INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKAI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/ ; 29/ Tel./fax: 29/ INFORMATIKAI kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette: Hatályba lépés dátuma: Ezen szabályozás mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya elektronikus formában tárolva az DAKÖV Kft. számítógépes hálózatán található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét használat előtt összehasonlítással ellenőrizze!

2 Oldalak száma: 2/31 Verzió Készítette /módosította Módosítás Hatályba lépés dátuma File neve 1.0 DAKOV iavsz.pdf. Hatályba helyezve: Oldalszám: 2 / 31

3 Oldalak száma: 3/31 Tartalomjegyzék 1 Cél A szabályzat hatálya Időbeli hatály Személyi hatály Tárgyi hatály A szabályzat minősítése A szabályzat felülvizsgálata Meghatározások Felelősök, felelősségi körök Az adatok besorolása Általános szabályok Személyes adat kezelése Titoktartási kötelezettség Az adatok kezelése papíralapú adathordozó esetében Az adatok kezelése elektronikus adathordozó esetében Az adatokat tartalmazó adathordozó megsemmisítése Adatnyilvántartás Bejelentés az adatvédelmi nyilvántartásba Adattovábbítás megkeresés alapján A védett adatok kiadása Adattovábbítási nyilvántartás vezetése Hatósági megkeresések teljesítése Adatvédelmi oktatás Az Érintett tájékoztatáshoz való joga Tiltakozási, panasztételi jog Ellenőrzés Hatályon kívül helyezés Hatályba helyezve: Oldalszám: 3 / 31

4 Oldalak száma: 4/31 22 Mellékletek és formanyomtatványok Mellékletek sz. melléklet - Az adatkezelő és a belső Adatvédelmi Felelős adatai sz. melléklet - ADATLAP a belső adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentéshez Hatályba helyezve: Oldalszám: 4 / 31

5 Oldalak száma: 5/31 1 Cél A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (továbbiakban Társaság) működése során a személyes adat, a tevékenység során keletkező üzleti titkot jelentő, illetve egyéb adatok kezelésére, kiadhatóságára, és megsemmisítésére, továbbá a belső információk védelmére vonatkozó szabályok meghatározása. A Társaság által vezetett adatnyilvántartások rendjének, az adatvédelem alkotmányos elvéknek, az információs önrendelkezési jognak, s az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését biztosítani. Megakadályozni a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását, valamint biztosítani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info. tv) rendelkezéseinek való megfelelést. 2 A szabályzat hatálya 2.1 Időbeli hatály A jelen Szabályzat az Ügyvezetők által történő hatályba helyezés napját követő első munkanapon lép hatályba, a dokumentumba foglalt feladatok és szabályok ezen időponttól alkalmazandók. A Szabályzat a hatályon kívül helyezésig alkalmazandó. 2.2 Személyi hatály A Szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Társaság valamennyi munkavállalójára. A Társaság informatikai rendszerével, szolgáltatásaival kapcsolatban a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: külső személy), a velük kötött szerződésben, illetve a titoktartási nyilatkozatban rögzített mértékben. A Társaság IT rendszereit használó a rendszerekhez és alkalmazásokhoz bármilyen hozzáféréssel rendelkező természetes vagy jogi személyre. 2.3 Tárgyi hatály A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden információkezeléssel és információfeldolgozással kapcsolatos folyamatára és tevékenységére vagy támogatásukban részt vevő informatikai eszközökre, illetve azok elhelyezésére szolgáló létesítményekre. Egyaránt vonatkozik a Társaság tulajdonában vagy használatában lévő informatikai rendszerekben előforduló adatokra, információkra, a Társaság tulajdonában lévő informatikai rendszerek teljes életciklusára (tervezés, fejlesztés, beszerzés, bevezetés, üzemeltetés, kivonás). Hatályba helyezve: Oldalszám: 5 / 31

6 Oldalak száma: 6/31 3 A szabályzat minősítése A jelen szabályozás belső nyilvános dokumentum, amelyet a szabályzat személyi hatálya alá nem tartozó harmadik személy csak és kizárólag az Ügyvezetők előzetes írásos engedélye alapján ismerhet meg. Jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozóknak a szabályzat előírásait kötelezően ismerniük (a munkaviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon) és követniük kell, azonban harmadik személynek a szabályzatból információt nem adhat ki. 4 A szabályzat felülvizsgálata A szabályzatot évi rendszerességgel felül kell vizsgálni. A szabályzat felülvizsgálata az Adatvédelmi Felelős feladata. 5 Meghatározások Személyes adat Adatgazda Adatkezelés Adatkezelő Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintett különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Jelenti azt a személyt, aki élve a Társaság által biztosított jogosultságával, adatot minősít, illetve osztályba sorol és felelős az általa minősített adat kezeléséért. Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, felhasználás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Az adatkezelést végző természetes vagy jogi személy. Az adatkezelő meghatározza az adatkezelés célját, valamint az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Hatályba helyezve: Oldalszám: 6 / 31

7 Oldalak száma: 7/31 Adatfeldolgozó Adatfeldolgozás Adatvédelmi Felelős Adattörlés Adatmegsemmisítés Adattovábbítás EGT-állam Érintett Harmadik ország Hozzájárulás Tiltakozás Ügyfél Védett adat Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki vagy amely az adatkezelő részére adatfeldolgozást végez. Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megtartásáért felelős kijelölt személy. Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé ne legyen lehetséges. Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Jelen szabályzatban a Társaság üzleti partnerei (vevők, beszállítók) A törvény erejénél fogva minősül védett adatnak, ezért az ezekkel kapcsolatos titokvédelmi szabályokat akkor is Hatályba helyezve: Oldalszám: 7 / 31

8 Oldalak száma: 8/31 alkalmazni kell, ha az adatvédelmi minősítés nincs az adathordozón megjelölve, vagy a védett adat birtokába kerülő személy figyelmét az adatvédelmi szabályok alkalmazásának kötelezettségére az adat átadásakor külön nem hívták fel. A védett adat kiadhatósága kérdésében az Adatvédelmi Felelős szakvéleménye az irányadó. Védett adat különösen a személyes adat, különleges adat és az üzleti titok (Ptk. 2:47 ) Hatályba helyezve: Oldalszám: 8 / 31

9 Oldalak száma: 9/31 6 Felelősök, felelősségi körök Adatvédelmi Felelős A Társaság Adatvédelmi felelőse a Társaság Információbiztonsági Felelőse. Az Adatvédelmi Felelős folyamatosan ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megtartását. Amennyiben a tevékenysége során jogszabálysértést, vagy jogosulatlan adatkezelést észlel, annak megszüntetésére szólítja fel az adatkezelőt, adatfeldolgozót, vagy az adattal kapcsolatba került egyéb személyt. Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos panasz érkezik, a panaszt haladéktalanul továbbítani kell az Adatvédelmi Felelősnek. Az Adatvédelmi Felelős a panasszal kapcsolatban a jelen Szabályzat Tiltakozási, panasztételi jog c. pontjában foglaltak szerint jár el. Amennyiben nem egyértelmű, hogy egy adat tekintetében a jelen Szabályzat mely rendelkezéseit kell alkalmazni, e kérdésben az Adatvédelmi Felelős állásfoglalása az irányadó. Adatgazda Adatgazdák a Társaság Informatikai Biztonsági Szabályzatban kerülnek meghatározásra. Az Adatgazdák a területükön keletkező, illetve a hozzájuk tartozó alkalmazásokban található, illetve létrejövő adatokat besorolják, nyilvántartják. Az Adatgazdák az adatok besorolásáért, nyilvántartásáért, megőrzéséért, kezelésért és a jelen Szabályzat betartásáért felelősek. Az Adatvédelmi Felelős ellenőrizheti, az adatok megfelelő besorolását, illetve a besorolásnak megfelelő kezelést. Az adatgazdai kinevezések eredeti példányát az Adatgazdánál, egy másolati példányát pedig az Adatvédelmi Felelősnél kell elhelyezni. Az Adatgazdákat a Társaság Ügyvezető igazgatói nevezik ki. Az Adatgazdák 30 napon belül kötelesek bejelenteni ban a Társaság Adatvédelmi Felelősének a jelen Szabályzat 2. sz. mellékletét képező ADATLAPON a jelen szabályzat hatálybalépésének időpontjában meglévő adatkezeléseket (ideértve az adattovábbításokat is), továbbá azok megváltozása esetén 8 napon belül a változásokat. A bejelentett adatkezeléseket követő új adatkezeléseket az adatkezelés tervezett bevezetése előtt legalább 45 nappal (ügyfél adatkezelés esetén), illetve legalább 14 nappal (nem-ügyfél adatkezelés esetén) kell bejelenteni az Adatvédelmi Felelősnek, illetve az engedély megadását követően a már bejelentett adatok megváltozása esetén 3 napon belül a változást. 7 Az adatok besorolása A Társaság információrendszerében feldolgozott, továbbított, tárolt adatok kockázatarányos védelmének biztosítása érdekében az adatokat be kell sorolni információvédelmi osztályokba. Hatályba helyezve: Oldalszám: 9 / 31

10 Oldalak száma: 10/31 Az információ-osztályozási rendszert kell használni a védettségi szintek meghatározására, valamint arra, hogy közvetítse a különleges kezelési intézkedésekre vonatkozó igényt. Az osztályzási rendszernek figyelembe kell vennie: az információ osztályba sorolt vagyontárgyak sértetlenségének, rendelkezésre állásának és bizalmasságának az üzletmenetre gyakorolt hatását; a sértetlenség, rendelkezésre állás és bizalmasság elvesztéséből eredő vagyoni és nem vagyoni kár nagyságát; tárolás esetén az adathordozó típusát; a teljes körűség elvét, vagyis az osztályozásnak ki kell terjednie a rendszer összes eleme által kezelt információra; a besorolásnál fellépő (esetleges) logikai ütközéseket. Minden besorolási osztálynak tartalmaznia kell a kezelés információ feldolgozás - eljárását is, mely kiterjed a: másolásra, tárolásra, továbbításra, megsemmisítésre. Az információrendszerben elektronikusan tárolt adatok esetén az adatok azon halmazát, amelyekre a tárolás számítástechnikai körülményeiből adódóan jellemzően azonos védettség valósítható meg (közös adatbázis, azonos könyvtár), ugyanabba az információvédelmi osztályba kell sorolni, mégpedig oly módon, hogy a halmaz egészére ki kell terjeszteni a halmaz legérzékenyebb elemének besorolását. Az Adatgazdák az Információ Biztonsági Felelős (IBF) kezdeményezésére és koordinálásával az adatok osztályozását évente legalább egyszer felülvizsgálják, és a besorolást megváltoztatják vagy jóváhagyják: ha az információkezelést és feldolgozást végző vagy támogató folyamatokban, illetve a kezelt adatok körében lényeges változás áll be, a Társaság tulajdonában vagy használatában lévő informatikai rendszerekben lényeges változás áll be. Hatályba helyezve: Oldalszám: 10 / 31

11 Oldalak száma: 11/31 Az adatokat az alábbiak szerint kell besorolni a meghatározott biztonsági osztályokba: Információvédel mi biztonsági osztály Nyilvános Belső Bizalmas Az adott biztonsági osztályra jellemző adattípusok Ide tartoznak a jogszabályok által nem védett adatok. A gazdálkodáshoz kapcsolódó mérlegadatok, amelyek közzétételére kötelezett a Társaság, Interneten közzétett, nyilvánosan szolgáltatott információk, tesztszolgáltatások, minden olyan adat melynek kezeléséből, feldolgozásából származó bizalomvesztés, közvetett vagy közvetlen anyagi kár a Társaságon belül kezelhető és a Társaság szellemi és anyagi erőforrásaihoz képest jelentéktelen mértékű veszteséggel jár. Ide tartoznak a jogszabályok által védett (pl. személyes) adatok. Belső előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok, utasítások, amelyek nem kerülnek külön besorolás révén a bizalmas biztonsági osztályba, Definíció, vagy szabályzat szerinti belső adatok, információk, amelyek csak belső üzleti célokra használhatóak fel, Nyilvános biztonsági osztályba kerülő adatok előkészítése során előálló munkaanyagok, amelyek nem kerülnek külön besorolás révén a bizalmas biztonsági osztályba, Minden olyan adat melynek kezeléséből, feldolgozásából származó bizalomvesztés, közvetett vagy közvetlen anyagi kár a Társaságon belül kezelhető és a Társaság szellemi és anyagi erőforrásaihoz képest jelentéktelen mértékű veszteséggel jár. Ide tartoznak a jogszabályok által védett (pl. személyes) adatok vagy bizalmas ügyfél adatok. A Társaság normál üzleti tevékenységével kapcsolatos szerződés- és ügyféladatok, Definíció, vagy a Társaság Információbiztonsági Szabályzata szerint üzleti titoknak nyilvánuló információ, A Társaság informatikai infrastruktúrájával kapcsolatos végleges, a pillanatnyi működést dokumentáló információk, Olyan adatok, amelyek nyilvánosságra kerülése hátrányosan Hatályba helyezve: Oldalszám: 11 / 31

12 Oldalak száma: 12/31 Szigorúan bizalmas befolyásolja a Társaság üzleti érdekeit, Minden olyan adat melynek kezeléséből, feldolgozásából származó bizalomvesztés, közvetett vagy közvetlen anyagi kár a Társaságon belül nem kezelhető és a Társaság szellemi és anyagi erőforrásaihoz képest közepes mértékű veszteséggel jár. Ide tartoznak a jogszabályok által védett különleges adatok (pl. nagy tömegű személyes) vagy bizalmas, ügyfél adatok, ügyfél titkok. Azonosító és hitelesítő adatok, információk (azon információk köre, amelyek kapcsolattartás során a jogi és anyagi kötelezettség elismeréséhez szükséges formai kelléknek, azonosító és hitelesítő adatnak minősülnek), Olyan adatok, amelyek nyilvánosságra kerülése különösen hátrányosan befolyásolja a Társaság üzleti érdekeit, Minden olyan adat melynek kezeléséből, feldolgozásából származó bizalomvesztés, közvetett vagy közvetlen anyagi kár a Társaságon belül már nem kezelhető vagy jelentős és összemérhető a Társaság költségvetésével továbbá a Társaság szellemi erőforrásaihoz képest is jelentős mértékű veszteséggel és súlyos társadalom-politikai hatással jár. Azon adatok, amelyek egyértelműen máshova nem kerültek besorolásra a Belső kategóriába tartoznak. A fenti besorolást kell alkalmazni az adatok mind elektronikus, mind nyomtatott formában történő megjelenése esetén. 8 Általános szabályok 8.1 Személyes adat kezelése 1 Személyes adat az Társaságban akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett írásban hozzájárult, vagy törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 1, az adatkezelés jogalapja Hatályba helyezve: Oldalszám: 12 / 31

13 Oldalak száma: 13/31 szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az Érintett személyes adatai kezelhetőek. Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az Érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az Infotv. szerint az Érintett kérésére induló eljárásban a szükséges adatoknak a kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az Érintett figyelmét fel kell hívni. Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről (tájékoztatás) az Adatkezelő feladata gondoskodni. 2Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 2 az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye Hatályba helyezve: Oldalszám: 13 / 31

14 Oldalak száma: 14/31 Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az adatkezelésre vonatkozó információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. Ha az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: az adatgyűjtés ténye, az Érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. 3Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e kritériumoknak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az Adatkezelő köteles gondoskodni a kezelésében lévő adatok minőségéről, így különösen azok pontosságáról, teljességéről és naprakészségéről. 8.2 Titoktartási kötelezettség Belső, bizalmas és szigorúan bizalmas adatot időkorlátozás nélkül köteles minden az adathoz hozzáférő személy titokban tartani és biztosítani azt, hogy védett, illetve üzleti adatot törvényben, valamint a jelen Szabályzatban foglalt esetek kivételével harmadik személy ne ismerhesse meg, és az adat ne váljon hozzáférhetővé. Az adatkezelés céljának megszűnését követően az adatot - amennyiben azok megőrzését jogszabály nem írja elő - törölni kell. 9 Az adatok kezelése papíralapú adathordozó esetében Belső, bizalmas és szigorúan bizalmas adatot tartalmazó iratokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja, hogy illetéktelen azokhoz ne férhessen hozzá. Az adatokat tartalmazó iratokat elzárás nélkül őrizetlenül hagyni nem szabad. A bizalmas, szigorúan bizalmas adatot tartalmazó irat házon kívülre történő kézbesítése csak zárt borítékban vagy olyan irattartó használatával történhet, amely alkalmas arra, hogy az iratot teljes terjedelmében takarja, és az irattartó illetéketlen kinyitása felismerhető legyen. A zárt boríték, illetve az irattartó csak a címzettnek, 3 az adatkezelés elvei Hatályba helyezve: Oldalszám: 14 / 31

15 Oldalak száma: 15/31 vagy írásbeli megbízottjának adható át. Az Adatvédelmi Felelőst értesíteni kell, ha a borítékot, illetve az irattartót az átvételt megelőzően felnyitották. 10 Az adatok kezelése elektronikus adathordozó esetében Belső, bizalmas és szigorúan bizalmas adatok a Társaság szervezeti rendszerén belül a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig továbbíthatók, azon szervezeti egységek részére, amelyek az adatok kezelésében és feldolgozásában részt vesznek. Elektronikus úton, a Társaságon kívüli címzetthez belső, bizalmas és szigorúan bizalmas adatot csak titkosított csatornán, vagy az adatok titkosítását követően szabad továbbítani, de csak abban az esetben, ha a titkosítást, vagy a titkosított csatornát az Informatikai Biztonsági Felelős megfelelőnek minősítette. 11 Az adatokat tartalmazó adathordozó megsemmisítése Belső, bizalmas és szigorúan bizalmas, vagy a Társasághoz bármilyen módon köthető adatokat tartalmazó adathordozót oly módon kell selejtezni, hogy az eljárás eredményeképpen az adathordozó adattartalma semmilyen módon ne legyen helyreállítható (fizikai megsemmisítése, bezúzás, mágneses vagy optikai adathordozó esetén többszörös felülírás stb.).a selejtezett és megsemmisített anyagokról jegyzőkönyvet kell felvenni. A megsemmisítés csak akkor lehetséges, ha az adat tárolására vonatkozó, jogszabályok által meghatározott kötelező megőrzési idő lejárt. Az adathordozók megsemmisítéséről a Társaság Információbiztonsági Szabályzata rendelkezik. Az adatokat tartalmazó irat előkészítése során keletkezett olyan papírhulladékot, amelyből az adatok kinyerhetőek, a használatot követően haladéktalanul iratmegsemmisítővel kell megsemmisíteni. Hatályba helyezve: Oldalszám: 15 / 31

16 Oldalak száma: 16/31 12 Adatnyilvántartás Az Adatgazdáknak nyilvántartást kell vezetniük az adatkezelés megkezdése előtt a nyilvántartásra kötelezett adatokról. Nyilvántartásra kötelezett adatoknak minősülnek azok az adatok, amelyeket a mindenkori jogszabályok nyilvántartásra kötelezett adatoknak minősítenek. A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: az adatkezelés célját; az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját; az Érintettek körét; az adatok forrását; a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját; az egyes adatfajták törlési határidejét; az adatok kezelőjét (szervezeti egység, annak vezetője, illetve az adatfeldolgozást végző felelős személy neve, beosztása, elérhetősége) Az adatkezelés megszűnése után a nyilvántartást archiválni kell. Az archivált nyilvántartás öt év elteltével megsemmisíthető. 13 Bejelentés az adatvédelmi nyilvántartásba Az Adatvédelmi Felelős a honlapról letölthető formanyomtatvány kitöltésével vagy az Infotv ában meghatározott tartalommal saját maga által kialakított űrlapon jelenti be az adatkezeléseket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) nyilvántartásába. Nem kell bejelenteni az Infotv. 65. (3) bekezdésében felsorolt adatkezeléseket, de különösen, ha az adatkezelés: a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, álló személyek adataira vonatkozik; b) az Érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik; c) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által Érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira vonatkozik; d) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - törvényben meghatározottak szerint - az adatok Érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik; e) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra. 4 az adatvédelmi nyilvántartás Hatályba helyezve: Oldalszám: 16 / 31

17 Oldalak száma: 17/31 A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az Adatvédelmi Felelős - a kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt - kérelmezi a Hatóságnál. A kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg. A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő jogszabály hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál. A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló adatkezelésnek minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos. A Hatóság az adatkezelést a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a nyomtatványban elkért adatokat. Ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti. Ha a kérelem olyan, a szervezet ügyfelére vonatkozó adatkezelés nyilvántartásba vételére irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésével nem érintett adatállományra vonatkozik, illetve amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésénél nem alkalmazott, új adatfeldolgozási technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók legyenek. Az előző bekezdésben tárgyalt adatkezelést a Hatóság a kérelem beérkezésétől számított negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a nyomtatvány szerinti adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók. Az e pont szerinti adatkezelés nem kezdhető meg a nyilvántartásba vételről szóló határozat kézhezvétele előtt. A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozata tartalmazza az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az Adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az Érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét. A bejelentett adatok megváltozása esetén az Adatkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak. A kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Hatályba helyezve: Oldalszám: 17 / 31

18 Oldalak száma: 18/31 14 Adattovábbítás megkeresés alapján 14.1 A védett adatok kiadása Személyes adatot Magyarországon belül, illetve EGT-államba továbbítani csak a jelen szabályzat Adattovábbítás megkeresés alapján fejezetében meghatározott valamely jogalap alapján lehet. EGT-államba történő adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha az adattovábbításra Magyarország területén került volna sor. EGT-államon kívüli országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére személyes adatot átadni, hozzáférhetővé tenni csak akkor lehet, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult; vagy az adatkezelés jogalapja biztosított, és a harmadik országban az adatok kezelése és feldolgozása során garantált a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor garantált a célországban, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja (különösen, ha a célországban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó szerepel az ún. Safe Harbor listán), vagy a harmadik ország és Magyarország között az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás garanciális szabályait tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén. Védett adat kiadására kivéve ha a jogszabály másként rendelkezik - csak az Ügyvezetők, vagy az általuk írásban meghatalmazott személy jogosult. Az adatot kiadó személy az adatkiadásért felelősséggel tartozik. 15 Adattovábbítási nyilvántartás vezetése Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, Hatályba helyezve: Oldalszám: 18 / 31

19 Oldalak száma: 19/31 az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Társaság az adattovábbításokat az Adattovábbítás című formanyomtatványon az ott meghatározott formában és tartalommal tarja nyilván. Az adattovábbítási nyilvántartás adatai az Infotv. 17. (3) bekezdésének figyelembevételével törölhetőek. 16 Hatósági megkeresések teljesítése Hatósági, bírósági megkeresés alapján védett adatot kivéve, ha a jogszabály másként nem rendelkezik jelen Szabályzatban meghatározott előírásokkal összhangban lehet teljesíteni. Az adatot kiadó az adatkiadásért felelősséggel tartozik. Kivételesen (különösen indokolt esetben) akkor is teljesíthető a hatósági, bírósági megkeresés, ha nem áll rendelkezésre a megkeresés eredeti példánya (például, mert a megkeresés a nyomozati cselekmények sürgőssége miatt telefaxon érkezett). Ilyen esetben a megkeresés eredeti példányát haladéktalanul be kell szerezni. 17 Adatvédelmi oktatás Az Adatvédelmi Felelős gondoskodik a szervezeten belül az adatvédelmi ismeretek évente egy alkalommal történő, kötelező oktatásáról. Az oktatáson az Társaság minden munkatársa köteles részt venni. Az oktatáson való részvételt jelenléti ívvel dokumentálni kell, amelyet az Adatvédelmi Felelős tárol. 18 Az Érintett tájékoztatáshoz való joga Az Érintett az adatkezelés ideje alatt az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. E jogát oly módon kell biztosítani, hogy az Érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre, valamint az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból ismerhetik, ismerték meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában kell teljesíteni. Amennyiben az Érintett úgy rendelkezik, a tájékoztatást írásban kell megadni. Hatályba helyezve: Oldalszám: 19 / 31

20 Oldalak száma: 20/31 A tájékoztatás megadása, és továbbítása ingyenes, ha folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan az Érintett még nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Egyéb esetben költségtérítés kérhető, melynek összegéről a felek szerződésben is rendelkezhetnek. A tájékoztatást az Adatkezelő a következő esetekben tagadhatja meg: az Érintett nem a saját adataira vonatkozóan kér tájékoztatást; a tájékoztatást kérő személy nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni, hogy ő lenne az adatkezeléssel Érintett személy; amennyiben törvény a tájékoztatást kizárja; ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa rendelkezése alapján az Adatkezelő az adatokat egy másik adatkezelőtől akként veszi át, hogy az adatokat átadó adatkezelő jelezte az Érintett tájékoztatási jogának korlátozását. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatni kell az Érintettet a bírósághoz és az adatvédelmi hatósághoz fordulás jogáról. Ezen felül a folyó évet követő január 31-éig tájékoztatni kell a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított kérelmekről. 19 Tiltakozási, panasztételi jog Amennyiben a Társaság ügyfele, egyéb személy vagy szervezet tiltakozik védett adatainak kezelése ellen vagy az adatkezelés módjával kapcsolatban panaszt nyújt be, az Adatvédelmi Felelős a tiltakozást, panaszt köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálni. Amennyiben az Adatgazda vagy az adatkezelő az adatokat nem a jogszabályoknak vagy jelen szabályzatnak megfelelően kezelte, a panaszügyet az Adatvédelmi Felelős vizsgálja ki vagy utasítja az Adatgazdát a kivizsgálás lefolytatására. Ebben az esetben az Adatgazda a kivizsgálás eredményéről az Adatvédelmi Felelőst tájékoztatja. A vizsgálat eredményéről az Adatvédelmi Felelős a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás vagy a panasz indokolt, az Adatvédelmi Felelős intézkedik az adatkezelés jogszabályok, illetve jelen szabályzat szerinti kezeléséről. Az Adatvédelmi Felelős a tiltakozásról, panaszról továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a Társaság az Érintett védett adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási, panasztételi jog érvényesítése érdekében. Az Adatvédelmi felelős az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokról nyilvántartást vezet. A Társaság munkavállalói, illetve egyéb szerződéses jogviszony alapján a Társaságban munkát végző személyek az Adatvédelmi Felelős eljárása során kötelesek annak utasítása szerint eljárni. Hatályba helyezve: Oldalszám: 20 / 31

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 5609. Csabaszabadi, Gerendási út 4. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Elnöksége a 17/2012(IV. 06.) ELN határozatával

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom.

A személyes adatokat harmadik személynek nem adom ki, kizárólag hírlevél megküldésére és írásbeli tájékoztatásra használom. Adatkezelési szabályzat Ezen adatkezelési szabályzat a magyarrahangolva.com weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott hírlevél kiküldéséhez illetve időpont foglaláshoz megadott adatok

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Tájékoztatunk, hogy az erstenagytalalkozasok.hu weboldalra való regisztráció feltétele az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. 1. Bevezetés Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a weboldalon.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  weboldalon. 1. BEVEZETÉS Fazekas Milán Gábor E.V. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 6. fsz. 31., adószám: 67355053-1- 22, a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól

Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: július 16-tól Farkas Róbert E.V. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: szabályzat) Hatályos: 2016. július 16-tól 1 Fogalom meghatározások 1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Az RT 5 TAXI HOLDING Kft., mint a www.budapesttaxi.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az Őszy Ügyvédi Iroda (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Preambulum A TRENDO Invest Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: 01-09-284862), mint adatkezelő (továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Ficsor Előd e.v., mint a ficsor.com honlap üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli,

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25.

Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. Adatvédelmi nyilatkozat 2012.04.25. 1. Bevezető A Premi Air Simulation Kft. tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. Ügyfeleink által rendelkezésére bocsátott személyes

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (székhely: 7621 Pécs, Király utca 27, cégjegyzékszám: 02-09- 066283, adószám: 11793313-2-02) számára kiemelt fontosságú cél a TÜKE kártya birtokosai,

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Adatvédelmi szabályok Az 2M Beauty Kft., mint a 2mbeauty.com tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Frissítve: 2016. október 3. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT SSC Career @ Szeged néven SSC szakmai nap lesz 2015. október 21-én a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Célja a programnak (többek között) az üzleti szolgáltatóközpont

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető

A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető A Roobycool angol nyelvi-mentoring program szolgáltatást és a www.roobycon.com weboldalt üzemeltető Roobycon Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az epitemahazam.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a TÉT Consulting Kft továbbiakban Adatkezelő. Részletes adataink és kapcsolatfelvételi lehetőség a honlap Kapcsolat oldalán

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Magyar Beruházás Fejlesztési Társulás Kft. Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1. A Szabályzat célja Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Magyar Beruházás Fejlesztési

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A jelen adatkezelési szabályzat az ims.hu weboldalhoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015.05.04. 1. BEVEZETÉS A. (székhely: 1149 Budapest Róna u. 115/B 6.em. 1.a, adószám: 24158080-2-42., a továbbiakban Szolgáltató, vagy Adatkezelő ), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi a www.energiatudatossag.mvmp.hu honlapjára vonatkozó adatvédelmi és -kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Iroda Futár Bt. által üzemeltett honlap ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Iroda Futár Bt. által üzemeltett  honlap ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Iroda Futár Bt. által üzemeltett www.iroda-futar.hu honlap ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Cégév: Iroda Futár Bt. Székhely: 2143 Kistarcsa, Árpád Vezér utca 38. Levelezési cím: 2143 Kistarcsa, Árpád Vezér utca

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány adatkezelési szabályzata 1

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány adatkezelési szabályzata 1 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány adatkezelési szabályzata 1 1 Jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 185/2015.(11.30.) számú határozata A SZABÁLYZAT CÉLJA A szabályzat célja

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Az üzletszabályzat 16. számú melléklete Adatvédelmi tájékoztató 1. Az adatkezelés elvei Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi ja 1. Az adatkezelés elvei A Felhasználó személyes adata csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A jelen adatkezelési szabályzat a www.budgetflotta.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, az ügyféligények felmérésével kapcsolatos adatok, az ügyfél

Részletesebben

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelés A Magyar Mobiltárca Szövetség regisztrációs oldalán (tesztelj.mobiltarca.com) a MobilTárca teszt szolgáltatás (NFC teszt szolgáltatás) igénybe vételére regisztráló természetes

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a adatvédelmi irányelveit.

Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a  adatvédelmi irányelveit. Tisztelt Ügyfelünk! Alább olvashatják a www.lezerharc.com adatvédelmi irányelveit. A Szabályzattal, illetve a www.lezerharc.com portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Léta-Ker Kft. a 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.letaker.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Léta-Ker Kft.) számára hozzáférhetővé

Részletesebben

1. Megfelelés a jogszabályoknak

1. Megfelelés a jogszabályoknak A www.romaversitas.hu cím alatt elérhető weboldalt a Romaversitas Alapítvány. (1094 Budapest, Ferenc krt. 39. Cégjegyzékszám: 13-09-159377; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat)

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat. Adatkezelési Tájékoztató Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelési Tájékoztató Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok: Az adatkezelő megnevezése: Gastlandfood Élelmiszeripari Kft. Az adatkezelő székhelye:

Részletesebben

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 2 Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében a személyes adatok védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET március 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 68/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. március 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden: Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Hírlevelet kizárólag hozzájárulás esetén küldünk. Az adatokat a jogszabályokban foglalt adatbiztonsági

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A MAGNET Tartálygyártó Kft, mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB KFT. XTRA BETEGTÁMOGATÓ PROGRAM SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A NIB Kft. az Xtra betegtámogató Program szolgáltatáshoz tartozó Betegek személyes adatait bizalmasan, a hatályos

Részletesebben