Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelete a környezeti zajvédelemről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 46. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kt. 48. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi XLV. törvény 8. (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 85. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartandó, hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényekre; a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre; valamint a közterületen folytatott utcai zenélésre és utcai éneklésre. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: a) a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó gyűlések, politikai rendezvények során végzett tevékenységekre, b) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendezvényekre, c) a vallási tevékenység végzésére, d) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenységek által keltett zajra és rezgésre, e) a közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre, f) műsorszolgáltatás céljából kitelepült rádió felvételre, g) Szilveszter napján, augusztus 20-án, március 15-én és október 23-án tartott rendezvényre. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) hangosító berendezés: minden olyan műszaki berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki (pl. hangszóró, hanghordozó eszközök lejátszó berendezése, műsorközvetítő hangforrás vagy műsorforrás) b) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván; c) műsorzaj: a hangosító berendezésből származó, a környezetet vagy a védendő létesítményt terhelő zaj; 1

2 d) rendezvény: előre meghatározott célból, helyen és időben, szervezett formában megtartandó (különösen szórakoztató, kulturális, karitatív, szabadidős, sportjellegű) összejövetel; e) szakértő: az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009.(XII.21.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelel; f) Szilveszter napján tartott rendezvény: minden olyan rendezvény, amelyet adott év december 31-én 9.00-tól a következő év január 1-jén 6.00-ig terjedő időszakban tartanak meg. g) utcai zenélés: közterületen hangosító berendezés nélkül vagy hangosító berendezéssel, hangszerrel folytatott zenélés, feltéve, hogy ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény fogalmi ismérveibe; h) utcai éneklés: közterületen hangszer nélkül pusztán az emberi hanggal létrehozott tevékenység; i) védendő létesítmény: az olyan épület, helyiség vagy terület, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére avagy munkavégzésre vagy kegyeleti célokat szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell (pl. kórház, rendelőintézet, szociális intézmény, templom bölcsőde, óvoda, iskola, közhivatal, bíróság, egyéb munkavégzést szolgáló hely, szálloda, szálloda jellegű épület, temető). 3. Közterületi rendezvény tartása 3. (1) A közterületen hangosító berendezést igénylő rendezvényt (a továbbiakban: rendezvény) az alábbi időtartamokban szabad tartani: a) az 1. számú zajvédelmi övezetben május 1. és szeptember 30-a közötti időszakban 8.00-tól ig; október 1. és április 30-a között 9.00-tól ig; b) a 2. számú zajvédelmi övezetben május 1. és szeptember 30-a közötti időszakban 9.00-tól ig, október 1. és április 30-a között tól ig; c) a 3. számú zajvédelmi övezetben 9.00-tól ig. (2) A június 1. és szeptember 30. közötti időszakban megrendezésre kerülő, egybefüggően több napon át tartó kulturális rendezvény esetében a rendezvény befejezésének időpontjára a polgármester az adott zajvédelmi övezetbeli időtartamhoz képest eseti túllépést engedélyezhet, melynek mértéke napi 1 óra lehet. (3) Az egyes zajvédelmi övezetek határainak térképi megjelölését a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2

3 (4) Amennyiben a rendezvényt a zajvédelmi övezetek határain kívül eső területen tartják, azon övezet szabályait kell alkalmazni, amely övezethez a legközelebb helyezkedik el. Ha több zajvédelmi övezet található azonos távolságra, úgy a szigorúbb szabályokat támasztó övezet rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) Az igénybe veendő közterületen egy időben más hangosító berendezést igénylő rendezvényt nem lehet tartani. 4. Közterületi rendezvény hangosító berendezéseinek engedélyezése, bejelentése 4. (1) A rendezvény hangosító berendezéseinek használati feltételeit kérelemre a polgármester engedélyezi. A polgármester határozatban dönt a hangosító berendezés használatának feltételeiről és az engedély megadásáról. A határozatot a szervező köteles a rendezvény tartama alatt magánál tartani és ellenőrzés során bemutatni. A határozatot a polgármester tájékoztatásul megküldi a városi rendőrkapitányságnak és a Pécsi Közterület-felügyeletnek. (2) A napi fél óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény esetén a hangosító berendezés üzemeltetését a rendezvény szervezőjének a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal a rendelet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon be kell jelentenie a polgármesternek. (3) A bejelentésről a polgármester a rendelet 5. melléklet szerinti igazolást állít ki a rendezvény szervezőjének. Hiányosan kitöltött formanyomtatvány esetén nem lehet igazolást kiállítani. Az igazolást a szervező köteles a rendezvény tartama alatt magánál tartani és az ellenőrzés során bemutatni. Az igazolás másolatát a polgármester tájékoztatásul megküldi a városi rendőrkapitányságnak és a Pécsi Közterület-felügyeletnek. (4) A hangosító berendezés közterületi használatára irányuló engedélykérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon a rendezvény szervezője a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a polgármesternek. A határidő elmulasztása esetén polgármester az engedélykérelmet elutasíthatja. (5) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a) helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad, a hangszórók és a nézőtér elhelyezkedését, valamint a legközelebbi védendő létesítmények megjelölését, b) a rendelet 4. melléklete szerinti, szakszerűen kitöltött zajvédelmi adatlapot, c) zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvéleményt, amelyből megállapítható a rendezvényen használt hangosító berendezés várható zajkibocsátása. 3

4 (6) Ha a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy a műsorzaj a környéken élők nyugalmát, illetve az érintett védendő létesítmények működését indokolatlanul zavarná, a polgármester a műsorzaj időtartamára, a hangosító berendezés zajkibocsátására vonatkozó korlátozást írhat elő, vagy az engedélykérelmet elutasíthatja. 5. Zajmérési kötelezettség és a hangosító berendezések működtetésének ellenőrzése 5. (1) A hangosító berendezések üzemeltetésre vonatkozó engedélyben foglalt feltételeket a rendezvény szervezője a rendezvény teljes időtartama alatt köteles teljesíteni. Ebben az esetben zaj- és rezgésvédelmi követelmények teljesítését a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által végzett mérésekkel kell igazolni. (2) A zajvédelmi szakértőnek a (1) bekezdés szerinti zajmérésről mérési jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvnek mérési adatokkal alátámasztva kell igazolnia a hangosító berendezés zajkibocsátására, a műsorzaj mértékére az engedélykérelemben megadott zajszintek, illetve a polgármester által a hangosító berendezés zajkibocsátására meghatározott feltételek teljesítését. (3) Ha a zajmérés során a szakértő úgy ítéli meg, hogy a műsorzaj várhatóan nem teljesíti a feltételeket, akkor erről haladéktalanul köteles a rendezvény szervezőjét tájékoztatni, és ennek tényét a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni. Ilyen esetben a rendezvény szervezője azonnal köteles intézkedni az engedélyben előírt feltételek teljesítéséről. (4) A rendezvénytől származó zajra vonatkozó panaszban foglaltak kivizsgálására a polgármester zajvédelmi szakértőt kér fel ellenőrző zajmérésre. Ezen vizsgálat költségét a rendezvény szervezője köteles viselni ha a mérés eredményeként az állapítható meg, hogy, nem teljesülnek az engedélyben meghatározott feltételek vagy a 4. (6) bekezdés szerinti korlátozások, A vizsgálat költségéről és annak viseléséről a polgármester dönt. (5) A polgármester a hangosító berendezés üzemeltetésének a folytatását a helyszínen felfüggesztheti, ha a rendezvény szervezője a hangosító berendezést engedély vagy bejelentés nélkül, vagy az e rendeletben foglalt feltételektől eltérően használja, illetve nem tudja igazolni, hogy a rendezvény időtartama alatt a műsorzaj nem haladja meg az engedélyezett mértéket. 6. Az utcai zenélésre és utcai éneklésre vonatkozó rendelkezések 6. (1) Az utcai zenélésre és utcai éneklésre a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok, valamint e rendeletben foglalt rendelkezések vonatkoznak. 4

5 (2) Az utcai zenélés és utcai éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, valamint a munkahelyen dolgozókat. (3) Egészségügyi intézmények, valamint közhivatalok és a bíróságok homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül, ezen intézmények nyugalmának biztosítása érdekében az utcai zenélés és utcai éneklés munkanapokon 8.00 óra és óra között tilos. (4) A kórházak homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül tilos az utcai zenélés és utcai éneklés. (5) A (3) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki a bíróságok ítélkezési szünetének időtartamára. (6) A tanítási szünet időtartamát kivéve a nevelés-oktatási intézmények homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül hétköznap 8.00 óra és óra közötti időszakban az utcai zenélés és utcai éneklés tilos. 7. A lakosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységek szabályai 7. (1) Magánszemély a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon a háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelületfenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen: motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivágást, a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását kivéve hétköznap 7.00 óra és óra között, szombaton és ünnepnapokon 9.00 óra és óra közötti időtartamban szabad végezni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamokon túl és vasárnapi napokon tilos háztartási tevékenységet kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet folytatni. 8. Szabálysértési rendelkezések 8. (1) Szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható a közterületi rendezvény szervezője, ha a) a hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényt a megengedett időhatárokon túl tartja [3. (1) bekezdés]; b) hangosító berendezést engedély nélkül használ, vagy a hangosító berendezést a polgármester által meghatározott feltételektől eltérően használ [4. (1) bekezdés]; c) a fél órát meg nem haladó időtartamú közterületi rendezvény hangosító berendezéseinek üzemeltetését nem jelenti be [4. (2) bekezdés]; d) nem tesz eleget a polgármester által előírt zajmérési és -ellenőrzési kötelezettségének [5. (1) bekezdés]. 5

6 (2) Szabálysértést követ el, és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a) egészségügyi intézmények, közhivatalok és az ítélkezési szünet időtartamát kivéve a bíróságok homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül munkanapokon 8.00 óra és óra között, továbbá nevelés-oktatási intézmények homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül a tanítási szünet időtartamát kivéve 8.00 óra és óra között, valamint kórházak 50 m-es körzetén belül folytat utcai zenélést vagy utcai éneklést [6. (3) (6) bekezdés]; b) háztartási tevékenységet kielégítő, zajt keltő tevékenységgel kapcsolatos tilalmat megszegi [7. (2) bekezdés] (3) Az (1) bekezdés a) c) pontjaiban és a (2) bekezdésben foglaltak megszegőivel szemben a Pécsi Közterület-felügyelet felügyelője 3 000,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki. 9. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) E rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK irányelvnek, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. (3) Hatályát veszti a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, kereskedelmi és szálláshely szolgáltató létesítményekben használt, továbbá a szabad téren üzemeltetett hangosító berendezések helyi zajvédelmi szabályozásáról szóló 43/2002.( ) számú, valamint az azt módosító 32/2008. (10.15.) önkormányzati rendelet. Dr. Páva Zsolt s.k. polgármester Dr. Lovász István s.k. jegyző Záradék: Megalkotta a Közgyűlés június 23-i ülésén. Kihirdetve: június 27. napján 6

7 2. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez illetékbélyeg helye B E J E L E N T É S közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés üzemeltetéséhez 1. A rendezvény szervezője 1.1. neve: 1.2. cégjegyzékszáma 1 : 1.3. adószáma: 1.4. nyilvántartási száma 2 : címe irányítószám: település:.. utca, házszám:. levelezési címe:. címe:. telefonszáma(i): faxszáma: 1.6. képviseletére jogosult személy neve: lakcíme:... telefon: A rendezvény időpontja kezdete: (év/hónap/nap) : (óra/perc) befejezése: : (év/hónap/nap) : (óra/perc) 1 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén 2 egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről szóló határozat száma vagy nyilvántartási szám 7

8 3. A rendezvény helyszíne közterület, illetve a terület megnevezése, helyrajzi száma: A használandó hangosító berendezés élőzene hangosítással / gépi műsorforrás 3 a hangosító berendezések megnevezése, darabszáma, műszaki adatai A hangosításért felelős személy megnevezése, elérhetősége: neve: lakcíme:... telefon: A tervezett műsor leírása vagy műsorfüzet A bejelentéshez csatolva: o meghatalmazás 4 Kelt, bejelentő aláírása, bélyegző 3 a megfelelő aláhúzandó 4 amennyiben a bejelentő képviselője útján jár el 8

9 3. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez illetékbélyeg helye K É R E L E M közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés engedélyezéséhez Alulírott,.. kérem szíveskedjék engedélyezni a. (közterület, terület megnevezése és helyrajzi száma). (időpont megjelölése év, hónap, nap) tartandó rendezvény hangosító berendezésének használatát. A hangosításért felelős személy megnevezése, elérhetősége: Név: telefon:.. fax:. A kérelemhez csatolva: o helyszínrajz 1 o zajvédelmi adatlap o zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvélemény o meghatalmazás 2 Kelt, kérelmező aláírása, bélyegző 1 ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad, a hangszórók és a nézőtér elhelyezkedését, valamint a legközelebbi védendő létesítmény (lakó-, szállásépület, szociális intézmény, óvoda, iskola, kórház, templom, temető stb.) megjelölését 2 amennyiben a kérelmező meghatalmazott útján jár el 9

10 ZAJVÉDELMI ADATLAP 4. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés engedélyezéséhez 1. A rendezvény szervezője 1.1. neve: 1.2. cégjegyzékszáma 1 : 1.3. adószáma: 1.4. nyilvántartási száma 2 : címe irányítószám: település:.. utca, házszám:. levelezési címe:. címe:. telefonszáma(i): faxszáma: 1.6. képviseletére jogosult személy neve: lakcíme:... telefon: A rendezvény időpontja kezdete: (év/hónap/nap) : (óra/perc) befejezése: : (év/hónap/nap) : (óra/perc) 3. A rendezvény helyszíne közterület, illetve a terület megnevezése, helyrajzi száma: A használandó hangosító berendezés élőzene hangosítással / gépi műsorforrás 3 1 cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén 2 egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről szóló határozat száma vagy nyilvántartási szám 3 a megfelelő aláhúzandó 10

11 a hangosító berendezések megnevezése, darabszáma, műszaki adatai A hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama 6. A tervezett műsor leírása vagy műsorfüzet A várható zajkibocsátás, zajterhelés a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített szakvélemény alapján 7.1. A hangosító berendezés eredő zajkibocsátására jellemző L WAeq (egyenértékű A-hangteljesítményszint) a tervezett műsor időtartamára vonatkoztatva (naponként, ha eltérő): 6:00-22:00 óra közötti időszakban: :00-6:00 óra közötti időszakban: A hangosító berendezés eredő zajkibocsátásától származó, a műsorzajra jellemző egyenértékű A-hangnyomásszint (L Aeq db) a legkedvezőtlenebb helyzetű védendő létesítmény homlokzata előtt 2 m-re, a tervezett műsor időtartamára vonatkoztatva (naponként, ha eltérő) 4 a 6:00-22:00 óra közötti időszakban:... a 22:00-6:00 óra közötti időszakban:... Kelt, kérelmező aláírása 4 Megjegyzés: A zaj- és rezgésvédelmi szakvéleményben valamennyi olyan védendő létesítményt is meg kell határozni, ahol a műsorzaj várhatóan 0 5 db-lel eltér a 7.2 szerinti értékektől. 11

12 5. melléklet a 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez I G A Z O L Á S hangosító berendezés üzemeltetésének bejelentéséről A környezeti zajvédelem helyi szabályozásáról szóló./2011. (VI..) önkormányzati rendelet alapján igazolom., mint a rendezvény szervezőjének, hogy a. hrsz-ú, természetben Pécs,. területen tartandó fantázianevű, napi fél óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény során hangosító berendezés üzemeltetésének tényét bejelentette. A rendezvényszervező székhelye:...település neve,... irányítószám,... utca (tér, út)... szám. A rendezvényszervező cégjegyzékszáma/vállalkozói nyilvántartási száma/bírósági nyilvántartásba vételi száma: A rendezvény időpontja: kezdete: (év/hónap/nap) : (óra/perc) befejezése: : (év/hónap/nap) : (óra/perc) Pécs,... év... hónap... nap. aláírás 12

13 A helyi rendelet tervezetet a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény ában foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: Általános indokolás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének A környezeti zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 37/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez A hangosító berendezések üzemeltetésének szabályait jelenleg a kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, kereskedelmi és szálláshely szolgáltató létesítményekben használt, továbbá a szabad téren üzemeltetett hangosító berendezések helyi zajvédelmi szabályozásáról szóló 43/2002. (06.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) szabályozza. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.), valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XIII.3.) KvVm-Eüm együttes rendelet egy átfogóbb, több területre kiterjedő zajvédelmi szabályozást valósított meg, mint a korábbi jogszabályok. Így olyan terület is a Kormr. szabályozása alá került, amelyet az Ör. szabályoz. Ezen okból kifolyólag, valamint az miatt, hogy az Ör. már közel 8 éve van hatályban, és ez idő alatt még nem került sor a módosítására, elvégzésre került az Ör. felülvizsgálata. A felülvizsgálat célja az volt, hogy a helyi szabályokat összhangba hozzuk a Kormr. szabályaival, és megszüntessük a párhuzamos szabályozást. A vizsgálat során azonban megállapításra került, hogy az Ör. olyan szintű módosítására van szükség, amely miatt az Ör. hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását javasolom, az új rendelet a hatálya pedig a közterületi rendezvények zajforrásaira, valamint az utcai zenélésre és éneklésre terjedne ki. A Kormr. szabályozása határértékhez köthető, meghatározott helyen, rendszeresen folytatott tevékenységekre alkalmazható, a közterületen megtartásra kerülő rendezvények zajvédelmi problémáinak kezelésére azonban nem alkalmas. Többek közt azért sem, mert a hatálya nem terjed ki a közterületi rendezvényekre [Kormr. 1. (2) bekezdés a) pont]. A vonatkozó szabályok megalkotás ezért csak helyi szinten valósítható meg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa több ügyben [OBH 3237/2006; OBH 1004/2007] kifejtett ajánlása értelmében az önkormányzat számára nem csupán lehetőség a közterületi rendezvény(ek)re vonatkozó átfogó szabályozás kialakítása, hanem az Alkotmány 18. -ában, valamint 70/D. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel (egészséges környezethez való jog, valamint a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog), alkotmányos jogokkal összefüggő visszásság veszélyét eredményezi, amennyiben az érintett önkormányzat nem fekteti le a közterületi rendezvény(ek) megtartásának szabályait. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 89. (3) bekezdése értelmében a zajhatárértéket a miniszter az érdekelt miniszterekkel együttesen kiadott rendeletben, vagy rendeletben 13

14 meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság állapítja meg. Az Alkotmánybíróság a 103/2008. (VII. 11.) AB határozatában rámutatott arra, hogy települési önkormányzat képviselő-testülete azonban önálló, új határértékeket nem állapíthat meg, mivel erre a Kt. felhatalmazása alapján csak miniszter rendeletben, vagy egyedi ügyekben a környezetvédelmi hatóság jogosult. Annak azonban nincs akadálya fejti ki a 17/1998. (V.13.) AB határozat indokolása, hogy az önkormányzati rendelet a város vagy község egyes övezeteire (földrajzilag pontosan meghatározott részeire, egyes utcáira, meghatározott objektumok körzetére) vonatkozó tilalmat vagy korlátozást állapítson meg. Ugyanúgy az sem alkotmányellenes, ha az önkormányzati rendelet a helyi lakosság érdekében, ugyancsak egyes övezetekre kiterjedő érvénnyel, szigorúbb korlátozást vagy tilalmat állapít meg, mint azt az országos jogszabály általános érvénnyel tette. Részletes indokolás Az 1. -hoz A javaslat a rendelet tárgyi hatályáról rendelkezik, azaz arról, hogy a rendeletben foglalt szabályokat a közterületi rendezvényekre, valamint az utcai éneklésre és utcai zenélésre kell alkalmazni. A 2. -hoz A rendeletben használt fogalmak definícióját tartalmazza ezen szakasz a jogértelmezési viták kiküszöbölése és az egységes joggyakorlat megvalósítása érdekében. A 3. -hoz A közterületi rendezvények térbeli és időbeli megtartásának kereteit adja meg. Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe három zajvédelmi övezetre kerülne felosztásra. A területi felosztás alapját a városban 2009-ben és 2010-ben közterületen megtartott rendezvények helyszínei és időtartamai adták, ezen adatok mellett figyelembe vételre kerültek a zajtól védendő létesítmények elhelyezkedései is. Az övezetek térképi megjelenítését a rendelet melléklete tartalmazza. A 4. -hoz A rendezvény hangosító berendezéseinek használati feltételeit kérelemre önkormányzati hatósági jogkörben eljárva a polgármester engedélyezné. A rendezvények által okozott zaj mértéke gyakran meghaladja a vonatkozó határértéket, megtartásukhoz azonban társadalmi és gazdasági igény is fűződik. Így kötelezően betartandó, egységes határértékeket nem írna elő a rendelet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bármilyen hangosan lehet majd a jövőben közterületen mindennemű zajvédelmi korlátozás (db) nélkül hangosító berendezést üzemeltetni. Ugyanis a fél óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvények esetében zajvédelmi szakértő fogja meghatározni minden egyes helyszínen a központi zajkibocsájtási szabályozásnak megfelelően az adott hely akkusztikai viszonyai, a tapasztalatok valamint a környékbeli védendő létesítmények száma és távolsága alapján a betartandó határértékeket (db). A zajvédelmi szakértő által 14

15 meghatározott határértékek a rendezvény szervezőjének be kell tartania, mert ezek az értékek a határozatba belefoglalásra kerülnének. A fél óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény esetén a hangosító berendezés üzemeltetését a rendezvény szervezőjének a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kellene bejelentenie az erre rendszeresített formanyomtatványon, a bejelentésről pedig amennyiben az hiánytalan egy igazolás kerülne kiállításra. Ezen igazolás birtokában lehetne csak üzemeltetni a hangosító berendezést. A bejelentési eljárás alapja, hogy az ilyen rövid időtartamú rendezvények esetén nem indokolt engedélyezési eljárást lefolytatni, hiszen nem járnak jelentős zaj okozással, így zajvédelmi szakértő közreműködése sem szükséges. Ellenben szükség van arra, hogy ezek a rendezvények is a hatóságok tudomására jussanak. Az 5. -hoz Amennyiben a rendelkezésre álló adatok és a szakértő által készített szakvéleményben rögzítettek ezt indokolják, úgy az engedély feltételeként zaj- és rezgésvédelmi szakértő által a rendezvény időtartama alatt elvégzendő zajmérési és -ellenőrzési kötelezettséget lenne előírható a rendezvény szervezője részére. Amennyiben a rendezvény szervezője a hangosító berendezést engedély vagy bejelentés nélkül használja - azon túl, hogy a cselekménye szabálysértést képez -, úgy a polgármester a hangosító berendezés használatának jogtalan folytatását a helyszínen felfüggesztheti. Ezen túlmenően a jogtalan használat további folytatását hivatott megakadályozni a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 33. (2) bekezés f) pontja is, amelynek értelmében aki a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja azt a rendőrség előállíthatja. A 6. -hoz A város közterein és utcáin a jó idő beköszöntével egyre több utcai zenész és utcai énekes jelenik meg, akik kétséget kizáróan hozzátartoznak a kulturális főváros mindennapi életéhez és jelenlétükkel hozzájárulnak a pezsgő városi élethez. Azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy bár ezen tevékenység üdítően hathat a járókelőkre és az ide látogató turisták számára, ellenben a munkaidő alatt a munkájukat végző emberek tevékenységét, valamint az egészségügyi intézményekben a betegek nyugalmát és a nevelési-oktatási intézményekben a tanítást zavarhatja. A javaslat értelmében tehát az utcai zenéléstől és utcai énekléstől munkaidőben reggel 8.00 és délután óra közötti időtartamban a nevelési-oktatási, egészségügyi intézmények, valamint közhivatalok és a bíróságok 50 m-es körzetén belül tartózkodni kell. A 7. - hoz A lakosság nyugalmának és pihenésének biztosítása érdekében ezen rendelkezés határozza meg azt, hogy hétköznapokon valamint a hétvégén magánszemély az ingatlanán kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, milyen időtartamokban végezhet. 15

16 A 8. -hoz A rendeletben foglalt szabályok megszegéséhez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények, azaz a szankciók meghatározása e szakaszban történik. A szabálysértőkkel szemben pénzbírság és helyszíni bírság kiszabására kerülhet sor. A 9. -hoz Ez a rendelkezés a rendelet hatályba lépéséről, valamint a hatályon kívül helyezni kívánt, a környezeti zajvédelem korábbi szabályain nyugvó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és az Európai Unió jogának való megfelelésről rendelkezik. 16

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 24/2005. (VI. 13.) 1 RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ 52/2005. (X. 28.) 2, A 17/2006. (IV. 7.) 3, A 27/2009. (VI. 25.) 4, A 42/2009.

Részletesebben

14/2005. (IV.19) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról. I. fejezet

14/2005. (IV.19) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról. I. fejezet 4/2005. (IV.9) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. -ában és a 110. (7) bekezdésének

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a 4-es metró építésével

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-673/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-673/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-673/2012. számú ügyben Előadó: dr. Friedrich Ábel Az eljárás megindítása A panaszos az érintett társasház nevében a hódmezővásárhelyi autóbusz-pályaudvar zaj-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) ök. sz. rendelet módosítására

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Környezetvédelem szabályairól 28/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (Egységes szerkezetben

Részletesebben