CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod"

Átírás

1 kitsound.co.uk EN Please recycle this packaging responsibly PL Prosimy o właściwy recykling tego opakowania HU Kérjük, hasznosítsa újra a csomagolást CZ Recyklujte toto balení šetrně SK Obal zodpovedne recyklujte PL Nie wyrzucać baterii litowo-jonowych do ogólnych śmieci. Prosimy o ich zwrot do odpowiednich punktów zbioru HU A Lítium-ion elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. Kérjük, juttassa el az akkumulátorokat egy újrahasznosító gyűjtőhelyre CZ Nelikvidujte lithium-iontové baterie spolu s komunálním odpadem. Zaneste je do sběrného dvora SK Lítium-iónové batérie nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ich na zbernom mieste určenom na recyklovanie batérií CADET WIRELESS speaker Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod JB / Made in China. KitSound 2013 Christchurch, Dorset. BH23 4FL

2 We are craftspeople. We are musicians. We are KitSound And we all commit ourselves to achieving one shared goal: Bringing people closer to their music. By truly understanding music we stay true to its craft. Pure, rich, incredible sound. We ll settle for nothing less.

3 At KS we believe your music deserves to be showcased on great quality products that don t cost the earth. We might not all share the same taste in music (the ferocious disputes on music forums prove that), but whether it s Irish folk, death metal or any number of obscure genres which seem to be multiplying by the minute, the artists responsible for connecting with you through their craft have bared their souls to do so. And we think that s worth celebrating.

4 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Please read this manual carefully before use. Box contents KS Cadet wireless speaker Micro USB to 3.5 mm auxiliary cable Micro USB charging/data cable User manual 2 1 LED Functions 1. Power/Mode with LED indicator 2. Answer/End call 3. Vol /Previous track 4. Vol+/Next track 5. Play/Pause 6. Micro SD card slot 7. Reset button 8. Micro USB charge/data port

5 First time charging the battery The unit has a built-in rechargeable lithium battery. Connect the micro USB end of the USB power cable into the micro USB charging port on the Cadet. Connect the other end to a PC USB port or USB mains charger. The battery will start charging. Note: It takes approx. 4 hours to fully charge the battery Whilst charging, the Power LED will pulsate red When fully charged, the Power LED will turn off A fully charged unit has up to 6 hours of playback time You can charge and play music at the same time Pairing the speaker to your device Before you can use the speaker via Bluetooth, it will need to be paired to your device. To do this: 1. press and hold the Power/Mode button for 4 seconds and the LED will slowly flash blue 2. Turn your device s Bluetooth ON and search for new devices 3. When the Cadet appears in the list, select it and if asked for a pass code, enter The Bluetooth LED will turn solid and you will hear a tone to signify the speaker is connected to your device To pair additional devices to the speaker, first make sure the Bluetooth is turned off on any devices that have already been paired to the speaker. Then follow the above instructions from step

6 Using the speaker Bluetooth (Vol+) press and hold the button on the speaker (Vol ) press and hold the on the speaker (Play/Pause) press the Play/Pause button (May not work on all devices) (Next track) Quick press the button (Previous track) Quick press the button Note: All of the above functions can also be controlled on the device being used. Micro SD card Firstly, you will need to prepare a micro SD card before use in the Cadet. The Cadet supports micro SD cards from 4 GB to 32 GB in size. To prepare the micro SD card: 1. With the Cadet turned off, insert your micro SD card into the micro SD slot 2. Connect the Cadet to your PC using the micro USB cable 3. Open Computer then right click on the Removable disk 4. Click Format 5. Make sure the file system is set to FAT32 then click Restore device defaults followed by Format 6. Once formatted, copy your music to the Removable disk ensuring it is in a compatible format (see specifications) 7. Remove the micro USB cable from the Cadet and turn the Cadet on 8. The Cadet will start in Bluetooth mode. Press the Power/Mode button and after 4 seconds you will hear 3 beeps 9. Music will automatically start playing For track/volume control, it is the same as it is for Bluetooth mode

7 Aux Use the micro USB to 3.5 mm aux cable to connect the speaker through the micro USB charge/data port. Once the cable is connected to the Cadet and your device, to enable aux mode: 1. With the Cadet in Bluetooth mode, press the Power/Mode button 2. If there isn t a micro SD card in the Cadet, the Cadet will beep twice and the LED will be solid red and blue indicating it is in aux mode 3. If a micro SD card is in the Cadet, you will need to press the Power/Mode button twice to get to aux mode 4. Once in aux mode, music played from your device will be heard through the Cadet Note: Volume is controlled on both the Cadet and the device. The Play/Pause button becomes a mute button. Play/Pause and Next track/ Previous track functions can only be controlled on the device. PLEASE NOTE: Your device will have an internal amplifier and if it is playing digital files like MP3s it will also have an integrated DAC (Digital Audio Converter). If you turn up the volume to 100%, your device will be sending distorted signals to the Cadet. To avoid this and to get the best sound quality from the speaker, we recommend that you do not run your device any higher than 95% volume. Hands-free (Bluetooth mode only) When you have an incoming call, the music will pause and the speaker will play a ring tone. To answer the call To end the call press the Answer/End call button once press Answer/End call button once 12 13

8 Care for your Cadet Please DON T: Get the Cadet wet Drop the Cadet as this will invalidate your warranty Open up the Cadet. There are no user serviceable parts inside Expose the Cadet to extreme temperatures or rapid changes of hot to cold or vice versa Please DO: Clean the Cadet with a soft dry cloth and no detergents Battery warning This product has an embedded, non-replaceable battery, which is designed to last the lifetime of the product. Do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. Specifications Bluetooth V2.1 Bluetooth Range up to 10 m Inputs Bluetooth, aux and micro SD Output RMS 3 4 ohm Play time up to 8 hours Frequency Response 100 Hz 20 KHz Micro SD card size 4 GB 32 GB Compatible music formats APE, FLAC, WAV, WMA and MP3 Product size H77.5 x W85 x D46 (mm) Product weight 200 g Troubleshooting We hope you ve now got all the information you need to get started, but if you re having problems with anything, please feel free to contact us at: We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development

9 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użycia. Zawartość pudełka Głośnik bezprzewodowy KS Cadet Kabel Micro USB 3,5 mm AUX Kabel ładowania/danych Micro USB Instrukcja obsługi 2 1 LED Funkcje 1. Włącznik/Tryb ze wskaźnikiem LED 2. Odbiór/Kończenie rozmowy 3. Gł /Poprzedni utwór 4. Gł +/Następny utwór 5. Odtwarzanie/Pauza 6. Gniazdo kart Micro SD 7. Przycisk reset 8. Gniazdo Micro USB ładowania/danych

10 Pierwsze ładowanie baterii Głośnik posiada wbudowaną baterię litową wielokrotnego ładowania. Podłącz koniec micro USB kabla ładowania do gniazda micro USB głośnika Cadet. Podłącz drugi koniec do gniazda USB komputera lub ładowarki sieciowej USB. Rozpocznie się ładowanie baterii. Uwaga: Pełne naładowanie baterii może trwać do 4 godzin W czasie ładowania wskaźnik LED zasilania będzie pulsował na czerwono Gdy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik LED zgaśnie W pełni naładowana głośnik może odtwarzać muzykę przez 6 godzin Można równocześnie odtwarzać muzykę oraz ładować urządzenie Parowanie głośnika z twoim urządzeniem Zanim będzie możliwe korzystanie z głośnika przez Bluetooth, będzie potrzebne jego uprzednie sparowanie z twoim urządzeniem. Aby tego dokonać: 1. Wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk Włącznik/Tryb, a wskaźniki LED zacznie powoli migać na niebiesko 2. Włącz moduł Bluetooth w swoim urządzeniu i wyszukaj nowe urządzenia 3. Gdy Cadet pojawi się na liście, wybierz go, a zapytany o kod dostępu podaj Wskaźnik LED zapali się na stałe a dodatkowo usłyszysz ton dźwiękowy sygnalizujący połączenie głośnika z urządzeniem Aby sparować z głośnikiem dodatkowe urządzenia najpierw upewnij się, że moduły Bluetooth już sparowanych urządzeń są wyłączone. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami zaczynając od kroku

11 Korzystanie z głośnika Bluetooth (Gł. +) Wciśnij i przytrzymaj przycisk na głośniku (Gł. ) Wciśnij i przytrzymaj przycisk na głośniku (Odtwarzanie/Pauza) Wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza. (Może nie działać ze wszystkimi urządzeniami) (Następny utwór) Wciśnij szybko przycisk (Poprzedni utwór) Wciśnij szybko przycisk Uwaga: Wszystkie te funkcje można także obsługiwać z poziomu właśnie używanego urządzenia. Karta Micro SD Na początek wymagane będzie przygotowanie karty micro SD do użycia z głośnikiem Cadet. Cadet obsługuje karty micro SD o pojemności od 4 GB do 32 GB. Aby przygotować kartę micro SD: 1. Gdy głośnik będzie wyłączony, wsuń kartę micro SD do gniazda kart micro SD 2. Podłącz głośnik do komputera używając kabla micro USB 3. Otwórz Komputer, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na Dysk wymienny 4. Wybierz Formatuj 5. Upewnij się, że wybrany system plików to FAT32, a następnie kliknij w Przywróć ustawienia domyślne oraz Formatuj 6. Po sformatowaniu skopiuj swoją muzykę na Dysk wymienny upewniając się, że jest ona w kompatybilnym formacie (patrz specyfikacja) 7. Odłącz kabel micro USB od głośnika, a następnie go uruchom 8. Cadet rozstanie uruchomiony w trybie Bluetooth. Wciśnij przycisk Włącznik/Tryb, a po 4 sekundach usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe 9. Muzyka zacznie być odtwarzania automatycznie Obsługa zmiany utworu lub głośności jest taka sama, jak w trybie Bluetooth

12 Aux Użyj kabla micro USB - 3,5 mm AUX, aby podłączyć głośnik z użyciem gniazda USB ładowania/danych. Aby uruchomić tryb AUX, gdy kabel jest już podłączony do głośnika i twojego urządzenia: 1. Gdy Cadet jest w trybie Bluetooth, wciśnij przycisk Włącznik/Tryb 2. Jeśli w gnieździe micro SD głośnika nie ma żadnej karty, to wyda on dwa dźwięki, a wskaźnik LED zapali się na czerwono i niebiesko, wskazując na tryb AUX 3. Jeśli w głośniku jest karta micro SD, to aby przejść do trybu AUX należy dwukrotnie wcisnąć przycisk Włącznik/Tryb 4. W trybie AUX muzyka odtwarzana na urządzeniu będzie słyszalna z głośnika UWAGA: Twoje urządzenie będzie posiadać wewnętrzny wzmacniacz i jeśli odtwarza pliki cyfrowe, takie jak MP3, to będzie też posiadało zintegrowany system DAC (Przetwornik dźwięku cyfrowego). Jeśli zwiększysz głośność do 100%, to posiadane urządzenie będzie przesyłać do Cadet sygnały zniekształcone. Aby temu zapobiec i uzyskać jak najwyższą jakość dźwięku, zalecamy używanie głośności nie wyższej niż 95% maksimum. Zestaw głośnomówiący (tylko w trybie Bluetooth) W przypadku rozmowy przychodzącej muzyka zostaje spauzowana, a głośnik odtwarza dzwonek telefonu. Uwaga: Głośność można regulować zarówno z poziomu urządzenia, jak i głośnika. Przycisk Odtwarzanie/Pauza działa jak przycisk wyciszania. Funkcje Odtwarzanie/Pauza oraz Następny/Poprzedni utwór mogą być używane wyłącznie z poziomu urządzenia. Aby odebrać telefon: Aby zakończyć rozmowę: Wciśnij raz przycisk Odbieranie/ Kończenie rozmowy Wciśnij raz przycisk Odbieranie/ Kończenie rozmowy 22 23

13 Dbanie o głośnik Cadet Prosimy NIE: Moczyć Cadet Upuszczać Cadet, ponieważ unieważni to gwarancję Otwierać obudowy Cadet. Nie ma możliwości samodzielnej naprawy Narażać Cadet na działanie ekstremalnych temperatur lub gwałtownej ich zmiany Prosimy: Czyścić Cadet przy użyciu miękkiej i suchej ściereczki Ostrzeżenie związane z baterią Produkt posiada wbudowaną, niewymienialną baterię, którą jest zaprojektowana do działania przez pełen okres żywotności produktu. Prosimy nie próbować rozbierania produktu ani demontażu baterii, ponieważ może to doprowadzić do skaleczeń lub uszkodzenia produktu. Specyfikacje: Bluetooth V2.1 Zasięg Bluetooth do 10 m Wejścia Bluetooth, AUX oraz micro SD Moc RMS 3 4 ohm Czas działania do 8 godzin Pasmo przenoszenia 100 Hz 20 KHz Karta rozmiaru micro SD 4 GB 32 GB Kompatybilne formaty muzyki APE, FLAC, WAV, WMA oraz MP3 Wielkość produktu W77,5 x S85 x G46 (mm) Waga produktu 200 g Usuwanie problemów Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj wszelkie informacje, jakich możesz potrzebować, ale w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem: Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z ewentualnych drobnych niespójności niniejszej instrukcji - mogą one powstawać w wyniku stałego udoskonalania i rozwoju produktu

14 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. A doboz tartalma KS Cadet vezeték nélküli hangszóró Micro USB 3,5 mm-es kiegészítő kábel Micro USB töltő- és adatkábel Felhasználói útmutató 2 1 LED Funkciók 1. Táp/Üzemmód LED jelzővel 2. Hívás fogadása/befejezése 3. Hangerő /Előző szám 4. Hangerő +/Következő szám 5. Lejátszás/Szünet 6. Micro SD-kártya nyílás 7. Alaphelyzet gomb 8. Micro USB töltő- és adatport

15 Az akkumulátor első feltöltése A készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. Az USB tápkábel micro USB végét csatlakoztassa a Cadet micro USB töltőportjához. A kábel másik végét csatlakoztassa egy számítógép USB-portjához vagy egy hálózati USB-töltőhöz. A töltés megkezdődik. Megjegyzés: Akár 4 órát is igénybe vehet, mielőtt teljesen feltöltődne Töltés közben a Táp LED vörös színben villog Ha a készülék teljesen feltöltődött, a Táp LED kialszik A teljesen feltöltött egység akár 6 órányi lejátszásra is alkalmas Töltés közben zenét is hallgathat Hangszóró párosítása a készülékkel Mielőtt használni kezdené a hangszóróját Bluetooth-on keresztül, először párosítania kell a készülékkel. Ehhez: 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a Táp/Üzemmód gombot 4 másodpercre. Ekkor a LED kék színben lassan villog. 2. Kapcsolja be a készülékén a Bluetooth funkciót, és keressen új eszközöket 3. Amikor a listában megjelenik a Cadet, válassza ki, és ha a készülék jelszót kér, írja be a 0000 kódot 4. A Bluetooth LED ekkor folyamatos fénnyel kezd világítani, és egy hangjelzés hallható, amely azt jelzi, hogy a hangszóró csatlakozott a készülékhez Ha a hangszóróval további készülékeket szeretne párosítani, először kapcsolja ki a Bluetooth funkciót minden olyan készüléken, amelyet már párosított a hangszóróval. Majd ismételje meg a fenti műveleteket az 1. lépéstől kezdve

16 A hangszóró használata Bluetooth (Hangerő +) Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a hangszórón (Hangerő -) Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a hangszórón (Lejátszás/Szünet) Nyomja le és tartsa lenyomva a Lejátszás/ Szünet gombot. (Lehet, hogy nem minden készüléken működik) (Következő szám) Nyomja le röviden a gombot (Előző szám) Nyomja le röviden a gombot Megjegyzés: A fenti funkciók mindegyike szabályozható a használt készüléken is. Micro SD-kártya Mielőtt egy micro SD-kártyát a Cadetben használna, azt elő kell készítenie. A Cadet 4 GB és 32 GB közti méretű micro SD kártyákat támogat. A micro SD kártya előkészítése: 1. Kapcsolja ki a Cadetet, és helyezze be a micro SD-kártyát a micro SD-kártya nyílásába 2. Csatlakoztassa a Cadetet a számítógéphez egy micro USB-kábel segítségével 3. Nyissa meg a Számítógép mappát, majd jobb gombbal kattintson a Cserélhető lemez elemre 4. Kattintson a Formázás parancsra 5. Ellenőrizze, hogy a fájlrendszer FAT32 értékre van-e állítva, és kattintson az Eszköz alapértelmezéseinek visszaállítása gombra, majd az Indítás gombra 6. Ha a formázás befejeződött, másolja zenéit a Cserélhető lemez meghajtóra, ügyelve rá, hogy azok formátuma kompatibilis legyen (lásd a műszaki adatokat) 7. Húzza ki a micro USB-kábelt a Cadetből, majd kapcsolja be a Cadetet 8. A Cadet Bluetooth módban elindul. Nyomja meg a Táp/ Üzemmód gombot, és 4 másodperc elteltével 3 sípszót hall 9. A zenelejátszás automatikusan elindul A zeneszámok és a hangerő vezérlése ugyanúgy történik, mint Bluetooth üzemmódban

17 Kiegészítő mód A micro USB 3,5 mm-es kiegészítő kábel segítségével a hangszórót a micro USB töltő-/adatporton keresztül csatlakoztathatja. Miután a kábelt csatlakoztatta a Cadethez és a készülékhez, a következő módon engedélyezheti a kiegészítő módot: 1. Ha a Cadet Bluetooth módban van, nyomja meg a Táp/Üzemmód gombot 2. Ha a Cadetben nincs micro SD-kártya, a Cadet két sípszót ad, és a LED folyamatos vörös és kék fénnyel világít, jelezve, hogy kiegészítő módban van 3. Ha a Cadetben van micro SD, kétszer meg kell nyomnia a Táp/Üzemmód gombot a kiegészítő mód bekapcsolásához 4. Ha kiegészítő módban van, a készüléken lejátszott zene a Cadeten keresztül fog megszólalni Megjegyzés: A hangerő a Cadeten és a készüléken is szabályozható. A Lejátszás/Szünet gomb némítás gombbá változik. A Lejátszás/ Szünet és a Következő szám/előző szám funkciók csak a készülékről vezérelhetők. FIGYELEM: A készülék beépített erősítővel rendelkezik, ha olyan digitális fájlokat játszanak le vele, mint az MP3, akkor működésbe lép az integrált DAC (digitális hangátalakító). 100%-os hangerőnél a készülék torz jeleket küld a Cadet-nak. Ennek elkerüléséhez, a legjobb hangminőség elérése érdekében azt javasoljuk, hogy ne állítsa 95%-nál hangosabbra készülékét. Kihangosító (csak Bluetooth módban) Ha bejövő hívása van, a zenelejátszás megszakad, és a hangszóró egy csengőhangot játszik le. Hívásfogadás: Hívás befejezése: Nyomja meg egyszer a Hívásfogadás/ Hívás befejezése gombot Nyomja meg egyszer a Hívásfogadás/ Hívás befejezése gombot 32 33

18 Vigyázzon Cadetjére NE tegye a következőket: Ne tegye ki a Cadetet nedvességnek Ne ejtse le a Cadet, mert az érvényteleníti a garanciát Ne nyissa fel a Cadetet. Az nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket Ne tegye ki az Cadet fejhallgatót szélsőséges hőmérsékletnek vagy gyors hőmérsékletváltozásnak TEGYE a következőt: Tisztítsa az Cadet fejhallgatót puha, száraz ruhával, de na használjon tisztítószereket Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés Ez a termék beépített, nem eltávolítható akkumulátort tartalmaz, melyet a termék teljes élettartamára terveztek. Ne próbálja felnyitni a terméket vagy eltávolítani az akkumulátort, mert ez sérülést okozhat, és kárt tehet a termékben. Műszaki adatok: Bluetooth V2.1 Bluetooth tartomány Bemenetek Kimenő RMS Lejátszási idő Frekvenciaválasz Micro SD-kártya mérete Kompatibilis zeneformátumok Termékméretek Termék súlya Hibaelhárítás 10 m-ig Bluetooth, kiegészítő és micro SD 3 4 ohm legfeljebb 8 óra 100 Hz 20 KHz 4 GB 32 GB APE, FLAC, WAV, WMA és MP3 M77,5 x Sz85 x V46 (mm) 200 g Reméljük, hogy minden szükséges információt megtalált a készülék használatához, ha esetleg problémája merül fel, kérjük, keressen fel minket az alábbi címen: Elnézést kérünk minden esetleges kényelmetlenségért, ha az útmutatóban kisebb eltérések találhatók. Ezek a termék időközbeni fejlesztésének következményei

19 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Před použitím si tuto příručku důkladně přečtěte. Obsah balení Bezdrátový reproduktor KS Cadet Kabel Micro USB na 3,5 mm jack Nabíjecí/datový kabel Micro USB Uživatelská příručka 2 1 LED Funkce 1. LED ukazatel napájení/režimu 2. Přijetí/ukončení hovoru 3. Hlasitost -/Předchozí stopa 4. Hlasitost +/Další stopa 5. Přehrát/pozastavit 6. Slot pro kartu Micro SD 7. Tlačítko Reset 8. Nabíjecí/datový port Micro USB

20 První nabití baterie Jednotka je vybavena vestavěnou nabíjecí lithiovou baterií. Zapojte konektor Micro USB napájecího kabelu USB do nabíjecího portu Micro USB na reproduktoru Cadet. Druhý konec kabelu zapojte do portu USB svého počítače nebo do síťové nabíječky s konektorem USB. Baterie se začne nabíjet. Poznámka: Plné nabití baterie trvá přibližně 4 hodiny Během nabíjení bude červeně pulzovat LED ukazatel napájení Jakmile je nabíjení dokončeno, LED ukazatel napájení zhasne Plně nabitá baterie vydrží přehrávat až 6 hodin Lze zároveň nabíjet a přehrávat hudbu Párování reproduktoru se zařízením Reproduktor je třeba se zařízením spárovat. Teprve poté je možné využívat funkci Bluetooth. Postup: 1. Stiskněte tlačítko napájení/režimu a podržte jej po dobu 4 sekund. LED ukazatel bude pomalu blikat modře 2. Zapněte na svém zařízení funkci Bluetooth a vyhledejte nová zařízení 3. Jakmile se v seznamu zobrazí reproduktor Cadet, vyberte jej. Je-li vyžadováno heslo, zadejte hodnotu LED ukazatel Bluetooth bude souvisle svítit a ozve se tón značící, že reproduktor byl úspěšně připojen k zařízení Chcete-li s reproduktorem spárovat další zařízení, nejprve se ujistěte, že je funkce Bluetooth vypnutá na všech zařízeních, které byly s reproduktorem spárované již dříve. Poté postupujte dle pokynů z kroku

21 Používání reproduktoru Funkce Bluetooth (Hlasitost +) Stiskněte a podržte tlačítko na reproduktoru (Hlasitost -) Stiskněte a podržte tlačítko na reproduktoru (Přehrát/pozastavit) Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (nemusí fungovat ech zařízeních) (Následující stopa) Rychle stiskněte tlačítko (Předchozí stopa) Rychle stiskněte tlačítko Poznámka: Všechny výše uvedené funkce lze ovládat také na používaném zařízení. Karta Micro SD Před použitím reproduktoru Cadet si nejprve připravte kartu Micro SD. Reproduktor Cadet podporuje karty Micro SD velikosti 4 GB až 32 GB. Příprava karty Micro SD: 1. Vypněte reproduktor Cadet a vložte kartu Micro SD do slotu Micro SD reproduktoru 2. Připojte reproduktor Cadet ke svému PC pomocí kabelu s konektorem Micro USB 3. Otevřete složku Počítač a pravým tlačítkem myši klikněte na možnost Vyměnitelný disk 4. Klikněte na možnost Formátovat 5. Ujistěte se, že systém souborů je nastaven na FAT 32, poté klikněte na Obnovit výchozí nastavení a na Formátovat 6. Jakmile je formátování dokončeno, zkopírujte svou hudbu z vyměnitelného disku a ujistěte se, že je uložena v kompatibilním formátu (viz specifikace) 7. Odpojte kabel Micro USB z reproduktoru Cadet a reproduktor zapněte 8. Reproduktor Cadet se spustí v režimu Bluetooth. Stiskněte tlačítko napájení/režimu a po 4 sekundách se ozvou 3 pípnutí 9. Hudba začne automaticky hrát Ovládání hlasitosti/skladeb funguje stejně jako v režimu Bluetooth

22 Aux Kabel s konektory Micro USB na 3,5 mm připojte do napájecího/ datového portu Micro USB. Jakmile je kabel připojen k reproduktoru Cadet a vašemu zařízení, povolte režim Aux: 1. V režimu Bluetooth stiskněte na reproduktoru Cadet tlačítko napájení/režimu 2. Jestliže v reproduktoru není karta Micro SD, reproduktor dvakrát zapípá a LED budou svítit červeně a modře, což značí, že je aktivní režim Aux 3. Jestliže v reproduktoru karta Micro SD je, budete muset dvojím stiskem tlačítka napájení/režimu aktivovat režim Aux 4. V režimu Aux půjde hudba přehrávaná na vašem zařízení slyšet skrze reproduktor Cadet UPOZORNĚNÍ: Zařízení jsou vybavena interním zesilovačem a pokud přehráváte digitální soubory jako například MP3 také integrovaným digitálně-analogovým převodníkem (DAC). Nastavíte-li hlasitost na úroveň 100 %, bude zařízení odesílat do reproduktoru Cadet zkreslené signály. Doporučujeme proto nastavovat hlasitost zařízení maximálně na 95 %, aby ke zkreslení nedocházelo a aby byla zajištěna co nejlepší kvalita zvuku z reproduktoru. Hands-free (pouze režim Bluetooth) V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby pozastaví a reproduktor přehraje vyzváněcí tón. Poznámka: Hlasitost lze ovládat jak na reproduktoru Cadet, tak přímo na zařízení. Z tlačítka Přehrát/Pozastavit se stane tlačítko ztišení. Funkce Přehrát/ Pozastavit a Další/Předchozí stopa lze ovládat pouze ze zařízení. Přijetí hovoru: Ukončení hovoru: Stiskněte jednou tlačítko Přijetí/ukončení hovoru Stiskněte jednou tlačítko Přijetí/ukončení hovoru 42 43

23 Péče o reproduktor Cadet NIKDY: Reproduktor Cadet nenechte navlhnout/namočit Neupusťte reproduktor Cadet na zem, došlo by totiž k zrušení záruky Neotvírejte reproduktor Cadet. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části Nevystavujte reproduktor Cadet extrémním teplotám či náhlým teplotním změnám VŽDY: Čistěte reproduktor Cadet pouze suchým měkkým hadříkem bez čisticích prostředků. Varování týkající se baterie V tomto produktu je vestavěna nevyměnitelná baterie, která je navržena tak, aby vydržela po celou dobu životnosti produktu. Nepokoušejte se produkt otevřít a baterii odstranit. Mohlo by dojít k újmě na zdraví a poškození produktu. Specifikace: Funkce Bluetooth V 2.1 Dosah funkce Bluetooth Vstupy Výstupní výkon RMS Doba přehrávání Kmitočtová charakteristika Velikost karty Micro SD Kompatibilní hudební formáty Rozměry produktu Hmotnost produktu Řešení problémů až 10 m Bluetooth, Aux a Micro SD 3 W při 4 Ω Až 8 hodin 100 Hz 20 KHz 4 GB 32 GB APE, FLAC, WAV, WMA a MP3 V 77,5 x Š 85 x H 46 (mm) 200 g Doufáme, že nyní máte veškeré potřebné informace. Pokud byste však měli s čímkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat na adrese: Omlouváme se za jakékoli potíže způsobené mírnými nepřesnostmi v tomto návodu, které jsou způsobeny vlivem neustálého vyvíjení a vylepšování výrobku

24 English / Polski / Magyar / Čeština / Slovenčina Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Obsah balenia Bezdrôtový reproduktor KS Cadet Kábel Micro USB 3,5 mm AUX Nabíjací/dátový kábel Micro USB Návod na používanie 2 1 LED Funkcie 1. Napájanie/režim s LED kontrolkou 2. Prijať/Ukončiť hovor 3. Zníženie hlasitosti/predchádzajúca skladba 4. Zvýšenie hlasitosti/nasledujúca skladba 5. Prehrať/pauza 6. Zásuvka na kartu Micro SD 7. Tlačidlo Reset 8. Nabíjací/dátový port Micro USB

25 Prvé nabíjanie batérie Prístroj má zabudovanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Zapojte micro USB koniec napájacieho USB kábla do nabíjacieho portu micro USB na reproduktore Cadet. Druhý koniec zapojte od USB portu na počítači alebo sieťovej US nabíjačke. Batéria sa začne nabíjať. Poznámka: Úplné nabitie batérie trvá asi 4 hodiny Počas nabíjania bliká červená LED kontrolka napájania Po úplnom nabití LED kontrolka napájania zhasne Plne nabitá jednotka dokáže prehrávať asi 6 hodín Môžete súčasne nabíjať aj prehrávať hudbu Párovanie reproduktora so zariadením Pred použitím reproduktora cez Bluetooth je potrebné spárovať so zariadením. Postupujte takto: 1. Stlačte a 4 sekundy podržte tlačidlo Napájanie/Režim LED kontrolka bude pomaly blikať modrým svetlom 2. Zapnite Bluetooth na zariadení a vyhľadajte nové zariadenia 3. Keď sa reproduktor Cadet objaví v zozname, vyberte ho a po výzve na zadanie prístupového kódu zadajte LED kontrolka Bluetooth bude stále svietiť a začujte tón signalizujúci, že je reproduktor pripojený k vášmu zariadeniu Ak chcete spárovať s reproduktorom ďalšie zariadenia, najprv zaistite, aby bolo vypnuté Bluetooth na ostatných zariadeniach, ktoré už ste s reproduktorom spárovali. Potom postupujte podľa hore uvedených pokynov od kroku

26 Používanie reproduktora Bluetooth (Zvýšenie hlasitosti) Stlačte a podržte tlačidlo na reproduktore (Zníženie hlasitosti) Stlačte a podržte tlačidlo na reproduktore Prehrať/Pauza (Play/Pause) Stlačte tlačidlo Prehrať/Pozastaviť. (nemusí fungovať na všetkých zariadeniach.) (Nasledujúca skladba) Rýchlo stlačte tlačidlo (Predchádzajúca skladba) Rýchlo stlačte tlačidlo. Poznámka: Všetky hore uvedené funkcie je tiež možné ovládať na používanom zariadení. Karta Micro SD Pred použitím v reproduktore Cadet je potrebné kartu micro SD pripraviť. Reproduktor Cadet podporuje karty micro SD s kapacitou od 4 GB do 32 GB. Príprava karty micro SD: 1. Reproduktor Cadet nechajte vypnutý a vložte kartu micro SD do zásuvky na kartu micro SD 2. Pripojte reproduktor Cadet k počítaču pomocou kábla micro USB 3. Otvorte položku Tento počítač a potom kliknite pravým tlačidlom myši na Vymeniteľný disk 4. Kliknite na položku Formátovať 5. Uistite sa, či je systém súborov nastavený na možnosť FAT32, potom kliknite na položku Predvolené hodnoty zariadenia vedľa položky Formát 6. Po naformátovaní skopírujte hudbu na Vymeniteľný disk. Dbajte na to, aby bola v kompatibilnom formáte (pozrite technické údaje) 7. Odpojte kábel micro USB z reproduktora Cadet a reproduktor Cadet zapnite 8. Reproduktor Cadet sa spustí do režimu Bluetooth. Stlačte tlačidlo Napájanie/Režim a po 4 sekundách začujete 3 pípnutia 9. Hudba sa automaticky začne prehrávať Ovládanie skladieb a hlasitosti je rovnaké ako v režime Bluetooth

27 Aux Pomocou kábla micro USB 3,5 mm AUX pripojte reproduktor cez nabíjací/dátový port micro USB. Keď je kábel pripojený k reproduktoru Cadet a zariadeniu, aktivujte režim AUX: 1. na reproduktore Cadet v režime Bluetooth stlačte tlačidlo Napájanie/Režim 2. Ak nie je v reproduktore Cadet karta micro SD, reproduktor Cadet dvakrát pípne a LED kontrolka bude svietiť červeným a modrým svetlom, čo znamená, že je reproduktor v režime AUX 3. Ak je karta micro SD v reproduktore Cadet, je potrebné na prechod do režimu AUX dvakrát stlačiť tlačidlo Napájanie/Režim 4. Keď je reproduktor v režime AUX, hudba prehrávaná zo zariadenia bude vychádzať z reproduktora Cadet Poznámka: Hlasitosť sa ovláda na reproduktore Cadet aj na zariadení. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť sa zmení na tlačidlo stlmenia hlasitosti. Funkcie Prehrať/Pozastaviť a Nasledujúca skladba/predchádzajúca skladba je možné ovládať len na zariadení. MAJTE NA PAMÄTI: Zariadenie má interný zosilňovač, a ak prehráva digitálne súbory, ako sú napríklad súbory vo formáte MP3, má tiež integrovaný DAC (digitálny zvukový prevodník). Ak zvýšite hlasitosť na 100 %, zariadenie bude do reproduktora Cadet odosielať skreslené signály. Ak tomu chcete predísť a dosiahnuť najlepšiu kvalitu zvuku z reproduktora, odporúčame vám nepúšťať zariadenie na hlasitosti viac ako 95 %. Hands-free (len v režime Bluetooth) Keď máte prichádzajúci hovor, hudba sa pozastaví a reproduktor prehrá vyzváňací tón. Prijatie hovoru: Ukončenie hovoru: Stlačte raz tlačidlo Prijať/Ukončiť hovor Stlačte raz tlačidlo Prijať/Ukončiť hovor 52 53

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL www.hausmeister.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Típus: HM 3000D Gőzölős Vasaló Naparovacia žehlička Napařovací žehlička Żelazko z generatorem

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-91 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual

D 402. Felhasználói kézikönyv Users Manual D 402 Felhasználói kézikönyv Users Manual English... 3 Magyar... 38 Slovenský... 55 České... 83 Polskie... 110 2 1 Introduction 5 2 Safety & Notice..5 3 Start to use.7 3.1 Touch & type.. 7 3.2 Assemble

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7 Car DVR with GPS logger & Speed camera detector 2304x1296@30FPS GPS logger & Speed camera detector Illuminated keyboard CPL & UV lens available TRUECAM A7 User manual Product picture & function...2 a)

Részletesebben

HAV-IR20/21/22/23. MANUAL (p. 2) Internet radio. ANLEITUNG (s. 14) Internetradio. MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet

HAV-IR20/21/22/23. MANUAL (p. 2) Internet radio. ANLEITUNG (s. 14) Internetradio. MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet HAV-IR20/21/22/23 MANUAL (p. 2) Internet radio ANLEITUNG (s. 14) Internetradio MODE D EMPLOI (p. 26) Radio Internet GEBRUIKSAANWIJZING (p. 38) Internet Radio MANUALE (p. 50) Internet radio MANUAL DE USO

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896

Az Ön kézikönyve SAMSUNG VP-MM11S http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584896 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SAMSUNG VP-MM11S. Megtalálja a választ minden kérdésre az SAMSUNG VP-MM11S a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129)

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) User guide (129-159) WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i)

Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitális videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) Digitální videokamera VP-D371(i)/D371W(i)/ D372WH(i)/D375W(i)/ D975W(i) AF Autofókusz AF Automatické ostfiení CCD Töltéscsatolt eszköz

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben