2014. évre a NAV az alábbi intézkedéseket jelölte meg az integritásirányítási rendszer megalapozása céljából:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évre a NAV az alábbi intézkedéseket jelölte meg az integritásirányítási rendszer megalapozása céljából:"

Átírás

1 JELENTÉS A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÉVI KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, ANNAK EREDMÉNYÉRŐL, TOVÁBBÁ AZ INTÉZMÉNY INTEGRITÁS HELYZETÉNEK BEMUTATÁSÁRÓL Az integritás a hatékonyan működő etikus közigazgatás új fokmérője, amely azon a nemzetközi kezdeményezésen alapul, hogy az országok erősítsék az átláthatóbb állami működés irányába tett intézkedéseiket, mely átláthatóság hozzájárul ahhoz, hogy növelje az ország gazdasági-társadalmi versenyképességét és fokozza az állampolgárok közigazgatásba vetett bizalmát. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) összefoglalva tagállamai azon felismeréseit, melyek arra irányulnak, hogy az integritás kiépítése növeli a kormányzat hatékonyságát, 2007-ben ajánlást bocsátott ki a megfelelő integritás-irányítási rendszer kiépítésére, pontos iránymutatást adva az ezt meghatározó eszközök, struktúrák, illetve folyamatok vonatkozásában. A jól működő integritásirányítási rendszer első, fő funkciója, hogy pontosan meghatározza a szervezeten belül elvárható magatartást. Ez azonban önmagában nem elegendő a szilárd rendszer kiépítéséhez, nagyon fontos az iránymutatás a dolgozók részére, hogy megtudják, mit várnak el tőlük az integritás tekintetében. Ezeken túl szervezeti szinten arra is szükség van, hogy az adott szervezet kövesse (monitorozza), hogy ezen intézmények mennyire valósulnak meg. Végül, és nem utolsósorban a rendszernek szüksége van az érvényesítése céljából megerősítésre, tehát rendelkeznie kell az esetleges szabályszegések esetén használható hatékony és igazságos szankciórendszerrel. Egy szervezet életében nagyon fontos szerepet játszik, hogy milyen kapcsolatot épít ki környezetével, illetve a szervezeten belül dolgozók milyen kapcsolatban állnak egymással. A pozitív megítélés, jó hírnév fogalma az államigazgatásban is felértékelődött, itt is előtérbe került a proaktív, kétirányú szimmetrikus kommunikációs struktúra kialakítása. Nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő belső kommunikációra is, ugyanis nélkülözhetetlen feltétele a szervezet összehangolt, egységes képet sugárzó, hatékony működésének. Bár az integritás új fogalom a magyar közigazgatásban, fő tartalmi elemei eddig is megjelentek és működtek a közigazgatási szervezetek, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jogi szabályozottságában, mindennapi tevékenységében. A kormányzati tisztségviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) határozza meg a közszolgálatban a kormányzati tisztségviselőktől elvárható általános magatartási követelményeket. Alapvető elv, hogy a tisztségviselőnek a köz szolgálatának elsődlegessége alapján és a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalom fenntartásának szem előtt tartásával kell eljárni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény speciális szabályai kiegészítik a Kttv. előírásait. A teljes személyi állomány tekintetében előírás, hogy a NAV által bevezetett az elnök által meghatározott teljesítményértékelési rendszert kell alkalmazni. A kormánytisztviselő és a pénzügyőr munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója évente egyszer, a tárgyév végéig írásban értékeli. A Kttv.-ben előírt feltételeken túl a hivatalnál a NAV irányítására kijelölt miniszter által kibocsátott rendeletben meghatározott beosztások betöltéséhez pszichikai alkalmassági vizsgálat szükséges, melynek során vizsgálják a jelölt erkölcsi morálját, korrupciós hajlamát, illetőleg a közösséghez való alkalmazkodó-készségét is. A törvény szintén részletesen szabályozza az összeférhetetlenség szabályait. Továbbá a NAV Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) és belső eljárási rend alapján a jelöltnek biztonsági ellenőrzésen kell átesnie, ahol egyebek mellett a megbízhatóságát és jogkövető magatartását vizsgálják.

2 A korrupció elleni kormányzati intézkedésekről és a Közigazgatás Korrupciómegelőzési Programjának elfogadásáról szóló határozat egy további pontja teljesült, amikor május 28-án a Magyar Rendvédelmi Kar, június 21-én a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlése elfogadta a karok tagjaira vonatkozó etikai szabályokat. E kódexek alapvető célja, hogy egyértelműen meghatározzák azokat az értékeket, amelyeket a közszolgálati hivatásrendek tagjainak követniük kell, és a nehezen eldönthető kérdésekben is egyértelmű iránymutatást adjanak. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe elsődlegesen a közszolgálat által eddig is vallott értékeket, az ezekből következő részletszabályokat foglalja írásba és teszi számon kérhetővé. Másik oldalról azonban védi is a kormánytisztviselőket, nemcsak saját tévedéseiktől, de az esetleges vezetői hibáktól, rosszhiszemű külső támadásoktól is. A kódexben foglaltak elsajátítása minden egyes kormánytisztviselő kötelezettsége. A NAV-nál a kódexben foglaltak elsajátításával kapcsolatban írásos nyilatkozatot kellett/kell kitölteni. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) hatályba lépése óta kiemelkedő lépések történtek, hogy kiépítésre kerüljön a NAV integritásirányítási rendszere évben a hatályos jogi előírásoknak megfelelően kinevezésre került az integritás tanácsadó személye, valamint a kormányrendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően év végén elkészült a NAV évi integritási és korrupciós kockázatainak felmérése, valamint a kormányrendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően a NAV évi korrupció-megelőzési intézkedési terve. Fontos kihangsúlyozni, hogy a NAV egy speciális, államigazgatási és rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal, amely feladatait központi, középfokú és alsó fokú szervei útján látja el, ahol nemcsak kormánytisztviselők, hanem hivatásos állományú tagok, kormányzati ügykezelők és munkavállalók is dolgoznak, akikre nem terjednek ki a kormányrendelet előírásai, így az integritás rendszerét egyelőre csak a szervezet egy részét illetően lehet értelmezni, illetve kiépíteni. A NAV alapvető fontosságú célkitűzésének tartja, hogy az integritásirányítási rendszer elemei megjelenjenek a vám- és pénzügyőri, illetve bűnügyi szakterületen is évre a NAV az alábbi intézkedéseket jelölte meg az integritásirányítási rendszer megalapozása céljából: 1./ Integritás tanácsadó jogállásának és feladatkörének elhelyezése az SZMSZ-ben. Az integritásirányítási rendszerhez kapcsolódó kodifikációs munka első elemeként kimagasló fontosságú volt tekintettel az új intézményre és fogalomra, hogy az integritás tanácsadó elhelyezésre kerüljön a hivatal működését meghatározó alapdokumentumba. A NAV Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás március 22-től hatályos szövege már tartalmazza az integritás tanácsadó jogintézményét, valamint feladatait. Az integritás tanácsadó kizárólag elnöki meghatalmazás esetén látja el a NAV működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat, mivel ennek működtetése már példaértékűen biztosított az érvényes belső normák és a NAV Központi Hivatal Biztonsági Főosztálya (a továbbiakban: BFO) által. 2./ Az integritás tanácsadó részvételének biztosítása a hivatal belső kontrollrendszerének kialakítását előkészítő munkacsoportban, abból a célból, hogy megjelölésre kerüljenek az integritás/korrupció érzékeny pontok a szervezet tevékenységében. 2

3 Tekintettel arra, hogy az integritási és korrupciós kockázatok felméréséhez szükséges a kontrollpontok meghatározása a hivatal működésében, így évet illetően a második legfontosabb intézkedési elemként szerepelt ezen szakmai elvárás meghatározása. A hivatal integritás tanácsadója évben részt vett a NAV belső kontrollrendszerét kialakító munkacsoportban. A belső norma megalkotása során több egyeztetést követően az a végső döntés született, hogy tekintettel az integritásirányítási rendszer kiemelkedő fontosságára, azt külön belső szabályozóban kell megjeleníteni, melynek megalkotásának előírása a évi korrupciómegelőzési intézkedési terv egyik alapvető rendelkezését kell, hogy képezze. 3./ Az integritással, etikus magatartással kapcsolatos tájékoztató kampány a szervezetnél. A hivatal valamennyi dolgozója tájékoztatást kapott az integritás tanácsadó kinevezéséről, személyéről, feladatköréről, elérhetőségéről. Az integritás tanácsadó neve, valamint elérhetősége szerepel a szervezet belső honlapján. A NAV teljes személyi állománya hiteles és naprakész tájékoztatása céljából kialakítani tervezett a belső portálon különálló, integritási honlap, melyen az általános leírásokon, jogszabályi háttéren kívül szerepelni fognak a legfontosabb integritási/etikai kérdések, az azokra adott válaszok, valamint esettanulmányok. 4./ Integritás, illetve etikai oktatás szervezése a NAV Képzési Egészségügyi és Kulturális Intézetével (a továbbiakban: KEKI) együttműködésben. Az integritás témakör beépítése a NAV belső képzési rendszerébe az oktatási módszertani egyeztetések tapasztalatai alapján megfogalmazott koncepció mentén indult, s alapvetően két irányból közelített e kiemelt fontossággal bíró területhez. Az integritás és a korrupciómegelőzés témakör elsőként az új belépő munkatársak képzését, szervezetbe integrálást célzó Kormánytisztviselők hivatali alapismeretei c. képzési program, A NAV szerepe, küldetése tananyagegységébe került beépítésre. A tananyagegység a szervezeti értékek, a hivatásetikai alapelvek és az integritás témakörét kiemelten kezeli. A koncepció másik eleme a NAV saját korrupciómegelőzési és integritás témájú tréningjének kifejlesztése, és a belső tréneri, oktatói kör felkészítése. A KEKI-nél a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésével, az integritás tanácsadó bevonásával folyamatban van NAV specifikus etikai/integritási oktató és tájékoztató anyag kidolgozása. Ezen képzési program tervezett célcsoportja a 2015-ös évben a NAV (felső) vezetői köre. E két fő fejlesztési irány mellett az KEKI kiemelt figyelmet fordít szakmai oktatóinak továbbképzésére, szakmai anyagok készítésére, melynek segítségével lehetővé válik az integritás témakörének megjelenítésére a szakmai továbbképzési programokban: től kerül megvalósításra a NAV vezetői által látogatott Hivatali vesztegetés feltárása képzési program. A képzés elsősorban a NAV működése során megjelenő, munkatársait érintő korrupció felismeréséhez, megelőzéséhez, megfelelő és jogszabályban előírt kezeléséhez ad segítséget, az NVSZ, a BFO, valamint a Fővárosi Főügyészség által delegált előadók közreműködésével. - Az adóellenőri szakma alapismereteit átadó, az ellenőri tevékenység gyakorlati ismereteinek megértését, a kellő jártasság megszerzését segítő Adóellenőri törzsanyag képzés célja a szakmai tudás megalapozása mellett az alapvető, etika-központú szemlélet átadása a revizorok részére. 3

4 - A Gazdasági bűncselekmények felismerése képzés célja az adóellenőrök felkészítése a gazdasági bűncselekmények felismerésére, beazonosítására, szakszerű kivizsgálására és dokumentálására. A revízió során felismert - adózási magatartást érintő esetleges, etikai szempontok alapján megítélhető tevékenységek (pl. vesztegetés, hatalommal való visszaélés) kezeléséhez a vonatkozó jogszabályi háttér ismerete elengedhetetlen. - A hivatásos állományba vett személyek részére előírt alapfokú szaktanfolyami végzettség megszerzéséhez szükséges alapismeretek és azok alkalmazását célzó Pénzügyőri alapozó tanfolyam részeként az NVSZ feladatairól, filozófiájáról, az NVSZ által védett szervezetekről, az alapvető jogszabályi háttérről, a kifogástalan életvitel ellenőrzéséről és a megbízhatósági vizsgálatról szóló ismeretek átadása történik. - A Pénzügyőri szakosító tanfolyam (bűnügy szak) résztvevői a bűnügyi szakmai terület speciális ismereteit - így különösen a NAV hatáskörébe utalt bűncselekményekre és a büntetőeljárásra vonatkozó, valamint az anyagi jogi normákat tartalommal kitöltő igazgatási rendelkezéseket és az alapvető kriminalisztikai ismereteket - sajátítják el, ennek meghatározó része a korrupciós cselekmények megelőzése, elhárítása, valamint a mindennapi szolgálatteljesítés során felderített olyan bűncselekmények ismertetése, melyek nem tartoznak a testület hatáskörébe, de felismerésük alapvető követelmény (pl. a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). - A Pénzügyőri középfokú szaktanfolyam (bűnügyi szak) képzéseinek is hasonlóan a fentiekhez része a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények elemzése esetpéldák felhasználásával, illetve (többek között) az igazságszolgáltatás elleni, a korrupciós, illetve a hivatali bűncselekmények elemzése, továbbá a hivatalos személy elleni bűncselekmények kezelése. A fentieken túlmenően a NAV képzési keretrendszerében elektronikus oktatókurzus került kialakításra, amely az integritásmenedzsment témakörhöz kapcsolódó oktatóanyagokat és esetpéldákat tartalmazza. A kurzus a NAV valamennyi munkatársa számára elérhető. A szervezett képzések mellett a BFO vezetői állománya rendszeresen tart előadásokat a NAV központi, közép- és alsó fokú szervei állományának a korrupció megelőzése témakörében. Összegzés: Tekintettel arra, hogy az integritás jogintézménye újdonság mind a vezetők, mind a beosztott munkatársak részére, így az integritás meghatározása és definiálása, a kockázatkezelés elemeinek kiépítése az első lépés a szilárd integritásirányítási rendszer kialakítása során. Vezetők és beosztottak számára egyaránt ismertté kell tenni ezen új fogalmat, valamint ennek céljait. Kiemelten fontos az iránymutatás a dolgozók részére, hogy tudják, mit várnak el tőlük az integritás/etikus magatartás tekintetében. Le kell fordítani, meg kell világítani pontos jelentését mindenki számára érthető példákkal. Miután a szervezet minden tagja megismerte az elvárásokat, és megalapozódott a pozitív elköteleződés, csak ezután következhet, hogy elvárható legyen a tevőleges részvétel, az esetleges szabálytalanságok feltárásának segítése. A NAV a évben határozott intézkedésekkel kezdte el az integritásirányítási rendszer kialakítását. Az új jogintézmény elhelyezésre került a SZMSZ-ben, a hivatal dolgozói megismerték az integritás tanácsadó feladatkörét, az oktatási tevékenység szerves részévé vált az integritás jogintézménye. 4

5 A évre tervezett főbb feladatok: a) integritás szabályzat elkészítése, amely alapján a belső kontrollrendszerben feltüntetésre kerülhetnek az integritási/korrupciós kockázati pontok, b) a hivatal dolgozóinak minél szélesebb körű tájékoztatása, valamint egyre intenzívebb bevonása e jogintézmény működtetésébe, többek között önálló honlap üzemeltetésével, c) NAV specifikus tananyag kidolgozása, majd tréningek megtartása elsősorban a vezetői állomány részére. Erről értesülnek: 1. a címzett 2. az ügyintéző osztály 5

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Nemzeti összefogás a korrupció elleni küzdelemben

Nemzeti összefogás a korrupció elleni küzdelemben Összegző értékelés Nemzeti összefogás a korrupció elleni küzdelemben z Állami Számvevőszék kezdeményező és aktív szerepet vállal a korrupció elleni küzdelemben. Őrködik a közpénzek felhasználása felett,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-28-3 Integritás az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Klotz Péter lektorálta: Dr. Hazafi Zoltán Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2014. augusztus 15. 1 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/02/42-1/2015. 17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Bérces Kamilla A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkajogi-humánpolitikai vizsgálata a 2011 2013 közötti időszakban ISBN 978-615-5269-52-3 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VII. 30.) NGM utasítással 1, a 6/2013. (IV. 24.) NGM

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 2/a) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe 1 I. Bevezetés A Hivatal

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERVÉRE, VALAMINT A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM ÉS A 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben