HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 1-4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 1-4."

Átírás

1 ÉS SPORT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként Testnevelés Éves óraszám Témakörök Tematikai egység címe Előkészítő és preventív mozgásformák 20 óra 20 óra 15 óra 10 óra Hely- és helyzetváltoztató természetes 20 óra 20 óra 15 óra 10 óra mozgások Manipulatív természetes mozgásformák 22 óra 22 óra 30 óra 40 óra Természetes mozgásformák 36 óra 36 óra 30 óra 30 óra Természetes mozgásformák (Úszás) 10 óra 10 óra 18 óra 18 óra Szabadon felhasználható órák 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra Megjegyzés: Az úszás oktatását a szabadon felhasználható órakeretből a mindenkori lehetőségeknek megfelelően növelhetjük. Ha az oktatásra nincs lehetőség, akkor a többi tematikus terület óraszámait különös tekintettel az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekre az úszás óraszámával megnöveljük. Célok és feladatok A tanulók egészségének a megőrzése és megszilárdítása. Alapvető mozgásminták és mozgáskészségek kialakítása, formálása. A rendszeres fizikai aktivitás váljon magatartásuk részévé. Olyan mozgásműveltségi ismeretanyag megszerzése, amely alkalmas az önálló és rendszeres testedzésre. A testneveléshez és sporthoz fűződő pozitív attitűdbázis kialakítása. A testmozgás és sport különböző válfajainak a megismertetése, amelyeket élete során gyakorolhat testi, lelki kondíciójának megőrzése érdekében. Egy úszásnem elsajátíttatása. Legyenek cselekvésbiztosak, becsüljék saját és társaik teljesítményét. Törekedjenek a sportszerű magatartásra, és tudjanak uralkodni az érzelmeiken. Követelmények Épüljön be az életmódjukba a rendszeres testmozgás. Fokozatosan alakuljon ki a tanulókban a helyes testtartás. Törekedjenek koordinált, esztétikus és kulturált mozgásra. Mozgástevékenységüket jellemezze az egyre magasabb önállóság és tudatosság. 1. oldal

2 Szívesen vegyenek részt elemi szintű játékkészség birtokában egyszerű sportjátékokban. A tanulók minden évfolyamban mutassanak fejlődést motoros képességeikben. Váljon igényükké az egészséges életmód, kezeljék kiemelt helyen az egészség megõrzését. Ismerjék saját motorikus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, a versengés örömét. Becsüljék meg társaik teljesítményét. Legyenek képesek a természetes mozgások tökéletes végrehajtására. Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelõ legyen. Ismerjék az ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait. Alakuljon ki megfelelõ higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás utáni tisztálkodáshoz. Fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció A testnevelés nyelvezetének elsajátíttatása rendszeres gyakorlással. Természettudományos kompetencia Tájékozottság kialakítása a sport világában. Az alapvető higiénés szokások, az egészségfejlesztési eljárások, módszerek megismertetése. Környezettudatos magatartás kialakítása. Testi-lelki adottságok megismertetése, ezáltal az önismeret, önértékelés fejlesztése. Hatékony, önálló tanulás Egyéni tanulási stratégia kialakítása. A testnevelés mozgásanyagának segítségével a korosztályok értelmi képességeinek fejlesztése. Az együttműködés képességének kialakítása. A reális önértékelés fejlesztése. Szociális és állampolgári kompetencia Az élet értékéért felelős magatartás megalapozása, a pozitív hozzáállás kialakítása. Az egészséges életvitel igényének kialakítása. Az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók megismeretetése. Testnevelési és sportjátékok segítségével az adódó konfliktusok, szabálytalanságok, durvaságok kezelése. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A foglalkozásokon való kreatív részvétel elősegítése. Aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgár formálása, aki elviseli a fizikai igénybevételt, stresszt, megmérettetést, értékelést. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A szép, harmonikus mozgást segítő esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztése. 2. oldal

3 Feltételek Személyi feltételek: 1-4. évfolyamon tanító, áltatlános iskolai tanár tanulói segédlet: a tanulók egyéni felszerelése tanári segédlet: tanári kézikönyvek, feladat- és gyakorlatgyűjtemények stopperóra Szükséges létesítmények: tornaterem /tornaszoba/ szabadtéri sportlétesítmények: sportjáték-pálya, dobóterület Tornatermi berendezések és felszerelések: tornapad /4 m-es/ 4-6 db bordásfal /kétrészes/ 5db ugrószőnyeg 4 db tornaszőnyegek /2 és 4 m-es/ 4-4 db, zsámoly 8 db ugrószekrény 2 db, ugródeszka 2 db húzókötél 1 db mászókötél 8 db, gyűrű 2 pár mászórúd 2 db kiegészítő tornakészlet 6 db Kéziszerek: ugrókötél, gumikötél, tornabot, karika, gumi- v. műanyag labda tanulónként 1 db tömöttlabda /1 kg-os/ tanulópáronként 1 db kézisúlyzó /0,5-1 kg-os/ tanulónként 1 pár tornakarika tanulópáronként 1 db Atlétikai szerek és felszerelések: magasugrómérce 2 pár, magasugróléc 2 db gumizsinór 20 m kislabda /maroklabda/ tanulópáronként 1 db Sportjátékok eszközei: gumilabdák, különböző átmérőjű, tanulónként 1 db szivacslabda 15 cm átmérőjű Egyéb szabadidős szerek, felszerelések: labdahordó háló 2 db, pumpa vagy kompresszor 1 db röplabdaháló 1 db, zsinórlabdázáshoz mérőszalag (20, 50 m) 1-1 db, jelzőszalag /kétszínű/ db mentőláda 2 db magnetofon, hangkazetták, videó, oktatófilmek 3. oldal

4 Testnevelés 1. Tevékenység formák Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Futásmozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban. Körjátékok zenére, dalokra,mondókákra, versre épülő mozgások Egyszerű támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és szabadban végezhető játék. Vízhez szoktató, úszó, vízbe ugró, merülő gyakorlatok. A továbbhaladás feltételei A tanuló: Előkészítő és preventív mozgásformák Tudja a testrészeket megnevezni. Legyen képes a fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Legyen képes különbséget tenni a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben, a medence középhelyzetének beállításával. Ismerje a testnevelésórák alapvető rendszabályait, a legfontosabb veszélyforrásait, balesetvédelmi szempontjait. Hely és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Ismerje a játékszabályokat és a játékszerepeket. Manipulatív természetes mozgásformák Mutasson fejlődést az eszközök biztonságos és célszerű használatában. Váljon igénnyé örömforrássá a sporteszközök szabadidős használata. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladat megoldásokban és gyermek táncokban Próbálja a zenei ritmus követését különféle ritmikus mozgásokban egyénileg, párban és csoportban. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladat megoldásaiban Ismerje a sportszerű viselkedés néhány jellemzőjét. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladat megoldásokban Legyen képes az alapvető esés technikák felismerésére, balesetmentes végrehajtására. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban Ismerje az általános uszodai rendszabályokat, baleset megelőzési szempontokat és legyen képes azok betartására. Alakuljon ki kellő vízbiztonsága. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgás rendszerekben Legyen használható tudása természetben végzett testmozgások előnyeiről és problémáiról. Ismerje az időjárási körülményeknek megfelelő öltözködés okait. 4. oldal

5 Testnevelés 2. Tevékenység formák Alakzatok gyors felvétele és változtatása Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futásmozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerű támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Labdás feladatok. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és szabadban végezhető játék. Vízi csapatjátékok eszközökkel, vízilabda, illetve röplabda jellegű labdás játékok. A továbbhaladás feltételei A tanuló: Előkészítő és preventív mozgásformák Legyen képes az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerésére, pontos végrehajtására. Legyen elemi ismerete a szív és az izomzat működéséről. Ismerje a gyakorláshoz szükséges térformákat. Legyen fegyelmezett és figyelmes, használja célszerűen az eszközöket. Hely és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Legyen képes az alapvető hely és helyzetváltoztató mozgások folyamatos végrehajtására egyszerű kombinációkban a tér és energia befektetés, valamint a mozgás kapcsolatok sokrétű felhasználásával. Manipulatív természetes mozgásformák Ismerje a manipulatív alapkészségek mozgásmintáinak végrehajtási módjait, és a vezető műveletek tanulási szempontjait. Törekedjen a feladat végrehajtások során pontosságra, célszerűségre, biztonságra. Természetes mozgásformák a torna jellegű feladat megoldásokban és gyermek táncokban Törekedjen a párhoz, társakhoz történő térbeli alkalmazkodásra tánc közben. Legyen képes a tanult tánc(ok) és játékok tér formáinak megvalósítására. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladat megoldásokban Legyen képes a futó, ugró és dobó iskolai alapgyakorlatok végrehajtására, ismerje azok vezető műveleteit. Legyen képes közepes mozgások többször rövid ideig történő fenntartására játékos körülmények között, illetve játékban. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladat megoldásaiban Ismerje az alapvető manipulatív mozgáskészségek elnevezéseit, szerezzen tapasztalatot ezek alkalmazásában gyakorló és feladathelyzetben, sportjáték előkészítő kisjátékokban. Legyen képes a játékfeladat megoldásából és a játék folyamatból adódó öröm, élmény és tanulási lehetőség felismerésére. 5. oldal

6 Legyen képes a csapatérdek szerepének felismerésére az egyéni érdekkel szemben, Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladat megoldásokban Legyen képes a tompítás mozdulatának végrehajtására esés közben. Legyen képes a mozgásának és akaratának gátlására, késleltetése. Törekedjék arra, hogy a támadó és védőmozgások az ellenfél mozgásaihoz igazodjanak. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszó gyakorlatokban Legyen képes tudatos levegővételre, hason és háton siklásra, lebegésre, bátor vízbe ugrásra. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgás rendszerekben Ismerje a természeti környezetben történő sportolás néhány egészségvédelmi és környezettudatos viselkedési szabályát. Legyen képes a sporteszközök kreatív felhasználására a játéktevékenység során. Helyi követelmények Legyen képes az egyre bővülő terminológiai fogalmakat, tanári közléseket segítség nélkül átalakítani mozgásos cselekvéssé. 6. oldal

7 Testnevelés 3. Tevékenység formák A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, párban és társakkal végrehajtva eszköz nélkül és különböző eszközöket felhasználva. Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása. Három-öt mozgásformából álló helyváltoztató mozgássorok alkotása és végrehajtása zenére is. Rajtolás jelre. Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva. A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. Futó-, ugró- és dobóügyesség fejlesztési gyakorlatok változatos feltételek között. A torna (jellegű) gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő végrehajtása. Népi játékok énekre, dalra, zenére. Labdás koordinációs gyakorlatok labdavezetéssel különböző alakzatokban. Szabály- és feladatjátékok, sportjáték-előkészítő kisjátékok. Sportszerű test-test elleni küzdelem. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. Vízbiztonság, siklás hason és háton, tudatos levegővétel az úszás rávezető gyakorlataiban. A továbbhaladás feltételei A tanuló: Előkészítő és preventív mozgásformák Legyen képes egyszerű, általános bemelegítő gyakorlatok végrehajtására önállóan, zenére is. Legyen képes a gyakorláshoz szükséges egyszerűbb alakzatok, térformák önálló kialakítására. Legyen képes az alapvető tartásos és mozgásos elemek önálló bemutatására. Legyen igénye a testnevelésórán megfelelő cipő és öltözet viselésére, tisztálkodásra. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Legyen képes az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtására. Legyen képes a bonyolultabb játékfeladatok, a játékszerepek és játékszabályok alkalmazására. Manipulatív természetes mozgásformák Legyen képes a manipulatív természetes mozgásformák célszerű, folyamatos és magabiztos végrehajtására. Erősödjön a rendszeres gyakorlás és siker mellett az önálló tanulás és fejlődés pozitív élménye. Legyen képes a sporteszközök szabadidős használatára. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban Legyen a gurulások, átfordulások, fordulatok, dinamikus kar-, törzs- és lábgyakorlatok 7. oldal

8 közben viszonylag stabil egyensúlyi helyzete. Legyen képes a tempóváltozások érzékelésére és követésére. Ismerje a tanult táncok, dalok, játékok eredeti közösségi funkcióját. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban Ismerje a 3 lépéses dobóritmust. Legyen képes a különböző intenzitású és tartamú mozgások fenntartására játékos körülmények között, illetve játékban. Legyen képes tartós futásra egyéni tempóban, akár járások közbeiktatásával is. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban Ismerje a tanult sportjátékok alapszabályait. Ismerje az egyszerű védő és a támadó helyzeteket. Legyen képes az emberfogásos és a területvédekezés megkülönböztetésére. Törekedjen a legcélszerűbb játékhelyzet-megoldásra. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban Legyen képes előre, oldalra és hátra esésre, tompítással. Törekedjen a sportszerű küzdés, az asszertív viselkedés betartására. Legyen képes az önvédelmi feladatok céljának megértésére. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban Legyen képes egy úszásnemben méter leúszására biztonságosan. Legyen képes fejesugrással vízbe ugrásra. Ismerje a tanult úszásnem fogalmi készletét. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben Ismerjen legalább 4 szabadidős mozgásformát és alapszabályait. Ismerje és alkalmazza a tanult szabadidős mozgásformák sporteszközei biztonságos használatát, alaptechnikai és taktikai elemeit. Ismerje a szabadtéren, illetve speciális környezetben történő sportolással együtt járó veszélyforrásokat. 8. oldal

9 Testnevelés 4. Tevékenység formák Az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak megfelelő alakisággal történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartásával. Nyújtó, erősítő és ernyesztő hatású szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végrehajtása. A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és a mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon vagy kötélen. Haladás kiépített, komplex akadálypályán. Vágtafutás, illetve tartós futás, helyből és nekifutásból történő ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmonikusan. A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat elfogadható végrehajtása., célbadobás elvárható biztonsággal. A Kölyökatlétika mozgásrendszerére épített szabályjátékok, feladatjátékok, önálló, páros és csoportos ugróiskolai gyakorlatsorok, játékok alkotása. Testtömegük megtartása támaszban és függésben. Egyensúlyozás, térben tájékozódás. A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása. Páros és csoportos, változatos térformájú motívumfüzérek, gyermektáncok tanulása. A labda kézzel, illetve lábbal vezetése, továbbítása, birtokba vétele, gól vagy pont elérése. Labdaátadások játékhelyzetekben. A siker és kudarc sportszerű elviselése a küzdő feladatokban és a játékban. Néhány egyszerű, a feltételeknek és az évszaknak megfelelő, a szabadban végezhető játék ismerete és játszása változatos időjárási körülmények között. Hajóvontatás, siklási és vízbeugrási versengések, víz alatti fogók, játékos úszógyakorlatok. A továbbhaladás feltételei A tanuló: Előkészítő és preventív mozgásformák Tudja önállóan mérni pulzusát. Legyen képes a levezetés helyének és preventív szerepének megértésére. Ismerje a nyújtó, erősítő, ernyesztő és légző-gyakorlatok pozitív hatásait. Legyen képes a játékok, versenyek során erősödő személyes felelősség a magatartási szabályrendszer betartására és a sportszerű viselkedésre. Legyen képes különbséget tenni az aktív és passzív ellazulás között. Ismerje a tudatos jelenlét fogalmát és alkalmazza a gyakorlatban. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák Legyen képes az alapvető hely- és helyzetváltoztató mozgások kombinálására térben, szabályozott energia-befektetéssel, eszközzel, társakkal. Tudja a természetes hely- és helyzetváltoztató mozgásokat megnevezni, valamint ismerje azok mozgástanulási szempontjait (vezető műveletek). 9. oldal

10 Manipulatív természetes mozgásformák Legyen képes a manipulatív természetes mozgásformák kombinálására térben és szabályozott energia-befektetéssel. Váljon igénnyé a pontosság, célszerűség és biztonság. Legyen képes a sporteszközök szabadidős használatára. Természetes mozgásformák a torna és tánc jellegű feladatmegoldásokban Legyen képes részben önállóan tervezett 3-6 torna- és/vagy táncelem összekötésére, zenére is. Tudja a képességszintnek megfelelő magasságú eszközökre helyes technikával történő fel- és leugrást végrehajtani. Legyen képes nyújtott karral történő támaszra a támaszugrások során. Természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban Ismerje a futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok vezető műveleteit, törekedjen precíz végrehajtásra, változó körülmények között. Ismerje a Kölyökatlétika eszköz- és versenyrendszerét. Legyen képes a Kölyökatlétikával kapcsolatos élmények kifejezésére. Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban Ismerje és alkalmazza az alaptechnikai elemeket az előkészítő játékok során. Törekedjen a csapatérdeknek megfelelő összjátékra. Váljon a sportszerű viselkedés értékké. Természetes mozgásformák az önvédelmi és a küzdő jellegű feladatmegoldásokban Legyen képes néhány önvédelmi fogás bemutatására párban. Legyen képes előre, oldalra és hátra esésre, tompítással. Legyen képes a tolások, húzások, emelések és hordások erőkifejtésének optimalizálására. Ismerje és alkalmazza a grundbirkózás alapszabályát. Legyen képes a saját agresszió kezelésére. Természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban Legyen képes egy úszásnemben 25 méter leúszására biztonságosan. Legyen képes az uszodai rendszabályok természetessé vált betartására. Természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben Ismerjen újabb 4 szabadidős mozgásformát és alapszabályait. Legyen képes a szabadidős mozgásformák önszervező módon történő felhasználására szabad játéktevékenység során. 10. oldal

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8. ÉS SPORT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Testnevelés 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Természetes

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak elsajátítása a

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

3. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

3. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 3. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra+ folyamatos A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. Az alapvető gimnasztikai szakkifejezések ismerete és végrehajtása.

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TESTNEVELÉS opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 1-4. osztály asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Részletesebben

Testnevelés Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam

Testnevelés Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam Testnevelés Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült 1 Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben

Részletesebben

Kerettanterv Testnevelés 1. és 2. osztály Célok és feladatok

Kerettanterv Testnevelés 1. és 2. osztály Célok és feladatok Kerettanterv Testnevelés 1. és 2. osztály Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1-4. évfolyam

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1-4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1-4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 1-4. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés

Részletesebben

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az

A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az Első évfolyam Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és

Részletesebben

2. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

2. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek ismerete. A mozgáskoordináció fejlődésével a test- és térérzékelés az izomtudat kialakulása.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV az általános iskolák 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok TESTNEVELÉS HELYI TANTERV az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása,

Részletesebben

Testnevelés és sport 1-4. évfolyam

Testnevelés és sport 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés tantárgy oktatása a Kossuth

Részletesebben

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS. EMELT SZINT 1-4.osztály Az emelt szintű testnevelést igénybe vevő tanulók számára

TESTNEVELÉS. EMELT SZINT 1-4.osztály Az emelt szintű testnevelést igénybe vevő tanulók számára TESTNEVELÉS EMELT SZINT 1-4.osztály Az emelt szintű testnevelést igénybe vevő tanulók számára Választott kerettanterv 51/2012.XII.21 EMMI rendelet 1.számú melléklet Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ Testnevelés és sport EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.9

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Testnevelés 1 4. osztály

TESTNEVELÉS. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Testnevelés 1 4. osztály TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1 4. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS 1 4. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 1 4. Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

Helyi tanterv TESTNEVELÉS. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TESTNEVELÉS. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TESTNEVELÉS VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása,

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

3. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

3. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák Normál és két tanítási nyelvű képzés szerinti 3. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra+ folyamatos A tanóra menetét segítő egyszerű alakzatok kialakítása és megtartása. Az alapvető gimnasztikai

Részletesebben

5.8 Testnevelés és sport 1-4. évfolyam

5.8 Testnevelés és sport 1-4. évfolyam Testnevelés és sport 1-4. évfolyam 5.8 Testnevelés és sport 1-4. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Helyi tanterv Testnevelés és sport

Helyi tanterv Testnevelés és sport Érvényes: 2013.09.01-től Helyi tanterv Testnevelés és sport Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5520 Szeghalom Tildy Zoltán út 19-21.sz. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete alapján Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása,

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola TESTNEVELÉS HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola TESTNEVELÉS HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 1 TESTNEVELÉS Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása,

Részletesebben

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi Tanterve 1-8. évfolyamra Készítette: Zeleiné Asztalos Katalin Szabó Gábor Szász Alexandra Babus Tamás 2013. Remetekertvárosi Általános Iskola 628 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

X. Testnevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Tánc és mozgás 1-4. évfolyam

X. Testnevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Tánc és mozgás 1-4. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Testnevelés és sport műveltségi terület Miskolc, 2014. március 28. X. Testnevelés 1-4. évfolyam 5-8. évfolyam Tánc és mozgás 1-4. évfolyam TESTNEVELÉS

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TESTNEVELÉSBŐL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TESTNEVELÉSBŐL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE TESTNEVELÉSBŐL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Testnevelés és sport KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz.

Részletesebben

TESTNEVELÉS évfolyama számára. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS évfolyama számára. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

2013. TESTNEVELÉS ÉS SPORT

2013. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 2013. TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 1. - 4. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett NEMZEDÉKEK TUDÁSA Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

Sportiskolai Általános Iskola 1 Általános - Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1.-4.

Sportiskolai Általános Iskola 1 Általános - Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1.-4. Sportiskolai Általános Iskola 1 Általános - Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módosítva: 2014. HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 1.-4. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Tinka

Részletesebben

fejlesztésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű,

fejlesztésére, azok változatos, sokrétű és tudatos alkalmazására épülnek. A gyermekek fejlődési, fejlettségi jellemzőihez igazodó egyszerű, TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Helyi tanterv. 1-4. évfolyam

Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2013 Helyi tanterv 1-4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK Testnevelés és sport... 3 Technika, életvitel és gyakorlat... 53 Ének- zene... 90 Rajz és vizuális kultúra... 118 Erkölcstan... 176 Környezetismeret...

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Testnevelés. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.9.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Testnevelés. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.9. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Testnevelés készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.9. alapján 1-4. évfolyam 2 TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Testnevelés 1-4. évfolyam számára

Testnevelés 1-4. évfolyam számára Testnevelés 1-4. évfolyam számára Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az

Részletesebben

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok TESTNEVELÉS az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-4. évfolyamig

TESTNEVELÉS 1-4. évfolyamig TESTNEVELÉS 1-4. évfolyamig Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció és kreativitás hármas egységét jeleníti meg a

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció és kreativitás hármas egységét jeleníti meg a

Részletesebben

Testnevelés és sport évfolyam

Testnevelés és sport évfolyam Testnevelés és sport 1-4. évfolyam A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák

folyamatában a komplexebb, nehezített körülmények közötti végrehajtások válnak uralkodóvá. A már elsajátított készségek, fogalmak, kategóriák TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív

A testnevelésórán lehetőség nyílik a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésre, ezen keresztül a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó pozitív TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

Vitorlázás 1. osztály

Vitorlázás 1. osztály 1. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon: Az összehangolás megvalósítása az iskola és az egyesület között; A tantárgy formai és tartami sajátosságainak elemi szintű megismerése;

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 18 18 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 18 18 óra TESTNEVELÉS 5. ÉS 6. ÉVFOLYAM A tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. A megszerzett tudás előnyeit észrevétlenül élvezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐSDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÓ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A testnevelés tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Testnevelés és sport Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT ALAPELVEK, CÉLOK A testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Az iskolai testnevelés és sport eszközeivel

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Testnevelés és sport

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Testnevelés és sport Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Testnevelés és sport

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület 6. ÉVFOLYAM I. BEVEZETŐ 1. A programtanterv általános leírása 1.1. A fejlesztés tartalma 1.1.1. Az életpálya építési kompetenciák fejlesztése során cél:

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és -tervezés, rajzírás alkalmazása A tételekhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mozgás- gyakorlatok

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mozgás- gyakorlatok Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Mozgás Mozgás: 1-6. évfolyam A

Részletesebben

Testnevelés és Sport. Bognár József

Testnevelés és Sport. Bognár József Testnevelés és Sport Bognár József A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai Kormányrendelet 2012. május 16. NAT Miniszteri rendelet, kerettantervek 2012 nyár folyamán KT KT Pedagógiai program/

Részletesebben