JÁTÉKSZABÁLYZAT. 1. A Játék elnevezése, szervezője:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁTÉKSZABÁLYZAT. 1. A Játék elnevezése, szervezője:"

Átírás

1 JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Vigyázz, kész, rajz (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: STABILO International GmbH Magyarországi Fióktelepe székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 7., cégjegyzékszáma: , adószáma: , (a továbbiakban: Szervező ). 2. Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos ). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. A Játékból ki vannak zárva: a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak illetve az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói. azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából. 3. A Játék időtartama: A Játék augusztus 01. napján órától szeptember 11. napján óráig tart. A regisztráció és azzal párhuzamosan az AP kód szerverre történő feltöltésének határideje: szeptember 11. napján óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. 4. A Játékban résztvevő termékek A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt vásárolt, a Szervező által forgalmazott STABILO színező termék vesz részt az 1. számú melléklet szerint. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 5. A nyerésre való pályázat menete: A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: 1. Vásároljon bármelyik magyarországi üzletben legalább egy terméket az 1. számú mellékletben található termékekből, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot/számlát. Amennyiben a blokk vagy számla nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (áfa-s számlát). Ha GYŰJTŐ blokkot kap, az eladóval írassa rá, mely STABILO színező termékeket vásárolta meg, és kérje meg az eladót, hogy írja alá és pecsételje is le a blokkot. 2. Ezt követően a Játékban a internetes oldalon történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során meg kell adni a Játékos azonosítására szolgáló adatokat (név, cím, lakcím, telefonszám). A regisztrációt követően a pályázat regisztrációjáról valamint a regisztráció sikertelenségéről a Játékos a felugró ablakban kap tájékoztatást. 1

2 A regisztrációval kapcsolatos feltételek: A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes cím szükséges. A weboldal a regisztrációt követően, a megadott címre elküldi a regisztráció befejezéséhez szükséges aktiváló linket. A linkre kattintva fejeződik be a regisztráció és válik aktívvá a felhasználói fiók. Az aktiválást követően nyílik lehetősége a Játékosnak a nyereményjátékban való részvételre. 3. A Játékos a internetes oldalon bejelentkezik, majd a blokk feltöltése menüpont alatt megadja a blokk/számla azonosítására szolgáló adatokat (APszám vagy számla sorszám, dátum, időpont) Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat, ugyanakkor ugyanazon személy egy nyereménykategórián belül (főnyeremény, heti- és napi nyeremény) csak egy díjra jogosult. Egy blokk/számla adataival csak egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán több a Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel. A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben. A Szervező kizárja a felelősségét minden a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat vagy a regisztrációt a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció illetve a pályázat feltöltésének megkísérlését követően, és a regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel. Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat illetve azon regisztrációkat, akik, ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek, a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni. 6. A Nyerő pillanatok meghatározása A Játékban résztvevő Játékosok közül a napi és heti nyertesek meghatározása a Játékban meghirdetett, ún. Nyerő pillanatok alapján történik. A Nyerő pillanatok másodperc pontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra július 14-én órakor a Lebonyolító Ügynökség telephelyén (1123 Budapest, Alkotás út 39/B). A Nyerő pillanatok meghatározására gépi sorsolás útján, közjegyző jelenlétében kerül sor. 2

3 A Nyerő pillanatok nem nyilvánosak, azok a tárgynapot követően, a nyertes meghatározását követően válnak nyilvánossá. A Nyerő pillanathoz tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a pályázata a kisorsolt Nyerő pillanatra vagy az ahhoz legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális Nyerő pillanat alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott főnyertes valamely okból történő kiesése esetén a Nyerő pillanathoz második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a o nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy o ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy, o ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott címen többszöri próbálkozás (2 ) ellenére sem éri el a nyertest, valamint o ha, a nyertes a sorsolás alapján már más nyereményre jogosult (egy személy egy díjra jogosult), illetve o ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be. Egy felhasználó csak egyszer kerülhet kisorsolásra egy nyereménykategórián belül. A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 7. A Játék nyereményei Fődíj: három (3) db családi hétvége a Velence Resort & Spa wellness hotelben a 2. számú melléklet szerint. A Játékban meghirdetett, a Nyerő pillanathoz kapcsolódó nyeremények meghatározása: naponta egy (1) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen negyvenkettő (42) db STABILO tolltartó kerül kisorsolásra. hetente egy (1) db, a Játék teljes időtartama alatt összesen hat (6) db STABILO piknik takaró kerül kisorsolásra. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 3

4 ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban. 8. A nyereményre való jogosultság ellenőrzése A nyertesek az ben kapott értesítést követően postai úton küldjék vissza az eredeti blokkot/számlát névvel, címmel, telefonszámmal, Vigyázz, kész, rajz! jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő címre: X-Matrix Kft Budapest, Alkotás út 39/B. I.em.1. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el. A vásárlást igazoló blokk/számla beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A nyeremények átadása ezt követően, postai úton történik. A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, a lakcímnek, az címnek és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít. Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A nyeremények átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk/számla beküldése a megadott címre. 9. Adózási kérdések: A Nyeremények esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A Nyeremények megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. 10. Adatkezelés: A Játékos a pályázat feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, díjmentesen felhasználja és kezelje. A Játék lebonyolítását követő 6 (hat) hónap elteltével a megadott személyes adatokat és pályázatokat töröljük. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából az X-Matrix Marketing és Kommunikációs Kft. (Lebonyolító Ügynökség), mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. 4

5 A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul, hogy: a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, vezetéknév, telefon, cím); b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban; c) amennyiben nyer, nevét és a lakcímének település megjelölését a Szervező nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán. Az adatszolgáltatás önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán, a személyes adatainak regisztráció során történő megadásán alapul. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével nem továbbítja. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: , telefax: , illetve Bírósághoz fordulhat. A Szervező STABILO International GmbH Magyarországi Fióktelepe az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH /2016. Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: X-Matrix Kft Budapest, Alkotás út 39/B. I.em.1.; cím: Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben, a Játékban való részvételre nincs lehetőség. 11. Vegyes rendelkezések: A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a honlapon. A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, az ügyfélszolgálati címre írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek a hétköznap 9:00-17:00 óra között hívható, nem emelt díjas telefonszámok egyikén: Budapest, STABILO International GmbH Magyarországi Fióktelepe Szervező 5

6 1. számú mellékelt: A Játékban résztvevő termékek Cikkszám Megnevezés SZÍNES CERUZÁK, SZÍNES CERUZA KÉSZLETEK STABILO COLOR "Swano" színes ceruza készlet 12 db-os STABILO COLOR "Swano" színes ceruza készlet 18 db-os STABILO COLOR "Swano" színes ceruza készlet 24 db-os 1960/12 STABILO TRIO háromszög alakú színes ceruza készlet 12 db-os 1960/18-03 STABILO TRIO háromszög alakú színes ceruza készlet 18 db-os 203/ /750* STABILO TRIO vastag színes ceruza 18 különféle színben 203/12 STABILO TRIO vastag színes ceruza készlet 12 db-os 203/18 STABILO TRIO vastag színes ceruza készlet 18 db-os 203/2-24 STABILO TRIO vastag színes ceruza készlet 24 db-os + 1 db hegyező 205/12 STABILO TRIO vastag rövid színes ceruza készlet 12 db-os 331/12 STABILO EASYcolors balkezes színes ceruza készlet 12 db-os 331/ /750* STABILO EASYcolors balkezes színes ceruza 12 különféle színben 331/6 STABILO EASYcolors balkezes színes ceruza készlet 6 db-os 332/12 STABILO EASYcolors jobbkezes színes ceruza készlet 12 db-os 332/ /750* STABILO EASYcolors jobbkezes színes ceruza 12 különféle színben 332/6 STABILO EASYcolors jobbkezes színes ceruza készlet 6 db-os * STABILO All mindenre író színes ceruza 8 különféle színben 880/ /810* STABILO woody 3in1 színes ceruza 18 különféle színben 8806 STABILO woody kréta-ceruza 6 db-os készlet 880/10 STABILO woody 3in1 színes ceruza 10 db-os készlet 880/18 STABILO woody 3in1 színes ceruza 18 db-os készlet + 1 db hegyező + 1 db 8-as méretű ecset 6019/2-12 STABILO GREENcolors színesceruza készlet 12 db-os 6019/2-18 STABILO GREENcolors színesceruza készlet 18 db-os 6019/2-24 STABILO GREENcolors színesceruza készlet 24 db-os 6203/12 STABILO GREENtrio vastag színes ceruza készlet 12 db-os HU979/310 HU979/405 HU979/520 HU979/815 STABILO színes ceruza szóló piros STABILO színes ceruza szóló kék STABILO színes ceruza szóló zöld STABILO postairón FILCTOLLAK, FILCTOLL KÉSZLETEK 168/12 STABILO CAPPI filctoll készlet 12 db-os 222/10 STABILO TRIO 2in1 kétvégű filctollkészlet 10 db-os 290/12-01 STABILO TRIO Frutti illatos filctoll készlet 12 db-os 290/18-01 STABILO TRIO Frutti illatos filctoll készlet 18 db-os 378/12 STABILO Trio A-Z filctoll készlet 12 db-os 378/18 STABILO Trio A-Z filctoll készlet 18 db-os 378/24 STABILO Trio A-Z filctoll készlet 24 db-os 6

7 378/1-30 STABILO Trio A-Z filctoll készlet 30 db-os 368/8 STABILO TRIO Scribbi rugós hegyű filctoll készlet 8 db-os 368/ /990* STABILO TRIO Scribbi rugós hegyű filctoll 12 különféle színben 368/12 STABILO TRIO Scribbi rugós hegyű filctoll 12 db-os asztali készlet 280/12 STABILO POWER filctoll készlet 12 db-os 280/18 STABILO POWER filctoll készlet 18 db-os 280/24 STABILO POWER filctoll készlet 24 db-os 668/12 STABILO Pen 68 mini 12 db-os készlet 668/12-6 STABILO Pen 68 Mini Funnimals filctoll készlet 12 db-os 668/ STABILO Pen 68 Mini Sweet Colors filctoll készlet 15 db-os 68/024 68/98* STABILO Pen 68 filctoll - 46 különféle szín 6806/PL STABILO Pen 68 filctoll 6 db-os szett STABILO Pen 68 neon filctoll 6 db-os készlet 6810/PL STABILO Pen 68 filctoll 10 db-os készlet STABILO Pen 68 filctoll fémdobozos készlet 10 db-os STABILO Pen 68 filctoll 15 db-os készlet, 10+5 neon szín 6820/PL STABILO Pen 68 filctoll 20 db-os készlet STABILO Pen 68 Zebrui filctoll készlet 20 db-os, piros STABILO Pen 68 Zebrui filctoll készlet 20 db-os, türkiz STABILO Pen 68 ColorParade filctoll 20 db-os készlet, türkiz STABILO Pen 68 ColorParade filctoll 20 db-os készlet, lila STABILO Pen 68 filctoll fémdobozos készlet 20 db-os STABILO Pen 68 filctoll fémdobozos filctollkészlet 30 db-os STABILO Pen 68 filctoll fémdobozos filctollkészlet 50 db-os STABILO point 88 Mini NEON tűfilc 5 db-os készlet 688/18-2 STABILO point 88 Mini tűfilc 18 db-os készlet, 5 NEON színnel 688/08-1 STABILO point 88 Mini tűfilc 8 db-os készlet 688/12-6 STABILO point 88 Mini Funnimals tűfilc készlet 12 db-os 688/ STABILO point 88 Mini Sweet Colors tűfilc készlet 15 db-os 688/18-04 STABILO point 88 Mini tűfilc SPORTY COLORS 18 db-os készlet 88/024 88/96* STABILO point 88 tűfilc 30 különféle színben 88/4-0 STABILO point 88 tűfilc 4 db-os készlet 88/6 STABILO point 88 tűfilc 6 db-os készlet STABILO point 88 tűfilc NEON 5 db-os készlet 8810 STABILO point 88 tűfilc 10 db-os készlet STABILO point 88 tűfilc Twin-pack 20 db-os készlet 2 részes STABILO point 88 tűfilc Zebrui 20 db-os készlet műanyag ovális dobozban STABILO point 88 tűfilc Zebrui 20 db-os készlet műanyag ovális dobozban, 15+5 neon szín STABILO point 88 tűfilc ColorParade 20 db-os készlet STABILO point 88 tűfilc Big point box 20 db-os készlet 8820 STABILO point 88 tűfilc 20 db-os készlet STABILO point 88 tűfilc Rollerset 25 db-os készlet 7

8 STABILO point 88 tűfilc Rollerset Festival Spirit 25 db-os készlet kék/türkiz STABILO point 88 tűfilc Rollerset Festival Spirit 25 db-os készlet pink/rózsa STABILO point 88 tűfilc 25 db-os készlet STABILO point 88 tűfilc 30 db-os készlet, 25+5 neon szín STABILO point 88 tűfilc Rollesrset 30 db-os készlet STABILO point 88 tűfilc Rollesrset 25+5 NEON 30 db-os készlet 6088/ /58* STABILO GREENpoint rostiron 6 különféle színben 6088/4 STABILO GREENpoint rostiron 4 db-os készlet OLAJPASZTELL ÉS ZSÍRKRÉTA KÉSZLETEK 2612PL STABILO olajpasztell 12 db-os 2812PL STABILO TIPPY-WAX zsírkréta készlet 12 db-os * különálló színek 8

9 Helyszín: Velence Resort & Spa wellness hotel 2481 Velence, Béke utca 2. számú mellékelt: Fődíj részletes leírása Egy ajándékutalvány tartalma Vendégek száma: 2 felnőtt és 2 gyermek (6-14 éves kor közt) Szobatípus: Superior plus szoba 2 db pótággyal 2 éjszaka szállás superior plus kétágyas szobában, kávé- és teabekészítéssel Gazdag kínálatú büféreggeli és büfévacsora (nemzetközi és hazai kínálatból) Széles csatornaválasztékú kábeltelevízió; vezetékes- és vezeték nélküli internet hozzáférés A szálloda egyedi Spa- és Wellness- komplexumának (1000 m2 vízfelület), valamint kardiotermének korlátlan használata: bel-és kültéri élmény- és gyógyvizes medencék, szaunavilág, jégkút, sókabin, tepidárium, beltéri gyermekmedence, Kneipp-taposó, merülőmedence, pezsgőfürdő, 25 m-es kültéri tanúszó medence (a kültéri medencéink időjárás függvényében üzemelnek) Ele-Fülöp gyerekvilága a legkisebbeknek Laptop- méretű széf Fürdőköpeny és törölköző használat Szobafelszereltség: Minibár (fogyasztás alapján fizetendő), fürdőköpeny, laptop méretű széf, széles csatornaválasztékú kábeltelevízió; vezetékes- és vezeték nélküli internet hozzáférés Kerékpár bérlés egy napra: 4 db kerékpár A szállodai szobák érkezés napján órától, elutazás napján óráig állnak rendelkezésre. Érvényesség: ig (kivéve kiemelt időszakok és ) Az utalvány nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértéke 430 Ft/fő/éjszaka 18 éves kor felett, továbbá a parkolóhelyi díjat, mely Ft/éjszaka/autó. Ez a költség a nyertest terheli. 9

1. A Játék elnevezése, szervezője: Hisense tévét a focivébére 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: 3. A Játék időtartama:

1. A Játék elnevezése, szervezője: Hisense tévét a focivébére 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: 3. A Játék időtartama: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Hisense tévét a focivébére (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Hi-Trade-Sense Magyarország Kft. székhely: 2724 Újlengyel, Határ

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: GLISS KUR RAGYOGÁS (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Fedezze fel a 2016-os hajtrendeket! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője: Hisense nyár 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: 3. A Játék időtartama:

1. A Játék elnevezése, szervezője: Hisense nyár 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek: 3. A Játék időtartama: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Hisense nyár (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Hi-Trade-Sense Magyarország Kft. székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

A got2b Fesztivál promóció promóciós játék hivatalos játékszabálya

A got2b Fesztivál promóció promóciós játék hivatalos játékszabálya A got2b Fesztivál promóció promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "got2b Fesztivál promóció" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője:

Részletesebben

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; Játék elnevezése, szervezője: 1. A promóciós játék elnevezése: Repülj velünk New York-ba!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft., székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Babák a világ ellen! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.;

Részletesebben

A promóciós játék elnevezése: Barnängen Midsommar nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ).

A promóciós játék elnevezése: Barnängen Midsommar nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ). 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Barnängen Midsommar nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Induljon könnyedén a tanév (a továbbiakban: Játék ). Játék szervezője: Henkel Magyarország Kft., székhely:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Tesco a megújulás ereje promóció (a továbbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely:

Részletesebben

"Nature Box fogyasztói promóció 2019 promóciós játék hivatalos játékszabálya

Nature Box fogyasztói promóció 2019 promóciós játék hivatalos játékszabálya "Nature Box fogyasztói promóció 2019 promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nature Box fogyasztói promóció 2019 (a továbbiakban: Játék ).

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Idén az ünnepelt adja az ajándékot - Azúr! (a továbbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott, Magyarországon vásárolt Silan, Persil, Fa, Schauma és Pritt termékek csomagolásai vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott, Magyarországon vásárolt Silan, Persil, Fa, Schauma és Pritt termékek csomagolásai vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Játssz Zöldben! (a továbbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám:

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "Tomi, a mi nyerő márkánk!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

FISHINDA CHRISTMAS GAME JÁTÉKSZABÁLYZAT

FISHINDA CHRISTMAS GAME JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 FISHINDA CHRISTMAS GAME JÁTÉKSZABÁLYZAT 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "FISHINDA CHRISTMAS GAME" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: FISHINDA Kft.; Székhely:

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: Ünnepeljük a színeket! nyereményjáték játékszabálya

HENKEL Magyarország Kft.: Ünnepeljük a színeket! nyereményjáték játékszabálya ÜNNEPELJÜK A SZÍNEKET DM promóció RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA 1, A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: ÜNNEPELJÜK A SZÍNEKET DM promóció (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője:

Részletesebben

Rossmann Sustainability promóció NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Rossmann Sustainability promóció NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A Játék elnevezése, szervezője: Rossmann Sustainability promóció NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A promóciós játék elnevezése: Rossmann Sustainability promóció (a továbbiakban:

Részletesebben

70 éves a Vileda Születésnapi Nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat

70 éves a Vileda Születésnapi Nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat 70 éves a Vileda Születésnapi Nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzat 1 A Játék elnevezése, szervezője A játék elnevezése: 70 éves a Vileda Születésnapi Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ). A

Részletesebben

A regisztráció során meg kell adni a Játékos azonosítására szolgáló adatokat (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám).

A regisztráció során meg kell adni a Játékos azonosítására szolgáló adatokat (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám). 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: SYOSS Pillanatok (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Startutazás nyereményjáték játékszabályzat

Startutazás nyereményjáték játékszabályzat Startutazás nyereményjáték játékszabályzat 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Startutazás nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ). A Játékot a Dating Central Europe

Részletesebben

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat

Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat Velünk jó gyereknek lenni! nyereményjáték hivatalos játékszabályzat 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Velünk jó gyereknek lenni! (továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője

Részletesebben

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Silan - Fedezze fel Párizs illatát!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "Karácsonyi Kívánság!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Együtt az Egészséges Óvodásokért! (a továbbiakban: Játék ). Játék szervezője: Insomnia Production Kft. székhely:

Részletesebben

"Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya

Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1. oldal "Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "Legyen a sütés gyerekjáték! (a továbbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

A Henkel Magyarország Kft. által szervezett Ceresit Cimsec Mesterklub Mesterklub tagsággal egybekötött pontgyűjtő játék hivatalos játékszabálya

A Henkel Magyarország Kft. által szervezett Ceresit Cimsec Mesterklub Mesterklub tagsággal egybekötött pontgyűjtő játék hivatalos játékszabálya A Henkel Magyarország Kft. által szervezett Ceresit Cimsec Mesterklub Mesterklub tagsággal egybekötött pontgyűjtő játék hivatalos játékszabálya 1. A pontgyűjtő szervezője A Ceresit Cimsec Mesterklub pontgyűjtő

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: TOMI Keltsd életre a magyar hősöket Internetes promóciós játék játékszabály

HENKEL Magyarország Kft.: TOMI Keltsd életre a magyar hősöket Internetes promóciós játék játékszabály HENKEL Magyarország Kft.: TOMI Keltsd életre a magyar hősöket Internetes promóciós játék játékszabály A "TOMI Keltsd életre a magyar hősöket Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék

Részletesebben

A " Éljen a barátság! Éljen a Grund! Fotó és videópályázat osztályoknak Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya

A  Éljen a barátság! Éljen a Grund! Fotó és videópályázat osztályoknak Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya A " Éljen a barátság! Éljen a Grund! Fotó és videópályázat osztályoknak Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Éljen a barátság!

Részletesebben

A promóciós játék elnevezése: "Alkosd meg a stílusod, és nyerj!" (a továbbiakban: Játék ).

A promóciós játék elnevezése: Alkosd meg a stílusod, és nyerj! (a továbbiakban: Játék ). 1 A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Alkosd meg a stílusod, és nyerj!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

"Megédesítjük a pihenést promóciós játék hivatalos játékszabálya

Megédesítjük a pihenést promóciós játék hivatalos játékszabálya 1. oldal "Megédesítjük a pihenést promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "MEGÉDESÍTJÜK A PIHENÉST (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője:

Részletesebben

Novo C nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Novo C nyereményjáték részvételi és játékszabályzata Novo C nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Játék elnevezése, szervezője A játék elnevezése: Novo C nyereményjáték - a továbbiakban, mint Játék - A Játék szervezője: PENTA PHARMA Kereskedelmi

Részletesebben

Az Öltözzön a Silan illatába! Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya

Az Öltözzön a Silan illatába! Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya Az Öltözzön a Silan illatába! Internetes promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Öltözzön a Silan illatába! (a továbbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

Részvételi- és játékszabályzat. A promóciós játék elnevezése: Omegaplex. Csak nyerhetsz vele! (a továbbiakban: Játék ).

Részvételi- és játékszabályzat. A promóciós játék elnevezése: Omegaplex. Csak nyerhetsz vele! (a továbbiakban: Játék ). 1 A Játék elnevezése, szervezője Részvételi- és játékszabályzat A promóciós játék elnevezése: Omegaplex. Csak nyerhetsz vele! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely:

Részletesebben

A promóciós játék elnevezése: "Gliss Kur Hosszúhajrajongó fogyasztói promóció 2019 (a továbbiakban: Játék ).

A promóciós játék elnevezése: Gliss Kur Hosszúhajrajongó fogyasztói promóció 2019 (a továbbiakban: Játék ). 1 A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Gliss Kur Hosszúhajrajongó fogyasztói promóció 2019 (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113

Részletesebben

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

o a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 1 A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Silan-Daalarna Nyerje meg álomruháját!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Milliónyi jó hírünk van! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: MAGYAR LAPTERJESZTŐ ZRT. (LAPKER ZRT.) székhely: 1097 Budapest, Táblás

Részletesebben

Valentin napi Nyereményjáték Játékszabályzata

Valentin napi Nyereményjáték Játékszabályzata Valentin napi Nyereményjáték Játékszabályzata A játékot kizárólag a Vero Trade Hungary Kft. ( 1054 Budapest, Zoltán utca 10. ) kezeli azt (a továbbiakban JOICO Magyarország ) a facebook semmilyen módon

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: Auchan Ajándékutalvány SMS Promóciós játék játékszabály

HENKEL Magyarország Kft.: Auchan Ajándékutalvány SMS Promóciós játék játékszabály Az Auchan Ajándékutalvány SMS promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Auchan Ajándékutalvány SMS Promóció (a továbbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

JUICY FRUIT SPAR NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

JUICY FRUIT SPAR NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JUICY FRUIT SPAR NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE 1.1 A promóciós játék elnevezése: "Juicy Fruit SPAR nyereményjáték" (a továbbiakban: Játék

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az Bonduelle Central Europe Kft. (Székhely: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 25.) (továbbiakban: Szervező) által szervezett promóciós játékban (továbbiakban: Játék) kizárólag

Részletesebben

A Nyerje meg a 3db csodás utazás egyikét! SMS promóciós játék hivatalos játékszabálya

A Nyerje meg a 3db csodás utazás egyikét! SMS promóciós játék hivatalos játékszabálya A Nyerje meg a 3db csodás utazás egyikét! SMS promóciós játék hivatalos a 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Nyerje meg a 3db csodás utazás egyikét! (a továbbiakban: Játék

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT ( Szabályzat )

JÁTÉKSZABÁLYZAT ( Szabályzat ) JÁTÉKSZABÁLYZAT ( Szabályzat ) A nyereményjáték elnevezése: Street Kitchen TV műsor nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Lunchbox Produkciós Kft. székhely: 1116 Budapest, Fehérvári

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "Ragyogj a Perwoll-lal" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője és további közreműködője

1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője és további közreműködője 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője és további közreműködője A promóciós nyereményjáték 30 ezres mosoly a Vademecummal elnevezéssel kerül meghirdetésre (továbbiakban Játék), amelynek kizárólagos

Részletesebben

Rossmann Játék egy zöldebb jövőért promóció NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Rossmann Játék egy zöldebb jövőért promóció NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A Játék elnevezése, szervezője: Rossmann Játék egy zöldebb jövőért promóció NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A promóciós játék elnevezése: Rossmann - Játék egy zöldebb jövőért promóció

Részletesebben

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA ÚJÉVI ORGONAKONCERT PETŐFI NÉPE - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: Gondolj most a jövőre és nyerj! SMS Promóciós játék játékszabály 1. oldal

HENKEL Magyarország Kft.: Gondolj most a jövőre és nyerj! SMS Promóciós játék játékszabály 1. oldal 1. oldal A Gondolj most a jövőre és nyerj SMS promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Gondolj most a jövőre és nyerj! nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Marvel Bosszúállók elnevezésű játék 2015. október 6. - 2015. november 5. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Marvel Bosszúállók elnevezésű játék 2015. október 6. - 2015. november 5. JÁTÉKSZABÁLYZATA Marvel Bosszúállók elnevezésű játék 2015. október 6. - 2015. november 5. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám: 13321299-2-42

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Collagen Cocktail Irány Róma! elnevezésű Valentin napi nyereményjátékának hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata

Collagen Cocktail Irány Róma! elnevezésű Valentin napi nyereményjátékának hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata Collagen Cocktail Irány Róma! elnevezésű Valentin napi nyereményjátékának hivatalos szabálya és adatkezelési szabályzata A JÁTÉKBAN MINDEN VÁSÁRLÓNAK LEHETŐSÉGE VAN RÉSZT VENNI, AKI A VALENTIN NAPI AKCIÓ

Részletesebben

A promóciós játék elnevezése: Nyerj a Diadermine-nel (a továbbiakban: Játék ).

A promóciós játék elnevezése: Nyerj a Diadermine-nel (a továbbiakban: Játék ). 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: Nyerj a Diadermine-nel (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Henkel Magyarország Kft., székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat Az Ooops! Bajkeverők fotó és videó feltöltés nyereményjáték promóciós Játék hivatalos Játékszabálya A promóció a teljes Bajkeverők kampány része 1. A Játék szervezője Az Ooops!

Részletesebben

Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT Duna Plaza facebook Playmobil nyereményjáték 2015.04.30. 2015.05.03. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Duna Plaza üzemeltetője, a Duna Plaza Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 178. adószám: 13096052-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 64.; adószám: 23562459-2-13) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot

Részletesebben

b) teljes nevének (vezetéknév, keresztnév) a honlapon való közzétételéhez;

b) teljes nevének (vezetéknév, keresztnév) a   honlapon való közzétételéhez; Játékszabályzat a Teleki Nyereményözön elnevezésű játékhoz A Csányi Pincészet ZRt. által a https://nyeremenyozon.telekiborok.hu/ honlapon szervezett Teleki Nyereményözön elnevezésű játék (a továbbiakban:

Részletesebben

Küldj Karikártyát! elnevezésű nyereményjáték Játék- és adatkezelési szabályzata

Küldj Karikártyát! elnevezésű nyereményjáték Játék- és adatkezelési szabályzata Küldj Karikártyát! elnevezésű nyereményjáték Játék- és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója Telenor Magyarország Zrt. Székhely:. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Cégjegyzékszám:13

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője. A promóciós játék elnevezése: "Nyerj stílusosan!" (a továbbiakban: Játék ).

1. A Játék elnevezése, szervezője. A promóciós játék elnevezése: Nyerj stílusosan! (a továbbiakban: Játék ). 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerj stílusosan!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével: Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. (1086 Budapest, Dankó u. 4-8., továbbiakban: Szervező) által Magyarország területén 2019. 03. 18. és 2019. 04. 18. között szervezett AVATAR KIÁLLÍTÁS NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Media Markt Hírlevél Regisztráció elnevezésű játék 2015.06.09-11. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Media Markt Hírlevél Regisztráció elnevezésű játék 2015.06.09-11. JÁTÉKSZABÁLYZAT Media Markt Hírlevél Regisztráció elnevezésű játék 2015.06.09-11. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; adószám: 12172951-2-44) (továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték

8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték 8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A Program szervezője A " 8. Szülinapi Fan Game Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék/Nyereményjáték) szervezője a Penny Market Kft.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Men+Care nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Men+Care nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Dove Men+Care nyereményjáték 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata

Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata Labdarúgó Világbajnokság 2018 országos promóció - online kvíz hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) megnevezése: Ziccer: Nyerjen értékes sorsjegy csomagot foci VB-s kvízjátékunkban!

Részletesebben

Endoscopia Kft. /Borostyán Med-Hotel PROMÓCIÓS JÁTÉKA I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE A játék elnevezése: Év szállása 2018

Endoscopia Kft. /Borostyán Med-Hotel PROMÓCIÓS JÁTÉKA I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE A játék elnevezése: Év szállása 2018 Endoscopia Kft. /Borostyán Med-Hotel PROMÓCIÓS JÁTÉKA I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE A játék elnevezése: Év szállása 2018 nyereményjáték! (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője:

Részletesebben

Hivatalos Részvételi- és Programszabályzat

Hivatalos Részvételi- és Programszabályzat Hivatalos Részvételi- és Programszabályzat I. A Program szervezője Az "Idén az ünnepelt adja az ajándékot! promóció (a továbbiakban: Program) szervezője HENKEL Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE Az Áprilisi nyereményeső elnevezésű Nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció ) szervezője a BUSZESZ

Részletesebben

PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT

PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Játék lebonyolítója a MEEX Agent Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.), (a továbbiakban: Szervező) 1. A Játékban való részvétel

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT EuroFamily nyereményhullám nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT EuroFamily nyereményhullám nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT EuroFamily nyereményhullám nyereményjáték 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127/D, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos) JÁTÉKSZABÁLYZAT Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez. (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolításában közreműködik az Intermedius

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Támogass minket egy egyszerű Facebook megosztással! Facebook játék- és adatkezelési szabályzat

Támogass minket egy egyszerű Facebook megosztással! Facebook játék- és adatkezelési szabályzat Támogass minket egy egyszerű Facebook megosztással! Facebook játék- és adatkezelési szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány (székhely:

Részletesebben

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Fürdőzz a nyereményekben! elnevezésű promóciós játékának hivatalos játékszabályzata 2018

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Fürdőzz a nyereményekben! elnevezésű promóciós játékának hivatalos játékszabályzata 2018 Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Fürdőzz a nyereményekben! elnevezésű promóciós játékának hivatalos játékszabályzata 2018 1. A promóciós játék elnevezése, szervezője: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (székhely: 7815

Részletesebben

1. A Szervező. 2. A Játék résztvevői

1. A Szervező. 2. A Játék résztvevői MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA 1. A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

Szeretnél egy Lenovo táblagépet? Vásárolj FUTTI-t és nyerj!

Szeretnél egy Lenovo táblagépet? Vásárolj FUTTI-t és nyerj! Szeretnél egy Lenovo táblagépet? Vásárolj FUTTI-t és nyerj! NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN,

Részletesebben

TOLNAI NÉPÚJSÁG VB TIPP JÁTÉK 2018 NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

TOLNAI NÉPÚJSÁG VB TIPP JÁTÉK 2018 NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA TOLNAI NÉPÚJSÁG VB TIPP JÁTÉK 2018 NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által meghirdetett 2019. június 4. 0:00 órától 2019. augusztus 31. 24:00

Részletesebben

OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA OHMYDEER SOMOGYI HÍRLAP - NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely:

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja. 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Legyél Te az új Syoss Gloss Sensation arca (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest,

Részletesebben

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Családbarát vízi élmények ajándékba - minden generációnak! elnevezésű promóciós játékának hivatalos játékszabályzata 2018

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Családbarát vízi élmények ajándékba - minden generációnak! elnevezésű promóciós játékának hivatalos játékszabályzata 2018 Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Családbarát vízi élmények ajándékba - minden generációnak! elnevezésű promóciós játékának hivatalos játékszabályzata 2018 1. A promóciós játék elnevezése, szervezője: A Harkányi

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. az Ajándékozz meg egy fesztivált az illatoddal - Rossmann nyereményjátékhoz

JÁTÉKSZABÁLYZAT. az Ajándékozz meg egy fesztivált az illatoddal - Rossmann nyereményjátékhoz JÁTÉKSZABÁLYZAT az Ajándékozz meg egy fesztivált az illatoddal - Rossmann nyereményjátékhoz 1. SZERVEZŐ 1.1 Az Ajándékozz meg egy fesztivált az illatoddal Rossmann nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A promóciós játék elnevezése: "Balcsi with Style!" (a továbbiakban: Játék ).

A promóciós játék elnevezése: Balcsi with Style! (a továbbiakban: Játék ). 1 A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Balcsi with Style!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE KVÍZ ELNEVEZÉSŰ PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE KVÍZ ELNEVEZÉSŰ PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 1. A PROGRAM SZERVEZŐJE HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE KVÍZ ELNEVEZÉSŰ PROGRAM RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A Huawei MediaPad M5 Lite kvíz elnevezésű program ( Program vagy Játék ) szervezője a Huawei Technologies

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

Nyerjen 1 milliót autójával című nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

Nyerjen 1 milliót autójával című nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata A Netrisk.hu Kft. Nyerjen 1 milliót autójával című nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 1. A játék szervezője 2018. 12. 13. 2019. 03. 31. A Nyerjen 1 milliót autójával című nyereményjáték

Részletesebben

A Bubbles Szerencsepercek - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata

A Bubbles Szerencsepercek - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Bubbles Szerencsepercek - promóció részvételi feltételei és játékszabályzata A Bubbles Szerencsepercek promóciót (a továbbiakban: Játék vagy Promóció) Szervezőként a Bubbles International Zrt. (9027

Részletesebben

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - 1 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató

ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - 1 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉK - 1 RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLYZAT Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató Az Európai Utazási Biztosító Zrt. 2018. június 18-tól 2018. július 1-jéig zajló online nyereményjátékának

Részletesebben

Nemzeti Sport Adventi Nyereményjáték 2018 JÁTÉKSZABÁLYZATA NEMZETISPORT.HU

Nemzeti Sport Adventi Nyereményjáték 2018 JÁTÉKSZABÁLYZATA NEMZETISPORT.HU Nemzeti Sport Adventi Nyereményjáték 2018 JÁTÉKSZABÁLYZATA NEMZETISPORT.HU 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Surf-Eurofamily nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Surf-Eurofamily nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Surf-Eurofamily nyereményjáték 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127/D, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban:

Részletesebben

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték megnevezése: Orbit White A nyereményjáték szervezője: Wrigley Hungária Kft. (1025 Budapest, Cseppkő köz 3.)

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Baba Watermelon nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Baba Watermelon nyereményjáték RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Baba Watermelon nyereményjáték 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127/D, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban:

Részletesebben

Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; adószám: 12172951-2-44) (továbbiakban: Szervező) a Facebookon nyereményjátékot

Részletesebben

A megye 7 csodája szavazás 2019 Print Játékszabályzata- Békés Megyei Hírlap

A megye 7 csodája szavazás 2019 Print Játékszabályzata- Békés Megyei Hírlap A megye 7 csodája szavazás 2019 Print Játékszabályzata- Békés Megyei Hírlap 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA A meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks

Részletesebben