ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA. Az ÁSZF 1. pontjának 6. alpontja a következőképpen módosul:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA. Az ÁSZF 1. pontjának 6. alpontja a következőképpen módosul:"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A Hello HD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve.) Az ÁSZF 1. pontjának 6. alpontja a következőképpen módosul: 1.6. Az általános szerződési feltételek elérhetősége A Szolgáltató az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán és internetes oldalán teszi hozzáférhetővé. A Szolgáltató az ÁSZF-et tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve az előfizető kérésére nyomtatott formában bocsátja előfizetői számára rendelkezésre A 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján üzleti előfizetők esetében az Eht , 127. (4b) bekezdés, a 129. (2) és (4)-(6) bekezdés, 131. (1) bekezdés, 132., 134. (1)-(3), (6)-(13) bekezdés, 135., és a Rendelet 3. (9)-(10) bekezdés, 5., 6. (3)-(6) bekezdés, 8., 21. (2)-(3) és (6) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása, így ennek alapján az ÁSZF , , , , , , , , , , , 11.3., , , , 5.1., , , , , , , a), b), , , 4.c.)melléklet 23. pontjainak alkalmazása nem kötelező A Rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján az üzleti előfizetők esetében a felek egyező akarattal eltérhetnek az Eht (2) bekezdés, 134. (14)-(15) bekezdés, , továbbá a Rendelet 7. és 9. rendelkezéseitől, így ennek alapján az ÁSZF , , sz. melléklet, , EESZ, , , , , , , , , pontjainak alkalmazásától. Az ÁSZF 6.4. pontja a következőképpen módosul: A Szolgáltató az Előfizetők bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1.2. és 1.3. pontja tartalmazza. A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentésről a Szolgáltató hangfelvételt készít, amelyet visszakereshető módon a hibaelhárítással kapcsolatos hibabejelentésre vonatkozó bejelentés kivételel, melyet a Szolgáltató a hibaelhárítástól számított egy es elülési időtartam végéig köteles megőrizni a bejelentés időpontjától számítva a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti időpontig megőriz. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése keretében a Szolgáltató köteles az ügyfélszolgálat által bonyolított telefonos beszélgetésről készített hangfelvételnek az érintett Előfizető általi visszahallgatását - kérésre - a Szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálati helyiségben lehetővé tenni az erre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül. A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére 30 napon belül, vagy a Hatóság felhívására a felhívásban megjelölt határidőn belül rendelkezésre bocsátani. Az Előfizető részére előfizetői bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani.

2 Az ügyfélszolgálat útján az Előfizető szolgáltatás iránti igényt jelenthet be, szerződést köthet, módosíthat és szüntethet meg, díjfizetést teljesíthet, szüneteltetés iránti igényt jelenthet be, a Szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és információt kérhet, hibabejelentést tehet, bejelentést tehet és panasszal élhet. A panaszok kezelési rendjét a 6.2. pont, az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási idejét a 10.sz. melléklet tartalmazza. Az ÁSZF alpontja a következőképpen módosul: A Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Erről a Szolgáltató az Előfizetőket a jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározott módon és időben értesíti. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és az Egyedi Előfizetői Szerződést az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) A gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott Szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott pénzügyi és/vagy műszaki feltételekkel képes csak nyújtani, de amely nem jelent a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatást; b) Új szolgáltatás bevezetése, műsorterjesztés tekintetében különösen új program elérhetővé tétele, vagy ha a Szolgáltató a kiesett műsorcsatornát más műsorcsatornával pótolja. A műsorválaszték megváltoztatása csak abban az esetben igényli az Egyedi Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítását, ha a Szolgáltató a programcsomag jellegét vagy a programcsomagon belül a programok számát jelentősen meg kívánja változtatni. c) Az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatások és a meglő szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása. d) A társszolgáltatók díjainak illetve szerződési feltételeinek megváltozása. e) Jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja. f) A körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változás indokolja, illetve ha a Szolgáltatás műszaki jellege műsorterjesztés tekintetében különösen a kódolás technológiája alapvetően megváltozik. g) Az Általános Szerződési Feltételek szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamatmódosítások. Szolgáltató az ÁSZF 7. pontjában meghatározott Előfizetési díjai ente a novemberben közzétett, az előző azonos időszakához viszonyított fogyasztói árindex (infláció) mértékel, a következő január 1-jei hatállyal változik. Amennyiben a díjtérítés alapját képező tényezőkben (műsordíj, jogdíj, piacfelügyeleti díj, frekvencia használati díj, árfolyamváltozás műsordíjra gyakorolt hatása, kódolás rendszertechnikája) változás történik, akkor Szolgáltató jogosult annak megfelelően a díjakat egyoldalúan módosítani. Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosításáról Szolgáltató köteles minden esetben írásban is értesíteni az Előfizetőt. A b) pont alapján a Szolgáltató az egyoldalú módosítására az alábbi feltételekkel jogosult:

3 Alapcsomag 3.550,- Ft / hó Családi csomag 6.000,- Ft / hó Extra csomag 8.700,- Ft / hó Induló csomag bruttó szolgáltatási díj: 990,- Ft / hó a) az általános szerződési feltételeiben és internetes honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette az adott csatorna szerepeltetésének általa vállalt időpontját és ez az időpont letelt, vagy b) az adott médiaszolgáltatás kivételét a kínálatból lakossági felméréseken alapuló nézettségi adatok vagy a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony indokolják. Az előző bekezdés b) és e) pontjában felsorolt esetekben amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Az ÁSZF 10.2 alpontja a következőképpen módosul: A Szolgáltató adatkezelésre, illetve adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF 7.sz. mellékletét képező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Tájékoztató tartalmazza. Az ÁSZF 1. számú mellékében a következő módosul: 1.sz. melléklet: Mikrohullámú sugárzás útján történő műsorelosztás díjszabása és csatornakiosztása A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. 1. FŐCSOMAGOK szolgáltatási díja: 1 Duna World 2 Duna TV 3 m1 4 m2 5 d1 TV 6 HírTV 7 ATV 8 Music Plus 9 Rock TV 10 RTL Klub 11 TV2 12 FilmBox 13 3D Horizont 14 STORY4 15 STORY5 16 CNN 17 Comedy Central 18 Cool 19 DaVinci Learning 20 DIGI Sport 21 DIGI Sport Plus 22 Echo TV 23 Euronews 24 Eurosport 25 Eurosport2 26 FEM3 27 Filmmúzeum 28 Jim-Jam 29 Life Network

4 30 Muzsika TV 31 Nickelodeon 32 Ozone Network 33 Prizma Tv 34 Spektrum 35 TV5 Europe 36 Viasat6 37 Viasat3 38 Zone Romantica 39 Animal Planet 40 AXN 41 AXN Crime 42 AXN Sci-fi 43 Baby TV 44 BOM 45 Cartoon Network/TCM 46 Discovery Channel 47 Disney Channel 48 Film+ 49 FilmBoxPlus 50 KidsCo 51 Mezzo 52 MGM 53 Minimax / Animax 54 Megamax 55 National Geographic Channel 56 Sorozat+ 57 Sport Klub 58 Sport1 59 Sport2 60 Travel Channel 61 Spektrum Home 62 TV Paprika 63 Universal Channel 64 Viasat Explorer 65 Discovery Science 66 Investigation Discovery 67 Discovery World 68 ESPN America 69 Extreme Sport 70 F&H 71 History (tm)* / Private Spice 73 Motors/Hustler 74 National Geographic Wild 75 Viasat History 76 Pro 4 77 Viasat Nature 78 Nautical/ Daring!TV * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján július 31. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját KÖZSZOLGÁLATI csomag m1 m2 Duna TV Közszolgálati csomag 730,- Ft / hó

5 Duna World mr1 Kossuth Rádió mr2 Petőfi Rádió mr3 Bartók Rádió mr4 Nemzetiségi Rádió mr5 Parlament Rádió 2. KIEGÉSZÍTŐ csomagok díja és tartalma A kiegészítő csomagok kizárólag meglő Főcsomag előfizetés mellé választhatóak. ALAPCSOMAGHOZ VÁLASZTHATÓ TEMATIKUS CSOMAGOK díjai: Film tematikus csomag 1.120,- Ft / hó Ifjúsági tematikus csomag 630,- Ft / hó Aktív tematikus csomag 850,- Ft / hó AXN Baby TV --- / Private Spice History * Film+ Disney Channel Motors / Hustler Mezzo MGM KidsCo Nautical/daring!TV TV Paprika Kultúra tematikus csomag 850,- Ft / hó Sorozat+ Minimax/Animax Viasat Explorer AXN Crime Viasat History AXN Sci-fi Viasat Nature Sport Mini tematikus csomag 510,- Ft / hó Sport Maxi tematikus csomag 940,- Ft / hó Nagyvilág tematikus csomag 520,- Ft / hó ESPN America ESPN America Aljazeera PRO TV Sport1 Sport1 ARTE RAI UNO Sport2 Extreme Sport CCTV4 RTL Sport Klub Channel One Russia TVE Int. F&H VOX Sport2 * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján július 31. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját CSALÁDI CSOMAGHOZ VÁLASZTHATÓ TEMATIKUS CSOMAGOK díjai Aktív tematikus csomag 850,- Ft / hó Ismeretterjesztő tematikus csomag 1.160,- Ft / hó --- / Private Spice Discovery Science Motors / Hustler Investigation Discovery Nautical/Daring!TV Discovery World History * National Geographic Wild Viasat History Viasat Nature Sport Midi tematikus csomag 520,- Ft / hó Nagyvilág tematikus csomag 520,- Ft / hó Extreme Sport Aljazeera PRO TV ESPN America ARTE RAI UNO F&H CCTV4 RTL Channel One Russia TVE Int. VOX * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján július 31. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját EXTRA CSOMAGHOZ VÁLASZTHATÓ TEMATIKUS CSOMAG díjai Aljazeera Nagyvilág tematikus csomag 520,- Ft / hó PRO TV

6 ARTE CCTV4 Channel One Russia RAI UNO RTL TVE Int. VOX PRÉMIUM CSOMAG díja A prémium csomagok kizárólag meglő Főcsomag előfizetés mellé választhatóak HBO Pak (HBO + HBO2+ HBO Comedy) Cinemax Pak (Cinemax ) HBO MaxPak (HBO + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax) Ft/hó Ft/hó Ft/hó HD CSOMAGOK díja 1 m1 HD 2 Discovery HD Showcase* 3 Eurosport HD 4 National Geographic Channel HD* 5 History HD* 1 m1 HD 2 MyZen HD 3 iconcerts HD 4 Mezzo HD HBO HD* 1 FilmBox Extra 2 FilmBox Family 3 FilmBox HD* * A csillaggal jelzett csatornák közületi előfizetők számára nem érhetők el. HD1 CSOMAG HD2 CSOMAG HBO HD FilmBox CSOMAG 3. Előfizetési díjak: HD1 csomag: (bruttó) 1.790,- Ft / hó, HD2 csomag: (bruttó) 1.490,- Ft / hó, HD1+HD2 csomag együtt: (bruttó) 2.990,- Ft / hó, FilmBox csomag: (bruttó) 990,- Ft / hó, HBO HD csatorna: (bruttó) 990,-Ft/hó, 4. Egyenként választható csatornák díja Az egyenként választható csatornák kizárólag meglő főcsomag előfizetés mellé választhatóak 140,- Ft / csatorna / hó Aljazeera CCTV4 PRO TV Channel One Russia A Programcsomagok között az átjárhatóságot Szolgáltató biztosítja. 5. A Dekóder használatának díjai Az Előfizető 3 féle díjkonstrukció közül választhat. Az egyes díjfizetési konstrukcióknak 3 meghatározó eleme van: - egyszeri hozzáférési (belépési) díj, amely egy összegben fizetendő a szerződés megkötésekor - Dekóder havi hozzáférési díj, amelyet a szerződés időtartama alatt az Előfizető havonta a tárgyhónapban köteles megfizetni - vállalt szerződéses időtartam, amely Előfizető részére kedvezményt biztosít a Dekóder egyszeri hozzáférési díjaiban, és amely időtartamon belül Előfizető rendes felmondással csak kötbér megfizetése mellett jogosult felmondani az egyedi t.

7 5.1. Bruttó egyszeri hozzáférési díj és hozzáférés bővítési díj Dekóder típusonként Megnevezés AD100 AD200 ADHD CX (PVR képes) Dekóderek egyszeri hozzáférési díjai ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Előfizetőnek lehetősége van AD100-as dekóderét AD200-as típusú dekóderre cserélni, illetve AD100-as vagy AD200-as dekóderét (kizárólag Családi és Extra csomaggal rendelkező Előfizetőnek) ADHD100-as típusú dekóderre cserélni, ennek egyszeri díja bruttó Ft. Az ADHD100-as és PVR-képes 5800CX dekóderből előfizetésenként maximum egy darab igényelhető Havi hozzáférési díj / Dekóder Dekóder típusa AD100 AD200 ADHD Az összes kedvezményes időtartam esetén 670,- Ft 980,- Ft 1.240,- Ft A kedvezményes díjkonstrukcióhoz vállalt szerződéses időtartam után a Dekóder havi hozzáférési díja változatlan Egyéb vételi eszközök havi hozzáférési díjai: Az Előfizetőnek lehetősége van PVR-képes dekódert, illetve CA modult is igényelni a Szolgáltatás igénybevételéhez, amelynek bérletét a Szolgáltató közvetített szolgáltatásként biztosítja: 5800CX (PVR-képes) dekóder hozzáférési díja: (bruttó) 1.740,- Ft / hó CA-MODUL egyszeri hozzáférési díja: (bruttó) ,- Ft CA-MODUL havi hozzáférési díja: (bruttó) 670,- Ft / hó A második Dekóder díjai: Amennyiben egy Előfizető második Dekódert is igényel, úgy hozzáférés bővítési díj megfizetésére köteles, az előzőekben meghatározott táblázatok szerint. A második Dekóder tekintetében a (bruttó) havi hozzáférési díj az alábbiak szerint alakul: Dekóder AD100 AD200 ADHD CX CA-modul második 570,- Ft 880,- Ft 1.140,- Ft 1.640,- Ft 570,- Ft harmadik 520,- Ft 830,- Ft 1.090,- Ft 1.590,- Ft 520,- Ft 6. Egyéb egyszeri díjak Kiszállási díj A kiszállási díj bruttó 3.700,- Ft Programozási díj A Dekóder beállítása esetén fizetendő összeg: bruttó 1.100,- Ft Programcsomag módosítási díjak * Megnevezés Főcsomag módosítási díj Tematikus csomag módosítási díja Egyenként választható csatornák módosítási díja Prémium csomag és HD csomag módosítási díj * A magasabb havidíjú Programcsomagra történő váltás minden esetben ingyenes. Bruttó díj 1.600,- Ft 520,- Ft 0,- Ft 1.600,- Ft Adminisztrációs díj Kezelési költség fizetési felszólítás miatt, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetekben az adminisztrációs díj : bruttó 520,- Ft / esemény A Szolgáltatás korlátozásának megszüntetése estén fizetendő adminisztrációs díj: bruttó 3.100,- Ft.

8 Rádiók: MR1 Kossuth Rádió, MR2 Petőfi Rádió, MR3 Bartók Rádió, Jazzradio Szüneteltetés esetén fizetendő díjak Szüneteltetés időtartama alatt fizetendő díj: bruttó 520,- Ft/hó A Szolgáltatás Előfizető kérésére történő szüneteltetése, esetén a visszakapcsolási díj bruttó 2.100,- Ft. A szüneteltetés időtartama alatt a Dekóder(ek) havi hozzáférési díja(i) is kiszámlázásra kerül(nek). 7. Műsorvevő rendszer telepítési díjai Szolgáltató a szolgáltatása igénybevételéhez szükséges, az általa támogatott, Antenna műsorvevő rendszert az Egyedi Előfizetői Szerződés keretén belül, annak részét képezve, telepíti. Az antenna szereléséhez szükséges anyagokat (vevőfej, parabola antenna, erősítő, elosztó, kábel, tartó kar/oszlop, árbóc stb.) Szolgáltató saját költségén biztosítja. A telepítési munkadíjak az alábbiak szerint alakulnak: Meglő rendszerre (adott szolgáltatási címen működő Műsorvevő rendszer van) rákötés: bruttó Ft Új, normál (egy szerelő által, két órán belül telepíthető) Műsorvevő rendszer telepítése: bruttó Ft Új, extra (két szerelő által telepíthető) Műsorvevő rendszer telepítése: burttó Ft A Műsorvevő rendszer telepítési díjai az első havi számlával kerülnek kiszámlázásra. Az ÁSZF 2. számú mellékében a következő módosul: 2. sz. melléklet: Műholdas műsorterjesztés díjszabása és csatornakiosztása A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. 1. Csatornakiosztás Csatorna neve SD HD Csomag megnevezése 1 m m2 HD Duna TV Duna World TV2 6 RTL Klub + 7 Hír TV* + INDULÓ CSOMAG 8 ATV* + 9 BOM + 10 Rock TV + 11 Music Plus + 12 d1tv + 13 National Geographic Channel + 14 Sport Viasat Eurosport + 17 Eurosport Discovery Channel* + 19 Spektrum + 20 COOL + 21 STORY DIGI Sport + 23 Baby TV + ALAPCSOMAG 24 Minimax / Animax + 25 Nickelodeon 26 Animal Planet* + 27 History ** + 28 Film TV Paprika + 30 Sport Comedy Central + 32 Private Spice ( ) 1 Eurosport HD + HD1 CSOMAG

9 2 Eurosport 2 HD + 3 Trace Sport HD + 1 iconcerts + 2 Mezzo HD + 3 Trace Urban HD + HD2 CSOMAG 4 Trace Tropical HD + 1 Luxe HD + 2 MyZen HD + 3 NatGeo Wild HD HD3 CSOMAG 4 Fashion TV HD + 1 FilmBox Extra + 2 FilmBox Family + FILMBOX CSOMAG 3 FilmBox HD* + 1 HBO* + 2 HBO 2* + 3 HBO Comedy* + HBO MaxPak CSOMAG 4 Cinemax* + * A csillaggal jelzett csatornák közületi előfizetők számára nem érhetők el. ** A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján július 31. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját KÖZSZOLGÁLATI csomag csatornakiosztása m1 m2 Duna TV Duna World mr1 Kossuth Rádió mr2 Petőfi Rádió mr3 Bartók Rádió mr4 Nemzetiségi Rádió mr5 Parlament Rádió Közszolgálati csomag 2. Előfizetési díjak: Közszolgálati csomag: (bruttó) 730,- Ft / hó vagy 7.300,- Ft / Induló csomag: (bruttó) 990,- Ft / hó vagy 9.900,- Ft / Alapcsomag: (bruttó) 3.550,- Ft / hó vagy ,- Ft / HD1 csomag: (bruttó) 1.790,- Ft / hó vagy ,- Ft / HD2 csomag: (bruttó) 1.290,- Ft / hó vagy ,- Ft / HD3 csomag (bruttó) 990 Ft/hó vagy Ft/ HD1+HD2 csomag együtt: (bruttó) 2.880,- Ft / hó vagy ,- Ft / HD1+HD3 csomag együtt (bruttó) Ft/hó vagy Ft/ HD2+HD3 csomag együtt (bruttó) Ft/hó vagy Ft/ HD1+HD2+HD3 csomag (bruttó) Ft/hó vagy Ft/ FilmBox csomag: (bruttó) 990,- Ft / hó vagy 9.900,- Ft / HBO MP csomag: (bruttó) 2.600,- Ft / hó (egy hűséggel)** vagy ,- Ft / HBO MP csomag: (bruttó) 3.710,- Ft / hó (hűségnyilatkozat nélkül) vagy ,- Ft / ** A csomagban foglalt csatornák műsorszolgáltatójának döntése szerint a feltüntetett áron csak abban az esetben érhető el a HBO MaxPak csomag, amennyiben az Előfizető egy hűséget vállal, amely időszak alatt az Előfizetői Szerződését nem mondhatja fel. Az egyes programcsomagok közötti átjárhatóságot a Szolgáltató biztosítja. Az Előfizető bármely csomagra előfizethet, a csomagok nem épülnek egymásra és nem alkotnak hierarchikus rendet. Amennyiben az Előfizető nem fizet elő az Alapcsomagra, a Szolgáltató a műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló i LXXIV. törvény 25. (1)

10 bekezdése alapján továbbítási kötelezettség alá eső közszolgálati műsorszolgáltatók műsorait az Előfizetők számára a továbbítási kötelezettségnek megfelelően biztosítja a választott csomagban. 3. Hello HD vételi szett bérleti díjak: PVR-képes Hello HD beltéri egység bérleti díja: (bruttó) 1.490,- Ft / hó (minden egyes használt PVR-képes Hello HD beltéri egység esetében) Nem PVR-képes Hello HD beltéri egység bérleti díja: (bruttó) 990,- Ft / hó, minden további nem PVR-képes Hello HD beltéri egység esetében (bruttó) 490,- Ft / hó 4. Egyéb díjak: Korlátozott szolgáltatásért fizetendő havidíj (bruttó): 1.800,- Ft / hó. Szüneteltetési díj (a szolgáltatásnak az Előfizető kérésére történő szünetelésért a szünetelés nyilvántartásba vétele utáni számlázott díj, bruttó): 1.200,- Ft / hó, minden megkezdett hónap után. A fenti árak a 27%-os áfát tartalmazzák! A Szolgáltató kizárólag abban a formátumban, képfelbontásban és technikai jellemzőkkel nyújtja a televízióműsorok változatlan formájú továbbközvetítését (terjesztését), amilyen felbontásban és technikai jellemzőkkel a műsorszolgáltató az eredeti jelet a rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy speciális, az Igénylők/Előfizetők széles körére vonatkozó általános kedvezményt bármikor adhasson, a fenti díjakból, árakból is. 5. Csatornakiosztás műholdas műsorterjesztés esetén a Business Telekom Kft. hálózatából A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. Csatorna neve SD HD Csomag neve 1 m m Duna TV Duna World ATV (05-24) + 6 Best of Music + 7 d1tv + 8 HírTV + 9 Music Plus + 10 Rock TV + 11 RTL Klub + 12 TV Story Animal Planet + 15 Baby TV + 16 Cool + 17 DIGI Sport + 18 Discovery + 19 Eurosport + 20 Eurosport Film History SD* + 23 Minimax/Animax + 24 Nickelodeon 25 National Geographic Channel + 26 Private Spice (24-05) + 27 Spektrum + 28 Sport 1 + BTEL BANG CSOMAG BTEL BUMM CSOMAG

11 ALAPCSOMAG CSALÁDI CSOMAG MINI CSOMAG 29 Viasat3 30 TV Paprika 31 Sport2 32 Comedy Central + 1 Filmbox HD + 2 Filmbox Family + FILMBOX CSOMAG 3 Filmbox Extra + 1 HBO + 2 Cinemax + 3 HBO Comedy + HBO MAXPAK 4 HBO2 + 1 Eurosport HD + 2 Eurosport 2 HD + HD1 CSOMAG 3 Trace Sport HD 1 iconcerts + 2 Mezzo HD + 3 Trace Urban HD HD2 CSOMAG 4 Trace Tropical HD 1 Luxe HD 2 Myzen HD + 3 NatGeo Wild HD HD3 CSOMAG 4 Fashion TV HD + * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján július 31. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját KÖZSZOLGÁLATI csomag csatornakiosztása m1 m2 Duna TV Duna World mr1 Kossuth Rádió mr2 Petőfi Rádió mr3 Bartók Rádió Közszolgálati csomag 6. Csatornakiosztás kábelhálózaton történő műsorterjesztés esetén (Táplánszentkereszt) A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. PROGRAM NEVE 1 m1 2 m2 3 Duna TV 4 Duna World 5 RTL Klub 6 Tv2 7 Szombathelyi Tv 8 Echo Tv 9 Hír Tv 10 ATV 11 Minimax / Animax 12 Muzsika Tv 13 INFO/Private Spice 14 CNN 15 Viasat 3 16 AXN Crime 17 AXN Sci-Fi 18 Universal Channel 19 Best Of Music 20 Animal Planet CSOMAGMEGNEVEZÉS

12 21 Discovery Channel 22 d1 TV 23 Spektrum 24 National Geographic Channel 25 Nóta TV 26 Prizma Tv 27 Tv paprika 28 Filmmúzeum 29 Story 4 30 Filmbox 31 Comedy Central 32 Fem 3 33 Nickelodeon 34 Disney Channel 35 Eurosport 36 Sport 1 37 DIGI Sport 38 Eurosport 2 39 Music Plus 40 Rock Tv 41 Viasat 6 42 ORF 1 43 ORF 2 44 Discovery Science 45 Discovery World 46 Investigation Discovery 47 PV TV 48 National Geographic Wild 49 Spektrum Home 50 History* 51 Travel Channel 52 Cool 53 Film + 54 Filmbox Plus 55 Sport 2 56 Sport Klub 57 DIGI Sport Plus 58 Viasat Explorer 59 AXN 60 MGM 61 Cartoon Network * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján július 31. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját 7. Egyszeri Díjak Leírás A Szolgáltatás vételére alkalmas Hello HD vételi szett telepítési díja, amely magában foglalja a Hello HD beltéri egység, a szükséges vevő-berendezések, szerelési anyagok vételárát és a Szolgáltatás aktiválási díját A Szolgáltatás vételére alkalmas Hello HD vételi szett telepítési díja a vételi szett bérlete esetén, amely magában foglalja a vételi szett telepítését, üzembe helyezését és a Szolgáltatás aktiválási díját Csak kártya igénylésel történő előfizetés esetén fizetendő egyszeri díj, amely tartalmazza az Előfizetői Kártya használatba adásának és aktiválásának ellenértékét Előfizetői Kártya cseréjének díja Korlátozásból és szünetelésből való visszakapcsolási díj Nátírásért fizetendő egyszeri díj Kiszállási díj (A Forgalmazó szerelőjének kiszállási díja) A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközökben (Hello HD vételi szett) okozott kár esetén Bruttó díj ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5.000,- Ft 5.000,- Ft 1.000,- Ft 4.375,- Ft ,- Ft

13 fizetendő kártérítés összege A Hello HD vételi szett tartozékainak elvesztése, rongálása esetén fizetendő kötbér mértéke Előfizetői Kártya Távirányító Tápkábel + tápegység HDMI kábel Kötbér 5.000,- Ft 5.000,- Ft 5.000,- Ft 2.500,- Ft Hello HD box vételára Bruttó díj Nem PVR-képes Hello HD box Bérlet nélkül ,- Ft 3-6 hónap bérlési periódus esetén ,- Ft 7-12 hónap bérlési periódus esetén ,- Ft 13 hónap bérlési periódus után ,- Ft PVR-képes Hello HD box Bérlet nélkül ,- Ft 3-6 hónap bérlési periódus esetén ,- Ft 7-12 hónap bérlési periódus esetén ,- Ft 13 hónap bérlési periódus után ,- Ft A fenti díjak a 27%-os áfát tartalmazzák! A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy speciális, az Igénylők/Előfizetők széles körére vonatkozó általános kedvezményt bármikor adhasson, a fenti díjakból, árakból is. Az ÁSZF 7. számú mellékében a következő módosul: 7. sz. melléklet: Adatbiztonsági és adatvédelmi tájékoztató Jelenleg a következők határidők élnek: Adat fajtája Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogcíme Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye Egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, a) Számlázás és beszedése, valamint az szolgálat törvényben c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése a) Számlázás és a) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés c) Számviteli törvény a) Eht (1) bekezdés, Eht. Az adatkezelés időtartama (elülés) b) A szerződés c) A szerződés megszűnését követő 8

14 anyja születési neve, születési helye és ideje Korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződések esetében a törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje beszedése, valamint az szolgálat törvényben c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése a) Számlázás és beszedése, valamint az szolgálat törvényben c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése 129. (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés c) Számviteli törvény a) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés c) Számviteli törvény (elülés), b) A szerződés c) A szerződés megszűnését követő 8 (elülés), b) A szerződés c) A szerződés megszűnését követő 8 Természetes személy előfizető személyi igazolvány száma Az előfizetői jogviszonyt érintő nyilatkozatok esetében növeli a személyazonosság igazolásának biztonságát, csökkenti a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét, segíti a nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen dokumentumok felismerését. Az érintett hozzájárulása A szerződés ig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig Nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén a pénzforgalmi számlaszáma a) Számlázás és beszedése, valamint az a) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés c) Számviteli törvény (elülés), b) A szerződés c) A szerződés megszűnését követő 8

15 szolgálat törvényben c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése Előfizető számlázási címe (amennyiben eltér a lakhelytől/tartózkodási helytől), szükség esetén számlaszáma a) Számlázás és beszedése, valamint az szolgálat törvényben a) Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés (elülés), b) A szerződés Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: cím, mobil telefonszám, faxszám, értesítési cím a) Számlázás és beszedése, valamint az b) Az teljesítésének az elősegítésére irányuló együttműködés, kapcsolattartás a) Egy kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség megadása vonatkozásában Eht (1) bekezdés, Eht (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés vagy b) Előfizető hozzájárulása esetén (elülés) b) A szerződés megszűnéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig Kapcsolattartó személy/ meghatalmazott személyazonosító adatai: n, születési n, lakóhely, anyja neve, születési helye és ideje, személyigazolvány száma Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az az érintett hozzájárulása A szerződés megszűnéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig Előfizető hozzájárulása szerinti egyéb személyes adatok Tájékoztatás, tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység Az érintett hozzájárulása A szerződés időtartama alatt, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig Előfizetői hozzáférési pont helye a) Számlázás és a) Eht (1) bekezdés, Eht.

16 beszedése, valamint az szolgálat törvényben c) Számviteli törvény szerinti bizonylat és megőrzése 129. (5) bekezdés a) pont, és 157. (2) bekezdés c) Számviteli törvény (elülés) b) A szerződés c) A szerződés megszűnését követő 8 A szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek (pl. belépési díj, szerelési költség) mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az i C. tv (6) bekezdés h) pont (elülés) b)a szerződés megszűnéséig illetve a díjtartozás elüléséig Díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az Eht (2) bekezdés h) pont Az adott számlakövetelés Eht (2) bekezdés szerinti elüléséig Tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az Eht (2) bekezdés i) pont A szerződés (elülés) Az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott így különösen a tulajdonosa által letiltott előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a Szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok. Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az Eht (2) bekezdés k) pont A szerződés (elülés) A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentések (panasz és hibabejelentés) hangfelvétele a) Hibabejelentés, a hibaelhatároló eljárás eredménye és a hibaelhárítás alapján tett intézkedések visszakövetése b) Egyéb bejelentések visszakövetése a) Eht (1) bekezdés b) A 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet 10. -a alapján az előfizető hozzájárulása esetén a) Hibabejelentés esetében: a hibaelhárítástól számított 1 ig b) Egyéb bejelentés esetén: bejelentés időpontjától számítva a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott időtartamig

17 Előfizető címe, mint az előfizetői állomás azonosítója Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az Internet szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés esetén: Eht (2) bekezdés b) pont A szerződés (elülés) Előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója (ügyfélazonosító) Az előfizető címe és az állomás típusa Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az a) Számlázás és a beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése szolgálat törvényben Eht (2) bekezdés b) pont a) Eht (2) bekezdés c) pont A szerződés (elülés) (elülés), b) A szerződés Elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma Hívó és hívott előfizetői számok Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, az a) Számlázás és a beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése szolgálat törvényben Eht (2) bekezdés d) pont a) Eht (2) bekezdés e) pont A szerződés (elülés) (elülés), b) A szerződés A hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás a) Számlázás és a beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a) Eht (2) bekezdés f) pont (1) bekezdés d) pont c) Számviteli törvény (elülés), b) Az adatok keletkezésétől számított 1 c) A számla keltétől számított 8

18 igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók szolgálat törvényben c) Számviteli bizonylat megőrzése Hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma a) Számlázás és a beszedése, az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése szolgálat törvényben a) Eht (2) bekezdés g) pont (1) bekezdés d) pont (elülés), b) Az adatok keletkezésétől számított 1 A módosítások július 1. napján lépnek hatályba. A módosított ÁSZF, valamint a módosítások kivonata a weboldalon és a Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhető. Az ÁSZF módosítás indoka: a 13/2011 (XII.27) NMHH rendelet egyes kötelező rendelkezéseinek július 1-je napjával történő hatályba lépése. Budapest, május 29.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A HELLO HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve,

Részletesebben

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

KIVONAT AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEIRŐL. M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság

KIVONAT AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEIRŐL. M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság KIVONAT AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEIRŐL M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL

Részletesebben

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása:

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása: Általános Szerződési Feltételek Kivonata Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) (hatályos: 2011. október 25. napjától) Jelen kivonat

Részletesebben

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: MŰHOLDAS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBA VÉTELI / BERENDEZÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓ PÉLDÁNYA Szerződés száma:

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság

M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek műholdas műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Hatályba lépés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

KÁBELTÉVÉ 2.3.8. Törlésre került: plusz vételi hely díja

KÁBELTÉVÉ 2.3.8. Törlésre került: plusz vételi hely díja A TARR Kft. értesíti előfizetőit, hogy 2015.01.01-i hatálybalépéssel változtatja a Vezetékes műsorjel elosztási, az Internet elérési, a Helyhez kötött telefon hozzáférési, valamint a Mobil internet hozzáférési

Részletesebben

1. számú Melléklet MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás Előfizetői szerződés feltételei

1. számú Melléklet MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás Előfizetői szerződés feltételei 1. számú Melléklet MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt műsorterjesztési szolgáltatás Előfizetői szerződés feltételei 1.1 Szolgáltató megnevezése és címe: ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS KÁBELES SZOLGÁLTATÁSRA ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS KÁBELES SZOLGÁLTATÁSRA ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÓ PÉLDÁNYA Szerződés száma: Jelenlegi szolgáltatás(ok): EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS KÁBELES SZOLGÁLTATÁSRA ÉS MOBILINTERNET ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Ügyintéző

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén

LAKOSSÁGI KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén Telenor példánya LAKOSSÁGI KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PRE 000 015 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:... cég, egyéb szervezet,

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató. Vác, Kosd települések területén

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató. Vác, Kosd települések területén Készítés/utolsó módosítás időpontja:2011.11.01/2015.06.01. 1. oldal, összesen: 106 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

ÁSZF MÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE AZ NMHH FELÉ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET KIVONAT AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEIRŐL

ÁSZF MÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE AZ NMHH FELÉ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET KIVONAT AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEIRŐL ÁSZF MÓDOSÍTÁS BEJELENTÉSE AZ NMHH FELÉ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET KIVONAT AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEIRŐL M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Hatályba

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei

A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei A Kállónet Kft. Adathálózati (Internet) szolgáltatása Általános Szerződési Feltételei Létrehozva: 2011. 04. 01. Utolsó módosítás: 2014. 08. 15. Hatályba lépés: 2014. 09. 15. 1 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Dány, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás,Valkó,

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben