Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S 98-160925"

Átírás

1 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Könyves Kálmán krt Budapest MAGYARORSZÁG További információk a következő címen szerezhetők be: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda Alkotmány utca 4. szám V. emelet 22. sz. Figyelmébe: Hartmann Gyula 1054 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Internet: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda Alkotmány utca 4. szám V. emelet 22. sz. Figyelmébe: Hartmann Gyula 1054 Budapest MAGYARORSZÁG Tel Fax Internet: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. Kapcsolattartó: 1034 Budapest, Váci út 45. Átrium Park irodaház "B" ép. / III. emelet 325. iroda Figyelmébe: Közbeszerzési Osztály titkársága 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Tel /14

2 2/14 I.2) Fax Internet: AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Vasúti szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés A MÁV Zrt. vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása és állagmegóvása - tervezés. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 12 A teljesítés helye MAGYARORSZÁG 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt NUTS-kód HU101 A hirdetmény tárgya Információ a keretmegállapodásról A keretmegállapodás időtartama: hónap(ok)ban: 9 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke: becsült költség héa nélkül HUF A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya A MÁV Zrt. vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása és állagmegóvása - tervezés. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Részekre történő ajánlattétel Változatok elfogadhatók A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG Teljes mennyiség Az ajánlatkérő a megkötött keretmegállapodás alapján egy vagy több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat (225. (1) bekezdésének d) pontja) az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében. Tervezett lehívási egységek (csomagok): T1. lehívási egység: (MÁV I. csomag). Tervezés a projektben szereplő kivitelezés vállalkozásba adásához. Helyszíni felmérés alapján a Hatósági engedélyezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítése a szükséges szakhatósági egyeztetések elvégzése. Az építési engedély alapján a kiviteli tervek elkészítése. A tervek alapján költség becslés, költségvetési kiírás elkészítése. Hatósági eljárási díjak megfizetése. T2. lehívási egység: (MÁV IV. csomag). Gyenge, koros, sérült acélszerkezetű hidak közeljövőben tervezet (halaszthatatlan) felújításához szükséges tervdokumentációk elkészíttetése. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése. becsült költség héa nélkül HUF 2/14

3 3/14 II.2.2) II.3) Vételi jog (opciók) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Befejezés III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek A keretmegállapodás alapján megkötendő vállalkozási szerződések során (szerződésenként külön-külön) alkalmazott szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (a) teljesítési biztosíték: Mely a nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 5,0 %-a. (b) késedelmi kötbér: Melynek mértéke a késedelmes (rész)teljesítéssel érintett nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás), mint kötbéralap 1,0 %-a, a késedelem minden naptári napja után. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg késedelmes (rész)teljesítéssel érintett nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 15 %-át. A kötbér a Vállalkozó esedékes számlájából kerül levonásra. (c) hibás teljesítési kötbér: Mely a nettó tervezési díj (szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 15 %-a. A kötbér a Vállalkozó esedékes számlájából kerül levonásra. Valamennyi, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó biztosítékot az ajánlattevőként szerződő fél, a Kbt. 53/A. (6) bek. a) pontban foglaltak szerint köteles szolgáltatni. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról majd az ajánlat(ok)ban kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek. [Kbt. 53/A (5) bek.]. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A keretmegállapodás alapján megkötendő vállalkozási (tervezési) szerződések során (szerződésenként különkülön) alkalmazott fő finanszírozási és fizetési feltételek: Számlázás: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés ideje alatt 1 db rész-számla nyújtható be az Engedélyezési terv dokumentáció hatósághoz történő leadását követően 50 % értékben, továbbá 1db végszámla a fennmaradó összegre a kiviteli tervek MÁV Zrt. általi jóváhagyását követően. Csak kiviteli terv készítése esetén 1 db számla (végszámla) nyújtható be. Lásd még a MÁV Zrt. számlabefogadási rendszerét a honlapon. Az ellenszolgáltatás teljesítése: A Kbt (3)-(5) bekezdés előírásai szerint történik. Az ellenérték kiegyenlítése banki átutalással, magyar forintban (HUF) történik. Fizetési határidő: (1) a Kbt (3) (c) pont szerinti számla esetén, a számla kézhezvételétől számított legkésőbb [15] napon belül, (2) a Kbt (3) (g) pont szerinti számla esetén, a számla kézhezvételétől számított legkésőbb [15] napon belül. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény, illetőleg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása nem megengedett. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? Igen 3/14

4 4/14 III.2) III.2.1) III.2.2) MÁV Zrt. tervezési, beruházási és üzemeltetési előírások. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a Kbt. 60. (1) bekezdés (a)-(i) pontjai, továbbá, a Kbt. 61. (1) bekezdés (a)-(e) pontjai, illetőleg, a Kbt. 62. (1) bekezdése szerinti kizáró ok. A megkövetelt igazolási mód: A Kbt (2) bekezdése illetőleg a 63. (1) - (9) bekezdés előírásai szerint azzal, hogy a 63. (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben egyszerű nyilatkozat is elfogadható, illetőleg, Azon irat/iratok esetében, ahol ez lehetséges, elégséges megadni az irat/iratok magyar nyelvű rendelkezésre állásának, elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartásának körét és Internetes elérhetőségét, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő ingyenesen jogosult. [Kbt. 20. (7) - (9) bek.]. Részletesen lásd: A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatóját a kizáró okok igazolása tárgyában, megjelent: KÉ évi 152. szám; ; illetőleg megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Részvételre jelentkező, illetőleg a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó. P.1. (1) Csatolja valamennyi pénzforgalmi számlája kapcsán, a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat(ok) eredeti vagy egyszerű másolati példányát, az alábbi minimális tartalommal: számlavezető pénzintézet adatai (név, székhely), számlatulajdonos adatai (név, székhely), pénzforgalmi jelzőszám(ok) és számlanyitási dátum(ok) adatai, számláján/számláin volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a részvételi felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozóan (ha a számlanyitás dátuma ezen időintervallumon belüli, akkor az részvételi felhívás feladásának dátuma és számlanyitás dátuma közti időszakban), [Kbt. 66. (1) bek. (a) pont]. (2) Ha a P.1. pont szerinti irattal/iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete (a részvételi felhívás feladásától visszaszámított 2 év) után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.1. pont szerinti - a működésének időszakáról szóló - irat/iratok beadása mellett a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti - működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kbt. 66. (2) bek.] P.2. (1) Csatolja a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - kiegészítő mellékletek nélkül - egyszerű másolatban (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja annak közzétételét), [Kbt. 66. (1) bek. (b) pont] illetőleg Azon irat/iratok esetében, ahol ez lehetséges, elégséges megadni az irat/iratok magyar nyelvű rendelkezésre állásának, elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartásának körét és Internetes elérhetőségét, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő ingyenesen jogosult. [Kbt. 20. (7) - (9) bek.]. (2) Ha P.2. pont szerinti irattal/iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete (a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3. lezárt üzleti év kezdőnapja) után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.2. pont szerinti - a működésének időszakáról 4/14

5 5/14 szóló - irat/iratok beadása mellett a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti - működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kbt. 66. (2) bek.] P.3. Csatolja a részvételi határidőt közvetlenül megelőző utolsó 3 naptári évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati példányát, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 66. (1) bek. (c) pont]. P.4. Csatolja eredeti vagy egyszerű másolati nyilatkozatát arról, hogy a részvételi határidőt közvetlenül megelőző 3 éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján, ki nem egyenlített tartozása fenn áll-e továbbá végrehajtási eljárás alatt áll-e, ha végrehajtási eljárás alatt áll, akkor ki nem egyenlített tartozását rendezte-e. [Kbt. 66. (1) bek. (e) pont]. P.5. Csatolja a számlavezető illetőleg a hitelező pénzintézetének eredeti vagy egyszerű másolati - a részvételi felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi - nyilatkozatát (adott esetben banki hitelígérvényét is) a tárgyi szolgáltatás megvalósításához rendelkezésre álló "szabad pénzeszközök" nagyságáról és forrás-szerkezetéről. [Kbt. 66. (1) bek. (e) pont]. A "szabad pénzeszközök" nagysága és forrás-szerkezete kapcsán a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tárgyi szolgáltatás megvalósításához rendelkezésre álló: Likvid pénzeszköz (szabadon felhasználható készpénz és számlapénz) nagyságát és/vagy likvid értékpapír értékének nagyságát és/vagy szabad hitelkeret és/vagy egyéb hitelforrás (hitelígérvény) mértékét, továbbá azok rendelkezésre állásának időtartamát. Xxx. Részvételre jelentkező és a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó a P.1. és P.2. pontnak önállóan kötelesek megfelelni, a P.3 pontnak együttesen is megfelelhetnek, míg a P.4. és P.5 pont esetén ajánlatkérő csak a részvételre jelentkező alkalmasságát vizsgálja. Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Amennyiben a részvételre jelentkező közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kíván megfelelni, úgy alkalmasságát a Kbt. 69. (8) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): P.1. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: (1) az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban - azaz a részvételi felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozóan - a pénzforgalmi számláján/számláin nem volt 15 napot meghaladó sorban állás, illetőleg (2) amennyiben a működését az ajánlatkérő által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg, a működés ideje alatti időszakban pénzforgalmi számláján/számláin nem volt 15 napot meghaladó sorban állás és a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a Kbt. 66. (2) (a) illetőleg (b) pontja szerinti értéket. P.2. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: (1) az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban - azaz a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben - a mérleg szerinti eredménye egynél több esetben nem volt negatív, illetőleg 5/14

6 6/14 III.2.3) (2) amennyiben a működését az ajánlatkérő által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg, a működés ideje alatti időszakban lezárt üzleti évek mérleg szerinti eredménye egynél több esetben nem volt negatív és a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó árbevétele eléri vagy meghaladja a Kbt. 66. (2) (a) illetőleg (b) pontja szerinti értéket. P.3. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: A részvételi határidőt közvetlenül megelőző utolsó 3 naptári évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (acél szerkezetű hidak építésének, felújításának tervezése) származó együttes nettó árbevételük: az elmúlt 3 naptári évben összesen eléri vagy meghaladja a HUF értéket. P.4. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: A részvételi határidőt közvetlenül megelőző 3 éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján, ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, és végrehajtási eljárás hatálya alatt nem áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozását rendezte. P.5. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: A számlavezető illetőleg a hitelező pénzintézet nyilatkozata (adott esetben banki hitelígérvénye) alapján a tárgyi szolgáltatás megvalósításához (legkésőbb annak tervezett kezdési időpontjában) rendelkezik legalább összesen HUF összegű szabad pénzeszközzel és/vagy banki hitelígérvénnyel. A tárgyi szolgáltatás megvalósításához igénybe vett szabad pénzeszközöknek - likvid pénzeszköz (szabadon felhasználható készpénz és számlapénz), a likvid értékpapír, a szabad hitelkeret, illetve egyéb hitelforrás (hitelígérvény) - az első (rész)számla kifizetéséig tartó időtartamig rendelkezésre kell állni. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód A részvételre jelentkező, illetőleg a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó. M.1. Csatolja a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, és azok igazolását. Az ismertetésben és az igazolásban - a Kbt. 67. (3) bek. a) pontban foglaltakon túl - meg kell adni az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges paramétereket, adatokat is. A bemutatott referenciákat a Kbt. 68. (1) bek. szerinti igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni. M.2. Csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek. [Kbt. 67. (3) (d) pont]. A nevesített szakemberek kapcsán csatolja azok: 30 napnál nem régebbi aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, a végzettséget, képesítést igazoló okiratot és a, képzettséget (a tervezői szakmagyakorlási jogosultság érvényességét) igazoló okiratot, illetőleg. Azon irat/iratok esetében, ahol ez lehetséges, elégséges megadni az irat/iratok magyar nyelvű rendelkezésre állásának, elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartásának körét és Internetes elérhetőségét, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő ingyenesen jogosult. [Kbt. 20. (7) - (9) bek.]. A 104/2006. (IV.28.) Kormányrendeletben (mely a hatályos jogosultságokat tartalmazza), előírt feltételek teljesülését a Magyar Mérnöki Kamara honlapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 6/14

7 7/14 A szakmai önéletrajznak - többek között - tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az általa végett tervezési tevékenység ismertetését, a szakember által a hivatkozott tervezési referenciamunka során ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év/hónap megjelöléssel), valamint a részvételi határidő időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. M.3. Csatolja az általa működtetett ISO 9001 szerinti (vagy azzal a Kbt. 68. (4) bekezdése alapján egyenértékű) minőségbiztosítási rendszerének (bármely nemzeti rendszerben akkreditált, független tanúsító által kiállított) tanúsítványát vagy a fentiekkel egyenértékű azon minőségbiztosítási intézkedések leírását, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud [Kbt. 67. (3) bek. f) pont], Xxx. Részvételre jelentkező és a Kbt. 71. (1) (b) pont szerinti alvállalkozó az M.1., M.2. és M.3. pontnak együttesen is megfelelhet. Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, úgy alkalmasságát a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Amennyiben a részvételre jelentkező közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt kíván megfelelni, úgy alkalmasságát a Kbt. 69. (8) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M.1. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: Rendelkezik a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozó, a 68. (1) bek. szerint igazolt alábbi referenciával, referenciákkal: legalább 1 db, legalább 20 méter támaszközű, Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező acél szerkezetű híd építése és/vagy felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése munka tervezése, engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése, melynek megfelelőségét a kivitelezéskor próbaterheléssel kellett igazolni, legalább 1 db, legalább 10 méter támaszközű, Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező vasbeton szerkezetű híd építése és/vagy felújítása és/vagy átépítése és/vagy korszerűsítése munka tervezése, engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése, melynek megfelelőségét a kivitelezéskor próbaterheléssel kellett igazolni, legalább 1 db, legalább 10 méter támaszközű, acél felszerkezetű híd teljeskörű bontási munkájának tervezése, engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése. Tárgyú referenciákkal. A fenti referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 3 évben befejezettnek, ha a teljesítés napjának az időpontja erre az időszakra esik. A részvételi határidőt megelőző 3 évet ajánlatkérő a Kbt ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. Egy referenciával / referencia igazolással több, az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény is igazolható. M.2. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt végzettségű, képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel, szakemberekkel: (a) 2 fő "Th-T" tervező szakember, aki(k): felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, 7/14

8 8/14 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet szerinti "Th-T" jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján, legalább 10 év szakterületének megfelelő tervezői szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, és. Az "egyik" megnevezett szakember: legalább egy darab vasúti acél szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/ vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt, továbbá. A "másik" megnevezett szakember: legalább egy darab vasúti vasbeton szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt. (b) 2 fő "KÉ-T" tervező szakember, aki(k): felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet szerinti "KÉ-T" jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján, legalább 10 év szakterületének megfelelő tervezői szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, és, legalább egy darab vasúti acél szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/ vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt. (c) 2 fő "KÖ-T" tervező szakember, aki(k): felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik, a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet szerinti "KÖ-T" jelű, (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján, legalább 10 év szakterületének megfelelő tervezői szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezik, és, legalább egy darab vasúti acél szerkezetű híd felújításának és/vagy építésének tervezése (engedélyezési és/ vagy kiviteli tervének elkészítése) tárgyú projektben mint szakági tervező vett részt. Az M.2. pont kapcsán pozíciónként más-más személyek (szakemberek) megnevezése szükséges, azaz egy személy (szakember) csak egyszer és csak egy alkalmassági követelmény igazolására vehető igénybe. M.3. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha: Rendelkezik - a részvételi határidő időpontjában érvényes - független tanúsító szervezet által tanúsított az ISO 9001 szerinti (vagy azzal a Kbt. 68. (4) bekezdése alapján egyenértékű) minőségirányítási rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű azon minőségirányítási intézkedések leírásával, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve Igen 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? Igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 8/14

9 9/14 IV.1) IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA Az eljárás fajtája Meghívásos BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árverésre fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám SZIÜI.2011-hgy.302 Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A bruttó HUF-ot ( HUF + 25 % ÁFA illetve Magyarországon kívül, egyéb EU-tagállamból történő utalás esetén a nettó HUF-ot) az ajánlatkérő által megbízott lebonyolító szervezet (NIF Zrt., MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45.) (MKB Bank Zrt.) számú pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történő átutalással, befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalási megbízáson, ill. az igazoláson is fel kell tüntetni a (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) adatokat. Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? TOVÁBBI INFORMÁCIÓK VI.3.1) A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: (11:00). Helyszín (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. A felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen [x] nem []. A Kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek. 9/14

10 10/14 VI.3.2) A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja, helye: Dátum: (11:00). Hely (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. VI.3.3) Az ajánlattételi felhívás követlen megküldésének tervezett időpontja: Dátum: (14:00). VI.3.4) Az Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (11:00). Helyszín (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. A felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen [x] nem []. A Kbt. 80. (3) bekezdésében meghatározott személyek. VI.3.5) Az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja, helye: Dátum: (11:00). Hely (adott esetben): zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Magyarország). MAGYARORSZÁG 1134 Budapest, Váci út 45. / Átrium Park Irodaház "B" ép. / III. emeleti tárgyaló. VI.3.6) A keretszerződés szerződéskötésének tervezett időpontja: Dátum: (11:00). VI.3.7) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) Igen [x] nem []. VI.3.8) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció az I.1) pontban meghatározott címen (Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda), munkanapokon 9:00-12:00 óráig vehető át az ellenérték megfizetését igazoló okmány egyszerű másolatának bemutatása ellenében, illetőleg a Kbt. 54. (8) bekezdése szerint megigényelhető. Ez utóbbi esetben az igénylés tartalmazza az igénylő megnevezését, székhelyét, adószámát, a számla kiállítás címét, a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát továbbá azon postai címet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető. A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmány egyszerű másolatát az igénylés mellékleteként csatolni kell. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé. Az ajánlatkérő a részvételi dokumentációba betekintést nem biztosít. VI.3.9) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: VI.3.10) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.9) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: VI.3.11) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? Igen [x] nem []. VI.3.12) Egyéb információk: 1. Ajánlati Biztosíték 10/14

11 11/14 Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás első részének második szakaszában történő ajánlattételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köti, és a biztosíték nyújtásának az ajánlatban történő igazolását írja elő. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: HUF, azaz négymillió 00/100 forint. A további részletes feltételek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban kerülnek megadásra. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében történő ajánlattételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köti, és a biztosíték nyújtásának az ajánlatban történő igazolását írja elő. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke lehívási egységenként: HUF, azaz kettőmillió 00/100 forint. A további részletes feltételek az ajánlattételi felhívás(ok)ban és dokumentáció(k)ban kerülnek megadásra. 2. Kiegészítő tájékoztatás Ajánlatkérő konzultációs napot nem tart, a kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt ban foglaltak az irányadók. 3. Hiánypótlás lehetősége Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ának megfelelően teljes körben biztosítja. 4. Szakmai ajánlat fogalma Ajánlatkérő - a jelen meghívásos közbeszerzési eljárás során - annak második szakaszában, írásban beadott "Egységártáblázat" iratot tekinti a Kbt. 83. (2) bek. (b) pont szerinti szakmai ajánlatnak. A kitöltendő árazatlan tételes "Egységártáblázat"-ot a jelen meghívásos közbeszerzési eljárás második szakaszában kibocsátásra kerülő ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. "Egységártáblázat" = Jelen szolgáltatás megvalósítása során a tervezési munkák elszámolásakor alkalmazandó költségvetési tételek egységárának táblázata egységnyi mennyiségű tétel esetén. 5. Az eljárás nyertese Ajánlatkérő legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú (max. 3 ajánlattevő) a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. Ezt követően a keretmegállapodás alapján egy vagy több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat [225. (1) bek. d) pontja] az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében. A keretmegállapodásos eljárás első része kapcsán az ajánlatkérő 2 szakaszos meghívásos közbeszerzési eljárást alkalmaz: az első szakaszban részvételi felhívást tesz/tett közzé, (jelen hirdetmény), a második szakaszban az ajánlattételi felhívást telefax útján vagy elektronikus úton küldi meg az ajánlatkérő, az ajánlatkérő ezen - két szakaszos meghívásos közbeszerzési - eljárás kapcsán nem határozza meg az ajánlattevők létszámát vagy keretszámát. Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredményhirdetését követően valamennyi alkalmasnak minősített jelentkezőnek egyidejűleg, közvetlenül küldi meg az ajánlattételi felhívást. Ajánlatkérő az első rész végén az első részben alkalmazott bírálati szempontrendszer (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) alapján az ajánlattevőket rangsorolni fogja és legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú (max. 3 ajánlattevő) a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. A második részben. Az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra (lehívási egységenként) kér ajánlato(ka)t és köt szerződést az adott közbeszerzés(ek)/lehívási egység(ek) megvalósítására, Az ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet. [Kbt (1) bek.]. 6. Közösen részvételre jelentkezés 11/14

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140345-2011:text:hu:html HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426

22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426 22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151355-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387959-2010:text:hu:html HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben