2011. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám. Kedves Szülık!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám. Kedves Szülık!"

Átírás

1 2011. február Vak Bottyán Gimnázium 10. évf. 1. szám Kedves Szülık! Hagyományainkhoz híven köszöntöm Önöket a 2010/2011-es tanév félidejében. Az idén is mozgalmas, eseményekben és élményekben gazdag hónapok munkájáról számolhatok be. A félév eseményei: Aug én a 9. évfolyamosaink a hagyományos cseresznyési gólyatáborozáson vettek részt, tartalmas programok keretében ismerhették meg tanáraikat és leendı osztálytársaikat. Szept. 1-jén a 8. H osztályosok tették hangulatossá a tanévkezdést. Legfiatalabb diákjaink szept. 1-3-ig az erdei iskolában kezdték meg középiskolai tanulmányaikat. Ebben a tanévben már csak e-naplónk van, mely lehetıvé teszi a diákok tanulmányi munkájáról a naprakész tájékozódást, ösztönözve ezzel ıket az esetleges hiányosságok mielıbbi pótlására és hatékonyabbá teszi a szülıkkel való kapcsolattartást is. Szept. 17-én indítottuk a nyolcadik osztályosok számára a középiskolai tanulmányokra elıkészítı szakköreinket magyar nyelvbıl és matematikából. Szeptember 24-én jubileumi évkönyvet adtunk ki, és rendhagyó módon emlékeztünk meg az iskola fennállásának 65. évfordulójáról. 8 órától a diáknap keretében tanulóink interaktív foglalkozásokon vehettek részt idegen nyelvekbıl, matematikából és fizikából továbbá történelembıl, valamint az iskola jeles öregdiákjainak ismeretterjesztı elıadásait élvezhették: Szıts Teodóra orvostudományi, Pach Ferenc az MTI-hez kapcsolódó élményeirıl számolt be, a gimnázium munkáját segítı alapítványok ünnepi kuratóriumi üléseire is ebbıl az alkalomból került sor. A gimi galériában ebbıl az alkalomból iskolatörténeti fotókiállítást rendezett Takács Éva kolléganınk. A program délután a Kutatók éjszakája rendezvénysorozatához való csatlakozásunkkal folytatódott. Örültünk, hogy sokan jöttek el a városból is az érdekes fizikai, kémiai, biológiai kísérletekre és a római kori történelmi játszóház foglalkozásaira. Este ünnepélyes gálamősorral- melyet az elmúlt 10 év kiemelkedı mővészeti teljesítményt nyújtó diákjai is színesítettek- ünnepeltük az intézmény alapításának évfordulóját. A Vak Bottyán Gimnáziumért Emlékérmet az iskola két volt diákja, Paczolai Sándorné és Pach Ferenc vehette át. Szeptember 29-én megemlékeztünk a 9. N osztályosok szervezésében névadónkról, majd az osztályok képviselıi megkoszorúzták a Bottyán szobrot. Okt. 6-án a 10. H osztályosok elıadásában iskolarádiós mősorral tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke elıtt. Október 8-án a belépı évfolyamosok felsıbb évesek játékos gólyaavatójával váltak igazi gimnazistává. Október 2-tıl 10-ig 42 diák és két tanár utazott iskolánkból Londonba és Párizsba. Október 14-tıl 17-ig Comenius iskolai együttmőködések programunk záró találkozójára került sor Pakson, egyúttal finn és szlovák partnereinkkel megterveztük a 2011-ben benyújtandó közös pályázatunkat. Az 1956-os forradalom 54. évfordulója alkalmából a városi mővelıdési központban Hermán Gábor tanár úr rövid történelmi áttekintését követıen együtt néztük meg a Mansfeld címő filmet. Október végén 11.-eseink 1848-as paksi honvéd sírokat tettek rendbe. Novemberben a diákság ismét bizalmat szavazott a diákpolgármesterré tavaly megválasztott Kirchkeszner Csaba 12. H osztályos tanulónak, helyettese Mezısi Ráhel a 11. A-ból. November 8-án Rácz Sándor a Nagy Budapesti Központi Munkástanács elnöke Emlékezzünk 56-ról címmel tartott személyes hangvételő gondolatébresztı elıadást.

2 November 20-án a Ki mit tud?-on jól szerepeltek diákjaink. Nov. 24-én beiskolázási tájékoztatóra hívtuk a nyolcadikos diákokat szüleikkel, bemutató foglalkozásokon is részt vehettek. December 2-án az iszapkárosultak megsegítésére rendezett jótékonysági gálamősoron énekkarunk képviselte iskolánkat. Szalagavató ünnepélyünket a városi mővelıdési központban december 3-án tartottuk, 94 tizenkettedik évfolyamos diákunknak tőzte fel osztályfınöke a kék szalagot. December 4-én Tabon részt vettünk a Kutató Diákok Országos Egyesülete által szervezett regionális tudományos diákköri konferencián. Decemberben bekapcsolódtunk karácsonyi ajándékgyőjtı jótékonysági akcióba a Tesco áruházban. Az év utolsó tanítási napján a 9. A osztályosok iskolarádiós mősora és kórusunk tették bensıséges hangulatúvá az iskolai karácsonyt. A gimi galéria ismét megújult: ezúttal diákjaink legsikeresebb friss munkáit állítottuk ki. Pécsi kirándulással jutalmaztuk az elmúlt tanévben kiemelkedı eredményt elérı diákjainkat, rendszeresen szerveztünk színházlátogatásokat Budapestre, Szekszárdra a Német Színházba, Paksra, hátrányos helyzető diákjaink alapítványi támogatással vehetnek részt ezeken. Az ıszi érettségi vizsgán 30 gimnazistánk tett 1-2 tárgyból elırehozott érettségi vizsgát, közülük tízen emelt szinten. A téli sportot kedvelık január 18-tól 23-ig iskolai sítáborban hódolhattak szenvedélyüknek. Jan. 21-én iskolarádiós mősorral, a gimi galéria új kiállításának megnyitójával és a megyei Bottyán diákköri konferenciával emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról. Az elmúlt évben érettségizett diákjaink zöme a felsıoktatásban tanul tovább, többségükben olyan szakirányt választottak, amely megfelel a gimnáziumi osztályuk képzési specialitásainak. A reálosok közül sokan készülnek mérnöknek, közgazdásznak, vegyésznek, orvosnak, a humánosok körében népszerő szakok a jogi, oktatási, idegenforgalmi, politológusi, katonai és rendvédelmi, egészségügyi pályákra felkészítık, a hat évfolyamosok továbbtanulása pedig a leginkább szerteágazó. Évek óta tapasztaljuk, hogy a gyerekek jól hasznosítják a specializációk nyújtotta lehetıségeket, hiszen 11. évfolyamtól osztálytípustól függetlenül bármely tárgyból emelt szintő érettségire történı felkészítésben vehetnek részt szeptemberétıl a TÁMOP pályázat keretében 10 millió forintot fordíthatunk iskolai tehetséggondozó és felzárkóztató programunk megvalósítására órában 14 pedagógusunk egyéni és kiscsoportos formában foglalkozik a diákokkal ig. A pályázat további hozadéka, hogy ezen a területen minden tanárunk továbbképzésben részesül, s közel egymillió forintot költhetünk eszközvásárlásra, melyet fıként a természettudományos tárgyak kísérleteihez tudunk jól felhasználni. Tárgyi feltételeink egyéb forrásokból is javultak: két dokumentum kamera, egy újabb multimédiás eszközcsomag és komoly könyvtárfejlesztés segíti munkánkat. Kedves Szülık! Továbbra is szeretnék számítani az Önök támogatására az iskolai élet minden területén. Az e-napló és a honlapunk a legfontosabb aktuális információkat a diákokról és az iskoláról eljuttatja Önökhöz, de nem váltja ki a személyes kapcsolattartást. Éljenek a fogadóórák, szülıi értekezletek, egyéni konzultációk lehetıségével, hiszen ezzel gyermekeink fejlıdését segíthetjük. Paks, február 2. Tisztelettel: C. Szabóné Kocsiczki Ilona igazgató

3 Oktatás Az elsı félév tanulmányi eredménye Az összes jegybıl kiszámított iskolai jegyátlag: 4,05 Az elmúlt évi eredmény 4,13 volt Kitőnı tanulmányi eredményt ért el: 7. H-ból Horváth Ákos 8. H-ból Horváth Csanád, Szıke Bence 9. H-ból: Elek Petra, Papp Márk, Róhn Edina, Vitéz Sára 10. H-ból: Bor Julianna, Deák Judit, Kolki Milán, Simon Virág a 11. H-ból: Balogh Evelin, Sárközi Fruzsina a 12. H-ból Béda Brigitta, Blóz Gizella Evelin, Eigemann Nóra, Fazekas Dóra, Fritz Hajnalka, Kovács Dominika és Vörös Szilvia a 9. A-ból Szabó Vivien, Számel Dorottya, Szucsán Viktória 10. A-ból Ragoncsa Vivien a 11. A Halász Judit Enikı, Nagyfalusi Norbert, Orosz Dávid, Szabó Bettina, Szénási Noémi a 12. A-ból Magyari Diána, Oláh Krisztina a 12. B-bıl Kubitsch Rebeka, Máté Fanni, Mérges Noémi A 34 kitőnı és a 71 jeles tanulmányi eredményt elérı diákunkra büszkék vagyunk. 35 tanuló 63 tantárgyból nem teljesítette a követelményeket, az ı felzárkóztatásukra a 2. félévben fokozottan oda kell figyelnünk. Az elsı félév versenyeredményei Tanulmányi és egyéb versenyeken számos szép eredményt értek el diákjaink. matematikából Blóz Gizella Evelin KÖMAL feladatmegoldó verseny: országos 5. hely Bolyai csapatverseny területi forduló: 7. osztály 4. hely Csapattagok: Horváth Ákos, Tinnyei Zsolt, Domonkos Áron, Mittler István OKTV dolgozatát továbbküldtük: Nagyfalusi Norbert és Süvöltıs Benjamin 11.A és továbbjutottak a 2. fordulóba Blóz Gizella Evelin és Vörös Szilvia 12.H Arany Dániel Matematikaverseny 2. fordulóba jutott: I. kategória: Kovács Péter 10.A II. kategória: Ábrahám Anna és Számel Dorottya 9.A Papp Márk és Vitéz Sára 9.H, Bor Julianna 10.H Megyei verseny: Papp Márk 9.H megyei 7.hely Bor Julianna 10. H megyei 4. hely Kovács Péter 10. A megyei 6. hely Bátaszéki Matematikaverseny területi fordulójába jutottak: Horváth Ákos, Domonkos Áron 7.H Horváth Csanád, Szıke Bence 8.H magyar nyelvbıl a megyei Lotz-versenyre továbbjutottak: Bogdán Nikolett, Gombos Ádám, Lerch Orsolya, Vidéki Márta 7.h, Sztakó Júlia Helga 8.h a megyei Implom-versenyre továbbjutott: Ragoncsa Vivien 10. a, Kolki Milán 10. h decemberében a Séta-programban a hónap diák újságírója Kubitsch Rebeka Angol nyelvbıl Tóth Tamás (12. H) továbbküldhetı angol OKTV dolgozatot írt. A megyei angol versenyen Kolki Milán (10. h) 2. helyen végzett.

4 Német nyelvbıl A Sprich Deutsch német verseny 1. helyezettjei- a 7.h-ból Domonkos Áron, Süssenberger Charles, 8.h-ból: Sztakó Júlia, Büttl Réka. Az országos német nyelvi versenyen: 7. évfolyamról: Pápista Laura, Domonkos Áron, 8.h-ból: Sztakó Júlia bejutott a megyei fordulóba. Informatikából Terényi Ferenc (12. A) OKTV dolgozatát a 2. fordulóba küldhettük. Az Imagine Logo programozási versenyen szép eredménnyel szerepelt Bencze Máté 8.H, Horváth Csanád 8.H, és Domonkos Áron 7.H osztályos diák. A 2. fordulóba jutott Horváth Ákos 7.H osztályos tanulónk. Ki mit tud?-on is jól szerepeltek diákjaink. Vers és próza kategóriában Gracza Virág (10. N) ezüstérmet, Karmacsi Laura (10. A) különdíjat kapott, Kern Ágnes (10. A) és Takács Kitti (12.H) bronzérmes lett, a 9. A-ból Borzavári Róza zene kategóriában aranyérmet szerzett. A TUDOK regionális konferenciáján Tabon idén 1 diákunk, Kirchkeszner Csaba indult. Sportolóink is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek. A 2009/2010-es tanév diákolimpiai dobogósait díjazta a Tolna Megyei Diáksport Tanács. Tizennyolc sportág 192 sportolója vehette át a díjat, köztük a Vak Bottyán Gimnázium diákjai. Cselgáncsozóink közül: Elsı helyezett: Köller Milán, Kiss Vivien, İri Felicián. Harmadik helyezett: Kovács Botond, Haaz Levente. Kajak-kenu: Második helyezett: - Vakar Alexander Sport : megyei diákolimpia Atlétika csapatbajnokság Lány 4x800m-es váltónk bronzérmes (Csapó Zsófia, Fenyvesi Réka, Németh Judit, Fábián Ágnes) Kosárlabda: Fiú kosárlabda csapatunk megyei 3. lett. Balázs Gergely, Bárdos Bence, Balogh Dániel, Gazdag Balázs, Gomola Bence, Hermann Péter, Novák Patrik, Papp Márk, Szabó Gábor, Sziklási Zsolt, Verli Roland, Veszprémi Zsolt. Röplabda VI. korcsoportos lány röplabda csapatunk megyei diákolimpián 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Leber Nóra, Szabó Szilvia, Fritz Fanny, Kindl Klaudia, Rácz Anita, Szabó Dóra, Till Petra. Teremlabdarúgás A diákolimpia megyei döntıjében V-VI. korcsoportban az iskola csapata 1. helyezést ért el, és ezzel az eredménnyel az országos diákolimpia döntıjében képviselheti Tolna megyét. A csapat tagjai: Feil Máté, Haraszti Zsolt, Laták Bertold, Haaz Levente, Bors Márton, Kovács Milán, Hahn János, Köller Milán, Horváth Gábor, Katona Bence, Pach Bálint, Varga László Egyéb eredmények a 2010/2011-es tanévben A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány október 23-án 14 diákunkat és két csapatunkat díjazott: Bor Julianna, Klopcsik Jennifer, Kolki Milán, Máté Fanni, Mérges Laura, Mérges Noémi, Nagyfalusi Norbert, Papp Márk, Ritter Kristóf, Séllei Anett, Szıke Bence, Sztakó Júlia, Tóth Ferenc, Vakar Alexander; Matekguru csapat: Horváth Csanád, Kárer Fanni, Némethi Panna Dorka, Nikl Ferenc, Szakály Bianka, Szıke Bence; Köteles ördögök: Ádám Renáta, Adorján Éva, Ambrus Adrienn, Csillik Petra, Gazdag Gabriella, Kern Viktória, Till Petra, Tóth Anita. Bottyán-pályázat: Mint minden évben, idén is a magyar kultúra napja alkalmából megrendeztük a Vak Bottyán Tudományos Diákköri Konferenciát, melyen éves középiskolai diákok vehettek részt tetszıleges témakörben készített pályamunkával. Az idén versenyünket megyei szintő rendezvénnyé bıvítettük.

5 Az alábbi pályamunkák születtek: Természettudományi szekció ( 14 fı ): Fülöp Zoltán, Kirchkeszner Csaba, Rácz Péter: A mosószerek fizikai és kémiai vizsgálata Hatala Karolina: A mohák Simon Virág: A gombák Szemes Gábor Bence: ZnO nanoszál alapú bioszenzor a megvalósítás felé Vámi Tamás Álmos: Multiferroikus vasoxidok elektromos és mágneses állapotának vizsgálata Bencze Krisztina: A napfolttevékenység és a Nap Domonkos Áron, Gombos Ádám: A GPS ő Jobbágy Nikoletta, Kerner Edina, Nagy Éva: Hılégballonok Pálma Péter: Változócsillagok Visontai Flóra: Légköroptikai jelenségek Társadalomtudományi szekció ( 9 fı ): Molnár Bálint: Hegel és a német romantika esztétika-felfogásának sajátosságai Ritter Kristóf: Adalékok a 16. századi Magyarország civilizációtörténetéhez- Csáktornyai Mátyás Gróbián címő munkájának elemzése Berka Fanni: Tréfa-diákcsíny-agresszió? Az emberi pszichikum törvényszerőségeinek áttekintése az emberi élet egyik fordulópontján: serdülıkori konfliktusok a társadalomban, a hétköznapi életben és irodalmi alkotásokban Vadász Csaba: A családon belüli erıszak formái és ábrázolásuk a magyar irodalom néhány alkotásában Bor Andrea: A paksi Csillag Show Tánc Egyesület története és jelenlegi mőködése (a modern tánc szerepe a fiatalok személyiségfejlıdésében) Nagypál Anita: A XX. századi eleji kivándorlás paksi vonatkozásai Heizler Ingrid: A cigány holokauszt Tóth Ferenc (12. B): Rudyard Kipling: A dzsungel könyve avagy az igazi Maugli Varga Alexandra (12. B): Betekintés Bölcske múltjába A dolgozatokat két szekcióban szakmai zsőri értékelte. A társadalomtudományi zsőri tagjai Hideg László, Nagy László, Lenczné Vrbovszki Judit, a természettudományi szekcióban pedig Csajági Sándor, Dimén Orsolya és Horváthné Szabó Julianna. A dolgozatok értékelésében a zsőritagokon kívül részt vett Balog Valéria, Binder Klára és Dr. Nényei Árpád. A pályázó diákok jól felkészültek dolgozataik bemutatására, melyre 15 perc állt rendelkezésükre. Az értékes pályamunkák méltán érdemelték ki a zsőri elismerését, örömmel állapítottuk meg, hogy az eddigiek közül idei rendezvényünk volt a legszínvonalasabb. Elsı díjat mindkét szekcióban 2 pályázó vehetett át: a társadalomtudományiban Molnár Bálint, a paksi Balogh Antal és Ritter Kristóf, a paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, a természettudományiban Szemes Gábor Bence a szekszárdi Garayból és a bonyhádi Vámi Tamás Álmos. A társadalomtudományi szekcióban 2. és 3. helyen is a mi diákunk végzett Berka Fanni és Bor Andrea; a természettudományiban 3. díjat a garays Pálma Péter kapott. A korábbi évekhez hasonlóan a pályamunkákat az iskolai könyvtárban megırizzük. A tdk dolgozatokat író diákjainknak szorgalmazzuk, hogy mutatkozzanak be a szélesebb iskolai közönség elıtt is pl. a témához kapcsolódva szakórákon, projekthéten, diáknapon. Többen meghívást kaptak népfıiskolai elıadások megtartására. Az iskolai kórus fellépései: szept. 24. születésnapi gálamősor; Jótékonysági koncert az iszapkatasztrófa károsultjaiért, VMK; Karácsonyi koncert a Jézus Szíve templomban; Iskolai karácsonyi mősor ıszén elırehozott érettségi vizsgát tett 30 tanuló:

6 Emelt szinten: angol nyelvbıl 3, német nyelvbıl 6, kémiából 1 tanuló, Középszinten: angol nyelvbıl 9 fı, német nyelvbıl és fizikából 5-5, informatikából, kémiából és orosz nyelvbıl 1-1 diák. Az elsı félévben középfokú B 2 típusú nyelvvizsgával rendelkezik: angol nyelvbıl: 24, német nyelvbıl: 12, orosz nyelvbıl: 1 fı, angol nyelvbıl felsıfokú C 1 típusú nyelvvizsgát 8 tanulónk szerzett. Több diákunk rendelkezik írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsgával és további nyelvvizsgák megszerzése van folyamatban. Szeptembertıl két új kolléga kapcsolódott be az iskola munkájába, Kissné Gohér Judit és Kırösi Gábor. Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Felsıfokú tanulmányaimat a székesfehérvári Kodolányi János Fıiskolán folytattam angol nyelvtanári szakon. Egy évet töltöttem Angliában, majd közép és általános iskolában is tanítottam. Paksra jöttem férjhez, s tavaly ısszel kezdtem tanítani itt a gimnáziumban. Hogy miért választottam a pedagógusi pályát? Több oka is van. Szeretem a gyerekeket, nagyon jó érzés, amikor a tudásanyagot átadva látom a tanuló sikerélményét, legyen az egy vizsga vagy akár egy külföldi személlyel történı beszélgetés. Fontosnak tartom, hogy ne csak tanítsuk ıket, hanem formáljuk is, hiszen a mi kezeink között válnak egyéniséggé, s nagyban hozzájárul személyiségük kialakulásához, hogy hogyan és mit tanítunk. Szabadidımben szívesen olvasok, moziba és színházba járok, kedvelem az aerobicot és a természetjárást. Kissné Gohér Judit Kırösi Gábor földrajz történelem szakos középiskolai tanár vagyok. Szegeden születtem, és ott végeztem gimnáziumi, egyetemi tanulmányaimat. Többféle középiskolában tanítottam Csongrád, Bács-Kiskun, Veszprém megyékben, az utóbbi 5 évben gimnáziumokban. A természetrajz iránti vonzódás nálam családi örökség. Anyai nagyapám építészmérnök volt Budapesten, hegedült, festegetett, jó néhány bérházat tervezett. Édesapám építésztechnikus, ı családi házakat szerkesztett, és szabadidejében rendszeresen elcipelt horgászni a Fehér-tó körüli nádasokba. Az egyetemen én is minden terepgyakorlatból és túrából örömmel vettem ki a részemet (még a források kutatásából is, ami kúszást-mászást és idınként komoly sártaposást jelentett). Ezt az adottságomat a természetjáró osztályfınökök szívesen alkalmazták, többször voltam kísérıtanár a Bakonyban és a Bükk-hegység környékén. Kedvelem a víz minden formáját, és amit jelképez: tisztaságot, átláthatóságot, egyszerőséget. Szeretem a vízi sportokat: úszás, kajakozás, sárkányevezés, élménypark, szauna, hattyúk etetése a Balatonon, aranyhalak nézegetése a Margitszigeten-mind a kedvenceim. Rák vagyok, ezért békén hagyom a halakat. Fontosnak tartom a beszélgetéseket érdekes és intelligens emberekkel-diákokkal, felnıttekkel egyaránt. Mindig felcsigáz, ha más kultúrából származó vagy a megszokottól eltérı látásmódú egyéniségekkel ismerkedhetek meg. Örömmel és érdeklıdve veszek részt a Vak Bottyán Gimnáziumban folyó nevelıi munkában. Az iskolánkat egy békés szigetnek tartom az oktatásügy hullámzó tengerén.

7 A Socrates az Európai Bizottság oktatási programja, melyet a Tempus Közalapítvány mőködtet. A Közalapítvány programjait és mőködési forrásait elsısorban az Európai Bizottságtól és a Nemzeti Erıforrás Minisztériumtól kapja. Gimnáziumunk immár 1998 óta folyamatosan vesz részt az Európai Unió Tempus Közalapítvány Socrates oktatási együttmőködési programjában Comenius 1 pályázataival. A Comenius iskolai együttmőködések pályázaton Stellios Simiakis kollégánk 2009-ben multilaterális pályázatot nyert koordinátorként iskolánknak, a loviisaiak, egy szlovák és egy török partner intézmény bevonásával. Kétéves témájuk címe Energy a fenntartható fejlıdésre és ennek érdekében az energiatakarékosság szükségességére hívta fel a diákok figyelmét októberében mi fogadtuk a partner iskolák pedagógusait, megtörtént a projekt záróbeszámolójának összeállítása és a következı pályázat elıkészítése, melynek témája a víz ig elıkészítı látogatáson vett részt Elekné Pálfai Andrea és Stellios Simiakis kollégánk Osterburkenban, ahol korábbi dél- és nyugat-európai partnereinkkel közösen beadandó pályázatot terveztek meg. - A következı évre szóló tankönyvlistát minden diák megkapta, és február 4-ig megrendeli a következı évi tankönyveit. - Február 2-án 15 órára nyílt napra várjuk a hat évfolyamos képzésünk iránt érdeklıdıket, 17 órakor szülıi értekezletre hívjuk a szülıket. - Február 4-én 8-16 óráig a nyolcadikosok megtekinthetik kijavított felvételi dolgozataikat. - Február 15-ig kell jelentkezniük végzıseinknek és az elırehozott érettségire jelentkezıknek az érettségire, illetve a felsıfokú intézményekbe. - Március 25-én városi színházismereti vetélkedıt szervezünk. - A 10. évfolyamosoknak április 20-ig kell jelentkezniük a jövı évi specializációkra. - Belsı vizsgát tesznek a 8. és a 10. évfolyamosok írásban március 16 és 23 között, szóban május 3-án a 8. H és a 10. A, május 4-én a 10.H és a 11.N osztályosok és matematikából írásban május 16 június 8 - ig. - A márc.15-hez kapcsolódó hosszú hétvégén és április 21- tıl a tavaszi szünetben majd pihenhetnek egy kicsit diákjaink.

8 - Április 11-én rendezzük meg a Pákolitz István tiszteletére szervezett hagyományos szavalóversenyünket ugyancsak megyei szinten. - Április 20-án a zeneiskolával közösen kulturális gálát szervezünk. - Május 2-tıl kezdıdnek az írásbeli érettségi vizsgák. - Május 25-én országos kompetenciamérés lesz a 8. és 10. évfolyamosoknak matematikából és szövegértésbıl. - Június 14-én környezet- és egészségvédelmi nap. - Az utolsó tanítási nap a 12. évfolyamosoknak április 29., a ballagási ünnepély is ezen a napon lesz kor, a többi évfolyam június 15-én végez. - Szóbeli érettségi vizsgák: június ig. Kiadja a Vak Bottyán Gimnázium. Megjelenik évente 50 példányban. Felelıs szerkesztı: Szabó Klára További információkat honlapunkon olvashatnak: Felmerülı kérdéseikre -ben válaszolunk! Kérjük, támogassa iskolánkat adójának 1 %-ával! A Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítvány adószáma:

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2013-2014-es tanév

MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2013-2014-es tanév MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2013-2014-es tanév Humán munkaközösség Célkitűzéseink ebben az évben is, hasonlóan az eddigiekhez az órák ellátása, a szakmai igényesség, az alapfeladatok megvalósítása és ezeken

Részletesebben

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév

Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE. 2009/2010. tanév Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola ÉVKÖNYVE 2009/2010. tanév Körmend, 2010 Szerkesztette: CSÁSZÁR TAMÁSNÉ FAZEKASNÉ MITTLI PIROSKA KOHL GÁBORNÉ KUTASINÉ RÓZSÁS NÓRA NÉMETH KATALIN PRÁNDER MÁRIA SIMON

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2008/2009-es tanév Beszámoló a történelem szakos tanárok munkaközösségének munkájáról 2008-2009 I. A Fényesebb a láncnál a kard című kistérségi vetélkedő

Részletesebben

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről

A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE. A 2014-2015. iskolai évről A BÁTASZÉKI ÉVKÖNYVE A 2014-2015. iskolai évről Az iskola fennállásának 52., Bátaszék alapításának 873. évében Bátaszék, 2015 Kiadta az iskola igazgatósága Bátaszék, Kossuth Lajos u. 38-42. Az iskola címere

Részletesebben

Az iskola címere Mayer Antal munkája

Az iskola címere Mayer Antal munkája Az iskola címere Mayer Antal munkája Tördelés: Hajdú Istvánné, Miskei Vendel, Miskolci Csabáné 3 A 2012/2013-as tanév krónikája A gimnáziumunk életéről beszámoló évkönyvek mindig a tanév végén, a szóbeli

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője. designed by arany a la Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művésze Iskola értesítője 2014 2015 designed by arany a la Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztők: Számítógépes szerkesztő: Elérhetőségeink: Marcali Noszlopy Gáspár

Részletesebben

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE

A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE A SÁRVÁRI TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉVKÖNYVE a 2009/2010-es tanévről Az intézmény fennállásának 59. tanévében a tanári testület és az Öregdiákok Baráti

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. február Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~

SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ SPORTISKOLAI HÍRLEVÉL ~ 2006/2007. I. félév ~ A Budai Sport Általános Iskola féléves kiadványa szülıknek, gyermekeknek 1119. Budapest, XI. Bikszádi u. 11-15. Tel.: 205-8073; 205-8074 (tel./fax) E-mail:

Részletesebben

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2011-2012. TANÉV VÉGI KIADÁS 2 Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2011-2012. tanév végéhez közeledve értékeljük az iskola éves munkáját. Tanulóink neveltségi szintjét, tárgyi tudását, valamint

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. Évkönyv. Évkönyv 4 2011/2012. a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola. Évkönyv. Évkönyv 4 2011/2012. a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében elte trefort ágoston gyakorlóiskola Évkönyv ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Évkönyv 4 2011/2012 a 2011/2012. iskolai évről az iskola fennállásának 140. évében ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Évkönyv

Részletesebben

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés!

Tárgy: A német kisebbségi oktatás, nevelés helyzete. Tisztelt Közgyőlés! Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Bankverbindung : Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást.

Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást. Kedves Olvasó! A Tanév krónikájában az elmúlt év legfontosabb eredményeiről adunk tájékoztatást. A 2013/14. tanévünket a 2013. január 1-jei átvétel után állami fenntartásban töltöttük. Megváltozott iskolánk

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán László Miklósné Száz éves az iskolai oktatás Borbányán 1911 2011 Nyíregyháza, 2011 Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: a tanító, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak,

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2010. 1 Tartalomjegyzék I. A munkavállalók végzettsége és szakképzettség... 3 1. Általános adatok... 3 2. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2008/2009.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Évkönyve 2008/2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2008/2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2008/2009. Baja, 2009. Türr István Gazdasági Szakközépiskola 2008/2009. Évkönyve Az anyagot gyűjtötte

Részletesebben

a 2013/2014. tanévről

a 2013/2014. tanévről Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Szakmai beszámoló a 2013/2014. tanévről 1. A szakmai munka áttekintése A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban kiemelkedően magas színvonalú szakmai

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı

Részletesebben