1. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/C. (2) bekezdésében és a 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a környezet védelmének általános szabályairól évi LIII. törvény 48. (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el: 1. rendelet hatálya 1. (1) rendelet személyi hatálya kiterjed: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden olyan, a közcsatornára rá nem kötött, vezetékes vagy saját ivóvízellátással rendelkező ingatlan tulajdonosára, akinek ingatlanán a számlázott, vagy e rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásnak megfelelő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik. (2) gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosokra a rendelet hatálya a 4. (2) és a 8. -ban foglalt szabályok szerint terjed ki. (3) rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlan használatával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az ezekre vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatás ellenértékének megtérítésére, valamint a közszolgáltatás díjának meghatározására. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. háztartási szennyvíz: víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet pontja szerint meghatározott szennyvíz. 2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz:. a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 1. melléklete 37. pontjában meghatározott szennyvíz. 1

2 3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése: a Vgt.1. melléklete 38. pontjában meghatározott tevékenység. 4. Ingatlan: z ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, háztartási szennyvizet termelő építménnyel beépített, de a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kötött olyan földrészlet, ahol a számlázott, vagy e rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásának megfelelő e rendeletben meghatározott - nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz keletkezik. 5. Közszolgáltató: közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. ka) pontja alapján Pécs város területére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet. 6. Közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az építésügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelelő, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna. 7. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló közszolgáltatás: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló berendezés kiürítése (szippantása) és begyűjtése. 8. Ingatlantulajdonos: az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személy. 9. Szakhatóságok: környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, népegészségügyi és építési I. fokú közigazgatási hatóságok. 10. Végleges befogadó: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. által Pécs, Állomás utca 40. szám alatt üzemeltetett szennyvízbefogadó műtárgy Számított ivóvíz felhasználás: a 2. mellékletben meghatározott, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 38/1996. (VI.29.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete alapján megállapított ivóvízmennyiség, valamint a 3. mellékletben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés c) pontja alapján a saját ivóvízellátással rendelkező fogyasztókra meghatározott átlag ivóvízfogyasztás mennyiség. 1 Módosította a 3/2016. (II.2.) Ör. 1. -a, mely hatályos február 3-tól. 2

3 3. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltató kijelölése, a közszolgáltatási szerződés 3. (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási belterületén a rendelet 1. (3) bekezdése szerinti, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást végző szervezet kiválasztása a Vgt. 44/F. (3) bekezdés c) pontja, valamint a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. ka) pontja alapján kijelöléssel történt. (2) kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt. közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval legfeljebb 10 évre köthető meg. (3) rendelet 3. (1) bekezdése alapján lefolytatott eljárás szerint Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére irányuló közszolgáltatást kizárólagos joggal a TETTYE FORRÁSHÁZ Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Cg.: , a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi március 16-tól számított 5 éven keresztül, a közte és az Önkormányzat között megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. (4) közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb jogforrás által kibocsátott jogszabályokkal összhangban e rendelet állapítja meg. közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell: a) a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát, b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését, c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát, d) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját, valamint elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét, e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját, f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, az Önkormányzat ez irányú kötelezettsége teljesítésének feltételeit és biztosítékait, g) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, h) a Közszolgáltató által igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást, j) a Közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, k) azokat a feltételeket, amelyek mellett a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe és ez utóbbiért történő felelősségvállalást. (5) közszolgáltatási szerződésben az Önkormányzat kötelességeként kell meghatározni: 3

4 a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, b) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését, c) a települési igények kielégítésére alkalmas, a háztartási szennyvíz gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését, d) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. (6) közszolgáltatási szerződésben a Közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását, b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését, c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását, d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését, e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a Közgyűlés által kijelölt leürítő helyek és létesítmények igénybevételét, f) a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól a Közgyűlés tájékoztatását, g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését, h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését, i) a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, j) a közszolgáltatási szerződés megszűnésének esetén az új közszolgáltató kiválasztásáig a szolgáltatás teljesítését. 4. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevétele és az erre irányuló közüzemi szerződés egyes tartalmi elemei. 4. (1) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére és ártalommentes végleges elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok kötelesek igénybe venni. (2) rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz kezeléséről, a Vgt. 44/C. (1) bekezdésében foglaltak szerint nem gondoskodik. (3) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közüzemi szerződés létrejön írásba foglalás nélkül is a következő tények, vagy körülmények valamelyikének fennállása, bekövetkezése esetén: a) a Közszolgáltató a szolgáltatást az ingatlantulajdonos számára felajánlja, 4

5 b) a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére bizonyíthatóan rendelkezésre áll, c) a közszolgáltatás első igénybevételekor. (4) közszolgáltatás felajánlása, vagy annak ellátására történő rendelkezésre állás keretében a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséről és annak feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. (5) Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani. (6) Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás feltételeiben bekövetkező változás előtt az általa ismert ingatlantulajdonosokat írásban, míg a többi közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonost erről felhívás közzététele útján értesíti. (7) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közüzemi szerződésben meg kell határozni: a) a szerződő Közszolgáltató és Megrendelő adatait (felek neve, lakcíme, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében azok székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, természetes személyek esetén a személyes adatok körében az anyja neve, a születési helye és ideje), b) a szerződés tárgyát, c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdőnapját, d) a teljesítés helyét, e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, f) a felek jogait és kötelezettségeit, g) az ellenérték megállapítását, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját, h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás feltételeit, és díját, i) a közszolgáltatás kis mennyiség miatti igénybevételéért, a rendelkezésre állásért, felszámított többletdíjat és költséget (kiszállási díjat), j) a szerződés módosításának és felmondásának és megszűnésének feltételeit, k) az irányadó jogszabályok megnevezését, l) a személyes adatok védelmére és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket. (8) Közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 5

6 5. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 5. (1) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiválasztott Közszolgáltató a közszolgáltatást a 16/2002.(IV.10.) EÜM rendelet 6. -ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni. (2) Közszolgáltató az általa begyűjtött háztartási szennyvíz leürítését kizárólag az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részéről erre a célra engedélyezett és az Önkormányzat által e rendeletben kijelölt szennyvízfogadó műtárgyba végezheti. (3) Pécs város területén begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz végleges ártalommentes elhelyezése az Önkormányzat tulajdonában és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. üzemeltetésében lévő, a Pécs, Állomás utca 40. alatti szennyvíztelepen (leürítő hely) található háztartási szennyvíz befogadó műtárgyba történik. (4) Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül kivéve munkaszüneti napokat begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett az erre kijelölt befogadó helyre szállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles a begyűjtést elősegíteni. (5) Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek és egyéb technikai eszközöknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas közműpótló berendezéseinek kiürítésére. szállító járműveknek alapfelszereltségükben legfeljebb 30 méter hosszú szívócsővel kell rendelkezniük és alkalmasnak kell lenniük legfeljebb 5 méter mélységből a szennyvíz kiürítésére (szippantására). Közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő és legalább ¾-ed részben megtelt és a 6. (1) bekezdésében meghatározott közműpótló berendezést köteles kiüríteni az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjért. (6) Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással úgy teljesíti, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését csak törvényben és kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, vagy korlátozhatja. (7) Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését nem tagadhatja meg, kivéve a) ha a háztartási szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül, b) ha ismeretlen eredetű a szennyvíz, annak veszélytelensége megállapításáig, c) ha a háztartási szennyvíz a kijelölt ártalmatlanító helyen szennyvízelvezető törzshálózatban vagy szennyvízelvezető műben nem helyezhető el. 6

7 6. Ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 6. (1) z ingatlantulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben meghatározott módon gyűjteni és az ingatlanán a 16/2002. (IV.10.) EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni. (2) z ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. z ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát, vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. közműpótló berendezések szabályszerű létesítését az azt engedélyező hatóság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik. (3) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól. (4) z ingatlantulajdonos köteles biztosítani a közműpótló berendezés megközelíthetőségét oly módon, hogy annak kiürítését a Közszolgáltatást végző alapfelszereltségével el tudja látni. Ennek hiányában a Közszolgáltató az általa teljesítendő többletszolgáltatásért az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatási díjnak a 20%-ával növelt összegű többletdíjat számolhat fel. (5) z ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért 9. (1) (4) bekezdésében meghatározott mértékű díjat köteles a Közszolgáltatónak fizetni. 7. datszolgáltatási kötelezettség 7. (1) z ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (2) Közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól minden év június 30-ig, és december 31-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője részére köteles tájékoztatást adni. tájékoztató tartalmazza a megrendelők nevét, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz származási helyét, a szállított mennyiséget és a szállítás időpontját. (3) Közszolgáltató köteles a nem a közszolgáltatás keretében a befogadó műtárgyban elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek tekintetében a szennyvíz összetételére vonatkozó minőségi bizonylatot gyűjteni és megőrizni. közszolgáltatás keretében végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a minősítő bizonylat a munkalap, melyet helyettesítő bizonylatként a megrendelés pótol. 7

8 (4) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes végleges elhelyezését biztosító befogadó műtárgyat üzemeltető Közszolgáltató a befogadó műtárgyba ürített háztartási szennyvíz mennyiségéről nyilvántartást köteles vezetni. nyilvántartás tartalmazza a szennyvíz átadásának pontos idejét, mennyiségét és a szállító jármű adatait. (5) Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alkalmazásáról, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával nyilvántartást vezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díjának megállapításához szükséges, az elszállított folyékony hulladék és az elfogyasztott ivóvíz mennyiségéről, a fogyasztó adatairól és a fogyasztás helyéről és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet szerint számított ivóvíz fogyasztók személyére, valamint a számított fogyasztás mennyiségére és helyére vonatkozó adatokról. (6) Közszolgáltató adatokat kezel Pécs város azon területrészeiről, amelyek a csatornahálózatba nincsenek bekötve. Közszolgáltató ezen adatok alapján nyilvántartást vezet ezen településrészekről beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről, amelynek alapján a lakossági háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó költségvetési támogatás elszámolására adatokat szolgáltat az Önkormányzatnak és a támogatást folyósító szervnek. (7) Közszolgáltatót a Vgt. 44/H. (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé. 8. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó egyéb rendelkezések 8. (1) Ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére az e rendeletben meghatározott közszolgáltatást akkor nem köteles igénybe venni, ha az így keletkezett szennyvíz összegyűjtéséről hasznosításáról és ártalmatlanítási célú végleges elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltak szerint gondoskodik. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet köteles a keletkező szennyvíz mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésekről, az ebből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelő létesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez bejelentést tenni. bejelentésben a gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, és egyben igazolja, hogy a kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól mentesül. gazdálkodó szervezet a mentesülést igazoló bejelentéséről egyidejűleg a Közszolgáltatót tájékoztatja. 8

9 (2) gazdálkodó szervezetet írásbeli bejelentési kötelezettség terheli az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás számára, ha azért mentesül az e rendeletben meghatározott kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól, mert a gazdálkodásával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését az erre engedéllyel rendelkező szennyvízkezelővel látja el. bejelentésben a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatásával közli az általa igénybe vett szennyvízkezelő adatait, az igénybe vett szolgáltatásokat, a hulladékkezelő engedélyének számát. gazdálkodó szervezet által igénybe vett hulladékkezelő az ártalmatlanítást végző befogadó helyet üzemeltető TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel köt szerződést. felek az ártalmatlanítás díját a Közszolgáltató Üzletszabályzatában közzétettek szerint a szerződésben állapítják meg. (3) z a gazdálkodó szervezet, amely (1) (2) bekezdés szerint saját maga köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, az ott meghatározott bejelentési kötelezettségét a) az általa igénybe venni kívánt szennyvízkezelővel történő szerződéskötést megelőzően, b) az általa szennyvízkezelésre igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül köteles az erre illetékes szakhatóságokhoz megtenni. 9. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjtétele és a fizetendő díj megállapítása 9. (1) 2 z ingatlantulajdonosok a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-víz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni. közszolgáltatás alkalmazható legmagasabb díját Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/D. -ában és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) ában foglaltak szerint legalább 1 éves időtartamra állapítja meg. Két díjmegállapítás között egy évnek el kell telnie. (2) 3 z (1) bekezdés szerinti közszolgáltatási díj meghatározásának az alapja az egységnyi díjtétel, amely az ingatlanon keletkező nem közművel össze-gyűjtött háztartási szennyvíz egységnyi térfogatára vetített közszolgáltatási díjat jelenti. z egységnyi díjtétel meghatározására és az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének kiszámítására a Vhr ában foglalt szabályok az irányadóak. (3) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb díja az egységnyi díjtétel és a szolgáltatási mennyiség szorzata. 2 Módosította a 6/2014. (III.3.) Ör. 1. -a, mely hatályos március 4-től. 3 Módosította a 6/2014. (III.3.) Ör. 1. -a, mely hatályos március 4-től. 9

10 legmagasabb egységnyi díjtételt és az ennek alapján fizetendő egységes közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. díj általános forgalmi adót nem tartalmaz. (4) rendelet 5. (5) bekezdésében meghatározottaktól eltérő szennyvízürítési esetekben az 1 mellékletben meghatározott közszolgáltatási díj mértékét 20 %- kal meg kell növelni. (5) Közszolgáltató lakossági fajlagos ráfordításait a lakosságtól származó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 4 esetében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészekről beszállított mennyiség után a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény normatív, kötött felhasználású támogatások tárgyú melléklete szerint a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása címen igényelhető támogatás összegével csökkenteni kell. (6) közszolgáltatási díj fizetésének módja, határideje: Közszolgáltató kéthavonta számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. (7) z ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. (8) kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen. (9) kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató, vagy megbízottja válaszolni köteles. (10) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti, vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (11) közszolgáltatási díj hátralék adók módjára behajtható köztartozás. (12) Közszolgáltató a (10) bekezdésekben meghatározott díjhátralék behajtására a Vgt. 44/E. -ában foglaltak szerint intézkedik. 10. Záró rendelkezések 10. (1) rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti: a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési folyékony hulladék ideiglenes elhelyezéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről, az erre vonatkozó közszolgáltatás díjáról és a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 35/2007. (VIII.2.) 4 Módosította a 6/2014. (III.3.) Ör. 2. -a, mely hatályos március 4-től. 10

11 önkormányzati rendelete, és az ezt módosító 54/2007. (XII.28.), a 45/2008. (XII.15.), az 51/2009. (XII.21.), 11/2010.(III.19.), és a 42/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet, b) a víz-és csatorna díj hátralékkal rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók díjengedményben részesítésének feltételeiről szóló 13/2007. (lv.15.) önkormányzati rendelet és ennek módosításáról szóló 39/2007. (Xl.9) önkormányzati rendelet, c) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egyes önkormányzati rendeleteknek a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgáló módosításáról szóló 29/2009. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. 10/. 5 E rendeletnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 33/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: Rend1.) megállapított 1. mellékletét július 1-től kell alkalmazni. 10/. 6 E rendeletnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014. (III.3.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend2.) módosított 9. (1) bekezdését, (2) bekezdését és (5) bekezdését a Rend2. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 10/C. 7 E rendeletnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016. (II.2.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend3.) módosított pontját és az újonnan beiktatott 3. mellékletét a Rend3. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 11. E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s. k. polgármester jegyző Záradék: Megalkotta a Közgyűlés március 14-i ülésén. Kihirdetve: március 18-án 5 eiktatta a 33/2013. (VII.12.) Ör 1. -a, mely hatályos július órától. 6 eiktatta a 6/2014. (III.3.) Ör. 3. -a, mely hatályos március 4-től. 7 eiktatta a 3/2016. (II.2.) Ör. 2. -a, mely hatályos február 3-tól. 11

12 1. melléklet a 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez 8 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díjtétele Sorszám Megnevezés Természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján Nem természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozó szabályok alapján Díj (Ft/m3) 648,50 721,00 díjtételek az Általános Forgalmi dót nem tartalmazzák. 8 Módosította a 33/2013. (VII.12.) Ör. 2. -a, mely hatályos július órától, alkalmazandó július 1-től.

13 2. melléklet a 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez 38/1996. (VI.29.)önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján megállapított, számított ivóvíz felhasználás 1. Lakóingatlanok vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalány mennyiségek 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. beépített ingatlanok udvari csappal 40 l/fő/nap 3. beépített ingatlanok épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal 60 l/fő/nap 4. beépített ingatlanok épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal és 75 l/fő/nap lakáson kívüli vízöblítéses WC-vel 5. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap 6. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, épületen 80 l/fő/nap belüli, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 7. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses 95 l/fő/nap WC-vel 8. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses 120 l/fő/nap WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 9. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses 150 l/fő/nap WC-vel, egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 10. beépített ingatlanok épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses 180 l/fő/nap WC-vel, központi melegvíz-ellátással, vagy nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 11. házikeri locsolás 1 l/m2/nap z ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapul vételével 12. gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó 13. állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap 14. közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége 150 m-es körzetben 30 l/fő/nap lakók száma szerint 2. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. kórházak, szülőotthonok betegágyanként 400 l/nap 3. kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként 600 l/nap 4. szanatóriumok betegágyanként 200 l/nap 5. szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként további 120 l/nap 6. szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként 440 l/nap 7. felnőtt körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 250 l/nap 8. gyermek körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 280 l/nap 9. gyógyszertárak munkahelyenként 80 l/nap 10. szociális otthonok férőhelyenként 210 l/nap 11. bölcsődék férőhelyenként 135 l/nap 12. óvodák férőhelyenként 90 l/nap 13. fogászati rendelők, orvosi munkahelyenként 520 l/nap

14 3. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek termenként zuhanyozó 150 l/nap nélkül 3. általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek termenként zuhanyzóval 600 l/nap 4. napközi otthon gyermekenként 50 l/fő/nap 5. diákétterem, menza konyha nélkül csak ételmelegítéssel adagonként 50 l/nap 6. diákétterem, menza konyha étteremmel adagonként 120 l/nap 7. diákszálló étkeztetés nélkül bentlakóként 150 l/nap 4. Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. filmszínházak férőhelyenként 8 l/nap 3. színházak férőhelyenként 18 l/nap 4. kultúrházak állandó üzemmel, büfével férőhelyenként 22 l/nap 5. kultúrházak időszakos üzemmel, büfé nélkül férőhelyenként 15 l/nap 6. közkönyvtárak, látogatónként 10 l/fő/nap 7. múzeum, kiállítás látogatónként 8 l/fő/nap 5. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. szállodák, üdülők ágyanként egycsillagos 60 l/nap 3. szállodák, üdülők ágyanként kétcsillagos 90 l/nap 4. szállodák, üdülők ágyanként háromcsillagos 210 l/nap 5. szállodák, üdülők ágyanként négycsillagos 350 l/nap 6. szállodák, üdülők ágyanként ötcsillagos 500 l/nap 7. kemping férőhelyenként egycsillagos 50 l/nap 8. kemping férőhelyenként kétcsillagos 70 l/nap 9. kemping férőhelyenként háromcsillagos 100 l/nap 10. kemping férőhelyenként négycsillagos 200 l/nap 11. motel férőhelyenként 150 l/nap 12. éttermek melegkonyha étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap 13. éttermek hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 14. étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap 15. étterem konyhával 90 l/adag/nap 16. italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó vendégenként 4 l/nap 6. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 1. Vízfogyasztás Fogyasztási helyek mennyisége 2. sportolók létszáma szerint 30 l/nap 3. locsolás 3 l/m2/nap 4. befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fő/nap 14

15 7. Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei 1. Fogyasztási helyek Vízfogyasztás mennyisége 2. iroda, hivatal 30 l/m2/nap 3. közterületek tisztántartása esetenként: burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m2 4. közterületek tisztántartása esetenként: az :4 mezőben meghatározottakba 5 l/m2 nem tartozó utcák, parkolóhelyek 5. zöld területek locsolása 3 l/m2

16 3. melléklet a 8/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez 9 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés c) pontja alapján a saját ivóvízellátással rendelkező fogyasztókra meghatározott vízfogyasztás átlagmennyisége 1. fogyasztási hely vízfogyasztás mennyisége 2. saját ivóvízellátással rendelkező ingatlanok 80 l/fő/nap 9 eiktatta a 3/2016. (II.2.) Ör. 3. -a, mely hatályos február 3-tól. 16

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Orosháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosokra a rendelet hatálya a 8. -ban foglalt szabályok szerint terjed ki.

A rendelet hatálya. (2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosokra a rendelet hatálya a 8. -ban foglalt szabályok szerint terjed ki. 1 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2007. (VIII.2.) rendelete a települési folyékony hulladék ideiglenes elhelyezéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről,

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosokra a rendelet hatálya a 8. -ban foglalt szabályok szerint terjed ki.

A rendelet hatálya. (2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosokra a rendelet hatálya a 8. -ban foglalt szabályok szerint terjed ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2007. (VIII.2.) rendelete a települési folyékony hulladék ideiglenes elhelyezéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről, az erre

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ 41. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1994. /I.27./ számú rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Az árak megállapításáról

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 38 számú rendelete önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Rábakecöl Község

Részletesebben

Hatályos október 16-tól

Hatályos október 16-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hatályos 2013.

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XI.04.)önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött

Részletesebben

2. Általános rendelkezések A közszolgáltatás ellátásának rendje 3. 4.

2. Általános rendelkezések A közszolgáltatás ellátásának rendje 3. 4. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(VIII.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Budakeszi Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete (I4) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balkány Város

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

A rendelet célja A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja A rendelet hatálya 2. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Röszke Község

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 1 ZÁRADÉK A rendelet

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1.

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1. Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete az Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz,

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013 (XII. 30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ófehértó Község

Részletesebben

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Kiskunhalas Város

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. 2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. 2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

Kivonat: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 29.) önkormányzati

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete Pilis nagyközség közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1. 1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Edelény Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Magyarpolány

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2014. ( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Litér Község Önkormányzat

Részletesebben

I. A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma

I. A közszolgáltatással ellátott terület határa, a közszolgáltatás tartalma Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hajdúbagos Község

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2014. (II.6.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014 (III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról, tárolásáról, kezeléséről Nyírbátor

Részletesebben

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének AZ ÍVÓVÍZ DÍJÁNAK, A SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS KEZELÉS DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ a 10/2006. (I.31.), 52/2006. (XII.20.) 19/2007. (V.22.),

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének.. önkormányzati rendelete. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének.. önkormányzati rendelete. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma

1. A közszolgáltatás tartalma Dörgicse Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Dörgicse

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Oroszlány

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mezőkövesd

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Enying

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Cece Nagyközség

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.23.) számú R e n d e l e t e - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról - Tuzsér

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Letenye Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Siófok Város

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma

A közszolgáltatás tartalma Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2014.(I.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Fogalom-meghatározás. Közszolgáltatással kapcsolatos feladatok

Fogalom-meghatározás. Közszolgáltatással kapcsolatos feladatok Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a nem közműves háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási díj megállapításáról Kunsziget Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa 1. Értelmező rendelkezések 2.

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határa 1. Értelmező rendelkezések 2. SZENTKIRÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 6./2014. (VII. 30.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Szentkirály

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tüskevár Község

Részletesebben