Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú felhasználási célhoz nem kötött kölcsönhöz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú felhasználási célhoz nem kötött kölcsönhöz"

Átírás

1 Hiteliktatószám: Ügyintéző: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú felhasználási célhoz nem kötött kölcsönhöz továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. képviselik: [ ] és [ ] együttesen cégjegyzék száma: cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága KSH szám: adószáma: kirendeltség: [megnevezés, cím] mint kölcsönnyújtó a továbbiakban: Takarékszövetkezet másrészről név: [ ] előző neve: [ ] szül. helye, ideje: [ ] anyja neve: [ ] lakcíme: [ ] levelezési címe 1 : [ ] személy azonosító okmány típusa, száma: [ ] adóazonosító jele: [ ] állampolgársága: [ ] mint kölcsönfelvevő a továbbiakban: Adós I. 2 és név: [ ] előző neve: [ ] szül. helye, ideje: [ ] anyja neve: [ ] lakcíme: [ ] levelezési címe 3 : [ ] személy azonosító okmány típusa, száma: [ ] adóazonosító jele: [ ] állampolgársága: [ ] mint kölcsönfelvevő a továbbiakban: Adós II. (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) együttesen: Felek, Szerződő felek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 1. A KÖLCSÖN KONDÍCIÓI 1.1. A Takarékszövetkezet a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel a [ ] Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban [ ] hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben [ ] cím alatt található ingatlan [ ] tulajdoni hányadon alapított jelzálogjog fedezete mellett az Adós részére szabad felhasználású jelzálogkölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt a jelen Szerződésben és a Szerződés 1. számú függelékében foglalt Általános Szerződés Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételekkel (a továbbiakban együtt: Szerződés). A Kölcsön e Szerződés szerinti visszafizetésére az Adós <Alt Adós I. és Adós II. egyetemleges kötelezettséget vállal> kötelezettséget vállal. 1 Akkor kell feltüntetni, ha eltér az állandó lakcímtől! 2 Ha csak egy adós van, akkor : Adós 3 Akkor kell feltüntetni, ha eltér az állandó lakcímtől! 1/9

2 1.2. A Kölcsön célja: felhasználási célhoz nem kötött A Kölcsön típusa: jelzáloghitel, annuitásos (egyenlő havi törlesztésű) forintkölcsön. A Kölcsön összege: [ ],- Ft, azaz [ ] forint A Kölcsön futamideje: [ ] hónap A törlesztő részletek száma: [ ] darab, az induló havi törlesztő részlet jelen szerződéskötés napján számított összege:[ ],- Ft, azaz [ ] forint. Törlesztő részlet fizetésének gyakorisága: havi Törlesztő részletek esedékessége: minden hónap [ ]. napja, ha az munkaszüneti nap, az azt követő első munkanap. Az Adós tudomásul veszi, hogy a tényleges törlesztő részlet összege a folyósítás(ok) napján kerül megállapításra, így az a szerződéskötéskor megállapított, fent írt törlesztő részlet összegétől eltérhet. Az első törlesztő részlet esedékessége a Kölcsön folyósítását követő hónap [ ]. napja. A Kölcsön lejárata: a futamidő utolsó hónapjának a [ ]. napja, amelynek legkésőbbi időpontja [ ]. 2. AZ ADÓS ÁLTAL FIZETENDŐ KAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK 2.1. Az Adós a Kölcsön ellenszolgáltatásaként a Kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: a) Ügyleti kamatot aa) Az Ügyleti kamat évi mértéke a szerződéskötéskor hatályban lévő Hirdetmény alapján: 6 havi BUBOR referencia kamatláb [ ] % + [ ] kamatfelár összege. Az ügyleti kamat mértéke az első kamatperiódusban évi [ ] %. A kamatperiódus megegyezik a naptári félévvel (6 hónap). Az első kamatperiódus a folyósítás napjától a folyósítás naptári félévének utolsó napjáig tart, az azt követő kamatperiódusok időtartama a naptári félévvel egyező, kivéve az utolsó kamatperiódust, amelynek zárónapja a kölcsön lejáratának a napja. A Takarékszövetkezet az első kamatperiódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza az új kamatperiódusban alkalmazott referenciakamat mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. A Hitelintézet a fogyasztót rendszeresen a honlapján (www.felsozsolcatakarek.hu) közzétett Hirdetményében tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. A referencia kamatváltozás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon is megtekinthető. ab) Kamatfelár: A 3 évet meghaladó futamidejű jelzáloghitelek esetében a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 (öt) alkalommal, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 4 A kamatfelár módosítására a Takarékszövetkezet a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A Kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: [ ] [ ] [ ] 4 A Kamatfelár mértéke amennyiben a hitel futamideje a 36 hónapot meghaladja változó, mely a MNB által közzétett H4F elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató mértékével változhat a jogszabályban meghatározott időközönként. A kamatfelárváltoztatási mutató: 3-18 éves futamidejű hitelek esetében a H4F3 2/9

3 Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Takarékszövetkezet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) oldalon megtekinthető. Kamat és kamatfelár változás: <Alt> A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a kölcsönszerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és e Kölcsön kamatfeltételei a fogyasztó Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatóak. 5 A 3 évet meghaladó futamidejű kölcsön a szerződésben meghatározott referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtható. Ezen kölcsönök utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. b) Egyszeri Hitelbírálati Díj A Kölcsön [ ] %-a, azaz [...] Ft. Az egyszeri Hitelbírálati Díj összegét az Adós a Kölcsön folyósításával egyidejűleg köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni. Az Adós a jelen Szerződés aláírásával megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy a Kölcsön teljes összegére vetített egyszeri Hitelbírálati Díj a Kölcsön összege terhére kerüljön elszámolásra. c) Éves Zárlati Díj: [ ] Ft, azaz [ ] forint. d) Az Adós által fizetendő a THM számításánál figyelembe vett költségek da) Értékbecslés során az Adós által az értékbecslőnek közvetlenül megfizetett költség: [ ] Ft, azaz [ ] forint. db) Ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárások költsége: - általános földhivatali eljárás díja ingatlanonként: Ft, azaz Hatezer-hatszáz forint; - hiteles tulajdoni lap lekérésének díja ingatlanonként: Ft, azaz Hatezer-kettőszázötven forint; - nem hiteles tulajdoni lap lekérésének díja (TAKARNET) ingatlanonként: Ft, azaz Egyezer forint; - ingatlan-nyilvántartási eljárás díja ingatlanonként: Ft, azaz Tizenkettőezer-hatszáz forint. 2.2 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója (THM) a Szerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva: [ ]%. A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM a szerződéskötéskor számított THM-től eltérő lehet. A THM számításánál a Takarékszövetkezet egyébiránt a Kölcsönhöz kapcsolódóan az Adós által választott termék szerinti fizetési számla vezetési díjat is figyelembe veszi. A Szerződéshez előírt, a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlához kapcsolódó jutalékok, díjak és költségek mértékét a lakossági számlavezetés és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó hirdetmény, míg a Kölcsön futamideje alatt a Takarékszövetkezet által felszámítható, esetlegesen felmerülő egyéb díjakat a Szerződésre vonatkozó Hirdetmény (2. sz. függelék) tartalmazza. A THM-re vonatkozó egyéb szabályozást az 1.1 pont szerinti ÁSZF tartalmazza. 2.3 Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjak az alábbiak: a) Szerződésmódosítási Díj, melyet a Takarékszövetkezet az előtörlesztés kivételével az Adóssal megkötött Szerződés, illetve az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírását követően végrehajtott, a jogviszony tartalmát, a Szerződés(ek) bármely feltételét, és/vagy időtartamát érintő 5 Maximum 3 éves futamidejű hitel esetén kell a jelölt bekezdést a szerződés szövegében hagyni! 3/9

4 változtatás (ideértve a futamidő hosszabbítást, fedezetcserét, adóskiengedést a kötelemből, stb. is) esetén számít fel. Mértéke szerződésmódosításonként konkrét összegben kerül megállapításra, megfizetése a szerződésmódosítás aláírásakor esedékes. Mértékére eltérő megállapodás hiányában a mindenkori Hirdetmény az irányadó. A Szerződésmódosítási Díj felszámítására csak az Adós módosítási kérelmének befogadása esetén kerül sor b) Előtörlesztési Díj a Szerződésben megállapított teljesítési határidő előtti részleges vagy teljes előtörlesztés esetén, a Hirdetményben meghatározott mértékben, a Takarékszövetkezetnél az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Adós által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díj. Az Adós a Kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésekor, az ÁSZF-ben meghatározott feltételek fennállása esetén köteles a Takarékszövetkezet részére megfizetni. Az Előtörlesztési Díj megfizetése az előtörlesztett összeg megfizetésével egyidejűleg esedékes, mértékét a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza. c) Rendkívüli Ügyintézési Díj a Hirdetményben meghatározott mértékű, az Adós által kérésére, a jogszabály vagy a Szerződés rendelkezése alapján történő normál ügyintézést meghaladó, de szerződésmódosítást nem igénylő, egyedi ügyintézéskor (halasztás, igazolás kiállítása és egyéb esetekben) fizetendő díj Az Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett esetleges, az Adós által harmadik személy részére közvetlenül megfizetendő költségek az alábbiak: a) Vagyonbiztosítás éves díja várhatóan [ ] Ft/év. b) Közokiratba foglalásért fizetendő költség és díj, amely a Szerződést közokiratba foglaló közjegyző részére fizetendő az általa meghatározott összegben. 3. A KAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA Az Adós számára hátrányosan kizárólag a jelen Szerződésben megállapított kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel. A jelen Szerződésben rögzített kamatfelár, díj, költség Takarékszövetkezet általi egyoldalú, az Adós számára kedvezőtlen módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. 4. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA 4.1. A Takarékszövetkezet a Kölcsönt egy összegben <Alt több részletben 6 >, az alábbi folyósítási feltételek együttes teljesülését követően az azokat igazoló dokumentumok Takarékszövetkezethez történő teljes körű, dokumentált beérkezését követően folyósítja az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett [ ] számú fizetési számlára A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a Szerződés megkötése után az Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot A Kölcsön folyósításának feltételei: 7 Az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlájának és hitelelszámolásiszámlájának (hitelszámla) megléte. A Szerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása / VAGY az Adós közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvényben foglaltaknak megfelelő kötelezettségvállaló nyilatkozata 8. A fedezeti ingatlan(ok)ra fogyasztói zálogszerződés megkötése és közjegyzői okiratba foglalása. A fedezeti ingatlan(ok)ra legalább a Kölcsön összege mértékű vagyonbiztosítási szerződés megkötése, a biztosító értesítése a fedezeti ingatlan(ok) elzálogosításáról, és az értesítésben a Takarékszövetkezetet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként történő megjelölése a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Az Adós az előbbieket a biztosítási kötvény, illetve ajánlat ÉS/VAGY a biztosító, illetve eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni. 6 Több részletű folyósítás esetén kell írni, egyébként törlendő. 7 A folyósítási feltételek közül értelemszerűen törlendők az adott ingatlan jellemzői függvényében a nem releváns feltételek. 8 A Takarékszövetkezet döntése szerint (Hitelezési Bizottság határozata szerint). 4/9

5 A fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra a folyósítást megelőzően kelt tulajdoni lap rendelkezésre állása 2, amely tartalmazza - a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) vonatkozásában a bejegyzett terhek törlésére vonatkozó kérelmet legalább széljegyként (ide értve a haszonélvezeti jog törlésére irányuló kérelmet is) 9 ; - a Takarékszövetkezet javára a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelmet. Az Adós más pénzügyi intézménynél [ ] Bank/Takarékszövetkezet vezetett fizetési számlák esetében beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél rendelkezésre állása. Egyéb: [ ]. 5. TÖRLESZTÉS A Kölcsönt és járulékait az Adós az alábbiak szerint köteles törleszteni: 5.1. A havi törlesztő részletek megfizetése az ügyleti kamattal együtt naptári havonta utólag, a tárgyhót követő hónap [ ]. napján válik esedékessé. A Kölcsön 1.2. pontban rögzített havi törlesztő részlet összege magában foglalja az ügyleti kamatot is., így azt az Adós az egyenlő havi törlesztő részletek (annuitás) teljesítésével fizeti meg. Az Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyv 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. Az Adós tudomásul veszi, hogy az első törlesztőrészlet összege a folyósítás időpontjától függően eltérhet a jelen Szerződésben meghatározott törlesztő részlettől. Amennyiben a folyósítás nem a szerződéskötés időpontja szerinti kamatperiódusban történik, úgy a további törlesztőrészletek összege is eltérhet a jelen Szerződés 1.2. pontjában feltüntetett törlesztő részlettől Az egyéb díjak az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adós által felmerült igény teljesítésekor esedékesek A havi törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetése az Adós nevére megnyitott [ ] számú fizetési számláról (a továbbiakban: Törlesztési számla) történik. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj összegének fedezetét a Törlesztési számlán biztosítani. Az Adós hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat a Törlesztési számláról az esedékessé válás időpontjában a jelen Szerződés rendelkezései és a jelen Szerződésben adott felhatalmazás alapján beszedje. 6. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS 6.1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a késedelmes teljesítése esetén azaz amennyiben a esedékesség/lejárat napjára a törlesztéshez szükséges fedezetet nem biztosítja, a lejárt tartozás (késedelem) időtartamára a Takarékszövetkezet késedelmi kamatot számít fel a fogyasztó Adóssal szemben, a Hirdetményben meghatározott mértékben a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben foglalt korlátozásra figyelemmel A Takarékszövetkezet az Adóst fizetési felhívásban értesíti a késedelmes tartozás összegéről és a késedelem esetleges jogkövetkezményeiről Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségeit az esedékesség napján nem, vagy csak részben teljesíti, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós bármely, Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláját a lejárt összeg és a késedelmi kamat erejéig megterhelni, azaz a lejárt követelést beszámítás útján kiegyenlíteni. Az Adós a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy a nála vezetett bármely számláját az esedékes, de az Adós által meg nem fedezett késedelmes kamattal növelt összeggel az esedékesség napját követően megterhelje Az Adós tudomásul veszi, hogy az esedékes, de általal meg nem fizetett tartozás és késedelmi kamat 6.3. pont szerinti beszedésével összefüggésben felmerült összes többletköltség az Adóst terheli. 9 Abban az esetben feltüntetendő, ha a fedezeti ingatlant egyéb terhek is terhelik és azok törlésére kerül sor a jelzálogjogunk bejegyzése mellett. 5/9

6 7. TÁJÉKOZTATÁSOK 7.1. A Takarékszövetkezet minden kamatperiódus fordulónapját követően a még fennálló kölcsöntartozásról törlesztési táblázat formájában díj-, költség-, és egyéb fizetési kötelezettség mentesen tájékoztatást ad az Adósnak A törlesztési táblázat a törlesztőrészletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás elemét - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - elkülönítetten tartalmazza. A Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatban egyértelműen és tömören jelzi, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. A Takarékszövetkezet a törlesztési táblázatot értesítő levélben küldi meg az Adós részére A jelen szerződéses jogviszonyra vonatkozó egyéb tájékoztatásokról az ÁSZF tartalmaz előírásokat. 8. ELŐTÖRLESZTÉS 8.1. Az Adós a Kölcsönt és járulékait az ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni Amennyiben a Takarékszövetkezet a jelen Szerződés biztosítékát képező ingatlan értékének felülvizsgálata során megállapítja, hogy az aktuális hitelfedezeti érték alapján az ingatlanra adható maximális hitel összegét az Adós fennálló tőketartozása 6 hónapon keresztül folyamatosan meghaladja, úgy a Takarékszövetkezet jogosult az Adóst olyan összegű előtörlesztésére felszólítani, amely ahhoz szükséges, hogy a fedezetség helyreálljon. Az Adós a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles az előtörlesztést teljesíteni. Ezen előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet nem számít fel előtörlesztési díjat. Amennyiben arról a Felek megállapodnak, úgy az előbbi esetben lehetőség van arra is, hogy az Adós pótlólagos biztosítékot ajánljon fel a Takarékszövetkezet részére A Takarékszövetkezet jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek a megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. Az Előtörlesztési Díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza. 9. BIZTOSÍTÉKOK 9.1. Az Adós a Takarékszövetkezet, mint zálogjogosult javára a jelen Szerződés szerinti követelések (így a kölcsöntőke, ügyleti kamat, késedelmi kamat, a Szerződés szerinti egyéb díjak, költségek, valamint a zálogjoggal biztosított követelés és a zálogjog érvényesítésével felmerülő jogérvényesítési költségek) biztosítására az alábbiakban biztosítéko(ka)t nyújtja: A [ ] Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban [ ] hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben [ ] cím alatt található, [miként van bejegyezve: lakás, pince, üdülő, stb.] bejegyzett [...] arányú tulajdoni hányadon a Szerződés mellékletét képező külön szövegezett zálogszerződés szerint Egyéb biztosíték A jelzálogjoggal terhelt fedezeti ingatlanra teljes körű, legalább a Kölcsön összegével megegyező mértékű vagyonbiztosítási szerződés megkötése, és az ingatlan elzálogosításáról a biztosító értesítése, melyben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni. <Alt> Külön szövegezett készfizető kezességi szerződés megkötése a Készfizető Kezessel az Adós Szerződésből eredő tartozásának megfizetéséért a Szerződés [ ] sz. melléklete szerint A Takarékszövetkezetet megilleti az Adós, illetve harmadik személy (Biztosítéknyújtó) által nyújtott fedezetek meglétének és értékének rendszeres ellenőrzési joga A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 10 Több ingatlan biztosíték esetén ismételni kell a bekezdést pontokba szedve. 11 A bekezdés csak akkor alkalmazandó, ha az ügyletbe készfizető kezes is bevonásara kerül, egyébként törlendő. 6/9

7 10. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE A jelen szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók A Takarékszövetkezet jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, és a teljes kölcsöntartozást, valamint járulékait esedékessé tenni, az Adós köteles <Alt pedig egyetemlegesen kötelesek 12 > a felmondással esedékessé tett teljes tartozást ha a felmondásban más határidő nem szerepel a felmondás közlésével egyidejűleg a Takarékszövetkezetnek megfizetni, ha: a) az Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és az Adós a felszólítás ellenére nem nyújt megfelelő biztosítékot; b) az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy jövedelemi,vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény felmerül, amely veszélyezteti az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Szerződésben, vagy a biztosítéki szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; c) az Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, amennyiben ez a Szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; d) az Adósnak valamely Szerződésben tett nyilatkozata, vagy az általa a Takarékszövetkezetnek adott jövedelmi-, jogi-, pénzügyi helyzetére vonatkozó adat és egyéb információ valótlannak, hiányosnak bizonyul, illetve az adós a Takarékszövetkezetet bármely egyéb módon megtéveszti; e) az Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a Kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot szándékosan akadályozza; f) az Adós fedezet elvonására irányuló magtartása veszélyezteti a Kölcsön visszafizetésének lehetőségét; g) a Kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az Adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; h) az Adós a Szerződés alapján fizetendő bármely törlesztő részletet, kamatot, díjat egyéb megfizetendő összeget esedékességkor elmulaszt megfizetni, és azt a Takarékszövetkezet által az Adósnak megküldött felszólításra sem teljesíti; i) az Adós a meghatározott kötelező előtörlesztésre vonatkozó felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget; j) az Adós, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy ellen végrehajtási-, vagy - gazdálkodó szervezet biztosítéknyújtó esetén - csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ezen eljárások bármelyikét kezdeményezik; k) az Adós, az Adóssal egy csoportba tartozó vállalkozás, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy a Takarékszövetkezettel, vagy bármely hitelintézettel/ gazdálkodó szervezettel kötött bármely szerződését jelentős mértékben megszegi, és ezzel a Szerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét veszélyezteti (cross default - közvetett mulasztás); l) a biztosítéki szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken vagy megszűnik; m) az Adós más, a Szerződésben vagy az Általános Üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegést követ el; n) a Szerződésben vagy az Általános Üzletszabályzatban meghatározott egyéb esetekben. Felmondási okot jelentő egyéb súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Adós a) a Szerződésben foglalt, és a szerződésszerű teljesítés szempontjából lényeges kötelezettségének így különösen fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget; b) a Takarékszövetkezetnél vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a kölcsönigénylésen nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntette fel; c) az Adós együttműködési, illetve tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása; d) A Szerződés megkötését követően az Adós fedezetelvonásra irányuló magatartása, azaz (i) a Felek által megkötött Szerződésben meghatározott fizetési számla szerződéseknek az Ügyfél által történő felmondása; (ii) a Takarékszövetkezet előzetes tájékoztatása nélkül más pénzintézetnél pénzforgalmi bankszámla nyitása vagy fenntartása; (iii) a Takarékszövetkezet előzetes hozzájárulása nélkül további hiteltartozás vállalása; e) a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben, az Általános Üzletszabályzatban ekként meghatározott egyéb tények, események, körülmények A Takarékszövetkezet jogosult felmondani a kölcsönszerződést, ha a jelen Kölcsönt biztosító zálogszerződés Zálogkötelezettje a zálogszerződésben a zálogfedezettel kapcsolatos kötelezettségvállalását megszegi; a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti; az Ingatlant a Zálogjogosult hozzájárulása nélkül megterheli illetve elidegeníti. 12 Ha több adós van az ügyletben, akkor szerepeltetni kell. 7/9

8 10.4. A jelen Szerződés Takarékszövetkezet általi, azonnali hatályú felmondása esetén a Takarékszövetkezet jogosulttá válik saját választása szerint az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját a tartozás összegével megterhelni; valamint követelése teljes kiegyenlítéséig a Szerződésben írt biztosítékokat érvényesíteni Az Adós a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen Szerződés felmondása esetén a felmondás időpontjában még fennálló tartozásának összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számláját külön megbízása nélkül a Takarékszövetkezet a jelen Szerződéses rendelkezés alapján megterhelje Az Adós a jelen kölcsönszerződést a kamatfelárnak, és ezáltal az ügyleti kamatnak a Takarékszövetkezet általi, az Adós és/vagy a Zálogkötelezett számára kedvezőtlen megváltoztatása esetének kivételével jogosult 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani. A felmondási időt az Adós ilyen tartalmú írásos nyilatkozatának a Takarékszövetkezettel való közlésétől kell számítani. Ebben az esetben a teljes kölcsöntartozás, valamint járulékai egy összegben esedékessé válnak, az Adós pedig legkésőbb a felmondási idő utolsó napján köteles <Alt egyetemlegesen kötelesek 13 > a felmondással esedékessé vált teljes tartozást, valamint a teljes tartozás egy összegben történő kiegyenlítése esetén fizetendő szerződésmódosítási díjat a Takarékszövetkezetnek megfizetni. A kamatfelárnak, és ezáltal az ügyleti kamatnak a Takarékszövetkezet általi, az Adós és/vagy a Zálogkötelezettek számára kedvezőtlen megváltoztatása esetén az Adós a változás hatályba lépése előtt jogosult a kölcsönszerződés költség- és díjmentes felmondására. Az ilyen felmondást az Adósnak a kamatfelár-periódus lejártát megelőző 60 (hatvan) nappal kell közölnie a Takarékszövetkezettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós a fennálló tartozásukat legkésőbb a kamatfelárperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezet részére teljesítse. 11. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER (KHR) Az Adós kijelenti, hogy megkapta(ák) a tájékoztatást arról, hogy a Szerződésben szereplő adatokról, illetve az azokban bekövetkező változásokról a Takarékszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) értesíti a évi CXXII. törvény rendelkezései szerint. Az adatkezelés célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zártkörű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételeinek teljesítése és a hitelezési kockázat csökkentése, mind az adósok, mind pedig a hitelintézetek biztonsága érdekében. A jelen Szerződés aláírásával az Adós megerősíti, hogy Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló, a Szerződés [ ] melléklete szerinti tájékoztatást a jelen Szerződés megkötését megelőzően megismerte és annak tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot a szerződéskötés előtt aláírta. 12. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A Szerződés aláírásával az Adós kifejezetten hozzájárul a Takarékszövetkezethez benyújtott hitelkérelmi nyomtatványon, a hitelkérelemmel kapcsolatos egyéb, a Takarékszövetkezethez benyújtott dokumentumokban, e Szerződésben szereplő személyes adataik, valamint az azokban bekövetkező esetleges változások miatt a jövőben bejelentendő személyes adataik kezeléséhez. az adatkezelés és az adatszolgáltatás célja a Takarékszövetkezetnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozésokról szóló évi CCXXXVII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, az egyedi hitelügylethez kapcsolódó valamennyi tevékenység elősegítése, valamint a Takarékszövetkezet által kínált szolgáltatások értékesítése A jelen kölcsönszerződés aláírásával az Adós kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a Szerződésben szereplő személyes adatai(ka)t az adós-nyilvántartási rendszerébe felvegye, és kezelje. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: az egyedi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az egyedi szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás A fentiek szerinti adatkezelés esetében a személyes adatokat a Takarékszövetkezet a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Takarékszövetkezetnek az Adóssal szemben követelése áll fenn. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megjelölt személyes adatokat, amelyeket a Takarékszövetkezet a hivatkozott törvény rendelkezése szerint 8 (nyolc) évig köteles megőrizni. Az 13 Több adós esetén feltüntetendő. 8/9

9 Adós adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak, a Takarékszövetkezet az adatkezelés során vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel jár el. Az Adós kijelenti, hogy a fenti adatszolgáltatása önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásán alapul, aláírásával hozzájárul adatainak a Szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 13.1 A Takarékszövetkezet rögzíti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez (a továbbiakban: Kódex). Erre tekintettel a Takarékszövetkezet a Kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel aláveti magát és a Kódex előírásait szem előtt tartva jár el a lakossági hitelezési tevékenysége során. A Kódex teljes szövege magyar nyelven megtekinthető a Takarékszövetkezet honlapján (www.felsozsolcatakarek.hu), illetve a fiókokban az ügyfelek kérésére a magyar nyelvű szövege ingyenesen hozzáférhető A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 1. számú függelékét képező ÁSZF, a Szerződésre vonatkozó Hirdetmény, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, a fogyasztói hitelre vonatkozó törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Adós elismeri, hogy a Takarékszövetkezet az e Szerződésre vonatkozó Hirdetményét megismerte, illetve a Takarékszövetkezet az Általános Üzletszabályzata, az ÁSZF megismerését számára lehetővé tette és annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja A jelen Szerződés, az ÁSZF, valamint az Üzletszabályzat alatt a jelen Szerződés aláírásakor hatályos szerződés, ÁSZF, illetve Üzletszabályzat illetve azok a releváns jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő A Felek az egymáshoz intézett értesítéseiket, nyilatkozataikat az ÁSZF-ben foglaltak szerint kötelesek megtenni, és egymásnak megküldeni A jelen Szerződést a Felek közjegyzői okiratba foglalják. A közjegyzői okiratba foglalás költségét az Adós viseli és közvetlenül fizeti meg a közjegyzőnek A jelen Szerződés az aláírás napján lép <Alt közokiratba foglalása napján> hatályba A Szerződés elválaszthatatlan függelékei mellékletei 14 : 1. számú függeléke: Általános Szerződési Feltételek 2. számú függeléke: Hirdetmény 1. sz. melléklet: Zálogszerződés 2. sz. melléklet: Készfizető kezességi szerződés 3. sz. melléklet: Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről 4. sz. melléklet: Tájékoztató a szerződést követően a KHR rendszerbe történő adatfelvitelről és továbbításról 5. sz. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató 6. sz. melléklet: Felhatalmazó levél A Szerződést a Felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, valamint a Szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy példányát átvették. Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 14 A mellékletek sorszámozása az alkalmazott biztosítékoktól függően változhat. Változás esetén a mellékletek szerződés szövegében található hivatkozási számait is módosítani kell. 9/9

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Somogy Takarék Szövetkezet Hitelintézet, mint

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től)

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Hiteliktatószám: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Főnix Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Hiteliktatószám: 727-..- -

Hiteliktatószám: 727-..- - Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. Adószáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsön száma:... 6.sz.melléklet Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Rónasági Takarékszövetkezet székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégjegyzék száma: 03-02-000278 Cégbíróság:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1 1 Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS fogyasztónak nyújtott 2 hitelkiváltási célú és szabadfelhasználású/szabadfelhasználású jelzáloghitelhez 3 Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.......sz. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A jelen ÁSZF magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó szabad felhasználásújelzáloghitel A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

[Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző

<adós neve> <adós neve> [Kirend.vezető név] [Kirend.ügyintéző] Adós Adós Kirend.vezető Kirend.ügyintéző Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Kölcsönszám: iktatószám Ügyintéző: Cenzúraszám: FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről

Részletesebben