A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelet"

Átírás

1 TERVEZET! A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 78. a), c), d), és f) pontjában és a 11. (2) bekezdés vonatkozásában a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 31. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az SzVMt. 5. -ának (2) bekezdésében meghatározott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) iránti kérelemnek tartalmaznia kell] e) a cégjegyzékszámot, nem Magyarországon alapított vállalkozás esetében a nyilvántartási számot, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó nyilvántartási számát vagy az egyéni vállalkozói igazolványának számát; 2. Az R. 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az SzVMt. 67. (2) bekezdése szerinti okirat, valamint az SzVMt. 5/A. (1) bekezdés b) pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződés hitelességét az eljáró szerv a Külügyminisztérium megkeresésével vizsgálhatja. 3. (1) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy által benyújtott kérelemhez a más EGT-államban kiállított, a tevékenység személyes végzésére jogosító okirat másolatát és annak hiteles fordítását, valamint a (4) bekezdés d) pontjában megjelölt iratot kell csatolni. (2) Az R. 3. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1

2 (9) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy részére kiadott engedélynek a más EGT-államban kiállított okirat számát és kibocsátójának megnevezését is tartalmaznia kell. 4. Az R. 7. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A működési engedély iránti kérelemhez mellékelt felelősségbiztosítási szerződés akkor felel meg az SzVMt. 5. (1) bekezdés b) pontjának, ha tartalmazza a) a vállalkozó SzVMt. szerinti tevékenységét; b) a szerződést kötő felek adatait (a biztosító és a vállalkozó nevét, székhelyét, lakóhelyét); c) amennyiben a felelősségbiztosítási szerződés az SzVMt. 18. (1) bekezdése szerinti fővállalkozó által megbízott vállalkozóra is kiterjed, a vállalkozó b) pont szerinti adatait; d) a biztosítási szolgáltatás korlátozásának eseteit, az alkalmazott kizárásokat; e) a biztosítási időszak kezdetét és időtartamát. 5. (1) Az R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv az SzVMt. 8. (5) bekezdésében meghatározott felügyeleti jogkörében végrehajtott ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött személynek, a vállalkozás jelen lévő képviselőjének az ellenőrzést követően át kell adni. Az érintett távolléte esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az ellenőrzés napjától számított tíz napon belül az ellenőrzött rendelkezésére kell bocsátani, emellett az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatban a jegyzőkönyv rendelkezésre bocsátásától számított öt napon belül nyilatkozatot tehet. Ha az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv az ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, abban az esetben jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos feljegyzést is készíthet, amelyet az ellenőrzött személynek vagy a vállalkozás jelen lévő képviselőjének kérelmére a helyszínen átad, vagy részükre az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküld. (2) Az R. 8. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az SzVMt. 12. (1) bekezdése alapján a személy- és vagyonőrtől vagy a 13. (1) bekezdése alapján a magánnyomozótól, elektronikai vagyonvédelmi tervezőtől, szerelőtől, illetve mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezőtől, szerelőtől elvett igazolványt az intézkedő rendőr köteles a jegyzőkönyv vagy rendőri jelentés egy példányával együtt az annak kiadására jogosult rendőrkapitányságnak haladéktalanul továbbítani. A rendőrkapitányság a jegyzőkönyvben, jelentésben leírtak alapján dönt az SzVMt. 11. (2) bekezdésében foglalt visszavonásról, bevonásról, illetve az igazolvány visszaadásáról. Az R. 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A működési engedéllyel rendelkező vállalkozó tevékenységét csak az SzVMt. 8. (5) bekezdésében meghatározott napló általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi hitelesítését követően kezdheti meg. Ha a napló betelik, eltűnik, megsemmisül vagy ellopják, a 2

3 vállalkozás nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségének folyamatos teljesítése mellett köteles új napló hitelesíttetéséről gondoskodni. A betelt naplót az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv általi záradékkal történő ellátást követő öt évig állaga megóvásával a vállalkozó köteles megőrizni. Az R. a következő 10/A. és 10/B. -sal egészül ki: 7. 10/A. (1) Biztonsági őr, testőr, vagyonőr, biztonságszervező, magánnyomozói képesítésként kell elfogadni az egyetemek állam- és jogtudományi karán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Rendészettudományi Karán, az NKE Hadtudományi Karán, valamint annak katonai biztonsági és általános felderítő szakán vagy az NKE Közigazgatás-tudományi Karának igazgatás-szervező szakán szerzett diplomát. (2) Biztonsági őr, testőr, vagyonőr, biztonságszervező, magánnyomozói képesítésként kell elfogadni továbbá az NKE Rendészettudományi Karán szerzett rendészeti szervező szakképesítést igazoló bizonyítványt, a rendőri szakközépiskolákban szerzett bizonyítványt, a Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási Központjában középfokú szaktanfolyami képzésben szerzett büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló bizonyítványt, illetve a középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítést igazoló bizonyítványt és a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítést igazoló bizonyítványt. (3) Biztonsági őr, testőr, vagyonőr, biztonságszervező képesítésként el kell fogadni a katonai felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevelet, a rendőri szakiskolában, a határrendész képző szakiskolában, a büntetés-végrehajtás tiszthelyettes képző iskolában szerzett szakképesítést, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában szerzett szakképesítést, valamint az alap- és középfokú büntetés-végrehajtási szakképesítést, a középfokú katonai szakképzési intézményben szerzett képesítést, a kutyavezető szakképesítést, a biztonságszervezői szakképesítést. (4) Az (1) (3) bekezdésben meghatározott képesítésekkel egyenértékűnek kell tekinteni az (1) (3) bekezdésben említett intézmények jogelődjeinél szerzett képesítéseket. (5) Személy- és vagyonőri képesítésként kell elfogadni az üzemrendészeti szervek szervezéséről szóló 14/1960. (III. 24.) Korm. rendelet, valamint a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alapján szerzett rendész képesítést, ha a kérelmező igazolja, hogy az e rendelet hatálybalépését megelőző tíz éven belül legalább három évig rendész munkakörben dolgozott. (6) Vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő képesítésként kell elfogadni a biztonságtechnikai, a híradástechnikai, a távközlési, a mechanikai, valamint villamosmérnöki képzettséget adó egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevelet vagy diplomát. 10/B. (1) A 10/A. -ban meghatározott képesítések elismerésével összefüggő egyenértékűség kérdésében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet foglal állást. 8. Az R a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 3

4 E rendeletnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról szóló /2011. ( ) BM rendelettel módosított rendelkezéseit a január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 9. Az R. 12. helyébe a következő rendelkezés lép: 12. Ez a rendelet a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikke, b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló szeptember 7-i2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdése, cikke és 16. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 10. Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép. 11. Az R. a) 1. (1) bekezdés nyitó szövegrészében az 5. -ának (2) bekezdésében szövegrész helyébe az 5. (1) bekezdésében szöveg, 1. (1) bekezdés f) pontjában 6. -ának (1) bekezdése szövegrész helyébe az 5. (1) bekezdés a) pontjában, valamint az SzVMt. 5/A. (1) bekezdés a) pontjában szöveg, 1. (2) bekezdés a) pontjába az 5. -a (2) bekezdésének a) pontjában szövegrész helyébe az 5. (1) bekezdés a) pontjában szöveg, 1. (2) bekezdés b) pontjában az 5. -a (2) bekezdésének b) pontja szövegrész helyébe az 5. (1) bekezdés b) pontja, valamint az SzVMt. 5/A. (1) bekezdés b) pontja szöveg, 1. (2) bekezdés d) pontjában a 3. -ának (3) - (4) bekezdéseiben szövegrész helyébe a 3. (1) és (2) bekezdésében szöveg, 2. (3) bekezdésében a 67. -ának (4) bekezdésében szövegrész helyébe a 67. (3) bekezdésében szöveg, 3. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. (1) bekezdésében a 3. -ának (3) - (4) bekezdésében szövegrész helyébe a 3. (1) és (2) bekezdésében szöveg, 3. (4) bekezdés c) pontjában a 3. -a (5) bekezdésének szövegrész helyébe a 3. (2) bekezdésének szöveg, 3. (4) bekezdés f) pontjában a 3. -ának (3) - (5) bekezdései szövegrész helyébe a 3. (1) és (2) bekezdése szöveg, 6. -ában a 11. -a (4) bekezdésének c) pontja szövegrész helyébe a 11. (2) bekezdés c) pontja szöveg, b) 1. (1) bekezdés d) pontjában, 2. (1) bekezdésében és 2. (3) bekezdésében az EGTtagállamban szövegrész helyébe az EGT-államban szöveg, 1. (1) bekezdés d) pontjában az EGT-tagállam szövegrész helyébe az EGT-állam szöveg, c) 3. (4) bekezdés a) pontjában az okmány szövegrész helyébe az oklevél, diploma vagy bizonyítvány szöveg, d) 4. (1) bekezdésében az eljáró szervnek szövegrész helyébe az eljáró hatóságnak szöveg 4

5 e) 6. -ában a vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervező szövegrész helyébe az elektronikai vagyonvédelmi tervező szöveg, f) 6. -ában a rendőrség szövegrész helyébe az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv szöveg lép. (1) Hatályát veszti az R. 12. a) 1. (2) bekezdés c) pontja, 1. (3) bekezdése, 3. (4) bekezdés e) pontja, 3. (5) bekezdése, 11. (1) bekezdés utolsó mondata és a 12. -át megelőző alcím. b) 2. (1) bekezdésében az, illetve az 1. (2) bekezdés e) pontjában megjelölt nyilatkozatot szövegrész, a 2 7. mellékletben az és a kamarai igazolvánnyal szövegrész. (2) Hatályát veszti a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet. E rendelet január 1-jén lép hatályba

6 Melléklet a /2011. ( ) BM rendelethez A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 1. mellékletében található táblázat helyébe a következő táblázat lép: A 1. Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási számla száma 2. Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Ellátó Igazgatóság Budapesti Rendőr-főkapitányság Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Zala Megyei Rendőr-főkapitányság B 6

7 I N D O K O L Á S az 1. -hoz A módosítás indoka, hogy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégekről szóló évi CXV. törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése nem köthető egyéni vállalkozói igazolványhoz, annak kiváltása csak lehetőség. a 2. -hoz A 2. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló törvénnyel (új SzVMt.) összhangban a felelősségbiztosítási szerződés hitelesség tekintetében is megteremti az eljáró szerv általi vizsgálat lehetőségét. a 3. -hoz A 3. az új SzVMt. rendelkezésein túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseivel is összhangot teremt. Nevezetesen az ügyfélnek nem kell arról nyilatkoznia, hogy az eljárás megindításáról tájékoztatást kér, illetve a közigazgatási határozat kifejezés használata sem indokolt. a 4. -hoz A 4. az új SzVMt.-vel összhangban a merev hivatkozásokkal összefüggésben tartalmaz pontosításokat. az 5. -hoz Az 5. az új SzVMt.-én túl a Ket. rendelkezéseivel is összhangot teremt. Nevezetesen az ügyfélnek nem kell arról nyilatkoznia, hogy az eljárás megindításáról tájékoztatást kér, illetve a közigazgatási határozat kifejezés használata sem indokolt. a 6. -hoz A 6. az új SzVMt.-re való merev hivatkozást pontosítja, illetve szövegpontosító módosításokat tartalmaz. a 7. -hoz 7

8 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) hatályon kívül helyezte a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló évi IV. törvényt, melynek felhatalmazása alapján és végrehajtására született a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.). E rendelet törvényi háttér nélkül, hatályos állapotban és címét tekintve is párhuzamos szabályozást ad az SzVMt. végrehajtását szolgáló személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelettel (a továbbiakban: R.). Fentiek alapján indokolt az R2.-t pedig hatályon kívül helyezni, az R.-t pedig akként módosítani, hogy abba bekerüljenek az R2.-ből hatályban tartani kívánt, törvényi szabályozással összhangban lévő rendelkezések. A tervezet 7. -a átemeli az R2. azon rendelkezéseit, amelyeket továbbra is indokolt hatályban tartani, továbbá összhangot teremt a január 1-jétől hatályos szabályozással, az új SzVMt.-vel. Az új SzVMt. 1. (3) bekezdésében taxatíve felsorolja, hogy személy- és vagyonvédelmi tevékenységet személyesen az végezhet, aki biztonsági őr, testőr, vagyonőr vagy biztonságszervező szakképesítéssel rendelkezik. E rendelkezés kizárja, hogy személy- és vagyonvédelmi tevékenység más szakképesítéssel is végezhető. Az új SzVMt. rendelkezése szerint (78. f) pont) a rendészetért felelős miniszter felhatalmazást kap, hogy az új SzVMt.-ben meghatározott tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítésekre vonatkozó részletes szabályokról rendeletet alkosson, erre figyelemmel szükséges az R. módosítása. Indokolt továbbá arról rendelkezni, hogy a vitatható képesítések (szakképesítések) esetében az egyenértékesítésről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet foglal állást. a 8. -hoz A rendelkezés azt biztosítja, hogy az R. módosuló rendelkezéseit csak a módosítás hatályba lépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. a 9. -hoz Az új SzVMt.-nek megfelelően az R. jogharmonizációs záradékát is módosítani szükséges. a 10. -hoz Az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Ellátó Igazgatóság előirányzat-felhasználási számlaszáma megváltozott, a 9. megjelenítését szolgálja. a hoz Szövegcserés, illetve hatályba léptető és hatályvesztő rendelkezéseket tartalmaz szintén az új SzVMt. rendelkezéseinek megfelelően. 8

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

T/12337. számú törvényjavaslat

T/12337. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12337. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (Jtv.) 8. - a alapján az állam, vagy a közszolgáltatást nyújtó szervek által finanszírozott azaz nem önköltséges

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40.

Általános rendelkezések. 2. E rendelet alkalmazásában. c) a szolgáltatótevékenység típusai: ca) a gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39-40. 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek védelméről

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYAR KÖZLÖNY 169. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 8., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi LXXX. törvény Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

feladatait is. A módosítás kibővíti a továbbképzések szakmai felügyeletére vonatkozó szabályozást, az Intézet feladataként előírja a továbbképzések

feladatait is. A módosítás kibővíti a továbbképzések szakmai felügyeletére vonatkozó szabályozást, az Intézet feladataként előírja a továbbképzések 1 Indokolás A módosítás célja a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása, aktualizálása annak érdekében, hogy

Részletesebben