HU-Győr: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Győr: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2011/S 17-026888 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Győr: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Orgona u. 10. Figyelmébe: GYŐR-SZOL ZRT Győr Tel Fax További információk a következő címen szerezhetők be: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Orgona u. 10. Figyelmébe: Nikházy László Informatikai osztályvezető 9024 Győr A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Orgona u. 10. Figyelmébe: Társaság-Stratégiai osztály I.em. A111 szoba 9024 Győr Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Orgona u. 10. Figyelmébe: Társaság-Stratégiai osztály I.em. A111 szoba 9024 Győr I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi iroda/hivatal Egyéb közműszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés, ingatlanberuházás Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS 1/8

2 2/8 II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalatirányítási, számlázási szoftver beszerzése. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 9 A teljesítés helye Győrszol Zrt., 9024 Győr, Orgona u. 10. NUTS-kód HU221 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Az Ajánlatkérő vállalatirányítási, számlázási tevékenységének lebonyolításához szükséges szoftver szállítása, telepítése, testreszabása, beüzemelése, oktatása, az ajánlati dokumentációban leírtak szerint. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség Ajánlatkérő, mint szolgáltató integrált vállalatirányítási, számlázási tevékenységének lebonyolításához szükséges szoftver a dokumentációban leírtak szerint. A rendszer legyen képes legalább 250 konkurens felhasználó kiszolgálásra. A rendszer legyen képes legalább 350 felhasználói munkaállomás kiszolgálására. A rendszer legyen képes: min szerződött partner (tulajdonos, fogyasztó, bérlő), min szolgáltatási szerződés, min teljesítési helyen kommunális szolgáltatás, min lakásban távfűtés szolgáltatás, min bérbe adott lakás/egyéb ingatlan. És kapcsolódó adataik nyilvántartására, valamint ezek adminisztrációjára, ügyviteli feladatok, díjszámítás és számlázás ellátására. Áfa nélkül HUF Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE befejezés III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 2/8

3 3/8 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Késedelmi kötbér napi HUF, meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár 15 %-a, hibás teljesítési kötbér a hibásan teljesített rész nettó értékének 2 %-a, Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenértéke megfizetése a Kbt (3) bekezdésére is figyelemmel részletekben történik a Dokumentációban foglaltak szerint. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet: - akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok állnak fenn; Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet: akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. A Kbt. 60. (1) bekezdésben, valamint a 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok a Kbt.63. (1)-(9) bekezdései szerint igazolandók úgy, hogy a Kbt. szerinti igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján, hogy a szerződésteljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő - valamint a 10 % feletti Alvállalkozók a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi - gazdasági alkalmasságát az alábbiak szerint kötelesek igazolni. P/1. a Kbt. 66. (1) a) alapján valamennyi, a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozat benyújtásával az alábbi tartalommal: a számlavezetés kezdő időpontja, tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a számlán történő esetleges sorban állásról, illetve azok időpontjáról és időtartamáról az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszaszámított 12 hónapon belül. P/2. a Kbt. 66. (1) b) alapján az utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, egyszerű másolatban. P/3. a Kbt. 66. (1) c) alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évből vállalatirányítási és értékesítési szoftverek szállításából és kapcsolódó támogatási szolgáltatásokból származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal. Erőforrás szervezet igénybevétele esetén az alkalmasság igazolása Kbt. 4. 3/D és 3/E illetve a 65. (4) bekezdésére figyelemmel lehetséges. 3/8

4 4/8 III.2.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az eljárásban pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az Ajánlattevő, ha ő, illetve 10 % feletti alvállalkozójának: P/1. az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint határidőre eleget tesz fizetési kötelezettségének, és számláján a felhívás feladásának dátumától visszaszámított 12 hónapon belül sorban állás nem fordult elő; P/2. ha az utolsó 3 lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának üzemi, üzleti eredménye legalább 1 évben nem negatív. Záradék nélküli legyen a könyvvizsgálói jelentés. P/3. ha az utolsó 3 lezárt üzleti évben a vállalatirányítási és értékesítési szoftverek szállításából és kapcsolódó támogatási szolgáltatásokból származó nettó árbevétele összesen a 3 évben meghaladja az HUFot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, valamint a 10 % feletti mértékben igénybe venni kívánt Alvállalkozók a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki-szakmai alkalmasságát igazolni köteles: M/1. az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapból származó, közműszolgáltatónak teljesített vállalatirányítási (pénzügy, számvitel, kontroling, anyag és eszközgazdálkodás, beszerzés) rendszerek bevezetésére informatikai megoldással, számlázási rendszerek bevezetésére és migrációs (adatáttöltés korábbi rendszerből) vonatkozó referenciák bemutatása Kbt. 67. (3) a) szerinti tartalommal, a Kbt. 68. (1) bekezdésében meghatározott formában igazolva. M/2. 67 (3) bekezdés d) pontja értelmében csatolja a z ajánlathoz azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok - foglalkoztatásuk idejére és jogviszonyuk időtartamára is kiterjedő - bemutatásával, akiket a szolgáltatás teljesítéséért felelősként von be a teljesítésbe. Okirat, szakmai önéletrajz. M/3. a Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja alapján ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), elismert minőségtanúsító intézmény által kiállított tanúsítvány(oka)t, vagy a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumo(ka)t. Erőforrás szervezet igénybevétele esetén az alkalmasság igazolása a Kbt. 4. 3/D és 3/E illetve a 65. (4) bekezdésére figyelemmel lehetséges. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az eljárásban műszaki és szakmai szempontból alkalmas az Ajánlattevő, ha ő, vagy 10 % feletti alvállalkozója: M/1. rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban közműszolgáltatónál legalább 2 éve sikeresen működő vállalatirányítási (pénzügy, számvitel, kontroling, anyag és eszközgazdálkodás, beszerzés)rendszerek bevezetésére informatikai megoldással és erről szóló referenciaigazolással: továbbá rendelkezik több, különböző, eltérő típusú közműszolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, legalább 2 éve sikeresen működő számlázási megoldással és erről szóló referenciaigazolással, továbbá rendelkezik migrációs (adatáttöltés korábbi rendszerből) referenciával. M/2. ha rendelkezik 14 fő, a beszerzés tárgyának megfelelő alábbi szakterületen, foglalkoztatott szakemberekkel: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű nemzetközi standardoknak megfelelő projektvezetői minősítéssel rendelkezzen, aki - rendelkezik legalább 3 év, integrált rendszerek bevezetése és supportja területén szerzett szakmai gyakorlattal, 4/8

5 5/8 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) legalább 3 fő felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves- integrált rendszerek és szakmai értékesítési rendszer közüzemi szolgáltatónál történt bevezetése, supportja területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek, legalább 5 fő felsőfokú végzettségű,- legalább 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett rendszerszervező, legalább 5 fő- felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett rendszerprogramozó. M/3. rendelkezik ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékaival. Az alkalmasság a Kbt. 69. (8) alapján igazolható a 10 % alatti alvállalkozó igénybevételével is. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? Igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Ajánlati ár (Alszempontok: szoftver licenszdíj összege: súlyszám: 30; bevezetés egyösszegű díjának összege: súlyszám: 10; verzió és jogszabálykövetés havi átalány díja: súlyszám: 5). Súlyszám A szállítandó informatikai megoldás szakmai megfelelősége Alszempontok: 2/a alszempont: A szállítandó informatikai rendszer tervének kidolgozottsága súlyszám:5; 2/b alszempont: A bevezetési projekt tervezésének és kivitelezésének módszertani megalapozottsága, teljeskörűsége, minőségellenőrzése, kockázatmentessége, súlyszám:10; 2/c alszempont: A szállítandó informatikai rendszer megfelelősége az ajánlattételi dokumentációban meghatározott részletes funkcionális és nem funkcionális követelményeknek, súlyszám: 25; 2/d alszempont: Az átállási és migrációs stratégia kidolgozottsága, minőségbiztosítottsága, kockázatmentessége súlyszám: 5;2/e alszempont: Éles üzemi támogatás hossza.súlyszám:5. Súlyszám A bevezetési projektnek a Győrszol működésére és erőforrásaira gyakorolt hatása minimalizálása. Súlyszám 25 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 5/8

6 6/8 IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: Az Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett bankszámlaszámára ( ) történő utalással teljesíthető. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Ajánlakérő székhelyén: Társaság-Stratégiai osztály I. emeleti tárgyaló I/A/107. sz. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen Kbt. 80. (2) bekezdése szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1.) Pontozás módszere: Az adható - majd súlyszámokkal felszorzandó - pontszám minden részszempontra: pont. Az ajánlatkérő a relatív pontozás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: Az 1. részszempontban az ajánlatkérő felkérésére eljáró bíráló bizottság az egyes alszempontonként végezve a bírálatot legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó alszempontot illető ajánlatra adja a legmagasabb pontszámot, vagyis 100 pontot, a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó alszempontot illető ajánlatra egyenes arányossággal számítva, de legalább egy pontot ad. A köztes pontszámok az előző 2 szélső értéket képviselő alszempontra adott pontokhoz képest egyenes arányossággal kerülnek megállapításra alszempontonként. A részszempontban elért pontok az alszempontonként megadott súlyszámokkal kerülnek súlyozásra. Ezeknek a szorzatoknak az összege adja meg az egyes ajánlatoknak az 1. részszempontra adott részpontszámait. A 2. részszempontban az ajánlatkérő felkérésére eljáró bíráló bizottságnak A szállítandó informatikai megoldás szakmai megfelelősségének elbírálásában kompetenciával rendelkező tagjai külön bírálati lapot készítenek, továbbá 1-5 között ún. érdemjeggyel látják el az adott ajánlatot alszempontonként. A kapott érdemjegyek ősszegét elosztja ajánlatkérő a bíráló bizottságnak a szakmai tartalom elbírálásában kompetenciával rendelkező tagjainak számával, majd az így kialakult átlaghoz hozzárendeli a pontszámokat a következők szerint - a legmagasabb átlagot kapott alszemponthoz a legmagasabb pontszámot, 6/8

7 7/8 vagyis 100 pontot, a legrosszabb átlagot kapott alszemponthoz arányosan kevesebbet, de legalább egy pontot. A köztes pontszámok az előző két szélső értéket képviselő alszempontra adott pontokhoz képest egyenes arányossággal kerülnek megállapításra alszempontonként. A részszempontban elért pontok az alszempontonként megadott súlyszámokkal kerülnek súlyozásra. Ezeknek a szorzatoknak az összege adja meg az egyes ajánlatoknak a 2. részszempontra adott részpontszámait. 3. pont értékelése A 3. részszempontban az ajánlatkérő felkérésére eljáró bíráló bizottságnak a benyújtott rendszerterv szakmai megfelelőségének elbírálásában kompetenciával rendelkező tagjai külön bírálati lapot készítenek, továbbá 1-5 között ún. érdemjeggyel látják el az adott ajánlatot. A kapott érdemjegyek összegét elosztja ajánlatkérő a bíráló bizottságnak a szakmai tartalom elbírálásában kompetenciával rendelkező tagjainak számával, majd az így kialakult átlaghoz hozzárendeli a pontszámokat a következők szerint - a legmagasabb átlagot kapott részszemponthoz a legmagasabb pontszámot, vagyis 100 pontot, a legrosszabb átlagot kapott részszemponthoz arányosan kevesebbet, de legalább egy pontot. A köztes pontszámok az előző két szélső értéket képviselő részszempontra adott pontokhoz képest egyenes arányossággal kerülnek megállapításra. A részszempontban elért pontok a megadott súlyszámmal kerülnek súlyozásra. Ez a szorzat adja meg az egyes ajánlatoknak a 3. részszempontra adott részpontszámait. 2.) Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell: az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírásmintájának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazását valamint az ajánlati dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat és dokumentumokat. 3.) Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 91. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint köti meg. 4.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, mely esetben egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért és a közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással és melyikük bankszámlájára történik az ellenszolgáltatás teljesítése. 5.) Az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt ban megadottak szerint. 6.) Az eredményhirdetés helye és időpontja: Időpont: 14:00. Hely: Ajánlatkérő székhelyén: Társaság-Stratégiai Osztály I. emeleti tárgyaló I/A/107. sz. 7.) A szerződéskötés tervezett időpontja: írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. napon. 8.) Az ajánlati dokumentáció átvétele az ajánlattétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. Az ajánlattételi dokumentáció, személyesen vehető át hétfőtől péntekig 9:00-14:00 óráig; az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 11:00 óra között az A melléklet II. pontjában megjelölt helyen. 9.) Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 70. (2) bekezdés, 71. (1) bekezdésének és a 72. -nak megfelelő nyilatkozatok megtételét. 10.) Ajánlatkérő a Kbt. 13. (4) bekezdése értelmében felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a Kbt alapján az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 11.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 12.) Az Ajánlatkérő a beszerzés pénzügyi fedezetét az általa benyújtott támogatási igényből kívánja biztosítani. A közbeszerzési eljárás ill. annak teljesítése során (adott esetben) a Kbt. 48. (3) és (4) bekezdése alkalmazandó. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy esetleges visszavonása a Kbt ában,99/a. (1) bekezdésében és a Kbt ában foglalt oknak, illetőleg körülménynek minősül. 7/8

8 8/8 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 13.) Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. -ban foglalt formai követelmények alapján, 4 példányban - 1eredeti és 3 másolati példányban - kell benyújtani, feltüntetve az "eredeti" és a "másolati" példány jelzést. A 4 példányt egy közös zárt borítékban ill. csomagban kell benyújtani, ráírva: "GYŐRSZOL-vállalatirányítás" Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!" A szakmai ajánlatot CD-n is be kell nyújtani. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. 14) Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) szabályai az irányadóak. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt (2) bekezdése alapján. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /8

HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253646-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2010/S 165-253646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140345-2011:text:hu:html HU-Pécs: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2011/S 86-140345 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387959-2010:text:hu:html HU-Budapest: Építési munkák 2010/S 252-387959 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben