Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás"

Átírás

1 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Szeged: Jármű-helymeghatározó rendszerek (műholdas gépjárműkövetés, GPS) 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. Bakay Nándor u. 48. Kapcsolattartási pont(ok): közbeszerzési főmunkatárs Címzett: Avarné Dr. Berta Brigitta 6724 Szeged Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) Fő tevékenység Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen Kunság Volán Zrt. AK04546 Csáktornyai utca Kecskemét Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt. AK00464 Nagy I. u Baja Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. AK04155 Szarvasi út /10

2 2/ Békéscsaba II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Forgalomirányítási, utastájékoztatási és értékesítési rendszer fejlesztése, üzemeltetése. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Szeged, Makó, Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes, Kecskemét, Baja, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kalocsa, Kistelek, Bácsalmás, Békéscsaba, Gyula, Orosháza. NUTS-kód: HU33. NUTS-kód HU33 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási és üzemeltetési szerződés az integrált forgalomirányítási, utastájékoztatási és elektronikus helyfoglalási-jegyelővételi rendszer fejlesztése és üzemeltetése tárgyában. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Teljes mennyiség regionális szinten (részvételi felhívás A mellékletben felsorolt valamennyi ajánlatkérőre): Transmodel adattár, társasági rendszerek integrációja: 1 db, Regionális adatbázis feltöltés (Transmodel alapú hálózat leképezés és adatfeltöltés): 1 db, Utas információs vezérlő szoftver: 1 db, Utazástervező, elővétel, helyfoglalás, társasági rendszerek integrációja: 1 db. Ajánlatkérőnként: Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. járműfedélzeti eszközök, központi járműkövetés és irányítás: 260 db + 5 %, érintőképernyős portál (infoterminál): 1 db. Kunság Volán Zrt. járműfedélzeti eszközök, központi járműkövetés és irányítás: 185 db + 5 %, autóbuszpályaudvari beltéri és kültéri utastájékoztató kijelző: 5 db, elektronikus viszonylatjelző készlet autóbuszokra (vezérlő homlok és oldal kijelző): 45 db, 2/10

3 3/10 II.2.2) II.2.3) II.3) érintőképernyős portál (infoterminál): 4 db. Bács Volán Autóbuszközlekedési Zrt. járműfedélzeti eszközök, központi járműkövetés és irányítás: 80 db + 5 %, érintőképernyős portál (infoterminál): 2 db, autóbuszpályaudvari beltéri és kültéri utastájékoztatás kijelző: 2 db. Szolgáltatások a regionális Forgalomirányítási, Utastájékoztatási és Értékesítési Rendszer üzemeltetésére vonatkozóan: ügyfélszolgálat és szolgáltatás menedzsment, alkalmazás menedzsment, adatközponti szolgáltatások, speciális adatátviteli hálózati szolgáltatások (WAN szolgáltatások), munkahelyi eszközök (diszpécseri munkahelyek) szolgáltatások, közlekedés specifikus eszközök, szolgáltatások (járműfedélzeti eszközök és azok perifériái, telepített utastájékoztatási eszközök és azok perifériái), rendszerfelügyelet és biztonságmenedzsment szolgáltatások. A felsorolt szolgáltatásokat nyertes ajánlattevőnek ajánlatkérők DAOP-3.2.1/A jelű projektjének befejezését követő öt évig kell üzemeltetnie, és jótállási kötelezettség is terheli. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A komplex rendszer szállítására vonatkozóan: a jótállás mértéke nem lehet kevesebb 12 hónapnál, és nem lehet több 60 hónapnál, a késedelmi kötbér alapja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás, mértéke: minden megkezdett késedelmes nap esetén 0,6 %, kötbérmaximum 30 napi tétel, hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás, mértéke 10 %, meghiúsulási kötbér a szerződés nettó ellen szolgáltatás 20 %-a. A komplex rendszer üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan: a jótállás mértéke nem lehet kevesebb 6 hónapnál, a késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes órára számítva 0,065 %/óra. Alapja: az éves üzemeltetési nettó díj összege, maximális értéke az éves díj 20 %-a. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás 10 %-nak megfelelő mértékű előleget biztosít amennyiben nyertes ajánlattevő azt igényli, az előleg összegének megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosíték ellenében, a Kbt (6) bekezdés a) pontja alapján. Az ellenérték fennmaradó részének megfizetése további két részletben (70 %-20 %), a dokumentációban meghatározott mérföldkövekhez kapcsolódó tevékenységek szerződésszerű teljesítését követően, teljesítésigazolás alapján, számla ellenében, banki átutalással történik, a Kbt (3) bekezdése, továbbá a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint. Ajánlatkérők (konzorciumi tagok) a projektre vonatkozó támogatást 3/10

4 4/10 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) utófinanszírozási formában igénylik, ezért a számlákat Ajánlatkérők egyenlítik ki a rájuk eső teljesítésekre vonatkozóan, a dokumentációban részletezett módon. Vállalkozó az üzemeltetési díjról havonta, a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig számlát állít ki, amelyet ajánlatkérők a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlítenek ki, szintén figyelembe véve a Kbt (3) bekezdésében foglaltakat. Ajánlatkérők felhívják a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell a szállításra és az üzemeltetésre vonatkozóan is. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nincs rá lehetőség. Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban a részvételre jelentkező, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában a Kbt. 56. (1) bekezdés, a részvételre jelentkező vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdés, valamint a részvételre jelentkező,alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában az 57. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok érvényesülnek. Igazolási mód: A részvételre jelentkező, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt ban foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt ában meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkező választása szerint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a a) vagy b) pontjában meghatározott nyilatkozatot köteles csatolni a részvételi jelentkezésben. Egyebekben a kizáró okok igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai szerint kell igazolni, figyelemmel a 11. -ban foglaltakra is. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére ha: G1. A részvételi jelentkezés határidejét megelőző 2 naptári évre (2010., 2011.) a közbeszerzés tárgya (forgalomirányítási és/vagy GPS alapú utastájékoztató és/vagy elektronikus helyfoglalási és jegyelővételi rendszerek értékesítése, szállítása, telepítése, illetve üzembe helyezése) szerint nettó árbevétele összesen a 2 évben kevesebb, mint nettó HUF. G2. bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozatában foglaltak alapján a 310/2011. Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja szerint a felhívás feladásától visszafelé számított 2 év időtartamban a számláján egy vagy több alkalommal a sorbanállás értéke meghaladta az HUF-ot. G3. a mérleg szerinti eredménye a vizsgált évek (2009., 2010.) mindegyikében vagy - ha üzleti éve nem egyezik meg a naptári évvel - az utolsó 2 év mindegyikében negatív volt. Igazolási mód: Részvételre jelentkező tekintetében: G1. a részvételi jelentkezés határidejét megelőző 2 naptári évben (2010., 2011.) a közbeszerzés tárgyának (forgalomirányítási és/vagy GPS alapú utastájékoztató és/vagy elektronikus helyfoglalási és jegyelővételi 4/10

5 5/10 III.2.3) rendszerek értékesítése, szállítása, telepítése, illetve üzembe helyezése) nettó árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont alapján]. G2. valamennyi számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy a számláját mióta kezeli, a számláján - az időközben megszűnt bankszámlákra is kiterjedően a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben HUF-ot meghaladóan fordult-e elő sorbanállás. G és évi vagy - ha üzleti éve nem egyezik meg a naptári évvel - az utolsó 2 - saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerint lezárt üzleti évről készült éves beszámolójának egyszerű másolata, abban az esetben, ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján nem megismerhető. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont alapján]. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, abban az esetben nyilatkozatát az utolsó 2 üzleti évének mérleg szerinti eredményéről. Ajánlatkérő a számvitelről szóló évi C. törvény a szerint elektronikusan közzétett beszámoló esetében a hozzáférés adatait is elfogadja. Amennyiben a számviteli jogszabályok szerint előírt beszámolóval nem rendelkezik, úgy alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2)-(3) bekezdés szerint igazolja. Amennyiben a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra ( re) vonatkozóan, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (forgalomirányítási és/vagy GPS alapú utastájékoztató és/vagy elektronikus helyfoglalási és jegyelővételi rendszerek értékesítése, szállítása, telepítése, illetve üzembe helyezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: nettó HUF. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolható a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdés figyelembevételével is, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) c) pontra. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére ha: M1. nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen legalább egy nettó HUF értékű, a közbeszerzés tárgya (forgalomirányítási és/vagy GPS alapú utastájékoztató és/vagy elektronikus helyfoglalási és jegyelővételi rendszerek értékesítése, szállítása, telepítése, illetve üzembe helyezése)szerinti, tömegközlekedési járművekre felszerelt, komplex rendszer szállításáról szóló referenciával. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pont alapján]. M2. ha nem rendelkezik legalább 1 fő közlekedésmérnök és 2 fő informatikus (1 fő hardver/1 fő szoftver) 1 fő gyenge áramú villamos mérnök, mind a 4 fő tekintetében 5 év - képzettségének megfelelő - szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, akik közül legalább 1 fő legalább 1 db nettó HUF-ot meghaladó közlekedés-informatikai projekt megvalósításában projektvezetőként tapasztalatot szerzett. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés c) pont alapján]. M3. nem rendelkezik szoftver-, eszközfejlesztés és kivitelezés tevékenységre vonatkozó ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) minőségbiztosítási, ill. minőségirányítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy intézkedéssel. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés f) pont alapján]. Igazolási mód: M1. Részvételre jelentkező igazolja a vizsgált időszakban (a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben) a tömegközlekedési járművekre felszerelt, komplex forgalomirányító és/vagy GPS alapú utastájékoztató és/vagy elektronikus helyfoglalási és jegyelővételi rendszerek értékesítését, szállítását, 5/10

6 6/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) telepítését, illetve üzembe helyezését, azok műszaki tartalmát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és fax számát. M2. Részvételre jelentkező nyilatkozata, melyben megnevezi azokat a szakembereket és projektvezetőt, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, valamint mutassa be a megnevezett szakembereket és projektvezetőt, nyújtsa be a szakmai képzettséget igazoló bizonyítványaikat egyszerű másolatban, valamint a szakemberek és projektvezető szakmai önéletrajzát. A nem saját állományú (nem munkaviszonyban) alkalmazott szakemberek vagy projektvezető esetében a közbeszerzési eljárás során kötött szerződés teljesítése érdekében rendelkezésre állást igazoló, a szakember vagy projektvezető által aláírt okirat csatolása. M3. Részvételre jelentkező minőségbiztosítási ill. minőségirányítási rendszerének bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló ISO 9001 (vagy azzal egyenértékű) tanúsítvány egyszerű másolata, vagy egyéb dokumentum a minőségbiztosítás, illetve minőségirányítás érdekében tett intézkedéseiről. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) Az eljárás fajtája Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Lásd a VI.3) pontban!. Súlyszám 1 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 6/10

7 7/10 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: DAOP-3.2.1/A "Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítés fejlesztés a Dél-alföldi Régió Volán társaságainál.". További információk: 1. A részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. A részvételi dokumentáció elektronikus úton történő letöltését a dokumentációban található "visszaigazoló adatlap" kitöltésével és visszaküldésével (fax: ) igazolni kell, a kitöltött adatlapot csatolni kell a részvételi jelentkezéshez is. 2. A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján a Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. székhelyén (, 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. II. emelet 223. sz. iroda) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-14:00, pénteken 9:00-12:00 óráig (a részvételi jelentkezési határidő utolsó napján 9:00-11:00 óráig) illetve letölthető a elérési helyről. 3. A részvételi szakasz bontási ideje: (11:00), helye: a Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. székhelyén:, 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. földszint, nagy tárgyaló. 4. A Kbt. 40. (1) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/ részeit, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 5. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett ideje: a részvételi jelentkezések bontását követő naptól számított 14. nap. 6. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdése szerint teljes körű hiánypótlást biztosít. 7. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező) alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet alábbi dokumentumait: a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának (aláírás mintájának, vagy azzal egyenértékű okmányának egyszerű másolatát. A részvételi jelentkezést a cégképviseletre jogosult képviselő(k), vagy a cégjegyzésre jogosult(ak) által meghatalmazott személy(ek) jogosultak aláírni /2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 9. Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat a részvételi felhívás IV.2.1 pontban meghatározott bírálati szempontok szerint. A ponthatárok közötti pontozás módja az értékarányosítás. Az egyes részszempontokra adható pontszám minimum 1, maximum 100 pont. A legkedvezőbb ajánlat kapja - minden részszempont esetén - a maximális 100 pontot, az utána 7/10

8 8/10 következő ajánlatok a legjobb ajánlati értékhez történő arányosítással csökkenő pontszámot kapnak. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezután súlyszámukkal felszorzásra, majd összeadásra kerülnek. A 3. részszempont szerinti jótállás mértéke nem lehet kevesebb 12 hónapnál és nem lehet több 60 hónapnál. A beszerzés tárgyának egészére nézve azonos mértékű jótállási időt kell megadni. 10. Az ellenszolgáltatásoknak (1. és 2. részszempontok) tartalmazniuk kell a beszerzés tárgyának minden költségét. 11. Az eljárás nyelve magyar, ezért minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani egyszerű másolatban. 12. A részvételi jelentkezést 1 eredeti és 1 másolati példányban+ elektronikus adathordozó formájában kell benyújtani a részvételi dokumentációban meghatározottak szerint. 13. A részvételi dokumentáció műszaki leírása meghatározza azokat a szabvány előírásokat, melyeket a feladat kidolgozása során alkalmazni kell. Ajánlatkérők a szabványt vagy az azzal egyenértékű megoldást fogadják el a megvalósítás során. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek írásban, az ajánlattételi szakaszban, az ajánlatában kell igazolnia. 14. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak végső teljesítési határideje , míg az üzemeltetésre vonatkozó határidő Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi szakaszban a csatolt részvételi dokumentáció tartalmazza a műszaki követelményeket is, azonban figyelemmel a Kbt. 90. (2) bekezdésére, a részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 16. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlati biztosíték összege HUF, azaz hárommillió forint. 17. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) közötti tárgyalás a legkedvezőbb szerződéses feltétel meghatározására irányul (különösen műszaki tartalom, teljesítési határidő, mennyiség ellenszolgáltatás) A tárgyalás menetét, szabályait, az első tárgyalás időpontját az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. 18. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a részvételi jelentkezési határidőt a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés szerint, a sürgősség figyelembevételével állapította meg. 19. Az alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel ajánlatkérő megállapodásban kívánja rögzíteni az ajánlattételi határidőt a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése alapján. 20. A nyertes ajánlattevő köteles lesz valamennyi berendezés tekintetében a szükséges alkatrészellátást az ajánlatkérők DAOP-3.2.1/A jelű projektjének támogatási szerződés szerinti befejezését követő legalább öt évig biztosítani, amely feltételnek való megfelelést az ajánlattevők az ajánlatban kötelesek a gyártó által kiadott igazolással alátámasztani. 21. Közös ajánlattétel esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, legalább az alábbi tartalommal: a közös részvételre jelentkezők között a közbeszerzési eljárással, a szerződés teljesítésével kapcsolatos hatáskörök és feladatok, a közös részvételre jelentkezők képviseletével megbízott szervezet/személy megnevezése, aki a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A szerződésnek azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételre jelentkezők/ ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 22. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a Kbt (4) bekezdését alkalmazza. 23. A részvételi jelentkezésben bemutatott referencia munkák esetében esetlegesen - a különböző devizák forintra, ill. euróra történő átszámításánál a részvételi jelentkezőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 8/10

9 9/10 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) 24. A részvételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozottakra a évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglaltak az irányadóak. 25. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az eszközbeszerzés támogatására pályázatot nyújtott be, így a Kbt. 40. (3) és (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kívánja. Nyertes pályázat adatai: jelen felhívás VI.2. pont. 26. Kbt. 90. (1) bekezdés alapján: a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés. 27. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A II.3) pont szövege helyesen: II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés: (nap/hónap/év). Befejezés: (nap/hónap/év). A IV.2.1) pontra vonatkozó részszempontok és súlyszámok: Részszempont Súlyszám: A komplex rendszer kialakításának, üzembehelyezésének Áfa nélkül számított ellenértéke (HUF) 0,50. A komplex rendszer szoftver-követésének, szakmai felügyeletének és hardver karbantartásának díja ÁFA nélkül, az üzembehelyezés időpontjától számított 60 hónap időszakra (HUF) 0,40. A komplex rendszerre vállalt jótállási idő (minimum: 12, maximum: 60 hónap) (hónap) 0,10. A IV.3.3) pont dátuma helyesen: A dokumentáció beszerzésének határideje. Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: 11:00. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Margit krt Budapest Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Margit krt Budapest Telefon: Internetcím: Fax: /10

10 10/10 VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: /10

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233781-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK10727 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126747-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2015/S

Részletesebben

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120305-2013:text:hu:html HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A TISZA VOLÁN Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme tárgyú Második rész XII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Magyarország-Békéscsaba: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 194-343530. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Békéscsaba: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 194-343530. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343530-2014:text:hu:html Magyarország-Békéscsaba: Biztosítási szolgáltatások 2014/S 194-343530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóórák 2013/S 183-315522. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Parkolóórák 2013/S 183-315522. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315522-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóórák 2013/S 183-315522 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143162-2012:text:hu:html HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben