Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához"

Átírás

1 Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, Bp., FPK. VIII, 331 p. Magyar felsőoktatástörténeti irodalom, Bibliográfia. Szerk.: Ladányi Andor, Végh Ferenc. Bp., FPK. 428 p. Magyar neveléstörténeti irodalom Márkus Gábor gyűjtését kieg.: Mészáros István, Gazda István. Bp., Könyvért. XI, 140 p. A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája, Összegyűjt.: Baranyai Mária, Keleti Adolf, Jáki László. Bp., OPKM. XIII, 148, 90 p. Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp., OPKM. 345 p. A magyar katonai oktatás története. Válogatott bibliográfia. Szerk.: Bakos Klára, Czuthné Garai Ágnes. Bp., ZMNE. 121 p. A Beszédjavító Intézet tanárainak logopédiai és beszédjavítással kapcsolatos munkái 1894-től napjainkig. Összeáll.: Oláhné Tóth Edina. Bp., Beszédjavító Intézet. 44 p. Dr. Mészáros István művelődéstörténeti szakirodalmi munkásságának időrendi bibliográfiája, Összeáll. és szerk.: Tölgyesi József. Bp. Veszprém, Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. 100 p. A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerk.: Magyary Zoltán. Bp., Tud. Társ. és Int. Orsz. Szöv. 628 p. Csiki László: Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. Bp., Pátria ny. 156 p., 11 t. Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében. Bp., FPK. 344 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok 1.) Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia-történet 1 2. köt. Bp., Tankönyvkiadó. 198 p.; 154 p. Iratok a magyar felsőoktatás történetéből Szerk., bev.: Sashegyi Oszkár. Bp., FPK. 435 p. Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., Akadémiai. 292 p., 3 t. Dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéből, Szerk.: Tóth András, Ladányi Andor. Bp., FPK. 111 p.

2 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon között. Bp., Akadémiai. 671 p. Bernáth László: Az építőipari nevelés-oktatás története. Az ókortól 1945-ig. 3. kiad. Pécs, Műszaki Főiskola. 217 p. Herner János (szerk.): Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz Szeged, JATE. 153 p. Mészáros István: Iskolatörténeti kaleidoszkóp. Értékek és érdekességek az oktatás-nevelés multjából köt. Bp., Artemis. 179, 176 p. Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp., OPKM. 345 p. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Bp., Művelődési Minisztérium. 410 p. 22 t. Régi magyar egyetemek emlékezete. Memoria Universitatum et Scholarum Maiorum Regni Hungariae Szerk. és bev.: Szögi László. Ford.: Bene László, Gróczné Somlai Edit, Horváth Gudrun, Muth Ágota Gizella. Bp., ELTE. 232 p. Az interneten is olvasható: A zsidó iskolaügy története Magyarországon. Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM. 127 p. (Neveléstörténeti füzetek) Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó. 313 p. A magyar repülőhadmérnök-képzés története itthon és külföldön. Bp., Magyar Hadtudományi Társaság Légierő Szakosztálya. 163 p. Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Bp., Osiris. 479 p. Tarjányi Zoltán: A keresztény nevelés és oktatás története. 2. jav., bőv. kiad. Bp., Szent István Társulat. 206 p. (Pedagógia 1.) Balogh Adalbert et al.: Az erdélyi magyar agrároktatás múltja, jelene, jövője. Tîrgu-Mureş, Nico. 100 p. Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Bp., ÚMK. 183 p. (Oktatás és társadalom)

3 TÖRTÉNETI MUNKÁK A MAGYAR EGYETEMEKRŐL Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, TTK (előzménye: Nagyszombati Egyetem; alapítva: 1635) Bibliográfiák Horváth Ignác: A budapesti kir. m. Tud.-Egyetem bölcsészeti karának irodalmi munkássága Bp., Franklin. IV, 455 [1] p. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája. Bp., Tankönyvkiadó. 87 p. (A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 19.) Szögi László: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai köt. Bp., ELTE. XXXIV, 247 p.; p. Pauler Tivadar: A budapesti m. kir. tudományegyetem története. I. köt. I III. füz. Bp., Kilián. I. füz. (1880) 180 p.; II. füz. (1882) p.; III. füz. (1885) p. Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar története Bp., PPTE. 716 p. (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 4.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Szerk.: Sinkovics István. Bp., ELTE. 448 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve Főszerk.: Sinkovics István. Szerk.: Szögi László. Bp., 1989 [1990]. ELTE. 171 p., [12] t. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának története, Szerk.: Priszter Szaniszló. Bp., ELTE. 232 p. A Csillagászati Tanszék negyed évezrede. Évfordulós kötet. Szerk.: Petrovay Kristóf. Bp., ELTE Csillagászati Tanszéke. 153 p. (Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University. Vol. 16.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. [Elektronikus dokumentum]. Szerk.: Szögi László, Varga Júlia, Pordány Katalin. Bp., ELTE. CD-ROM. Szögi László Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Bp., ELTE Levéltára. 71 p. Borsodi Csaba: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben, A képeket vál., bev. és szerk.: Tüskés Anna. Bp., ELTE BTK. 293 p. Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. Bp., ELTE. 281 p. Knapp Éva Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. Bp., ELTE Egyetemi Könyvtár. 224 p.

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Kar, Hittudományi Kar (előzménye: Nagyszombati Egyetem; alapítva: 1635) Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története Bp., PPTE. XIV, 728 p. (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 2.) Hermann Egyed Artner Edgár: A hittudományi kar története Bp., PPTE. XV, 596 p. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Története) A közigazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és Államtudományi Karán között köt. Bp., ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 279 p.; p. Török József Legeza László: A Hittudományi Kar története, Bp., Mikes. 48 p., [48] t. A Jogi Kar professzorainak hozzájárulása a hazai jogtudomány fejlődéséhez, Könyvkiállítás a budapesti tudományegyetem alapításának 375. évfordulója alkalmából. Szerk.: Földi András. Bp., ELTE ÁJK. 169 p. (Bibliotheca iuridica Miscellanea 31.) Kádár Zsófia Kiss Beáta Póka Ágnes: A Nagyszombati Egyetem teológiai karának hallgatósága, Bp., ELTE Levéltár PPKE Hittudományi Kar. 430 p. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 26.) Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia (alapítva: 1763.; jogutódai: Miskolci Egyetem, Soproni Egyetem) Bibliográfia A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, NME. 370 p. Faller Gusztáv: A Selmeczi M[agyar] K[irályi] Bányász és Erdész-Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve Selmecz, Joerges. IV, 351 p. Mihalkovits János: Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. Sopron, Sopr. Egy. 42, 2 p., 6 t. Mihalovits János: A selmeci Bányaszati Akadémia alapítása és fejlődése 1846-ig. Sopron, M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara. 68 p. Proszt János: A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. Sopron, Röttig-Romwalter Nyomda. 42 p., 10 t. Hiller István, id.: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának története. Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem. 291 p.

5 Zsámboki László: A selmeci műemlékkönyvtár. Miskolc, NME Közp. Kvt. 73 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai) Zsámboki László (szerk.): A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága Miskolc, NME. 370 p. Instrukció. Selmecbánya Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, NME. 24 p. Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián Visszaemlékezések a selmeci-soproni főiskolás diákéletre, Schmidt Gusztáv és Sík Lajos gyűjtései alapján összeáll.: Sík Lajos. Pécs, Mecseki Bányászati Múzeum. 279 p. Selmectől Miskolcig A magyarországi felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem. 297 p. Systema Academiae Montanisticae. Selmecbánya, Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, 1985 [1988]. NME Lvt. 28 p. Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, Soproni Egyetem. 111 p. Az interneten is olvasható: Zsámboki László: Selmecről indultunk. A mai Miskolci Egyetem ősének, az egykori bányászati, kohászati és erdészeti alma maternek története és alapvető dokumentumai 1735-ös alapításától 1949-es Miskolcra településéig. Miskolc, Miskolci Egyetem. 326, [1] p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai 26.) Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján. Selmecbánya, Szerk.: Zsámboki László. Miskolc Kassa, Miskolci Egyetem Technická univerzita v Kosiciach. 311 p. A növénytan oktatásának kétszáz éve, Selmec Sopron. Szerk.: Bartha Dénes. Sopron, OEE. 161 p. (Erdészettörténeti közlemények) Bőhm József et al.: A magyarországi felsőfokú bányaipari szakoktatás története, Bp., Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség. 208 p. Zsámboki László: Selmecről indultunk, Az akadémiai szintű műszaki felsőoktatás magyarországi megindításának 250. évfordulójára. Miskolc, Miskolci Egyetem. 144 p. Semmelweis Orvostudományi Egyetem (alapítva: 1769-ben Nagyszombatban) Bibliográfiák Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem levéltára, Repertórium. Bp., SOTE. 205, XVI p. Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat, Buda, Pest, köt. Bp., Borda Antikvárium. 308, 312 p. + Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Bécs: egyetem és Iosephinum, köt. Zebegény, Borda Antikvárium. 324 p.

6 Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom Előszó: Vizi E. Szilveszter. Bp. Piliscsaba, Magyar Orvostörténelmi Társaság Magyar Tudománytörténeti Intézet. 455 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 29.) + Dörnyei Sándor: Magyar orvostörténeti bibliográfia Bp., OOKDK. VI, 275 p. Dörnyei Sándor: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig. Bp. Piliscsaba, MGyT Magyar Tudománytörténeti Intézet SOMKL Ernyey József Könyvtára. 316 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 35.) Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. 122 képpel és két szines táblával. Bp., Eggenberger. XXXVI, 1003 p. Győry Tibor: Az Orvostudományi Kar története Bp., XVI, 842 p., 14 t. (A Királyi Magyar Pázmány Péter-tudományegyetem Története 3.) A Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem jubileumi évkönyve az Orvosi Kar alapításának 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Rigó János. Bp., SOTE. 120 p., 18 t. Schultheisz Emil: A nagyszombati egyetem orvostanárai. Bp., OPKM. 99 p. (Mesterek és tanítványok) Schultheisz Emil Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 403 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 55.) Rectores medici. Nagyszombat Budapest. Szerkbiz. elnöke: Monos Emil. Bp., Semmelweis. 148 p. A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvostanhallgatók jegyzéke, Szerk. és bev.: Molnár László. Összeáll.: Baloghné Medvegy Teréz, Magasházyné Székesvári Ildikó. Bp., Semmelweis. 392 p. (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai) Hereditas Minervae. Válogatás a Semmelweis Egyetem kultúrtörténeti értékeiből. Összeáll.: Kenyeres Ibolya. Bev.: Molnár László. Bp., Semmelweis. 191 p. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (alapítva: 1782-ben Institutum Geometricum néven, a Tudományegyetem keretében) Bibliográfiák A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak és kutatóinak szakirodalmi munkássága Szerk.: Kósa Győző. Bp., Tankönyvkiadó. 278 p. Hodinka László Károlyi Zsigmond Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája Bp., BME Központi Könyvtára. 306 p.; p. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok. 20.)

7 Szögi László: A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára. Repertórium. 1. [köt.] (1967). Bp., BME Központi Könyvtára. 263 p., 5 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 24.) Zelovich Kornél: A m. kir. József Műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története. Bp., Pátria. 371 p. Az interneten is megtalálható a BME OMIKK honlapján. Az Institutum Geometricum (Mérnöki Intézet) alapításának százötvenedik évfordulójára Bp., Műegyetem. 92 p. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum. Bp., Tankönyvkiadó. 190 p., 2 t., 4 térk. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 5.) Móra László: A Műegyetemi Könyvtár története, Bp., BME. 226 p., [22] t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 22.) Szögi László: Mérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon Institutum Geometrico, Hydrotechnicum. Bp., ELTE. 261 p. Szabadváry Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem 200 éve Végh Ferenc: A Műegyetem nagyjai. Előszó: Polinszky Károly. Bp., BME. 168 p. Végh Ferenc: Műegyetemi rektori beszédek. Bp., BME Központi Könyvtára. 104 p. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 27.) Pedroni Emma Anna: A Műegyetem történeti kincsei. Bp., A Jövő Mérnöke Alapítvány. 20 p. (Egyetemtörténeti füzetek) Szögi László: Az évszázados universitas. Bp., Professzorok Háza. 238 p. (Magyar felsőoktatás könyvek 19.) A felvételi rendszer változásai a források tükrében Összeáll.: Osváth Zsolt. Bp., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 98 p. (Fejezetek a Műegyetem múltjából. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 1.) A királyi József Műegyetem vezetőtestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke, Összeáll.: Batalka Krisztina. Bp., BME OMIKK. 131 p. (Fejezetek a Műegyetem múltjából. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 2.) Németh József: A Műegyetemtől a világhírig. Képes egyetemtörténet. Bp., Műegyetem Kiadó. 230 p. Több egykorú forrás megtalálható a BME OMIKK könyvtárának internetes adatbázisában. Királyi József Műegyetem igazgatói és tanártestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke, Összeáll.: Liszkay Cecília. Bp., BME OMIKK. 32 p. (Fejezetek a műegyetem múltjából 4.)

8 Állatorvostudományi Egyetem (alapítva: 1787-ben a Tudományegyetem keretében) Bibliográfiák Magyar állatorvosi könyvészet Bp., Kilián. XII, 346 p. (Állatorvosi kézikönyvtár 8.) Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára. Repertórium (1741) Bp., Állatorvostudományi Egyetem. 213 p., [20] t. (Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 1.) Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Bp., Állatorvostudományi Egyetem. (Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai) Többkötetes könyvsorozat. Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. II. Az állatorvostörténet-írás szakirodalma 1944-ig. Piliscsaba, [2006]. Magyar Tudománytörténeti Intézet p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 39/2.) Thanhoffer Lajos: Az állatorvosi tudomány és állatorvosi tanintézetünk története. Az állatorvosi szakoktatás hazánkban való megkezdése százados emlékünnepére febr. 6- ára. Bp., Eggenberger. VII, 64 p. Facsimile kiadás: Bp., Kotlán Sándor: A magyar állatorvosképzés története Bp., Pátria. 210 p. Kovács Gyula Fehér György: Biographia. Ehunyt tanáraink és előadóink életrajza. 2. bőv. kiad. Bp., Állatorvostudományi Egyetem Mezőgazdasági Könyvkiadó. 227 p. 200 éves a magyar állatorvosi felsőoktatás. Szerk.: Holló Ferenc. Bp., Mezőgazdasági. 463 p. Bakonyi Ferencné: Az Állatorvostudományi Egyetem Könyvtárának két évszázada. = Könyvtáros 37 (1987) No. 5. pp Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. I. Történeti áttekintés. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 231 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 39/1.) 225 éves a magyar állatorvosképzés. Szerk.: Perényi János. A szakmatörténeti fejezeteket írta: Kótai István. Bp., Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. 304 p. Az állatorvoslás története képekben a felsőfokú képzés kezdetéig. Összeáll.: Karasszon Dénes. Bp., Alpha Holding. 333 p.

9 Keszthelyi Georgikon (alapítva: 1799) Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon Bp., Akadémiai. 245 p. Csiki László: Intézményünk története a Georgikontól napjainkig. Keszthely, Keszthelyi Agrártud. Egyetem. 29 p. Georgikon 175. Szerk.: Sági Károly. Bp., Mezőgazdasági. 278 p. Csiki László: A keszthelyi agrárfelsőoktatás története. Átdolg. és a 8. fejezetet írta: Pétervári András. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 61 p., [4] t. Orosz István Für Lajos Romány Pál: Magyarország agrártörténete. Bp., Mezőgazda Kiadó. 806 p. Georgikon 200. Emlékkönyv a Georgikon alapításának 200. évfordulójára köt. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 445, 382 p. Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a keszthelyi uradalomban a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig. Agrártörténeti, agrártudomány-történeti monográfia. Bp., Centrál-Európa Alapítvány. 366 p. Festetics György emlékkötet. Összeáll.: Pétervári András. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdtudományi Kar. 67 p. (Georgikon kiskönyvtár) Szabó István Almádi László: A növénytan és növényélettan története Keszthelyen. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 145 p. (Georgikon kiskönyvtár) Debreczeni Béláné et al.: A talajtan és agrokémia története a Georgikon Karon. Keszthely, VE GMK. 244 p. Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsőoktatás történetéből. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia Összeáll.: Pőr Csilla, Zsidi Vilmos. Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 165 p. (A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Levéltárának kiadványai 1.) Georgikon 215. Vive memor nostri rigidi servator honesti. Úgy élj, emlékezz, hogy a becsületnek őrzője vagy! Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar. 42 p. Mosonmagyaróvári agrár-felsőoktatási intézet (alapítva: 1818) Bibliográfia Rodiczky Jenő: A magyar-óvári m[agyar] k[irályi] Magyar-Óvár Gazdasági Felsőbb Tanintézet könyvtárának jegyzéke. Magyar-Óvár, Czéh Ny. 137 p.

10 Vörös Antal: Óvár, Óvár A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve. [ ]. Bp., Mezőgazdasági. 223 p., 1 t. Dudits Dénes: Szemelvények a magyaróvári mezőgazdasági felsőoktatás történetéből. Mosonmagyaróvár, Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar. 183 p. Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve. ( ). Mosonmagyaróvár, PATE. 314 p., 1 t. + Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve. Képmelléklet. Mosonmagyaróvár, PATE. XLVII p. Németh Attila (szerk.): Biographiae Óvárienses I. Válogatott életrajzok a magyaróvári agrárfelsőoktatás 190 éves történetéből ( ). Mosonmagyaróvár, Óvári Gazdászok Szövetsége. 307 p. Kertészeti Egyetem (alapítva: 1853) a kiemelkedő személyiségek tükrében Geday Gusztáv: A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Könyvtárának története, Bp., Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. 58 p. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola kiadványai) Kert a parlagon. Mohácsy Mátyás életútja a kertgazdaság szolgálatában. Mohácsy Mátyás kéziratai, jegyzetei és elbeszélései alapján írta Dobray Endre. Bp. Szombathely, Natura Vas Megyei Ny. 375 p., 22 t. Geday Gusztáv Hornyák Márton: Kertészeti Egyetem. [ ]. Bp., Kertészeti Egy. 139 p., [12] t. Válogatott fejezetek dr. Entz Ferenc Kertészeti füzetek c. művéből. Fel. szerk.: Geday Gusztáv. Bp., AGROINFORM. 216 p. Geday Gusztáv: Entz Ferenc. Bp., Akadémiai. 233 p., [1] t. (A múlt magyar tudósai) Emlékezés Mohácsy Mátyásra. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti Egyetem. 130 p., [1] t. (Kertészeti Egyetem kiadványai) Rudinai Molnár István emlékülés. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti Egyetem Kertészettörténeti Bizottság. 215 p. (Kertészeti Egyetem kiadványai) Lippay János tudományos ülésszak előadásainak és posztereinek összefoglalói, november 10. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. XXXVIII, 459 p. (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kiadványai)

11 Kolozsvári Tudományegyetem (alapítva: 1872) A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem története és statisztikája. I. rész: Az egyetem eszméjének s a kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-egyetemnek története. Összeáll.: Márki Sándor. + II. rész: A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József Tudomány-egyetem statisztikai adatai. Összeáll.: Pisztóry Mór. + III. rész: A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem almanachja és tanrendje az MDCCCXV VI-ik tanév II. felére. Kolozsvár, Ajtai. VI, 142, 77, [2] p. Emlékkönyv. A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek Orvosi és Természettudományi Intézetei. Bp., Kolozsvári Egyetem. 418 p., 1 t. Márki Sándor: A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története, Szeged, Városi Ny. 177 p. Bisztray Gyula Szabó T. Attila Tamás Lajos (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet. 470, VII p., [3] t. Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem ( ) létesítésének 125. évfordulója alkalmából. Szerk.: Katona Szabó István. Bp., Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Bolyai Egyetemért Alapítvány. 144 p. Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. Emlékkönyv. Összeáll.: Gazda István köt. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 447 p. Gaál György: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzásai. 3. átdolg., bőv. kiad. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 274 p. Debreceni Egyetem (agrár-felsőoktatás, alapítva: 1868.; Tudományegyetem, alapítva: 1914) Bibliográfiák Debreceni egyetemi bibliográfia rész. Természettudományi Kar. Szerk.: Módis László Ludányi Valéria. Bp., Tankönyvkiadó. 303 p. Debreceni egyetemi bibliográfia. 2/1. rész. Bölcsészettudományi Kar /2. rész Szerk.: Korompai Gáborné. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 307 p. A későbbiekben évenkénti bontásban. A Debreceni Tudományegyetem története Szerk.: Némedi Lajos. Debrecen, Alföldi ny. 385 p.

12 A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. Főszerk.: Szász Gábor. Debrecen, DATE. 459 p. Kapusz Nándor Petrovics Alica Vásárhelyi Ferencné: Kilencvenéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza, átd. kiad. Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. 990 p. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás, Szerk.: Fürjné Rádi Katalin. Debrecen, DE AMTC. 160 p. Orosz István ifj. Barta János (szerk.): A Debreceni Egyetem története, Debrecen, Debreceni Egyetem. 576 p. Tósaki Árpád: A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának alapítása és története, Debrecen, Debreceni Egyetem. 79 p. Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története, Debrecen, Debreceni Egy. K. 206 p. A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar története. 100 éves a Debreceni Egyetem. Jubileumi kiadvány. Összeáll.: Loch Jakab. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. 129 p. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar története. 100 éves a Debreceni Egyetem. Jubileumi kiadvány. Összeáll.: Loch Jakab. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. 301 p. Papp László: Amikor a Nagyerdő még a Bem térig ért. Emlékek a 100 éves Debreceni Egyetemről, különös tekintettel a Tisza István és a Kossuth Lajos Tudományegyetemekre Debrecen, Szerzői kiad. 634 p. Szegedi Egyetem (alapítva: 1921) Bibliográfia Szegedi egyetemi almanach. [1. köt.] József Attila Tudományegyetem, Szeged, JATE. 559 p. + [2. köt.] Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, SZOTE. 493 p. Szabó Tibor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története. Közrem.: Zallár Andor. Szeged, SZTE. 139 p. A szegedi tudományegyetem múltja és jelene, Szerk.: Szentirmai László, Ráczné Mojzes Katalin. Szeged, József Attila Tudományegyetem. 517 p., [24] t. Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar, Szeged, SZOTE. 192 p. F. Tóth Géza: Geológusképzés Szegeden, Miskolc, Szerző. 460 p. Szegedi Tudományegyetem. 85 éves a szegedi felsőoktatás. Szeged, SZTE. 151 p.

13 A szegedi gyógyszerészképzés és a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar története. Szerk.: Erős István. Szeged, JATE. 278 p. A Szegedi Tudományegyetem és elődei története, Szerk.: Makk Ferenc, Marjanucz László. Szeged, Szegedi Egy. K. 19 p. Pécsi Egyetem (alapítva: 1914.; pécsi működés kezdete: 1921) Bibliográfia A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta, szerkesztette és kiadta Vitéz Szabó Pál. Pécs, Dunántúl. IV, 290 p., 1104 has. A pécsi egyetem történetéből. Szerk.: Csizmadia Andor. Bp., Tankönyvkiadó. 285 p., 6 t. A 600 éves jogi felsőoktatás történetéből, A pécsi egyetemtörténeti konferencia anyagából, okt. 12. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, Pécsi Szikra ny. 162 p. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 60.) Jubileumi tanulmányok köt. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága. 285 p., 6 t.; 413, [1] p. A Pécsi Orvostudományi Egyetem ünnepi évkönyve Szerk.: Antal Ernő, Hajnal József et al. Pécs, POTE. 270 p. A pécsi egyetemalapítás 600. évfordulójára. ( ). Összeáll.: Csizmadia Andor. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar. 56 p. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 78.) Fejezetek a pécsi egyetem történetéből. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, Ny. n. 367 p. Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Ádám Antal, Benedek Ferenc, Szita János. Pécs, Ny. n. 432 p. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 95.) Benke József: A Pécsi Orvostudományi Egyetem története. Pécs, POTE. 346 p. Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. Pécs, POTE. 240 p. Benke József: Egyetemünk története. Pécs, Alexandra. 489, [2] p., LXXX t. Memoria Professorum Quinqueecclesiensium. Az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód intézmények professzorai. Pécs, Universitas Quinquecclesiensis. 117 p.

14 Magyar tanulók külföldi egyetemeken (peregrináció) Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, Kriterion. 399 p. Hoffmann Gizella (szerk.): Peregrinuslevelek, Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szeged, JATE. 473, [44] p. Katona Tünde Latzkovits Miklós (sajtó alá rend.): Külföldi tanulmányutak dokumentumai, Szeged, JATE. 370 p. (Lőcsei stipendiánsok és literátusok) (Fontes rerum scholasticarum 2/1.) Monok István: Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. Bev.: Balázs Mihály. Szeged, JATE. 73 p. (Peregrinatio Hungarorum 7.) Tonk Sándor Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, Szeged, JATE. XI, 392 p. (Fontes rerum scholasticarum 4.) Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, augusztus elhangzott előadások]. Szerk.: Békési Imre köt. Szeged Bp., Scriptum Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság p. Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein Bp. Szeged, Budapest-Gödöllői Egyetem és Főiskola Levéltára ELTE Levéltár. 391 p., [1] t. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1.) Varga András: A königsbergi egyetem magyar diákjai, Szeged, Scriptum. 34 p. (A Lymbus füzetei 39.) Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, Bp., ELTE Levéltár. 143 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 2.) Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 208 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3.) Márta Font László Szögi: Die ungarische Universitätsbildung und Europa. Pécs, Univ. Pécs. 235 p. Mészáros Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 180 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 4.) Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 861 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5.) Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, (1798). Bp., ELTE Levéltár. 123 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6.) Szögi László Kiss József Mihály: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 502 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7.) Fazekas István: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói (1951). Bp., ELTE Levéltár. 555 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8.) Szögi László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon Bp., ELTE Levéltár. 206 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9.)

15 Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon Bp., ELTE Levéltár. 529 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 10.) Szögi László: Budai, pesti és óbudai diákok külföldi egyetemjárása Bp., Budapest Főváros Levéltára. 153 p. (Budapest történetének forrásai) Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon, Bp., ELTE Levéltár. 418 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 11.) Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin, Bp., ELTE Levéltár. 392 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 12.) Hubbes Éva: Benkő Ferenc egyetemjárása. Tanulmány és Benkő Ferenc peregrinációs albuma. Rudabánya, Érc- és Ásványbányászati Múzeum. 141 p. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok bécsi tanintézetekben Bp., ELTE Levéltár. 552 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13.) Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 116 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14.) Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza Szerk.: Dörnyei Sándor. Ford., magyarázatok, előszó: Magyar László András. Zebegény, Borda Antikvárium. 185, [2] p. Bozzay Réka Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 329 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 15.) Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 190 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 16.) Futaky István: Göttinga. A göttingeni Georg-August-Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén. Bp., MTA Egyetemtörténeti Albizottsága ELTE Levéltára. 240 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 7.) Leipold Árpád: Zöld peregrinációban. Magyarországi diákok erdészeti tanulmányai Ausztria, Németország és Svájc felsőoktatási intézeteiben, Bp., OEE Erdészettörténeti Szakosztály. 148 p. (Erdészettörténeti közlemények) Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Szerk.: Gurka Dezső. Bp., Gondolat. 173, [18] p. Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 486 p., [8] t. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 17.) Robert Offner Hansgeorg von Killyen: A bécsi orvos-sebészeti József-Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei, Bp., ELTE Levéltár. 138 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 18.) Sárközi Gabriella: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken Bp., ELTE Levéltár. 200 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 19.) Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 584 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20.)

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

A magyar lengyel és lengyel magyar orvosi közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig)

A magyar lengyel és lengyel magyar orvosi közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 54. Kapronczay Károly A magyar lengyel és lengyel magyar orvosi közegészségügyi kapcsolatok múltjából (1945-ig) Budapest, 2013 Megjelent a Magyar

Részletesebben

Ajánlott irodalom a botanika magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a botanika magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a botanika magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiai munkák Vezeték a Természetrajzi Füzetek első tíz évi folyamának foglalatjához. 1877 1886. Összeáll.: Schmidt Sándor.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések:

BIBLIOGRÁFIA. A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban. Rövidítések: BIBLIOGRÁFIA A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1986-ban Rövidítések: Együtt Évf. IG Kvt KvtF MKsz MG Együtt. A Szolnok Megyei Könyvtárak Híradója Évfordulóink a Műszaki-

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Rövidítések akv. = anyakönyv DREKK = Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtárának Kézirattára, Pápa DREL = Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára, Pápa MOL = Magyar Országos

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL

BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL BIBLIOGRÁFIA AZ ALKOTMÁNYRÓL A magyar alkotmány- (közjog-) történet összefoglaló munkái Asztalos László Csizmadia Andor Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet. (Átdolgozta Horváth Pál, Stipta István,

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben