A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ ÉVRÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL."

Átírás

1 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM / / Ér t e s ít ő je AZ ÉVRÓL. Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon : Felső tagozat és bennlakás : IV., Veres Pálné-u. 36. Telefón: KÖZZÉTESZI: Dr. BÖHM DEZSŐ IGAZj&ATÖ BUDAPEST, Fébé" Ev. Diakonissza A nyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b Felelős: Fekete Géza

2

3 BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ÉVRŐL. Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon: Felső tagozat és bennlakás: IV., Veres Pálné-u. 36. Telefon: * KÖZZÉTESZI: Dr. BÖHM DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1932 Fébe Ev. Diakonissza Anyahézi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b Felelős: Fekete Géza

4

5 (3 fcl>r. 8Z E L É N Y I ÖDÖ«

6

7 Dr. S zelényí Ödön ( ) «Küzdelmekkel és szenvedésekkel teljes földi élete után most már a tiszta boldogság Ilonában van; mi pedig, akik ismertük és szerettük, sírjára csak néhány hervatag virágot helyeztünk, de baráti szeretetünk örök virágai mindaddig virulni fognak hű szivünkben, amig az Ur bennünket is el nem szólít oda, ahová ő előre ment.» Megható, hogy e látnoki szavakkal végezte Szelényi azt a megemlékezését, mellyel jó barátjának, az internátus tavasszal elhunyt kedves Ella nénijének áldozott múlt évi értesítőnkben. S most az ő emlékét kell idéznem, mert szeptember 18-án ő is elhagyott bennünket, maradandó űrt hagyva maga után. Mikor Láng Ellát május 12-én a kerepesi temetőbe kísértük, Szelényi Ödön már nem jöhetett velünk, mert gyengélkedett. Már a innlt tanév II. felében abba kellett hagynia fokozatosan, végül teljesen kedves tanári munkáját. Gyógyulást keresni Reichenhall fürdőbe ment, hol édesatyja felgyógyult; de rajta ez nem segített, s a nyáron lepusztulva tért haza budai otthonába. Nyughatatlan lelke újra messzi hajtotta: szepesi szülőföldjére ment a Késmárk melletti Tátraházára, mert ennek erős levegőjétől várt gyógyulást. Önfeláldozó hitvese ment oda, ahová beteg férje kívánta, bár a reménységet rég elhagyta magától. Szeptember elején sietve jött férjével újra haza, mert a nagybeteg nem akart megváltozott hazájában ősei hamvai mellett pihenni, szabad magyar hazájába vágyott, mert a vég már oly közel volt. Mikor utoljára beszéltem vele (szept. 16-án, szerdán), erőtlen testében is élénk érdeklődéssel kívánta beszámolómat, mert minden érdekelte: iskolája, egyháza, hazája sorsa. S még halála előtt két nappal is az volt legfőbb gondja, hogy állásáról végleg lemondottnak tekintem-e; s csak akkor nyugodott meg, mikor biztosítottam, hogy bármely percben 5

8 átveheti óráit, melyeket óvatosságból másnak is beosztottam. Őh, mily nehéz volt vidám arccal beszélnem, bár fájdalommal láttam utolsó fellobbanását. Még német ősmondákat olvasott, s halála napján elolvasta, amit akart, kiejtette a könyvet, imára kulcsolta kezeit, s nagyot sóhajtva adta vissza Teremtőjének nemes lelkét. Istenben való megnyugvás jellemezte halálát, de ez tette életében is türővé. Ha végigfutjuk pályáját, sok hányattatás, keserves csalódás kálváriáját látjuk ben született Késmárkon ősi szepesi polgári családból. Mint magyar-német szakos tanár Mezőtúron a református gimnáziumban kezdte pályáját, s itt Faragó Bálint igazgató leányában hű hitvesét találta meg; folytatta a lőcsei állami, majd a késmárki evangélikus gimnáziumban. Késmárkon ekkor lett lelkész iskolánk egykori vallástanára, a feledhetetlen Kirchknopf Gusztáv ben értékes irodalmi működése alapján, mely a filozófia és pedagógia irányába terelte, a pozsonyi ev. teológia hívta meg egyhangúlag tanárul. Ekkor tudományának élhetett, s aki eddig kis fiúkat tanított, a teológusok legszeretettebb mestere lett. Emelkedő pályája 1923-ban kettétört. Már 1920-ban Pestre jött, mivel Pozsony cseh uralom alá kerülvén, nem akart ott maradni s a Pesten felállított teológián tanított. De ennek megszűnte után kimaradt a soproni egyetemi hittudományi kar tanárai sorából. S ekkor saját önéletrajzának vallomása szerint ügy érezte, hogy tétlenségre lett kárhoztatva. De Szelényi és tétlenség! Ez nem fér össze s így örömmel vállalkozott már 1920-ban a kollégium egyik előfutárjának, a Veres Pálné-intézetnek óraadó tanárságára, s 1923-tól egész munkáját ennek szentelte. Mint a protestánsok megértésre buzdító hittanára kezdte, majd filozófiát tanított a éves leányoknak úgy, hogy soha senki e tárgyat nehéznek nem találta. A fiúk volt tanára most leányok rajongva szeretett mestere lett. Szaktárgyai: magyar és német mellett világirodalom, közgazdaság és történelem voltak azok a tárgyak, melyeket egyenlő alapossággal, lelkesedéssel, magával ragadó igazi pedagógiával tanított. S hogy miként tanított, minden volt tanítványa bizonyítja; csak annyit mondhatok mint munkatársa^ hogy ideálja lehetett a tanárnak, ki szaktudása mellett széles látókörrel is rendelkezett. Fájó szívvel kisértük ki szeptember 21-én a budai hegyvidéken lévő Farkasréti temetőbe. Temetése bizonyította azt a nagy veszteséget, melyet halála jelentett. Hogy a kollégium egész tanári kara, felső osztályainak összes növendékei, alsó osztályainak küldöttsége kinn volt, s hogy iskola, internátus, tanárok, tanítványok, volt tanítványok egyaránt koszorút tettek, term é szetes. A temetést tanítványa, Szántó Róbert, kelenföldi ev. lelkész végezte. Mellette 12 Luther-kabátos 'evang. lelkész, a budapesti lelkészi kar legértékesebbjei tettek léleknemesítő profeszszorkodása mellett bizonyságot. A nyitott sírnál Dr. H. Gaudy 6

9 László, budapesti hitoktatási igazgató beszélt. Előzőleg szólt a teológia nevében Draskóczy Lajos dékán, a debreceni egyetem nevében (ennek magántanára volt) Dr. Tankó Béla professzor, az Orsz. Ev. Tanáregyesület nevében leánykollégiumi kartársa, Dr. Szigethy Lajos elnök búcsúztatta az egyesület titkárát és a reformátusokkal közös Protestáns Tanügyi Szemle alapító-szerkesztőjét. Azután a kollégium nevében búcsúzott Dr. Böhm Dezső igazgató és Vas Ilona VIII. o. növendék. Mikor visszaértünk a Veres Pálné-utcai kollégiumi épületbe, éreztük annak szükségét, hogy látható emléket is kell Szelényinek itt létesítenünk, hiszen tíz utolsó évének egész munkáját a kollégiumnak áldozta, s itt volt ő otthon, mikor pozsonyi otthonából kiüldözték. Az Evang. Tanáregyesület november 26-i közgyűlését emlékének szentelte; itt nyomtatásban is megjelent elnöki megnyitót mondott Szelényiről, a tipikus cipszer-tanárról Szigethy, a középiskolai tanárról Bőhm, a főiskolairól Gaudy, végül Dr Losonczi Zoltán, budapesti ev. gimn. tanár az íróról értekezett. Emlékére arcképét 200 példányban sokszorosíttattuk és növendékeinek ajándékoztuk. Ezenkiviil Oppel Imre, ev. gimnáziumi tanár, iskolánk volt óraadója, festőművész által megfesttettiik Szelényi képét, s a kitűnően sikerült emléket december 17-én helyeztük el benső ünnepély keretében a Veres Pálné-utcai igazgatói irodában. A család, a tanári kar, a felső osztályok tanulóji s a volt növendékek képviselői voltak itt jelen; Szigethy Lajos alkalmi ódáját szavalta Csepely Agnes VIII. o.t., a tavaly érettségizettek háláját tolmácsolta Krempe Éva, végül az igazgató keresetlen szavakkal jellemezte Szelényi nevelő munkáját. Most ez a kép is ihirdeti azt, hogy Szelényi (szelleme a leánykollégium munkájában élni fog, bár testileg nincs is már közöttünk: mert az az igazi pedagógia lesz mindig mi vezérlő csillagunk, amelyet ő követett. «Ilyen igaz ember eltűnésekor pedig kétszeres erővel tör ki belőlünk az a hit, hogy csak porhüvelyét adták át az enyészetnek, de a lélek él találkozunk.» Újra Szelényi szavai csengenek lelkűnkben, mellyel Kelenföld első kiváló lelkészét, Szűts Gábort búcsúztatja a mostani Luther-Naptárban. Igen, a lélek él találkozunk! Dr. Böhm Dezső. * Dr. Böhm Dezső búcsúztatója Szelényi temetésén: A gyászoló evangélikus leánykollégium tanári kara nevében búcsúzom attól, ki egész lángoló lelkesedését, kiváló tehetségét ennek a fejlődő intézetnek szentelte. Mikor ban intézetünk munkásai közé állott, második otthont talált áz otthonából kiüldözött, s egy évtizedig állta itt ama nemes harcot a magyar kultúra érdekében. A szív embere sziveket 7

10 hódított magának, s annál nagyobb most fájdalmunk, hogy őt el kellett veszítenünk. Szelényi Ödön azonban nem a mának munkása volt, ő a jövőt építette, s ba gyenge porhüvelyét korai sírjába is zárjuk el, ő megmarad műveiben, alkotásaiban és megmarad a szívekben. S ha a budapesti evang. leánykollégium történetét írják majd meg, az ő munkálkodása annak legszebb lapja lesz. Kedves jó barátunk, legyen hányatott életed után csendes a pihenésed, mi nem felejtünk, mi mindig hálásak leszünk Neked az együttes szép munkáért. Nyugodj békében, Isten veled! Vas Ilona Vili. o. tan. búcsúja Szelényi temetésén: Az Evangélikus Leánykollégium ifjúságától egy szépséges könyvet rabolt el örökre a virághervasztó ősz. Az elmúlás fekete pecsétje alatt a finom, értékes lapok halkan, fáradtan lezárultak. S mi, kik még nem rég olvashattunk, tanulhattunk ebből a csodálatos szépségű, mérhetetlen gazdagságú könyvből, kiknek még fülünkbe csengnek az elhalkult tanító, baráti szavak, most itt állunk egy finom, jóságos mesterrel árvábban,, egy megértő, segítő baráttal szegényebben. Itt vagyunk mindnyájan, drága, jó mesterünk, Barátunk, a hűséges, hálás tanítványok eljöttek mindnyájan erre az utolsó felelésre. Kit egyaránt szeretett kiest, nagy, ki mint ember és tanár: a legjobb, a legnemesebb volt: soha, soha nem tudja őt velünk a kegyetlen, kíméletlen idő elfeledtetni! Lelkünk fájdalmas zokogásába fül búcsúszavunk: Isten veled, szeretett jó Tanárunk! Viszontlátásra! Dr. Szigethy Lajos ünnepi verse; Szelényi képének leleplezésén elmondta Csepely Ágnes VIII. o. tan. A jó tanárt minden hálás tanítvány, Hosszú évek múltán egész hadsereg, Haló porában is imádkozva áldja, S tőle kapott kincsét híven őrzi meg. Szelényi Ödönünk, atyánk, jó barátunk, Gazdagon vetettél szer etet-magot; Szállj alá niost hozzánk, szent örömmel várunk, A hálabuzát te méltán aratod. Vittél az igazság napsütött hegyére, Szépség országában vezettél körül, Együtt lelkesedtünk, eszméid megértve, S éreztük, hogy szived szivünkkel örül.

11 Világirodalom virágos berkébe, Költészet tavához elmentünk veled, Elámulva néztünk a kristályos mélybe, Benne tükröződni láttuk az eget. Élö-sziklák voltunk s te hatalmas elme, Tudásforrást nyitó Mózes vesszeje, De szivünkbe vésted, hogy az Ur félelme Minden bölcseségnek örök kútfeje. Nemzetünk múltjából tanulságot vontál; Múló lidércnyomás rajtunk Trianon, S addig is drágább kincs aranynál, rubininál Igaz magyar szívnek a szent jájdalom. Törékeny testeddel munka hőse voltál, Harcoltál, míg napod le nem áldozott, Fogyó gyertya voltál, értünk ellobogtál, Pihenést neked csak a nagy éj hozott. Őszintén sirattunk, mikor eltemettünk, Ma ünnepelünk mi, büszkék, boldogok, Jóságod emlékét nem lehet feledni, Hálaoltárunkon tiszta láng lobog. Jó Szelényi Ödön, bölcs tanítómester, Igazság bajnoka, ihletett vezér. Szellemed, mely halált, elmúlást nem ismer, Amíg élünk, bennünk s általunk is él!

12 1. Az iskola története. A kollégium egyik őse, a Deák-téri polgári leányiskola, az elemivel közös igazgatás alatt 1883 őszén nyílt meg. Már a kilencvenes években továbbfejlesztésére gondoltak; 1903-ban elhatározták, hogy a fiúgimnáziumnak új épületbe költözésével egyidejűleg felsőbb leányiskolát létesítenek. A terv nem valósult meg s hasonló sors érte az 1917-ben hozott határozatot, mely leánygimnázium szervezését tervezte ben külön igazgatás alá került az elemi és polgári iskola ban a pesti magyar egyház Dr. Raffay Sándor püspök kezdeményezésére 15 évre kezelésbe vette az Országos Nőképző Egyesület IV. Veres Pálné-utca 36. számú épületét és itt a mejdévő internátus mailé három éves továbbképzőt állított olyan leányok számára, kik a IV. polgári vagy középiskolai osztály után modern nyelveket kívántak tanulni és irodalmi és művészeti általános műveltséget akartak szerezni, de oklevélre nem törekedtek. Ezzel az alapító püspök áj irányt tört a magyar leánynevelés terén s az állam is méltányolta ezt azzal, hogy a sajátos tantervű iskolát mint «nyilvános tan- és nevelőintézet»-et elismerte. ( ) szeptemberétől a két iskola a jelenlegi igazgató közös vezetése alá került, s belőlük lett szeptemberében az évi XXIV. t. c. értelmében az első és egyetlen magyar leánykollégium. Ennek tanítási anyaga a Veres Pálné-továbbképzőének megfelelő, előnye azonban az államérvényes bizonyítvány és főiskolákra és hivatali pályákra képesítő érettségi bizonyítvány. Az I. osztály az első évben a Deák-téren, az V. a Veres Pálné-utcában nyílt meg, s évenként két osztállyal bővülve, 1930/31-ben lett a kollégium teljessé, s ekkor tartotta első érettségi vizsgálatát is. A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak: Falvay Antal, 'Scholtz Lajos, Mikolik Kálmán, 1926-tól Dr. Bőhm Dezső; a Veres Pálnéintézet igazgatói: ben Dr. Szigethy Lajos, 1921 tői Dr. Bőhm Dezső, ki a kollégiumnak alapítása óta vezetője. 10

13 2. Az intézet fenntartó hatósága. Leánykollégiumunk a bányai evang. egyházkerületbe tartozik, és így Dr. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága alatt áll. Fenntartója a pesti magyar és német evangélikus egyház (Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak). Az iskola ügyeit a képviselőtestület és annak keretén belül álló iskolabizottság intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke Broschko G. Adolf, v. esperes, világi elnöke Dr. Haberern J. Pál, udv. tan., közös egyházi felügyelő. Az iskolabizottság elnöke Dr. Németh Ödön, egyet, tanár, I. iskolafelügyelő; iskolánk ügyeit azonban elsősorban Dr. Zimmer mami Ágoston, egyetemi tanár, II. iskolafelügyelő gondozza. Az anyagiakról a gaz dasági bizottság határoz, ennek elnöke Becht Albert, takarékpénztári igazgató, közgondnok; iskolánk gondnoka Dr. Renk Ernő, fogorvos. Az állami felügyelet gyakorlásával a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter ez évben is Dr. Pintér Jenő, tankerületi kir. főigazgatót bízta meg. 3. Tantestület és tantárgyfelosztás. N 05 O ír í 2 N É V Dr. Bőhm Dezső Bauer Lászlóné 3 Dr. Bexheft Ármin Alkalmazás minősége igazgató óraadó tanai 4 Bünker Josefin óraadó tanár 5 Fialka Margit r. tanár 6 Filarszky Erzsébet Tanított tárgyak Magyar 11. a. Német Vili. Zenetört. VI. Háztart. IV., VI Kézim. I. b. H eti I i ó r a I Megjegyzés 7 8 r. egeszseg tantanár j Egészségtan Vll R. iskolaorvos, az 3 ev gimn és elemi orvosa. óraadótanái*! 7 Glock Klára r. tanár Német 11. Francia V., Vll. Vili. Term.-rajz 11»1. Szám tan 11a. V.. VII. Számtan l.b., IV, VI. Vili. Term, tan VII.. Vili, Német II. Rajz 1 IV. Kézim. Ili VI. 1 0 Int. nevelőnő Az V. o. főnöke. A term -rajzi szeriár őre. A Vili. o főnöke. Tandijkezelő. Aterm -taniszerlár őre. A rajzszertár és ifj. könyvtár őre. * L. az értesítő 5. rész c) pontját 11

14 N J 8 N É V Dr. Gyapay Józsefné 9 Harmath Ilona Jablonowszky Piroska Jeszenszky Ilona Alkalmazás minősége óraadó tanár Tanított tárgyak Heti I_ ÓTA Megjegyzés Angol IV,, Német I. III.. Kézim. la., Ilb. j 13 óraadó tanár* Testgyak. Ib., Ila., Ili Vili. Kézim. Ila. óraadó tanár* r. tanár Magyar V., VI., j Vili. Történet VI., V1L Vili. Földr. la. b., 111, Vili. Tört. IV., Műv.-tört. V A Il a. o. főnöke. A játékkor vezetője. A Vl. o. főnöke. Igazg. titkára, értekezleti jegyző, az önképzőkör vcz. Az 1. a. o. főnöke A földrajz-szertár, tan.-könyvtár őre. Szembe vezetője. 12 Kell Klára óraadó tanár Angol V., VII. 6 A Veres Pálné-u. tan.-könyvtár őre. 13 Kozma Gabriella r. tanár Számtan l.a, 11b., 111., Testgyak la., 11b. 16 A 11. b. o. főnöke. Tandíjkezelő. A Baj'árs- és bibliaórák vezetője. 11 Králik Jenő r. énektanár Ének 1 IV. Zenetört. V. 15 Dr. Láng Margit óraadó tanái 16 Lovas Sarolta óraadó tanár Műv.-tört. VI Vili. Tört. V. Angol 111., Vili. Német 1. V Az énekkar vezetője, A Deák-téri templom karnagya A műv.-történeti szertár őre Dr. Papp Gyuláné Dr. Steinert Katalin óraadó tanár óraadó tanár Angol Vil. Magyar 1a. Földrajz 11. a b Vil A Vil. o. főnöke. Az int. igazg titkára. 19 Télessy Dalma r. tanár Magyar 11.b. IV. Német IV Vidovszky Kálmán Vidovszky Kálmánná Dr. Zelenka Margit beosztott r. vallástanár Hittan I Vili. 20 óraadó tanár r. tanár * L az értesítő 5. rész c) pontját. 17 A IV. o. főnöke. Hitszónok, a Gyámint. vezetője. Magyar Hl. Francia Vl. 7 A 111. o. főnöke. Magyar l.b. VII. Német 11.,VI.,Vll Filozófia Vili.. 20 Az 1. b. o. főnöke.

15 A ref. tanulókat M orandi Ilona vallástanár a rendes órákon, a róm. katholikusokat Csókás K ároly belvárosi segédlelkész, az izraelitákat Dr. W olf Jó zsef vallástanár az iskolában összevonva tanította. A ltisztek: Deák-téren Jakubecz Ferenc r. iskolaszolga, betegsége s halála miatt karácsonytól Jakubecz István, Baranyay János kapus, Baranyay Jánosné és Jakubecz Ferencné takarítónők. Veres Pálné-ban Hajas Simon kapus, Sebestyén Antal iskolaszolga. 4. A tanárok irodalmi és társadalmi működése. Dr. Böhm Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság előadója, az Orsz. Evang. Tanáregyesület főjegyzője, a Lutheránia- Dalegyesület elnöke, a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztője, az Ifjú véek főszerkesztője, a pesti Evang. egyházmegye törvényszéki bírája és számos egyházi és tanári egyesület választmányának tagja. Előadásokat tartott az iskolán kívül Békéscsabán, Rákosszentmihályon, Budapest-Kelenföldön az evang. nőegylet estélyein, az Evang. Tanáregyesület közgyűlésén, öt előadást a Deák-téri ev. leányegyletnek; végül képviselte a kormányt szeptemberben és decemberben a békéscsabai ev. reálgimnáziumban tartott érettségi vizsgálatokon. Dr. Bexheft Ármin Budapest székesfőváros iskoláihoz az egészségtantanítás megfigyeléseré és irányítására a Vallás- és Közoktatási Miniszter által kinevezett szakfelügyelő, a budapesti Pázmány Péter tud. egyetemen fennálló Iskolaorvosi Tanfolyamon az «Iskolahygiéné» tanára, az egyetem Bölcsészeti Karával kapcsolatos Középiskolai Tanárképzőintézeten az «Iskolae^észségtan» előadó tanára, a Tiszti Orvosi Tanfolyamon az «Iskolai Egészségtan» tanára. Az Orsz. Orvosszövetség Iskolaorvosi Szakosztályának ügyvezető elnöke, a Sportorvosi Szakosztály és az Orsz. Közegészségi Egyesület választmányi tagja, az Iskolaorvosi és Egészségtantanári Szakbizottság alelnöke, a Magyar Iskolaszanatórium Egyesület orvosi tanácsának tagja, az Orsz. Világítástechnikai Bizottságnak a Nénjóléti Miniszter által delegált tagja, az Erzsébet Népakadémia igazgatósági, a Szabad Lyceum választmányi tagja, a Nemzeti Gyermekhét nagybizottságának tagja, a II. kér. Testnevelési Bizottság s a Kerületi Választmány tagja. Ezenkívül számos orvosi, természettudományi, egészségügyi és társadalmi egyesület rendes ill. választmányi tagja. A Csalogány-utcai Állami Elemi iskolai Tanitónőképző egészségtantanára és intézeti orvosa. Székesfővárosi kerületi orvos. Több tudományos előadást tartott különböző szakegyesületekben, azonkívül népszerű előadásokat a Szabad Lyceumban s a tuberkulózis elleni propaganda szolgálatában. Az Orsz. Orvosszövetség és az Orsz. Közeg. Egyes, megbízásából emlékiratot dolgozott ki az egészségtantanítás sikeresebbé tétele tárgyában. Az «Egészségvédelem» Fodor József jubileumi számába cikket írt: «Fodor József, az iskolaorvosok apja» címen. A vgenfi Nemzetek Szövetsége Közegészségi Osztályának megkere 13

16 sésére referátumot írt «Iskolaegészségügy és a tanulók egyéni egészségügyi felügyelete Magyarországon» címen. Filarszky Erzsébet tankönyvbírálatokat írt az Evang. Egyet. Tanügyi Biz. megbízásából. Glock Klára az Ifjú Évek kézimunkarovatának írója. Jablonowsky Piroska, az Evang. Tanáregyesület jegyzője, az Evang. Egyet. Tan. Biz. részére tankönyvbírálatokat írt. Jeszenszky Ilona, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Magyar Földr. Társ. didaktikai szakosztályának választmányi tagja, itt előadást tartott «Svájci utam» címen. Öt előadást +artott a Deák-téri leányegylet iskolánkívüli népművelési óráin. Cikket és ismertetést írt a Prot. Tanügyi Szemlébe. Kozma Gabriella, a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet tagja, az első ev. tanító-konferencián, julius 10-én előadást tartott «A gyermek fegyelmezése > címmel, melynek <'övid kivonata meg is jelent az Ev. Népiskolában. 9 év óta ír a bibliából részeket - Braille-írással a vakok részére, s 8 éve leírja számukra a Fénysugár c. hitmélyítő folyóiratot. Bibliamagyarázó jegyzeteket terjeszt gépírással. Vezette a Fébé üllői-úti evangélizáló óráin orgonával a közéneket. Králik Jenő, zeneszerző, a Deák-téri ev. templom karnagya, a Lutheránia Vegyeskar karmestere. Egyházi zeneművei szerepelnek több budapesti és vidéki templomban. Cikkeket írt a Prot. Tan. Szemlébe, az Ev. Népiskolába, tankönyvbirálatot az Egy. Tan. Biz. részére. Dr. Láng Margit az Orsz. Régészeti Társ., az Egyetemet és Főiskolát végzett Nők Egyesülete és az Evang. Tanáregyesület választmányi, a Római Magy. Tört. Társ. rendes tagja. Cikket írt a Prot. Tan. Szemlébe, Ifjú Évekbe. A Magyar Holland Kulturgazdasági rt. filmsorozatában «Magyarország Művészeti Einlékei»-nek II. részét elkészítette. Külön tanulmánya: A nő társadalmi helyzetének hatása a lakásépítészet kialakulására. Ruttkay-Miklian Gyula székesfővárosi vallástanár, az Ifjú Évek felelős szerkesztője, az Orsz. Luther Szövetség igazgatója. Cikkeket írt az Ifjú Évekbe, Jöjjetek Étihozzám-ba, előadásokat tartott egyháztársadalmi egyesületekben, az Ifjú Évek februári konferenciáján s a hiterősítő előadásokon. Vidovszky Kálmán, a Luther Otthon igazgatója, az Egyetemes Ifjúsági Belmissziói Bizottság elnöke, az Egyetemes Vallástanítási Szakosztály tagja, a budapesti Luther-Szövetség választmányi tagja, az Egyetemi Luther-Szövetség t.b. igazgatója, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület Nemzeti Bizottságának tagja, a Bethlen Qábor-Szövetség és az Evang. Tanáregyesület választmányi tagja, a «Kőrösvidék» Békésmegyei Keresztyén Nyomda rt. egyik megalapítója és igazgatója, a békéscsabai Kisgazdák Egyesületének dísztagja, a Magyar Cserkészszövetség társelnöke, a Magyar Cserkész szerkesztője, a IV. Jamboree parancsnokságának tagja, a jamboree sajtócsoportjának vezetője. 11

17 Az elmúlt év folyamán többször prédikált,' előadást tartott a kelenföldi Ev. Nőegylet s a Tabita Ev. Nőegylet estjein, az óbudai ifjúsági egyesületben, a budapesti KIE-ben, az Ifjú Évek konferenciáján s a Juterősítő előadások alkalmával. Mint a Cserkészszövetség elnöke elnöki megnyitót mondott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott közgyűlésen, a szövetség képviseletében volt Gödöllőn, Szegeden, Miskolcon, Székesfehérvárt, megjelent sok budapesti csapat ünnepén, s csaknem mindenütt tartott előadást. Cikket írt a Magyar Cserkész igen sok számába, írt az Ifjú Évekbe s több ifjúsági lapba. Több cserkészcsapat jubileumi évkönyvébe írt bevezető vagy egyéb cikkeket. Megjelent művei: «Csendes hangok a háború zajában» (Egyházi beszédek a világháború idején, 1. és II. kötet.), Albániáról; Dániai levelek; Imádkozó Fiúk. (Imádságos fiúk, cserkészek számára.) Dr. Zelenka Margit a Luther Szövetség választmányi, az «Ifjú Évek» szerkesztőbizottságának tagja, a Deák-téri leányegylet iskolánkivüli népművelési óráin 10 irodalmi előadást tartott. Cikkeket írt egyházi lapokba. 5. Az 1931/32. iskolai év története. a) Az év megnyitása. A pótló beiratásokat szeptember 1. és 2. napjain végeztük. 3-án volt a javító érettségi vizsgálat, ekkor voltak a magán- és javító vizsgálatok is. 9-én uyitottuk meg az évet, 10-én pedig már rendesen tanítottunk. b i Iskolaépületeink. Újra két helyen folyt a tanítás, az I. IV. osztály kapott ez évben a Deák-téren, az V. Vili. osztály pedig a Veres Pálné-utcában helyet. Utóbbi épületben berendeztünk egy vetítő termet, mely mint zeneterem is szerepelt. Felfrissítettük az épületeket és a VII. osztály számára Lopos-rendszerü modern padokat szereztünk be. c) A Tanári Testület egyik legértékesebb tagja, Dr. Szelényi Ödön elhunyt. (1. az értesítő élén álló cikket!) Ujerőkent működött Lovas Sarolta, oki. középiskolai tanár, ki angol és német órákkal kapcsolódott bele egységes munkánkba és tanítványainak, tanártársainak és feletteseinek szeretetét és elismerését érdemelte ki. Sajnos, a 'rendes tanári állások ügye ez évben sem jutott dűlőre. Haladást jelent azonban az a tény, hogy a nt. képviselőtestület november 30-án Jablonowsky Piroska, Filarszky Erzsébet tanárokat és Harmatit Ilona testnevelési tanárt rendes tanárokká egyhangúlag megválasztotta. A választás ugyan felebbezés folytán nem vált jogerőssé, de biztosítékot nyújt az évek óta szép sikerrel és lelkesedéssel működő tanároknak arra nézve, hogy új rendes állásoknál ők jönnek tekintetbe. Biztosíték azonban az iskola számára is, hogy nélkülözhetetleneknek megismert erőit el nem veszítheti. A tanári kar egymás óráinak és módszerének megismerésére 15

18 ez évben is folytatta a nyilvános tanítási órákat, ezek örvendetes hatással voltak hallgatókra és munkálkodókra egyaránt. Ez évben először a modern nyelvek tanítását figyeltük meg: Dr. Gyapay Józsefné (I. haladó-német), Lovas Sarolta (III. angol), Dr. Lapp Gyuláné (VI. angol), Dr. Böhm Dezső (Vili. német) óráiból okultunk; majd a művészeti tárgyak tanításának megismertetésére Dr. Láng Margit (VII. művészettörténet) és Králik Jenő (IV. ének) órái szolgáltattak tanulságot. Az órákat Télessy Dalma^, Kell Klára, Dr. Láng Margit, Dr. Zelenka Margit, Jeszenszky Ilona és Dr. Bőhm Dezső bírálták tanulmányszerű dolgozataikban. Munkánkból ez évben püspöki engedéllyel három gyakorló tanárjelölt is okult. Mohr Éva, Kaiser Erzsébet és Buday Margit kértek engedélyt, hogy angol órákon hospitálhassanak, mivel állami beosztásuk mellett e szaktárgyuk tanításában nem szerezhettek volna gyakorlatot. Dr. Papp Gyuláné VI. és Dr. Gyapay Józsefné IV. o. óráit látogatták szorgalmasan, gyakorlatukról tanítással is tanúságot tettek. Szívesen vettük ittlétüket, mert kedvesen kapcsolódtak bele az iskola munkájába. Itt emlékezem meg arról, hogy Dr. Hauser Ignác, róm. kát. hittanár Erzsébet-városi plébánossá választatván meg, Csókás Károly, belvárosi segédlelkész tanította ez évben a hittant. Őszinte örömmel köszöntöttük Hauser megválasztását, s hálával emlékezünk meg arról a megértő munkáról,, melyet iskolánkban kifejtett. De bár távozását sajnáljuk, utódjában is olyan munkást kaptunk, ki a felekezetek közti, nálunk hagyományos jó szellemet elődjéhez hasonlóan ápolja. Uj hittanárt küldött ki az izraelita hitközség is Dr. Wolf József személyében, ki szintén a békés együttműködés jóakaratát hozta magával. d) Iskolánk öröme és gyásza. Dr. Raffay Sándor püspöknek, iskolánk alapítójának, 40 éves lelkészi jubileumán mi is részt vettünk, s az igazgató és Bagossy Katalin VIII. o.t. üdvözölték a' szeretett főpásztort meleg szavakkal. A halál aratása súlyos veszteséget okozott fiatal intézetünknek. Dr. Szelényi Ödönnek, kiváló tanártársunk haláláról értesítőnk vezető helyén emlékeztünk meg. Jó barátunkat veszítettük el az október 24-én elhalt Landgraf János, egyházi felügyelőben, ki a Veres Pálné-igazgatótanácsnak kezdettől fogva tagja volt és különösen mint az anyagi ügyek szakértő gondozója mutatta meg az intézmény iránt való jóindulatát. Igen közelről érintett Jakubecz Ferencnek, a Deák-téri épület iskolaszolgájának, a közkedvelt és szeretett Ferenc bácsinak március 22-én bekövetkezett halála. Hosszas szenvedés után váltotta őt meg az Ur. Nehezen fogjuk az ő szolgálatkész, megbízható és hűséges munkálkodását nélkülözni, hiszen tíz éven át szolgálta iskolánkat. Temetésén, mely nagycsütörtökön volt az óbudai temetőben, a tanári kar élén az igazgató búcsúztatta a derék munkatársat. 16

19 Isten adjon a megfáradtaknak csendes pihenést, hozzátartozóiknak pedig vigasztalást! Emléküket hálásan őrizzük! e) Felügyelet, látogatás. Dr. Raffay Sándor püspök április 19. és 22. napjain, Dr. Pintér Jenő, tankerületi kir. főigazgató, március 10. és 11. napjain végezte iskolalátogatását, azt megelőzőleg Dr. Sn/lay Géza igazgató vizsgálta meg az ügykezelést, dolgozatokat stb. őszinte hálával és köszönettel vettük az állam nagynevű k/küldöttjének jóindulatú nyilatkozatát, mely további munkánkban erősíteni fog. Dr. Höherem J. Pál, közös felügyelő, több tanítási órán jelent meg Dr. Németh Ödön és Dr. Zimmermann Ágoston iskolafelügyelők és Broscíiko G. Adolf, a képviselőtestület elnöke, a három újonnan választott rendes tanár és az új óraadó óráit látogatták. / ) Szülői értekezletre november 23-án hívtuk a szülőket, kik közül 130 követte meghívásunkat. Ezen Dr. Böhm Dezső igazgató a szülői ház és iskola viszonyáról, Dr. Bexheft Ármin iskolaorvos a fertőző betegségek elleni védekezés módjairól beszétl. g) Növendékeink szám a ez évben is emelkedett és most már elérte a lehető legmagasabbat. Újra két első osztályt nyitottunk, ügy hogy a kollégiumnak most két párhuzamos osztálya, tehát összesen tíz osztálya volt. Ezek elfoglalták a rendelkezésre álló helyet, de nem kis gondot okozott a párhuzamos német órák, idegen hittan órák stb. elhelyezése. A felső osztályok azonban a yill.-t kivéve kevésbbé népesek és bizony kevésbbé megfelelő tanulóanyaggal teltek meg. Összes létszám 459, ebből 253 evangélikus (55.1»o), 335 protestáns (72.9no). A múlt évhez képestid az emelkedés. h) l'anitás, nevelés A tanítás az évi cin. sz. alatt kiadott tanterv szerint a múlt évben számú VKM. rendelettel történt változással folyt. A francia most már a VI. osztályban is rendes tárgy, és így lényegesen több eredményt ért el tanítása, mint rendkívüli tárgy korában. Az V. osztályba felvett tanulók angol nyelvi különbözeti vizsgálatát ez évben is három havi tanfolyammal könnyítettük meg. Ezt Kell Klára tanár vezette. Egyébként a többi osztályokba is a törvény szerint előírt különbözeti vizsgák alapján vettük fel a tanulókat. A modern nyelvek közül a németnek tanítására az I. és II. osztályokban 3 3 csoportot alkottunk, hogy így tudásuknak megfelelőbb beosztásban eredményesebben tanulhassanak tanulóink. * A szemléltetés eszközeit alkalmaztuk: a vetítőgépek több száz alkalommal rendes órák keretében, a földrajz tanításnál liomokasztal és gyúróanyag, a természetrajznál kis akvárium és terrárium is támogatta a munkát, a zenetörténet tanításánál pedig a gramofonok. Ezeknek a többi tárgyak tanításába bele- 17

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 IV/a. Vm. OSZTÁLY É S B E N N L A K Á S: IV., VER ES PA L N

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1933. VII., Vilma királynő-út 17 21. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM. ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE:

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: G L O C K K U $R.(^r A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1938 KIADJA AZ ISKOLA

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EV. TESTVÉREGYHÁZAK POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1923 24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLIK KÁLMÁN IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1924. Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája,

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ.

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ. AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI D r. O S V Á TH GEDEO N IGAZQATÓ. ASZÓD, 1Q16. KIADJA AZ ASZÓDI ÁO. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM. LUX SÁNDOR

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor

Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓ Pótor Imre Dr. TÓTH ENDRE az egyházépítő professzor - különös tekintettel dunántúli szolgálataira - Vásárosnamény 1996 TARTALOM 1. ELŐSZÓ 2. A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI 2.1. A Tóth család

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja IX. évf. 3. sz. 2002. VENI SANCTE EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja A 80 éves a Ciszterci Diákszövetség

Részletesebben

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 Mervó Zoltánné Előzmények A középiskolai tanárok képzésérő l és képesítésér ől intézkedő 1924. ~ví XXVILtc. a tudományegyetemek

Részletesebben

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA

A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA A DEBRECENI EVANGÉLIKUS ELEMI ISKOLA ÖTVEN ÉVES TÖRTÉNETE 1 8 86-1 936. ÍRTA: ELEFÁNTY SÁNDOR IGAZGATÓ-TANÍTÓ. Nyomta Beke Zoltán könyv- és lapkiadóvállalata Debrecen, Füvészkert u. 9. sz. A DEBRECENI

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. http://www.szikszi.hu/isk/gellert/

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ IV. évfolyam 7. szám Pirul az ég, akár szemérmes lányka, Dereng a fény az alvó táj fölött. Harmat szitál a bíboros homályból, Pacsirta szól és fürj a fű között. Kakas kiált, s harsány visszhangja támad,

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA

MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA MÚLT, JELEN, JÖVŐ A SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA 1986 TAGEGYHÁZAINAK NAPTÁRA MÚLT, JELEN, JÖVŐ 1986,. KIADTA A MAGYARORSZÁGI SZABADEGYHÁZAK TANÁCSA " B " H 1 li l ( Felelős szerkesztő: dr. Szakács józsef a Szabadegyházak

Részletesebben

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4?

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4? m r ^ I ás m *. V I A A'» * # (< ^T J V J A h w Æ! r l f*» Vi ü l I A '* 4 Í." V P V *» v k B8 ts 'áske:as Í u i í r Ä S Æ KB Am %* < a* # ríl p^ > i s», 1 1

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével.

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével. Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2011. SZEPTEMBER 4. SZÁM Ôrségváltás AFasorban végzett

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010)

KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV. 125 év (1885 2010) KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZÔ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA EMLÉKKÖNYV 125 év (1885 2010) Kiskunfélegyháza, 2010 A Kiskunfélegyházi Szakképzõ Intézmény és Kollégium A

Részletesebben

A palatáblától az interaktív eszközökig

A palatáblától az interaktív eszközökig A palatáblától az interaktív eszközökig A vonyarcvashegyi általános iskola 140 éve A palatáblától az interaktív eszközökig Vonyarcvashegy, 2010 Impresszum Felelős kiadó: Erdei Ferenc igazgató Szerkesztő:

Részletesebben