A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ ÉVRÓL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL."

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM / / Ér t e s ít ő je AZ ÉVRÓL. Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon : Felső tagozat és bennlakás : IV., Veres Pálné-u. 36. Telefón: KÖZZÉTESZI: Dr. BÖHM DEZSŐ IGAZj&ATÖ BUDAPEST, Fébé" Ev. Diakonissza A nyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b Felelős: Fekete Géza

2

3 BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL. Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon: Felső tagozat és bennlakás: IV., Veres Pálné-u. 36. Telefon: * KÖZZÉTESZI: Dr. BÖHM DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1932 Fébe Ev. Diakonissza Anyahézi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b Felelős: Fekete Géza

4

5 (3 fcl>r. 8Z E L É N Y I ÖDÖ«

6

7 Dr. S zelényí Ödön ( ) «Küzdelmekkel és szenvedésekkel teljes földi élete után most már a tiszta boldogság Ilonában van; mi pedig, akik ismertük és szerettük, sírjára csak néhány hervatag virágot helyeztünk, de baráti szeretetünk örök virágai mindaddig virulni fognak hű szivünkben, amig az Ur bennünket is el nem szólít oda, ahová ő előre ment.» Megható, hogy e látnoki szavakkal végezte Szelényi azt a megemlékezését, mellyel jó barátjának, az internátus tavasszal elhunyt kedves Ella nénijének áldozott múlt évi értesítőnkben. S most az ő emlékét kell idéznem, mert szeptember 18-án ő is elhagyott bennünket, maradandó űrt hagyva maga után. Mikor Láng Ellát május 12-én a kerepesi temetőbe kísértük, Szelényi Ödön már nem jöhetett velünk, mert gyengélkedett. Már a innlt tanév II. felében abba kellett hagynia fokozatosan, végül teljesen kedves tanári munkáját. Gyógyulást keresni Reichenhall fürdőbe ment, hol édesatyja felgyógyult; de rajta ez nem segített, s a nyáron lepusztulva tért haza budai otthonába. Nyughatatlan lelke újra messzi hajtotta: szepesi szülőföldjére ment a Késmárk melletti Tátraházára, mert ennek erős levegőjétől várt gyógyulást. Önfeláldozó hitvese ment oda, ahová beteg férje kívánta, bár a reménységet rég elhagyta magától. Szeptember elején sietve jött férjével újra haza, mert a nagybeteg nem akart megváltozott hazájában ősei hamvai mellett pihenni, szabad magyar hazájába vágyott, mert a vég már oly közel volt. Mikor utoljára beszéltem vele (szept. 16-án, szerdán), erőtlen testében is élénk érdeklődéssel kívánta beszámolómat, mert minden érdekelte: iskolája, egyháza, hazája sorsa. S még halála előtt két nappal is az volt legfőbb gondja, hogy állásáról végleg lemondottnak tekintem-e; s csak akkor nyugodott meg, mikor biztosítottam, hogy bármely percben 5

8 átveheti óráit, melyeket óvatosságból másnak is beosztottam. Őh, mily nehéz volt vidám arccal beszélnem, bár fájdalommal láttam utolsó fellobbanását. Még német ősmondákat olvasott, s halála napján elolvasta, amit akart, kiejtette a könyvet, imára kulcsolta kezeit, s nagyot sóhajtva adta vissza Teremtőjének nemes lelkét. Istenben való megnyugvás jellemezte halálát, de ez tette életében is türővé. Ha végigfutjuk pályáját, sok hányattatás, keserves csalódás kálváriáját látjuk ben született Késmárkon ősi szepesi polgári családból. Mint magyar-német szakos tanár Mezőtúron a református gimnáziumban kezdte pályáját, s itt Faragó Bálint igazgató leányában hű hitvesét találta meg; folytatta a lőcsei állami, majd a késmárki evangélikus gimnáziumban. Késmárkon ekkor lett lelkész iskolánk egykori vallástanára, a feledhetetlen Kirchknopf Gusztáv ben értékes irodalmi működése alapján, mely a filozófia és pedagógia irányába terelte, a pozsonyi ev. teológia hívta meg egyhangúlag tanárul. Ekkor tudományának élhetett, s aki eddig kis fiúkat tanított, a teológusok legszeretettebb mestere lett. Emelkedő pályája 1923-ban kettétört. Már 1920-ban Pestre jött, mivel Pozsony cseh uralom alá kerülvén, nem akart ott maradni s a Pesten felállított teológián tanított. De ennek megszűnte után kimaradt a soproni egyetemi hittudományi kar tanárai sorából. S ekkor saját önéletrajzának vallomása szerint ügy érezte, hogy tétlenségre lett kárhoztatva. De Szelényi és tétlenség! Ez nem fér össze s így örömmel vállalkozott már 1920-ban a kollégium egyik előfutárjának, a Veres Pálné-intézetnek óraadó tanárságára, s 1923-tól egész munkáját ennek szentelte. Mint a protestánsok megértésre buzdító hittanára kezdte, majd filozófiát tanított a éves leányoknak úgy, hogy soha senki e tárgyat nehéznek nem találta. A fiúk volt tanára most leányok rajongva szeretett mestere lett. Szaktárgyai: magyar és német mellett világirodalom, közgazdaság és történelem voltak azok a tárgyak, melyeket egyenlő alapossággal, lelkesedéssel, magával ragadó igazi pedagógiával tanított. S hogy miként tanított, minden volt tanítványa bizonyítja; csak annyit mondhatok mint munkatársa^ hogy ideálja lehetett a tanárnak, ki szaktudása mellett széles látókörrel is rendelkezett. Fájó szívvel kisértük ki szeptember 21-én a budai hegyvidéken lévő Farkasréti temetőbe. Temetése bizonyította azt a nagy veszteséget, melyet halála jelentett. Hogy a kollégium egész tanári kara, felső osztályainak összes növendékei, alsó osztályainak küldöttsége kinn volt, s hogy iskola, internátus, tanárok, tanítványok, volt tanítványok egyaránt koszorút tettek, term é szetes. A temetést tanítványa, Szántó Róbert, kelenföldi ev. lelkész végezte. Mellette 12 Luther-kabátos 'evang. lelkész, a budapesti lelkészi kar legértékesebbjei tettek léleknemesítő profeszszorkodása mellett bizonyságot. A nyitott sírnál Dr. H. Gaudy 6

9 László, budapesti hitoktatási igazgató beszélt. Előzőleg szólt a teológia nevében Draskóczy Lajos dékán, a debreceni egyetem nevében (ennek magántanára volt) Dr. Tankó Béla professzor, az Orsz. Ev. Tanáregyesület nevében leánykollégiumi kartársa, Dr. Szigethy Lajos elnök búcsúztatta az egyesület titkárát és a reformátusokkal közös Protestáns Tanügyi Szemle alapító-szerkesztőjét. Azután a kollégium nevében búcsúzott Dr. Böhm Dezső igazgató és Vas Ilona VIII. o. növendék. Mikor visszaértünk a Veres Pálné-utcai kollégiumi épületbe, éreztük annak szükségét, hogy látható emléket is kell Szelényinek itt létesítenünk, hiszen tíz utolsó évének egész munkáját a kollégiumnak áldozta, s itt volt ő otthon, mikor pozsonyi otthonából kiüldözték. Az Evang. Tanáregyesület november 26-i közgyűlését emlékének szentelte; itt nyomtatásban is megjelent elnöki megnyitót mondott Szelényiről, a tipikus cipszer-tanárról Szigethy, a középiskolai tanárról Bőhm, a főiskolairól Gaudy, végül Dr Losonczi Zoltán, budapesti ev. gimn. tanár az íróról értekezett. Emlékére arcképét 200 példányban sokszorosíttattuk és növendékeinek ajándékoztuk. Ezenkiviil Oppel Imre, ev. gimnáziumi tanár, iskolánk volt óraadója, festőművész által megfesttettiik Szelényi képét, s a kitűnően sikerült emléket december 17-én helyeztük el benső ünnepély keretében a Veres Pálné-utcai igazgatói irodában. A család, a tanári kar, a felső osztályok tanulóji s a volt növendékek képviselői voltak itt jelen; Szigethy Lajos alkalmi ódáját szavalta Csepely Agnes VIII. o.t., a tavaly érettségizettek háláját tolmácsolta Krempe Éva, végül az igazgató keresetlen szavakkal jellemezte Szelényi nevelő munkáját. Most ez a kép is ihirdeti azt, hogy Szelényi (szelleme a leánykollégium munkájában élni fog, bár testileg nincs is már közöttünk: mert az az igazi pedagógia lesz mindig mi vezérlő csillagunk, amelyet ő követett. «Ilyen igaz ember eltűnésekor pedig kétszeres erővel tör ki belőlünk az a hit, hogy csak porhüvelyét adták át az enyészetnek, de a lélek él találkozunk.» Újra Szelényi szavai csengenek lelkűnkben, mellyel Kelenföld első kiváló lelkészét, Szűts Gábort búcsúztatja a mostani Luther-Naptárban. Igen, a lélek él találkozunk! Dr. Böhm Dezső. * Dr. Böhm Dezső búcsúztatója Szelényi temetésén: A gyászoló evangélikus leánykollégium tanári kara nevében búcsúzom attól, ki egész lángoló lelkesedését, kiváló tehetségét ennek a fejlődő intézetnek szentelte. Mikor ban intézetünk munkásai közé állott, második otthont talált áz otthonából kiüldözött, s egy évtizedig állta itt ama nemes harcot a magyar kultúra érdekében. A szív embere sziveket 7

10 hódított magának, s annál nagyobb most fájdalmunk, hogy őt el kellett veszítenünk. Szelényi Ödön azonban nem a mának munkása volt, ő a jövőt építette, s ba gyenge porhüvelyét korai sírjába is zárjuk el, ő megmarad műveiben, alkotásaiban és megmarad a szívekben. S ha a budapesti evang. leánykollégium történetét írják majd meg, az ő munkálkodása annak legszebb lapja lesz. Kedves jó barátunk, legyen hányatott életed után csendes a pihenésed, mi nem felejtünk, mi mindig hálásak leszünk Neked az együttes szép munkáért. Nyugodj békében, Isten veled! Vas Ilona Vili. o. tan. búcsúja Szelényi temetésén: Az Evangélikus Leánykollégium ifjúságától egy szépséges könyvet rabolt el örökre a virághervasztó ősz. Az elmúlás fekete pecsétje alatt a finom, értékes lapok halkan, fáradtan lezárultak. S mi, kik még nem rég olvashattunk, tanulhattunk ebből a csodálatos szépségű, mérhetetlen gazdagságú könyvből, kiknek még fülünkbe csengnek az elhalkult tanító, baráti szavak, most itt állunk egy finom, jóságos mesterrel árvábban,, egy megértő, segítő baráttal szegényebben. Itt vagyunk mindnyájan, drága, jó mesterünk, Barátunk, a hűséges, hálás tanítványok eljöttek mindnyájan erre az utolsó felelésre. Kit egyaránt szeretett kiest, nagy, ki mint ember és tanár: a legjobb, a legnemesebb volt: soha, soha nem tudja őt velünk a kegyetlen, kíméletlen idő elfeledtetni! Lelkünk fájdalmas zokogásába fül búcsúszavunk: Isten veled, szeretett jó Tanárunk! Viszontlátásra! Dr. Szigethy Lajos ünnepi verse; Szelényi képének leleplezésén elmondta Csepely Ágnes VIII. o. tan. A jó tanárt minden hálás tanítvány, Hosszú évek múltán egész hadsereg, Haló porában is imádkozva áldja, S tőle kapott kincsét híven őrzi meg. Szelényi Ödönünk, atyánk, jó barátunk, Gazdagon vetettél szer etet-magot; Szállj alá niost hozzánk, szent örömmel várunk, A hálabuzát te méltán aratod. Vittél az igazság napsütött hegyére, Szépség országában vezettél körül, Együtt lelkesedtünk, eszméid megértve, S éreztük, hogy szived szivünkkel örül.

11 Világirodalom virágos berkébe, Költészet tavához elmentünk veled, Elámulva néztünk a kristályos mélybe, Benne tükröződni láttuk az eget. Élö-sziklák voltunk s te hatalmas elme, Tudásforrást nyitó Mózes vesszeje, De szivünkbe vésted, hogy az Ur félelme Minden bölcseségnek örök kútfeje. Nemzetünk múltjából tanulságot vontál; Múló lidércnyomás rajtunk Trianon, S addig is drágább kincs aranynál, rubininál Igaz magyar szívnek a szent jájdalom. Törékeny testeddel munka hőse voltál, Harcoltál, míg napod le nem áldozott, Fogyó gyertya voltál, értünk ellobogtál, Pihenést neked csak a nagy éj hozott. Őszintén sirattunk, mikor eltemettünk, Ma ünnepelünk mi, büszkék, boldogok, Jóságod emlékét nem lehet feledni, Hálaoltárunkon tiszta láng lobog. Jó Szelényi Ödön, bölcs tanítómester, Igazság bajnoka, ihletett vezér. Szellemed, mely halált, elmúlást nem ismer, Amíg élünk, bennünk s általunk is él!

12 1. Az iskola története. A kollégium egyik őse, a Deák-téri polgári leányiskola, az elemivel közös igazgatás alatt 1883 őszén nyílt meg. Már a kilencvenes években továbbfejlesztésére gondoltak; 1903-ban elhatározták, hogy a fiúgimnáziumnak új épületbe költözésével egyidejűleg felsőbb leányiskolát létesítenek. A terv nem valósult meg s hasonló sors érte az 1917-ben hozott határozatot, mely leánygimnázium szervezését tervezte ben külön igazgatás alá került az elemi és polgári iskola ban a pesti magyar egyház Dr. Raffay Sándor püspök kezdeményezésére 15 évre kezelésbe vette az Országos Nőképző Egyesület IV. Veres Pálné-utca 36. számú épületét és itt a mejdévő internátus mailé három éves továbbképzőt állított olyan leányok számára, kik a IV. polgári vagy középiskolai osztály után modern nyelveket kívántak tanulni és irodalmi és művészeti általános műveltséget akartak szerezni, de oklevélre nem törekedtek. Ezzel az alapító püspök áj irányt tört a magyar leánynevelés terén s az állam is méltányolta ezt azzal, hogy a sajátos tantervű iskolát mint «nyilvános tan- és nevelőintézet»-et elismerte. ( ) szeptemberétől a két iskola a jelenlegi igazgató közös vezetése alá került, s belőlük lett szeptemberében az évi XXIV. t. c. értelmében az első és egyetlen magyar leánykollégium. Ennek tanítási anyaga a Veres Pálné-továbbképzőének megfelelő, előnye azonban az államérvényes bizonyítvány és főiskolákra és hivatali pályákra képesítő érettségi bizonyítvány. Az I. osztály az első évben a Deák-téren, az V. a Veres Pálné-utcában nyílt meg, s évenként két osztállyal bővülve, 1930/31-ben lett a kollégium teljessé, s ekkor tartotta első érettségi vizsgálatát is. A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak: Falvay Antal, 'Scholtz Lajos, Mikolik Kálmán, 1926-tól Dr. Bőhm Dezső; a Veres Pálnéintézet igazgatói: ben Dr. Szigethy Lajos, 1921 tői Dr. Bőhm Dezső, ki a kollégiumnak alapítása óta vezetője. 10

13 2. Az intézet fenntartó hatósága. Leánykollégiumunk a bányai evang. egyházkerületbe tartozik, és így Dr. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága alatt áll. Fenntartója a pesti magyar és német evangélikus egyház (Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak). Az iskola ügyeit a képviselőtestület és annak keretén belül álló iskolabizottság intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke Broschko G. Adolf, v. esperes, világi elnöke Dr. Haberern J. Pál, udv. tan., közös egyházi felügyelő. Az iskolabizottság elnöke Dr. Németh Ödön, egyet, tanár, I. iskolafelügyelő; iskolánk ügyeit azonban elsősorban Dr. Zimmer mami Ágoston, egyetemi tanár, II. iskolafelügyelő gondozza. Az anyagiakról a gaz dasági bizottság határoz, ennek elnöke Becht Albert, takarékpénztári igazgató, közgondnok; iskolánk gondnoka Dr. Renk Ernő, fogorvos. Az állami felügyelet gyakorlásával a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ez évben is Dr. Pintér Jenő, tankerületi kir. főigazgatót bízta meg. 3. Tantestület és tantárgyfelosztás. N 05 O ír í 2 N É V Dr. Bőhm Dezső Bauer Lászlóné 3 Dr. Bexheft Ármin Alkalmazás minősége igazgató óraadó tanai 4 Bünker Josefin óraadó tanár 5 Fialka Margit r. tanár 6 Filarszky Erzsébet Tanított tárgyak Magyar 11. a. Német Vili. Zenetört. VI. Háztart. IV., VI Kézim. I. b. H eti I i ó r a I Megjegyzés 7 8 r. egeszseg tantanár j Egészségtan Vll R. iskolaorvos, az 3 ev gimn és elemi orvosa. óraadótanái*! 7 Glock Klára r. tanár Német 11. Francia V., Vll. Vili. Term.-rajz 11»1. Szám tan 11a. V.. VII. Számtan l.b., IV, VI. Vili. Term, tan VII.. Vili, Német II. Rajz 1 IV. Kézim. Ili VI. 1 0 Int. nevelőnő Az V. o. főnöke. A term -rajzi szeriár őre. A Vili. o főnöke. Tandijkezelő. Aterm -taniszerlár őre. A rajzszertár és ifj. könyvtár őre. * L. az értesítő 5. rész c) pontját 11

14 N J 8 N É V Dr. Gyapay Józsefné 9 Harmath Ilona Jablonowszky Piroska Jeszenszky Ilona Alkalmazás minősége óraadó tanár Tanított tárgyak Heti I_ ÓTA Megjegyzés Angol IV,, Német I. III.. Kézim. la., Ilb. j 13 óraadó tanár* Testgyak. Ib., Ila., Ili Vili. Kézim. Ila. óraadó tanár* r. tanár Magyar V., VI., j Vili. Történet VI., V1L Vili. Földr. la. b., 111, Vili. Tört. IV., Műv.-tört. V A Il a. o. főnöke. A játékkor vezetője. A Vl. o. főnöke. Igazg. titkára, értekezleti jegyző, az önképzőkör vcz. Az 1. a. o. főnöke A földrajz-szertár, tan.-könyvtár őre. Szembe vezetője. 12 Kell Klára óraadó tanár Angol V., VII. 6 A Veres Pálné-u. tan.-könyvtár őre. 13 Kozma Gabriella r. tanár Számtan l.a, 11b., 111., Testgyak la., 11b. 16 A 11. b. o. főnöke. Tandíjkezelő. A Baj'árs- és bibliaórák vezetője. 11 Králik Jenő r. énektanár Ének 1 IV. Zenetört. V. 15 Dr. Láng Margit óraadó tanái 16 Lovas Sarolta óraadó tanár Műv.-tört. VI Vili. Tört. V. Angol 111., Vili. Német 1. V Az énekkar vezetője, A Deák-téri templom karnagya A műv.-történeti szertár őre Dr. Papp Gyuláné Dr. Steinert Katalin óraadó tanár óraadó tanár Angol Vil. Magyar 1a. Földrajz 11. a b Vil A Vil. o. főnöke. Az int. igazg titkára. 19 Télessy Dalma r. tanár Magyar 11.b. IV. Német IV Vidovszky Kálmán Vidovszky Kálmánná Dr. Zelenka Margit beosztott r. vallástanár Hittan I Vili. 20 óraadó tanár r. tanár * L az értesítő 5. rész c) pontját. 17 A IV. o. főnöke. Hitszónok, a Gyámint. vezetője. Magyar Hl. Francia Vl. 7 A 111. o. főnöke. Magyar l.b. VII. Német 11.,VI.,Vll Filozófia Vili.. 20 Az 1. b. o. főnöke.

15 A ref. tanulókat M orandi Ilona vallástanár a rendes órákon, a róm. katholikusokat Csókás K ároly belvárosi segédlelkész, az izraelitákat Dr. W olf Jó zsef vallástanár az iskolában összevonva tanította. A ltisztek: Deák-téren Jakubecz Ferenc r. iskolaszolga, betegsége s halála miatt karácsonytól Jakubecz István, Baranyay János kapus, Baranyay Jánosné és Jakubecz Ferencné takarítónők. Veres Pálné-ban Hajas Simon kapus, Sebestyén Antal iskolaszolga. 4. A tanárok irodalmi és társadalmi működése. Dr. Böhm Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság előadója, az Orsz. Evang. Tanáregyesület főjegyzője, a Lutheránia- Dalegyesület elnöke, a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztője, az Ifjú véek főszerkesztője, a pesti Evang. egyházmegye törvényszéki bírája és számos egyházi és tanári egyesület választmányának tagja. Előadásokat tartott az iskolán kívül Békéscsabán, Rákosszentmihályon, Budapest-Kelenföldön az evang. nőegylet estélyein, az Evang. Tanáregyesület közgyűlésén, öt előadást a Deák-téri ev. leányegyletnek; végül képviselte a kormányt szeptemberben és decemberben a békéscsabai ev. reálgimnáziumban tartott érettségi vizsgálatokon. Dr. Bexheft Ármin Budapest székesfőváros iskoláihoz az egészségtantanítás megfigyeléseré és irányítására a Vallás- és Közoktatási Miniszter által kinevezett szakfelügyelő, a budapesti Pázmány Péter tud. egyetemen fennálló Iskolaorvosi Tanfolyamon az «Iskolahygiéné» tanára, az egyetem Bölcsészeti Karával kapcsolatos Középiskolai Tanárképzőintézeten az «Iskolae^észségtan» előadó tanára, a Tiszti Orvosi Tanfolyamon az «Iskolai Egészségtan» tanára. Az Orsz. Orvosszövetség Iskolaorvosi Szakosztályának ügyvezető elnöke, a Sportorvosi Szakosztály és az Orsz. Közegészségi Egyesület választmányi tagja, az Iskolaorvosi és Egészségtantanári Szakbizottság alelnöke, a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület orvosi tanácsának tagja, az Orsz. Világítástechnikai Bizottságnak a Nénjóléti Miniszter által delegált tagja, az Erzsébet Népakadémia igazgatósági, a Szabad Lyceum választmányi tagja, a Nemzeti Gyermekhét nagybizottságának tagja, a II. kér. Testnevelési Bizottság s a Kerületi Választmány tagja. Ezenkívül számos orvosi, természettudományi, egészségügyi és társadalmi egyesület rendes ill. választmányi tagja. A Csalogány-utcai Állami Elemi iskolai Tanitónőképző egészségtantanára és intézeti orvosa. Székesfővárosi kerületi orvos. Több tudományos előadást tartott különböző szakegyesületekben, azonkívül népszerű előadásokat a Szabad Lyceumban s a tuberkulózis elleni propaganda szolgálatában. Az Orsz. Orvosszövetség és az Orsz. Közeg. Egyes, megbízásából emlékiratot dolgozott ki az egészségtantanítás sikeresebbé tétele tárgyában. Az «Egészségvédelem» Fodor József jubileumi számába cikket írt: «Fodor József, az iskolaorvosok apja» címen. A vgenfi Nemzetek Szövetsége Közegészségi Osztályának megkere 13

16 sésére referátumot írt «Iskolaegészségügy és a tanulók egyéni egészségügyi felügyelete Magyarországon» címen. Filarszky Erzsébet tankönyvbírálatokat írt az Evang. Egyet. Tanügyi Biz. megbízásából. Glock Klára az Ifjú Évek kézimunkarovatának írója. Jablonowsky Piroska, az Evang. Tanáregyesület jegyzője, az Evang. Egyet. Tan. Biz. részére tankönyvbírálatokat írt. Jeszenszky Ilona, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Magyar Földr. Társ. didaktikai szakosztályának választmányi tagja, itt előadást tartott «Svájci utam» címen. Öt előadást +artott a Deák-téri leányegylet iskolánkívüli népművelési óráin. Cikket és ismertetést írt a Prot. Tanügyi Szemlébe. Kozma Gabriella, a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet tagja, az első ev. tanító-konferencián, julius 10-én előadást tartott «A gyermek fegyelmezése > címmel, melynek <'övid kivonata meg is jelent az Ev. Népiskolában. 9 év óta ír a bibliából részeket - Braille-írással a vakok részére, s 8 éve leírja számukra a Fénysugár c. hitmélyítő folyóiratot. Bibliamagyarázó jegyzeteket terjeszt gépírással. Vezette a Fébé üllői-úti evangélizáló óráin orgonával a közéneket. Králik Jenő, zeneszerző, a Deák-téri ev. templom karnagya, a Lutheránia Vegyeskar karmestere. Egyházi zeneművei szerepelnek több budapesti és vidéki templomban. Cikkeket írt a Prot. Tan. Szemlébe, az Ev. Népiskolába, tankönyvbirálatot az Egy. Tan. Biz. részére. Dr. Láng Margit az Orsz. Régészeti Társ., az Egyetemet és Főiskolát végzett Nők Egyesülete és az Evang. Tanáregyesület választmányi, a Római Magy. Tört. Társ. rendes tagja. Cikket írt a Prot. Tan. Szemlébe, Ifjú Évekbe. A Magyar Holland Kulturgazdasági rt. filmsorozatában «Magyarország Művészeti Einlékei»-nek II. részét elkészítette. Külön tanulmánya: A nő társadalmi helyzetének hatása a lakásépítészet kialakulására. Ruttkay-Miklian Gyula székesfővárosi vallástanár, az Ifjú Évek felelős szerkesztője, az Orsz. Luther Szövetség igazgatója. Cikkeket írt az Ifjú Évekbe, Jöjjetek Étihozzám-ba, előadásokat tartott egyháztársadalmi egyesületekben, az Ifjú Évek februári konferenciáján s a hiterősítő előadásokon. Vidovszky Kálmán, a Luther Otthon igazgatója, az Egyetemes Ifjúsági Belmissziói Bizottság elnöke, az Egyetemes Vallástanítási Szakosztály tagja, a budapesti Luther-Szövetség választmányi tagja, az Egyetemi Luther-Szövetség t.b. igazgatója, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Nemzeti Bizottságának tagja, a Bethlen Qábor-Szövetség és az Evang. Tanáregyesület választmányi tagja, a «Kőrösvidék» Békésmegyei Keresztyén Nyomda rt. egyik megalapítója és igazgatója, a békéscsabai Kisgazdák Egyesületének dísztagja, a Magyar Cserkészszövetség társelnöke, a Magyar Cserkész szerkesztője, a IV. Jamboree parancsnokságának tagja, a jamboree sajtócsoportjának vezetője. 11

17 Az elmúlt év folyamán többször prédikált,' előadást tartott a kelenföldi Ev. Nőegylet s a Tabita Ev. Nőegylet estjein, az óbudai ifjúsági egyesületben, a budapesti KIE-ben, az Ifjú Évek konferenciáján s a Juterősítő előadások alkalmával. Mint a Cserkészszövetség elnöke elnöki megnyitót mondott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott közgyűlésen, a szövetség képviseletében volt Gödöllőn, Szegeden, Miskolcon, Székesfehérvárt, megjelent sok budapesti csapat ünnepén, s csaknem mindenütt tartott előadást. Cikket írt a Magyar Cserkész igen sok számába, írt az Ifjú Évekbe s több ifjúsági lapba. Több cserkészcsapat jubileumi évkönyvébe írt bevezető vagy egyéb cikkeket. Megjelent művei: «Csendes hangok a háború zajában» (Egyházi beszédek a világháború idején, 1. és II. kötet.), Albániáról; Dániai levelek; Imádkozó Fiúk. (Imádságos fiúk, cserkészek számára.) Dr. Zelenka Margit a Luther Szövetség választmányi, az «Ifjú Évek» szerkesztőbizottságának tagja, a Deák-téri leányegylet iskolánkivüli népművelési óráin 10 irodalmi előadást tartott. Cikkeket írt egyházi lapokba. 5. Az 1931/32. iskolai év története. a) Az év megnyitása. A pótló beiratásokat szeptember 1. és 2. napjain végeztük. 3-án volt a javító érettségi vizsgálat, ekkor voltak a magán- és javító vizsgálatok is. 9-én uyitottuk meg az évet, 10-én pedig már rendesen tanítottunk. b i Iskolaépületeink. Újra két helyen folyt a tanítás, az I. IV. osztály kapott ez évben a Deák-téren, az V. Vili. osztály pedig a Veres Pálné-utcában helyet. Utóbbi épületben berendeztünk egy vetítő termet, mely mint zeneterem is szerepelt. Felfrissítettük az épületeket és a VII. osztály számára Lopos-rendszerü modern padokat szereztünk be. c) A Tanári Testület egyik legértékesebb tagja, Dr. Szelényi Ödön elhunyt. (1. az értesítő élén álló cikket!) Ujerőkent működött Lovas Sarolta, oki. középiskolai tanár, ki angol és német órákkal kapcsolódott bele egységes munkánkba és tanítványainak, tanártársainak és feletteseinek szeretetét és elismerését érdemelte ki. Sajnos, a 'rendes tanári állások ügye ez évben sem jutott dűlőre. Haladást jelent azonban az a tény, hogy a nt. képviselőtestület november 30-án Jablonowsky Piroska, Filarszky Erzsébet tanárokat és Harmatit Ilona testnevelési tanárt rendes tanárokká egyhangúlag megválasztotta. A választás ugyan felebbezés folytán nem vált jogerőssé, de biztosítékot nyújt az évek óta szép sikerrel és lelkesedéssel működő tanároknak arra nézve, hogy új rendes állásoknál ők jönnek tekintetbe. Biztosíték azonban az iskola számára is, hogy nélkülözhetetleneknek megismert erőit el nem veszítheti. A tanári kar egymás óráinak és módszerének megismerésére 15

18 ez évben is folytatta a nyilvános tanítási órákat, ezek örvendetes hatással voltak hallgatókra és munkálkodókra egyaránt. Ez évben először a modern nyelvek tanítását figyeltük meg: Dr. Gyapay Józsefné (I. haladó-német), Lovas Sarolta (III. angol), Dr. Lapp Gyuláné (VI. angol), Dr. Böhm Dezső (Vili. német) óráiból okultunk; majd a művészeti tárgyak tanításának megismertetésére Dr. Láng Margit (VII. művészettörténet) és Králik Jenő (IV. ének) órái szolgáltattak tanulságot. Az órákat Télessy Dalma^, Kell Klára, Dr. Láng Margit, Dr. Zelenka Margit, Jeszenszky Ilona és Dr. Bőhm Dezső bírálták tanulmányszerű dolgozataikban. Munkánkból ez évben püspöki engedéllyel három gyakorló tanárjelölt is okult. Mohr Éva, Kaiser Erzsébet és Buday Margit kértek engedélyt, hogy angol órákon hospitálhassanak, mivel állami beosztásuk mellett e szaktárgyuk tanításában nem szerezhettek volna gyakorlatot. Dr. Papp Gyuláné VI. és Dr. Gyapay Józsefné IV. o. óráit látogatták szorgalmasan, gyakorlatukról tanítással is tanúságot tettek. Szívesen vettük ittlétüket, mert kedvesen kapcsolódtak bele az iskola munkájába. Itt emlékezem meg arról, hogy Dr. Hauser Ignác, róm. kát. hittanár Erzsébet-városi plébánossá választatván meg, Csókás Károly, belvárosi segédlelkész tanította ez évben a hittant. Őszinte örömmel köszöntöttük Hauser megválasztását, s hálával emlékezünk meg arról a megértő munkáról,, melyet iskolánkban kifejtett. De bár távozását sajnáljuk, utódjában is olyan munkást kaptunk, ki a felekezetek közti, nálunk hagyományos jó szellemet elődjéhez hasonlóan ápolja. Uj hittanárt küldött ki az izraelita hitközség is Dr. Wolf József személyében, ki szintén a békés együttműködés jóakaratát hozta magával. d) Iskolánk öröme és gyásza. Dr. Raffay Sándor püspöknek, iskolánk alapítójának, 40 éves lelkészi jubileumán mi is részt vettünk, s az igazgató és Bagossy Katalin VIII. o.t. üdvözölték a' szeretett főpásztort meleg szavakkal. A halál aratása súlyos veszteséget okozott fiatal intézetünknek. Dr. Szelényi Ödönnek, kiváló tanártársunk haláláról értesítőnk vezető helyén emlékeztünk meg. Jó barátunkat veszítettük el az október 24-én elhalt Landgraf János, egyházi felügyelőben, ki a Veres Pálné-igazgatótanácsnak kezdettől fogva tagja volt és különösen mint az anyagi ügyek szakértő gondozója mutatta meg az intézmény iránt való jóindulatát. Igen közelről érintett Jakubecz Ferencnek, a Deák-téri épület iskolaszolgájának, a közkedvelt és szeretett Ferenc bácsinak március 22-én bekövetkezett halála. Hosszas szenvedés után váltotta őt meg az Ur. Nehezen fogjuk az ő szolgálatkész, megbízható és hűséges munkálkodását nélkülözni, hiszen tíz éven át szolgálta iskolánkat. Temetésén, mely nagycsütörtökön volt az óbudai temetőben, a tanári kar élén az igazgató búcsúztatta a derék munkatársat. 16

19 Isten adjon a megfáradtaknak csendes pihenést, hozzátartozóiknak pedig vigasztalást! Emléküket hálásan őrizzük! e) Felügyelet, látogatás. Dr. Raffay Sándor püspök április 19. és 22. napjain, Dr. Pintér Jenő, tankerületi kir. főigazgató, március 10. és 11. napjain végezte iskolalátogatását, azt megelőzőleg Dr. Sn/lay Géza igazgató vizsgálta meg az ügykezelést, dolgozatokat stb. őszinte hálával és köszönettel vettük az állam nagynevű k/küldöttjének jóindulatú nyilatkozatát, mely további munkánkban erősíteni fog. Dr. Höherem J. Pál, közös felügyelő, több tanítási órán jelent meg Dr. Németh Ödön és Dr. Zimmermann Ágoston iskolafelügyelők és Broscíiko G. Adolf, a képviselőtestület elnöke, a három újonnan választott rendes tanár és az új óraadó óráit látogatták. / ) Szülői értekezletre november 23-án hívtuk a szülőket, kik közül 130 követte meghívásunkat. Ezen Dr. Böhm Dezső igazgató a szülői ház és iskola viszonyáról, Dr. Bexheft Ármin iskolaorvos a fertőző betegségek elleni védekezés módjairól beszétl. g) Növendékeink szám a ez évben is emelkedett és most már elérte a lehető legmagasabbat. Újra két első osztályt nyitottunk, ügy hogy a kollégiumnak most két párhuzamos osztálya, tehát összesen tíz osztálya volt. Ezek elfoglalták a rendelkezésre álló helyet, de nem kis gondot okozott a párhuzamos német órák, idegen hittan órák stb. elhelyezése. A felső osztályok azonban a yill.-t kivéve kevésbbé népesek és bizony kevésbbé megfelelő tanulóanyaggal teltek meg. Összes létszám 459, ebből 253 evangélikus (55.1»o), 335 protestáns (72.9no). A múlt évhez képestid az emelkedés. h) l'anitás, nevelés A tanítás az évi cin. sz. alatt kiadott tanterv szerint a múlt évben számú VKM. rendelettel történt változással folyt. A francia most már a VI. osztályban is rendes tárgy, és így lényegesen több eredményt ért el tanítása, mint rendkívüli tárgy korában. Az V. osztályba felvett tanulók angol nyelvi különbözeti vizsgálatát ez évben is három havi tanfolyammal könnyítettük meg. Ezt Kell Klára tanár vezette. Egyébként a többi osztályokba is a törvény szerint előírt különbözeti vizsgák alapján vettük fel a tanulókat. A modern nyelvek közül a németnek tanítására az I. és II. osztályokban 3 3 csoportot alkottunk, hogy így tudásuknak megfelelőbb beosztásban eredményesebben tanulhassanak tanulóink. * A szemléltetés eszközeit alkalmaztuk: a vetítőgépek több száz alkalommal rendes órák keretében, a földrajz tanításnál liomokasztal és gyúróanyag, a természetrajznál kis akvárium és terrárium is támogatta a munkát, a zenetörténet tanításánál pedig a gramofonok. Ezeknek a többi tárgyak tanításába bele- 17

20 vonását megkezdettük. Részt vettek tanulóink az ú. n. kötelező filmoktatásban is; ennek bemutatásain Harmath Ilona, Jeszenszky Ilona (kétszer), Kozma Gabriella, Dr. Steinert Katalin tanáraink voltak előadók. Igaz örömmel említjük, hogy tanulóink más iskolákkal valá versenyben sem maradtak el. Így a Pintér főigazgató által rendezett középiskolai tanulmányi versenyben résztvett 50 leányból négy nyert kitüntetést vagy dicséretet, ezek közül kettő iskolánk növendéke: Vas Ilona a szépirodalmi versenyben első dicséretet, Steiner Klára a magyar irodalmi versenyben második dicséretet szerzett. Mindkettőjük szaktanára Jablonowsky Piroska. Tehát a legkiválóbbak szellemi tornájában is jól megállotta helyét a kollégium. 'De ezenkívül is hoztak sikert egyes tanulóink: Wahrmann Anna VIII. a Képzőművészeti Társulat diákversenyéní»iticséretet, Alth Melitta IV. és G3^apay Magda III. az Állatvédő Egyesület pályázatán könyvjutalmat, Mindum Klára IV. a Corvin-Aruház pályázatán 10 P. jutalmat nyert. A protestáns ifjúság lelki gondozására havonként egy ifjúsági istentiszteletet tartottunk a Deák-téri templomban; ezeken Vidovszky Kálmán (egy alkalommal Ruttkay-Miklian Gyula) vallástanár mondottak beszédet. A felnőttek istentiszteleteit is rendszeresen látogatták tanulóink felekezeteik szerint. Az ifjúság Gyámintézete és bibliaórák is lelki épülésre szolgáltak. Épígy az Ifjú Évek evang. ifj. lap január 3í. és február 1-én rendezett kétnapos konferenciája, melynek munkájában az igazgató és vallástanár élénk részt vettek, továbbá a budapesti evang. vallástanárok által március 18. és 19. napjain rendezett hiterősitő előadások, melyekben már 111. osztálytól minden tanulónk részt vett és Kunst Irén misszionáriusnő április 26-i előadása. Végül a május 11. bűnbánati napon az egész tanári kar és konfirmált ifjúság együttesen járult az Ur asztalához. Ekkor is Ruttkay helyettesítette a beteg vallástanárt. Más vallási! tanulóink is eleget tettek egyházuk által kívánt kötelezettségeiknek; hiterősitő előadásainkkal egyidőben Morandi Ilona, ref. vallástanár, is csendes napot tartott; a róm. katolikuskai pedig Dr. Halász György végzett lelki gyakorlatot; az izraeliták részére az istentiszteletek látogatása mellett liturgikus éneket is tanítottak. i) Rendkívüli tárgyak. Gyorsírást VIII. osztályosoknak két csoportban heti 2 2 órában tanította Ruttkay-Miklian Gyula vallástanár. Részt vettek benne: Hirschmann Mária, Kendeh Márta tm., Ostffy Anna III, Babarczi Julia, Bujdos Róza, Faltay Ilona tm., Kelemen Mária tm., Ledényi Margit, Major Zsuzsa tm., Mihály Edit, Mindum Klára tm., Östffy Éva, Pétermann Irma, Soós Magda, Szelényi Éva tm. IV., Ádler Katalin, Becker Margit, Budai Jolán, Györk Erzsébet, Henszelmann Edit V., Kozma Edit Vili., összesen Francia nyelv I. II. osztályok részére 2 csoportban heti 18

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 IV/a. Vm. OSZTÁLY É S B E N N L A K Á S: IV., VER ES PA L N

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1930-31. ÉVRŐL

BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1930-31. ÉVRŐL A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1930-31. ÉVRŐL Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon: Aut. 823 84. Felső tagozat és bennlakás: IV., Veres Pálné-utca 36. Telefon: Aut. 841-31.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

alapján A tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT.

alapján A tanév eredményei Díjazottak I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT. http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/ alapján A 2010-2011. tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12.

TANTÁRGYFELOSZTÁS A 2016/2017. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K - 12. sorszám TANTÁRGYFELOSZTÁS A 6/7. tanév A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium pedagógusainak heti munkaidőbeosztása 5.K -.A osztály A pedagógus neve megjelölése 5.K 6.K 7.K 8.K 9.NY 9.A 9.B

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 37,650 37,300 38,300 113,250 2 Veszprém Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvoktató Ált. Isk. 37,650 37,800 37,650 113,100 2 Debrecen Református Kollégium

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola.

1. ülés: 2011. február 8., helyszín: Budapest Kortárstánc Főiskola. A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE V. évfolyam 1. szám, 2012. február 28. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita A MTF Tánctudományi Kutatóközpontjának munkájában részt vevő kutatási főirány-vezetők

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk

Forg-Tech Cross Kupa Mezeifutó Magyar Liga 1. állomás Sport XXI. Alapprogram Mezei Verseny Sport XXI. Mezei őszi verseny U fiúk Sport XXI. Mezei őszi verseny U9 2007-2008 fiúk 1. Vaszkán Milán 2008 Békéscsabai Atlétikai Club 3:23 2. Karsai Patrik 2007 Békéscsabai Atlétikai Club 3:37 3. Molnár Roland 2007 KARC 3:39 4. Tóth Bence

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közd. SZKI és Szakiskola 45,500 2 46,100 2 46,400 1 46,700 1 184,700 2 Veszprém Vetési Albert Gimn. 46,700 1 46,600 1 42,600 3 45,400 3 181,300 3 Eger Dobó

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Kat. Óvoda, Ált. Isk., AMI, Gimn. és Koll. 37,750 36,500 37,500 111,750 2 XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk.

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Név Végzetts ég szintje Szakképzettség Osztály Ádám Mihályné Rapcsó Ibolya tanító 4.d Andrássyné Dolog Éva 2.b dr Babiczkiné

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben