JEGYZŐKÖNYV május 11. szerdai ülés P8_PV(2016)05-11 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV május 11. szerdai ülés P8_PV(2016)05-11 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV május 11. szerdai ülés P8_PV(2016)05-11 PE Egyesülve a sokféleségben

2 JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat ***II Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat ***III Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat (Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK RÖVIDÍTÉSEI AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON EMPL ENVI ITRE IMCO TRAN REGI AGRI PECH CULT JURI LIBE AFCO FEMM PETI DROI SEDE Külügyi Bizottság Fejlesztési Bizottság Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság Költségvetési Bizottság Költségvetési Ellenőrző Bizottság Gazdasági és Monetáris Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Bizottság Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Regionális Fejlesztési Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság Halászati Bizottság Kulturális és Oktatási Bizottság Jogi Bizottság Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Alkotmányügyi Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Petíciós Bizottság Emberi Jogi Albizottság Biztonsági és Védelmi Politikai Albizottság KÉPVISELŐCSOPORTOK RÖVIDÍTÉSEI PPE S&D ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD ENF NI Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája képviselőcsoport Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport független képviselők

3 Tartalom 1. Az ülés megnyitása Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése) Dokumentumok benyújtása Előirányzatok átcsoportosítása A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (vita) A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (vita) Szavazások órája Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás) A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (szavazás) A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (szavazás) A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása (szavazás) A szavazáshoz fűzött indokolások Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása Az elnök közleménye A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem A képviselőcsoportok tagjai A közös európai menekültügyi rendszer reformjáról elfogadott határozat (vita) A teljes mértékben működőképes schengeni rendszer visszaállítása (vita) Törökország eredményei a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése tekintetében (vita) P8_PV(2016)05-11 PE

4 17. Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * (vita) Az egyenlőtlenségek kezelése az EU inkluzív és fenntartható gazdasági növekedésének ösztönzése érdekében (vita) Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése (vita) A bizottságok és a küldöttségek tagjai Az európai vízenergia-rendszer (vita) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke) A következő ülésnap napirendje Az ülés berekesztése JELENLÉTI ÍV P8_PV(2016)05-11 PE

5 JEGYZŐKÖNYV MÁJUS 11., SZERDA ELNÖKÖL: Sylvie GUILLAUME alelnök 1. Az ülés megnyitása Az ülést kor nyitják meg. 2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése) A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban: I. A krími tatárok (2016/2692(RSP)) Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Krím félszigeten, különös tekintettel a krími tatárokra (B8-0582/2016); Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto és Dario Tamburrano, az EFDD képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0585/2016); Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0586/2016); Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru- Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0588/2016); P8_PV(2016)05-11 PE

6 Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről a Krím félszigeten, különös tekintettel a krími tatárokra (B8-0589/2016), Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll- Pelcz, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Andrey Kovatchev és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0590/2016); Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička és Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében, a krími tatárokról (B8-0592/2016). II. Gambia (2016/2693(RSP)) Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0591/2016); Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Jana Žitňanská, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0593/2016); Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru- Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Carlos Zorrinho, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward és Flavio Zanonato, az S&D képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0595/2016); Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina P8_PV(2016)05-11 PE

7 Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0598/2016); Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Ramón Luis Valcárcel Siso, Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová és Claude Rolin, a PPE képviselőcsoport nevében, Gambiáról (B8-0600/2016); Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a gambiai helyzetről (B8-0602/2016). III. Dzsibuti (2016/2694(RSP)) Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0594/2016); Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0596/2016); Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru- Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0597/2016); Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Javier P8_PV(2016)05-11 PE

8 Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0599/2016); Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrey Kovatchev és Krzysztof Hetman, a PPE képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0601/2016); Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Paavo Väyrynen, az ALDE képviselőcsoport nevében, Dzsibutiról (B8-0603/2016). A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel. 3. Dokumentumok benyújtása A Bizottság az alábbi dokumentumot nyújtotta be: - Javaslat a DEC 8/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra III. szakasz Bizottság (N8-0029/ C8-0172/ /2081(GBD)) utalva illetékes : BUDG 4. Előirányzatok átcsoportosítása A költségvetési rendelet 50. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Közösségek Számvevőszéke létszámtervének módosítására irányuló javaslattal szemben. A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Régiók Bizottsága INF 1/2016. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben. A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Közösségek Számvevőszéke V/AB-02/C/16. számú előirányzatátcsoportosításával szemben. A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság INF 1/2016. számú előirányzatátcsoportosításával szemben. P8_PV(2016)05-11 PE

9 5. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (vita) Ajánlás második olvasatra a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [14957/2/ C8-0130/ /0091(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti az ajánlást második olvasatra. Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja). Felszólal: Milan Zver, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Petr Mach, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF, Sotirios Zarianopoulos, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Ana Gomes, Helga Stevens, Gérard Deprez, Martina Anderson, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Georgios Epitideios, Michał Boni, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Rina Ronja Kari, Laura Ferrara, Laurenţiu Rebega, Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Caterina Chinnici, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Tomáš Zdechovský, Ruža Tomašić, Bendt Bendtsen, Heinz K. Becker, Salvatore Domenico Pogliese és Paulo Rangel. Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Inés Ayala Sender, Notis Marias, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar és Monika Flašíková Beňová. Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Agustín Díaz de Mera García Consuegra. A vitát berekesztik. Szavazás: i jegyzőkönyv, 7.2. pont. 6. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (vita) Ajánlás második olvasatra a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [14958/2/ C8-0131/ /0081(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) Cecilia Wikström előterjeszti az ajánlást második olvasatra. P8_PV(2016)05-11 PE

10 ELNÖKÖL: Antonio TAJANI alelnök Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja). Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Mariya Gabriel, Cécile Kashetu Kyenge, Sander Loones, María Teresa Giménez Barbat, Tania González Peñas, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Nikolay Barekov, Steeve Briois, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev, Caterina Chinnici, Adam Szejnfeld és Monika Flašíková Beňová. Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Ivana Maletić, Silvia Costa, Notis Marias, Milan Zver és Seán Kelly. Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Cecilia Wikström. A vitát berekesztik. Szavazás: i jegyzőkönyv, 7.3. pont. (Az ülést kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és kor folytatják.) ELNÖKÖL: Ioan Mircea PAŞCU alelnök 7. Szavazások órája A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, A szavazások eredménye című mellékletben található. A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg. Felszólal: David Campbell Bannerman az eljárási szabályzatban szereplő, az írásbeli választ igénylő kérdésekre vonatkozó határidőkről és az elfogadható kérdések számával kapcsolatos korlátozásokról. (Az elnök emlékeztet arra, hogy az érvényes szabályzatot a Parlament fogadta el). P8_PV(2016)05-11 PE

11 7.1. Az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás) Jelentés az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015) C8-0403/ /0295(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sander Loones (A8-0064/2016) (Egyszerű többség) (A szavazás eredménye: A szavazások eredménye melléklet, 1. pont) JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0214) 7.2. A Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynöksége (Europol) ***II (szavazás) Ajánlás második olvasatra a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [14957/2/ C8-0130/ /0091(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához minősített többség szükséges.) (A szavazás eredménye: A szavazások eredménye melléklet, 2. pont) A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0215) 7.3. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazása és tartózkodása ***II (szavazás) Ajánlás második olvasatra a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) [14958/2/ C8-0131/ /0081(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (A Tanács álláspontjának elutasításához vagy módosításához minősített többség szükséges.) (A szavazás eredménye: A szavazások eredménye melléklet, 3. pont) A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0216) P8_PV(2016)05-11 PE

12 7.4. A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása (szavazás) Szóbeli választ igénylő kérdés (O /2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében a Bizottsághoz: A kohéziós politika végrehajtásának meggyorsítása (2016/2550(RSP)) (B8-0364/2016) Állásfoglalási indítvány B8-0562/2016 (Egyszerű többség) (A szavazás eredménye: A szavazások eredménye melléklet, 4. pont) ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Elfogadva (P8_TA(2016)0217) 8. A szavazáshoz fűzött indokolások A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások: A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák. A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások: Ajánlás második olvasatra - Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0164/2016 Daniel Dalton, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott, Stefano Maullu, Stanislav Polčák és Seán Kelly Ajánlás második olvasatra - Cecilia Wikström - A8-0166/2016 Krisztina Morvai, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Seán Kelly A kohéziós politika végrehajtásának felgyorsítása - (2016/2550(RSP)) - B8-0562/2016 Krisztina Morvai, Csaba Sógor, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Bill Etheridge és Seán Kelly. 9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: Plenáris ülés, Szavazások, A szavazások eredménye (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a Név szerinti szavazások eredménye című melléklet nyomtatott változatában. Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban. A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik. (A kor megszakított ülést kor folytatják.) ELNÖKÖL: Alexander Graf LAMBSDORFF P8_PV(2016)05-11 PE

13 alelnök 10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják. 11. Az elnök közleménye Az elnök emlékeztet arra, hogy a március 9-i plenáris ülés során az eljárási szabályzat 11. cikke és 165. cikkének (3) bekezdése értelmében a Parlament elnöke azonnali intézkedésként úgy határozott, hogy a török népesség tárgyában tett elfogadhatatlan megjegyzései miatt kizárja Eleftherios Synadinost az ülés fennmaradó részéről. ( i jegyzőkönyv, 8. pont ) május 9-én, Eleftherios Synadinos meghallgatását követően az eljárási szabályzat 166. cikkével összhangban az elnök úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz vele szemben a március 9-i ülés során tanúsított magatartása miatt. A szankció értelmében 10 napos időtartamra elveszíti a napidíjhoz való jogát. A határozatról az érintett képviselőt ma értesítették. 12. A képviselői mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem Jane Collins képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be angliai bíróságok előtt folyamatban lévő eljárások kapcsán. A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták. 13. A képviselőcsoportok tagjai Renato Soru május 10-i hatállyal nem tagja az S&D képviselőcsoportnak, hanem a független képviselők között foglal helyet. 14. A közös európai menekültügyi rendszer reformjáról elfogadott határozat (vita) A Bizottság nyilatkozata: A közös európai menekültügyi rendszer reformjáról elfogadott határozat (2016/2655(RSP)) Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz. Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elly Schlein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Timothy Kirkhope, Angelika Mlinar, Judith Sargentini, aki P8_PV(2016)05-11 PE

14 válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Krisztina Morvai, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Ska Keller, Jane Collins, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Gerolf Annemans, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese, Cécile Kashetu Kyenge, Marek Jurek, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Mara Bizzotto, Michaela Šojdrová, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Sylvie Guillaume, Peter van Dalen, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Juan Fernando López Aguilar, Roberts Zīle, Milan Zver, Kati Piri és Dubravka Šuica. ELNÖKÖL: Ryszard CZARNECKI alelnök Felszólal: Othmar Karas, Andrej Plenković és Malin Björk. Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Gianluca Buonanno, Georgios Epitideios, Notis Marias és Lampros Fountoulis. Felszólal: Dimitris Avramopoulos. A vitát berekesztik. 15. A teljes mértékben működőképes schengeni rendszer visszaállítása (vita) A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A teljes mértékben működőképes schengeni rendszer visszaállítása (2016/2700(RSP)) Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz. Felszólal: Milan Zver, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Janusz Korwin-Mikke, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Emil Radev, Knut Fleckenstein, Cecilia Wikström, Mike Hookem, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Janice Atkinson, Adam Szejnfeld és Ana Gomes. ELNÖKÖL: Adina-Ioana VĂLEAN alelnök Felszólal: Notis Marias, Jérôme Lavrilleux, az előző felszólaló által elmondottakról, Notis Marias, aki pontosítja felszólalását, Nathalie Griesbeck, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Péter Niedermüller, Angelika Mlinar, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Pavel Telička, Andrejs Mamikins és Eva Kaili. Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Ivana Maletić, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela P8_PV(2016)05-11 PE

15 Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk és Nicola Caputo. Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Jeanine Hennis-Plasschaert. A vitát berekesztik. 16. Törökország eredményei a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése tekintetében (vita) A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Törökország eredményei a vízumliberalizációs ütemterv követelményeinek teljesítése tekintetében (2016/2719(RSP)) Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz. Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Renate Sommer, és Eleftherios Synadinos, független. Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert. Felszólal: Jeroen Lenaers és Kati Piri. ELNÖKÖL: David-Maria SASSOLI alelnök Felszólal: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Takis Hadjigeorgiou, Bodil Valero, Mike Hookem, Mario Borghezio, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Georgios Epitideios, Ulrike Trebesius, Martina Michels, Ernest Maragall, Vicky Maeijer, Renate Sommer, Iliana Iotova, Jan Zahradil, Josu Juaristi Abaunz, Manolis Kefalogiannis, Pier Antonio Panzeri, Angel Dzhambazki, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides, Javi López, Peter van Dalen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Brice Hortefeux és Lefteris Christoforou. Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Ana Gomes, Michaela Šojdrová, Claudia Țapardel, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Cristian-Silviu Buşoi, Costas Mavrides, Georgios Epitideios, Nikos Androulakis, Stanislav Polčák és Sergio Gaetano Cofferati. Felszólal: Dimitris Avramopoulos. A vitát berekesztik. P8_PV(2016)05-11 PE

16 17. Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * (vita) Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016) C8-0030/ /0010(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) Dariusz Rosati előterjeszti a jelentést. Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja). Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Marisa Matias, Beatrix von Storch, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Stanisław Ożóg, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Sander Loones, Theodor Dumitru Stolojan, Sergio Gaetano Cofferati, Zdzisław Krasnodębski, Brian Hayes és Neena Gill. Felszólal: Zbigniew Kuźmiuk és Seán Kelly. ELNÖKÖL: Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Romana Tomc, Nicola Caputo, Ruža Tomašić és Marco Zanni. Felszólal: Pierre Moscovici és Dariusz Rosati. A vitát berekesztik. Szavazás: i jegyzőkönyv, 9.4. pont. 18. Az egyenlőtlenségek kezelése az EU inkluzív és fenntartható gazdasági növekedésének ösztönzése érdekében (vita) Szóbeli választ igénylő kérdés (O /2016) felteszi: Thomas Händel, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem az inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés fellendítése érdekében az EU-ban (2016/2594(RSP)) (B8-0369/2016). Thomas Händel kifejti a kérdést. Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre. Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Tania González Peñas, Claude Rolin, Elena Gentile, Deirdre Clune, Flavio Zanonato és Csaba Sógor. P8_PV(2016)05-11 PE

17 Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias. Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis. A vitát berekesztik. 19. Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése (vita) Szóbeli választ igénylő kérdés (O /2016) felteszi: Renate Sommer, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini és Matteo Salvini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetése bizonyos élelmiszerek esetében (2016/2583(RSP)) (B8-0363/2016); Giovanni La Via kifejti a kérdést. Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre. Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Glenis Willmott, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Pilar Ayuso, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michèle Rivasi, Gilles Pargneaux, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jiří Pospíšil, és Richard Ashworth. ELNÖKÖL: Ryszard CZARNECKI alelnök Felszólal: Stefan Eck, Martin Häusling, Angélique Delahaye, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Tom Vandenkendelaere, Adam Szejnfeld és Anneli Jäätteenmäki. Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Michel Dantin, Richard Howitt és Jasenko Selimovic. Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis. A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány: Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini és Matteo Salvini, az ENVI bizottság nevében, a származási ország vagy az eredet helyének kötelező feltüntetéséről bizonyos élelmiszerek esetében (2016/2583(RSP)) (B8-0545/2016). A vitát berekesztik. Szavazás: i jegyzőkönyv, 9.8. pont. P8_PV(2016)05-11 PE

18 20. A bizottságok és a küldöttségek tagjai Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a ECR képviselőcsoport: CULT bizottság: Rikke Karlsson helyére Syed Kamall Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Rikke Karlsson helyére Syed Kamall E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig. 21. Az európai vízenergia-rendszer (vita) A Bizottság nyilatkozata: Az európai vízenergia-rendszer (2016/2701(RSP)) Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz. Felszólal: Antonio Tajani, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot, Izaskun Bilbao Barandica, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Massimiliano Salini és Giovanni La Via. Felszólal a catch the eye eljárás szerint: Michel Dantin és Notis Marias. Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis. A vitát berekesztik. 22. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) A következő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat nyújtották be a Parlamentnek: - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016) /2679(DEA)) Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: április 25. Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2016) /2715(DEA)) P8_PV(2016)05-11 PE

19 Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: május 4. Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a reorganizációs terv minimális elemeit és a terv végrehajtása terén elért eredményekről szóló jelentések minimális tartalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016) /2720(DEA)) Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: május 10. Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON - A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mellékletének az olívaolajra vonatkozó fakultatív fenntartott jelölések tekintetében történő módosításáról (C(2016) /2716(DEA)) Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: május 4. Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérésére meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét: - A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Belarusz tekintetében történő módosításáról C(2016) /2669(DEA) Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: április 15. A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap Utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították a kifogás benyújtásának határidejét: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyreállítási tervek, szanálási tervek és csoportszintű szanálási tervek tartalmát, az illetékes hatóság által a helyreállítási tervek és csoportszintű helyreállítási tervek tekintetében értékelendő minimumkövetelményeket, a csoporton belüli pénzügyi támogatás feltételeit, a független értékelőkre vonatkozó követelményeket, a leírási és átalakítási hatáskörök szerződéses elismerését, az értesítési követelmények és a felfüggesztésre vonatkozó közlemény eljárásait és tartalmát, valamint a szanálási kollégiumok operatív működését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016) /2627(DEA)) Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: március 23. Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON P8_PV(2016)05-11 PE

20 23. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke) Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek: - A Bizottság rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes mellékleteinek módosításáról (D043100/ /2713(RPS) - határidő: 5 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI - A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről szóló, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D043572/ /2691(RPS) - határidő: 4 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D043609/ /2690(RPS) - határidő: 4 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D043610/ /2687(RPS) - határidő: 3 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a bőrszenzibilizáció tekintetében történő módosításáról (D043656/ /2689(RPS) - határidő: 3 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI vélemény: ITRE, IMCO - A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról (D043783/ /2717(RPS) - határidő: 5 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. melléklete kiigazítása céljából történő módosításáról (D043913/ /2678(RPS) - határidő: 27 július 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található AMTT, dikvat, dodin, P8_PV(2016)05-11 PE

21 glufozinát és tritoszulfuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D044023/ /2638(RPS) - határidő: 6 június 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI - A Bizottság rendelete az 582/2011/EU rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai tekintetében, a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) történő vizsgálatra és a kibocsátáscsökkentő csereberendezések tartóssági vizsgálatára szolgáló eljárásra vonatkozó rendelkezéseket illetően történő módosításáról (D044529/ /2721(RPS) - határidő: 11 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI - A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról (D044599/ /2708(RPS) - határidő: 4 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D044665/ /2685(RPS) - határidő: 30 július 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D044670/ /2688(RPS) - határidő: 30 július 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezéséről (D044671/ /2686(RPS) - határidő: 30 július 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke) vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke) - A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D044711/ /2723(RPS) - határidő: 11 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI - A Bizottság rendelete az 1275/2008/EK, a 107/2009/EK, a 278/2009/EK, a 640/2009/EK, a 641/2009/EK, a 642/2009/EK, a 643/2009/EK, az 1015/2010/EU, az 1016/2010/EU, a 327/2011/EU, a 206/2012/EU, az 547/2012/EU, a 932/2012/EU, a 617/2013/EU, a 666/2013/EU, a 813/2013/EU, a 814/2013/EU, a 66/2014/EU, az 548/2014/EU, az 1253/2014/EU, az (EU) 2015/1095, az (EU) 2015/1185, az (EU) 2015/1188, az (EU) 2015/1189 és az (EU) 2016 [Légfűtés/- hűtés és hűtők] rendeletnek az ellenőrzési eljárásokban alkalmazott tűrések figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (D044838/ /2718(RPS) - határidő: 5 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI - A Bizottság rendelettervezete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre P8_PV(2016)05-11 PE

22 vonatkozó Prodcom-lista évre történő megállapításáról (D045086/ /2722(RPS) - határidő: 11 augusztus 2016) utalva az illetékes bizottsághoz: ECON 24. A következő ülésnap napirendje A következő napi ülés napirendjét megállapítják ( Napirend dokumentum, PE /OJJE). 25. Az ülés berekesztése Az ülést kor berekesztik. Klaus Welle főtitkár Ryszard Czarnecki alelnök P8_PV(2016)05-11 PE

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1260/2016 } B8-1262/2016 } B8-1265/2016 } B8-1268/2016 } B8-1271/2016 } B8-1274/2016 } B8-1275/2016 } RC1 23.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV december 17. csütörtöki ülés P8_PV(2015)12-17 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV december 17. csütörtöki ülés P8_PV(2015)12-17 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. december 17. csütörtöki ülés P8_PV(2015)12-17 PE 573.977 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás:

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0252/2017 } B8-0254/2017 } B8-0255/2017 } B8-0257/2017 } B8-0262/2017 } B8-0264/2017 } RC1 5.4.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1261/2016 } B8-1264/2016 } B8-1267/2016 } B8-1270/2016 } B8-1273/2016 } RC1 23.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1068/2016 } B8-1069/2016 } B8-1072/2016 } B8-1077/2016 } B8-1079/2016 } B8-1082/2016 } B8-1081/2016 } RC1 5.10.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1256/2016 } B8-1257/2016 } B8-1258/2016 } B8-1259/2016 } B8-1263/2016 } B8-1269/2016 } B8-1272/2016 } RC1 23.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1346/2016 } B8-1350/2016 } B8-1353/2016 } B8-1356/2016 } B8-1359/2016 } B8-1361/2016 } RC1 14.12.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0085/2018 } B8-0086/2018 } B8-0088/2018 } B8-0089/2018 } B8-0090/2018 } B8-0093/2018 } RC1 7.2.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1345/2016 } B8-1348/2016 } B8-1352/2016 } B8-1354/2016 } B8-1357/2016 } B8-1360/2016 } B8-1363/2016 } RC1 14.12.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0634/2017 } B8-0636/2017 } B8-0639/2017 } B8-0640/2017 } B8-0642/2017 } RC1 15.11.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0424/2017 } B8-0425/2017 } B8-0426/2017 } B8-0428/2017 } B8-0430/2017 } B8-0431/2017 } RC1 14.6.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0582/2016 } B8-0586/2016 } B8-0588/2016 } B8-0590/2016 } B8-0592/2016 } RC1 11.5.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

Képviselők. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Képviselők. Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Zigmantas BALČYTIS Litvánia Képviselők Nikolay BAREKOV Bulgária Nicolas BAY Bendt BENDTSEN Dánia Xabier BENITO ZILUAGA José BLANCO LÓPEZ David BORRELLI Cristian-Silviu

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0232/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0232/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0232/2017 22.6.2017 *** AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0337/2016 } B8-0343/2016 } B8-0344/2016 } B8-0345/2016 } B8-0349/2016 } B8-0373/2016 } B8-0375/2016 } RC1 9.3.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0459/2017 } B8-0460/2017 } B8-0461/2017 } B8-0462/2017 } B8-0463/2017 } RC1 5.7.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1232/2016 } B8-1233/2016 } B8-1234/2016 } B8-1237/2016 } B8-1240/2016 } RC1 21.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0754/2016 } B8-0757/2016 } B8-0761/2016 } B8-0763/2016 } B8-0765/2016 } B8-0767/2016 } RC1 8.6.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 14.1.2015 B8-0054/2015 } B8-0056/2015 } B8-0061/2015 } B8-0063/2015 } B8-0064/2015 } B8-0065/2015 } RC1 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0685/2017 } B8-0687/2017 } B8-0688/2017 } B8-0690/2017 } B8-0693/2017 } RC1 13.12.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 9.9.2015 B8-0845/2015 } B8-0847/2015 } B8-0850/2015 } B8-0852/2015 } B8-0855/2015 } RC1 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0279/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0279/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0279/2017 4.9.2017 *** AJÁNLÁS az EU LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0324/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0324/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0324/2015 16.11.2015 *** AJÁNLÁS az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0116/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0116/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0116/2019 28.2.2019 JELENTÉS az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX.

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0543/2017 } B8-0544/2017 } B8-0547/2017 } B8-0551/2017 } B8-0553/2017 } B8-0554/2017 } RC1 4.10.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LIBE(2015)0506_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2015. május 6., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2015. május 7., csütörtök, 9.00 12.30

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1061/2016 } B8-1064/2016 } B8-1065/2016 } B8-1066/2016 } B8-1073/2016 } B8-1075/2016 } RC1 5.10.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV július 9. csütörtöki ülés P8_PV(2015)07-09 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV július 9. csütörtöki ülés P8_PV(2015)07-09 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. július 9. csütörtöki ülés P8_PV(2015)07-09 PE 564.812 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás:

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0026/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0026/2018 22.2.2018 ***I JELENTÉS a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET EMPL(2017)0322_1 Ülés 2017. március 22., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 16.45 és 17.00 18.30 2017. március 23., csütörtök,

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0435/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0435/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0435/2018 6.12.2018 ***I JELENTÉS a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő

Részletesebben

Miltiadis KYRKOS Alelnök Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Görögország The River

Miltiadis KYRKOS Alelnök Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport Görögország The River Az EU Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség ok Képviselők Manolis KEFALOGIANNIS Elnök Görögország Nea Demokratia Miltiadis KYRKOS Alelnök Görögország The River Takis HADJIGEORGIOU

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0245/2019 } B8-0247/2019 } B8-0249/2019 } B8-0252/2019 } B8-0253/2019 } B8-0254/2019 } RC1 17.4.2019 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0358/2017 } B8-0359/2017 } B8-0360/2017 } B8-0362/2017 } B8-0364/2017 } B8-0367/2017 } B8-0370/2017 } RC1 17.5.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY European Parliament 2014-2019 Plenary sitting B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0045/2018 } B8-0049/2018 } B8-0050/2018 } B8-0051/2018 } B8-0053/2018 } RC1 17.1.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0152/2017 } B8-0153/2017 } B8-0157/2017 } B8-0159/2017 } B8-0164/2017 } B8-0167/2017 } RC1 15.2.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0080/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0080/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0080/2019 21.2.2019 *** AJÁNLÁS a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági,

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LIBE(2017)0322_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2017. március 22., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2017. március 23., csütörtök, 9.00

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0414/2017 } B8-0415/2017 } B8-0416/2017 } B8-0417/2017 } B8-0418/2017 } B8-0420/2017 } RC1 14.6.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság NAPIRENDTERVEZET EMPL(2017)0125_1 Ülés 2017. január 25., szerda, 9.00 9.30 (alakuló ülés) és 9.30 12.30 és 15.00 18.30 2017. január 26.,

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1159/2016 } B8-1160/2016 } B8-1161/2016 } B8-1165/2016 } B8-1166/2016 } RC1 26.10.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV november 22. keddi ülés P8_PV(2016)11-22 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV november 22. keddi ülés P8_PV(2016)11-22 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2016-2017 JEGYZŐKÖNYV 2016. november 22. keddi ülés P8_PV(2016)11-22 PE 594.258 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás: első

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET ENVI(2016)1012_1 Ülés 2016. október 12., szerda, 9.00 12.30 és 15.00 18.30 2016. október

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0072/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0072/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0072/2017 24.3.2017 *** AJÁNLÁS az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (2016)0615_1 NAPIRENDTERVEZET Ülés 2016. június 15., szerda, 9.00 11.30 és 15.00 18.30 2016. június 16., csütörtök, 9.00 12.30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV november 25. szerdai ülés P8_PV(2015)11-25 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV november 25. szerdai ülés P8_PV(2015)11-25 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. november 25. szerdai ülés P8_PV(2015)11-25 PE 572.672 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás:

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0570/2018 } B8-0571/2018 } B8-0575/2018 } B8-0572/2018 } B8-0573/2018 } B8-0574/2018 } RC1 12.12.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0105/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0105/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0105/2016 7.4.2016 JELENTÉS a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.6.2015 B8-0547/2015 } B8-0582/2015 } B8-0586/2015 } B8-0588/2015 } B8-0591/2015 } RC1 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 11.3.2015 B8-0240/2015 } B8-0253/2015 } B8-0254/2015 } B8-0256/2015 } B8-0259/2015 } B8-0264/2015 } RC1 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási

Részletesebben

ADVERTENCIA. Situación: 15/01/

ADVERTENCIA. Situación: 15/01/ Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

2015-2016 JEGYZŐKÖNYV. 2015. október 26. hétfői ülés P8_PV(2015)10-26 PE 571.351. HU Egyesülve a sokféleségben HU

2015-2016 JEGYZŐKÖNYV. 2015. október 26. hétfői ülés P8_PV(2015)10-26 PE 571.351. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. október 26. hétfői ülés P8_PV(2015)10-26 PE 571.351 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes jogalkotási eljárás: első

Részletesebben

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása

1. A napirend elfogadása A mellékletben foglalt I napirendi pontok jóváhagyása Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 19. (OR. en) 12291/16 OJ CRP1 30 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2598. ülése Időpont: 2016. szeptember 21. Kezdési

Részletesebben

2014. október Strasbourg

2014. október Strasbourg EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Ülésdokumentum NAPIREND 2014. október 20 23. Strasbourg 20/10/14 HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0054/2018 } B8-0055/2018 } B8-0056/2018 } B8-0057/2018 } B8-0058/2018 } B8-0060/20189 } RC1 17.1.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0198/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0198/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0198/2016 2.6.2016 *** AJÁNLÁS az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0600/2017 } B8-0632/2017 } B8-0633/2017 } B8-0635/2017 } RC1 15.11.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat 135. cikkének

Részletesebben

2015. január Strasbourg

2015. január Strasbourg EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Ülésdokumentum NAPIREND 2015. január 12 15. Strasbourg 14/01/15 HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2014/2243(INI) 3.9.2015 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE A SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE MELLÉKLET Rövidítések és jelek magyarázata + elfogadva - elutasítva tárgytalan V visszavonva NSz (...,, ) név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás) ESz (,., ) elektronikus

Részletesebben

12847/18 eg/ac/eo 1 GIP.1

12847/18 eg/ac/eo 1 GIP.1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2018. október 5. (OR. en) 12847/18 OJ CRP1 34 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2018. október 10. és 12. (11.00,

Részletesebben

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0363/

*** AJÁNLÁS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0363/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0363/2016 2.12.2016 *** AJÁNLÁS a Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ tevékenységeinek folytatására irányuló megállapodás megkötéséről szóló

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation as at: 05/02/ :25

PLEASE NOTE. Situation as at: 05/02/ :25 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Külügyi Bizottság. a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Külügyi Bizottság. a Regionális Fejlesztési Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 16.7.2015 2014/2214(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0118/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0118/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0118/2017 30.3.2017 JELENTÉS az Európai Képzési Alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2171(DEC))

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0373/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0373/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0373/2017 24.11.2017 ***I JELENTÉS az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-8. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/0026(COD) Jelentéstervezet Elisabeth Morin-Chartier. PE549.

MÓDOSÍTÁS: 1-8. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/0026(COD) Jelentéstervezet Elisabeth Morin-Chartier. PE549. EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 13.3.2015 2015/0026(COD) MÓDOSÍTÁS: 1-8 Jelentéstervezet Elisabeth Morin-Chartier (PE549.231v01-00) Az Európai Szociális Alapról szóló

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET. Ülés Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság NAPIRENDTERVEZET (2017)0123_1 Ülés 2017. január 23., hétfő, 15.00 15.45 (alakuló ülés) és 15.45 18.30 2017.

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0036/35. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0036/35. Módosítás 2.3.2016 A8-0036/35 35 Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka,

Részletesebben

UPOZORNĚNÍ. Stav oprav hlasování ke dni: ve 13:14

UPOZORNĚNÍ. Stav oprav hlasování ke dni: ve 13:14 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota június 29-én, kor

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota június 29-én, kor Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0274/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0274/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0274/2016 29.9.2016 ***I JELENTÉS a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1235/2016 16.11.2016 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY benyújtva a B8-1805/2016. és B8-1806/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez az eljárási szabályzat

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0127/2019 12.2.2019 ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY benyújtva a B8-0014/2019. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez benyújtva az eljárási szabályzat 128.

Részletesebben

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0236/

* JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0236/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0236/2016 18.7.2016 * JELENTÉS a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0201/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0201/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0201/2016 6.6.2016 ***I JELENTÉS az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított európai úti okmányról szóló

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 7. (OR. en) 10006/19 OJ CRP1 22 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2019. június 12. (10.00) 1.

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0451/2018 } B8-0452/2018 } B8-0453/2018 } B8-0454/2018 } B8-0457/2018 } RC1 3.10.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

ADVERTENCIA. Situación: 25/05/

ADVERTENCIA. Situación: 25/05/ Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Gazdasági és Monetáris Bizottság. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/2244(INI) 29.3.2017 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a franchise

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum RC1/REV B8-0349/2017 } B8-0350/2017 } B8-0351/2017 } B8-0353/2017 } B8-0355/2017 } B8-0356/2017 } 16.5.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/5. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0391/5. Módosítás 11.1.2017 A8-0391/5 Módosítás 5 Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela Šojdrová, Pascal Arimont,

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-1285/2016 } B8-1286/2016 } B8-1288/2016 } B8-1289/2016 } B8-1291/2016 } B8-1294/2016 } B8-1296/2016 } RC1 28.11.2016 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0140/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0140/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0140/2017 31.3.2017 JELENTÉS az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0043/2018 } B8-0044/2018 } B8-0046/2018 } B8-0047/2018 } B8-0048/2018 } RC1 17.1.2018 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0068/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0068/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0068/2018 22.3.2018 JELENTÉS az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota január 12-én, kor

HIRDETMÉNY. A szavazathelyesbítések állapota január 12-én, kor Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

PLEASE NOTE. Situation: 30/03/ :12

PLEASE NOTE. Situation: 30/03/ :12 Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/437. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/437. Módosítás 22.3.2019 A8-0206/437 Módosítás 437 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Dariusz Rosati, Luis de Grandes Pascual, Cláudia Monteiro de Aguiar, Marian-Jean Marinescu, Claudia Schmidt, Francisco José Millán Mon,

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0285/6. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0285/6. Módosítás 25.11.2014 B8-0285/6 6 Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Inês Cristina Zuber, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López

Részletesebben

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS Dok. száma: 4: (4) ******* 2015.09.24 KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ELŐADÓK: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SZAKASZ (BIZOTTSÁG) GÉRARD DEPREZ - EGYÉB SZAKASZOK A PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

Részletesebben

2015. május Strasbourg

2015. május Strasbourg EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Ülésdokumentum NAPIREND 2015. május 18 21. Strasbourg 20/05/15 HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV november 23. hétfői ülés P8_PV-PROV(2015)11-23 IDEIGLENES KIADÁS PE HU Egyesülve a sokféleségben HU

JEGYZŐKÖNYV november 23. hétfői ülés P8_PV-PROV(2015)11-23 IDEIGLENES KIADÁS PE HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015-2016 JEGYZŐKÖNYV 2015. november 23. hétfői ülés P8_PV-PROV(2015)11-23 IDEIGLENES KIADÁS PE 572.670 Egyesülve a sokféleségben JELMAGYARÁZAT * Konzultációs eljárás *** Egyetértési eljárás ***I Rendes

Részletesebben

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0291/

***I JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0291/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0291/2016 14.10.2016 ***I JELENTÉS a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020 közötti időszakra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 24. (OR. en) 13570/16 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2602. ülése Időpont: 2016. október 26. és 28. Kezdési

Részletesebben

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum B8-0190/2017 } B8-0192/2017 } B8-0195/2017 } B8-0198/2017 } B8-0221/2017 } RC1 15.3.2017 KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az eljárási szabályzat

Részletesebben

A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I napirendi pontok jóváhagyása. Megvitatandó napirendi pontok (II.)

A napirend elfogadása A mellékletben szereplő I napirendi pontok jóváhagyása. Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. március 25. (OR. en) 7850/19 OJ CRP1 12 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (I. rész) Justus Lipsius épület, Brüsszel 2019. március 27. és 29. (10.00,

Részletesebben

AVERTISSEMENT. Situation: 10/04/ :04

AVERTISSEMENT. Situation: 10/04/ :04 Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb -

Részletesebben