Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: június 03. napja, 18:00 óra. Jelen vannak: Vezér Attila polgármester Dóbiás Tibor alpolgármester Brezniczkiné Lukács Katalin, képviselő Babicz Ottó, képviselő Boskó Ferenc, képviselő Tanácskozási joggal: dr. Villant Gréta, jegyző Meghívottak: Kosik István r. alezredes, bűnügyi osztályvezető Vezér Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy minden képviselő megjelent, így a testület határozatképes. Megnyitom a képviselő-testület ülését. A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. Az ülésre javasolt napirendi pontok: 1. Szátok Község közbiztonsági helyzetének áttekintése, a Rétsági Rendőrkapitányság képviselőjének meghallgatása, beszámolója Előadó: Kosik István, r. alezredes 2. A művelődési ház felújítására érkezett pályázatok elbírálása, építtető kiválasztása, megbízása 3. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat évi költségvetési beszámolójának elfogadása. 4. A Tereskei Zöld Udvar Óvoda felvételi körzethatárainak meghatározása. Előadó: Dr. Villant Gréta, jegyző 5. Egyebek A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Vezér Attila polgármester megnyitotta azok tárgyalását: 1

2 Napirend tárgyalása: napirend Szátok Község közbiztonsági helyzetének áttekintése, a Rétsági Rendőrkapitányság képviselőjének meghallgatása, beszámolója Kosik István, r.alezredes: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait! Köszönöm szépen a meghívást. Engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a rendőrség évben, illetve évben végzett Szátok településen végzett munkájáról. A évben végzett tevékenységünket a kiadott statisztikai adatoknak megfelelően a képviselők megismerték. Ennek vonatkozásában évtől kezdődően emelkedik a bűncselekmények száma a településen. Egyre több vagyon elleni, személy elleni valamint erőszakos bűncselekmény történt, ami a nyomozó hatóság tudomására jutott. Meg kell említeni, hogy egyre több a látens bűncselekmény, amely nagymértékben veszélyezteti a településen és környéken élő emberek biztonságát. A bűncselekmények megelőzése érdekében országos szinten is és területenként is nagy erőfeszítéseket tesz a rendőrség. Megerősített szolgálattal és különböző szolgálatokkal próbáljuk visszaszorítani a bűnözést a településen, fokozott rendőri jelenlétet biztosítunk, illetve szervezünk napi 24 órában. Elmondható, hogy a rendőri jelenlét fokozása tovább fog bővülni a jövőben. Célként fogalmazódott meg, hogy az elkövetett cselekmények minden esetben felderítésre kerüljenek, és egyre több esetet adjunk át az ügyészségnek. A településen különböző formákban a megerősített szolgálat egész évben biztosított. Különösen a fémlopásokkal, egyéb lopásokkal és garázda-jellegű bűncselekményekkel kapcsolatosan országos és határon túli összefogás alakult ki a közelmúltban. Egyéb nyomozati eszközöket is bevetünk majd a sikeres megelőzés, valamint az elkövetett bűncselekmények felderítésében. Fontosnak tartjuk a helyi közbiztonság javulását. A képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 15/2014 (VI. 03.) számú határozata Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Rétsági Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló tájékoztatást és a település közbiztonságáról szóló valamint, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatást megismerte és elfogadta. Határidő: Azonnal 2

3 napirend A művelődési ház felújítására érkezett pályázatok elbírálása, építtető kiválasztása, megbízása Vezér Attila, polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Megérkeztek a művelődési ház felújítására érkezett pályázatok. Összesen három pályázat érkezett a következő ajánlatokkal. A Sibal Inves Kft Ft értékkel, a DK Car Kft, Ft értékkel és Major László Ft összegben. A pályázatokat a Képviselő-testület tagjainak kiosztottam, kérem, vitassuk meg, számunkra mely ajánlat lenne a kedvezőbb. Az ajánlatok korábban elkészített felújítási tervek alapján készültek. Babicz Ottó képviselő: Úgy gondolom, nem biztos, hogy az olcsóbb ajánlat lenne a legmegfelelőbb. Meg kellene vitatni, milyen technológiával, mennyi emberrel dolgoznának. Fontos lenne, hogy minél előbb elkészüljön a felújítás. Vezér Attila, polgármester: A pályázati forrás tízmillió forint, minden pályázatot nagyobb összeggel nyújtották be a pályázó cégek. Azt javaslom, hogy a legkedvezőbb összegű ajánlatot válasszuk ki. Boskó Ferenc, képviselő: Javaslom a legkedvezőbb összegű ajánlatot elfogadni, úgy vélem nincs lehetőségünk több százezer forinttal többet előteremteni a többletköltségek fedezésére. Brezniczkiné Lukács Katalin, képviselő: Én is a kedvezőbb ajánlatot javaslom elfogadásra, tekintettel arra, hogy csak hatvanezer forinttal lépte túl az elnyert pályázati összeget. Dóbiás Tibor, alpolgármester: Mennyi idő alatt készülne el a felújítás? Minél több dolgot meg kellene csinálni az épületen! Vezér Attila, polgármester: Megállapodás kérdése, úgy szeretném, hogy augusztus elejére mindenképpen elkészüljön. A szerződést ennek megfelelően fogjuk megkötni. A kivitelezést június elején szeretnénk elkezdeni. Kérem a testületet határozzuk meg a munkálatok elkezdésének, illetve befejezésének napját. A képviselő-testület a napirendet részletesen megtárgyalta és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 16/2014 (VI. 03.) számú határozata Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a művelődési ház felújítására érkezett pályázatok közül a kedvezőbb összegű ajánlatot - a Sibal Inves Kft. ajánlatát, Ft értékkel fogadja el. A Képviselő testület felhatalmazza Vezér Attila polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a Sibal Inves Kft társasággal kösse meg és a benyújtott számlákat utalványozza. 3

4 A Képviselő-testület a kivitelezés kezdetét június 10. napjában, a munkálatok befejezését augusztus 20. napjában határozza meg. Határidő: Azonnal 3 napirend A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat évi költségvetési beszámolójának elfogadása. Vezér Attila, polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Elkészült Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat évi költségvetési beszámolója. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megtárgyalni és elfogadni szíveskedejenek. Van- e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Ha nincs, kérem, fogadják el a napirend anyagát. A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2014 (VI. 03.) számú határozata Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat évi költségvetési beszámolóját. Határidő: azonnal A beszámoló 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva 4.napirend A Tereskei Zöld Udvar Óvoda felvételi körzethatárainak meghatározása. Dr. Villant Gréta, jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal, Tanügyi-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese elektronikus levelében felhívást intézett Hivatalunkhoz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok vagy önkormányzati társulások székhelye szerinti települések vonatkozásában, az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntésről szóló határozatot szükséges küldeni a köznevelés információs rendszerébe. Az óvodai beiratkozás közelgő határidejére tekintettel kérik, hogy vizsgáljuk felül illetékességi területünkön, hogy a kötelező óvodai körzethatárok rögzítésre kerültek-e a KIR-ben. 4

5 Tereske, Szátok települések vonatkozásában az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően, a Tereskei Zöld Udvar Óvoda felvételi körzethatárát Tereske és Szátok községek közigazgatási területében határozta meg. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy határozati javaslatnak megfelelően az előterjesztésben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. Szátok Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megtárgyalta és egyhangú igen szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 18/2014 (VI.03) számú határozata Szátok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 49. (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Tereskei Zöld Udvar Óvoda felvételi körzethatárát Tereske és Szátok községek közigazgatási területében határozza meg. Továbbá az intézmény működési területén kívülről is felvehető gyermek, ha a működési területről már nincs felvételi igény és a maximálisan felvehető létszám még nincs betöltve. Felelős: Dr. Villant Gréta jegyző Határidő: azonnal 5.napirend Egyebek Babicz Ottó: Utalni szeretnék arra, hogy a községben egyre több kóbor kutyával találkozom, kérem hogy az önkormányzat vezetése vizsgálja meg, gyepmesteri szolgáltatás igénybevételét, an,nak felmerülő költségeit. Vezér Attila polgármester: A közfoglalkoztatás keretében jelenleg tíz foglalkoztatottat tudunk alkalmazni, mint említettem az előző ülésen is, szeptember 30. napjáig. Úgy tervezzük, hogy a nyár folyamán a gazos területek kaszálásával, virágültetéssel, ezek gondozásával foglakozunk. Mivel több napirendi pont nem volt a polgármester a testület ülését berekesztette. k.m.f. Vezér Attila polgármester Dr. Villant Gréta jegyző 5

Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről

Szátok Községi Önkormányzat. Képviselő - testületének. 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. nyílt ülésről Szátok Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 10. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E nyílt ülésről Készült: Szátok Községi Önkormányzat képviselő testületének üléséről, 2013. október 30. napján. Az ülés

Részletesebben

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. június 12-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. június 12-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 12-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 37./2014. (VI.12.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 11/2-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Faluház Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. december 16-án 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

80/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat napirendi pont elfogadására. Napirend: Előadó: Jegyzőkönyv

80/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat napirendi pont elfogadására. Napirend: Előadó: Jegyzőkönyv Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Demjén Imre, Kalmár Éva, Fejes

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Endrész György Imre képviselő

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Meghozott határozatok: Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. június 12-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 55/2008. (VI.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben