J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 30-án (csütörtökön) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (Sárvár, Várkerület 3. II. emelet) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester, alpolgármester, 8 fő önkormányzati képviselő: Kondora István, Máhr Tivadar Baranyai József, Kampel Oszkár, Kiss Zsolt, Németh Józsefné, Papp József, dr. Szabó Gyula, Varga Jenő, Vinter István képviselők. Távolmaradását előzetesen bejelentette: Németh Zsolt képviselő. Tanácskozási joggal jelen vannak: Sütő Károly aljegyző, dr. Bankits László irodavezető, Erdős Katalin irodavezető, Jelen vannak továbbá: Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető Kondora István polgármester: Köszönti a rendkívüli nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 11 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 10 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Németh Zsolt képviselő távolmaradását előzetesen jelezte. Kondora István polgármester: A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendtől eltérően javasolja megállapítani, mivel az Országos Mentőszolgálat által érkezett megkeresés, és az e tárgyban készült előterjesztés miatt újabb rendkívüli képviselő-testület ülés összehívására került volna sor, így egyúttal a sárvári légi bázis kialakítása miatt a Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyú napirend is megtárgyalható. A javasolt kiegészítéssel a napirendet A képviselő-testület a javaslatot elfogadja és a rendkívüli ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg: 1

2 N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 2. Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűnésével kapcsolatos kérdések. 3. Sárvár város településrendezési eszközeinek módosítása. /Papp József képviselő megérkezik az ülésterembe./ 1./Napirendi pont: Kondora István polgármester: Élőhely védelemre és élőhely helyreállításra vonatkozó pályázati felhívás jelent meg, így a Gyógyvarázs 5 csillagban pályázat moduljai közül az erre vonatkozó rész kiemelésre került, és lehetőség nyílt 170 millió Ft-os, 100 %-os támogatottságú vizes élőhely kialakítása című pályázat benyújtására. A pályázat akkor fogadható be, ha a helyi védettséget igazoljuk. A képviselő-testület a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításával meg tudja erősíteni, hogy ez a Csónakázó-tó melletti 2,5-3 hektárnyi terület védettség alatt áll. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelettervezetet A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 12/2007.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 2

3 2./Napirendi pont: Kondora István polgármester: Az eddig működtetett társulás május 31-ével megszűnik, emiatt az óvodai feladatellátás feladat ellátási szerződés keretében folytatódik tovább, vagy másik lehetőségként új jogi személyiséget kell létrehozni. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 151/2013. /V.30./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 91. a) pontja értelmében Sárvár- Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás június 30. napján megszűnik. A képviselő-testület kijelenti, hogy Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűnésével összefüggésben a társult önkormányzatokkal szemben követelése nincs. A képviselő-testület jelen intézmény-átszervezési döntése alapján július 1-i hatállyal a Vármelléki Óvoda (9600 Sárvár, Várkerület 11.) és Petőfi úti Óvoda (9600 Sárvár, Petőfi u. 21.) Alapító Okiratát a fenntartó-változásra tekintettel módosítani fogja. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a társulás megszűnése esetén a képviselő-testület feladat-ellátási szerződést kíván kötni Bögöt, Porpác és Sitke községek önkormányzatainak képviselő-testületeivel. A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a feladatellátási szerződés megkötésére nem kerülhet sor, abban az esetben folytasson tárgyalásokat az érintett községi önkormányzatok polgármestereivel a Sárvár-Bögöt-Porpác-Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakítása érdekében. Határidő: azonnal, illetve június 30. Felelős: Kondora István polgármester 3./Napirendi pont: Kondora István polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Kft-je a helikopteres mentőszolgálat, amely Magyarországon illeszkedne az európai szolgáltatási szerkezetbe oly módon, hogy 150 km-es körökben összesen 7 régióban az egész országot lefedné. Sárvár elhelyezkedésének köszönhetően megfelelően tudna illeszkedni a szigorúan előírt szakmai elképzelésekhez, az előírt feltételeknek megfelel. Az elképzelések megvalósulásához a rendezési terv módosítására van szükség. A légi bázis kialakítására pályázat kerül kiírásra. A kiemelt kormányberuházásnak köszönhetően az egyeztetési folyamat lerövidülhet. A bázis helyszíne a hegyközségnél lévő körforgalomnál, az ipari elágazó iránya felé jobb oldalon lévő legelő területe, amely a magyar állam tulajdonában, a Mezort Zrt. kezelésében van. Összesen 7840 m 2 területet szükséges lehatárolni, és a mezőgazdasági művelésből kivonni. Az 3

4 önkormányzat beépítésre nem szánt kizárólagos területként veszi ezt ki. 5% -os beépítés mellett a légi bázis megépíthető. Tárgyalásos eljárásra lenne lehetőség a környező települések, Mezort Zt., Sárvár lakossága, valamint a közműszolgáltatók bevonásával. A légi mentőbázis a régió és településünk ellátását növelné, a fel- és leszállás átlagosan 3-4 alkalommal történne meg. Egyetlen feltétel a 3,5 tonnás üzemanyagtartály negyedévenkénti fogadása. A pályázat 100 %-os támogatottságú. Amennyiben a pályázat nyerne, javasolja a szennyvízcsatorna és ivóvíz elvezetés megoldását, mivel az önkormányzatnál maradó közműfejlesztési hozzájárulás összege erre lenne fordítható. Ily módon az önkormányzat is részt vehetne a 150 millió Ft-os beruházásban. Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 152/2013. /V.30./ számú képviselő-testületi határozat 1. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település rendezési terveinek módosítását határozta el. A rendezési terv módosításának okát és célját a következők indokolják: 1.1. A település támogatja a 0324/76 hrsz ingatlan és azt tartalmazó tömbterület vonatkozásában a településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítását Az 1.1. pontban leírtak oka: Sárvár város hatályos rendezési tervében a 0324/76 hrsz ingatlanon kijelölt Mko jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területből ~1 ha nagyságú területen különleges beépítésre nem szánt légi mentési területet jelöl ki. A területfelhasználás változásával együtt a terület-felhasználáshoz igazodó funkciók és legfeljebb 5 %-os beépítést lehetővé tevő övezeti előírást kell megalkotni Mivel a tervezett légimentőbázishoz kapcsolódó rendezési terv módosítása gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében, továbbá az Országos Mentőszolgálat TIOP /B pályázatának finanszírozásával kiemelt társadalmi cél megvalósulása érdekében központi költségvetési támogatással történik, kezdeményezi a polgármester az állami főépítésznél a tárgyalásos eljárás alkalmazását azzal, hogy amennyiben a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 32. (2) bekezdése alapján az állami főépítésszel folytatott egyeztetés alapján tárgyalásos eljárás lefolytatására lehetőség nincs, úgy egyszerűsített eljárás lefolytatására kerül sor. 2. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény és 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fent leírtak figyelembevételével a településrendezési terv módosítását a képviselő-testület az Akcióterv Kft-nél az árajánlatban meghatározott összegben megrendeli. 3. A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől. 4

5 4. A településrendezési eszközök módosítása során partnernek tekinti a szomszédos települések önkormányzatait, a közműszolgáltatókat, a MEZORT Zrt-t, és mint partnereket az egyeztetési eljárásba be kívánja vonni. A lakosság észrevételek benyújtásának lehetőségét a településfejlesztési döntés meghozatalától egyszerűsített eljárás esetén a záró szakmai véleményezési szakasz kezdetéig, tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén a tárgyalás határnapjáig terjedő időszakban kívánja biztosítani. A lakosság tájékoztatás módja a városi honlapon, városi televízióban, és az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel. A dokumentumokat a képviselő-testületi döntést előkészítő iratokban (az ügy aktájában, valamint az előterjesztésben és mellékleteiben) kell dokumentálni és nyilvántartani. 5. A vállalkozási díj, valamint az adatszolgáltatáshoz szükséges alaptérképek díjának forrása a évi fel nem használt pénzmaradvány. Határidő: július 31. Felelős: Kondora István polgármester Kondora István polgármester: Megköszöni a jelenlevők munkáját, a rendkívüli nyilvános ülést bezárja. k.m.f. /:Kondora István:/ polgármester /:dr. Szijártó Valéria:/ jegyző 5

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 22-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatokról szóló tájékoztató elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatokról szóló tájékoztató elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 7-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 46/2014.(VII. 28.) 47/2014.(VII.28.) 48/2014.(VII. 28.) 49/2014.(VII.28.) 50/2014.(VII.28.) 51/2014.(VII.28.) 52/2014.(VII.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/1-41/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus11-én 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 16-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 18-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet Határozatok: 156/2014. (XI. 18.) BVKt 157/2014.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel. 3/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 16-án 17,30 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester Czigler Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben