Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához"

Átírás

1 Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, Bp., FPK. VIII, 331 p. Magyar felsőoktatástörténeti irodalom, Bibliográfia. Szerk.: Ladányi Andor, Végh Ferenc. Bp., FPK. 428 p. Magyar neveléstörténeti irodalom Márkus Gábor gyűjtését kieg.: Mészáros István, Gazda István. Bp., Könyvért. XI, 140 p. A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája, Összegyűjt.: Baranyai Mária, Keleti Adolf, Jáki László. Bp., OPKM. XIII, 148, 90 p. Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp., OPKM. 345 p. A magyar katonai oktatás története. Válogatott bibliográfia. Szerk.: Bakos Klára, Czuthné Garai Ágnes. Bp., ZMNE. 121 p. A Beszédjavító Intézet tanárainak logopédiai és beszédjavítással kapcsolatos munkái 1894-től napjainkig. Összeáll.: Oláhné Tóth Edina. Bp., Beszédjavító Intézet. 44 p. Dr. Mészáros István művelődéstörténeti szakirodalmi munkásságának időrendi bibliográfiája, Összeáll. és szerk.: Tölgyesi József. Bp. Veszprém, Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. 100 p. A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerk.: Magyary Zoltán. Bp., Tud. Társ. és Int. Orsz. Szöv. 628 p. Csiki László: Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. Bp., Pátria ny. 156 p., 11 t. Ladányi Andor: A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora második felében. Bp., FPK. 344 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok 1.) Gordosné Szabó Anna: Gyógypedagógia-történet 1 2. köt. Bp., Tankönyvkiadó. 198 p.; 154 p. Iratok a magyar felsőoktatás történetéből Szerk., bev.: Sashegyi Oszkár. Bp., FPK. 435 p. Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., Akadémiai. 292 p., 3 t. Dokumentumok a magyarországi felsőoktatás történetéből, Szerk.: Tóth András, Ladányi Andor. Bp., FPK. 111 p.

2 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon között. Bp., Akadémiai. 671 p. Bernáth László: Az építőipari nevelés-oktatás története. Az ókortól 1945-ig. 3. kiad. Pécs, Műszaki Főiskola. 217 p. Herner János (szerk.): Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz Szeged, JATE. 153 p. Mészáros István: Iskolatörténeti kaleidoszkóp. Értékek és érdekességek az oktatás-nevelés multjából köt. Bp., Artemis. 179, 176 p. Jáki László: A magyar neveléstudomány forrásai. Bp., OPKM. 345 p. Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Bp., Művelődési Minisztérium. 410 p. 22 t. Régi magyar egyetemek emlékezete. Memoria Universitatum et Scholarum Maiorum Regni Hungariae Szerk. és bev.: Szögi László. Ford.: Bene László, Gróczné Somlai Edit, Horváth Gudrun, Muth Ágota Gizella. Bp., ELTE. 232 p. Az interneten is olvasható: A zsidó iskolaügy története Magyarországon. Szerk.: Balogh László. Bp., OPKM. 127 p. (Neveléstörténeti füzetek) Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó. 313 p. A magyar repülőhadmérnök-képzés története itthon és külföldön. Bp., Magyar Hadtudományi Társaság Légierő Szakosztálya. 163 p. Mészáros István Németh András Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Bp., Osiris. 479 p. Tarjányi Zoltán: A keresztény nevelés és oktatás története. 2. jav., bőv. kiad. Bp., Szent István Társulat. 206 p. (Pedagógia 1.) Balogh Adalbert et al.: Az erdélyi magyar agrároktatás múltja, jelene, jövője. Tîrgu-Mureş, Nico. 100 p. Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története. Bp., ÚMK. 183 p. (Oktatás és társadalom)

3 TÖRTÉNETI MUNKÁK A MAGYAR EGYETEMEKRŐL Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, TTK (előzménye: Nagyszombati Egyetem; alapítva: 1635) Bibliográfiák Horváth Ignác: A budapesti kir. m. Tud.-Egyetem bölcsészeti karának irodalmi munkássága Bp., Franklin. IV, 455 [1] p. Déri Miklósné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája. Bp., Tankönyvkiadó. 87 p. (A Budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai 19.) Szögi László: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai köt. Bp., ELTE. XXXIV, 247 p.; p. Pauler Tivadar: A budapesti m. kir. tudományegyetem története. I. köt. I III. füz. Bp., Kilián. I. füz. (1880) 180 p.; II. füz. (1882) p.; III. füz. (1885) p. Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar története Bp., PPTE. 716 p. (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 4.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története Szerk.: Sinkovics István. Bp., ELTE. 448 p. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve Főszerk.: Sinkovics István. Szerk.: Szögi László. Bp., 1989 [1990]. ELTE. 171 p., [12] t. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának története, Szerk.: Priszter Szaniszló. Bp., ELTE. 232 p. A Csillagászati Tanszék negyed évezrede. Évfordulós kötet. Szerk.: Petrovay Kristóf. Bp., ELTE Csillagászati Tanszéke. 153 p. (Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University. Vol. 16.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. [Elektronikus dokumentum]. Szerk.: Szögi László, Varga Júlia, Pordány Katalin. Bp., ELTE. CD-ROM. Szögi László Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Bp., ELTE Levéltára. 71 p. Borsodi Csaba: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben, A képeket vál., bev. és szerk.: Tüskés Anna. Bp., ELTE BTK. 293 p. Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története képekben. Bp., ELTE. 281 p. Knapp Éva Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára. Bp., ELTE Egyetemi Könyvtár. 224 p.

4 Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Kar, Hittudományi Kar (előzménye: Nagyszombati Egyetem; alapítva: 1635) Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története Bp., PPTE. XIV, 728 p. (Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 2.) Hermann Egyed Artner Edgár: A hittudományi kar története Bp., PPTE. XV, 596 p. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Története) A közigazgatástudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és Államtudományi Karán között köt. Bp., ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. 279 p.; p. Török József Legeza László: A Hittudományi Kar története, Bp., Mikes. 48 p., [48] t. A Jogi Kar professzorainak hozzájárulása a hazai jogtudomány fejlődéséhez, Könyvkiállítás a budapesti tudományegyetem alapításának 375. évfordulója alkalmából. Szerk.: Földi András. Bp., ELTE ÁJK. 169 p. (Bibliotheca iuridica Miscellanea 31.) Kádár Zsófia Kiss Beáta Póka Ágnes: A Nagyszombati Egyetem teológiai karának hallgatósága, Bp., ELTE Levéltár PPKE Hittudományi Kar. 430 p. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 26.) Selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia (alapítva: 1763.; jogutódai: Miskolci Egyetem, Soproni Egyetem) Bibliográfia A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, NME. 370 p. Faller Gusztáv: A Selmeczi M[agyar] K[irályi] Bányász és Erdész-Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve Selmecz, Joerges. IV, 351 p. Mihalkovits János: Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon. Sopron, Sopr. Egy. 42, 2 p., 6 t. Mihalovits János: A selmeci Bányaszati Akadémia alapítása és fejlődése 1846-ig. Sopron, M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara. 68 p. Proszt János: A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. Sopron, Röttig-Romwalter Nyomda. 42 p., 10 t. Hiller István, id.: Hazánk első szakkönyvtárának kialakulása. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának története. Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem. 291 p.

5 Zsámboki László: A selmeci műemlékkönyvtár. Miskolc, NME Közp. Kvt. 73 p. (A Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai) Zsámboki László (szerk.): A selmeci bányászati és erdészeti akadémia oktatóinak rövid életrajza és szakirodalmi munkássága Miskolc, NME. 370 p. Instrukció. Selmecbánya Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, NME. 24 p. Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián Visszaemlékezések a selmeci-soproni főiskolás diákéletre, Schmidt Gusztáv és Sík Lajos gyűjtései alapján összeáll.: Sík Lajos. Pécs, Mecseki Bányászati Múzeum. 279 p. Selmectől Miskolcig A magyarországi felsőoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem. 297 p. Systema Academiae Montanisticae. Selmecbánya, Szerk.: Zsámboki László. Miskolc, 1985 [1988]. NME Lvt. 28 p. Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, Soproni Egyetem. 111 p. Az interneten is olvasható: Zsámboki László: Selmecről indultunk. A mai Miskolci Egyetem ősének, az egykori bányászati, kohászati és erdészeti alma maternek története és alapvető dokumentumai 1735-ös alapításától 1949-es Miskolcra településéig. Miskolc, Miskolci Egyetem. 326, [1] p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai 26.) Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján. Selmecbánya, Szerk.: Zsámboki László. Miskolc Kassa, Miskolci Egyetem Technická univerzita v Kosiciach. 311 p. A növénytan oktatásának kétszáz éve, Selmec Sopron. Szerk.: Bartha Dénes. Sopron, OEE. 161 p. (Erdészettörténeti közlemények) Bőhm József et al.: A magyarországi felsőfokú bányaipari szakoktatás története, Bp., Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség. 208 p. Zsámboki László: Selmecről indultunk, Az akadémiai szintű műszaki felsőoktatás magyarországi megindításának 250. évfordulójára. Miskolc, Miskolci Egyetem. 144 p. Semmelweis Orvostudományi Egyetem (alapítva: 1769-ben Nagyszombatban) Bibliográfiák Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem levéltára, Repertórium. Bp., SOTE. 205, XVI p. Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat, Buda, Pest, köt. Bp., Borda Antikvárium. 308, 312 p. + Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Bécs: egyetem és Iosephinum, köt. Zebegény, Borda Antikvárium. 324 p.

6 Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom Előszó: Vizi E. Szilveszter. Bp. Piliscsaba, Magyar Orvostörténelmi Társaság Magyar Tudománytörténeti Intézet. 455 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 29.) + Dörnyei Sándor: Magyar orvostörténeti bibliográfia Bp., OOKDK. VI, 275 p. Dörnyei Sándor: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig. Bp. Piliscsaba, MGyT Magyar Tudománytörténeti Intézet SOMKL Ernyey József Könyvtára. 316 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 35.) Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar Tudomány-Egyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával. 122 képpel és két szines táblával. Bp., Eggenberger. XXXVI, 1003 p. Győry Tibor: Az Orvostudományi Kar története Bp., XVI, 842 p., 14 t. (A Királyi Magyar Pázmány Péter-tudományegyetem Története 3.) A Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem jubileumi évkönyve az Orvosi Kar alapításának 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Rigó János. Bp., SOTE. 120 p., 18 t. Schultheisz Emil: A nagyszombati egyetem orvostanárai. Bp., OPKM. 99 p. (Mesterek és tanítványok) Schultheisz Emil Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 403 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 55.) Rectores medici. Nagyszombat Budapest. Szerkbiz. elnöke: Monos Emil. Bp., Semmelweis. 148 p. A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán végzett orvostanhallgatók jegyzéke, Szerk. és bev.: Molnár László. Összeáll.: Baloghné Medvegy Teréz, Magasházyné Székesvári Ildikó. Bp., Semmelweis. 392 p. (A Semmelweis Egyetem Levéltárának kiadványai) Hereditas Minervae. Válogatás a Semmelweis Egyetem kultúrtörténeti értékeiből. Összeáll.: Kenyeres Ibolya. Bev.: Molnár László. Bp., Semmelweis. 191 p. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (alapítva: 1782-ben Institutum Geometricum néven, a Tudományegyetem keretében) Bibliográfiák A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak és kutatóinak szakirodalmi munkássága Szerk.: Kósa Győző. Bp., Tankönyvkiadó. 278 p. Hodinka László Károlyi Zsigmond Végh Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem történetének bibliográfiája Bp., BME Központi Könyvtára. 306 p.; p. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok. 20.)

7 Szögi László: A Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára. Repertórium. 1. [köt.] (1967). Bp., BME Központi Könyvtára. 263 p., 5 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 24.) Zelovich Kornél: A m. kir. József Műegyetem és a hazai technikai felsőoktatás története. Bp., Pátria. 371 p. Az interneten is megtalálható a BME OMIKK honlapján. Az Institutum Geometricum (Mérnöki Intézet) alapításának százötvenedik évfordulójára Bp., Műegyetem. 92 p. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum. Bp., Tankönyvkiadó. 190 p., 2 t., 4 térk. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 5.) Móra László: A Műegyetemi Könyvtár története, Bp., BME. 226 p., [22] t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 22.) Szögi László: Mérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon Institutum Geometrico, Hydrotechnicum. Bp., ELTE. 261 p. Szabadváry Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem 200 éve Végh Ferenc: A Műegyetem nagyjai. Előszó: Polinszky Károly. Bp., BME. 168 p. Végh Ferenc: Műegyetemi rektori beszédek. Bp., BME Központi Könyvtára. 104 p. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 27.) Pedroni Emma Anna: A Műegyetem történeti kincsei. Bp., A Jövő Mérnöke Alapítvány. 20 p. (Egyetemtörténeti füzetek) Szögi László: Az évszázados universitas. Bp., Professzorok Háza. 238 p. (Magyar felsőoktatás könyvek 19.) A felvételi rendszer változásai a források tükrében Összeáll.: Osváth Zsolt. Bp., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 98 p. (Fejezetek a Műegyetem múltjából. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 1.) A királyi József Műegyetem vezetőtestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke, Összeáll.: Batalka Krisztina. Bp., BME OMIKK. 131 p. (Fejezetek a Műegyetem múltjából. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 2.) Németh József: A Műegyetemtől a világhírig. Képes egyetemtörténet. Bp., Műegyetem Kiadó. 230 p. Több egykorú forrás megtalálható a BME OMIKK könyvtárának internetes adatbázisában. Királyi József Műegyetem igazgatói és tanártestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke, Összeáll.: Liszkay Cecília. Bp., BME OMIKK. 32 p. (Fejezetek a műegyetem múltjából 4.)

8 Állatorvostudományi Egyetem (alapítva: 1787-ben a Tudományegyetem keretében) Bibliográfiák Magyar állatorvosi könyvészet Bp., Kilián. XII, 346 p. (Állatorvosi kézikönyvtár 8.) Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára. Repertórium (1741) Bp., Állatorvostudományi Egyetem. 213 p., [20] t. (Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 1.) Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Bp., Állatorvostudományi Egyetem. (Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai) Többkötetes könyvsorozat. Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. II. Az állatorvostörténet-írás szakirodalma 1944-ig. Piliscsaba, [2006]. Magyar Tudománytörténeti Intézet p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 39/2.) Thanhoffer Lajos: Az állatorvosi tudomány és állatorvosi tanintézetünk története. Az állatorvosi szakoktatás hazánkban való megkezdése százados emlékünnepére febr. 6- ára. Bp., Eggenberger. VII, 64 p. Facsimile kiadás: Bp., Kotlán Sándor: A magyar állatorvosképzés története Bp., Pátria. 210 p. Kovács Gyula Fehér György: Biographia. Ehunyt tanáraink és előadóink életrajza. 2. bőv. kiad. Bp., Állatorvostudományi Egyetem Mezőgazdasági Könyvkiadó. 227 p. 200 éves a magyar állatorvosi felsőoktatás. Szerk.: Holló Ferenc. Bp., Mezőgazdasági. 463 p. Bakonyi Ferencné: Az Állatorvostudományi Egyetem Könyvtárának két évszázada. = Könyvtáros 37 (1987) No. 5. pp Karasszon Dénes: A magyar állatorvoslás kultúrtörténete. I. Történeti áttekintés. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 231 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 39/1.) 225 éves a magyar állatorvosképzés. Szerk.: Perényi János. A szakmatörténeti fejezeteket írta: Kótai István. Bp., Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. 304 p. Az állatorvoslás története képekben a felsőfokú képzés kezdetéig. Összeáll.: Karasszon Dénes. Bp., Alpha Holding. 333 p.

9 Keszthelyi Georgikon (alapítva: 1799) Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon Bp., Akadémiai. 245 p. Csiki László: Intézményünk története a Georgikontól napjainkig. Keszthely, Keszthelyi Agrártud. Egyetem. 29 p. Georgikon 175. Szerk.: Sági Károly. Bp., Mezőgazdasági. 278 p. Csiki László: A keszthelyi agrárfelsőoktatás története. Átdolg. és a 8. fejezetet írta: Pétervári András. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 61 p., [4] t. Orosz István Für Lajos Romány Pál: Magyarország agrártörténete. Bp., Mezőgazda Kiadó. 806 p. Georgikon 200. Emlékkönyv a Georgikon alapításának 200. évfordulójára köt. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 445, 382 p. Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. Az európai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a keszthelyi uradalomban a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig. Agrártörténeti, agrártudomány-történeti monográfia. Bp., Centrál-Európa Alapítvány. 366 p. Festetics György emlékkötet. Összeáll.: Pétervári András. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdtudományi Kar. 67 p. (Georgikon kiskönyvtár) Szabó István Almádi László: A növénytan és növényélettan története Keszthelyen. Keszthely, PATE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 145 p. (Georgikon kiskönyvtár) Debreczeni Béláné et al.: A talajtan és agrokémia története a Georgikon Karon. Keszthely, VE GMK. 244 p. Dokumentumok a keszthelyi agrárfelsőoktatás történetéből. Magyar Királyi Gazdasági Akadémia Összeáll.: Pőr Csilla, Zsidi Vilmos. Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. 165 p. (A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Levéltárának kiadványai 1.) Georgikon 215. Vive memor nostri rigidi servator honesti. Úgy élj, emlékezz, hogy a becsületnek őrzője vagy! Keszthely, Pannon Egyetem Georgikon Kar. 42 p. Mosonmagyaróvári agrár-felsőoktatási intézet (alapítva: 1818) Bibliográfia Rodiczky Jenő: A magyar-óvári m[agyar] k[irályi] Magyar-Óvár Gazdasági Felsőbb Tanintézet könyvtárának jegyzéke. Magyar-Óvár, Czéh Ny. 137 p.

10 Vörös Antal: Óvár, Óvár A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve. [ ]. Bp., Mezőgazdasági. 223 p., 1 t. Dudits Dénes: Szemelvények a magyaróvári mezőgazdasági felsőoktatás történetéből. Mosonmagyaróvár, Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar. 183 p. Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve. ( ). Mosonmagyaróvár, PATE. 314 p., 1 t. + Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve. Képmelléklet. Mosonmagyaróvár, PATE. XLVII p. Németh Attila (szerk.): Biographiae Óvárienses I. Válogatott életrajzok a magyaróvári agrárfelsőoktatás 190 éves történetéből ( ). Mosonmagyaróvár, Óvári Gazdászok Szövetsége. 307 p. Kertészeti Egyetem (alapítva: 1853) a kiemelkedő személyiségek tükrében Geday Gusztáv: A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Könyvtárának története, Bp., Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. 58 p. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola kiadványai) Kert a parlagon. Mohácsy Mátyás életútja a kertgazdaság szolgálatában. Mohácsy Mátyás kéziratai, jegyzetei és elbeszélései alapján írta Dobray Endre. Bp. Szombathely, Natura Vas Megyei Ny. 375 p., 22 t. Geday Gusztáv Hornyák Márton: Kertészeti Egyetem. [ ]. Bp., Kertészeti Egy. 139 p., [12] t. Válogatott fejezetek dr. Entz Ferenc Kertészeti füzetek c. művéből. Fel. szerk.: Geday Gusztáv. Bp., AGROINFORM. 216 p. Geday Gusztáv: Entz Ferenc. Bp., Akadémiai. 233 p., [1] t. (A múlt magyar tudósai) Emlékezés Mohácsy Mátyásra. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti Egyetem. 130 p., [1] t. (Kertészeti Egyetem kiadványai) Rudinai Molnár István emlékülés. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti Egyetem Kertészettörténeti Bizottság. 215 p. (Kertészeti Egyetem kiadványai) Lippay János tudományos ülésszak előadásainak és posztereinek összefoglalói, november 10. Szerk.: Geday Gusztáv. Bp., Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem. XXXVIII, 459 p. (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kiadványai)

11 Kolozsvári Tudományegyetem (alapítva: 1872) A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem története és statisztikája. I. rész: Az egyetem eszméjének s a kolozsvári M. Kir. Ferencz-József-Tudomány-egyetemnek története. Összeáll.: Márki Sándor. + II. rész: A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József Tudomány-egyetem statisztikai adatai. Összeáll.: Pisztóry Mór. + III. rész: A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem almanachja és tanrendje az MDCCCXV VI-ik tanév II. felére. Kolozsvár, Ajtai. VI, 142, 77, [2] p. Emlékkönyv. A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek Orvosi és Természettudományi Intézetei. Bp., Kolozsvári Egyetem. 418 p., 1 t. Márki Sándor: A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története, Szeged, Városi Ny. 177 p. Bisztray Gyula Szabó T. Attila Tamás Lajos (szerk.): Erdély magyar egyeteme. Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet. 470, VII p., [3] t. Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem ( ) létesítésének 125. évfordulója alkalmából. Szerk.: Katona Szabó István. Bp., Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete, Bolyai Egyetemért Alapítvány. 144 p. Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem. Emlékkönyv. Összeáll.: Gazda István köt. Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet. 447 p. Gaál György: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzásai. 3. átdolg., bőv. kiad. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 274 p. Debreceni Egyetem (agrár-felsőoktatás, alapítva: 1868.; Tudományegyetem, alapítva: 1914) Bibliográfiák Debreceni egyetemi bibliográfia rész. Természettudományi Kar. Szerk.: Módis László Ludányi Valéria. Bp., Tankönyvkiadó. 303 p. Debreceni egyetemi bibliográfia. 2/1. rész. Bölcsészettudományi Kar /2. rész Szerk.: Korompai Gáborné. Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. 307 p. A későbbiekben évenkénti bontásban. A Debreceni Tudományegyetem története Szerk.: Némedi Lajos. Debrecen, Alföldi ny. 385 p.

12 A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. Főszerk.: Szász Gábor. Debrecen, DATE. 459 p. Kapusz Nándor Petrovics Alica Vásárhelyi Ferencné: Kilencvenéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza, átd. kiad. Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. 990 p. 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás, Szerk.: Fürjné Rádi Katalin. Debrecen, DE AMTC. 160 p. Orosz István ifj. Barta János (szerk.): A Debreceni Egyetem története, Debrecen, Debreceni Egyetem. 576 p. Tósaki Árpád: A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának alapítása és története, Debrecen, Debreceni Egyetem. 79 p. Mudrák József: A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története, Debrecen, Debreceni Egy. K. 206 p. A Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar története. 100 éves a Debreceni Egyetem. Jubileumi kiadvány. Összeáll.: Loch Jakab. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. 129 p. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar története. 100 éves a Debreceni Egyetem. Jubileumi kiadvány. Összeáll.: Loch Jakab. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. 301 p. Papp László: Amikor a Nagyerdő még a Bem térig ért. Emlékek a 100 éves Debreceni Egyetemről, különös tekintettel a Tisza István és a Kossuth Lajos Tudományegyetemekre Debrecen, Szerzői kiad. 634 p. Szegedi Egyetem (alapítva: 1921) Bibliográfia Szegedi egyetemi almanach. [1. köt.] József Attila Tudományegyetem, Szeged, JATE. 559 p. + [2. köt.] Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szeged, SZOTE. 493 p. Szabó Tibor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története. Közrem.: Zallár Andor. Szeged, SZTE. 139 p. A szegedi tudományegyetem múltja és jelene, Szerk.: Szentirmai László, Ráczné Mojzes Katalin. Szeged, József Attila Tudományegyetem. 517 p., [24] t. Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar, Szeged, SZOTE. 192 p. F. Tóth Géza: Geológusképzés Szegeden, Miskolc, Szerző. 460 p. Szegedi Tudományegyetem. 85 éves a szegedi felsőoktatás. Szeged, SZTE. 151 p.

13 A szegedi gyógyszerészképzés és a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar története. Szerk.: Erős István. Szeged, JATE. 278 p. A Szegedi Tudományegyetem és elődei története, Szerk.: Makk Ferenc, Marjanucz László. Szeged, Szegedi Egy. K. 19 p. Pécsi Egyetem (alapítva: 1914.; pécsi működés kezdete: 1921) Bibliográfia A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta, szerkesztette és kiadta Vitéz Szabó Pál. Pécs, Dunántúl. IV, 290 p., 1104 has. A pécsi egyetem történetéből. Szerk.: Csizmadia Andor. Bp., Tankönyvkiadó. 285 p., 6 t. A 600 éves jogi felsőoktatás történetéből, A pécsi egyetemtörténeti konferencia anyagából, okt. 12. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, Pécsi Szikra ny. 162 p. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 60.) Jubileumi tanulmányok köt. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Bizottsága. 285 p., 6 t.; 413, [1] p. A Pécsi Orvostudományi Egyetem ünnepi évkönyve Szerk.: Antal Ernő, Hajnal József et al. Pécs, POTE. 270 p. A pécsi egyetemalapítás 600. évfordulójára. ( ). Összeáll.: Csizmadia Andor. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar. 56 p. (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 78.) Fejezetek a pécsi egyetem történetéből. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, Ny. n. 367 p. Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Ádám Antal, Benedek Ferenc, Szita János. Pécs, Ny. n. 432 p. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 95.) Benke József: A Pécsi Orvostudományi Egyetem története. Pécs, POTE. 346 p. Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. Pécs, POTE. 240 p. Benke József: Egyetemünk története. Pécs, Alexandra. 489, [2] p., LXXX t. Memoria Professorum Quinqueecclesiensium. Az Erzsébet Tudományegyetem és a jogutód intézmények professzorai. Pécs, Universitas Quinquecclesiensis. 117 p.

14 Magyar tanulók külföldi egyetemeken (peregrináció) Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, Kriterion. 399 p. Hoffmann Gizella (szerk.): Peregrinuslevelek, Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szeged, JATE. 473, [44] p. Katona Tünde Latzkovits Miklós (sajtó alá rend.): Külföldi tanulmányutak dokumentumai, Szeged, JATE. 370 p. (Lőcsei stipendiánsok és literátusok) (Fontes rerum scholasticarum 2/1.) Monok István: Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. Bev.: Balázs Mihály. Szeged, JATE. 73 p. (Peregrinatio Hungarorum 7.) Tonk Sándor Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, Szeged, JATE. XI, 392 p. (Fontes rerum scholasticarum 4.) Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, augusztus elhangzott előadások]. Szerk.: Békési Imre köt. Szeged Bp., Scriptum Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság p. Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein Bp. Szeged, Budapest-Gödöllői Egyetem és Főiskola Levéltára ELTE Levéltár. 391 p., [1] t. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1.) Varga András: A königsbergi egyetem magyar diákjai, Szeged, Scriptum. 34 p. (A Lymbus füzetei 39.) Kiss József Mihály: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, Bp., ELTE Levéltár. 143 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 2.) Szögi László: Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 208 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3.) Márta Font László Szögi: Die ungarische Universitätsbildung und Europa. Pécs, Univ. Pécs. 235 p. Mészáros Andor: Magyarországi diákok a prágai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 180 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 4.) Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 861 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5.) Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, (1798). Bp., ELTE Levéltár. 123 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6.) Szögi László Kiss József Mihály: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 502 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7.) Fazekas István: A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói (1951). Bp., ELTE Levéltár. 555 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8.) Szögi László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon Bp., ELTE Levéltár. 206 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9.)

15 Patyi Gábor: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon Bp., ELTE Levéltár. 529 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 10.) Szögi László: Budai, pesti és óbudai diákok külföldi egyetemjárása Bp., Budapest Főváros Levéltára. 153 p. (Budapest történetének forrásai) Tar Attila: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon, Bp., ELTE Levéltár. 418 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 11.) Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin, Bp., ELTE Levéltár. 392 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 12.) Hubbes Éva: Benkő Ferenc egyetemjárása. Tanulmány és Benkő Ferenc peregrinációs albuma. Rudabánya, Érc- és Ásványbányászati Múzeum. 141 p. Kissné Bognár Krisztina: Magyarországi diákok bécsi tanintézetekben Bp., ELTE Levéltár. 552 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 13.) Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 116 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14.) Peregrinálók. Negyvenhárom magyarországi és erdélyi orvostanhallgató életrajza Szerk.: Dörnyei Sándor. Ford., magyarázatok, előszó: Magyar László András. Zebegény, Borda Antikvárium. 185, [2] p. Bozzay Réka Ladányi Sándor: Magyarországi diákok holland egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 329 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 15.) Szlavikovszky Beáta: Magyarországi diákok itáliai egyetemeken, Bp., ELTE Levéltár. 190 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 16.) Futaky István: Göttinga. A göttingeni Georg-August-Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén. Bp., MTA Egyetemtörténeti Albizottsága ELTE Levéltára. 240 p. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 7.) Leipold Árpád: Zöld peregrinációban. Magyarországi diákok erdészeti tanulmányai Ausztria, Németország és Svájc felsőoktatási intézeteiben, Bp., OEE Erdészettörténeti Szakosztály. 148 p. (Erdészettörténeti közlemények) Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Szerk.: Gurka Dezső. Bp., Gondolat. 173, [18] p. Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 486 p., [8] t. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 17.) Robert Offner Hansgeorg von Killyen: A bécsi orvos-sebészeti József-Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei, Bp., ELTE Levéltár. 138 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 18.) Sárközi Gabriella: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken Bp., ELTE Levéltár. 200 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 19.) Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, Bp., ELTE Levéltár. 584 p. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20.)

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919

Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919 SZÖGI LÁSZLÓ: Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárában közel két évtizede folyó kutatások eredményeként lényegében

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék

OKTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI 2014/2015. tanév tavaszi félév. Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék Gazdálkodás és Menedzsment Tanszék BUDAPEST Oktató neve szoba-szám telefon e-mail Dr. Bartók István 309 06-1/450-2420/235 mellék bartok.istvan@edutus.hu Fabricius-Ferke György 06-1/450-2420/225 mellék

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon (Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építőipari

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY

2013.04.20 Hungaria Classic VÉGEREDMÉNY Osztály: Oldtimer Kategória: Abszolút 1 2 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Csilla Jaguar 420 Sovereign 1968 Extra 1 0 31 0 156 125 Szakaszeredmények 1: 4(7.) 2: 2(3.) 3: 13(12.) 4: 8(5.) 5: 5(7.) 6: 7(1.)

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben