozást: a múlt évben tapasztalt hanyatlás megszűnt. így az előző év 66 növendékével 12

15 szemben két első osztályunkban most 91 tanulónk volt, s V. osztályunk létszámban és tanulóanyagban egyaránt jó volt. Helyszűke miatt azonban most is csak három párhuzamos osztályunk volt, az I., III. IV. A kollégiumi osztályok létszáma tovább is hanyatló irányt mutatott. A tanulók teljes létszáma 469 (tavaly 445); ebből evangélikus 273 (57 8%), protestáns 357 (76'5%), emelkedés tehát 24. g) Tanítás, nevelés. I. A tanítás az I V. osztályban a leánygimnáziumi, a VI VIII. osztályban a leánykollégiumi tanterv szerint folyt. Az V. osztályba más iskolából jött tanulók angol különbözeti vizsgálatát három hónapi tanfolyammal könnyítettük meg, melyet Lovas Sarolta tanár vezetett. Más osztályba is az előírt különbözeti vizsgával vettünk fel új növendékeket; jellemző, hogy a kollégiumi osztályokban nem volt új tanulónk. II. Rendkívüli tantárgyak. A gazdasági viszonyok hatása látszott meg azon, hogy fizetéssel járó rendkívüli tanfolyamok nem voltak szervezhetők, így elmaradt a művészi rajz, francia nyelv, gyorsírás. Ingyenes tanfolyamokat azonban szívesen látogattak a tanulók; ilyen volt: 1. Kézimunka az I VIII. oszt. tanulói részére a délelőtti tanrendben. Minthogy a leánygimnáziumban e tárgy rendkívüli tárgy, két-két párhuzamos osztályt vontunk egybe az önként vállalkozók részére. Részt vett benne az I IV. osztályban 176, V VIII. osztályban 19, összesen 195 tanuló; a két I. osztályban jelentkezettek nagy számára való tekintettel a II. félévtől külön-külön órákat kaptak az a. és b. osztály tanulói. Tanították Glock Klára a IVa. b., V VIII. Bánki Lászlóné a II., III., Dr. Gyapay József né az Ib., Harmath Ilona az la. osztályban. 2. Zenetörténeti és zeneismeret a IV V. osztályos tanulók részére. E tárgy a leánykollégium tantervében az V VI. osztály rendes tárgyai között szerepelt és igen kedvelt volt. Minthogy a leánygimnázium nagy óraszáma nem engedte meg, hogy rendes tárgyként taníthassuk, s a tanulók körében a tanulás óhaja felmerült, minden második héten, szombaton délután egy előadást tartott Dr. Bánkúti Dezső igazgató és Kapi-Králik Jenő tanár felváltva. Részt vett benne összesen 73 tanuló. 3. Ének- és zenekar. Kapi-Králik Jenő tanár vezetésével ez évben is heti U/ 2 órában gyakorolt az énekkar, részt vett benne 90 tanuló. Szerepelt az énekkar az evang. egyetemes közgyűlés vallásos estjén, a Gyóni Géza-Társaság estjén, a Magyar Kórus és Énekszó hangversenyén s májusban önálló hangversenyt rendezett Bárdos, Kerényi, Kodály s Králik műveiből. Tagjai: Első szoprán: Büki Ilona la., Cseszany Mária la., Genszky Éva la., Kalocsay Gabriella la., Miklós Marian la., Gacek Klotild II., Kozma Márta II., Lisznyai Gertrud II., Nagy Éva 13

16 II., Philipp Erzsébet II., Tas Gabriella II., Szluka Livia II., Beke Katalin Illa., Gécs Irén Illa., Halászy Júlia Illa., Matern Magda Illb., Móra vésik Erzsébet Illb., Albrecht Lujza IVa., Godál Irén IVa., gr. Haller Margit IVa., Koronafi Matild IVa., Kosa Margit IVa., Molnár Margit IVa., Popper Zsuzsanna IVa., Reiszky Bianka IVa., Szabó Izabella IVa., Szekér Margit IVa., Varsányi Mária IVa., Egger Klára IVb., Gub Jolán IVb., Heier Erzsébet IVb., Juhász Hona IVb., Mógor Irén IVb., Tóth Zsófia IVb., Baross Judit V., Gyapay Magda V., Romváry Gertrud V., Uhrin Magda V., Gál Irén VIII. (39.) Második szoprán: Fekete Éva la., Andreics Etelka Ib., Hajdú Márta Ib., Havas Zsuzsanna Ib., Koritsánszky Éva Ib., Oberländer Sarolta Ib., Szabó Herta Ib., Albach Henrietta II., Hoepfner Margit II., Ostffy Jolán II., Bretter Éva Illa., Klein Agnes Illb., Weiss Hedvig Illb., Weiss Melánia Illb., Bontus Hermin IVa., Philipp Katalin IVa., Kraszna Ilona IVb., Faludy Pálma V., Kendeh Márta V., Ostffy Anna V., Révész Klára V., Sándor Gizella V., Sárkány Erzsébet V., Szemere Katalin V., Soltész Judit VII. (25.) Alt: Gutmann Agnes la., Lisszer Agnes II., Pávai Vájná Katalin Illa., Szabó Szenta Illa., Baross Irén Illb., Gere Jolán Illb., Kormos Jolán Illb., Limpakter Margit Illb., Wéber Edit Illb., Bogyó Agnes IVa., Koller Valéria IVa., Közel Zsuzsanna IVa., Mersits Magda IVa., Takáts Paula IVa., Zvada Blanka IVa., Homm Margit IVb., Keczéry Éva IVb., Linhart Ida IVb., Malik Teréz IVb., Oláh Margit IVb., Kiss Erzsébet VI., Kroó Gizella VT., Laky Zsuzsanna VI., Ledényi Margit VI., Ostffy Éva VI., Tuszkau Mária VI. (26.) A múlt évben szépen indult zenekari munkát kiegészítette a vezető tanár, most már 14 tagú zenekar gyakorolt heti egy órában a II. félévtől. Megtanulta és bemutatta a március 15-iki ünnepen Kodály: Háry János-intermezzoját, a hangversenyen pedig Králik Reviziós dalát. Tagjai: I. hegedű: Bogyó Ágnes, Lőwy Alisz, Zvada Blanka IVa., Kormos Jolán Illb. II. hegedű: Bretter Eva, Horváth Mária Illa., Albach Henrietta, Kozma Márta, Szluka Livia, Vályi Éva. III. gordonka: Klein Ágnes Illb. Harmonium: Gub Jolán, Maron Hedvig IVb. Zongora: b. Fejér Judit, Vértesy Marietta IVb. 4. A Budapest Fürdőváros Egyesület által hirdetett dolgozatverseny I. díját, 50 P-t, Szabó Szenta Illa., dícséretét Wack Mária Illa. nyerte. Németh Sarolta VII. a Müller vegyészeti gyár rajzpályázatán nyert dicsérő oklevelet. Megnyugvással látjuk, hogy növendékeink iskolaközi versengésben is helytállanak. ín. A növendékek nevelése szempontjából oly jól bevált osztályfőnöki órákat ez évben el kellett hagynunk, mivel a gimnáziumi tanterv magas óraszáma erre időt nem nyújtott. 14

17 Örömmel értesültünk azonban a miniszter nyilatkozatából, hogy az első két osztályban az új gimnáziumba is bevezeti ezeket. Megérezte nevelő munkánk azt, hogy az osztálytanár kevesebbet tudott osztályával foglalkozni. Némileg pótolta elmaradásukat az, hogy a növendékeket otthonukban sokszor keresték fel az osztálytanárok. E látogatások sok becses tapasztalattal gazdagították a tanárokat, s igen jó hatással voltak az illető tanulókra is. IV. Ifjúsáqunk vallásos nevelésében is változás történt, mert az eddigi években szokásos havi ifjúsági istentiszteletek helyett minden vasárnap reggel órás kezdettel ifjúsági istentisztelet volt a Deák-téri templomban, s ebbe a körzetbe tartozó növendékeink tanári felügyelettel ezen jelentek meg. Sajnáljuk, hogy vallástanárunk havi istentisztelete, mely egyedül egyesítette még az összes protestánsokat, most már nem szolgálta a protestáns testvériség munkáját. A Gyámintézet és Kozma Gabriella tanár bibliaórái szolgáltak helyettük lelki épülésre. Utóbbiakat is 1 2-ig kellett az alsó osztályok nagy óraszáma miatt tartanunk. Élénk érdeklődéssel vettek részt tanulóink az Ifjú Evek evangélikus ifjúsági lap február 2., 3., 4-én rendezett konferenciáján. Itt Dr. Bánkúti igazgató és Vidovszky Kálmánné tanár szerepeltek az előadók között; március 23-án megjelentek érettebb tanulóink a budapesti vallástanárok által rendezett hiterősítő előadásokon. Végül május 16-án volt iskolánk bűnbánati napja. A díszteremben lefolyt ünnepélyen az igazgató, vallástanár és Pétery Márta VIII. o. tanuló szóltak az egész evangélikus ifjúsághoz, majd a konfirmáltak az elhangzottak hatásával az Ür asztalához vonultak tanáraikkal együtt a Deák-téri templomba. Más vallású növendékeink is eleget tettek vallásos kötelezettségüknek: a reformátusok Morandi Hona vallástanár vezetésével Soli Deo Glória-egyesületben munkálkodtak, csendes napjaik szintén húsvét előtt voltak, úgyszintén a katolikusokéi is; az izraeliták vallásos összejövetelei márciusban voltak. V. A szemléltetés eszközei közül a vetítőgépeink ez évben is számos alkalommal voltak használatban a rendes órákon, művészettörténet-, földrajz- és irodalmi tanításunk kiegészítésére. A filmgépet nem tudtuk a remélt módon értékesíteni, mivel filmellátásunk elé sok akadály gördült. Csak 3 filmelőadást rendeztünk. Apr. 19-én egész növendékseregünknek bemutattuk az Urániában Kolozsvár filmjét és Szigeti Vén bakancsos és fia, a huszár c. filmjét kolozsvári színészek előadásában. A bemutatás hangulatát az igazgató szívhez szóló szavai adták meg. Beszélőgépeinket is felhasználtuk tanításunkban. A színházi előadások látogatása most is kiegészítette nevelésünket, a Nemzeti Színház, Városi Színházban rendezett 15

18 ifjúsági előadásokat s Operaház előadásait látogatták tanulóink értelmi fokuknak megfelelő darabok előadása alkalmával, öszszesen 18 alkalommal. Mindig bevezető előadásban tájékoztattuk őket az élvezendőkről, ilyen előadásokat tartott az igazgató, Jablonowsky Piroska, Vidovszky Kálmánná és Dr. Zelenka Margit. Tanulmányi kirándulásra 50 alkalommal vittük növendékeinket. A tavaszra hirdetett háromnapos Mátra Bükk Aggtelek, Balaton Bakony-út azonban jelentkezők hiányában elmaradt; ezt nagyon sajnáljuk. Egynapos kirándulást rendeztünk Szegedre (V VII. o. Székesfőváros filléres diákvonatával), Kiskőrösre Petőfi szülőházához (I VIII.), Drégely várához (Illa., b.), Visegrádra és a Nagyvillámra (IVa., b.), továbbá Buda legszebb hegyeire: a Dobogókőre (Illa., b. és V.), Nagykevélyre (II.). Szaktárgyi bemutatás célját szolgálta Budapest nevezetességeinek felkeresése: Margitsziget, Gellérthegy, Városliget, Aquincum, Petőfi-ház, Akadémia és Országház; múzeumlátogatások a művészettörténet keretében: többek közt a Nemzeti Múzeumban a Bécsből visszakerült kincsek, a Székesfővárosi új Képtár; érdekesség volt Glatz Oszkár festő-, illetve Körmendi Frimm Jenő szobrászművész műtermének meglátogatása, továbbá a Hortobágyi körkép megtekintése; a növénytannal kapcsolatban növénygyüjtő séták, vegytannal kapcsolatban pedig kenyér-, tápszer-, csokoládé-, maláta- és textilgyárak megnézése. Az egészségtan keretében a vakok intézetét, a Stefánia Szövetség központi intézetét és mentőállomást mutattuk meg. E kirándulásokat kiegészítették még együttes séták. Mindez alkalmak hozzájárultak a tanárok és növendékek közti viszony bensőbbé tételéhez. h) Mélyebb benyomást gyakorolhattak rájuk a megemlékezések, melyekben iskolánk múltjának eseményei, nagyjai iránt róttuk le hálánkat. Szeptember 18-án kimentünk a növendékek küldöttségével Dr. Szelényi Ödön sírjához a Farkasrétitemetőbe, 25-én pedig Vidovszky Kálmán sírjához a Kerepesitemetőbe; mindkét helyen az igazgató emlékezett meg kegyeletes szavakkal elhúnyt kartársunkról. Október 31-én, reformáció ünnepén d. u. avatta fel a baráti szeretet és tanítványi hála Vidovszky Kálmán síremlékét. A Magyar Cserkész-Szövetség és Luther-Otthon mellett iskolánk rótta le háláját az igazgató szavaival és énekkarának Erős vár-éneklésével. Igen sokan voltak ott tanítványaink és iskolánk barátai, az elhúnytnak tisztelői részéről. Örömünnepet ültünk szeptember 12-én, mikor iskolánk egykori igazgató-tanára, Dr. Szigethy Lajos hetvenedik születésnapját ünnepelte. Hozzá méltón küldöttségileg kereste őt fel lakásán tanári karunk, s elvitte neki Glock Klára művészi emléklapját azzal a kívánsággal, hogy jó egészségben tartsa meg nemes érdeklődését iskolánk ügye iránt. 16

19 i) Nyilvános ünnepélyek és megemlékezések. 1. Október 6. hazafias ünnepen Orphanides Olimpia VIII. beszélt, mint a beszédpályázat győztese. 2. Október 31-én, a, reformáció emlékünnepén Jablonowsky Piroska tanár és Pálinkás Irén VII. voltak a szónokok. 3. November 13-án Luther születésének Jf50. évfordulóját ültük. Ekkor Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő Luther nevelési elveiről olvasott fel, Ruzicska László tanár és Pámer Karola VIII. beszéltek, Pétery Márta VIII. pedig hitvallást mondott. 4. December 16., 17., 18. napján előadták növendékeink A sellök című énekes mesét 2 felvonásban, előjátékkal. Zenéje és szövege házilag készült. A főszerepekben Hradil Ilona, Pálinkás Irén VII., Laky Zsuzsa, Major Zsuzsa VI., Uhrin Magda V., Bogyó Ágnes, Gub Jolán, Homm Margit, Maron Hedvig, Mersits Magda IV., Bretter Éva III., Kozma Márta II. és Koós Judit I. osztályos tanulók ügyeskedtek, a karokat a IV. osztályok énekelték. 5. December 20-án d. e. a Deák-téri díszteremben egybegyűjtött ifjúság előtt az igazgató ismertette az iskola ötven éves történetét. 6. Ugyanezen a napon este alakították meg hivatalosan is egyesületüket a volt növendékek. 7. December 21-én ünnepelte meg iskolánk 50 éves fennállását az iskolafenntartó egyház, s ekkor leplezte le a polgári iskola két háborúban meghalt tanárának, Votisky Zoltánnak és Windt Józsefnek lépcsőházunkban elhelyezett emléktábláját. Ez ünnepségről értesítőnk vezető helyén írunk. 8. Január 17-én a Deák-téri Evangélikus Iskola Volt Növendékeinek műsoros táncestélye. 9. Március 15-iki hazafias ünnepélyen a beszédpályázat győztese, Pálinkás Irén VII. volt a szónok. Ez alkalommal szerepeltek először növendékeink szavalókórussal, még pedig az Ib. osztály, és bemutatkozott a kifejlesztett zenekar. 10. Április között Körösi Csorna Sándor születése 150. fordulójáról emlékeztek meg osztályonként a földrajz-, illetve történelemtanárok; 12-én az egész Deák-téri résznek vetítettképes előadást tartott Jeszenszky Hona tanár. 11. Május 8-án Anyák napját rendeztünk; ezen Jeszenszky Ilona tanár és Pétery Márta VIII. beszéltek. 12. Május 26-án volt a tornaünnepély a Veres Pálné-utcai udvaron. 13. Június 4 5-én osztályonként a világháború hőseiről és Trianonról szóltunk. 14. Június 14-én ének- és zeneitarunk rendezte szokásos hangversenyét. Az ünnepélyek műsorát gazdagította számaival az énekkar és zenekar, s ki kell emelnem Uhrin Magda V. osztályos növendék sikerült énekszámait. 17

20 4 j) Adományok, jótékonyság. A legnagyobb jótevő újra a fenntartó egyház, mely 113 tanulónak engedte el egészben vagy részben a tandíjat, összesen 7892 P összegben. Nemes jótékonysági munkát végzett a Bajtárs-Segítőegyesület, mely külön számol be, 50 esetben adott tandíjsegélyt 995 P összegben. De megnyíltak a szivek a püspöknek, mint egyházi elnöknek és Dr. Németh Ödön közfelügyelőnek, mint világi elnöknek a képviselőtestület nevében megindított gyűjtési akciójára. Összesen P felajánlását eredményezte eddig a gyűjtés. Ugyané célra juttatta az igazgató az iskola ötven éves történetét tárgyaló füzete tiszta jövedelmét, összesen 503 P-t. Nyilvános előadásaink egész évi bevétele P. Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő Kossuth Lajos 1865 március 18-án Turinban kelt és Vukovics Sebőhoz, a 49-es igazságügyminiszterhez Londonba írt kéziratos levelét adományozta iskolánknak; ugyanő Mikola: A fizika gondolatvilága című művét adta érettségi jutalomkönyvül s 1 drb 10 frankos magyar aranyat jutalmazásra. H ittig Lajos, a magyar egyház gondnoka Gróh: Üj magyar díszítések című díszmunkáját, Dr. Faludy Géza főorvos, tanítványunk atyja pedig 1600 drb nagy művészettörténeti szemléltető képet, Dr. Horváth Károly igazgató az Ifjúság és Élet I VIII. évfolyamát és 13 más könyvet, Szodomy László vegyészeti gyáros pedig újra iskolánk egész évi tinta- és krétaszükségletét ajándékozta, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár a Bajtársnak 25 P-t juttatott. Jó tanulásukért és példás viselkedésükért kitüntetett növendékeink: A Közalkalmazottak Gyermekei részére létesített állami ösztöndíjból 100 P-t Budai Jolás VII. élvezett. A Szigethy Lajosné Brósz Erzsébet-jutalomkönyvalapítványból ez évben nyernek először a Szép kultuszában kiválók értékes könyvjutalmat. 75 P értékű könyvet osztottunk ki a következők között: Orphanides Olimpia VIII., mint aki kiváló írói tehetséget tanúsított, Uhrin Magda V. mint kitűnő énekes, Hargitai Edit és Németh Sarolta VII. mint ügyes rajzolók. Reinl Mária édesanyja emlékére tett alapítványának 20 P kamatát újra Kendeh Márta V. nyerte. Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő jutalomkönyvét Gottesmann Agnes VIII. mint jeles fizikus, 10 frankos aranyát Faludy Pálma V. mint kiváló latin kapta. Névtelennek volt növendékünk emlékére adományozott 120 P-jéből 30 P-t Gyapay Magda, Uhrin Magda, 20 P-t Frisch Lidia, Sándor Gizella, Sárkány Erzsébet V. nyerte. A Bajtárs 100 és Gyámintézet 50 P adományából P-t kaptak: Mayer Tessza la., Bruoth Margit Ib., Lisznyai Gertrud, Fabók Mária II., Bretter Éva, Kondor Márta Illa., Fleps Gerta, Komáromy Hona Illb., Spirka Etelka és Izabella 18

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL.

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM / / Ér t e s ít ő je AZ 1931-32. ÉVRÓL. Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon : 82 3 84. Felső tagozat és bennlakás : IV., Veres Pálné-u. 36. Telefón:

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

III. helyezett: Gál Csenge (7.o.) III. helyezett: Farkas Viktória (5.o.) III. helyezett: Ádám Dóra (4.o.)

III. helyezett: Gál Csenge (7.o.) III. helyezett: Farkas Viktória (5.o.) III. helyezett: Ádám Dóra (4.o.) Senki nem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, mellyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, Művészek, akik a Szépség alkotó mesterei vagytok. Ennek az érzésnek az utórezgése

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

39 fő Tantárgy Javító/ kérdező tanár Írásbeli Szóbeli. Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1 db 1 db. Magyar:

39 fő Tantárgy Javító/ kérdező tanár Írásbeli Szóbeli. Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1 db 1 db. Magyar: 12/A Osztályfőnök: Gyuricza Imre Iskola képviselője: Tóthné Lipták Erzsébet Szóbeli vizsgaidőpont: 2012. június 18-19-20. Jegyző: Bohák Dóra 39 fő Magyar: Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola.

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola. A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE V. évfolyam 1. szám, 2012. február 28. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita A MTF Tánctudományi Kutatóközpontjának munkájában részt vevő kutatási főirány-vezetők

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék

Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék Törzshivatal Székesfehérvári Járási Hivatal telefonkönyv és e-mail cím jegyzék cím: 8000 Székesfehérvár, vezetékes telefon körzetszám: 22 e-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu Fsz. Porta 510-855

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara

1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium Vegyeskara 1950-ben alakult meg a Lovassy László Gimnázium a A kórus alapítója - Zámbó István, Liszt-díjas karnagy, aki ekkor még maga is diák volt - ezzel az énekkarral kezdte sikerekben gazdag karnagyi pályáját.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben