Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2010."

Átírás

1 Bács-Kiskun Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgált, aktualizált változat. 1

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 I.1. Célok megfogalmazása 3 I.2. A koncepció célja 3 I.3. Jogszabályi háttér 4 II. Bács-Kiskun Megye bemutatása 5 II.1. Szociálpolitikát befolyásoló külső tényezők 5 II 2. Földrajzi helyzet 7 II. 3. Települések szerkezete, népsűrűség, kistérségek 8 II.4. Demográfiai helyzet 10 II.5. Lakáshelyzet 12 II.6. Gazdasági folyamatok 13 II.7. Egyéb körülmények 14 II.8. Helyzetfelmérés 23 III. Veszélyeztetett csoportok 24 IV. Rendelkezésre álló szociálpolitikai eszközök bemutatása 30 IV.1. Pénzbeli ellátások 30 IV. 2. Természetben nyújtott szociális ellátások 35 IV. 3. Szociális szolgáltatások és szakellátások 36 V. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 48 szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények VI. Kiküldött adatlapok értékelése 52 VII. SWOT elemzés (Bács-Kiskun megye szociális ellátórendszere) 56 VIII. Az eddigi megyei koncepciók főbb irányvonalainak 58 összefoglalása IX közötti időszak összefoglaló értékelése a közgyűlés 64 elnökének beszámolója alapján X. Megoldandó feladatok 67 XI. Mellékletek 74 2

3 I. BEVEZETÉS I.1. Célok megfogalmazása Bács-Kiskun megyében 2003-ban készült el az első, átfogó felmérésen alapuló megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció. Felülvizsgálatra 2005-ben, majd 2008-ban került sor, részben a megye által nyújtott szakellátások integrációs folyamatai miatt. A következő kötelező felülvizsgálat ez évben esedékes: a feladatot áttekintve egyértelművé vált, hogy a csupán a változások megjelenítése kevés információt ad a döntéshozóknak, teljes körű áttekintést kell adnunk az elmúlt időszak változásairól és azokról a jellemzőkről, amelyek a szociális szolgáltatások szervezését, várható feladatait befolyásolhatják. I.2. A koncepció célja A következő kérdésekre kívántunk választ adni: 1. Miért készült a dokumentum? jogszabály által előírt kötelezettség eszköz a feladatok meghatározásához 2. Milyen szempontok alapján készült a koncepció? megyei helyzetkép keresztmetszeti vizsgálata veszélyeztetett csoportok meghatározása rendelkezésre álló szociálpolitikai eszközök bemutatása 3. Milyen következtetések vonhatóak le az aktuális állapotból? adatlapok értékelése SWOT analízis 4. Milyen megoldandó feladatok megoldása szükséges? 5. Milyen módon oldhatóak meg a feladatok? 3

4 I.3. Jogszabályi háttér a megyei önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles; a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról A szolgáltatástervezési koncepcióról a többször módosított A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -a rendelkezik, egyben meghatározza kötelező tartalmi elemeit is. A megyei szolgáltatástervezési koncepcióra vonatkozó részt kivonatosan alább találjuk: (3)-(10) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a megyében élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A megyei, fővárosi önkormányzat koncepciója tartalmazza különösen a) az általa fenntartott intézményrendszer struktúráját, szerkezetét, legfontosabb jellemzőit, b) a szakosított ellátások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit, c) az intézményrendszer korszerűsítésének irányait. A szolgáltatástervezési koncepciót az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzat(ok)kal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével, a megyei, fővárosi önkormányzat a. Szociálpolitikai Tanács országos szervével. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A megyei, fővárosi önkormányzat és a megyei jogú város a szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el, amelyet az egyeztető bizottság is megtárgyal. A megyei, fővárosi önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezteti a működési területén lévő - szolgáltatástervezési koncepciót készítő - települési önkormányzattal és a szociális szolgáltatási feladatot ellátó társulással. A megyei, megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és családpolitikáért felelős miniszternek. 4

5 II. BÁCS-KISKUN MEGYE BEMUTATÁSA Megyei helyzetkép keresztmetszeti vizsgálat - szempontok szociálpolitikát befolyásoló külső tényezők földrajzi helyzet települések szerkezete, népesség, kistérségek demográfiai helyzet lakáshelyzet gazdasági folyamatok egyéb körülmények o közlekedés o egészségügyi helyzet o iskolázottság o foglalkoztatottság II.1. Szociálpolitikát befolyásoló külső tényezők Mint ahogy az egész országban, úgy a megyékben is meghatározó tényező a szociális ellátások szervezésében és a nyújtott ellátások minőségében (megfelelőségében) a rendelkezésre álló források mennyisége. A szociális védelem kiadásait az ország gazdasági teljesítménye és a politikai szándék együttesen határozza meg. A védelemre szorulók nemcsak Magyarországon érdekérvényesítő képessége viszonylag alacsony, azonban az egyes csoportok (pl. idősek) létszámának és informáltságának növekedése ezen bizonyosan módosítani fog: az idősek létszámuk miatt meghatározó tényezői lesznek egy-egy politikai csoport kormányzó pozícióba juttatásának. A szociális védelem társadalmi juttatásai (beleértve a jövedelmi helyzethez kötött vagy attól független, pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat) az EU országok esetében átlagosan euro/fő. Magyarország ettől lényegesen elmarad, nálunk ez 2006-ban euro/fő, azaz csaknem fele az átlagnak. A 27 EU tagország közül Románia és Bulgária (1.254), Lettország (1.503), Litvánia (1.711), Észtország (1.949), Lengyelország (2.322), Szlovákia (2.296) tud csak kevesebbet fordítani erre a célra költségvetéséből, míg Csehország, Ciprus, valamint Málta közel a magyarországihoz hasonló összeget. Az EU 11 tagországa a euro/fős átlag fölötti társadalmi juttatást biztosít. A magyar szociális védelem társadalmi juttatásainak döntő többsége jövedelmi/vagyoni helyzethez nem kötött juttatásokból tevődik össze (93,4%). Funkciók szerinti összehasonlításban - százalékos arányát tekintve! - a betegség-egészséggondozásra fordított összeg csaknem megegyezik az EU átlaggal (29%), ugyanez mondható el az öregségi kiadások arányára (40%) is 5

6 ez a két legnagyobb tétel. Rokkantsági ellátásokra 2%-kal többet, család/gyermek támogatásokra 5%-kal többet, míg a hátrahagyottak juttatásai esetében 5%-kal kevesebbet fordítunk társadalmi juttatásokra. 1 A 2008-as év óta gazdaságunk igen nehéz helyzetbe került, s az előrejelzések szerint a következő 2-3 évben lényeges javulás nem is várható. Ez nyilvánvalóan kihat a szociális védelmi kiadások, valamint a szociális ellátórendszer finanszírozására fordítható központi támogatások összegszerűségére is, ezt a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésekor figyelembe kellett vennünk. 2 1 Szociális statisztikai évkönyv, Szociális menedzser, 12. évfolyam 5. szám 6

7 II.2. Földrajzi helyzet Bács-Kiskun megye Magyarország középső részén, az ország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza között helyezkedik el. Hazánk legnagyobb területű megyéjét északon Pest megye, keleten a Tisza és Csongrád megye, délen a magyarszerb államhatár, nyugaton a Duna határolja. A térség egész területe síkvidék, domborzatilag - elsősorban a szélnek köszönhetően - azonban mégis sokkal változatosabb, mint az Alföld más vidékei. Legmagasabb pontja, a Kéleshalom melletti Ólom-hegy 174 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, míg Kalocsa, a legmélyebben fekvő város, 80 méterrel alacsonyabban fekszik. Bács-Kiskun egyike az ország napfényben leggazdagabb területeinek, jelentős részén az évi napsütéses órák száma meghaladja a 2000 órát. Az évi középhőmérséklet 10-10,5 C közötti. A térség csapadékviszonyai nem túl kedvezőek: a megye középső részén évente mindössze 500 mm csapadék hull. A megye természet-földrajzilag jól elkülöníthető területei: a Duna menti síkság, a Duna-Tisza közi Homokhátság, a Tisza-völgy és a délnyugaton elhelyezkedő Bácskai löszhát. A Homokhátság, melynek nagyobb részét futóhomok, kisebb területeit lösz, illetve ennek különféle szikesedett változatai borítják, szerkezetileg a Duna jégkorszaki hordalékkúp-területe, amelyen az ősfolyam számtalan ágban folyt át északnyugatról délkeleti irányba. A felszínen ma látható laposok és homokbucka-vonulatok azonban már nem a folyó munkájának következményei, hanem az északnyugatról fújó szél építményei. A Homokhátságban a megszelídített homokon virágzó szőlő- és gyümölcstermesztés alakult ki. A Duna menti síkság - a folyam egykori ártere, a Kiskunság és a Duna-meder között km szélességben húzódik. Felszínét teljes egészében a Duna homokos-kavicsos, iszapos, öntésagyagos lerakódásai borítják. A Duna menti térségnek - főleg Kalocsa környékének - a fűszerpaprika termesztés a jellemzője. A Homokhátság keleti pereméig húzódó Tiszavölgynek szélessége sehol sem haladja meg a 10km-t. Ezen a tájon ártéri erdőket - melyek közül a Lakitelek melletti Tőserdő a legszebb -, kubikerdőket, hullámtéri nedves réteket találunk. Az észak-bácskai lösztábla Baja körzetében emelkedik ki a Duna árteréből, a megye legjobb termőképességű mezőségi talajai találhatók itt. 7

8 A megye geológiai szerkezete és kőzettani sajátosságai kedvező körülményeket nyújtottak a szénhidrogének és a geotermikus energia kialakulására. A szénhidrogénmezők feltárására irányuló kutatások néhány évtizeddel ezelőtt kezdődtek a térségben. Ezek a kutatófurások azonban többnyire termálvízfeltáráshoz vezettek, a megye középső és dél-keleti részén (Szank- Zsana-Kiskunhalas térségében) azonban jelentős szénhidrogén-forrásra is találtak. A geotermális energiák szempontjából a középső és a keleti tájegységek adottságai a legkedvezőbbek: például Tiszakécske környékén a termálkutak vízhőmérséklete 75 C feletti, míg a megye más térségében C hőmérsékletűek. A termálvizet főleg a fürdőkben és helyenként a mezőgazdaságban használják. A fentieken kívül az ásványkincsek közül a térségben az építőipari hasznosításra alkalmas kavics mennyisége jelentős. Bács-Kiskun belső területeinek vízrajza igen szegényes. A kisebb vízfolyások közül a Duna-völgyi főcsatorna és a Ferenc-csatorna tölt be fontosabb szerepet. A Duna és a Tisza által lerakott hordaléksíkságon gyakoriak a szikes tavak és az időszakos vízállások. Jelentős részüknek vízmélysége igen sekély, ám van néhány olyan állóvíz, amelyek vízutánpótlása folyamatosan biztosított, ilyen a Szelidi-tó és a Vadkerti-tó. A megye vonzereje természeti látnivalókra, a kulturális értékekre épül. A "Puszta" mint különlegesen sajátos szépségeket kínáló táj, homokbuckáival, rétjeivel, nádasaival, apró, hófehér falú tanyáival magával ragadja a látogatót. Jelentősebb természeti értékeit, az ősborókást, a híres szürkemarha gulyákat, a Kolon-tó ritka orchideáit és páratlan madárvilágát, a Veránka-szigetet és a Rezéti-Dunát, Gemenc érintetlenül maradt erdeit a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Dráva Nemzeti Park őrzi. 3 II.3. Települések szerkezete, népsűrűség, kistérségek Bács-Kiskun megye területe 8,4 ezer négyzetkilométer. A megye településhálózatát 20 város és 99 község alkotja. A közel 108 ezer fős megyeszékhely, Kecskemét megyei jogú városi ranggal is rendelkezik. A községek mérete az országos átlagnál nagyobb - 43 százalékuk kétezer főnél népesebb de a 99 község között van a mindössze 169 lelket számláló Újsolt is. Bács-Kiskun lakosságának 2/3-a a megye húsz városában él. A legnépesebb település a megyeszékhely, Kecskemét, ahol a megye lakosságának egyötöde él, s egyben a legsűrűbben lakott település is (343 fő/km 2 ), a legritkábban lakott pedig Újsolt (5 fő/km 2 ). Bár Bács-Kiskun az ország ötödik legnépesebb megyéje, nagy mérete miatt a népsűrűség csaknem fele az országos átlagnak. Jellemzőek az óriásfalvak. Jelentős a tanyasi lakosság száma. Településeinek száma 119, a népsűrűség 63,1 fő/km². 3 8

9 A megyében 10 kistérség került kialakításra Kistérség Székhely Terület (km²) Település Bácsalmási kistérség Bácsalmás 381,09 8 Bajai kistérség Baja 1190,79 20 Jánoshalmai kistérség Jánoshalma 399,10 4 Kalocsai kistérség Kalocsa 1029,13 20 Kecskeméti kistérség Kecskemét 1483,08 18 Kiskőrösi kistérség Kiskőrös 1130,33 15 Kiskunfélegyházai kistérség Kiskunfélegyháza 717,51 9 Kiskunhalasi kistérség Kiskunhalas 826,34 9 Kiskunmajsai kistérség Kiskunmajsa 485,15 6 Kunszentmiklósi kistérség Kunszentmiklós 802,

10 II.4. Demográfiai helyzet A megye lakónépessége 2006 óta folyamatosan csökken: az elmúlt öt évben 1,76%-al, ez az országos népességcsökkenéshez viszonyítva (0,62%) is magas. A vizsgált időszakban a megye népessége számszerűen fővel csökkent (ez több, mint Kecel város lakosságszáma), az átlagos népességvesztés évente ebben a periódusban 2363 fő/év, vagyis éves szinten egy közepes nagyságú község lakosságát veszíti el a megye. Feltűnő, hogy a gazdasági válság berobbanásának évében, 2008-ban volt a legmagasabb, fős a népességcsökkenés. 4 A lakónépesség (fő) Összesen Nő Férfi A KSH Magyarország, 2009 c. kiadványa szerint az északi, északkeleti megyékben élő házas nők termékenysége a legmagasabb, ugyanakkor a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges élveszületési arányt (215) egyedül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei házas nők termékenysége (212) közelíti meg. A legalacsonyabb e mutató értéke Pest megyét követően Csongrád (180) és Zala (182) megyék esetében. Megyénk mutatója (188) ez utóbbiakhoz van közelebb. A népesség csökkenését magyarázhatja a természetes fogyás, szaporodás alakulása Bács-Kiskun megyében. 4 Az adatok adott év január 1-re vonatkoznak 10

11 Népmozgalmi adatok (fő) Élveszületés Halálozás Természetes fogyás/szaporodás Lakónépesség csökkenése Az élveszületések száma 4,59 %-al csökkent, a halálozások száma is csökkent, de jóval kisebb mértékben, 1,74%-al. A népesség csökkenése 2007-ben és ban nagyobb mértékű a természetes fogyásnál. A lakónépesség számának alakulása és a természetes fogyás/szaporodás számadatai közötti különbségek migrációs okokkal magyarázhatóak. Ugyancsak feltűnő, hogy 2008-ban 1248 fős elvándorlás mutatkozik. Lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása Bács-Kiskun megyében Korcsoport (fő) A fenti táblázatból következően: A 0-14 éves korosztály 7,5 %-al csökkenése 2,5%-al meghaladja az országos adatokat, a éves korosztály 1,82 %-al csökkent - nem tér el az országos adatoktól, a 65 év felettiek száma 3,9 %-al növekedett, kismértékben (0,6%) marad el az országos mutatóktól. Az öregedési index (a 65 év feletti népesség a 0 14 éves népesség százalékában) 116,7 % Bács-Kiskun megyében. Ez magasabb az országos átlagnál, mely 112,6 %. 11

12 A születéskor várható élettartam az elmúlt 29 évben a nők esetében 4,18, a férfiaknál 5,53 évvel növekedett, ez az országos adatokkal megegyező mértékben változott. Várható élettartam Nő 73,64 77,82 férfi 63,77 69,30 A gyermeknépesség számának csökkenését jelzi az eltartottsági ráta is: miközben a gyermek népesség eltartottsági rátája nagymértében csökkent évhez képest, az idős népesség eltartottsági rátája 5 %-al növekedett. A demográfiai adatokat értékelve a legfontosabb problémának a népességszám folyamatos csökkenését, ezen belül a gyermekek arányszámának jelentős csökkenését tartjuk. II.5. Lakáshelyzet A megye lakásállománya a népességszámhoz és a külterületi népesség magas arányához is igazodva a Dél-alföldi régióban Bács-Kiskunban a legmagasabb. Ugyanakkor a lakások és a lakott üdülők közmű ellátottsága rendre Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb. A megyében található lakások és lakott üdülők (leginkább a Bácsalmási, Jánoshalmi, Kiskunmajsai térségekben) hálózati gázzal, hálózati vízvezetékkel, közcsatornával, központi fűtéssel, ill. kábeltelevíziós hálózattal az régió átlagánál többnyire százalékkal rosszabbul ellátottak. A megyei adatok országos átlagokkal való összehasonlítása rámutat arra, hogy egyedül a hálózati gázzal ellátott lakások terén magasabb a komfort (mintegy 5 százalékkal), mint országosan; a többi komfort tényező kapcsán viszont elmaradás, helyenként igen jelentős (15-20 százalékos) különbség figyelhető meg. Az elmúlt évben történt változások: A magánszemélyek építkezéseinek térnyerése tovább növelte az új lakások átlagos alapterületét, 2009-ben már elérte a 111 m 2 -t, ami az előző évinél 2 m 2 -rel magasabb. Mindez a szobaszám alakulásában is megmutatkozott, az újonnan használatba vett lakások hattizede (a városokban 63%-a) legalább négy lakószobával rendelkezett. Közüzemi vízhálózatra a lakások 88, csatornahálózatra pedig 57%-át csatlakoztatták. Az előbbi 3, az utóbbi pedig 5 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A közműves csatornahálózattal ellátott lakások aránya különösen a községekben alacsony, a vizsgált időszakban az egynegyedet sem érte el ben a megye területén összesen 118 lakást bontottak le/szüntettek meg, közel egytizeddel többet, mint egy évvel korábban. A lebontott lakások többsége (83%-a) személyi tulajdonban volt, a megszűnés okaként pedig az esetek mintegy hattizedében az épület avulását, egyharmadában pedig új lakás építését jelölték meg. 12

13 Lakásépítések, építési engedélyek alakulása, 2009 Megnevezés Kecskemét Többi város Községek Megye összesen Épített lakások Száma, db =100,0% 65, ,2 66,3 Kiadott új lakásépítési engedélyek Száma, db =100,0% 116,9 92,1 66,5 91,8 5 II.6. Gazdasági folyamatok december utolsó napján a megyében több mint 96 ezer gazdasági szervezetet regisztráltak, 2%-kal, 1911-gyel többet, mint az előző év hasonló időpontjában. E növekmény a társasok 533-mal (ezen belül a korlátolt felelősségűeké 954-gyel emelkedett, a betéti társaságoké viszont 444-gyel csökkent), az egyéniek 1382-vel történt emelkedéséből származott. A költségvetési szervek száma 10-zel kevesebb, a nonprofit szervezeteké 6-tal lett több a tizenkét hónap folyamán december végére alig módosult a nyilvántartott gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti összetétele. A társas vállalkozások aránya 0,1 százalékponttal emelkedett, ezen belül a korlátolt felelősségűeké 0,7 százalékponttal nőtt, a betéti társaságoké viszont ugyanennyivel csökkent. Az egyéni vállalkozások és a költségvetési szervek hányada nem változott, a nonprofit szervezeteké pedig 0,1 százalékponttal lett alacsonyabb, mint az előző év hasonló időpontjában volt. Regisztrált gazdasági szervezetek, december Megnevezés Regisztrált gazdasági szervezetek száma megoszlása (%) =100 Társas vállalkozás ,7 Egyéni vállalkozás ,7 102,0 Vállalkozás összesen ,7 102,1 Költségvetési szerv 493 0,5 98,0 Nonprofit szervezet ,8 101,2 Összesen ,0 102,0 5 Statisztikai Tükör IV. évf. 33.sz. 6 Statisztikai Tükör IV. évf. 33.sz. 13

14 A megyében nyilvántartott több mint 70 ezer egyéni vállalkozás közül a munkavégzés jellege szerint a főfoglalkozásúak aránya 37, a mellékfoglalkozásúaké 35, a nyugdíjasoké pedig 28% volt. Az egyéni vállalkozások 28%-ának, nak volt vállalkozói igazolványa, míg a többi, mint adószámmal rendelkező magánszemély, vagy egyéb piaci termelést folytató őstermelőként tevékenykedett. A regisztrált vállalkozások 45%-a főtevékenysége alapján a mezőgazdaság, 11%-a a kereskedelem, közel 10%-a az ingatlanügyletek, 6%-a a tudományos és műszaki tevékenység gazdasági ágba tartozott. A feldolgozóipariak és az építőipariak hányada egyaránt 5%-ot ért el. A nyilvántartásban szereplő gazdasági szervezetek döntő része igen alacsony létszámot foglalkoztat, illetve nincs is alkalmazottjuk. Évvégén létszám-kategória szerint 98%-uk maximum kilenc főt, 1,2%-uk főt, 0,6%-uk főt foglalkoztat, az fő közöttiek aránya pedig nem érte el a fél százalékot sem, és mindössze 8 tartozott az 500 fő feletti kategóriába december 31-én a megyében regisztrált szervezetek közül 1998 ellen folytattak felszámolási eljárást. Gazdálkodási formájukat tekintve közülük 1083 korlátolt felelősségű, 769 betéti, 26 pedig részvénytársaság volt. II.7. Egyéb körülmények Közlekedés: Bács-Kiskunban található az ország kiépítetlen állami útjainak negyede, továbbá több szükséges közúti összeköttetés hiányzik. A zsáktelepülések előfordulása jellemző - 17 db található belőlük a megyében: Bajai kistérség: Bácsszentgyörgy, Érsekhalma, Rém Bácsalmási kistérség: Bácsszőlős, Kunbaja Kalocsai kistérség: Homokmégy, Öregcsertő Kecskeméti kistérség: Helvécia, Nyárlőrinc, Városföld Kiskőrösi kistérség: Fischerbócsa Kiskunhalasi kistérség: Hartakötöny, Kisszállás, Balotaszállás Kiskunmajsai kistérség: Szank, Kígyós Kunszentmiklósi kistérség: Újsolt A közlekedési lehetőségek (elérhetőség) hiánya, mint a kirekesztettség egyik tényezője leginkább a tanyán és a kistelepüléseken élők számára okoz nehézséget. Egyes helyeken nagy távolságot kell megtenni a tömegközlekedési eszközök igénybevételéhez is. Mindezek a tényezők megnehezítik az adott térségben élők munkába jutását, elhelyezkedési lehetőségét, a gyermekek bölcsődébe, óvodába, iskolába járatását és különböző, mindennapi élethez szükséges szolgáltatások elérését. Különösen, hogy a hiányzó útszakaszok, az elhanyagolt földutak kezelésére, finanszírozására nem akad gazda. Egyes térségek külterületi útjainak 97 százaléka földút, melynek fenntartása, járhatóságának biztosítása folyamatos munkát igényel a mindenkori éghajlat 14

15 függvényében. 7 Gépkocsival való ellátottság: 2008-ban gépjárművet tartott nyilván a megyében a KSH, ez 2009-ben (december.31.) re csökkent. Egészségügyi helyzet főbb jellemzői: A szervrendszerek betegségeinél a megyében megjelenő betegségek megoszlása az országos átlaggal egyezőséget mutat, szignifikáns eltérés csak a szenvedélybetegségek (ezen belül az alkoholizmus), illetve az öngyilkosságok körében tapasztalható. Erre a kérdésre a veszélyeztetett csoportoknál térünk ki. Egyebekben a megye lakosságának egészségi állapota a kedvezőtlen korstruktúrának (60 éven felüliek magas aránya) is következménye (ld. melléklet: megyei korfa). A vezető halálokok egy kivétellel az országoshoz hasonlóak, s ez az öngyilkosságok csökkenő, de még mindig kiugróan magas aránya. A megye-specifikus problémának tekinthető öngyilkosság főként a férfiakat érinti, és a falvakban, illetve a külterületeken élők körében a leggyakoribb. Orvosi ellátottság: Megnevezés (fő) Dolgozó orvosok száma Háziorvosok és házi gyermekorvosok száma A dolgozó orvosok tízezer lakosra jutó száma megyénkben ig folyamatosan változott, a bázisévet tekintve 9 %-al csökkent, míg az egy háziorvosra és egy házi gyermekorvosra jutó lakosok száma is az elmúlt 6 évet tekintve változó képet mutat, de a bázisév vonatkozásában 0,5 %-os növekedést mutat. A működő kórházi ágyak száma 15,2%-al csökkent ig, mely meghaladja az országos átlagot (11%). A 10 e. lakosra jutó kórházi ágyak száma 13,4 %-al csökkent, mely ugyancsak magasabb az országos adatoknál (10%). Megnevezés (fő) Működő kórházi ágyak száma e. lakosra jutó műk. kórházi ágy 65 63,8 55,9 56,3 7 Forrás: A hátrányos helyzetű tanyai gyermekek helyzetének és a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok működési hatékonyságának vizsgálata a Homokhátságon 15

16 Iskolázottság: A bölcsődei helyekkel kapcsolatban emelkedés mutatkozik a megyében, ugyanakkor a férőhelyek számának emelkedése nem követi az igényeket - a bölcsődések száma 20%-al növekedett, míg a bölcsődei férőhelyek száma mindössze 8%-al emelkedett. A jelenleg a helyzet úgy írható le, hogy két férőhelyen három bölcsődés kerül elhelyezésre. Bölcsődések számának alakulása bölcsődei férőhelyek bölcsődébe beírt gyermekek száma Csaknem 20 évet átfogó vizsgálat során (bázisévnek az 1990/1991-es tanévet tekintve) megállapítható, hogy mind az óvodai-, mind a közoktatásban csökkenő gyermeklétszámokkal és csökkenő csoportszámokkal találkozunk. A létszámcsökkenés oka demográfiai jellegű, a csoportok számának csökkenésében azonban az osztálylétszámok emelése, illetve egyes kisiskolák megszűnése is szerepet játszik. A kettő egymással nem lineárisan arányos. A középiskolai képzés népszerűsége növekedést mutat, ennek oka részben az, hogy a bekerülés feltételei (a fejkvóta következményeként is) egyszerűsödtek, részben az, hogy az OKJ-s szakmák jelentős része középiskolai végzettségre épül. Oktatásban résztvevők számának alakulása Nappali rendszerű iskolai oktatás - Tanulók, gyermekek száma (fő) év év év év év A tanuló gyermekek száma ig 6%-al csökkent. Csoportszámok alakulása Csoportok/osztályok száma megnevezés/tanév 1990/ / / /2010 óvoda általános iskola szakiskola gimnázium szakközépiskola Óvodai csoportok száma a bázisévet tekintve 11%-al csökkent, Általános iskolai osztályok száma 22%-al csökkent, Szakmunkás iskolai osztályok száma 18%-al csökkent, Gimnáziumi osztályok száma 74%-al növekedett Szakközépiskolai osztályok száma 81 %-al növekedett 16

17 A felnőttoktatásban résztvevők száma viszonylag szűk határok között ingadozik: Felnőttoktatás - Tanulók, gyermekek száma (fő) év év év év év A tanulók száma ig 6%-al csökkent. A következő táblában összesített eredményeket mutatunk be az Oktatás-statisztikai évkönyv alapján, amelyben az általános iskolai, szakközépiskolai és szakmunkásképzésben részt vevők, illetve a felnőttoktatásban részt vevők együttesen szerepelnek: Mindösszesen Oktatási forma - Tanulók, gyermekek száma (fő) év év év év év A tanulók száma ig összességében 6%-al csökkent. Intézmények számának alakulása Bács-Kiskun megyében Feladat ellátási helyek Óvoda Ált. iskola Szakiskola Szakközépisk Gimnázium Az óvodák száma csökkent a megyében, a legnagyobb mértékben, de az általános iskolák adataiból is látható, hogy évben sok általános iskola ÁMK, kistérségi társulásos formában összevonásra került. Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő nappali tagozaton tanulók száma a hallgatók állandó lakóhelye szerint Területi egység Bács-Kiskun Dél-Alföld Összesen A tanulók száma ig folyamatosan növekedett a megyében 38%-al, majd 2009-ig 5 %-al csökkent, ez megegyezik a régiós, országos tendenciákkal is. 8 8 Oktatás-statisztikai évkönyv 2009/

18 Foglalkoztatottság: Munkaerő-piaci helyzetkép a Bács-Kiskun Megyei Foglalkoztatáspolitikai Bizottság között végzett tevékenységéről szóló június 25-i beszámolója alapján: 2006-ban a KSH munkaerő-piaci felmérése alapján emelkedett a éves népesség aktivitási aránya, de az 53 százalék 2 százalékponttal még mindig elmaradt az országos átlagtól. Ráadásul a mutató ezen szintje nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a megyében magas volt a munkanélküliségi ráta: a 9,5 százalék csaknem kétszerese a szomszédos Csongrád megyeinek. A 48 százalékos foglalkoztatási arány tehát 2005-höz képest csak minimális mértékű pozitív elmozdulást jelzett. A legalább 5 főt alkalmazó megyei székhelyű munkáltatók foglalkoztatási helyzete ennél kedvezőbb képet mutatott ben a KSH munkaerő-piaci felmérése alapján miközben országosan, elsősorban a kelet-magyarországi és dél-dunántúli változások következtében romlottak a mutatók a megye foglalkoztatási helyzete valamelyest javult. A éves népességből IV. negyedévében háromezer fővel többen (csaknem 200 ezren) dolgoztak, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatási arány 0,8 százalékponttal, 49 százalékra emelkedett, amely azonban még mindig közel 2 százalékponttal volt alacsonyabb az országos átlagnál. A munkanélküliségi ráta is 8,7 százalékra mérséklődött, egy százalékponttal haladta meg az országos adatot ban a gazdasági krízis még csak korlátozott hatást gyakorolt az európai országok munkaerőpiacaira, köszönhetően annak, hogy a foglalkoztatottság általában 2-3 negyedévnyi késéssel reagált a gazdasági teljesítmény változásaira. A recesszió munkaerő-piaci hatásai azonban során már érzékelhetően jelentkeztek, melyet a foglalkoztatási és munkanélküliségi ráták alakulása jelez ben a foglalkoztatási helyzet az általános gazdasági recesszió következtében tovább romlott a megyében. A KSH munkaerő felmérése szerint III. negyedévben a éves népességből 193 ezer főt foglalkoztattak, az egy évvel korábbinál 4 százalékkal kevesebbet. A munkanélküliek száma viszont igen jelentősen, csaknem egyharmaddal emelkedett. Mindezek következtében a foglalkoztatás aránya 48 százalék alá csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig elérte a 11,2 százalékot. Mindkét mutató kedvezőtlenebb volt az országos átlagnál. A munkaerő-piaci problémák a legalább 5 főt foglalkoztató megyei székhelyű munkáltatók foglalkoztatási adataiban is megmutatkoztak. Az év első háromnegyedében átlagosan 104 ezer főnek nyújtottak megélhetést, 4 százalékkal kevesebbnek, mint hasonló időszakában. A foglalkoztatás szűkülése legerőteljesebben a vállalkozások fizikai állományánál mutatkozott meg, itt elérte az egytizedet. A tendencia iránya, s a változás mértéke országosan is hasonló nagyságrendű volt. 18

19 2010 elején a nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség százalékában mért aránya) az év negyedik hónapjának végén 16,3% volt. Nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Bács-Kiskun megyében Adatok forrása: Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) Álláskeresők száma (fő ) Álláskeresők Megnevezés Változás előző aránya* április március április hónaphoz évhez 2010 április Kecskemét ,1% Baja ,2% Kalocsa ,2% Kiskőrös ,8% Kiskunfélegyháza ,9% Kiskunhalas ,6% Bácsalmás ,4% Kiskunmajsa ,0% Kunszentmiklós ,9% Tiszakécske ,0% Jánoshalma ,5% Bács-Kiskun m: ,3% * álláskeresők becsült gazdaságilag aktív népességszám figyelembe vételével számított aránya Míg az előző év áprilisi hónapjához viszonyítva három kistérség kivételével mindenhol nőtt az álláskeresők száma, addig ez márciusa és áprilisa között minden kistérségben csökkenés figyelhető meg éves népességre vonatkozó foglalkoztatottsági adatok Megnevezés ezer fő Foglalkoztatottak száma 196,2 196,8 198,4 189,9 Munkanélküliek száma 20,4 20,2 18,7 23,3 A foglalkoztatottak száma 4,3%-os csökkenést mutat (kerekítve 6300 fővel kevesebb a foglalkoztatottak száma), a munkanélküliek száma pedig 14,2%-kal emelkedett (kerekítve 2900 fővel több a munkanélküliek száma) a két szám különbözete - azaz 3400 fő eltűnt a rendszerből. Az előző évben (2009-ben) jelentősen, kerekítve 4600 fővel emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma, valószínűleg azért, mert több ellátáshoz (közmunka-program, út a munkához, közcélúak alkalmazása stb.) csak regisztrált munkanélküliként juthattak az álláskeresők. 19

20 Csoportos létszámleépítések. Bács-Kiskun megyében 3 ilyen jellegű döntést jelentettek be I. negyedévében, ez 134 főt érintett (Csongrád és Békés megye együttesen jelentett 3 döntést, ott az érintettek együttes létszáma 130 fő volt) év végén a munkáltatók által bejelentett betöltetlen álláshelyek száma nem érte el az 500-at, amely az egy évvel korábbinak mindössze 46%-a volt. Így a felkínált álláshelyek és a regisztrációban szereplő állást keresők közötti különbség 73-szoros mértékre emelkedett (!) decemberében több mint 14 ezren kaptak álláskeresési járadékot vagy segélyt. Összességében 2009-ben a nyilvántartásban szereplő álláskeresők bő hattizede részesült valamilyen ellátásban. A munkát keresők közül a 2009-es év végén 2747-en vettek részt valamilyen az elhelyezkedésüket segítő aktív programban, lényegesen kevesebben, mint korábban, ez a létszám ugyanis alig több mint hattizede a decemberinek. A tanfolyami képzések kivételével (ahol néhány százalékos létszámbővülés tapasztalható) valamennyi programban jelentősen csökkent a résztvevők száma. Jövedelmek, nyugdíjak Az alkalmazásban állók rendszeres havi bruttó átlagkeresetének alakulása (országos adatok) Időszak Oktatás Egészségügy Szociális ellátás Nemzetgazdaság I félév (= 100%) %-os változás +6,0% +20,4% -8,3% +22,0% 2006/2010. Arány a 100%- hoz (szoc. ell.) 171,4% 155,9% 100% 175,7% Bruttó jövedelmek I félév Oktatás Szociális ellátás Egészségügy Nemzetgazdaság illetve az egészségügyi ellátásban. A szociális ellátásban dolgozók bére is igazolja az érdekérvényesítés hiányosságait, illetve mutatja azt is, hogy milyen megbecsülésben részesülnek az ágazati alkalmazottak. Az oktatásban tevékenykedők bére 6%-kal javult 2006 óta, az egészségügyben dolgozóké 20,4%- kal, a szociális ellátásban dolgozók bére viszont csökkent 8,3%-kal (!) Jelenleg 71, illetve 55%-kal magasabbak a bérek az oktatásban, 20

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Bács-Kiskun megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben