BIZTONSÁGI ADATLAP. Hewlett-Packard Magyarország Kft. Aliz u.1. (Szerémi út-hengermalom út sarok) 1117, Budapest Hungary Telefonszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. Hewlett-Packard Magyarország Kft. Aliz u.1. (Szerémi út-hengermalom út sarok) 1117, Budapest Hungary Telefonszám +3612299999"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák CP510 Series N/A Forgalomba hozatal ideje Verziószám 01 HP BL100 Narancssárga Festék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Ellenjavallt felhasználások Vállalat azonosító adatai Tintasugaras nyomtatás Nem ismert. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása HewlettPackard Magyarország Kft. Aliz u.1. (Szerémi úthengermalom út sarok) 1117, Budapest Hungary Telefonszám HewlettPackard egészségi hatásokról tájékoztató szolgálatának telefonszáma (Díjmentes az Egyesült Államok területén) (Közvetlen) HP ügyfélszolgálat telefonszáma (Díjmentes az Egyesült Államok területén) (Közvetlen) Mérgezési Információs Központ telefonszáma Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendeletnek megfelelően Besorolás F;R11, Xn;R68/20/21/22, Xi;R36, R6667 Vészhelyzeti áttekintés Veszély áttekintése Fizikai veszélyek Egészségi veszélyek Környezeti veszélyek Speciális veszély Fő tünetek 2.2. Címkézési elemek Belélegezve,bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. Nagyon gyúlékony. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Szemizgató hatású. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak Belélegezve,bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. Nincs környezetre veszélyes anyagként besorolva. Címkézés a módosított 67/548/EKG vagy 199/45/EK rendeletnek megfelelően Tartalom: Etanol, High Molecular Weight Copolymer, Methyl Alcohol, Metil etil keton, Propiléng likol mono metil éter acetát, Quaternary ammonium salt, Sárga pigment, Sárga pigment, Vinilklor idvi nila cetát kopolimer (VCVA) Ártalmas Tűzveszélyes Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

2 R mondat(ok) R11 R20/21/22 R36 R66 R67 R68/20/21/22 Smondat(ok) S9 S16 S36/37/39 S46 S51 Engedélyezési szám Kiegészítő címkézési információ Nagyon gyúlékony. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Szemizgató hatású. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak Belélegezve,bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. Az edény jól szellőztethető helyen tartandó. Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható Egyéb veszélyek Nem hozzárendelve. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Általános információ Kémiai név % Metil etil keton <70 Osztályozás: DSD: F;R11, Xi;R36, R6667 CASszám / EKszám REACH regisztrációs szám Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336 Index szám Megjegyzések # Propilénglikolmono metil éteracet át <15 Osztályozás: DSD: R # Flam. Liq. 3;H226 Sárga pigment <7.5 Osztályozás: DSD: Keverék High Molecular Weight Copolymer <5 Osztályozás: DSD: Keverék Methyl Alcohol <5 Osztályozás: DSD: F;R11, T;R23/24/2539/23/24/ X Flam. Liq. 2;H225, Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Acute Tox. 3;H331, STOT SE 1;H370 # Etanol <2.5 Osztályozás: DSD: F;R Flam. Liq. 2;H225 Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

3 Kémiai név % CASszám / EKszám REACH regisztrációs szám Index szám Megjegyzések Quaternary ammonium salt <2.5 Saját Osztályozás: DSD: F;R11, Xi;R3638, R67 Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336 Vinilkloridvinila cetát kopolimer (VCVA) <2.5 Saját Osztályozás: DSD: Sárga pigment <2.5 N/A Osztályozás: DSD: 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás Általános információ 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése Belégzés Bőrre kerülés Szembe kerülés Lenyelés 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Általános tűzveszélyek 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Nem alkalmas tűzoltóanyagok 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Különleges tűzoltási eljárások Vigye a beteget friss levegőre. A tünetek fennmaradása esetén forduljon orvoshoz. Alaposan mossa le az érintett felületeket kímélő szappannal és vízzel. Az irritáció fennmaradása esetén forduljon orvoshoz. A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni. A szem első öblítése után vegye ki esetleg viselt kontaktlencséit, majd folytassa az öblögetést legalább 15 percen át! Az irritáció fennmaradása esetén forduljon orvoshoz. Ha az anyagot lenyelik, kérjen azonnal orvosi segítséget vagy szaktanácsot Ne hánytasson! No notes to physicians. széndioxid, víz, poroltó vagy hab 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Mint minden tűz esetén, viseljen zárt körforgású, túlnyomásos, MSHA/NIOSH (Amerikai Bányabiztonsági és Munkaegészségügyi Hivatal/Amerikai Munkavédelmi és Munkaegészségügyi Intézet) által engedélyezett vagy azzal egyenértékű légzőkészüléket és teljes védőfelszerelést! A tartályokban hő (tűz) hatására nyomás alakulhat ki. A nem nyitott tartályok hűtésére vízpermet használható Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Sürgősségi ellátók esetében Azonnal ürítse ki a területet! Ne érintsék meg és ne sétáljanak át a kiömlött anyagon keresztül. KÜSZÖBÖLJENEK KI minden tűzforrást (dohányzás, fáklyák, szikrák vagy lángok a közvetlen közelben). Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Viseljen a célnak megfelelő védőfelszerelést. Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

4 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 6.4. Hivatkozás más szakaszokra Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. A szivárgást meg kell szüntetni, a kiömlött anyagot nem éghető nedvszívó anyaggal fel kell itatni (pl. homok, föld, diatómaföld, vermikulit) és egy helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelő hulladéktárolóba kell szállítani (lásd a 13. részt). 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Ne kezelje, és ne tárolja nyílt láng, hő vagy egyéb tűzforrás mellett! Csak jól szellőztetett helyen használható. Statikus feltöltődés ellen tegyen óvintézkedéseket. Amikor nincsen használatban, tárolják a konténert lezárva. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az eredeti edényben tartandó. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi expozíciós határértékek Magyarországi foglalkozási expozícióra vonatkozó határértékek (OEL), a munkahelyi kémiai biztonságra vonatkozó rendeletbol Összetevők Típus Érték Etanol (CAS 64175) Methyl Alcohol (CAS 67561) Metil etil keton (CAS 78933) Propiléng likol mono metil éter acet át (CAS ) 1900 mg/m mg/m3 260 mg/m3 600 mg/m3 900 mg/m3 275 mg/m3 550 mg/m3 EU. Indikatív expozíciós határértékek a 91/322/EGK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU irányelvek szerint Összetevők Típus Érték Methyl Alcohol (CAS 67561) Metil etil keton (CAS 78933) Propiléng likol mono metil éter acet át (CAS ) Biológiaia határértékek Ajánlott monitoring eljárás Származtatott hatásmentes szint (DNEL) 260 mg/m3 200 ppm 600 mg/m3 200 ppm 900 mg/m3 300 ppm 275 mg/m3 50 ppm 550 mg/m3 100 ppm Nincs jelezve biológiai határérték az alkotórészre/ alkotórészre. Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Biztosítson megfelelő helyi elszívó szellőzést, hogy a dolgozók terhelése a az egészségügyi határérték alatt maradjon! Robbanásbiztos szellőztetőberendezést kell alkalmazni! Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőszeközök Szem/arcvédelem Bőrvédelem Szem / arcvédőt kell viselni. Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

5 Kézvédelem Megfelelő vegyszerálló kesztyűt kell viselni! Egyéb A védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani. Légutak védelme Hőveszély Higiéniai intézkedések Túlnyomásos, levegőellátásos légzésvédő készüléket kell viselni, ha szabályozatlan kiáramlás veszélye áll fenn, a szennyezettség mértéke nem ismert, vagy minden olyan esetben, amikor nem biztos, hogy a levegőszűrő gázálarcok megfelelő védelmet biztosítanak! 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés Szag Halmazállapot Forma Szín Szagküszöbérték ph Olvadáspont/fagyáspo n t Kezdeti forráspont és forrási tartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Túzveszélyesség (szilárd, gáz halmazállapot) Sárga 7.00 C (19.40 F) Setaflash Closed Tester Felső/alsó gyulladási vagy robbanásveszélyes határok Gyulladási határ alsó (%) Gyulladási határ felső (%) Gőznyomás Relatív sűrűség Oldékonyság (oldékonyságok) Megoszlási hányados:noktanol/v i z Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidálási jellemzők 9.2. Egyéb információk VOC (Tömeg%) < 848 g/l 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás Szokásos tárolási körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Nem fog előfordulni Kerülendő körülmények Nincs erre vonatkozó információ Nem összeférhető anyagok Veszélyes bomlástermékek Normál körülmények között stabil. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Általános információ Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

6 A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Lenyelés Belégzés Bőrre kerülés Szembe kerülés Tünetek A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Heveny toxicitás Összetevők Etanol (CAS 64175) Akut Belégzés Egyéb Orális Methyl Alcohol (CAS 67561) Akut Belégzés Dermális Egyéb Orális Metil etil keton (CAS 78933) Akut Belégzés Nincs rendelkezésre álló adat. Fajok Kutya Tengerimalac Macska Nyúl Hörcsög Majom Nyúl Tengerimalac Kutya Majom Nyúl Vizsgálati eredmények 39 mg/l, 4 Órák mg/l, 10 Órák 933 mg/kg 1440 mg/kg 3450 mg/kg 5.5 g/kg 7060 mg/kg 6.2 g/kg 5.6 g/kg mg/l, 4.5 Órák mg/l, 6 Órák mg/l, 4 Órák 87.5 mg/l, 6 Órák mg/kg 4100 mg/kg 8555 mg/kg 3 g/kg 1826 mg/kg 2131 mg/kg 3556 mg/kg 7300 mg/kg 8000 mg/kg 2 g/kg 14.4 g/kg 5628 mg/kg mg/l, 45 perc mg/l, 4 Órák Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

7 Összetevők Dermális Egyéb Orális Fajok Nyúl Vizsgálati eredmények > 8000 mg/kg 1660 g/kg, 24 Órák mg/kg, 24 Órák 670 mg/kg mg/kg Maró/irritáló a bőrre Súlyos szemkárosodás/szem irritáció Légzőrendszeri szenzitizáció Bőrszenzitizáció Bacilus sejt mutagén tulajdonság Karcinogén hatás IARC Monográfiák. A karcinogenitás általános jellemzése Vinilkloridvinilacetát kopolimer (VCVA) (CAS Saját) Reproduktív toxicitás Célszervspecifikus toxicitás egyszeri sugárterhelés Célszervspecifikus toxicitás többszöri sugárterhelés Beszívás (felszívás) veszély A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Egyéb információ 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 3 Nem sorolható be mint rákkeltő az embernél. A készítmény toxikus hatására vonatkozó adatok nem teljesek Toxicitás Nincs erre vonatkozó információ. Összetevők Fajok Vizsgálati eredmények Etanol (CAS 64175) Vízi Hal Pimephales promelas > 100 mg/l, 96 órák Rákok EC50 Vízibolha (Daphnia Magna) mg/l, 48 órák Methyl Alcohol (CAS 67561) Vízi Hal Pimephales promelas > 100 mg/l, 96 órák Rákok EC50 Vízibolha (Daphnia Magna) > mg/l, 48 órák Metil etil keton (CAS 78933) Vízi Hal Tarka fogasponty (Cyprinodon variegatus) > 400 mg/l, 96 órák Rákok EC50 Vízibolha (Daphnia Magna) mg/l, 48 órák Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Megoszlási hányados noktanol/víz (log Kow) Etanol 0.31 Methyl Alcohol 0.77 Metil etil keton 0.29 Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

8 Biokoncentrációs faktor (BCF) A talajban való mobilitás A PBT és a vpvbértékelés eredményei Nem PBT vagy VPvB anyag vagy keverék Egyéb káros hatások 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Visszamaradt hulladék Tisztítatlan csomagolás EU hulladék kód Hulladékbahelyezés módszerei/információk 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR UNszám UN Az ENSZ szerinti Nyomtatótinta megfelelő szállítási megnevezés Szállítási 3 veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport II Környezeti veszélyek Nem Alagút korlátozási kód Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések RID UNszám UN Az ENSZ szerinti Nyomtatótinta megfelelő szállítási megnevezés Szállítási 3 veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport II Környezeti veszélyek Nem Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADN Nincs veszélyes áruként szabályozva. IATA UNszám UN Az ENSZ szerinti Nyomtatótinta megfelelő szállítási megnevezés Szállítási 3 veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport II Környezeti veszélyek Kötelező címkék ERG kód Ne ártalmatlanítsa az általános irodai hulladékkal együtt Az anyag ne kerüljön a lefolyókba illetve vízforrásokba! A hulladékot a helyi, állami, szövetségi vagy tartományi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően takarítsa el! A gyűjtést és az ártalmatlanítást megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő vállalkozónak kell végeznie Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

9 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések IMDG UNszám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Ártalmas a vízi szervezetekre. Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás ADR; IATA; IMDG; RID UN1210 Nyomtatótinta 3 II Nem A szándékok szerint ezt az anyagot nem szánták ömlesztett szállításra. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Európai Uniós rendeletek 1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, I. melléklet 1005/2009 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, II. melléklet 850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok importjáról és exportjáról, I. melléklet, 3. rész a módosításokkal 689/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, V. melléklet a módosításokkal 166/2006 (EK) számú rendelet, II. melléklet, Szennyező anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke 1907/2006 számú rendelet, a REACH 59. cikkének (1) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett Engedélyzések 1907/2006 (EK) számú rendelet, XIV. melléklet, Engedélyeztetés tárgyát képező anyagok Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

10 felhasználással kapcsolatos korlátozások 1907/2006 (EK) számú rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal 2004/37/EK irányelv: munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről Nincsen szabályozva. 92/85/EGK irányelv: a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javításáról Nincsen szabályozva. Egyéb EU előírások A 96/82/EK irányelv (Seveso II a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről Nincsen szabályozva. A 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről Etanol (CAS 64175) Methyl Alcohol (CAS 67561) Metil etil keton (CAS 78933) Propilénglikolmonometiléter acet át (CAS ) A Tanács 94/33/EK irányelve a fiatal személyek munkahelyi védelméről Methyl Alcohol (CAS 67561) Egyéb rendelkezések Nemzeti rendelkezések Szabályozási információ Kémiai biztonsági értékelés 16. SZAKASZ: Egyéb információk Törzskönyvezés az EU szabályozás alapján. Törzskönyvezés az EU szabályozás alapján. Hivatkozások A 215 részekben szereplő Rmondatok és Hnyilatkozatok teljes szövege Safety phrase(s) Véleményezési adatok Információ a képzésről Korlátozás R10 Tűzveszélyes. R11 Nagyon gyúlékony. R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. R36 Szemizgató hatású. R38 Bőrizgató hatású. R39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. R66 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak R68/20/21/22 Belélegezve,bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H301 Lenyelve mérgező (toxikus). H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H315 0 H319 Súlyos szemirritációt okoz. H331 Belélegezve mérgező. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H370 Károsítja a szerveket. S9 Az edény jól szellőztethető helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Összetétel / Információ az alkotórészekről: Hatálytalanítások közlése Jelen biztonsági adatlapot a HewlettPackard Company díjmentesen bocsátja ügyfelei rendelkezésére. Az adatlap a HewlettPackard Company által a dokumentum összeállításakor ismert legfrissebb adatokat tartalmazza, amelyek feltételezhetően megfelelnek a valóságnak. Nem értelmezhető a termék egyes jellemzőire, vagy bizonyos célokra való alkalmasságára vonatkozó jótállásként. A dokumentum a fenti 1. pontban megadott törvényi környezet előírásainak megfelelően készült, és nem biztos, hogy más országok előírásainak is megfelel. Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

11 Gyártó cég neve Rövidítések magyarázata HewlettPackard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, California US (Közvetlen) +972 (9) ACGIH CAS CERCLA CFR COC USA közlekedési minisztériuma EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL (Engedélyezett robbanási határ) RCRA REC REL SARA T <érték> TLV TSCA VOC American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikai kormányzati iparhigiénikusok konferenciája, ACGIH) Chemical Abstracts Service Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (a környezeti hatásokkal és felelősséggel kapcsolatos amerikai törvény) Szövetségi rendeletek Cleveland szerinti nyitott tégelyes módszer Közlekedési minisztérium Emergency Planning and Community RighttoKnow Act (a közvélemény kötelező tájékoztatásáról szóló amerikai törvény) Nemzetközi Rákkutató Központ National Institute for Occupational Safety and Health (amerikai munkahelyi egészségügyi és munkavédelmi intézet) National Toxicology Program (országos amerikai toxikológiai program) Occupational Safety and Health Administration (amerikai munkahelyi egészségügyi és munkavédelmi hivatal) Munkahelyi levegőben megengedett határérték Resource Conservation and Recovery Act (amerikai erőforrásmegőrzési és helyreállítási törvény) Ajánlott Munkahelyi levegőben ajánlott határérték Superfund Amendments and Reauthorization Act ( Superfund módosítási és újraengedélyeztetési amerikai törvény, 1986) A termékkel rövid ideig tartó érintkezés határértéke Toxicity Characteristics Leaching Procedure (toxicitási jellemzők megállapításának folyamatára vonatkozó amerikai rendelkezés) Küszöbérték Toxic Substances Control Act (toxikus anyagokat szabályozó amerikai törvény) Illékony szerves vegyületek Version No.: 01 A nyomtatás dátuma: / 11

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák HP LaserJet CF283AXXCAD

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám C-1098

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Növényi lánc/kenőolaj, láncfűrészhez és fakitermelési gépekhez. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Növényi lánc/kenőolaj, láncfűrészhez és fakitermelési gépekhez. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Husqvarna 2Stroke Oil

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 107/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) -

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) - BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám Más módon történő azonosítás FEMA number 3775

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám Más módon történő azonosítás FEMA number 2559

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Az anyag márkaneve Azonosító szám Regisztrációs szám Szinonímák Kobalt 027-001-00-9

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy a készítmény azonosítása A készítmény használata Szinonima vagy szinonimák Kémiai család CAS sz. Vállalat azonosító adatai CD475

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Belélegezve és bırrel érintkezve ártalmas. Szem- és bırizgató hatású.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Belélegezve és bırrel érintkezve ártalmas. Szem- és bırizgató hatású. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve Szinonima vagy szinonimák Az anyag/készítmény felhasználása CH150A Javítás dátuma 02-23-2011 CAS sz. 112-07-2

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.07.03. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.05.2013 Nyomtatás Dátuma 13.06.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag neve Polivinilbutirál Az anyag márkaneve Azonosító szám 68648782 Nyilvántartási szám Szinonímák

Részletesebben

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2

BRADOGÉL higénés kézfertőtlenítő szer Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 2 _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint _ BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.01. változat: 3. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország. Terméknév : APCI - APPI Calibration Solution

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország. Terméknév : APCI - APPI Calibration Solution BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Terméknév Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben