Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához"

Átírás

1 Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, Bp., FPK. VIII, 331 p. Magyar felsőoktatástörténeti irodalom, Bibliográfia. Szerk.: Ladányi Andor, Végh Ferenc. Bp., FPK. 428 p. Magyar neveléstörténeti irodalom Márkus Gábor gyűjtését kieg.: Mészáros István, Gazda István. Bp., Könyvért. XI, 140 p. A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája, Összegyűjt.: Baranyai Mária, Keleti Adolf, Jáki László. Bp., OPKM. XIII, 148, 90 p. Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp., OPKM. 345 p. A magyar katonai oktatás története. Válogatott bibliográfia. Szerk.: Bakos Klára, Czuthné Garai Ágnes. Bp., ZMNE. 121 p. A Beszédjavító Intézet tanárainak logopédiai és beszédjavítással kapcsolatos munkái 1894-től napjainkig. Összeáll.: Oláhné Tóth Edina. Bp., Beszédjavító Intézet. 44 p. Dr. Mészáros István művelődéstörténeti szakirodalmi munkásságának időrendi bibliográfiája, Összeáll. és szerk.: Tölgyesi József. Bp. Veszprém, Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. 100 p. A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerk.: Magyary Zoltán. Bp., Tud. Társ. és Int. Orsz. Szöv. 628 p. Csiki László: Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. Bp., Pátria ny. 156 p., 11 t. Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében. Bp., FPK. 344 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok 1.) Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia-történet 1 2. köt. Bp., Tankönyvkiadó. 198 p.; 154 p. Iratok a magyar felsőoktatás történetéből Szerk., bev.: Sashegyi Oszkár. Bp., FPK. 435 p. Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., Akadémiai. 292 p., 3 t. Dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéből, Szerk.: Tóth András, Ladányi Andor. Bp., FPK. 111 p.

2 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon között. Bp., Akadémiai. 671 p. Bernáth László: Az építőipari nevelés-oktatás története. Az ókortól 1945-ig. 3. kiad. Pécs, Műszaki Főiskola. 217 p. Herner János (szerk.): Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz Szeged, JATE. 153 p. Mészáros István: Iskolatörténeti kaleidoszkóp. Értékek és érdekességek az oktatás-nevelés multjából köt. Bp., Artemis. 179, 176 p. Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp., OPKM. 345 p. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Bp., Művelődési Minisztérium. 410 p. 22 t. Régi magyar egyetemek emlékezete. Memoria Universitatum et Scholarum Maiorum Regni Hungariae Szerk. és bev.: Szögi László. Ford.: Bene László, Gróczné Somlai Edit, Horváth Gudrun, Muth Ágota Gizella. Bp., ELTE. 232 p. Az interneten is olvasható: A zsidó iskolaügy története Magyarországon. Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM. 127 p. (Neveléstörténeti füzetek) Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó. 313 p. A magyar repülőhadmérnök-képzés története itthon és külföldön. Bp., Magyar Hadtudományi Társaság Légierő Szakosztálya. 163 p. Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Bp., Osiris. 479 p. Tarjányi Zoltán: A keresztény nevelés és oktatás története. 2. jav., bőv. kiad. Bp., Szent István Társulat. 206 p. (Pedagógia 1.) Balogh Adalbert et al.: Az erdélyi magyar agrároktatás múltja, jelene, jövője. Tîrgu-Mureş, Nico. 100 p. Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Bp., ÚMK. 183 p. (Oktatás és társadalom)

3 TÖRTÉNETI MUNKÁK A MAGYAR EGYETEMEKRŐL Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, TTK (előzménye: Nagyszombati Egyetem; alapítva: 1635) Bibliográfiák Horváth Ignác: A budapesti kir. m. Tud.-Egyetem bölcsészeti karának irodalmi munkássága Bp., Franklin. IV, 455 [1] p. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája. Bp., Tankönyvkiadó. 87 p. (A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 19.) Szögi László: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai köt. Bp., ELTE. XXXIV, 247 p.; p. Pauler Tivadar: A budapesti m. kir. tudományegyetem története. I. köt. I III. füz. Bp., Kilián. I. füz. (1880) 180 p.; II. füz. (1882) p.; III. füz. (1885) p. Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar története Bp., PPTE. 716 p. (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 4.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Szerk.: Sinkovics István. Bp., ELTE. 448 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve Főszerk.: Sinkovics István. Szerk.: Szögi László. Bp., 1989 [1990]. ELTE. 171 p., [12] t. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának története, Szerk.: Priszter Szaniszló. Bp., ELTE. 232 p. A Csillagászati Tanszék negyed évezrede. Évfordulós kötet. Szerk.: Petrovay Kristóf. Bp., ELTE Csillagászati Tanszéke. 153 p. (Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University. Vol. 16.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. [Elektronikus dokumentum]. Szerk.: Szögi László, Varga Júlia, Pordány Katalin. Bp., ELTE. CD-ROM. Szögi László Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Bp., ELTE Levéltára. 71 p. Borsodi Csaba: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben, A képeket vál., bev. és szerk.: Tüskés Anna. Bp., ELTE BTK. 293 p. Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. Bp., ELTE. 281 p. Knapp Éva Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. Bp., ELTE Egyetemi Könyvtár. 224 p.

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Kar, Hittudományi Kar (előzménye: Nagyszombati Egyetem; alapítva: 1635) Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története Bp., PPTE. XIV, 728 p. (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 2.) Hermann Egyed Artner Edgár: A hittudományi kar története Bp., PPTE. XV, 596 p. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Története) A közigazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és Államtudományi Karán között köt. Bp., ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 279 p.; p. Török József Legeza László: A Hittudományi Kar története, Bp., Mikes. 48 p., [48] t. A Jogi Kar professzorainak hozzájárulása a hazai jogtudomány fejlődéséhez, Könyvkiállítás a budapesti tudományegyetem alapításának 375. évfordulója alkalmából. Szerk.: Földi András. Bp., ELTE ÁJK. 169 p. (Bibliotheca iuridica Miscellanea 31.) Kádár Zsófia Kiss Beáta Póka Ágnes: A Nagyszombati Egyetem teológiai karának hallgatósága, Bp., ELTE Levéltár PPKE Hittudományi Kar. 430 p. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 26.) Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia (alapítva: 1763.; jogutódai: Miskolci Egyetem, Soproni Egyetem) Bibliográfia A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, NME. 370 p. Faller Gusztáv: A Selmeczi M[agyar] K[irályi] Bányász és Erdész-Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve Selmecz, Joerges. IV, 351 p. Mihalkovits János: Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. Sopron, Sopr. Egy. 42, 2 p., 6 t. Mihalovits János: A selmeci Bányaszati Akadémia alapítása és fejlődése 1846-ig. Sopron, M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara. 68 p. Proszt János: A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. Sopron, Röttig-Romwalter Nyomda. 42 p., 10 t. Hiller István, id.: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának története. Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem. 291 p.

5 Zsámboki László: A selmeci műemlékkönyvtár. Miskolc, NME Közp. Kvt. 73 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai) Zsámboki László (szerk.): A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága Miskolc, NME. 370 p. Instrukció. Selmecbánya Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, NME. 24 p. Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián Visszaemlékezések a selmeci-soproni főiskolás diákéletre, Schmidt Gusztáv és Sík Lajos gyűjtései alapján összeáll.: Sík Lajos. Pécs, Mecseki Bányászati Múzeum. 279 p. Selmectől Miskolcig A magyarországi felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem. 297 p. Systema Academiae Montanisticae. Selmecbánya, Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, 1985 [1988]. NME Lvt. 28 p. Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, Soproni Egyetem. 111 p. Az interneten is olvasható: Zsámboki László: Selmecről indultunk. A mai Miskolci Egyetem ősének, az egykori bányászati, kohászati és erdészeti alma maternek története és alapvető dokumentumai 1735-ös alapításától 1949-es Miskolcra településéig. Miskolc, Miskolci Egyetem. 326, [1] p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai 26.) Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján. Selmecbánya, Szerk.: Zsámboki László. Miskolc Kassa, Miskolci Egyetem Technická univerzita v Kosiciach. 311 p. A növénytan oktatásának kétszáz éve, Selmec Sopron. Szerk.: Bartha Dénes. Sopron, OEE. 161 p. (Erdészettörténeti közlemények) Bőhm József et al.: A magyarországi felsőfokú bányaipari szakoktatás története, Bp., Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség. 208 p. Zsámboki László: Selmecről indultunk, Az akadémiai szintű műszaki felsőoktatás magyarországi megindításának 250. évfordulójára. Miskolc, Miskolci Egyetem. 144 p. Semmelweis Orvostudományi Egyetem (alapítva: 1769-ben Nagyszombatban) Bibliográfiák Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem levéltára, Repertórium. Bp., SOTE. 205, XVI p. Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat, Buda, Pest, köt. Bp., Borda Antikvárium. 308, 312 p. + Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Bécs: egyetem és Iosephinum, köt. Zebegény, Borda Antikvárium. 324 p.

6 Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom Előszó: Vizi E. Szilveszter. Bp. Piliscsaba, Magyar Orvostörténelmi Társaság Magyar Tudománytörténeti Intézet. 455 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 29.) + Dörnyei Sándor: Magyar orvostörténeti bibliográfia Bp., OOKDK. VI, 275 p. Dörnyei Sándor: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig. Bp. Piliscsaba, MGyT Magyar Tudománytörténeti Intézet SOMKL Ernyey József Könyvtára. 316 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 35.) Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. 122 képpel és két szines táblával. Bp., Eggenberger. XXXVI, 1003 p. Győry Tibor: Az Orvostudományi Kar története Bp., XVI, 842 p., 14 t. (A Királyi Magyar Pázmány Péter-tudományegyetem Története 3.) A Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem jubileumi évkönyve az Orvosi Kar alapításának 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Rigó János. Bp., SOTE. 120 p., 18 t. Schultheisz Emil: A nagyszombati egyetem orvostanárai. Bp., OPKM. 99 p. (Mesterek és tanítványok) Schultheisz Emil Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 403 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 55.) Rectores medici. Nagyszombat Budapest. Szerkbiz. elnöke: Monos Emil. Bp., Semmelweis. 148 p. A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvostanhallgatók jegyzéke, Szerk. és bev.: Molnár László. Összeáll.: Baloghné Medvegy Teréz, Magasházyné Székesvári Ildikó. Bp., Semmelweis. 392 p. (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai) Hereditas Minervae. Válogatás a Semmelweis Egyetem kultúrtörténeti értékeiből. Összeáll.: Kenyeres Ibolya. Bev.: Molnár László. Bp., Semmelweis. 191 p. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (alapítva: 1782-ben Institutum Geometricum néven, a Tudományegyetem keretében) Bibliográfiák A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak és kutatóinak szakirodalmi munkássága Szerk.: Kósa Győző. Bp., Tankönyvkiadó. 278 p. Hodinka László Károlyi Zsigmond Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája Bp., BME Központi Könyvtára. 306 p.; p. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok. 20.)

7 Szögi László: A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára. Repertórium. 1. [köt.] (1967). Bp., BME Központi Könyvtára. 263 p., 5 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 24.) Zelovich Kornél: A m. kir. József Műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története. Bp., Pátria. 371 p. Az interneten is megtalálható a BME OMIKK honlapján. Az Institutum Geometricum (Mérnöki Intézet) alapításának százötvenedik évfordulójára Bp., Műegyetem. 92 p. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum. Bp., Tankönyvkiadó. 190 p., 2 t., 4 térk. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 5.) Móra László: A Műegyetemi Könyvtár története, Bp., BME. 226 p., [22] t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 22.) Szögi László: Mérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon Institutum Geometrico, Hydrotechnicum. Bp., ELTE. 261 p. Szabadváry Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem 200 éve Végh Ferenc: A Műegyetem nagyjai. Előszó: Polinszky Károly. Bp., BME. 168 p. Végh Ferenc: Műegyetemi rektori beszédek. Bp., BME Központi Könyvtára. 104 p. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 27.) Pedroni Emma Anna: A Műegyetem történeti kincsei. Bp., A Jövő Mérnöke Alapítvány. 20 p. (Egyetemtörténeti füzetek) Szögi László: Az évszázados universitas. Bp., Professzorok Háza. 238 p. (Magyar felsőoktatás könyvek 19.) A felvételi rendszer változásai a források tükrében Összeáll.: Osváth Zsolt. Bp., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 98 p. (Fejezetek a Műegyetem múltjából. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 1.) A királyi József Műegyetem vezetőtestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke, Összeáll.: Batalka Krisztina. Bp., BME OMIKK. 131 p. (Fejezetek a Műegyetem múltjából. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 2.) Németh József: A Műegyetemtől a világhírig. Képes egyetemtörténet. Bp., Műegyetem Kiadó. 230 p. Több egykorú forrás megtalálható a BME OMIKK könyvtárának internetes adatbázisában. Királyi József Műegyetem igazgatói és tanártestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke, Összeáll.: Liszkay Cecília. Bp., BME OMIKK. 32 p. (Fejezetek a műegyetem múltjából 4.)

8 Állatorvostudományi Egyetem (alapítva: 1787-ben a Tudományegyetem keretében) Bibliográfiák Magyar állatorvosi könyvészet Bp., Kilián. XII, 346 p. (Állatorvosi kézikönyvtár 8.) Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára. Repertórium (1741) Bp., Állatorvostudományi Egyetem. 213 p., [20] t. (Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 1.) Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Bp., Állatorvostudományi Egyetem. (Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai) Többkötetes könyvsorozat. Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. II. Az állatorvostörténet-írás szakirodalma 1944-ig. Piliscsaba, [2006]. Magyar Tudománytörténeti Intézet p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 39/2.) Thanhoffer Lajos: Az állatorvosi tudomány és állatorvosi tanintézetünk története. Az állatorvosi szakoktatás hazánkban való megkezdése százados emlékünnepére febr. 6- ára. Bp., Eggenberger. VII, 64 p. Facsimile kiadás: Bp., Kotlán Sándor: A magyar állatorvosképzés története Bp., Pátria. 210 p. Kovács Gyula Fehér György: Biographia. Ehunyt tanáraink és előadóink életrajza. 2. bőv. kiad. Bp., Állatorvostudományi Egyetem Mezőgazdasági Könyvkiadó. 227 p. 200 éves a magyar állatorvosi felsőoktatás. Szerk.: Holló Ferenc. Bp., Mezőgazdasági. 463 p. Bakonyi Ferencné: Az Állatorvostudományi Egyetem Könyvtárának két évszázada. = Könyvtáros 37 (1987) No. 5. pp Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. I. Történeti áttekintés. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 231 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 39/1.) 225 éves a magyar állatorvosképzés. Szerk.: Perényi János. A szakmatörténeti fejezeteket írta: Kótai István. Bp., Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. 304 p. Az állatorvoslás története képekben a felsőfokú képzés kezdetéig. Összeáll.: Karasszon Dénes. Bp., Alpha Holding. 333 p.

9 Keszthelyi Georgikon (alapítva: 1799) Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon Bp., Akadémiai. 245 p. Csiki László: Intézményünk története a Georgikontól napjainkig. Keszthely, Keszthelyi Agrártud. Egyetem. 29 p. Georgikon 175. Szerk.: Sági Károly. Bp., Mezőgazdasági. 278 p. Csiki László: A keszthelyi agrárfelsőoktatás története. Átdolg. és a 8. fejezetet írta: Pétervári András. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 61 p., [4] t. Orosz István Für Lajos Romány Pál: Magyarország agrártörténete. Bp., Mezőgazda Kiadó. 806 p. Georgikon 200. Emlékkönyv a Georgikon alapításának 200. évfordulójára köt. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 445, 382 p. Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a keszthelyi uradalomban a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig. Agrártörténeti, agrártudomány-történeti monográfia. Bp., Centrál-Európa Alapítvány. 366 p. Festetics György emlékkötet. Összeáll.: Pétervári András. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdtudományi Kar. 67 p. (Georgikon kiskönyvtár) Szabó István Almádi László: A növénytan és növényélettan története Keszthelyen. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 145 p. (Georgikon kiskönyvtár) Debreczeni Béláné et al.: A talajtan és agrokémia története a Georgikon Karon. Keszthely, VE GMK. 244 p. Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsőoktatás történetéből. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia Összeáll.: Pőr Csilla, Zsidi Vilmos. Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 165 p. (A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Levéltárának kiadványai 1.) Georgikon 215. Vive memor nostri rigidi servator honesti. Úgy élj, emlékezz, hogy a becsületnek őrzője vagy! Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar. 42 p. Mosonmagyaróvári agrár-felsőoktatási intézet (alapítva: 1818) Bibliográfia Rodiczky Jenő: A magyar-óvári m[agyar] k[irályi] Magyar-Óvár Gazdasági Felsőbb Tanintézet könyvtárának jegyzéke. Magyar-Óvár, Czéh Ny. 137 p.

10 Vörös Antal: Óvár, Óvár A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve. [ ]. Bp., Mezőgazdasági. 223 p., 1 t. Dudits Dénes: Szemelvények a magyaróvári mezőgazdasági felsőoktatás történetéből. Mosonmagyaróvár, Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar. 183 p. Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve. ( ). Mosonmagyaróvár, PATE. 314 p., 1 t. + Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve. Képmelléklet. Mosonmagyaróvár, PATE. XLVII p. Németh Attila (szerk.): Biographiae Óvárienses I. Válogatott életrajzok a magyaróvári agrárfelsőoktatás 190 éves történetéből ( ). Mosonmagyaróvár, Óvári Gazdászok Szövetsége. 307 p. Kertészeti Egyetem (alapítva: 1853) a kiemelkedő személyiségek tükrében Geday Gusztáv: A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Könyvtárának története, Bp., Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. 58 p. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola kiadványai) Kert a parlagon. Mohácsy Mátyás életútja a kertgazdaság szolgálatában. Mohácsy Mátyás kéziratai, jegyzetei és elbeszélései alapján írta Dobray Endre. Bp. Szombathely, Natura Vas Megyei Ny. 375 p., 22 t. Geday Gusztáv Hornyák Márton: Kertészeti Egyetem. [ ]. Bp., Kertészeti Egy. 139 p., [12] t. Válogatott fejezetek dr. Entz Ferenc Kertészeti füzetek c. művéből. Fel. szerk.: Geday Gusztáv. Bp., AGROINFORM. 216 p. Geday Gusztáv: Entz Ferenc. Bp., Akadémiai. 233 p., [1] t. (A múlt magyar tudósai) Emlékezés Mohácsy Mátyásra. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti Egyetem. 130 p., [1] t. (Kertészeti Egyetem kiadványai) Rudinai Molnár István emlékülés. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti Egyetem Kertészettörténeti Bizottság. 215 p. (Kertészeti Egyetem kiadványai) Lippay János tudományos ülésszak előadásainak és posztereinek összefoglalói, november 10. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. XXXVIII, 459 p. (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kiadványai)

11 Kolozsvári Tudományegyetem (alapítva: 1872) A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem története és statisztikája. I. rész: Az egyetem eszméjének s a kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-egyetemnek története. Összeáll.: Márki Sándor. + II. rész: A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József Tudomány-egyetem statisztikai adatai. Összeáll.: Pisztóry Mór. + III. rész: A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem almanachja és tanrendje az MDCCCXV VI-ik tanév II. felére. Kolozsvár, Ajtai. VI, 142, 77, [2] p. Emlékkönyv. A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek Orvosi és Természettudományi Intézetei. Bp., Kolozsvári Egyetem. 418 p., 1 t. Márki Sándor: A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története, Szeged, Városi Ny. 177 p. Bisztray Gyula Szabó T. Attila Tamás Lajos (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet. 470, VII p., [3] t. Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem ( ) létesítésének 125. évfordulója alkalmából. Szerk.: Katona Szabó István. Bp., Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Bolyai Egyetemért Alapítvány. 144 p. Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. Emlékkönyv. Összeáll.: Gazda István köt. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 447 p. Gaál György: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzásai. 3. átdolg., bőv. kiad. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 274 p. Debreceni Egyetem (agrár-felsőoktatás, alapítva: 1868.; Tudományegyetem, alapítva: 1914) Bibliográfiák Debreceni egyetemi bibliográfia rész. Természettudományi Kar. Szerk.: Módis László Ludányi Valéria. Bp., Tankönyvkiadó. 303 p. Debreceni egyetemi bibliográfia. 2/1. rész. Bölcsészettudományi Kar /2. rész Szerk.: Korompai Gáborné. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 307 p. A későbbiekben évenkénti bontásban. A Debreceni Tudományegyetem története Szerk.: Némedi Lajos. Debrecen, Alföldi ny. 385 p.

12 A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. Főszerk.: Szász Gábor. Debrecen, DATE. 459 p. Kapusz Nándor Petrovics Alica Vásárhelyi Ferencné: Kilencvenéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza, átd. kiad. Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. 990 p. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás, Szerk.: Fürjné Rádi Katalin. Debrecen, DE AMTC. 160 p. Orosz István ifj. Barta János (szerk.): A Debreceni Egyetem története, Debrecen, Debreceni Egyetem. 576 p. Tósaki Árpád: A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának alapítása és története, Debrecen, Debreceni Egyetem. 79 p. Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története, Debrecen, Debreceni Egy. K. 206 p. A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar története. 100 éves a Debreceni Egyetem. Jubileumi kiadvány. Összeáll.: Loch Jakab. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. 129 p. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar története. 100 éves a Debreceni Egyetem. Jubileumi kiadvány. Összeáll.: Loch Jakab. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. 301 p. Papp László: Amikor a Nagyerdő még a Bem térig ért. Emlékek a 100 éves Debreceni Egyetemről, különös tekintettel a Tisza István és a Kossuth Lajos Tudományegyetemekre Debrecen, Szerzői kiad. 634 p. Szegedi Egyetem (alapítva: 1921) Bibliográfia Szegedi egyetemi almanach. [1. köt.] József Attila Tudományegyetem, Szeged, JATE. 559 p. + [2. köt.] Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, SZOTE. 493 p. Szabó Tibor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története. Közrem.: Zallár Andor. Szeged, SZTE. 139 p. A szegedi tudományegyetem múltja és jelene, Szerk.: Szentirmai László, Ráczné Mojzes Katalin. Szeged, József Attila Tudományegyetem. 517 p., [24] t. Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar, Szeged, SZOTE. 192 p. F. Tóth Géza: Geológusképzés Szegeden, Miskolc, Szerző. 460 p. Szegedi Tudományegyetem. 85 éves a szegedi felsőoktatás. Szeged, SZTE. 151 p.

13 A szegedi gyógyszerészképzés és a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar története. Szerk.: Erős István. Szeged, JATE. 278 p. A Szegedi Tudományegyetem és elődei története, Szerk.: Makk Ferenc, Marjanucz László. Szeged, Szegedi Egy. K. 19 p. Pécsi Egyetem (alapítva: 1914.; pécsi működés kezdete: 1921) Bibliográfia A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta, szerkesztette és kiadta Vitéz Szabó Pál. Pécs, Dunántúl. IV, 290 p., 1104 has. A pécsi egyetem történetéből. Szerk.: Csizmadia Andor. Bp., Tankönyvkiadó. 285 p., 6 t. A 600 éves jogi felsőoktatás történetéből, A pécsi egyetemtörténeti konferencia anyagából, okt. 12. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, Pécsi Szikra ny. 162 p. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 60.) Jubileumi tanulmányok köt. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága. 285 p., 6 t.; 413, [1] p. A Pécsi Orvostudományi Egyetem ünnepi évkönyve Szerk.: Antal Ernő, Hajnal József et al. Pécs, POTE. 270 p. A pécsi egyetemalapítás 600. évfordulójára. ( ). Összeáll.: Csizmadia Andor. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar. 56 p. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 78.) Fejezetek a pécsi egyetem történetéből. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, Ny. n. 367 p. Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Ádám Antal, Benedek Ferenc, Szita János. Pécs, Ny. n. 432 p. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 95.) Benke József: A Pécsi Orvostudományi Egyetem története. Pécs, POTE. 346 p. Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. Pécs, POTE. 240 p. Benke József: Egyetemünk története. Pécs, Alexandra. 489, [2] p., LXXX t. Memoria Professorum Quinqueecclesiensium. Az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód intézmények professzorai. Pécs, Universitas Quinquecclesiensis. 117 p.

14 Magyar tanulók külföldi egyetemeken (peregrináció) Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, Kriterion. 399 p. Hoffmann Gizella (szerk.): Peregrinuslevelek, Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szeged, JATE. 473, [44] p. Katona Tünde Latzkovits Miklós (sajtó alá rend.): Külföldi tanulmányutak dokumentumai, Szeged, JATE. 370 p. (Lőcsei stipendiánsok és literátusok) (Fontes rerum scholasticarum 2/1.) Monok István: Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. Bev.: Balázs Mihály. Szeged, JATE. 73 p. (Peregrinatio Hungarorum 7.) Tonk Sándor Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, Szeged, JATE. XI, 392 p. (Fontes rerum scholasticarum 4.) Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, augusztus elhangzott előadások]. Szerk.: Békési Imre köt. Szeged Bp., Scriptum Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság p. Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein Bp. Szeged, Budapest-Gödöllői Egyetem és Főiskola Levéltára ELTE Levéltár. 391 p., [1] t. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1.) Varga András: A königsbergi egyetem magyar diákjai, Szeged, Scriptum. 34 p. (A Lymbus füzetei 39.) Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, Bp., ELTE Levéltár. 143 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 2.) Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 208 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3.) Márta Font László Szögi: Die ungarische Universitätsbildung und Europa. Pécs, Univ. Pécs. 235 p. Mészáros Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 180 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 4.) Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 861 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5.) Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, (1798). Bp., ELTE Levéltár. 123 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6.) Szögi László Kiss József Mihály: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 502 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7.) Fazekas István: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói (1951). Bp., ELTE Levéltár. 555 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8.) Szögi László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon Bp., ELTE Levéltár. 206 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9.)

15 Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon Bp., ELTE Levéltár. 529 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 10.) Szögi László: Budai, pesti és óbudai diákok külföldi egyetemjárása Bp., Budapest Főváros Levéltára. 153 p. (Budapest történetének forrásai) Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon, Bp., ELTE Levéltár. 418 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 11.) Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin, Bp., ELTE Levéltár. 392 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 12.) Hubbes Éva: Benkő Ferenc egyetemjárása. Tanulmány és Benkő Ferenc peregrinációs albuma. Rudabánya, Érc- és Ásványbányászati Múzeum. 141 p. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok bécsi tanintézetekben Bp., ELTE Levéltár. 552 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13.) Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 116 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14.) Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza Szerk.: Dörnyei Sándor. Ford., magyarázatok, előszó: Magyar László András. Zebegény, Borda Antikvárium. 185, [2] p. Bozzay Réka Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 329 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 15.) Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 190 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 16.) Futaky István: Göttinga. A göttingeni Georg-August-Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén. Bp., MTA Egyetemtörténeti Albizottsága ELTE Levéltára. 240 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 7.) Leipold Árpád: Zöld peregrinációban. Magyarországi diákok erdészeti tanulmányai Ausztria, Németország és Svájc felsőoktatási intézeteiben, Bp., OEE Erdészettörténeti Szakosztály. 148 p. (Erdészettörténeti közlemények) Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Szerk.: Gurka Dezső. Bp., Gondolat. 173, [18] p. Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 486 p., [8] t. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 17.) Robert Offner Hansgeorg von Killyen: A bécsi orvos-sebészeti József-Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei, Bp., ELTE Levéltár. 138 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 18.) Sárközi Gabriella: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken Bp., ELTE Levéltár. 200 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 19.) Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 584 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20.)

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban A konferencia helyszíne MTA Szegedi Területi Bizottsága (MTA SZAB, Szeged, Somogyi u. 7.) 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont:

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919

Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919 SZÖGI LÁSZLÓ: Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárában közel két évtizede folyó kutatások eredményeként lényegében

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ

MINI FIÚ MINI LÁNY FIÚ LEÁNYZÓ MINI FIÚ 1. Ifj. Cseresznyés Ferenc Kerecsényi László I.E. 567 2. Vartnal Botond Miskolci H.I.E. 449 3. Nagy Kristóf Botond EVO 443 4. Marsa Benjámin EVO 411 5. Ifj. Andirkó Zsolt Kerecsen I.E. 307 6.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007

Egyetemi-Főiskolai ORSZÁGOS és Budapest Bajnokság Országúti Egyéni időfutam verseny 2007 1 Hemmert János Szegedi Tudomány Egyetem 0:23:57 2 Fejes Gábor Budapesti Műszaki Főiskola 0:24:32 3 Horváth Zoltán Pannon Egyetem 0:25:03 4 Melts András Budapesti Gazdasági Főiskola 0:25:59 5 Horváth Roland

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa

PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PLC VERSENY 2017 Intézmény Csapatnév Elmélet 1. techn. 2. techn. Összpont. Helyezés PLC típusa PE MIK Pengine 30,5 0 0 30,5 1 Schneider Electric ÓE KVK AI Óbudai Mákvirágok 29,5 0 0 29,5 2 Wago SZTE TTIK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o k DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK A debreceni bölcsészek leginkább az oktatókkal elégedettek. Kiemelkedően jó színvonalúnak ítélik az infrastruktúra

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Felsőoktatás Magyarországon, gondok, jövőkép

Felsőoktatás Magyarországon, gondok, jövőkép Felsőoktatás Magyarországon, gondok, jövőkép 2016.11.13. Történet Első egyetemalapítások: 1367, Pécs 1395-1419, Óbuda Academia Istropolitana, (Pozsony, Vitéz János neve alatt) Tartós egyetem : Pázmány

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben