Augusztusi jegyzetlapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Augusztusi jegyzetlapok"

Átírás

1 evangélikus hetilap 73. évfolyam, 35. szám augusztus 31. Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap Ára: 199 Ft A záró istentiszteleten megtelt a nyírteleki evangélikus templom a találkozó résztvevõivel és a helyi gyülekezettel, akik közösségben voltak egymással egy cigány kisgyermek megkeresztelésekor, illetve Jézus Krisztus testének és vérének vételében, újra és újra megtapasztalva Urunk érthetetlen kegyelmét, mérhetetlen szeretetét. f Cigánykonferencia Nyírteleken 4. oldal Mert nem kell beállni a sorba; ha sokan hirdetnek hangosan valamit, attól még nem biztos, hogy igaz. Õrizzétek meg egyéniségeteket, s ha magatokra maradtok is, merjétek vállalni önmagatokat! f Levél gyermekeimnek 7. oldal Baljós dátuma a magyar történelemnek augusztus 29-e, a világhódító II. (Nagy) Szulejmán szultán ugyanis ezen a napon aratta legnagyobb magyarországi diadalait. Három olyan vesztes csata emlékét idézi, amely hosszú idõre meghatározta népünk sorsát. f Nándorfehérvártól Mohácson át Budáig 5. oldal Az országos presbitérium határozata szerint egyházunk honlapján rövidesen elérhetõ lesz a Prõhleagenda. f Tájékoztató az Agenda internetes megjelenésérõl 11. oldal SEMPER REFORMANDA Augusztusi jegyzetlapok A testet és a lelket ne úgy értsd, mintha egyedül a test volna a paráznaság, és a lélek, ami a szív legmélyén lakozik. Mert testnek mondja Pál Krisztushoz hasonlóan (Jn 3,6) mindazt, ami testtõl született, az egész embert testestül-lelkestül, az értelemmel és minden érzékével együtt, mivel ezek egytõl egyig a test szerint igazodnak. Tudd tehát, hogy azok is testinek neveztetnek, akik kegyelem híján a magasztos lelki dolgokról mindenfélét képzelegnek, tanítanak és összefecsegnek: mindezt pedig jól megtanulhatod a test cselekedeteibõl (Gal 5,20), mert Pál így nevezi az eretnekséget és a gyûlölködést is; Róm 8,3 pedig azt tanítja, hogy a test kedvéért gyengíttetik a törvény, amely nem egyedül a paráznaság miatt mondatik, hanem minden bûn, legfõképpen a hitetlenség, e leglelkibb vétek felõl. Lelkinek tartsd ekképpen mindazt, ami látható cselekedetekkel jár, amint Krisztus is megmosta a tanítványok lábát, és Péter hajóra szállt, hogy kivesse a hálóját. Vagyis testi az az ember, aki külsõ- és belsõképpen abban él és munkálkodik, ami a test szükségének és a mulandó életnek szolgál, lelki pedig az, aki külsõ- és belsõképpen a léleknek és az eljövendõ életnek szolgálatára munkálkodik. d Luther Márton: Elõszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez (Szita Szilvia fordítása) A kis számok Istenének várótermében Hatvanéves a szõdligeti evangélikus templom b Az akkor még Váchoz tartozó fiókegyház maroknyi híve nagy hittel és bizalommal tette le a Duna-parti település evangélikus templomának alapkövét február 28-án. Istennek tetszõ dolog volt ez, mert a második világháborús pusztítások ellenére és után is megsegítette a szõdligetieket annyira, hogy négy évvel késõbb, augusztus 8-án igaz, befejezetlenül, de használatra alkalmas állapotban dr. Ordass Lajos püspök felszentelhette. Erre a hatvan évvel ezelõtti ünnepi alkalomra emlékezett múlt vasárnap délután a gyülekezet. b Az Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodája 1994 óta mûködik a helyi közösség nagy megelégedésére. Az utóbbi idõben az elõírások megváltozása és a növekvõ gyermeklétszám miatt szükségessé vált az intézmény bõvítése, amely ez év nyarán fejezõdött be. Ez alkalomból múlt vasárnap hálaadó istentisztelet keretében dr. Fabiny Tamás püspök hirdette Isten igéjét az irsai evangélikus templomban. f Folytatás a 3. oldalon Ez tényleg csoda! Irsai óvodagyarapodás A születésnapi alkalmon ahogyan Kovács László, a dunakeszi anyagyülekezet lelkésze nevezte zsúfolásig megtelt a kis templom. Az úrvacsorai istentisztelet liturgiájában Szotyori Nagy Gábor gödi református lelkipásztor vett részt Eszlényi László csomádi evangélikus lelkész mellett; utóbbi Mt 18,20 alapján hirdette Isten igéjét. Ezen a helyen mindannyian váróteremben vagyunk Jézus várótermében. Õ akar velünk találkozni kezdte prédikációját az egykor tizenhárom esztendeig Szõdligeten szolgáló lelkész. De ahogy a meghívón szereplõ igeversben is olvashatjuk, õ a kis számok Istene is. Mert a számtan nála eggyel kezdõdik, majd a kettõ után megáll a háromnál. Ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az õ nevében, õ ott van. Az ünnepi alkalomra a templomkertben felállított pad támlájára is ezt az igét véste dr. Horváth Viktor, a gödi városvédõ egyesület elnöke. Halics Sándor gödi presbiter pedig új hirdetõtáblát készített a templomkapu bejárata mellé. g Boda Zsuzsa FOTÓ: PÁL MARIETTA A SZERZÕ FELVÉTELE XXIX. nyári olimpia Kína. Mágikus idõpontban: VIII. 8-án 8 óra 8 perckor megkezdõdött a színpompás pekingi ünnepség megnyitója. A rendezõk minden idõk legnagyobb játékát ígérték. És ahogy néztem, az is lett teljességgel. Ha nem számítom a merényleteket, a hangos tüntetõket, a borzalmas meleget, az eget elszürkítõ szmogot, a Madárfészek felsõ karéjában strázsáló mesterlövészeket. Ilyen ma a világ. De mégiscsak a sporté volt a fõszerep az elmúlt hetekben. Hiszen ezért jött el kétszáznégy ország megannyi versenyzõje! Felvonultak, ahogyan 1896 óta, elõször a görögök, azután ábécésorrendben a többiek; nyolcvanharmadikként, a zászlóvivõk közt a legeredményesebb olimpikonnal, Kammerer Zoltánnal az élen a mieink is, végül a házigazdák népes csapattal. Micsoda show! Grandiózus jelenetek, tûzijáték és fényorkán. Li Ning a magasban repülve gyújtotta meg a lángot. Nem tudom, a négymilliárd embernek, aki nézte, mi tetszett a legjobban. Mire gondolt? Sport és üzlet? Dopping? A négyórás megnyitó végén volt egy gyönyörû pillanat: fehér ruhás leányok karjukkal a felröppenõ galambokat jelenítették meg; néhány perc múlva a százezer nézõ is próbálta utánozni õket. Félsikerrel, de így is valami elmondhatatlan, fájó-szép békeóhajtás volt az egészben. Grúz háború Megdöbbentett a hír, hogy a pekingi olimpia napjaiban Grúzia háborút indított szakadár tartományának, Dél- Oszétiának a visszaszerzésére. Naivságuk is megdöbbentett: úgy vélték, hogy pont most, mikor békére szólított fel mindenki, sikeres lesz ez a meggondolatlan lépés? Az oroszok száz év óta mindig soha nem hagyják szó nélkül az õket is ért támadást. A felelet mindig megtorló akció. Mozgósítva, ha kell (lásd: november 1., Budapest) az egész hadsereget. Ahogyan most is. Repülõk bombázták a védtelen falvakat, harckocsik és katonák taposták az ártatlan menekülõket Miért ez a gátlástalan büntetés? Gyûlölet? kérdezem magamban. Talán a mindenható politika, a hatalom mindenkori tisztázása vagy a mélyben húzódó sok értékes olajmezõ az, amiért néhány ezer ember kioltott élete csekélység. Csíksomlyói búcsú A Duna Televízió megismétli az elmúlt tizenöt év ünnepeit. Most éppen a esztendõt látjuk a gyönyörû napsütésben. Ahogy a hegyek körbeölelik az embereket, akik szavak nélkül is értik egymást, és tekintetükkel simogatják az arcokat az évszám a kopott kõkereszten, kérés Istenhez: tarts meg bennünket, szegény magyarokat, õseink hitében! És kérés Máriához, aki mindig oltalmazta nemzetünket. Zászlók lobognak, virágkoszorús Jézus-képek, táblás föliratok egy-egy csapat élén, öregek és fiatalok a kegyszobor körül. Fekete kendõs nénikék kapaszkodnak fölfelé, megállnak egy pillanatra: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! zsolozsmázzák alig hallható szavakkal. Új évszázad Megértem az új évezredet. Pusztulás és hanyatlás mindenütt. Menekülõk és gyilkosok. Földrengések és városokat elöntõ árvizek. Régen voltunk ilyen nehéz helyzetben mi, magyarok. Az erkölcsi züllés és rombolás beláthatatlan. Elérkeztünk oda, hogy az ország elhagyása mindennapos beszédtémájuk a fiataloknak! Pedig már régen össze kellett volna fognunk. Arcok A délutáni forgatagban. Gyûlölködés és irigység a legtöbb tekintetben. Hiányzik a figyelmes nagylelkûség. Az élet, most és régebben is, mindenkire mér csapásokat, fájdalmat és gyászt. De feledni és haraggal felelni minden közeledésre, ez végtelen szomorúsággal tölt el. Hozzá még a beteges hiúság és sikerhajszolás is köröttem. És árulás és rágalom. Mindez beárnyékolja napjaimat. Bibliakiállítás Kalocsán a fõszékesegyházi könyvtárban. A gyûjtemény legszebb kódexein és régi nyomtatványain keresztül mutatja be évszázadok Szentírás-kultúráját. A százötvenezer kötet közel ezer Szentírás-kiadást õriz, s ebbõl most száz ódon-szép példányt láthatunk. A barokk olvasóteremben szinte ragyognak a kopott aranyozott bõrkötésû ritkaságok. Mellettük több 13. századi pergamenkódexet csodálhatunk meg, s egy különös, mindössze pár milliméteres betûkkel írt zsebbibliát is. A 15. századi õsnyomtatványok közül a legértékesebbek kerültek a vitrinekbe. A protestáns kiadványokban gazdag gyûjteményben Luther elsõ német fordításai mellett látható a reformátor kézjegyével ellátott, saját Szentírása. A vizsolyi Bibliát körben mûvészi metszetek, régi térképek, különleges méretû kiadások színesítik. J. S. Bach Régi, kopott lemezrõl szól hozzám az örvényes orgonamuzsika. Ez a zene nemcsak hangjegyekbõl, de számjegyekbõl is épül: egytõl a végtelenig. Mintha a templomban szundikáló nénikék és az égiek is ott bujkálnának a zengésben, s csillagkottafejek kelnének életre ebben a véget nem érõ istendicséretben. Augusztus Tiszta égbolt, vakító fények, hatalmas esõk. Itt-ott már csapzott, lombarany fák állnak az ablak elõtt. És eszünkbe jut Szent István királyunk, a régi, búzakoszorús ünnepek, hogy utána mindig gyors záporok verik az éjszakát. Évnyitók és benépesedett iskolák; fiataloktól lesz hangos a város. Kezdõdik a különös, szívós, feszült munka és otthoni élet. Augusztus búcsúfényei villannak, a nyár emlékei. Milyen is a világ? Gyönyörû és fájó a gyorsan suhanó idõben. g Fenyvesi Félix Lajos

2 2 e augusztus 31. forrás A BIBLIA ÉVE A galatákhoz írt levél a hit Azok, akik Pál apostol leveleit olvassák, egy idõ után arra a meggyõzõdésre juthatnak, hogy bár Pál valóban Isten áldott eszköze volt az evangélium terjesztésében, s ahogyan õ fogalmazott, semmivel sem volt alábbvaló a legfõbb apostoloknál, egyszersmind nehezen elviselhetõ ember lehetett. Talán azért is, mert az evangélium felismert igazságával kapcsolatban nem ismert kompromisszumot. Azt várta el a munkatársaitól, amit önmagától: a teljes odaadást a Krisztus-hirdetés szolgálatában. Ezt pedig nagyon kevesen tudták elmondani magukról. A galatákhoz írt levél a konfliktusok levele egy konfliktusos személyiség tollából. Pál második és harmadik missziói útján járt a galaták, egy kelta eredetû, Kis- Ázsia északkeleti részén letelepedett törzs tagjai között. Tevékenysége nyomán keresztény gyülekezetek alakultak a vidéken, akikrõl azután távollétében igen aggasztó híreket kapott. Olyan keresztény misszionáriusok követték Pált a galaták között, akik azt tanították, hogy a keresztény hit teljességéhez nem elég a Jézus Krisztusba vetett hit, mert szükség van a mózesi törvénynek, különösképpen is a körülmetélkedés szokásának a megtartására. Magyarul azt bizonygatták, hogy a galatáknak elõször zsidóvá kell válniuk, s csak azután lehetnek valóban kereszténnyé. Pál apostol úgy érezte, hogy ha a galaták elfogadják ezt a tanítást, azzal meghamisítják Krisztus semmihez sem fogható, egyetemes evangéliumát (amelynek nincs más feltétele, csak és kizárólag a hit), és visszahullanak a pogányság rabságába, ahonnan már egyszer megszabadította õket a Krisztus-hit. Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket? Pál rendkívül éles hangon, szinte durván figyelmezteti a levél címzettjeit arra, hogy az az evangélium, amelyet õ hirdetett közöttük, továbbra is érvényes, és nem szorul kiegészítésre hiszen õ maga kapta megtérésekor a damaszkuszi úton a feltámadott Jézus Krisztustól, s késõbb a legfõbb apostolok is jóváhagyták. Ugyanígy érvényes, és nem szorul kiegészítésre a galaták ezen alapuló hite sem. Jézusba vetett hitük az üdvösségük egyetlen kritériuma, nem állhat felette semmilyen emberi követelmény, még a mózesi törvény sem. Isten ezzel a hittel a teljes szabadságra hívta el a galatákat, szabadságra saját félelmeik, a társadalmi korlátok, a származás, a vagyoni helyzet, a nemi hovatartozás és a politikai meggyõzõdés kötelezettségei alól, mert Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nõ, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban (Gal 3,28). Ha nem hiszel Istenben, nem is értheted meg õt! (Alexandriai Kelemen) A keresztény tanítás Pál apostolnál a racionalizmus elleni merényletként robbant be a színtérre. Az én-te viszonyt ismét mindenek középpontjába állította A hitet, amely gúnyt ûz az észbõl ( ), ezt a hitet követelte Pál apostol az õt hallgatóktól. (Polányi Mihály) d Magyar Bibliatársulat SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP Mt 6,24 34 Mocsári Károly zongoramûvész koncertjén voltunk a tiszadobi református templomban. A Zongora ünnepe Keleten címû évente megrendezett rangos esemény alkalmából zsúfolásig megtelt a szent hely. A zongoramûvész keze, lelke, személyisége a templomba varázsolta több évszázad mûvészeinek örömét, fájdalmát, kételkedését és megbizonyosodását. Jó volt a hétköznapok fölé repülni a zene segítségével. A közönség a hivatalos program végeztével természetesen nem engedte el a mûvészt, vastapssal kérte tõle a ráadást: fergeteges elõadásban hallhattuk tõle Liszt egyik rapszódiáját. Már ezért is megérte volna meghallgatni a koncertet Jézus is arról beszél, hogy létünk legalapvetõbb dolgait is szabad ráadásként elfogadnunk, megélnünk. Az élet alapvetõ szükségletei úgy is megjelennek, mint kényszerek. Az aggódás, a szorongás abba az irányba viszi gondolatainkat, beállítódásunkat, hogy az alapvetõ szükségletek nélkül értelmetlenné, kilátástalanná válik az életünk. Az étel, az ital, a ruházat, az életszínvonal különbözõ kellékei mindmind azt a látszatot keltik, hogy nélkülük olyan hiánnyal kell élnünk, amely már mindent fölöslegessé tesz. Oratio œcumenica A Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik vasárnap Isten gondviselõ szeretetét hirdeti, és az Istenhez forduló, hívõ bizalomra int. Az óegyházi evangéliumi szakasz (Mt 6,24 34) a mindennapi, földi javakhoz köthetõ aggodalmaskodásról Isten országára irányítja a hívõ tekintetét: keressétek elõször az õ országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Boldogan hagyatkozhatunk mennyei Atyánkra, mert aki üdvösségünket elvégezte, gondot visel földi életünkre is ( a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. ). Heti énekünk, a Ki dolgát mind az Úrra hagyja (EÉ 331) szintén a gondviselõ Istenbe vetett bizalomra hív és int minket. Az epistola (Gal 5,25 26) ugyancsak mindennapi földi életünk helyes irányára figyelmeztet: Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk kérkedõk, egymást ingerlõk, egymásra irigykedõk. A vasárnap központi éneke a Minden e földön csak elmulandó (EÉ 372), mely szorosan kapcsolódik a bibliai szakaszokhoz: a mulandó, földi világ helyett Jézus Ráadásul Teremtõ mennyei Atyánk! Te adtál életet és küldetést az embernek ezen a világon. Köszönjük a csodálatos természetet, erõit, áldásait és szépségét. Megbíztál a munka felelõsségével, a test és a lélek, szellemi valónk odaszánásával az emberi élet jobbítására. Bocsásd meg sok-sok bûnünket, hogy nem mindig a te akaratod szerint használtuk a tõled kapott javakat. Hogy nem embertársaink javára s a te dicsõségedre élünk a természet törékeny adottságaival, szépségével. Köszönjük, Atyánk, az elmúlt idõszakot, a pihenés, a töltekezés alkalmait. Téged kérünk minden élményért, amellyel gazdagítottál minket találkozókon, konferenciákon, táborokban. Könyörgünk hozzád újuló erõért a kezdõdõ munkaévhez fiataljainknak, tanároknak, szülõknek, lelkészeknek, gyülekezeti munkatársaknak egyaránt. Könyörülj a megtévedteken, akik még mindig áltatják magukat azzal, hogy megfér az életükben a világ dicsõségének hajszolása s a te imádatod is. Segíts, hogy a hamis, mulandó javak ne homályosíthassák el az örökkévaló kincseket. Adj hitvalló bátorságot nekünk a te neved hirdetésére és akaratod ÉNEKKINCSTÁR A VASÁRNAP IGÉJE Mi is jellemzi a jézusi ráadás életformát? Az alapvetõ szükségletek vonalán a belsõ szabadság. Ez nem az a felelõtlenség, amely a saját munkáját is Istennel szeretné elvégeztetni, hanem annak felismerése, hogy az élet több a tápláléknál. A jézusi szabadság nem helyez a törvények és szükségletek fölé, hanem elvezet arra a felismerésre, hogy a nagyvonalú Gazda számadójaként semmim nincs, mégis minden az enyém. Felszabadít a holnapért való aggódás terhe alól. Eric Berne (az Emberi játszmák címû könyv szerzõje) szerint kétféle szorongás jellemez bennünket: az elõrearc és a hátraarc szorongás. Ezt azzal a példával illusztrálja, ahogy a modern ember a szabadságát tölti. Amikor készül rá, elõrearc szorongása van, hogy mi vár rá. Amikor meg elindult, hátraarc szorongása van, hogy mit hagyott otthon Jézus szava segít abban, hogy úgy tudjak a mának élni, hogy közben nem felejtem el a jövõmet sem, és a múlt sem jár vissza kísértet gyanánt. A jézusi ráadás életforma az értékek összefüggésében azt az értékválasztást jelenti, hogy pontosan tudjuk: Isten királyi uralmának naponkénti választása életünk legfontosabb döntése. Nem magától és nem nélkülünk valósul meg az õ országa, hanem úgy, hogy képesek vagyunk elõször Isten országát keresni. Ez pedig tudatos döntések sorozatát jelenti. Én vagyok a felelõs a döntéseimért, és azzal a belsõ igénnyel hozom meg õket, hogy összecsendüljenek Isten akaratával. Természetesen tudhatjuk azt is, hogy Isten megajándékozott bennünket a bûnbocsánat örömével, hogy rossz döntéseink után visszataláljunk a helyes mértékhez: Isten országa legyen a legfõbb értékünk. A jézusi életforma valós istenismerethez vezet. Vallásos kísértés azt feltételezni Istenrõl, hogy fogalma sincs arról, mi zajlik a földön. Az így gondolkodók szerint legtöbbször imádság formájában informálni kell õt arról, hogy mekkora igazságtalanságok történnek, és mit kell tennie ahhoz, hogy helyreálljon a teremtés rendje. Ezzel szemben Jézus egyetlen mondattal Isten megismerésének felszabadító, örömteli távlatát nyitja meg: tudja a ti mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek van! Nem kell fölvenni vele kapcsolatban sem a tudálékos beosztott, sem a megélésére a más úrnak szolgálók között is. Látod, Urunk, aggodalmaskodó szívünket is. Zúgolódunk, morgolódunk a megélhetés gondjai miatt mi lesz velünk, mi lesz gyermekeink jövõjével, továbbtanulásukkal, munkahelyükkel, családalapításukkal? Elveszítjük az élet szépségét, ha nincs bennünk bizalom irántad. Amíg mindent meg akarunk szerezni, amire e világban elképzelésünk szerint szükségünk lenne, elrohan mellettünk maga az élet. Úr Jézus Krisztus! Vezess bennünket a keskeny úton, hogy megtaláljuk Isten Fönt úgysem tudják, mi zajlik idelent! életpozíciót, hanem gyermeki bizodalommal hagyatkozhatunk mindentudására, amellyel tudja jól a mi formálásunkat. Ha nem tudjuk pontosan, hogy ki az, akihez tartozunk, életünk, döntéseink csak átláthatatlan kusza halmazzá válnak. Mint az a munkavállaló, akinek két fõnöke van. Vagy nem végez semmi munkát, nehogy baja essen, vagy megpróbálja kijátszani elöljáróit egymás ellen, vagy mindent a maga javára intéz el. Jézus ettõl a káosztól szabadít meg, amikor arra hív, hogy merjünk a valódi Munkáltató mellett dönteni. Így életünk áldott egyértelmûségbe ér: Én Uram és én Istenem! vallotta Tamás a kételyek, a kudarcok után (Jn 20,28). g Laborczi Géza Imádkozzunk! Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy életünk csupa ráadás. Ráadás a puszta létünk, hiszen nem érdemeink szerint, hanem a te teremtõ fantáziád nagysága szerint születünk. Ráadás minden képességünk, hogy ezekkel is neked és egymásnak szolgáljunk. Ráadás minden szükségletünk is, mert te nem engeded, hogy a foglyaikként vergõdjünk. Ráadás a te ismereted, a benned való hit, hogy el ne tévedjünk a világban. Ráadás lesz az, hogy a nagy mennyei banketten a vendégeid lehetünk. Ámen. országát, s így mienk legyen a benned való békesség, megelégedés és hálaadás. Szentlélek Úristen! Igazság Lelke! Segíts, hogy felismerjük az isteni gondviselés jeleit mindennapi életünkben! Gyõzz meg az Ige ereje és világossága által, hogy testünket, lelkünket az Atya kezébe tegyük le a hit mérhetetlen bizalmával. Ajándékozz meg a Krisztusba vetett hit reménységével, életörömmel, amely kiûzhet szívünkbõl minden aggodalmaskodást és félelmet e világ gondjai közepette, s megáld a megváltottságnak, Isten országának a boldogságával. Ámen. Minden e földön csak elmulandó Krisztushoz hív. Az eredetileg tíz versszakos ének szerzõjének nevét az egyes strófák kezdõbetûinek összeolvasásából (az akrosztichonból) tudhatjuk meg: MJCHAEL ÁTS. Idõsebb Ács Mihály (1646, Kemenesszentmárton 1708, Nemescsó) valószínûleg Vitnyédy István pártfogoltjaként jutott el a wittenbergi és a tübingeni egyetemre. Az ellenreformáció miatt el kellett hagynia gyõri rektorságát, éveken át bujdosott ban Thököly dunántúli csapatának volt a tábori prédikátora. Több dunántúli gyülekezetben (Farád, Nemescsó, Devecser, Simonyi) szolgált. Kemenesaljai esperesi székfoglaló beszédében II. Rákóczi Ferencet az isteni gondviselés eszközének nevezte. Tagja volt annak a dunántúli evangélikus értelmiségi körnek, amely igyekezett ellátni a hívõket a hiányzó magyar nyelvû kegyességi irodalommal. Énekeket (EÉ 264, EÉ 372, valamint az énekeskönyvünkben már nem szereplõ Szívem keserûségét), imakönyvet (Aranylánc) és elmélkedéseket írt (Boldog halál szekere). Egyik szerkesztõje volt annak a Zöngedözõ mennyei kar (ZMK, Lõcse, ) címû énekeskönyvnek, amelyben elkezdõdött a régi evangélikus énekkincs felélesztése és megújítása. A százegy éneket közlõ ZMK az 1635-tõl terjedõ úgynevezett protestáns énekeskönyvek evangélikus kiegészítéseként, toldalékaként keletkezett. Graduálénekünk ebben a gyûjteményben jelent meg elõször. A szerzõ saját lelkéhez szóló, egyes szám elsõ személyben megalkotott verse a bensõséges vallásosság stílusában íródott. Az elsõ versszakban felállított ellentét (földi, mulandó, halandó állandó) kettõsségébõl az állandó felé fordul. A 2 6. versszakban (EÉ 2 5. vsz.) az örök élet felé vivõ, az üdvözítõ Jézusba vetett hit és bizalom fogalmazódik meg. A lélek az élet minden helyzetében Jézus felé fordul, amit a versszakok végén lévõ kijelentés nyomatékosít (csak neved volna, Jézus, én számban; áldott nevedet, Jézus, vallanám; tetõled, Jézus, minden jót várok ). A 7. versszakban a fokozás a csúcspontjára ér: Lelkemmel együtt Nap s Hold az égen, / Csak téged kíván e földön minden, / Még a vizek is a nagy tengeren, / Téged imádnak, Jehova ISTEN. A versszak (EÉ 6. vsz.) könyörgése az örök élet boldogságát ígéri: Siess, ó, Jézus! Siess eljõni! / Siesd lelkemet hozzád fogadni, / E bûnös testbõl mennybe bevinni! / Siess, ó, Jézus! Siess eljõni! Az ének a ZMK-ban nótajelzés nélkül jelent meg. Az énekeskönyvünk által hozzárendelt dallamot ebben a formájában A szokottabb egyházi énekek egyhangú melódiái (Sopron, 1859) címû gyûjteménybõl ismerjük. Ez a régi magyar dallam oktávnyi hangterjedelmû, tonalitása c-eol. Mind a négy sornak azonos a ritmusa, a 2. és 4. sornak a dallama is. Az arányosan építkezõ, ereszkedõemelkedõ, majd ismét ereszkedõ dallammenet, a sor- és ütemismétlések a dallamot szerethetõvé és könnyen énekelhetõvé teszik. g H. Hubert Gabriella LAPUNK A VILÁGHÁLÓN A CÍMEN OLVASHATÓ.

3 evangélikus élet augusztus 31. f 3 LELKÉSZIKTATÁS GYÓNON b Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem hangzott Isten igéje (Fil 4,13) dr. Fabiny Tamás püspök igehirdetésében Gyónon augusztus 24-én délután, amikor Krámer György esperes hivatalába iktatta a fiatal lelkész házaspárt, Valentínyi Erzsébetet és László Milánt. Pályájuk július 10-én avatásuk ünnepi alkalmával Aszódon kezdõdött. A következõ állomás Miskolc volt, ahol Erzsébet iskolalelkészként, Milán pedig a környezõ szórványok evangélikusainak pásztoraként szolgált. Innen kerültek püspöki kiküldéssel a Pest megyei Gyónra 2007 augusztusában. Több okból is meghatározóvá vált számukra a gyóni gyülekezet. Befogadó, szeretetteljes közösségre, barátokra leltek a városban, a gyülekezet tagjai és a testvérfelekezetek lelkészei és családtagjai között, majd õk maguk is itt váltak igazi családdá elsõ gyermekük, a négy és fél hónapos Hunor már ide érkezett. Két szolgálattevõt kapott a gyülekezet, akik egymás mellett állva, egymást ÉS BONYHÁDON Kincstartók kiegészítve, közös elkötelezõdéssel vállalják a szolgálatot. Így, együtt hirdették az igét is a gyóni templom oltárterében Ef 2,8 alapján: Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez A két fiatal így vallott az igébõl kiindulva: Erzsébet: Amikor Gyónra kerültünk, a Dabasi Újság interjút készített velünk. Megkérdeztek minket a múltunkról, jövõbeli terveinkrõl. Azt mondtuk, ha igehirdetéseink nyomán csak egy ember is üdvösségre jut, akkor már elértük a célunkat. Kérhetünk-e mástól segítséget, mint Istentõl, aki elhívott minket? Milán: Isten megtalálta számunkra a megfelelõ helyet. Õ adja az igét, mi pedig a cserépedényei lehetünk ennek a kincsnek. Mérhetetlen kegyelem ez! g Túri Krisztina András apostol nyomdokain b A Tolna-Baranyai Egyházmegye korábbi esperesi székhelyén, a térség egyik legnagyobb gyülekezetének számító Bonyhád Hidas Kismányoki Evangélikus Egyházközségben augusztus 23-án Szabó Vilmos Béla, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese ünnepi istentisztelet keretében iktatta be hivatalába Aradi Andrást, a gyülekezet újonnan megválasztott lelkészét. Az ünnepi alkalmon Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A Dombóvár Kaposszekcsõ Csikóstõttõs Társult Evangélikus Egyházközségbõl érkezõ Aradi András iktatásának ünnepi istentiszteletén a bonyhádi templomban Krähling Dániel helyi lelkész és Aradi András Péter nyugalmazott békéscsabai lelkész, az édesapa végezte a liturgiai szolgálatot. Gáncs Péter kifejtette, hogy miért az András apostol elhívásáról szóló igét Jn 1,35 42-t választotta: a józan gondolkodású, nyitott és tettre kész András egy kései utódának iktatását ünnepli a bonyhádi gyülekezet. András apostol A SZERZÕ FELVÉTELE öröksége üzenetértékû minden többlelkészes szolgálati helyen. Aradi András Mik 6,8 alapján tartotta meg iktatási igehirdetését. A hálaadás szavain túl olyan szolgálati programot fogalmazott meg a maga és új közössége számára, amely a törvény szerinti életre, a szeretetre és az Istenre való figyelésre épül. A lelkész azonban akárcsak a többi ember nem tökéletes, ezért a törvényes életre, a szeretetre való törekvés és az alázatos Istenre figyelés nem mindig sikerül, a gyenge és esendõ ember sokszor elbukik ezen az úton. Krisztus szeretetére van szükségünk hangsúlyozta az újonnan beiktatott lelkész, mert megváltásunk és örök életünk az õ kezében van. A programot akkor tudjuk megvalósítani, ha együtt tapasztaljuk meg Istennek azt a határtalan szeretetét, amellyel odaadta értünk egyszülött Fiát. g Petri Gábor FOTÓ: SZABÓ ANDRÁS Az irgalmas Istent közvetíteni b Mozgalmas idõszak köszöntött augusztusban az õsagárdi gyülekezetre. A hónap második szombatján rendezték meg az elsõ nemzetközi agárfesztivált, melyre teljes odaadással készült az egész falu. Két hét múlva, augusztus 23-án, szombaton ismét nagy horderejû esemény mozgatta meg a települést és a gyülekezetet: dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé szentelte a falu szülöttét, Tóth Katalint. e Folytatás az 1. oldalról Õsagárdi lelkészszentelés Katalin szülei mélyen hívõ, igét olvasó, imádkozó emberek, akik még id. Harmati Béla lelkész szolgálati ideje alatt indultak el a hit útján. A szülõk hite, mint tudjuk, nem száll automatikusan a gyermekekre, de Isten akarata folytán meghatározóvá válhat. Ez történt Katalin esetében is. Mélyrõl fakadó teológiai érdeklõdése személyes életátadással és hittel párosult. Megragadta a Krisztus. Középiskolai tanulmányai után bibliaiskolát végzett, majd három éven át a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet munkatársa volt. Innen vezetett az útja az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Egy évig Chicagóban volt ösztöndíjas; a homoszexualitás pasztorálpszichológiai aspektusairól írta meg dolgozatát. Hatodévét a kecskeméti gyülekezetben, Kiss János mentor vezetése alatt töltötte. Szolgálatát a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban kezdi meg mint iskolalelkész. Személyes hitvallása, hogy a rábízottaknak az irgalmas, szeretõ Istent kell közvetítenie, aki Krisztusban jelent meg nekünk. Aki nem dörgedelmes és nem követelõdzõ, hanem irgalmas, mert tudja, hogy porból vagyunk. Az igehirdetés a meghívóra választott ige alapján hangzott: Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel! (Zsolt 119,25) A püspök, aki a hittudományi egyetemen professzora volt Katalinnak, két-két ószövetségi és újszövetségi utalás alapján szólt arról, hogy nem elég (bár szükséges) a struktúra, Isten Lelkének megelevenítõ erejére van szükségünk, aki a porból is élõlényt, embert teremtett. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetemrõl dr. Bácskai Károly adjunktus, míg gyülekezeti részrõl e sorok írója, egy büszke rokon segédkezett, aki sokakkal együtt azt kívánja Katalinnak, hogy tapasztalja meg szolgálatában Isten életet, hitet teremtõ erejét. g Szabó András Ez tényleg csoda! Az istentisztelet után a szép számban megjelent ünneplõ gyülekezet átvonult az intézményhez, ahol a Mustármag Óvoda kibõvített épületét dr. Fabiny Tamás püspök, Krámer György püspökhelyettes, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese és Erdélyi Csaba, az Irsai Evangélikus Egyházközség lelkésze áldotta meg. A megvalósítást a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Dél-Pest Megyei Egyházmegye támogatása, sok cég és magánszemély adománya, valamint a kivitelezõ Baksa és Társa Kft. rugalmassága tette lehetõvé. A Mustármag Óvoda, amely Fakan Zsuzsanna óvónõ vezetésével mûködik, az elõírásoknak megfelelõen egy tornaszobával, tetõtér-beépítéssel, szép, világos termekkel és kiegészítõ helyiségek kialakításával tette kényelmesebbé és vidámabbá a gyerekek mindennapi életét, lelki és testi fejlõdését. Az óvoda szeptemberben kettõ helyett három csoporttal indíthatja a 2008/2009. évet. Az óvodások sokszínû mûsorral szolgáltak. A gyerekek örömét legpontosabban az egyik kislány mondata tükrözi: Ez tényleg csoda! Milyen igaza van g Pál Marietta A SZERZÕ FELVÉTELE Janus-arcú ökumené Janus, az elõre- és hátratekintõ, kétarcú isten egyike volt az ókori Róma, az itáliai félsziget legõsibb istenségeinek. Eredetileg a nap, a fény istene volt, aki reggel kinyitotta, este pedig bezárta az ég kapuit. A késõbbiek folyamán a Janus-arc központi jelentése lényegesen módosult, s Janus Róma fõistenébõl, a ki- és bemenõk szigorú figyelõjébõl mai szóhasználatunkban az alakoskodásnak, a kétszínûségnek, az ellentmondásosságnak és a bizonytalanságnak a jelképe lett. Ez a Janus azonban nem egy halott istenség, mely Róma isteneinek gazdag panteonját szaporítja. Janus kettõs arca, amely egyszerre sír és nevet, a mi arcunk írja Korányi András (EvÉlet 2006/17). Valóban Janus ma is velünk és bennünk van, fõhelyet követel életünkben, áthatja emberi létünk minden parányi részét, megbabonázva, erõszakosan telepszik rá tudatunkra. Valahogy nem tudunk, de nem is akarunk szabadulni ölelésébõl, hiszen benne, mögötte tudunk nagyszerûen elrejtõzni, esetleg általa tudjuk elrejteni mindazt, amit nem szeretnénk soha a felszínre hozni. Egyetemes paradoxona az emberi létnek, hogy normateremtõ, de ugyanakkor tetteiben minduntalan normákat sértõ lények vagyunk, mindennapi cselekedeteink gyakran ellentmondanak a hittel vallott ideális értékeknek, az»erkölcsi világrendnek«, és saját mércéink alatt botladozunk. (Cs. Gyimesi Éva) Ez a mi emberi Janus-létünk megkerülhetetlen, szinte nélkülözhetetlen paradoxona, s éppen azért, mert az egyház részben nagyon is e világi, emberi valóság, a földön élõ, látható egyház sem kerülheti el Janus ellentmondásosságát, arcának kettõsségét. Tulajdonképpen Janus képzetét egy furcsa egyházi híranyag idézte emlékezetembe, nevezetesen egy eset, amely idén júliusban a Román Ortodox Egyház zsinatán történt. Meglepõ módon nagyon halvány médiavisszhangja volt. A szent szinóduson a zsinati atyák egy jelentõs része kérte az egyébként legnépszerûbb ortodox metropolitának, a temesvári Nicolae Corneanunak és Sofronie Drincec nagyváradi ortodox püspöknek a tisztségébõl való azonnali felmentését és a palástmegvonást. Teljesen egyedi, páratlan történet ez a romániai ortodoxia életében. Vétkük abban állt, hogy Corneanu metropolita a testvér görög katolikus szertartáson nyilvánosan együtt áldozott, azaz úrvacsorázott görög katolikus paptársaival. ÉGTÁJOLÓ (Egyébként a görögkeleti és a görög katolikus szertartás liturgiája szinte teljesen azonos, és az oltári szentségrõl való tanításuk is megegyezik.) Drincec püspök pedig abban találtatott bûnösnek, hogy keleti rítusú katolikus papokkal együtt szentelte meg a vizet vízkereszt ünnepén egy szintén nyilvános szabadtéri szertartáson. Kemény, késhegyre menõ vita után hazai jó szokás szerint végül is megszületett a salamoni döntés: az egyház nagyvonalúan megbocsátott nyilvános bûnvalló, exorcizáló aktus után a két megtérõ bûnösnek, s újra keblére ölelte õket. Miután a zsinat elõtt hivatalosan is megbánták vétküket, azzal a komoly és elrettentõ figyelmeztetéssel és egyben szent szinódusi döntéssel oldozták fel õket, hogy aki ortodox hívõ létére a jövõben aktív módon részt vesz más felekezet szent cselekményeiben, az visszavonhatatlanul kizárattatik az egyedül igaz ortodox egyház tagjainak sorából. Azt is mondhatná valaki, hogy ismerve az ortodox egyház mai szellemiségét, már az is nagy dolog, hogy egy ilyen ökumenikus eretnekséget bocsánatos bûnnek tekintenek. Az eset pikantériája pont ez a fajta keresztényi megbocsátás inkább hasonlít az amnesztiához, amely tulajdonképpen a bûnösséget fenntartó büntetés elengedése, nem pedig a bûn eltörlése, a rehabilitálás. Janus másik arca mindig mosolyog, mindig derûs, barátságos, toleráns, nagyvonalú. Egy éve sincs annak, hogy Nagyszebenben lecsengett a III. európai ökumenikus találkozó. Ekkor ország-világ megtudhatta, hogy a Romániai Ortodox Egyház vezetése a legtoleránsabb, a legtestvéribb, a legökumenikusabb, ahol reggel, délben, este kéz a kézben dúl az ökumené, nagy az egység, a szeretet, béke van és tolerancia, és minden másságot szeretnek, tisztelnek és elfogadnak. És így vagyunk itt a szinte mennyei Kánaánban együtt a kreativitás ágensei egy igazán megvilágosodott Európában, és ezt a nagy ökumenét beragyogja Krisztus világossága. S bár Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek olyan lényegre törõen mondta el nagyszebeni megnyitóbeszédében, hogy az ökumené ösvénye az a hely, ahol a feltámadt Krisztussal találkozhatunk, úgy látszik, sokaknak még mindig nehéz megtalálniuk ezt az egyetlen keskeny ösvényt. Wolfgang Huber német evangélikus püspök szavait idézem fel: Egyik egyház sem képviseli önmagában a fényt alkotó összes színt; egyik egyház sem tükrözheti tökéletesen Krisztus fényét. Ha egy egyház igényt támaszt arra nézve, hogy önmaga legyen az egyetlen, igaz kifejezõdése az alapnak, Jézus Krisztusnak, elkerülhetetlenül degradálja a többi egyházat, és akadályozza a többi egyház fényének közös kisugárzását és ragyogását. Talán eljött az ideje annak, hogy Janus kettõs arca helyett Krisztus arca jelenjen meg az ökumené tiszta, szép egén. Adorjáni Dezsõ Zoltán püspök Erdélyi Egyházkerület

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

Segélykiáltás elhagyottakért

Segélykiáltás elhagyottakért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 23. szám 2008. június 8. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 199 Ft És ugyanúgy csodálkozunk azokon, és csodabogárnak tartjuk azokat, akik a mi életvitelünkké is

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám 2008. március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

f Folytatás a 3. oldalon

f Folytatás a 3. oldalon evangélikus hetilap 73. évfolyam, 39. szám 2008. szeptember 28. Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap Ára: 199 Ft Nem mondanám, hogy a megszokott»fokhagymaszagú«témák, mint migráció, mobilitás, család,

Részletesebben

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón evangélikus hetilap 73. évfolyam, 50. szám 2008. december 14. Advent 3. vasárnapja Ára: 199 Ft Az immáron 349 tagegyházat, közel 600 millió keresztényt magában foglaló EVT a világ legnagyobb ökumenikus

Részletesebben

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának

Finnországba, majd hamarosan finn teológusok érkeztek hazánkba. A föntebb már említett 1937. évi konferenciának evangélikus hetilap 73. évfolyam, 47. szám 2008. november 23. Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap Ára: 199 Ft Hetven húsvétot, hetven pünkösdöt, de csak hatvankilenc karácsonyt orgonáltam végig.

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

Reformáció ünnepe után advent elõtt

Reformáció ünnepe után advent elõtt országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 45. szám 2005. november 6. Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap Ára: 164 Ft Protestáns napok és estek f 8. oldal Felépült az encsi evangélikusok temploma f

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Hatvan év, avagy konfirmációk ideje. Mátyás reneszánsza. A fénykép is mûtárgy!

Hatvan év, avagy konfirmációk ideje. Mátyás reneszánsza. A fénykép is mûtárgy! evangélikus hetilap 73. évfolyam, 14. szám 2008. április 6. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 199 Ft Ahol az ember és Isten között megszûnik a kommunikáció, ahol az ember lelkében

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök evangélikus hetilap 72. évfolyam, 35. szám 2007. szeptember 2. Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 180 Ft biztos vagyok benne, hogy ezekben a napokban minden egyéb, esetleg figyelemelterelésül,

Részletesebben

A tudományosság igényének maximális. Sándor kommentárja nem száraz és szikár akadémikus szövegtenger. f Egy újabb út a Könyvhöz 8.

A tudományosság igényének maximális. Sándor kommentárja nem száraz és szikár akadémikus szövegtenger. f Egy újabb út a Könyvhöz 8. evangélikus hetilap 73. évfolyam, 20. szám 2008. május 18. Szentháromság ünnepe Ára: 199 Ft Az idõsebbek még emlékezhetnek rá, hogy a magyar színmûvészet különleges színfoltjaként színre lépõ teátrum Lessing

Részletesebben

A család a szeretet mestermûve

A család a szeretet mestermûve országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 17. szám 2005. április 24. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 164 Ft etikai-filozófiai kérdés: van-e joga az embernek ahhoz, hogy maga válassza meg

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség,

FOTÓ: T. PINTÉR KÁROLY. A nyolcvanöt évvel ezelõtti nemzeti tragédia története, traumája. és nincs eléggé benne a köztudatban. A trianoni veszteség, országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 24. szám 2005. június 12. Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap Ára: 164 Ft Míg Keveházi László Sztárai Mihályról írt monográfiája, valamint a Kertész Botond

Részletesebben