Augusztusi jegyzetlapok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Augusztusi jegyzetlapok"

Átírás

1 evangélikus hetilap 73. évfolyam, 35. szám augusztus 31. Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap Ára: 199 Ft A záró istentiszteleten megtelt a nyírteleki evangélikus templom a találkozó résztvevõivel és a helyi gyülekezettel, akik közösségben voltak egymással egy cigány kisgyermek megkeresztelésekor, illetve Jézus Krisztus testének és vérének vételében, újra és újra megtapasztalva Urunk érthetetlen kegyelmét, mérhetetlen szeretetét. f Cigánykonferencia Nyírteleken 4. oldal Mert nem kell beállni a sorba; ha sokan hirdetnek hangosan valamit, attól még nem biztos, hogy igaz. Õrizzétek meg egyéniségeteket, s ha magatokra maradtok is, merjétek vállalni önmagatokat! f Levél gyermekeimnek 7. oldal Baljós dátuma a magyar történelemnek augusztus 29-e, a világhódító II. (Nagy) Szulejmán szultán ugyanis ezen a napon aratta legnagyobb magyarországi diadalait. Három olyan vesztes csata emlékét idézi, amely hosszú idõre meghatározta népünk sorsát. f Nándorfehérvártól Mohácson át Budáig 5. oldal Az országos presbitérium határozata szerint egyházunk honlapján rövidesen elérhetõ lesz a Prõhleagenda. f Tájékoztató az Agenda internetes megjelenésérõl 11. oldal SEMPER REFORMANDA Augusztusi jegyzetlapok A testet és a lelket ne úgy értsd, mintha egyedül a test volna a paráznaság, és a lélek, ami a szív legmélyén lakozik. Mert testnek mondja Pál Krisztushoz hasonlóan (Jn 3,6) mindazt, ami testtõl született, az egész embert testestül-lelkestül, az értelemmel és minden érzékével együtt, mivel ezek egytõl egyig a test szerint igazodnak. Tudd tehát, hogy azok is testinek neveztetnek, akik kegyelem híján a magasztos lelki dolgokról mindenfélét képzelegnek, tanítanak és összefecsegnek: mindezt pedig jól megtanulhatod a test cselekedeteibõl (Gal 5,20), mert Pál így nevezi az eretnekséget és a gyûlölködést is; Róm 8,3 pedig azt tanítja, hogy a test kedvéért gyengíttetik a törvény, amely nem egyedül a paráznaság miatt mondatik, hanem minden bûn, legfõképpen a hitetlenség, e leglelkibb vétek felõl. Lelkinek tartsd ekképpen mindazt, ami látható cselekedetekkel jár, amint Krisztus is megmosta a tanítványok lábát, és Péter hajóra szállt, hogy kivesse a hálóját. Vagyis testi az az ember, aki külsõ- és belsõképpen abban él és munkálkodik, ami a test szükségének és a mulandó életnek szolgál, lelki pedig az, aki külsõ- és belsõképpen a léleknek és az eljövendõ életnek szolgálatára munkálkodik. d Luther Márton: Elõszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez (Szita Szilvia fordítása) A kis számok Istenének várótermében Hatvanéves a szõdligeti evangélikus templom b Az akkor még Váchoz tartozó fiókegyház maroknyi híve nagy hittel és bizalommal tette le a Duna-parti település evangélikus templomának alapkövét február 28-án. Istennek tetszõ dolog volt ez, mert a második világháborús pusztítások ellenére és után is megsegítette a szõdligetieket annyira, hogy négy évvel késõbb, augusztus 8-án igaz, befejezetlenül, de használatra alkalmas állapotban dr. Ordass Lajos püspök felszentelhette. Erre a hatvan évvel ezelõtti ünnepi alkalomra emlékezett múlt vasárnap délután a gyülekezet. b Az Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodája 1994 óta mûködik a helyi közösség nagy megelégedésére. Az utóbbi idõben az elõírások megváltozása és a növekvõ gyermeklétszám miatt szükségessé vált az intézmény bõvítése, amely ez év nyarán fejezõdött be. Ez alkalomból múlt vasárnap hálaadó istentisztelet keretében dr. Fabiny Tamás püspök hirdette Isten igéjét az irsai evangélikus templomban. f Folytatás a 3. oldalon Ez tényleg csoda! Irsai óvodagyarapodás A születésnapi alkalmon ahogyan Kovács László, a dunakeszi anyagyülekezet lelkésze nevezte zsúfolásig megtelt a kis templom. Az úrvacsorai istentisztelet liturgiájában Szotyori Nagy Gábor gödi református lelkipásztor vett részt Eszlényi László csomádi evangélikus lelkész mellett; utóbbi Mt 18,20 alapján hirdette Isten igéjét. Ezen a helyen mindannyian váróteremben vagyunk Jézus várótermében. Õ akar velünk találkozni kezdte prédikációját az egykor tizenhárom esztendeig Szõdligeten szolgáló lelkész. De ahogy a meghívón szereplõ igeversben is olvashatjuk, õ a kis számok Istene is. Mert a számtan nála eggyel kezdõdik, majd a kettõ után megáll a háromnál. Ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az õ nevében, õ ott van. Az ünnepi alkalomra a templomkertben felállított pad támlájára is ezt az igét véste dr. Horváth Viktor, a gödi városvédõ egyesület elnöke. Halics Sándor gödi presbiter pedig új hirdetõtáblát készített a templomkapu bejárata mellé. g Boda Zsuzsa FOTÓ: PÁL MARIETTA A SZERZÕ FELVÉTELE XXIX. nyári olimpia Kína. Mágikus idõpontban: VIII. 8-án 8 óra 8 perckor megkezdõdött a színpompás pekingi ünnepség megnyitója. A rendezõk minden idõk legnagyobb játékát ígérték. És ahogy néztem, az is lett teljességgel. Ha nem számítom a merényleteket, a hangos tüntetõket, a borzalmas meleget, az eget elszürkítõ szmogot, a Madárfészek felsõ karéjában strázsáló mesterlövészeket. Ilyen ma a világ. De mégiscsak a sporté volt a fõszerep az elmúlt hetekben. Hiszen ezért jött el kétszáznégy ország megannyi versenyzõje! Felvonultak, ahogyan 1896 óta, elõször a görögök, azután ábécésorrendben a többiek; nyolcvanharmadikként, a zászlóvivõk közt a legeredményesebb olimpikonnal, Kammerer Zoltánnal az élen a mieink is, végül a házigazdák népes csapattal. Micsoda show! Grandiózus jelenetek, tûzijáték és fényorkán. Li Ning a magasban repülve gyújtotta meg a lángot. Nem tudom, a négymilliárd embernek, aki nézte, mi tetszett a legjobban. Mire gondolt? Sport és üzlet? Dopping? A négyórás megnyitó végén volt egy gyönyörû pillanat: fehér ruhás leányok karjukkal a felröppenõ galambokat jelenítették meg; néhány perc múlva a százezer nézõ is próbálta utánozni õket. Félsikerrel, de így is valami elmondhatatlan, fájó-szép békeóhajtás volt az egészben. Grúz háború Megdöbbentett a hír, hogy a pekingi olimpia napjaiban Grúzia háborút indított szakadár tartományának, Dél- Oszétiának a visszaszerzésére. Naivságuk is megdöbbentett: úgy vélték, hogy pont most, mikor békére szólított fel mindenki, sikeres lesz ez a meggondolatlan lépés? Az oroszok száz év óta mindig soha nem hagyják szó nélkül az õket is ért támadást. A felelet mindig megtorló akció. Mozgósítva, ha kell (lásd: november 1., Budapest) az egész hadsereget. Ahogyan most is. Repülõk bombázták a védtelen falvakat, harckocsik és katonák taposták az ártatlan menekülõket Miért ez a gátlástalan büntetés? Gyûlölet? kérdezem magamban. Talán a mindenható politika, a hatalom mindenkori tisztázása vagy a mélyben húzódó sok értékes olajmezõ az, amiért néhány ezer ember kioltott élete csekélység. Csíksomlyói búcsú A Duna Televízió megismétli az elmúlt tizenöt év ünnepeit. Most éppen a esztendõt látjuk a gyönyörû napsütésben. Ahogy a hegyek körbeölelik az embereket, akik szavak nélkül is értik egymást, és tekintetükkel simogatják az arcokat az évszám a kopott kõkereszten, kérés Istenhez: tarts meg bennünket, szegény magyarokat, õseink hitében! És kérés Máriához, aki mindig oltalmazta nemzetünket. Zászlók lobognak, virágkoszorús Jézus-képek, táblás föliratok egy-egy csapat élén, öregek és fiatalok a kegyszobor körül. Fekete kendõs nénikék kapaszkodnak fölfelé, megállnak egy pillanatra: Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! zsolozsmázzák alig hallható szavakkal. Új évszázad Megértem az új évezredet. Pusztulás és hanyatlás mindenütt. Menekülõk és gyilkosok. Földrengések és városokat elöntõ árvizek. Régen voltunk ilyen nehéz helyzetben mi, magyarok. Az erkölcsi züllés és rombolás beláthatatlan. Elérkeztünk oda, hogy az ország elhagyása mindennapos beszédtémájuk a fiataloknak! Pedig már régen össze kellett volna fognunk. Arcok A délutáni forgatagban. Gyûlölködés és irigység a legtöbb tekintetben. Hiányzik a figyelmes nagylelkûség. Az élet, most és régebben is, mindenkire mér csapásokat, fájdalmat és gyászt. De feledni és haraggal felelni minden közeledésre, ez végtelen szomorúsággal tölt el. Hozzá még a beteges hiúság és sikerhajszolás is köröttem. És árulás és rágalom. Mindez beárnyékolja napjaimat. Bibliakiállítás Kalocsán a fõszékesegyházi könyvtárban. A gyûjtemény legszebb kódexein és régi nyomtatványain keresztül mutatja be évszázadok Szentírás-kultúráját. A százötvenezer kötet közel ezer Szentírás-kiadást õriz, s ebbõl most száz ódon-szép példányt láthatunk. A barokk olvasóteremben szinte ragyognak a kopott aranyozott bõrkötésû ritkaságok. Mellettük több 13. századi pergamenkódexet csodálhatunk meg, s egy különös, mindössze pár milliméteres betûkkel írt zsebbibliát is. A 15. századi õsnyomtatványok közül a legértékesebbek kerültek a vitrinekbe. A protestáns kiadványokban gazdag gyûjteményben Luther elsõ német fordításai mellett látható a reformátor kézjegyével ellátott, saját Szentírása. A vizsolyi Bibliát körben mûvészi metszetek, régi térképek, különleges méretû kiadások színesítik. J. S. Bach Régi, kopott lemezrõl szól hozzám az örvényes orgonamuzsika. Ez a zene nemcsak hangjegyekbõl, de számjegyekbõl is épül: egytõl a végtelenig. Mintha a templomban szundikáló nénikék és az égiek is ott bujkálnának a zengésben, s csillagkottafejek kelnének életre ebben a véget nem érõ istendicséretben. Augusztus Tiszta égbolt, vakító fények, hatalmas esõk. Itt-ott már csapzott, lombarany fák állnak az ablak elõtt. És eszünkbe jut Szent István királyunk, a régi, búzakoszorús ünnepek, hogy utána mindig gyors záporok verik az éjszakát. Évnyitók és benépesedett iskolák; fiataloktól lesz hangos a város. Kezdõdik a különös, szívós, feszült munka és otthoni élet. Augusztus búcsúfényei villannak, a nyár emlékei. Milyen is a világ? Gyönyörû és fájó a gyorsan suhanó idõben. g Fenyvesi Félix Lajos

2 2 e augusztus 31. forrás A BIBLIA ÉVE A galatákhoz írt levél a hit Azok, akik Pál apostol leveleit olvassák, egy idõ után arra a meggyõzõdésre juthatnak, hogy bár Pál valóban Isten áldott eszköze volt az evangélium terjesztésében, s ahogyan õ fogalmazott, semmivel sem volt alábbvaló a legfõbb apostoloknál, egyszersmind nehezen elviselhetõ ember lehetett. Talán azért is, mert az evangélium felismert igazságával kapcsolatban nem ismert kompromisszumot. Azt várta el a munkatársaitól, amit önmagától: a teljes odaadást a Krisztus-hirdetés szolgálatában. Ezt pedig nagyon kevesen tudták elmondani magukról. A galatákhoz írt levél a konfliktusok levele egy konfliktusos személyiség tollából. Pál második és harmadik missziói útján járt a galaták, egy kelta eredetû, Kis- Ázsia északkeleti részén letelepedett törzs tagjai között. Tevékenysége nyomán keresztény gyülekezetek alakultak a vidéken, akikrõl azután távollétében igen aggasztó híreket kapott. Olyan keresztény misszionáriusok követték Pált a galaták között, akik azt tanították, hogy a keresztény hit teljességéhez nem elég a Jézus Krisztusba vetett hit, mert szükség van a mózesi törvénynek, különösképpen is a körülmetélkedés szokásának a megtartására. Magyarul azt bizonygatták, hogy a galatáknak elõször zsidóvá kell válniuk, s csak azután lehetnek valóban kereszténnyé. Pál apostol úgy érezte, hogy ha a galaták elfogadják ezt a tanítást, azzal meghamisítják Krisztus semmihez sem fogható, egyetemes evangéliumát (amelynek nincs más feltétele, csak és kizárólag a hit), és visszahullanak a pogányság rabságába, ahonnan már egyszer megszabadította õket a Krisztus-hit. Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket? Pál rendkívül éles hangon, szinte durván figyelmezteti a levél címzettjeit arra, hogy az az evangélium, amelyet õ hirdetett közöttük, továbbra is érvényes, és nem szorul kiegészítésre hiszen õ maga kapta megtérésekor a damaszkuszi úton a feltámadott Jézus Krisztustól, s késõbb a legfõbb apostolok is jóváhagyták. Ugyanígy érvényes, és nem szorul kiegészítésre a galaták ezen alapuló hite sem. Jézusba vetett hitük az üdvösségük egyetlen kritériuma, nem állhat felette semmilyen emberi követelmény, még a mózesi törvény sem. Isten ezzel a hittel a teljes szabadságra hívta el a galatákat, szabadságra saját félelmeik, a társadalmi korlátok, a származás, a vagyoni helyzet, a nemi hovatartozás és a politikai meggyõzõdés kötelezettségei alól, mert Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nõ, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban (Gal 3,28). Ha nem hiszel Istenben, nem is értheted meg õt! (Alexandriai Kelemen) A keresztény tanítás Pál apostolnál a racionalizmus elleni merényletként robbant be a színtérre. Az én-te viszonyt ismét mindenek középpontjába állította A hitet, amely gúnyt ûz az észbõl ( ), ezt a hitet követelte Pál apostol az õt hallgatóktól. (Polányi Mihály) d Magyar Bibliatársulat SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP Mt 6,24 34 Mocsári Károly zongoramûvész koncertjén voltunk a tiszadobi református templomban. A Zongora ünnepe Keleten címû évente megrendezett rangos esemény alkalmából zsúfolásig megtelt a szent hely. A zongoramûvész keze, lelke, személyisége a templomba varázsolta több évszázad mûvészeinek örömét, fájdalmát, kételkedését és megbizonyosodását. Jó volt a hétköznapok fölé repülni a zene segítségével. A közönség a hivatalos program végeztével természetesen nem engedte el a mûvészt, vastapssal kérte tõle a ráadást: fergeteges elõadásban hallhattuk tõle Liszt egyik rapszódiáját. Már ezért is megérte volna meghallgatni a koncertet Jézus is arról beszél, hogy létünk legalapvetõbb dolgait is szabad ráadásként elfogadnunk, megélnünk. Az élet alapvetõ szükségletei úgy is megjelennek, mint kényszerek. Az aggódás, a szorongás abba az irányba viszi gondolatainkat, beállítódásunkat, hogy az alapvetõ szükségletek nélkül értelmetlenné, kilátástalanná válik az életünk. Az étel, az ital, a ruházat, az életszínvonal különbözõ kellékei mindmind azt a látszatot keltik, hogy nélkülük olyan hiánnyal kell élnünk, amely már mindent fölöslegessé tesz. Oratio œcumenica A Szentháromság ünnepe utáni tizenötödik vasárnap Isten gondviselõ szeretetét hirdeti, és az Istenhez forduló, hívõ bizalomra int. Az óegyházi evangéliumi szakasz (Mt 6,24 34) a mindennapi, földi javakhoz köthetõ aggodalmaskodásról Isten országára irányítja a hívõ tekintetét: keressétek elõször az õ országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Boldogan hagyatkozhatunk mennyei Atyánkra, mert aki üdvösségünket elvégezte, gondot visel földi életünkre is ( a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. ). Heti énekünk, a Ki dolgát mind az Úrra hagyja (EÉ 331) szintén a gondviselõ Istenbe vetett bizalomra hív és int minket. Az epistola (Gal 5,25 26) ugyancsak mindennapi földi életünk helyes irányára figyelmeztet: Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk kérkedõk, egymást ingerlõk, egymásra irigykedõk. A vasárnap központi éneke a Minden e földön csak elmulandó (EÉ 372), mely szorosan kapcsolódik a bibliai szakaszokhoz: a mulandó, földi világ helyett Jézus Ráadásul Teremtõ mennyei Atyánk! Te adtál életet és küldetést az embernek ezen a világon. Köszönjük a csodálatos természetet, erõit, áldásait és szépségét. Megbíztál a munka felelõsségével, a test és a lélek, szellemi valónk odaszánásával az emberi élet jobbítására. Bocsásd meg sok-sok bûnünket, hogy nem mindig a te akaratod szerint használtuk a tõled kapott javakat. Hogy nem embertársaink javára s a te dicsõségedre élünk a természet törékeny adottságaival, szépségével. Köszönjük, Atyánk, az elmúlt idõszakot, a pihenés, a töltekezés alkalmait. Téged kérünk minden élményért, amellyel gazdagítottál minket találkozókon, konferenciákon, táborokban. Könyörgünk hozzád újuló erõért a kezdõdõ munkaévhez fiataljainknak, tanároknak, szülõknek, lelkészeknek, gyülekezeti munkatársaknak egyaránt. Könyörülj a megtévedteken, akik még mindig áltatják magukat azzal, hogy megfér az életükben a világ dicsõségének hajszolása s a te imádatod is. Segíts, hogy a hamis, mulandó javak ne homályosíthassák el az örökkévaló kincseket. Adj hitvalló bátorságot nekünk a te neved hirdetésére és akaratod ÉNEKKINCSTÁR A VASÁRNAP IGÉJE Mi is jellemzi a jézusi ráadás életformát? Az alapvetõ szükségletek vonalán a belsõ szabadság. Ez nem az a felelõtlenség, amely a saját munkáját is Istennel szeretné elvégeztetni, hanem annak felismerése, hogy az élet több a tápláléknál. A jézusi szabadság nem helyez a törvények és szükségletek fölé, hanem elvezet arra a felismerésre, hogy a nagyvonalú Gazda számadójaként semmim nincs, mégis minden az enyém. Felszabadít a holnapért való aggódás terhe alól. Eric Berne (az Emberi játszmák címû könyv szerzõje) szerint kétféle szorongás jellemez bennünket: az elõrearc és a hátraarc szorongás. Ezt azzal a példával illusztrálja, ahogy a modern ember a szabadságát tölti. Amikor készül rá, elõrearc szorongása van, hogy mi vár rá. Amikor meg elindult, hátraarc szorongása van, hogy mit hagyott otthon Jézus szava segít abban, hogy úgy tudjak a mának élni, hogy közben nem felejtem el a jövõmet sem, és a múlt sem jár vissza kísértet gyanánt. A jézusi ráadás életforma az értékek összefüggésében azt az értékválasztást jelenti, hogy pontosan tudjuk: Isten királyi uralmának naponkénti választása életünk legfontosabb döntése. Nem magától és nem nélkülünk valósul meg az õ országa, hanem úgy, hogy képesek vagyunk elõször Isten országát keresni. Ez pedig tudatos döntések sorozatát jelenti. Én vagyok a felelõs a döntéseimért, és azzal a belsõ igénnyel hozom meg õket, hogy összecsendüljenek Isten akaratával. Természetesen tudhatjuk azt is, hogy Isten megajándékozott bennünket a bûnbocsánat örömével, hogy rossz döntéseink után visszataláljunk a helyes mértékhez: Isten országa legyen a legfõbb értékünk. A jézusi életforma valós istenismerethez vezet. Vallásos kísértés azt feltételezni Istenrõl, hogy fogalma sincs arról, mi zajlik a földön. Az így gondolkodók szerint legtöbbször imádság formájában informálni kell õt arról, hogy mekkora igazságtalanságok történnek, és mit kell tennie ahhoz, hogy helyreálljon a teremtés rendje. Ezzel szemben Jézus egyetlen mondattal Isten megismerésének felszabadító, örömteli távlatát nyitja meg: tudja a ti mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek van! Nem kell fölvenni vele kapcsolatban sem a tudálékos beosztott, sem a megélésére a más úrnak szolgálók között is. Látod, Urunk, aggodalmaskodó szívünket is. Zúgolódunk, morgolódunk a megélhetés gondjai miatt mi lesz velünk, mi lesz gyermekeink jövõjével, továbbtanulásukkal, munkahelyükkel, családalapításukkal? Elveszítjük az élet szépségét, ha nincs bennünk bizalom irántad. Amíg mindent meg akarunk szerezni, amire e világban elképzelésünk szerint szükségünk lenne, elrohan mellettünk maga az élet. Úr Jézus Krisztus! Vezess bennünket a keskeny úton, hogy megtaláljuk Isten Fönt úgysem tudják, mi zajlik idelent! életpozíciót, hanem gyermeki bizodalommal hagyatkozhatunk mindentudására, amellyel tudja jól a mi formálásunkat. Ha nem tudjuk pontosan, hogy ki az, akihez tartozunk, életünk, döntéseink csak átláthatatlan kusza halmazzá válnak. Mint az a munkavállaló, akinek két fõnöke van. Vagy nem végez semmi munkát, nehogy baja essen, vagy megpróbálja kijátszani elöljáróit egymás ellen, vagy mindent a maga javára intéz el. Jézus ettõl a káosztól szabadít meg, amikor arra hív, hogy merjünk a valódi Munkáltató mellett dönteni. Így életünk áldott egyértelmûségbe ér: Én Uram és én Istenem! vallotta Tamás a kételyek, a kudarcok után (Jn 20,28). g Laborczi Géza Imádkozzunk! Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy életünk csupa ráadás. Ráadás a puszta létünk, hiszen nem érdemeink szerint, hanem a te teremtõ fantáziád nagysága szerint születünk. Ráadás minden képességünk, hogy ezekkel is neked és egymásnak szolgáljunk. Ráadás minden szükségletünk is, mert te nem engeded, hogy a foglyaikként vergõdjünk. Ráadás a te ismereted, a benned való hit, hogy el ne tévedjünk a világban. Ráadás lesz az, hogy a nagy mennyei banketten a vendégeid lehetünk. Ámen. országát, s így mienk legyen a benned való békesség, megelégedés és hálaadás. Szentlélek Úristen! Igazság Lelke! Segíts, hogy felismerjük az isteni gondviselés jeleit mindennapi életünkben! Gyõzz meg az Ige ereje és világossága által, hogy testünket, lelkünket az Atya kezébe tegyük le a hit mérhetetlen bizalmával. Ajándékozz meg a Krisztusba vetett hit reménységével, életörömmel, amely kiûzhet szívünkbõl minden aggodalmaskodást és félelmet e világ gondjai közepette, s megáld a megváltottságnak, Isten országának a boldogságával. Ámen. Minden e földön csak elmulandó Krisztushoz hív. Az eredetileg tíz versszakos ének szerzõjének nevét az egyes strófák kezdõbetûinek összeolvasásából (az akrosztichonból) tudhatjuk meg: MJCHAEL ÁTS. Idõsebb Ács Mihály (1646, Kemenesszentmárton 1708, Nemescsó) valószínûleg Vitnyédy István pártfogoltjaként jutott el a wittenbergi és a tübingeni egyetemre. Az ellenreformáció miatt el kellett hagynia gyõri rektorságát, éveken át bujdosott ban Thököly dunántúli csapatának volt a tábori prédikátora. Több dunántúli gyülekezetben (Farád, Nemescsó, Devecser, Simonyi) szolgált. Kemenesaljai esperesi székfoglaló beszédében II. Rákóczi Ferencet az isteni gondviselés eszközének nevezte. Tagja volt annak a dunántúli evangélikus értelmiségi körnek, amely igyekezett ellátni a hívõket a hiányzó magyar nyelvû kegyességi irodalommal. Énekeket (EÉ 264, EÉ 372, valamint az énekeskönyvünkben már nem szereplõ Szívem keserûségét), imakönyvet (Aranylánc) és elmélkedéseket írt (Boldog halál szekere). Egyik szerkesztõje volt annak a Zöngedözõ mennyei kar (ZMK, Lõcse, ) címû énekeskönyvnek, amelyben elkezdõdött a régi evangélikus énekkincs felélesztése és megújítása. A százegy éneket közlõ ZMK az 1635-tõl terjedõ úgynevezett protestáns énekeskönyvek evangélikus kiegészítéseként, toldalékaként keletkezett. Graduálénekünk ebben a gyûjteményben jelent meg elõször. A szerzõ saját lelkéhez szóló, egyes szám elsõ személyben megalkotott verse a bensõséges vallásosság stílusában íródott. Az elsõ versszakban felállított ellentét (földi, mulandó, halandó állandó) kettõsségébõl az állandó felé fordul. A 2 6. versszakban (EÉ 2 5. vsz.) az örök élet felé vivõ, az üdvözítõ Jézusba vetett hit és bizalom fogalmazódik meg. A lélek az élet minden helyzetében Jézus felé fordul, amit a versszakok végén lévõ kijelentés nyomatékosít (csak neved volna, Jézus, én számban; áldott nevedet, Jézus, vallanám; tetõled, Jézus, minden jót várok ). A 7. versszakban a fokozás a csúcspontjára ér: Lelkemmel együtt Nap s Hold az égen, / Csak téged kíván e földön minden, / Még a vizek is a nagy tengeren, / Téged imádnak, Jehova ISTEN. A versszak (EÉ 6. vsz.) könyörgése az örök élet boldogságát ígéri: Siess, ó, Jézus! Siess eljõni! / Siesd lelkemet hozzád fogadni, / E bûnös testbõl mennybe bevinni! / Siess, ó, Jézus! Siess eljõni! Az ének a ZMK-ban nótajelzés nélkül jelent meg. Az énekeskönyvünk által hozzárendelt dallamot ebben a formájában A szokottabb egyházi énekek egyhangú melódiái (Sopron, 1859) címû gyûjteménybõl ismerjük. Ez a régi magyar dallam oktávnyi hangterjedelmû, tonalitása c-eol. Mind a négy sornak azonos a ritmusa, a 2. és 4. sornak a dallama is. Az arányosan építkezõ, ereszkedõemelkedõ, majd ismét ereszkedõ dallammenet, a sor- és ütemismétlések a dallamot szerethetõvé és könnyen énekelhetõvé teszik. g H. Hubert Gabriella LAPUNK A VILÁGHÁLÓN A CÍMEN OLVASHATÓ.

3 evangélikus élet augusztus 31. f 3 LELKÉSZIKTATÁS GYÓNON b Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem hangzott Isten igéje (Fil 4,13) dr. Fabiny Tamás püspök igehirdetésében Gyónon augusztus 24-én délután, amikor Krámer György esperes hivatalába iktatta a fiatal lelkész házaspárt, Valentínyi Erzsébetet és László Milánt. Pályájuk július 10-én avatásuk ünnepi alkalmával Aszódon kezdõdött. A következõ állomás Miskolc volt, ahol Erzsébet iskolalelkészként, Milán pedig a környezõ szórványok evangélikusainak pásztoraként szolgált. Innen kerültek püspöki kiküldéssel a Pest megyei Gyónra 2007 augusztusában. Több okból is meghatározóvá vált számukra a gyóni gyülekezet. Befogadó, szeretetteljes közösségre, barátokra leltek a városban, a gyülekezet tagjai és a testvérfelekezetek lelkészei és családtagjai között, majd õk maguk is itt váltak igazi családdá elsõ gyermekük, a négy és fél hónapos Hunor már ide érkezett. Két szolgálattevõt kapott a gyülekezet, akik egymás mellett állva, egymást ÉS BONYHÁDON Kincstartók kiegészítve, közös elkötelezõdéssel vállalják a szolgálatot. Így, együtt hirdették az igét is a gyóni templom oltárterében Ef 2,8 alapján: Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez A két fiatal így vallott az igébõl kiindulva: Erzsébet: Amikor Gyónra kerültünk, a Dabasi Újság interjút készített velünk. Megkérdeztek minket a múltunkról, jövõbeli terveinkrõl. Azt mondtuk, ha igehirdetéseink nyomán csak egy ember is üdvösségre jut, akkor már elértük a célunkat. Kérhetünk-e mástól segítséget, mint Istentõl, aki elhívott minket? Milán: Isten megtalálta számunkra a megfelelõ helyet. Õ adja az igét, mi pedig a cserépedényei lehetünk ennek a kincsnek. Mérhetetlen kegyelem ez! g Túri Krisztina András apostol nyomdokain b A Tolna-Baranyai Egyházmegye korábbi esperesi székhelyén, a térség egyik legnagyobb gyülekezetének számító Bonyhád Hidas Kismányoki Evangélikus Egyházközségben augusztus 23-án Szabó Vilmos Béla, a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese ünnepi istentisztelet keretében iktatta be hivatalába Aradi Andrást, a gyülekezet újonnan megválasztott lelkészét. Az ünnepi alkalmon Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A Dombóvár Kaposszekcsõ Csikóstõttõs Társult Evangélikus Egyházközségbõl érkezõ Aradi András iktatásának ünnepi istentiszteletén a bonyhádi templomban Krähling Dániel helyi lelkész és Aradi András Péter nyugalmazott békéscsabai lelkész, az édesapa végezte a liturgiai szolgálatot. Gáncs Péter kifejtette, hogy miért az András apostol elhívásáról szóló igét Jn 1,35 42-t választotta: a józan gondolkodású, nyitott és tettre kész András egy kései utódának iktatását ünnepli a bonyhádi gyülekezet. András apostol A SZERZÕ FELVÉTELE öröksége üzenetértékû minden többlelkészes szolgálati helyen. Aradi András Mik 6,8 alapján tartotta meg iktatási igehirdetését. A hálaadás szavain túl olyan szolgálati programot fogalmazott meg a maga és új közössége számára, amely a törvény szerinti életre, a szeretetre és az Istenre való figyelésre épül. A lelkész azonban akárcsak a többi ember nem tökéletes, ezért a törvényes életre, a szeretetre való törekvés és az alázatos Istenre figyelés nem mindig sikerül, a gyenge és esendõ ember sokszor elbukik ezen az úton. Krisztus szeretetére van szükségünk hangsúlyozta az újonnan beiktatott lelkész, mert megváltásunk és örök életünk az õ kezében van. A programot akkor tudjuk megvalósítani, ha együtt tapasztaljuk meg Istennek azt a határtalan szeretetét, amellyel odaadta értünk egyszülött Fiát. g Petri Gábor FOTÓ: SZABÓ ANDRÁS Az irgalmas Istent közvetíteni b Mozgalmas idõszak köszöntött augusztusban az õsagárdi gyülekezetre. A hónap második szombatján rendezték meg az elsõ nemzetközi agárfesztivált, melyre teljes odaadással készült az egész falu. Két hét múlva, augusztus 23-án, szombaton ismét nagy horderejû esemény mozgatta meg a települést és a gyülekezetet: dr. Fabiny Tamás püspök lelkésszé szentelte a falu szülöttét, Tóth Katalint. e Folytatás az 1. oldalról Õsagárdi lelkészszentelés Katalin szülei mélyen hívõ, igét olvasó, imádkozó emberek, akik még id. Harmati Béla lelkész szolgálati ideje alatt indultak el a hit útján. A szülõk hite, mint tudjuk, nem száll automatikusan a gyermekekre, de Isten akarata folytán meghatározóvá válhat. Ez történt Katalin esetében is. Mélyrõl fakadó teológiai érdeklõdése személyes életátadással és hittel párosult. Megragadta a Krisztus. Középiskolai tanulmányai után bibliaiskolát végzett, majd három éven át a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet munkatársa volt. Innen vezetett az útja az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Egy évig Chicagóban volt ösztöndíjas; a homoszexualitás pasztorálpszichológiai aspektusairól írta meg dolgozatát. Hatodévét a kecskeméti gyülekezetben, Kiss János mentor vezetése alatt töltötte. Szolgálatát a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban kezdi meg mint iskolalelkész. Személyes hitvallása, hogy a rábízottaknak az irgalmas, szeretõ Istent kell közvetítenie, aki Krisztusban jelent meg nekünk. Aki nem dörgedelmes és nem követelõdzõ, hanem irgalmas, mert tudja, hogy porból vagyunk. Az igehirdetés a meghívóra választott ige alapján hangzott: Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel! (Zsolt 119,25) A püspök, aki a hittudományi egyetemen professzora volt Katalinnak, két-két ószövetségi és újszövetségi utalás alapján szólt arról, hogy nem elég (bár szükséges) a struktúra, Isten Lelkének megelevenítõ erejére van szükségünk, aki a porból is élõlényt, embert teremtett. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetemrõl dr. Bácskai Károly adjunktus, míg gyülekezeti részrõl e sorok írója, egy büszke rokon segédkezett, aki sokakkal együtt azt kívánja Katalinnak, hogy tapasztalja meg szolgálatában Isten életet, hitet teremtõ erejét. g Szabó András Ez tényleg csoda! Az istentisztelet után a szép számban megjelent ünneplõ gyülekezet átvonult az intézményhez, ahol a Mustármag Óvoda kibõvített épületét dr. Fabiny Tamás püspök, Krámer György püspökhelyettes, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese és Erdélyi Csaba, az Irsai Evangélikus Egyházközség lelkésze áldotta meg. A megvalósítást a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Dél-Pest Megyei Egyházmegye támogatása, sok cég és magánszemély adománya, valamint a kivitelezõ Baksa és Társa Kft. rugalmassága tette lehetõvé. A Mustármag Óvoda, amely Fakan Zsuzsanna óvónõ vezetésével mûködik, az elõírásoknak megfelelõen egy tornaszobával, tetõtér-beépítéssel, szép, világos termekkel és kiegészítõ helyiségek kialakításával tette kényelmesebbé és vidámabbá a gyerekek mindennapi életét, lelki és testi fejlõdését. Az óvoda szeptemberben kettõ helyett három csoporttal indíthatja a 2008/2009. évet. Az óvodások sokszínû mûsorral szolgáltak. A gyerekek örömét legpontosabban az egyik kislány mondata tükrözi: Ez tényleg csoda! Milyen igaza van g Pál Marietta A SZERZÕ FELVÉTELE Janus-arcú ökumené Janus, az elõre- és hátratekintõ, kétarcú isten egyike volt az ókori Róma, az itáliai félsziget legõsibb istenségeinek. Eredetileg a nap, a fény istene volt, aki reggel kinyitotta, este pedig bezárta az ég kapuit. A késõbbiek folyamán a Janus-arc központi jelentése lényegesen módosult, s Janus Róma fõistenébõl, a ki- és bemenõk szigorú figyelõjébõl mai szóhasználatunkban az alakoskodásnak, a kétszínûségnek, az ellentmondásosságnak és a bizonytalanságnak a jelképe lett. Ez a Janus azonban nem egy halott istenség, mely Róma isteneinek gazdag panteonját szaporítja. Janus kettõs arca, amely egyszerre sír és nevet, a mi arcunk írja Korányi András (EvÉlet 2006/17). Valóban Janus ma is velünk és bennünk van, fõhelyet követel életünkben, áthatja emberi létünk minden parányi részét, megbabonázva, erõszakosan telepszik rá tudatunkra. Valahogy nem tudunk, de nem is akarunk szabadulni ölelésébõl, hiszen benne, mögötte tudunk nagyszerûen elrejtõzni, esetleg általa tudjuk elrejteni mindazt, amit nem szeretnénk soha a felszínre hozni. Egyetemes paradoxona az emberi létnek, hogy normateremtõ, de ugyanakkor tetteiben minduntalan normákat sértõ lények vagyunk, mindennapi cselekedeteink gyakran ellentmondanak a hittel vallott ideális értékeknek, az»erkölcsi világrendnek«, és saját mércéink alatt botladozunk. (Cs. Gyimesi Éva) Ez a mi emberi Janus-létünk megkerülhetetlen, szinte nélkülözhetetlen paradoxona, s éppen azért, mert az egyház részben nagyon is e világi, emberi valóság, a földön élõ, látható egyház sem kerülheti el Janus ellentmondásosságát, arcának kettõsségét. Tulajdonképpen Janus képzetét egy furcsa egyházi híranyag idézte emlékezetembe, nevezetesen egy eset, amely idén júliusban a Román Ortodox Egyház zsinatán történt. Meglepõ módon nagyon halvány médiavisszhangja volt. A szent szinóduson a zsinati atyák egy jelentõs része kérte az egyébként legnépszerûbb ortodox metropolitának, a temesvári Nicolae Corneanunak és Sofronie Drincec nagyváradi ortodox püspöknek a tisztségébõl való azonnali felmentését és a palástmegvonást. Teljesen egyedi, páratlan történet ez a romániai ortodoxia életében. Vétkük abban állt, hogy Corneanu metropolita a testvér görög katolikus szertartáson nyilvánosan együtt áldozott, azaz úrvacsorázott görög katolikus paptársaival. ÉGTÁJOLÓ (Egyébként a görögkeleti és a görög katolikus szertartás liturgiája szinte teljesen azonos, és az oltári szentségrõl való tanításuk is megegyezik.) Drincec püspök pedig abban találtatott bûnösnek, hogy keleti rítusú katolikus papokkal együtt szentelte meg a vizet vízkereszt ünnepén egy szintén nyilvános szabadtéri szertartáson. Kemény, késhegyre menõ vita után hazai jó szokás szerint végül is megszületett a salamoni döntés: az egyház nagyvonalúan megbocsátott nyilvános bûnvalló, exorcizáló aktus után a két megtérõ bûnösnek, s újra keblére ölelte õket. Miután a zsinat elõtt hivatalosan is megbánták vétküket, azzal a komoly és elrettentõ figyelmeztetéssel és egyben szent szinódusi döntéssel oldozták fel õket, hogy aki ortodox hívõ létére a jövõben aktív módon részt vesz más felekezet szent cselekményeiben, az visszavonhatatlanul kizárattatik az egyedül igaz ortodox egyház tagjainak sorából. Azt is mondhatná valaki, hogy ismerve az ortodox egyház mai szellemiségét, már az is nagy dolog, hogy egy ilyen ökumenikus eretnekséget bocsánatos bûnnek tekintenek. Az eset pikantériája pont ez a fajta keresztényi megbocsátás inkább hasonlít az amnesztiához, amely tulajdonképpen a bûnösséget fenntartó büntetés elengedése, nem pedig a bûn eltörlése, a rehabilitálás. Janus másik arca mindig mosolyog, mindig derûs, barátságos, toleráns, nagyvonalú. Egy éve sincs annak, hogy Nagyszebenben lecsengett a III. európai ökumenikus találkozó. Ekkor ország-világ megtudhatta, hogy a Romániai Ortodox Egyház vezetése a legtoleránsabb, a legtestvéribb, a legökumenikusabb, ahol reggel, délben, este kéz a kézben dúl az ökumené, nagy az egység, a szeretet, béke van és tolerancia, és minden másságot szeretnek, tisztelnek és elfogadnak. És így vagyunk itt a szinte mennyei Kánaánban együtt a kreativitás ágensei egy igazán megvilágosodott Európában, és ezt a nagy ökumenét beragyogja Krisztus világossága. S bár Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek olyan lényegre törõen mondta el nagyszebeni megnyitóbeszédében, hogy az ökumené ösvénye az a hely, ahol a feltámadt Krisztussal találkozhatunk, úgy látszik, sokaknak még mindig nehéz megtalálniuk ezt az egyetlen keskeny ösvényt. Wolfgang Huber német evangélikus püspök szavait idézem fel: Egyik egyház sem képviseli önmagában a fényt alkotó összes színt; egyik egyház sem tükrözheti tökéletesen Krisztus fényét. Ha egy egyház igényt támaszt arra nézve, hogy önmaga legyen az egyetlen, igaz kifejezõdése az alapnak, Jézus Krisztusnak, elkerülhetetlenül degradálja a többi egyházat, és akadályozza a többi egyház fényének közös kisugárzását és ragyogását. Talán eljött az ideje annak, hogy Janus kettõs arca helyett Krisztus arca jelenjen meg az ökumené tiszta, szép egén. Adorjáni Dezsõ Zoltán püspök Erdélyi Egyházkerület

4 4 e augusztus 31. keresztutak Ûrhajós a templomban Az egykori Sopron vármegye székhelyén, Nemeskéren az evangélikus templomban rendezte meg Szent István-napi megemlékezését és ünnepi közgyûlését augusztus 19- én délelõtt a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat. Az esemény a történelmi egyházak püspökei által tartott ökumenikus igeliturgiával kezdõdött, majd dr. Vladár Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora mondott ünnepi beszédet. Simonyi Károly és Szakács Imre az oklevél átadása elõtt A megye kitüntetõ címét, a Kék Szalagot ezúttal Simonyi Károly Amerikában élõ szoftverfejlesztõ, a második magyar ûrhajósként számon tartott tudós vehette át Szakács Imrétõl, a közgyûlés elnökétõl. g Menyes Gyula felvétele A Kisebbségekért díj külhoni magyarságért tagozatának kitüntetését a magyar magyar kapcsolatok jeles szorgalmazásáért és aktív alakításáért indoklással vehette át Pátkai Róbert Angliában élõ nyugalmazott evangélikus püspök Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban augusztus 20-a alkalmából. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hírei Nagyszabású humanitárius segélyezés Oszétiában A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) oszétiai humanitárius munkája során két jelentõs felkérést is kapott, amelyek a segélyprogram jelentõs bõvülését, a segélyezettek számának növekedését eredményezik. Az Orosz Ortodox Egyház segélyszervezete partneri együttmûködésre kérte fel az 1995 óta a térségben dolgozó, több mint egy évtizedes helyi szakmai tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkezõ Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet. Ez elsõsorban a koordinálást és a segélyakciók minél több menekülttáborra való kiterjesztését jelenti. A Krasznij Hodban felállított menekülttábor területén Emellett a genfi székhelyû nemzetközi humanitárius segélyszervezeti szövetség (Act International) nemzetközi tényfeltáró csoportot küldött a helyszínre. A bizottságba beválasztották a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársát is. Feladatuk a humanitárius helyzet általános áttekintése az észak- és déloszétiai területeken, a menekültek helyzetének vizsgálata és a kezdõdõ nagyszabású nemzetközi segélyakció részletes kidolgozása lesz. Az ökumenikus segélyszervezet helyszínen tartózkodó munkatársai közben tovább folytatják a megkezdett gyorssegélyezést, élelmiszerrel, ivóvízzel és higiéniai csomagokkal (fogkefe, fogkrém, szappan, higiénés papírok, törölközõ) segítik a menekülttáborba kényszerülteket. A segélyszervezet folytatja helyszíni segélyprogramját, melyhez a ös számlaszámon fogad adományokat. Beteg gyermekek gyógyulásáért Húsz kelet-magyarországi, súlyos légúti és allergiás betegségben szenvedõ gyermek vett részt tíznapos élményterápiás kezelésen Erdélyben augusztus 11. és 20. között a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében, a Mol Nyrt. támogatásával (a program összköltsége 1,6 millió forint, amelyet a Mol Nyrt. Új Európa Alapítványa finanszírozott). A hátrányos szociális helyzetû, légúti betegségben szenvedõ fiatalokat a segélyszervezet szociális intézményrendszerének segítségével választották ki. A só- és élményterápia helyszíne a festõi szépségû Parajd és környéke volt. Parajd a székely Sóvidék természetes központja, a Kárpát-medence legfontosabb sóbányája. A parajdi sóbarlang levegõje gyógyítja a légúti betegségeket, erõsíti az immunrendszert, ezáltal csökkenti az alkalmazandó gyógyszerek mennyiségét, és mérsékeli a gyógyszerek mellékhatásait is. A résztvevõk naponta három-négy órát tartózkodtak a sóbányában, a fennmaradó idõben autóbusszal látogattak el Farkaslakára, Segesvárra, Korondra és Szovátára, továbbá kézmûves-foglalkozásokon és egyéb szabadidõs programokon vettek részt. d MÖSZ-infó FOTÓ: MÖSZ b Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és õ bõkezû mindenkihez, aki segítségül hívja; amint meg van írva:»aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.«(róm 10,12 13) Ennek az igei mottónak a szellemében zajlott augusztus 20. és 24. között Nyírteleken a Közös asztal vándorúton elnevezésû cigánykonferencia, jelezve, hogy a találkozón semmiféle alá- vagy fölérendeltség nincsen, és senki sem ítélkezik a másik felett. Angol fiatalok, cigány elõadók, zenészek, gyékénymesterek sokasága fordult meg a konferencián. Az angol vendégek a londoni All Souls gyülekezetbõl érkeztek, hogy szolgáljanak a cigány gyermekek között angoltanítással, énekléssel, kézimunkával. Nap mint nap húsz-harminc apróság gyûlt össze a cigány közösségi házban, és együtt kiáltották énekelve: Jesus loves you! (Jézus szeret téged!) A gazdag programot kínáló találkozón felnõttek és fiatalok egyaránt részt vettek. Isten igéje mellett cigány dallamok is felhangzottak. A résztvevõk együtt kirándultak, játszottak, közös asztalhoz ültek mindennap. Vándorúton jó a cím, hiszen mindnyájan úton vagyunk. De ez esetben valóságos vándorútról is szó volt, hiszen a vendégek több helyszínrõl érkeztek. Az angliai gyülekezetbõl ír, maláj, indiai, dél-koreai, új-zélandi, Fülöp-szigeteki, hongkongi és angol származású testvérek szolgáltak a nyírteleki gyülekezetben két hétig, s részt vettek a konferencián is. Magyarországról Szabadszállásról, Sárszentlõrincrõl, Budapestrõl, Orosházáról, Pomázról, Nyíregyházáról, Békéscsabáról, Nagydorogról, Görögszállásról, Belegrádról érkeztek testvérek csaknem ötvenen. Igehirdetéssel szolgált Bakay Péter missziói munkatárs, Laczki János orosházi másodlelkész, Bozorády András nyíregyházi, Györfi Mihály nyírszõlõsi lelkész és Gáncs Péter püspök. Balog Zoltán, az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke a cigány identitásról és kulturális autonómiáról, dr. Hadházy Antal nyíregyházi református lelkipásztor cigány hírességekrõl, Surmai László pedig a cigánymisszióról, illetve költõi munkásságáról tartott elõadást. Az együttlét csúcspontja a szombati Tábori pillanatkép Vándorúton Nyírteleki cigánykonferencia utcamisszió volt; Görögszálláson rajtunk kívül több mint százan gyûltek össze. Többen énekléssel, bizonyságtételekkel szolgáltak; még közös focimeccsre is jutott idõ, amelybe a londoni fiatalok is beszálltak. Vacsorára az asszonyok közösen cigány lecsót fõztek, hiszen a misszióban az asztalközösség vállalása is nagyon fontos. Az elõadó, Varga Mihály maga is cigány ember, Békésrõl elmondta, milyen nyomorúságokból szabadította meg Isten, és megjárva a börtönt is, hogyan rendezõdött végül az élete, hogyan kapott új életet Jézus által. Persze nagy volt a nyüzsgés, gyerekek rohangáltak hiányos öltözékben, édesanya szoptatta gyermekét a sorok között, sok férfi tüntetõleg csak a kapuig volt hajlandó menni, de biztos, hogy sokukat így is megérintették az elhangzottak. A magok el lettek vetve; mint tudjuk, a kapálás és a gondozás sem egyszerû munka, azonban a növekedés az igazán fontos. Ezek a gondolatok is elhangzottak vasárnap délelõtt a Barátság Park felavatásán. Az ünnepségen elültettek négy fát az elsõt Gáncs Péter püspök, a másodikat Esti áhítat gitárral kezében Bakay Péter a helyi cigány önkormányzat képviselõi, a harmadikat az angol fiatalok, a negyediket pedig a konferenciázók. A záró istentiszteleten megtelt a nyírteleki evangélikus templom a találkozó Értékeld az értékeid! Az augusztus 3-i délelõtti istentiszteleten különös kis társasággal egészült ki a balassagyarmati evangélikus gyülekezet. Húsz kisebb-nagyobb gyerek fegyelmezetten, érdeklõdve hallgatta az igehirdetést, és maguk is szolgáltak ifjúsági énekekkel. Kadlecsik Zoltán, az Angyalfa Alapítvány vezetõje évekkel ezelõtt azt tûzte ki célul, hogy nehéz családi körülmények közt élõ gyerekeken segítsen. Adománygyûjtõ akciókat és programokat szerveznek szabadságvesztésre ítélt szülõk gyerekeinek. Idei nyári táboruk helyszínéül a balassagyarmati Szabó József Tanulmányi Házat választották. Színes programjuk vezérfonalát az értékeinkrõl való közös gondolkodás adta. Áhítatok, elõadások, beszélgetések, résztvevõivel és a helyi gyülekezettel, akik közösségben voltak egymással egy cigány kisgyermek megkeresztelésekor, illetve Jézus Krisztus testének és vérének vételében, újra és újra megtapasztalva Gáncs Péter püspök az elsõ fát ülteti FOTÓ: BARTHA ISTVÁN Urunk érthetetlen kegyelmét, mérhetetlen szeretetét. Az öt nap gyorsan elszaladt; nehéz volt az elválás, életre szóló barátságok köttettek. A munka mindenki számára otthon folytatódik, ez a konferencia csak egy impulzus volt, hogy mozdulni kell. Jó lenne sûrûbben találkozni, egymás segítségére lenni! A résztvevõk azzal a reménységgel búcsúztak egymástól, hogy jövõre újra találkoznak. g Berecz Annamária Györfi Judit vetélkedõk keretében tanulták, hogyan lehet jó tulajdonságainkat hasznosítani és a rosszakat jóra fordítani. Ezeken az alkalmakon természetesen arra irányult a figyelem, hogy értékeinket Istentõl kaptuk. A nyáron elmaradhatatlan strandolásra, játékra is jutott idõ. Az utolsó este rendezett Ki kit tud? mûsorszámainak önfeledt vidámsága méltóképpen zárta a hetet. A helyi gyülekezet nemcsak az istentiszteleten látta szívesen a táborozókat, hanem ki almás pitével, kaláccsal, fagyival, ki pedig kézmûvesprogrammal vagy játékkal kedveskedett nekik. A gyerekek hálás szeretettel vették körül a hozzájuk látogató helybelieket, köztük a lelkészt is. A táborvezetõ mellett öt fiatal munkatársa is fáradhatatlanul dolgozott, a késõi lefekvések és korai felkelések fáradalmait meghazudtoló lelkesedéssel: Gyuricza Nóra gyógypedagógus-hallgató, Liszka Viktor és Molnár Balázs teológushallgatók, Nánai László Endre tábori lelkész és Poór Attila térburkoló. Az utolsó napon a balassagyarmati vasútállomáson vidám, életteli kis társaság búcsúzott a várostól derûs és megható pillanatok emlékével. Viszontlátásra! g bi FOTÓK: GYÖRFI ESZTER

5 kultúrkörök augusztus 31. f 5 AUGUSZTUS 29. Baljós dátuma a magyar történelemnek augusztus 29-e, a világhódító II. (Nagy) Szulejmán szultán ugyanis ezen a napon aratta legnagyobb magyarországi diadalait. Három olyan vesztes csata emlékét idézi, amely hosszú idõre meghatározta népünk sorsát. Elsõ ízben 1521-ben bukkant elõ, lévén, hogy ezen a napon vesztettük el Nándorfehérvárt; második alkalommal 1526-ban e napon vívtuk a mohácsi csatát, harmadszor pedig 1541-ben, hiszen Budát is augusztus 29- én vesztettük el. Nézzük az elsõt! A török történelem legtehetségesebb szultánja 1520-ban állt birodalma élére. Apjától, a harcias Szelimtõl páratlan hatalmat örökölt: három kontinensre kiterjedõ országa másfél millió négyzetkilométert tett ki, kincstára kimeríthetetlennek tûnt, hadserege pedig nagyjából akkora volt, mint az európai államok összesített ereje. Mivel a törökök számára Keleten már szinte nem volt mit meghódítani, trónra lépése után Szulejmán Európa ellen fordult. Tudta, hogy Magyarország erejét felõrölte az addigra már másfél évszázada szakadatlanul zajló törökellenes honvédõ háború ben tehát Buda elfoglalására indult, hogy aztán Bécs következzen. Csakhogy akkor még állt a hazánk déli végeit vigyázó kettõs várvédelmi rendszer, amelyet még Zsigmond király épített. Ennek a legerõsebb vára Nándorfehérvár volt; a török sereg egy része ostrom alá vette. A szultán a fõhaddal továbbállt, és a Száva partján lévõ Szabácsot támadta, hogy aztán Buda felé forduljon. Szabácsot Logodi Simon és Torma András pár száz fõs õrsége védte. Szulejmán több tízezres serege hamar elfoglalta a Szerémség legfontosabb várát. A szultán krónikájába ekkor ezt jegyezték be: Nemcsak Üngürüsz (Magyarország), hanem Frengisztán (Nyugat-Európa), sõt egész Káfirisztán (a keresztény világ) lágyéka átszúratott. Szulejmán visszatért Nándorfehérvár alá, és egyesítette seregét. A várat Oláh Balázs és Móré Mihály védte, gyakorlatilag az utolsó leheletéig: a több mint egy hónapos ostrom végére már csak hetven katonájuk maradt. Mikor a lõportorony is felrobbant, a védõk kilátástalannak ítélték a helyzetüket, és szabad elvonulás fejében feladták a Magyarország kulcsaként is emlegetett várat. A szultán nagylelkû volt, megkímélte az életüket. Szulejmán a gyõzelem révén straté- Nándorfehérvártól Mohácson át Budáig nem, hogy mi a támadás célja, Erdély vagy Buda. Ezért kellett megosztani a magyar hadakat. Szapolyai János vajda elõször Dél-Erdélyben, majd a Maros és a Tisza mentén állomásozott nagyjából tizenötezres hadával, hogy lezárja a területet, ha arra támadna a török. A budai út védelmét Tomori Pál alsómagyarországi kapitány felügyelte alig néhány száz emberével, az ország haderejét pedig Tolnára hívta egybe II. Lajos király. Csakhogy nagyon lassan ment a gyülekezés, a nemesség vontatottan érkezett, a segédhadak akadoztak, a meghirdetett parasztfelkelés pedig eredménytelen lett. Közben a török akadálytalanul átkelt a Száván, majd a Dráván is. Tomorinak nem volt ereje, hogy kihasználja a természet adta lehetõségeket, a király pedig nem küldött segítséget, hiába is kérlelték. Janicsárok, a török sereg elit katonái Mire Tolnán összegyûlt nagyjából huszonötezer fegyveres, elveszett a második várvédelmi vonal szinte összes fontos erõssége: Pétervárad, Újlak, Erdõd és Eszék. II. Lajos ezzel a törökéhez képest maroknyinak mondható haddal indult Mohácsra, nem várva be Frangepán Kristóf bánnak a Balatonnál tartó horvát alakulatait, valamint a Veszprém körül tartó cseh lovagok segédcsapatát. Szapolyainak a király elõször azt a parancsot küldte, hogy támadjon a török hátába, zárja le az utánpótlási vonalait, majd a Duna mentén felfelé induljon Szulejmán ellen. E terv értelmében indult el Tolnáról a királyi had, hogy a Duna mentén lefelé törjön elõre, és harapófogóba zárja a törököt. Késõbb azonban azt a parancsot küldték az erdélyi vajdának, hogy hadaival vonuljon a király tá- gyar lovasroham kezdte, amely elsöpörte a törökök európai hadtesteként említhetõ ruméliai sereget, ám a mögötte álló janicsárok puskatüze, illetve a török ágyúk kartácslövései megállították az elõnyomulást. Tomori ekkor támadásra vezényelte a magyar gyalogságot. Csakhogy idõközben beérkezett a törökök ázsiai hadtestének tekinthetõ anatóliai sereg, amely a janicsárok puskafedezete mellett ellentámadásba ment át. Közben Szulejmán oldaltámadást indított, és megrohamozta a király táborát. A csata ekkor veszett el véglegesen, noha a magyar katonák derekasan küzdöttek. Utolsó leheletükig harcoltak: majd egy szálig meghaltak, alig menekült el valaki is. A király is elesett. Szulejmán harmadik augusztus 29-i gyõzelme Buda elvesztését jelentette. Mindez 1541-ben történt. Az országot addigra már két király uralta. Nyugaton Ferdinánd, keleten elõször Szapolyai, halála után pedig csecsemõ fia, János Zsigmond volt az úr ez utóbbi nevében Fráter György kormányozott. Szulejmán azt hangoztatta, hogy Bécs ellen vonul, Magyarországra csakis a csecsemõ király megsegítésére jön. Ez elsõ látásra így is volt, hiszen elkergette Ferdinánd király Budát ostromló hadait. Csakhogy aztán beült a készbe: meghívta óbudai táborába a csecsemõ királyt, Izabella özvegy királynét és a kíséretükben lévõ fõurakat, közben pedig janicsárjai kóbor turistáknak álcázva beszállingóztak a budai Várba. Amikor pedig már elegen voltak, lefegyverezték az õrséget, és elfoglalták a Várat. Szulejmán szultánnak egyébként nemcsak az elsõ nagy hódító hadjárata, de az utolsó is Magyarországhoz kötõdik ban százezres hadával Szigetvárra támadt. Akkor már sokat emlegette, hogy augusztus 29-e a szerencsenapja, és azon a napon fogja bevenni Zrínyi Miklós erõsségét. Nem így lett, helyette szeptember 6-án meghalt. Halálát eltitkolták a török sereg elõl. Zrínyi két nappal késõbb kitört a lángokban álló várból, és elesett a csatában. Szulejmán belsõ részeit a törökök Szigetvár mellett temették el, föléjük szentélyt emeltek. Testének többi részét hazavitték Isztambulba és a Szulejmán-mecsetben helyezték el. Augusztus 29-e mágikus dátuma még egyszer elõjön a magyar hadtörténelemben, 1686-ban azonban már az egyesített keresztény sereg próbálta visszavenni a Alekszandr Szolzsenyicin halálára december augusztus 3. Elsõ képein sovány arccal néz vissza a háború poklából. Az 1953-ban készült fotón már Dosztojevszkij-szakállal láthatjuk, éppen szabadult nyolc év javítónevelõ munkatábor után. A milliókat tizedelõ szenvedés gyúrja íróvá: apró betûkkel, végtelen mondatokból írja könyörtelen ítéletét a zsarnok hatalomról ben megjelent, Ivan Gyenyiszovics egy napja címû mûve a kazahsztáni poklot örökíti meg. Kisregény, másfél száz oldalnyi, halálosan pontos látlelet a sztálini önkényrõl; Suhovról, az SCS-854-es fogolyról, életének egyetlen napjáról abból a háromezer-hatszázötvenháromból, amelyet a testet szétszaggató félelemben kellett eltöltenie. A szörnyû és vérzõ sebeket érintõ mû bejárta a világot, és Szolzsenyicint is munkája folytatására sarkallta. A Matrjona háza és Az ügy érdekében címû elbeszélés tovább tépi az emlékezés szálait. Csupa megnyomorított emberi sors, fekete kõbõl faragott arcok, véget nem érõ rabságok a megállt idõben. A szörnyû betegséggel folytatott küzdelmét a Rákosztályban dolgozta föl; az olvasói levelekbõl ekkor kezdte összeállítani talán leghatalmasabb vállalkozását, A Gulag szigetcsoportot. Szinte szerzetesi napirendben dolgozott. Az írást szent és makacs feladatnak tekintette, az igazság feltárásának és nemzetmentésnek. Hruscsov halála, az írószövetség bíráló levele után csak szamizdatban jelenhetett meg. De nem adta meg magát. Dolgozott fáradhatatlanul. Regényei kijutottak külföldre; irodalmi munkásságát 1970-ben Nobel-díjjal jutalmazták. A díjat nem vehette át, sõt a Párizsban megjelent A Gulag szigetcsoport miatt 1974-ben megfosztották állampolgárságától, és repülõgéppel külföldre toloncolták. Alekszandr Szolzsenyicin amerikai számûzetése a magány és a munka lázában telt el. Otthon bírálták a kis talpnyalók, külföldön a fizetett bérencek, most pedig, halálakor újból, Oroszországban és Magyarországon is szorgos nekrológírók. Mondják, hogy eszköztára szegényes, stílusa körülményes, mondatai hosszúak. Konzervatív és nacionalista. Erkölcscsõszként prédikált ötven éven át. Bizonyára van benne igazság, hiszen a marxisták mindig tévedhetetlennek tartották magukat. Nem értik, hogy Szolzsenyicin a 20. század szenvedéstörténetét írta meg! Szent könyvei nem besorolásra készültek. Tanúságtételre! Okulásra mindenkinek és minden idõre. A vértanúvá lett orosz nép véget nem érõ szenvedését õrzik a halhatatlan mûvek. Az igazságot: a kommunizmus áldozatainak a száma megközelíti a százmilliót! És ezt a szörnyûséget szándékosan tették. Megszervezve és maradéktalanul megvalósítva. Tetézve a mindennapos hazugsággal, hogy az átnevelés, a munkatábor nemesít. Jobbá teszi az embert. A sztálinisták gonoszsága mindent megfertõzött és megölt. Politikai és gazdasági számításból, embergyûlöletbõl. Amerikai házához külön kápolnát építtetett. Hajnalonként ott imádkozott megalázott társaiért, a szenvedõk közösségéért. Talán itt fogalmazódtak meg az ortodox vallástól áthatott legszebb-legfájóbb gondolatai. Erkölcsi ítéletei arról, ami a nagyvilágban történt. Egyértelmû és egyszerû szavakkal. Meghalt Oroszország lelkiismerete. Az új évszázad lelkiismerete is. Egy magányos hang az igazságosztók között, akit a legtávolabbi helyeken is meghallottak. Olyankor szólt, amikor mindenki néma maradt, bátran, mikor mindenki félve csukta be a szemét és a fülét Alig temették el kedves moszkvai kolostora csendes kertjébe, orosz repülõk bombázták a grúz falvakat, harckocsik és katonák kergették a védtelen embereket. g fenyvesi Világutazó járt Szegeden b Egy elfeledett felvidéki gróf, a Ghymes együttes zenéje és nemzetközi tánccsoportok kavalkádja mindez egy darabon belül kerülhetett színpadra a múlt hétvégén a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében. Annál inkább fontos volt a zenei szöveg, a dallamvilág és a tánc, melyek harmonikusan egészítették ki egymást az elõadás elejétõl a végéig. giailag kedvezõ helyzetbe került, hiszen Magyarország délrõl védtelenné vált. A nyár azonban eltelt, õsszel pedig már nem lehet támadó hadmûveletekbe fogni, ezért a szultán visszavonult. Néhány évvel késõbb visszatért, még a korábbinál is nagyobb haddal. Ezúttal sokkal korábban, már április végén elindította hadát, hogy az õsz kezdetére be tudja fejezni a hadjáratot. A magyar hadvezetés mindent tudott a török sereg mozdulatairól. Csak azt borába. Az ellentmondásos parancsoknak aztán az lett a következménye, hogy Szapolyai mindenrõl lekésett. A középkori magyar állam bukását elõidézõ csata augusztus 29-én Mohácson zajlott. A török többszörös túlerõben volt, ezért Tomori azt a haditervet eszelte ki, hogy Szulejmán seregét külön-külön kell legyõzni, vagyis nem szabad idõt adni a szultánnak, hogy a mohácsi sík teljes arcvonalán felsorakozzon. A csatát ennek megfelelõen a ma- magyar fõvárost a töröktõl. A vár június 18-án került ostromgyûrûbe. A védõk felmentésére Szulejmán nagyvezér, a nagy szultán névrokona indult, de számára már nem hozott szerencsét az augusztus végi nap. Hiába próbálta meg aznap átvágni az ostromgyûrût, hogy az összeomlás szélén álló várbelieket megerõsítse, támadását felmorzsolták a Lotharingiai Károly herceg vezette keresztény seregek. Buda négy nappal késõbb felszabadult. g Jezsó Ákos THAN MÓR: A MOHÁCSI CSATA Benyovszky Móric szerepében Rátóti Zoltánt láthattuk, akinek alteregója, Fitos Dezsõ táncmûvész mutatta meg, hogyan is kell a test minden rezdülésével, a magyar néptánc délceg mozdulataival kifejezni azt a túlfûtött érzelemvilágot, amely Benyovszkyban lakozott. A híres kalandor Verbón született, katonának tanult, majd Mária Terézia hadseregét maga mögött hagyva harcolt a lengyelek oldalán. Orosz fogságba került, ahonnan megszökött, és Madagaszkár szigetére hajózott. A szigetlakók királyukká választották; ehhez az egzotikus helyhez kötõdött élete végéig. Emlékiratait Jókai Mór fordította franciából magyarra 1888-ban. A zenekar a gróf nyughatatlan lelkeként minden alkalommal új vizekre csalogatta az utazót, egy pillanatig sem engedte, hogy gyökeret eresszen. A rendezõk, Szarka Tamás és Zsuráfszky Zoltán nem a narrációra helyezték a hangsúlyt; mintha a minimumra törekedtek volna, amikor Benyovszkyt megszólaltatták. Az õsbemutató különlegessége, hogy Benyovszky életének minden fontosabb epizódjához autentikus tánccsoportok táncait kapcsolták az alkotók. A nemzetközi néptáncfesztiválra érkezõ szlovák, lengyel, kaukázusi, francia és afrikai táncosok mind-mind felléptek a darabban. Ezzel tökéletesen kifejezték a rendezõk, hogy milyen színes volt az a világ, amelyben Benyovszky élt és alkotott. Az a kulturális kavalkád, mellyel õ találkozhatott a 18. század közepén, csak keveseknek adatott meg, nem véletlen hát, hogy feljegyzései és emlékiratai olyan értékesek az utókor számára. g Koncz Eszter FOTÓ:

6 6 e augusztus 31. panoráma MAMANAPLÓ Nyaral a család Az utolsó pillanatban ölünkbe pottyant egy kis nyaralás. Csupán egy hét, de három kiskorúval ez is óriási. Türelmetlenül vártam a szép balatoni vakáció idõpontját: Nagy egész nap a játszótéren lóghat, Középsõ a kánikulában leszokhat a pelenkáról, Kicsi végigszáguldhat a finom pázsiton, Apa reggeltõl estig velünk, én végre olvashatok Vasárnap Középsõ már két napja állandóan indulni szeretne. Ma végre eljött az õ ideje! A készülõdés sokkal tovább tart, mint máskor, mert Nagy és Középsõ be van sózva, mindenütt akadályt képeznek. Bababarát üdülõbe készülünk, ennek ellenére Apa már negyedszer fordul a garázsmenettel. Habár az üdülõben adnak etetõszéket, babakádat, kiságyat, azért egy fellépõt a mosdóhoz, egy biciklit, két bilit és egy babakocsit elviszünk magunkkal. Az utolsó pillanatban Nagynak még eszébe jut, hogy szomjas, pisilnie kell. Ezek után Középsõ is szomjas lesz. Indulunk. Végre beszállunk az autóba leizzadva, elfáradva. Negyed óra elteltével Nagynak már oldalra lóg a feje, Kicsi hangosan skálázik, Középsõ pedig a Szent Állattal bitangkodik. Csudijó ez az autópálya, hamar odaérünk a célunkhoz. A megérkezés elõtt három kilométerrel Középsõ is elalszik. Balaton-part, csodás! Hát ez is megadatott nekünk: egy hét teljes nyugalom, kiszolgálás, pihenés! Van még egy kis idõ vacsoráig, fürödhetnénk. Apa, Nagy és Középsõ fürdõruhába bújnak, felfújjuk az úszógumikat, karbigyókat, mindent. Nagy kitörõ lelkesedéssel közeledik a vízhez, Középsõ viszont a lépcsõ tetején megmakacsolja magát, és nem megy tovább. (Nem baj, sok van még hátra!) Estére Nagy benáthásodik. Nem lázas, csak hõemelkedése van. Na tessék, ez a nyaralás is jól indul. Hétfõ Ahogy a méterlógató elõre jelezte, hajnalban trópusi zivatarra ébredünk. (Nem baj, sok van még hátra!) Éjjel nem alszunk túl sokat, Nagy percenként köhécsel, felsír háromszor, ezzel Kicsit is felébreszti, aki visítva bömböl. Középsõ csak morog, lusta felülni. Az idõ annyira rossz, hogy rövid sétára sem lehet kimenni: a játszószobában vészeljük át a délelõttöt. Nem merek bugyit adni Középsõre, pedig szeretném már elfelejteni a pelenkát. Nagy és Középsõ mindenen civakodnak. Türelemjáték. Az éjszakai éberség miatt Apával alig bírjuk nyitva tartani a szemünket. (Nem baj, sok van még hátra!) Kedd Az éjszaka majdnem csodálatos volt. Tegnap mindenki annyira kifáradt, hogy mára nem maradt ereje dorbézolni. (Egyébként is sok van még hátra!) Az idõ továbbra is alkalmatlan a szabadidõs tevékenységekhez, ezért autóba ülünk, és irány a vasúti terepasztal! Tízperces autózás után már veszekedés tör ki a hátsó fedélzeten elég nehéz leszerelni az ülésbe beszíjazva. Az egyedüli lehetõség, a zsarolás ( Nem kapsz meglepetést! ) egyelõre hatásos. A terepasztal fantasztikus. Másfél órát bolyongunk az óriási teremben, Középsõt lebilincseli a milliónyi gõzös, dízel, az alagutak, a hidak. Kicsi is jól bírja a sétát a hátizsákban. Délután újabb bokszmeccs az alvás miatt. Az esõ már nem esik, a szél is gyengébb, Nagy kimerészkedik az udvarra. Szerda Kezd szép idõ lenni! Lehet, hogy hétvégén már fürödhetünk is. (Sok van még hátra!) Ma elõször próbáljuk meg a bugyizást Középsõvel. Hopp, délelõtt bepisil. Semmi baj, rengeteg kisgatyát hoztam. Ebéd után siker a bilin, csak épp a tartalom fele Apa ágya alá folyik. Felmossuk, jutalomcukorka Középsõ szájába. Boldogok vagyunk. Délután bemegy egy kis végtermék a bugyiba. Nem baj, nem sikerülhet minden elsõre. Így is büszkék vagyunk. (És tényleg sok van még hátra!) Csütörtök Éjféltájban felsír Középsõ, tele az orra. Nem sokkal ezután Kicsi is sír, õ is taknyos. Természetesen mindent otthon hagytunk, orrcseppeket, orrszívót, szopogatós csodákat, hiszen ilyen gyönyörû nyárban nem lehetünk betegek. Mindig tanulunk valamit: az orrszívót a dzsungelbe is vinni kell. Nagy fagyizni szeretne. Megegyezünk: betegeknek csak süti jár. Elgyalogolunk a távoli cukrászdáig, közben percenként kérdezgetik: Messze van még? Vacsora közben Apa arra lesz figyelmes, hogy amíg Középsõ a poharából iszik, a széke alatt egyre nõ a tócsa. De jó, lehet újra takarítani! Megfeddem Középsõt, hogy mégsem illendõ az ebédlõben végezni a dolgunkat. Látom rajta, hogy rettenetesen szégyelli magát, így nem szidom tovább, csak kiküldöm az udvarra, amíg felmossuk az asztalunk környékét. (Nem baj, sok van még hátra!) Péntek Nagyot lelkesíti, hogy Apa azt ígéri, elviszi biciklizni a szomszéd faluba. Sikerül jó gyerekként viselkednie, nehogy elveszítse a páratlan lehetõséget. Rettenetesen fáradt vagyok. Egész nap pihenek, még sincs egy szabad percem, minden pillanatban figyelni kell a lurkókat. Nem baj, ennek ellenére élvezem. (Egyébként is sok van még hátra!) Szombat Majdnem igazi nyár van. Forrón süt a nap, de a szél erõs. Kiülök a kertbe, kilógatom a lábaimat a napra, talán lesz valami színem. Szerintem felesleges, a lábam mindig hófehér, akármit csinálok vele. Középsõ pólóban, zokniban áll az árnyékban, nem sikerül levetkõztetni, pedig a hõségben már minden gyerek pucéran rohangál. Félórás küzdelem után zoknitlanítom a lábát, közben összepisili magát. A pólót nem engedi levenni, mert véleménye szerint meg fog fázni. (Árnyékban 30 fok van.) Naggyal bemegyünk a vízbe. Elsõre rémes, aztán viszont nagyon üdítõleg hat. Tíz perc elteltével kifelé terelem Nagyot, elég neki ennyi a megfázására. Haragszik rám, de megígérem neki, hogy délután pancsolhat a kismedencében. Ez felvidítja, és megbocsát nekem. Estére sajognak a lábaim. Lefekvés elõtt veszem észre, hogy néhány fehér foltot leszámítva lángvörösek. Nehezen alszom el, minden fáj, ami hozzám ér. Vasárnap Mára gyönyörû idõnk lett. Már nem nagyon megyek napra, mert szörnyen fájnak a piros végtagjaim. Találok egy helyes napernyõt, behúzódom alá Kicsivel, aki szemügyre vesz minden fûszálat, és lelkesen takarítja a gyepet. Ragacsos zöld kenõccsel kezelem égõ lábaimat. Középsõt továbbra sem lehet vízbe küldeni, siker viszont, hogy nincs már rajta se zokni, se póló. Nagy úgy ugrál a medencében, mint egy delfin, és ebédre is csak nehezen lehet kirángatni. Rádöbbenek: nincs sok hátra. Vajon jó-e ez vagy rossz? Hát mégis eltelt ez az egy hét, pedig az elején végtelennek tûnt! Még csak nem is olvastam, bár reménykedve elvittem magammal egy vékonyka könyvet. És aludni se sokat aludtam Az utolsó pillanatban még bilit mosok, pisiltetek, aztán fél óra alatt összevadásszuk a rohangáló gyerkõcöket, és leizzadva, elfáradva búcsút veszünk az üdülõtõl. Mire ráhajtunk az autópályára, már az összes gyerek ide-oda dõl, fel sem ébrednek egészen a kátyús utcánkig. Este a szétdobált játékok és táskahegyek között összegzem magamban az elmúlt hetet. Csodálatos. (Többre nem futja erõmbõl, nekem már nincs sok hátra.) Mostantól talán arra is lesz idõnk, hogy kipihenjük a nyaralást g ma-ma-szek Beindult a vendéglátósképzés a teológián? Balatonszárszón vagyunk, az Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthonban. Kényelmes, szép, tiszta és otthonos. A reggeli után áhítat: fiatal teológuslány tartja, egy jézusi példázatot taglalva. Még kántort is talált egy mackós karnagy személyében. Délelõtt 11 órakor megszólal a harang: gyerek-bibliaóra lesz. Lányomat felkísérve látom, hogy ugyanaz a hölgy tartja a foglalkozást: énekkel kezdenek, majd Noé bárkája a téma. Otthagyom a gyereket, nincs nekem itt semmi keresnivalóm, megy ez nélkülem is, sõt Ebédnél aztán már nagyon ismerõs az egyik pincérlány, és délután, amikor a recepciónál kerékpárt vételezek, ugyancsak õ adja ki a kulcsot. De most aztán régi vendéglátósként csak megkérdezem: Mi a munkaköri leírása? Tulajdonképpen nincsen válaszolja nevetve. A teológusok mindenesek. Mindig ott vagyunk az intézmény területén, ahol éppen szükség van ránk. Megtudom, hogy Balogh Melindának hívják, és a pestszentlõrinci evangélikus gyülekezetbõl érkezett. Ebben az évben végezte el a teológia ötödik évét, szeptembertõl pedig a Deák téri gyülekezetben kezdi el szakmai gyakorlati évét lelkészjelöltként. Honnan a vonzalma a vendéglátáshoz? Talán korábban ebben a szakmában dolgozott? Nem, érettségi után rögtön a teológia következett. Négy éve hallottam arról a lehetõségrõl, hogy ide lehet jönni. Végh Szabolcs intézményvezetõ szívesen látja a teológusokat nyári szakmai gyakorlatra, szolgálatra. Azóta többször dolgoztam már itt. Nagyon szeretem a Balatont, és szívesen foglalkozom az emberekkel. Ehhez érzek elhívást, ezért is szeretnék lelkész lenni. Várni arra kell kicsikét! Rendben, megvárom. Az ázsiai fiú beszól a konyhába, a pergõ kínai beszéd hitelessé teszi a gyorsbüfé hangulatát. Magyarul jóformán csak az ételek nevét és a pénzértékeket tudja, mindenkivel tegezõdik. Velem különösen is, mert az étkezde a hivatallal szemben van, gyakran járunk ide. Türelmesen várok, õ a következõ vendéghez fordul. A középkorú férfi nem elvitelre kéri az ételt. Hatalmas adagot tesznek a tányérjára. Közben cigány csapat érkezik. Az egyik lány belép, és a nyitott ajtón át kikiabálja a választékot az utcára. A többiek kint fanyalognak. Egy magas, testes cigány ember is bejön. Szürke atlétatrikó van rajta, bõre tele Nyárbúc Ha nincs is munkaköri leírása, árulja el: mi a dolga itt? Ahol szükség van ránk, ott vagyunk. Ez az itt szolgáló teológusok mindenkori mottója. Kéthetes turnusokban váltjuk egymást. Áhítatok, gyerekfoglalkozások, vasárnapi istentiszteletek képezik a fõ feladatot. Emellett ahogy Ön is látta sokat dolgozunk a vendéglátói részben is. A jó állóképességet elengedhetetlennek tartom ehhez, így ha az idõjárás engedi, reggelente futni járok, kihasználva a jó levegõt és a szép környezetet. Mi a szép ebben a szolgálatban az Ön számára szakmailag? Ez egy üdülõhely. Hetente-kéthetente cserélõdik a vendégkör. Mindig újabb és újabb kihívás az áhítatokra való készülés és a gyerekek lekötése. Mi a tematika? Ezen a héten Jézus példázatait vesszük az áhítatokon, amelyek közül kettõ szakdolgozati témám is volt, közel állnak hozzám ezek az evangéliumi szakaszok. A gyerekfoglalkozások során pedig Hegyek a Bibliában címmel indítottam a heti sorozatot. Énekeket tanulunk, rajzolunk, játszunk, képeket adok nekik, így hozom számukra közelebb az adott történetet. Látom, ma papírforgó készült, tegnap pedig egy drótból készült csipkebokorral érkezett a lányom a szobába. Ez Mózes csipkebokra, apa mesélte lelkendezve. Honnan jönnek az ötletek? Gyülekezetemben már hat éve foglalkozom óvodásokkal. Megfigyeltem, hogy ha egy adott témához kapcsolódóan készítünk valamit, amit hazavihetnek, akkor sokkal jobban megmaradnak bennük az összefüggések. Meg tudja mutatni a szüleinek, a testvéreinek és akár a vendégeknek is, közben pedig elmeséli újra és újra a hozzá kapcsolódó Kínai gyorsbüfé tetoválásokkal. Karján a felirat Kati minden mozdulatánál kidudorodik. Igazi ferencvárosi idill. Mindenki zajos, vidám. A középkorú férfi kezében a tálcával a sarokban levõ asztalhoz ül. A nap nem süt oda annyira. A terítõ nélküli kerti bútorok ebben a környezetben furcsák ugyan, de tisztaság van. A cigányok nevetve válogatnak. A lány tekintetével követi a letelepedõ embert. Nézi, ahogy szétrakja az evõeszközt, szalvétát, poharat. Aztán hirtelen történik valami. A férfi az asztal alatt összekulcsolja a kezét. Nem kapkodva, talán kicsit szégyellõsen. Fejét lehajtja. Imádkozik. A nagydarab cigány az ételekrõl kérdez fennhangon, háttal áll az asztaloknak. A lány azonban észreveszi a mozdulatot, a szava elakad. Kezével megérinti a társa A SZERZÕ FELVÉTELE történetet. A kézmûveskedés pedig általában lelkesíti a csoportot. Mekkora szokott lenni a gyereklétszám itt az üdülõben, és milyen korosztály látogatja a gyerekfoglalkozásokat? Turnustól függ. Ezen a héten sok az óvodásunk, máskor viszont a tíz év körüliek vannak túlsúlyban. Alkalmanként öt-tíz gyerek jön össze ez persze attól is függ, hogy esik-e az esõ, vagy száz ágra süt a nap Vannak-e problémák a vendégekkel? A hét vége felé néha úgy érzem, több a feladat, mint amire kapacitásom van, illetve rossz idõ esetén türelmetlenebbek a vendégek, így a gyerekek is. Mindenki menne napozni, ehelyett be vagyunk zárva a szobákba. Sok olyan ember jár ide, aki nagy papként, megyei vagy országos vezetõként egyházunkban közismert személyiség. Mennyire feszélyezi ez Önt, illetve az itt dolgozókat? Kezdetben természetesen mindenki zavart az ilyen emberek társaságában. Ha van rá lehetõség, szívesen beszélgetek velük, hiszen sokat tanulhatok tõlük. Régebben az volt a szokás, hogy az itt nyaraló lelkészek közül vállalta valaki az igehirdetés szolgálatát vasárnap. Némelykor még elõadásokra is sor került, ha nevesebb vendég töltötte itt a szabadságát. És most? Ezen a héten nem jelentkezett senki szolgálatra, viszont bizonyos konferenciák, képzések és más együttlétek alkalmával ez rendre elõfordul. Nemrég volt a nyugdíjas lelkészek hete, amikor szinte mindennap tartott valaki elõadást a vendégek közül. Ha a munkám megengedte, magam is részt vettem ezeken az alkalmakon, és sokat kaptam általuk. A nyár rövid fõleg a diákok számára. Ön ebbõl a pár hónapból csípett le két hetet a szárszói munkára. Hogyan viseli a családja, hogy nincs velük? Igazából már megszokták, hogy alig vagyok otthon. Nagycsaládban élek, négyen vagyunk testvérek, az augusztust tettem szabaddá számukra. Így lesz azért néhány hetem még otthon velük a munkaév megkezdése és a házasságkötésem elõtt, hiszen a család is fontos számomra. * * * Visszatérve a címre: nem, nem indult be semmilyen vendéglátósképzés a teológián. Pedig biztos jobban megtanulnának emberekkel foglalkozni a fiatalok, ha több lenne az éles helyzet az életükben. Így hát marad a nyári, illetve hétvégi üdülõi munka, a börtönmisszió és a kórházi lelkigondozás. Annak, aki jelentkezik rájuk. g Ifj. Káposzta Lajos vállát, mintha õt is el akarná hallgattatni. A kínai is látja, késik a válasszal, emiatt egy pillanatra csend támad. Az egész néhány másodpercig tart, mint egy imádság. A férfi nekilát a hatalmas adagnak. A cigányok tovább hangoskodnak. A Haller utcán villamos dübörög végig. Az én lelkemben béke születik. Ez az a csend, amelynek megteremtésére hívattunk? Bár tudnám mindenkiben ezt a belsõ vágyat felébreszteni! Bár tudnék zajos utcák közé egy-egy ilyen összekulcsolt kezet, néhány pillanatnyi áhítatot hozni! Már elkészülni étel. Akarsz még mást? A kínai fiú riaszt fel gondolataimból. Figyelmetlenül nagy borravalót adok. g Koczor Tamás

7 panoráma augusztus 31. f 7 súztató Egy nyári napon egy jégkrémmel kezdõdött minden. Úgy éreztem, elviselhetetlen a forróság, jólesne egy hûsítõ. Bõséges volt a kínálat, nehéz volt döntenem, végül a tévéreklámból ismert márkát választottam, mert felkeltette kíváncsiságomat a csokimisztikum és hogy halmozzam az élvezeteket, leemeltem a polcról kedvenc nõi hetilapom egy példányát is. A kasszánál egy kaparós sorsjegyet is kaptam a blokk mellé. Mint a pénztárostól megtudtam, ha szerencsém lett volna, nyerhettem volna akár még egy jégkrémet is Én azonban csak egy webcímmel és egy regisztrációs kóddal lettem gazdagabb. Legalábbis azt hittem. Ráadásként ugyanis új tapasztalatokra is szert tettem. Hazaérvén, a nevezett internetes oldalt nézegetve érdekes linkekre bukkantam: lehetõségem nyílhatott volna például szerelmi kötésre, áldás- vagy átokmondásra Már a varázslás és boszorkányság ebben a formában való népszerûsítése is épp eléggé elszomorított. Ám ezzel a dolognak még korántsem volt vége. Vesztemre kézbe vettem a frissen vásárolt újságot is, belelapoztam, és egy olyan hirdetésre lettem figyelmes, amely a harmadik nemzetközi istennõfesztivált (!) ajánlotta az olvasóknak Hát itt tartunk? morfondíroztam, és elhatároztam, már csak kíváncsiságból is vetek egy pillantást a rendezvény honlapjára. Itt arról olvashattam, hogy a június 17. és 22. között tartott Nem boszorkányság Az elmúlt héten abban az örömben részesülhettem, hogy egyik barátnõm és a férje hozzám küldte nyaralni a gyermekeit, a hétéves Csongort és a tizenegy éves Rékát. Izgatott örömmel érkeztek, várták a beígért nagyszerû programokat, amelyeket elõzetesen nagyon sokszor egyeztettük telefonon és levélben. Azt a vágyukat is megsúgták, hogy ha majd lehet, õk gyorsétteremben szeretnének enni, mert ott a hamburgerhez érdekes ajándék játék is jár. Beleestem a saját csapdámba, hiszen még az egyeztetéskor ígéretet tettem a gyerekeknek, hogy kívánhatnak bármit, mindent teljesíteni fogok. Ezek után meg sem próbáltam õket lebeszélni a nagy tervrõl Nyaralásuk és közös kirándulásaink elsõ napján egy kifõzde mellett tettem le a voksomat, ahol levesek, fõzelékek, sütemények nagy választéka várt minket, s bizton állítom, hogy ezek az illat- és ízélmények nem csak a kirándulásban megfáradt háziasszony kezébõl veszik ki a fakanalat. Mivel a szülõk arra tanították a gyermekeket, hogy étkezés elõtt és után imádkozzanak, buzdítás nélkül is imára kulcsolták a kezüket. Óriási élmény volt nézni, ahogyan az éhes gyermekek jóízûen ették a házias ízvilággal csábító ételeket. Másnapi kirándulásunk során is egy ilyen helyre tértünk be fõzeléket falatozni, s meglepve tapasztaltam örömüket, amint a sokféle étel illatától és látványától elvarázsolva próbáltak dûlõre jutni, hogy mit is egyenek. A fõzeléket hamar kiválasztották, de az édesség Az nem könnyû dolog ám! Palacsinta legyen, vagy madártej, tejberizs, sütemény? A bõség zavarától megszédült gyermekek végül nem választottak desszertet, csak jelezték: lehet, hogy palacsintát esznek majd. Ennyiben maradtunk, s nekiláttunk az ebédnek. Jólesett minden falat! Jóllakottan dõltünk hátra. Mikor visszavittük a tálcákat, a pult mögött álló hölgy megkérdezte, hogy adhatja-e a palacsintát, mert rendelésnél hallotta, hogy a gyerekek szívesen ennének. Hogyan emlékezhet ennyire a palacsintáról folytatott beszélgetésünkre csodálkoztam, hiszen olyan sokan jöttek utánunk?! Vajon mivel érdemeltük ki a figyelmességét? Jóllakott óvodásként álltunk, és mosolyogtunk rá. Megköszöntük, hogy kitüntetett minket a kedvességével, s egyúttal jeleztük, hogy már nincs helye több finom falatnak. Õ visszamosolygott ránk, nyugtázta, hogy már lemondtunk a palacsintáról. Ezek után a gyermekek még sokáig elismerõen emlegették a hamisítatlan magyar vendégszeretetet, a figyelmességet, az õszinte kedvességet. Az egyik napon ígéretemhez híven rendezvény nem más volt, mint kulturális, hagyományõrzõ és spirituális fesztivál. A bemutatkozás szerint sokszínû volt a csapat, amely a fesztivált megálmodta és manifesztálta (sic!). A névsor valóban változatos volt, a szent templomi dalok énekesnõje mellett szerepelt itt például testtudatoktató éppúgy, mint régészprofesszor vagy a fantasztikus Kathy Jones, Avalon papnõje, írónõ, gyógyító, a Glastonbury Istennõ Templom és a Glastonbury Istennõ Konferencia alapítója, egy hölgy, aki Brigit Papnõje, valamint egy Mária Magdaléna csatornájaként aposztrofált személy. Az is kiderült, hogy a szálakat Veres Kriszta, az Istennõ Papnõje, a budapesti Istennõ Templom, Istennõ Fesztivál és a Danu Pap/nõje Iskola szülõanyja fogta össze Hogy a költõt idézzem: Szó bennszakad, hang fennakad, lehelet megszegik Esetemben legalábbis. És kérdések sora merül fel bennem: a nõk tiszteletéhez vajon miért kell visszanyúlniuk a szervezõknek egészen a kelta és szkíta õsökig? Napjainkban miért csak a pogány gyökerû dolgok tûnnek különlegesnek, tarthatnak számot a szélesebb közönség érdeklõdésére? Ember voltunk és nemiségünk elfogadásához, a másik legyen az férfi vagy nõ tiszteletéhez miért kevés az az Úr, aki a Tízparancsolatban arra figyelmeztet, hogy ne legyen más istened rajtam kívül (2Móz 20,3)? Az õ útmutatása vajon miért nem elég érdekes a ma embere számára? Ki tudja, talán épp a misztikum hiánya miatt. De hát nincs mit tenni, mert meg van írva: A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. (5Móz 29,28) A titkok az Úréi, de az Ó- és Újszövetség, a teljes Szentírás szava nem titok, mindnyájan kézbe vehetjük, olvashatjuk, és naponként kérhetünk és kaphatunk belõle útmutatást. És mint tudjuk, aki az igét olvassa, és Isten segítségével megpróbál a szerint is élni, vágyik rá, hogy beszéljen mindarról, ami szívétlelkét betölti. Nem azért tesz bizonyságot Istenrõl, mert így kell cselekednie, hanem mert nem tudna nem szólni mindarról, amit átélt és megtapasztalt Isten közelségében, mindarról, amit ajándékként kapott tõle. Ezért hát beszél Krisztusról, Luther-kabátban vagy anélkül, szavakkal éppúgy, mint cselekedetekkel, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését (Róm 8,19). Nagy tehát mindnyájunk felelõssége abban, hogy jó példát tudunk-e mutatni, és így képesek vagyunk-e segíteni a lányoknak és asszonyoknak abban, hogy nõiségük keresésének, illetve kiteljesítésének örve alatt ne kerülhessenek kívülrõl nézve látszólag ártalmatlan szellemiség hatása alá, amely azonban többet árt nekik, mint használ. g Gazdag Zsuzsanna Áldd meg, amit adtál nékünk egy nagy kirándulás után beültünk egy gyorsétterembe, ahol bár nem álltak sokan elõttünk, mégis több mint negyedórát kellett várnunk. Mikor sorra kerültünk, kértünk mindenfélét: sült krumplit, jeges teát meg hamburgert, fagyit, sõt a gyerekek játékot is kaptak a menühöz szóval minden olyasmit, amivel a kicsiket le lehet venni a lábukról. Mint akik még sosem ettek hamburgert és sült krumplit, falták is a tálcán lévõ ételeket. Naivan azt hittem, ennyivel megúszom a gyorséttermi kiruccanást, ám másnap újra nekem szegezték a kérdést: Ugye megyünk még gyorsétterembe? Mit tehettem volna, elvittem õket másnap egy hasonló helyre, ahol szintén adtak játékot a gyermekmenühöz, így aztán teljesen le voltak nyûgözve. Azonban a kislánynak egy égett húsos szendvicset adtak, én pedig nem kaptam meg a visszajárót, mert a pénztáros nem figyelt rám épp magánéleti problémáit beszélte meg a mellette álló kollégájával a vásárlók füle hallatára. Az égett húsos szendvicset kérésünkre sem cserélték ki, csak levágták belõle az erõsen megégett részt, s a visszajáró miatti reklamációból is ribillió támadt, amelynek a megoldását végül nem vártuk meg. Mikor lehuppantam a gyermekek mellé, azon gondolkodtam, hogy vajon legközelebb is gyorsétterembe szeretnének-e majd menni Nem tudom, hogy ezen gondolkodtak-e, csak azt, hogy egy kis idõre szomorúsággal vegyes csend telepedett az asztalunkhoz. Könnyek gyûltek a szemembe, de mégsem kezdtem el sírni, mert Isten csodálatos vigasztalást talált ki háborgó lelkem lecsendesítésére. Míg a sérelmemmel voltam elfoglalva, addig a hétéves kisfiú, Csongor imára kulcsolta a kezét, s megtépázott lelkemet mintegy megnyugtatva ezt mondta: Még ha veszekedtek is velünk, ezért az ételért is adjunk hálát Istennek. g Gergely Judit Levél gyermekeimnek Meséltem már, hogy az irodánk szellõzõcsövébe fészkelt kerti rozsdafarkú pár a második fészekalját költi ezen a nyáron? A korábbi fiókák kirepültek, s a szülõk belefogtak még egy költésbe Ti is megkezdtétek a kirepülést. Tudom, ez így van jól. Felnõtök, új barátaitok lesznek, életetek színtere is változik, ez természetes. Lassacskán elvégzitek az iskoláitokat, hivatást no meg lassan párt is kerestek. Látva kezdõ szárnycsapásaitokat, újra felsejlett bennem Zorán régi dala arról, hogy mit hitt az õ apja, s mi a fontos ebbõl a fiúnak. Mert szeretném, ha tudnátok, a legfontosabbat akartuk adni nektek. Az otthon melegét, az ünnep örömét, hitet a mindenható Isten szeretetében, de hitet is a jóban, a szépben, az emberlét értelmében. Lehet, hogy nem tanultatok távoli, hírneves iskolákban, de itthon lehettetek felnõttkorotok kezdetéig. Együtt játszhattunk, amíg kicsik voltatok, együtt kacagtunk nagyokat elsõ kalandjaitokon, együtt lestük, mit rejt a karácsonyfa alja. Örültünk, ha segíthettünk, és mindig tudtunk egymástól bocsánatot kérni. Mert mi, szülõk sem vagyunk tévedhetetlenek. És esténként együtt hallgathattuk édesanya csendes szavát, ahogyan értelmezve olvasta fel számunkra Isten beszédét. Igen, ismeretet igen, de istenhitet nem tudtunk adni nektek. Egy bölcs ember mondta: Istennek gyermekei vannak, de unokái nincsenek. A magvetést megáldja majd a Magvetõ, s élõ hitté érik bennetek mindaz, amit száraz szivacsként szívtatok magatokba. A világ nem olyan, amilyet szántunk nektek. Szerettünk volna boldogabb, jobb világot örökül hagyni. Nem sikerült. Ez mindannyiunk mulasztása, felelõssége. Talán nem voltunk kellõen bátrak, tán gyakran tétováztunk magunk is. Igaz, ami igaz, nem tudtunk élni Isten ajándékával, a váratlanul jött szabadsággal. Nem arra használtuk föl a lehetõséget, amire kaptuk. A pénz lett a meghatározója az emberi kapcsolatoknak, sõt egyre gyakrabban a barátságnak, a szerelemnek is. Ami a múltban eligazodási pont, biztos támasz volt, az mára lassan értékét veszti. Amire régen életet, jövõt lehetett építeni, mára eltûnni látszik. Ebben a furcsa és fejre állt világban mégis talpon kell maradni. Ehhez azonban hit és tartás kell. Meggyõzõdés abban, hogy amit otthonról hoztatok, szilárd alap eljövendõ életetekhez. Valami, amiben mindig biztosak lehettek. Mert nem kell beállni a sorba; ha sokan hirdetnek hangosan valamit, attól még nem biztos, hogy igaz. Õrizzétek meg egyéniségeteket, s ha magatokra maradtok is, merjétek vállalni önmagatokat! Akkor is, ha mindenki más szembemegy veletek. Higgyétek a szavak igazát! A ma hallható közbeszéd az emberi szó meggyalázása. Elfogadhatatlan, hogy az emberi beszédet a gondolatok leplezésére használják! A mi mércénk jézusi: a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. (Mt 5,37) Nincs kifizetõdõbb az egyenes beszédnél, s nem kell tartani az igazságtól sem. De az igazságotokat mindig Isten szeretetével mérjétek! Higgyétek az elsõ éjszakát! Kortársaitok ezen a ponton rontanak el elõre szinte mindent. Mert amikor a Teremtõ a szerelemmel és a házassággal ajándékozott meg, végtelen nagy boldogságot készített nektek. De ez a boldogság csak akkor lesz teljes, ha megtanuljátok kivárni a kellõ idõt és pillanatot, és bármeddig tart is, megkeresitek a párotokat. Nem a szabadosság, a mindent és a mindenkit kipróbálás divatos útját járva, hanem türelmes várakozással, életünk e gyönyörûséges kalandjában is Isten kezét fogva. Higgyétek a gyûrû aranyát! Éljétek le az életeteket ugyanazzal, akit majd egyszer megszerettek. Isten teremtõ akarata a házasság, egy életre szóló kapcsolat. A család alapvetõen egy férfi és egy nõ szövetsége, és Isten ajándékaiként bõvíthetik a kört a gyerekek. Nem több férfi és több nõ hadd ne használjam most ki a variációs lehetõségeket. S hogy ebben mi a jó? A biztonságos, tartós boldogság záloga a kölcsönös hûség. A hûség forrása pedig a szeretet, mert ebbõl fakad a megbocsátás képessége. És tanuljatok meg harcolni egymásért és önmagatokért! Ha sikerrel jártok, elmondhatjátok majd ti is: s úgy hiszem, ez így volt szép. Féltõn tekintünk utánatok Lassan-lassan kicsúszik kezünkbõl kezetek. Ha már csupáncsak imádságainkban tudjuk is kísérni lépteiteket, tudva tudjuk, hogy Isten óvó tenyerében mindig biztonságban lesztek. S álljon itt még egy dal útravalóul a Bojtorján együttestõl: Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy, / Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. / Sokszor bántanak téged, honnan jöttél, ne szégyelld! / Én csak azt kívánom, bármi lesz is, ember légy, fiam! g Lupták György Luther nyomában A wittenbergi vártemplomban Luther sírja mellett A Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának a kezdeményezésére immár harmadik alkalommal szerveztek tanulmányutat az önkormányzat munkatársai és a megye történelmi egyházainak a képviselõi részére. A sikeres római, valamint genfi út után idén Luther Márton életének fõbb állomásait járták végig augusztus 4. és 8. között a Drezda Wittenberg Lipcse Eisleben Weimar Erfurt Eisenach Wartburg Augsburg útvonalon. E tanulmányutak jó alkalmat adtak arra, hogy világi és egyházi résztvevõk kölcsönösen megismerjék egymást; mindannyian remélik, hogy továbbra is lesznek ilyen jellegû találkozók. g M. Gy. FOTÓ: MENYES GYULA

8 8 e augusztus 31. fókusz A legtöbben ismerjük e fogalmat: svédasztal. Lényege a kötetlen vendéglátás: kis helyen sok meghívott férjen el, a terítékrõl az igényeiknek és a kívánságuknak megfelelõen választhassanak, közben pedig legyen lehetõség társalkodásra is. A hangsúly nem feltétlenül a fogyasztáson, a jóllakáson van, hanem az asztal körüli közösségen, az egymással való találkozáson, a fesztelenség jelentette szabadságon és nem csupán a szállodai reggelinél vagy az étteremben. A szó több értelmében is svédasztalt terítettek a széles világból érkezett mintegy háromszáz, az Újszövetséggel foglalkozó tanár, nyelvész, tudós és kutató számára a múlt hónap végén a Lundi Egyetemen. Dél-Svédországnak ez a történelmi emlékekben és felsõoktatási hagyományokban gazdag városa adott otthont a fentieket tömörítõ társaság, latin nevén a Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) idei a sorban immár a 63. tanácskozásának. A rangos összejövetelt minden esztendõben más és más város, illetve az egyeteme látja vendégül. Tavaly az erdélyi Nagyszeben volt, jövõre pedig Bécs lesz a házigazda. Az Újszövetségi Tanulmányok Társasága által rendezett konferencián a magyarországi evangélikusságot ez évben az SNTS-tag Cserháti Sándor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusa, kísérõként felesége és vendégként szintén az egyetemrõl e sorok írója képviselte. Református részrõl Balla Péter és a Pozsonyban is honos Peres Imre professzornak, valamint Erdélybõl a tizennyolc szeminárium egyik elõadójának, Geréb Zsolt professzornak, a Partiumi Keresztény Egyetem rektorának és feleségének a jelenléte élénkítette a magyar színeket. A Lundi Egyetem fõépülete A lundi asztalra elõször a helység és a környék térképe terült. A résztvevõk eleinte alig tudtak eligazodni a megannyi egyetemi épület és a város közepét uraló hatalmas középkori dómtemplomot övezõ utcák rengetegében. A 11. század elején I. Nagy Knut dán király által alapított, ma százezer lakosú Lund, a vidék kulturális és egyházi központja (1947-ben itt tartotta alakuló gyûlését a Lutheránus Világszövetség) nyáron szinte kihaltnak számít. Életét az óta mûködõ egyetem és az arra épülõ létesítmények, intézmények határozzák meg. A számos cég és kutatóközpont tárt karokkal fogadja a friss diplomásokat. A legnagyobbak közül itt van a Sony Ericsson, a Tetra Pak és az AstraZeneca fõhadiszállása. Nem véletlen, hogy a terület vonzza a tudományos konferenciákat. Nincs messze Malmö, az ország harmadik legnagyobb városa, ahonnan az Öresund-szoroson átívelõ, 2000-ben felavatott összekötõ hídon Koppenhága, a dán fõváros is gyorsan elérhetõ. Lundból azonban ilyenkor hiányzik a harmincharmincötezer diák nyüzsgése. A mesterien kiépített kerékpárutakra tévedõ gyalogosnak ennek ellenére vigyáznia kell, hogy a holtszezon ellenére nehogy elsodorja egy arra száguldó kétkerekû A minden résztvevõt érintõ elõadások és a hasonló jellegû tanácskozások színhelyének, a város fõterén álló mûvelõdési háznak az asztalai szintén roskadoztak. Ne ételre és italra gondoljunk most sem elsõsorban, hanem a világhírû kiadók által jegyzett, az Újszövetséggel foglalkozó kortárs tudományos kiadványokra, gyûjteményekre, bibliai héber és Svédasztal görög nyelvkönyvekre, írásmagyarázati munkákra, melyeket az érdeklõdõk komoly kedvezménnyel vehettek, illetve rendelhettek meg. Sajnálatos, hogy a jellegzetes magyar ízt képviselõ, vadonatúj és olvasmányos kommentár Cserháti professzor tollából Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt elsõ levelérõl angol vagy német fordítás híján nem lehetett ott a kínálatban. Némi vigaszt nyújt azonban nekünk, magyar anyanyelvû teológusoknak az elõbbihez csatlakozó és jelenleg kiadói szerkesztés alatt lévõ, a Második korinthusi levelet kibontó írás. Az elõadások, a kisebb tanulmányi csoportok és az elõadók közül szinte lehetetlen volt választani. A cikkíróhoz hasonló zöldfülû tanárocska csak kapkodta a fejét: a földrajzi térségre kevéssé jellemzõ kánikulai hõségben az étterem teraszán ült Udo Schnelle német professzor, számos alapvetõ és máig meghatározó teológiai mû szerzõje, kedélyesen szivarra gyújtva. Az ottani egyházkerület püspök asszonya, Antje Jackelén által adott fogadáson a Grand Hotel szalonjában Barbara Aland, a Nestle Aland-féle görög Újszövetség szövegének jelenlegi letéteményese kellemesen eltársalgott az Erlangeni Egyetem újszövetségesével, Oda Wischmeyer professzor asszonnyal. A tudós durhami Dunn professzor szandálban és rövidnadrágban volt, a mosolygós, magyarokkal barátkozó kuopiói finn püspök, Vilho Riekkinen zakóban és nyakkendõben, Vasile Mihoc román ortodox teológiai tanár Nagyszebenbõl földig érõ fekete reverendában Mint amikor a szakácsok egymás között, a szakmai titkolózást félretéve a legapróbb részletekig megtárgyalják, mitõl lesz ízletesebb a fogás, úgy került a szellemi svédasztalra egy-egy újszövetségi név, esemény, téma. A résztvevõk hallhattak Pál apostol teológiájának interkulturalitásáról, Kajafás karrierjérõl, a logionforrásra vonatkozó legfrissebb kutatási eredményekrõl. Megtudhattuk, hogyan született a kétnyelvû görög szuahéli Újtestamentum-kiadás. Terítéken volt Júdás evangéliuma, Jakab levelét pedig szabályosan kicsontozták, így ismertetve meg a szerkezetét Leírni sem egyszerû mindezt, a végigkóstolásra pedig nem adódott mód. Maradtak a morzsák, de még inkább a teljes terített asztal látványa, az összkép arról, hogy milyen madártávlatból az Újszövetség erdeje, amelynek ösvényein avatott vezetõk segítségével néhány napra elkalandoztak a jelenlévõk, tanulva és tanítva is a nyomolvasást, a források felkutatását, az alkalmi utazók vagy az el-eltévedõk elõtt homályban maradó helyek megismerését-megismertetését. Igaz, tanítva tanulunk, de tanulás nélkül nem tudunk tanítani sem. Ezért múlhatatlanul fontos a hazai teológusok számára a bõvebb ismeretszerzés, a továbbképzés, a nagyvilágra történõ kitekintés, valamint a kapcsolatépítés. Egyegy bel- vagy külföldi szakmai konferencia nem turistaút, kirándulás, nem egyházi luxus, hanem a nemzetközi tudományos kutatás ütemével való lépéstartás feltétele. Az Újszövetségi Tanulmányok Társasága által tartott idei konferencián való magyar evangélikus jelenlét azt jelzi, hogy egyházunk komolyan veszi ezt a kihívást. A krónikás a hazai küldöttség nevében is köszöni az utazáshoz lehetõséget biztosítók és a csapatot szívesen látók önzetlenségét. g Bácskai Károly Bibliai kert az ausztrál fõvárosban Canberra legújabb nevezetessége a bibliai kert. A Charles Sturt Egyetem Australian Centre for Christianity and Culture (ausztrál centrum a kereszténységért és a kultúráért) elnevezésû központjának a területén minden olyan növény megtalálható lesz majd, amelyet a Biblia említ: többek között az olajfa, a mandulafa, a leanderbokor, a fokhagyma vagy a lencse. A Canberra Times címû helyi újság augusztus 5-i beszámolója szerint már hatvan különbözõ növény eresztett gyökeret a Burley Griffin-tó partján található létesítményben, s nemsokára továbbiakat szándékoznak ültetni. A Biblia összesen száznegyvennyolc növényfajt említ név szerint. Az érzékenyebb növények számára üvegházat is építenek. A kert kõfalait a Felolvassák az olasz tévében az egész Bibliát A RAI olasz állami televízióban õsszel felolvassák az egész Bibliát: maga XVI. Benedek pápa indítja el a páratlan vállalkozást, amely október 5-tõl 11-ig tart majd megszakítás nélkül. A RAI közlése szerint ezerkétszáz ember fogja váltani egymást éjjel-nappal a televízió oktatási csatornájának kamerái elõtt, hogy élõ adásban, megszakítás nélkül felolvassa a Biblia az Ó- és az Újszövetség hetvenhárom könyvét. A példátlan maratoni adásban elõször személyesen XVI. Benedek pápa lép a kamera elé, a Genezis elsõ könyvét kezdi majd olvasni. Még nem döntötték el, hogy az egyházfõ is élõ adásban szerepel-e, vagy már elhunyt õslakos festõ, Hector Jandany A Szentlélek hazánkban címû képe ékesíti. A központ vezetõje, James Haire az újság érdeklõdésére elmondta: a kert az elmélkedés és az imádság tere lesz, így közelebb hozhatja az embereket a Szentíráshoz. A park megvalósítását az tette lehetõvé, hogy egy üzletember, Gerald Hercules Robinson mintegy kétmillió dollárt adományozott vagyonából erre a célra halála elõtt. Már a hatvanas évek közepén létrehozott egy bibliai kertet Sydneyben, s végakarata az volt, hogy a fõvárosban is legyen ilyen. A Canberra Times megemlíti, hogy Robinson a centrum teológiai kutatásait is támogatta. A megnyitóünnepségen jelen volt az egykori adományozó több családtagja is. d Magyar Kurír felvételrõl szólal meg, de hogy minél nagyobb publicitást biztosítsanak számára, szavait a RAI elsõ csatornáján fogják sugározni amely különben is közvetíteni szokta a katolikus szertartásokat. Ugyancsak az elsõ csatorna közvetíti majd a sorozatot záró felolvasást, amelyen Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár (kormányfõ) az Apokalipszis könyvének 22. fejezetét tolmácsolja. A két adás között a RAI oktatási csatornáján a legkülönfélébb társadalmi osztályokhoz tartozó, különbözõ katolikus, protestáns és zsidó vallású személyek olvassák majd fel a Szentírást. Az olvasás lehetõsége a televízió közlése Nemzetközi designdíj a Miatyánk-könyvnek A red dot design award szakmai díjat több mint fél évszázada, 1955 óta minden évben kiosztja az Essen Design Zentrum Nordrhein Westfalen (esseni designközpont). A szakmai zsûri a formatervezés terén nyújtott kiemelkedõ teljesítményt értékeli a döntés meghozatalakor három kategóriában: termékdesign, kommunikációs design és designkoncepció. Idén a nagy múltra visszatekintõ díjat a német Miatyánk A kereszténység begyakorlása (eredeti címe: Vater Unser Einübung im Christentum) címû könyv is elnyerte adta hírül a könyv kiadója, az edition chrismon. A red dot az egyik legnívósabb designkitüntetés a világon. A száznyolcvannégy oldalas könyv szerkesztõi Petra Bahr, a Német Protestáns Egyházak (EKD) kulturális megbízottja és a heidelbergi teológus Joachim von Soosten arra kértek mûvészeket, írókat, újságírókat és egyetemi tanárokat, hogy osszák meg másokkal az Úrtól tanult imádságról való elmélkedéseiket. A mi Atyánkról szóló meditációk kiadójának gondozásában jelenik meg többek között az evangélikus havilap, a chrismon. d Mivel Bibliák elégetése ellen tiltakoztak eritreai gyerekek, a katonaság szállítókonténerekbe zárta õket Asmara közelében. A kelet-afrikai országban minden gimnazistának katonai kiképzésben kell részt vennie. A Biblia vagy akármilyen keresztény irodalom maguknál tartása a kaszárnyákban tiltott, ugyanúgy, mint asztali imádság mondása vagy a hitrõl folytatott beszélgetés. A szudáni határ közelében található Sava nevû kiképzõközpontban a katonák ezerötszáz Bibliát égettek el, amelyeket diákoktól vettek el. Nyolc diák tiltakozott ez ellen, mire acélkonténerekbe zárták õket. (Ezeket olyan keresztényeknek tartják fenn, akiket hitük gyakorlása közben tartóztatnak le.) A Társaság a Veszélyeztetett Népekért nevû göttingeni szervezet információi szerint közel kétezer keresztényt tartanak fogva Eritreában a hite miatt. Fõként kisebb pünkösdi egyházak tagjaival bánnak így; néhányukat földalatti cellákban Álomsúly a Szentírással Isten parancsolatának tartja Steve Reynolds lelkipásztor, hogy megszabaduljunk fölös kilóinktól. A Szentírás megmondja nekünk, hogyan maradhatunk egészségesek, és ehhez hozzátartozik az egészséges testsúly is hangsúlyozza a lelkész. Reynolds maga korábban kétszázötven kilót nyomott, és túlsúlya miatt cukorbeteg lett. Erõfeszítései nyomán idõközben leadott negyvennyolc kilót. Bevallása szerint bevásárláskor Isten segítségét kéri a következõ szavakkal: Istenem, add, hogy kerüljem a zsíros és egészségtelen finomságokat! Úgy gondolta, hogy a fogyás során szerzett tapasztalatait tovább kell adnia gyülekezetének. A hitnek kulcsszerepet szánt, mert úgy vélte, hogy a fogyás során keletkezõ ürességet Isten szavának kell betöltenie, különben az egész nem mûködik. Washingtoni gyülekezetének ezer tagja közül százötvenen tizenöt fõs kiscsoportokban sikerrel végezték a lelkészük által szorgalmazott bibliai diétát : sok vizet kellett inniuk, a javaslat szerint a reggeliig már egy litert, lehetõség szerint részt kellett venniük a gyülekezet tornacsarnokában tartott fitneszprogramokon, és kalóriaszegény ételeket kellett fogyasztaniuk. A projektet az egészséges életrõl szóló elõadások tették még teljesebbé. Reynolds azt szeretné, ha a modellt más amerikai egyházakban is bevezetnék. d Az ideaspektrum híre alapján szerint muzulmánok elõtt is nyitva áll, még ha a Biblia nem is az õ szent könyvük. A világ minden részérõl érkezõ püspökök közül akik a pápa által október 5-re összehívott szinódusra utaznak Rómába sokan szintén részt vesznek majd a bibliamaratonon. A felolvasást semmiféle magyarázó szöveg nem fogja kísérni, még az egyházfõ szavait sem közölte Gianfranco Ravasi, a pápai kulturális tanács elnöke. A pápa a projektet abban a meggyõzõdésben fogadta el, hogy az Isten szavának egyszerû közzétételét jelenti fûzte hozzá. d MTI Iskolások tiltakoznak a bibliaégetés ellen helyezték el, embertelen körülmények között ben az államelnök minden olyan vallást vagy felekezetet, amely nincs bejegyezve, az állam ellenségének deklarált. A 4,4 millió lakost számláló országban az iszlám mellett az ortodox, a katolikus és a lutheránus egyház engedélyezett. A lakosság 60%-a muszlim, 30%-a ortodox, 5%-a katolikus, 2%-a pedig protestáns. d

9 élõ víz augusztus 31. f 9 10 PONT MEGÚJULÓ EGYHÁZAK, GYÜLEKEZETEK JELLEMZÕI 8. A gyülekezeti házat vagy templomot újszövetségi szellemben építik vagy alakítják át sokrétû közösségi életre alkalmas, világos, tiszta, barátságos helyiséggé. Írásom egy sorozat része, megértését segíti az elõzõ cikkek ismerete. A jeruzsálemi templom Titus császár általi lerombolása óta (Kr. u. 70) bibliai értelemben nincs más templom, csak Jézus Krisztus teste, az élõ hitû Krisztus-követõ emberek családja, az egyház. Ez az épület lényegét tekintve lelki (ige, ima, követés), nem pedig anyagi (kõ, habarcs, kultikus tárgyak). Ezt a bibliai igazságot mindenkor ajánlatos tudatosítani, mert az ember hajlamos a legegyszerûbb és legszentebb dolgokból is istenpótlékot, bálványt formálni. Jézus világosan beszélt a templom értelmérõl, céljáról és jövõjérõl. Amikor meglátta a templomot, illetve a benne tevékenykedõ gyülekezetet, megsiratta õket, mert a közösség tagjai nem ismerték fel a meglátogatás idejét. A templomot nem rendeltetésének megfelelõen használták. Jeruzsálem, az egyházközpont próféta- és igegyilkossá lett. Vezetõi a templomot búvóhelyül használták, elrejtõztek Isten és a megtérés elõl, mint a zsákmányon osztozó rablók (lásd Mt 21,1 17). A templomtisztítás megrázó eseménye után Jézus naponta megjelent az épületben. Bemutatta, hogyan lehet mégis imádság háza az annak készült hely; ugyanakkor megprófétálta a leromboltatás tragédiáját. Végül a templom gazdájának fiát a fõpap udvarában arcul ütötték, majd kidobták ebbõl az Hol lakik Isten? Kedves Gyerekek! b A bibliai Gedeonról szóló ötrészes sorozatunk utolsó részéhez érkeztünk. (Fõszereplõnk története a Bibliában a Bírák könyvében olvasható.) Minden alkalommal megoldhattatok egy-egy rejtvényt is. A megfejtésként kapott öt szóból egy mondatot olvashattok össze; ezt kell elküldenetek szerkesztõségünknek (Evangélikus Élet szerkesztõsége, 1085 Budapest, Üllõi út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. Jutalmul ajándékcsomagot kaptok. GYERMEKVÁR Rovatgazda: Boda Zsuzsa épületbõl is, mint korábban falujának zsinagógájából. Jézus golgotai áldozatával fölöslegessé vált a templomban folyó kultusz. Azóta nincs szükség Isten kiengesztelésére, mert a Bárány áldozata végleg megnyitotta minden ember számára a kettészakadt kárpit által a szabad utat Istenhez, a kegyelem trónjához, a Szent jelenlétébe. Ezért az emberi szívnek kell templommá lennie, amelyben Isten lakik, szól, fedd, irányít, tanácsol, erõt ad, vigasztal. A Magasságos ( ) nem emberkéz alkotásaiban lakik Miféle házat építhetnél nekem? mondja az Úr (ApCsel 7,48.49). Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen (értsd: Garizim), nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát (Jn 4,21.23) Minden hely szent, ahová õt befogadják. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkembõl minden halandóra (Ap- Csel 2,17) Az ígéret nem épületekrõl, hanem a személyes találkozásról szól: ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) Nem is engedte Isten megépíteni újra a jeruzsálemi templomot. Az Újszövetség népe nem kõépületekben, Isten házában, félfogadási idõben találkozik egy-egy órácskára az Örökkévalóval, hanem szívében hordozza a Szentet. Az evangélium szelleme szerint az épület csupán a tagok összegyülekezésének, találkozásának a helye. Az ige és a szentségek által Isten ilyenkor is beléphet az ember életébe, akárcsak a Tisza-parton, egy börtönben vagy egy nyári konyhában Az õskereszténység az üldözések ellenére is dinamikus volt és gyarapodó. Templomai nem voltak; házaknál, természetben, késõbb katakombákban találkoztak évszázadokon (!) át. A konstantini fordulat államvallássá tette az új hitet. Hatalmas lendülettel indult a bazilikák építése, a római basilica forensis, a nagy tömegeket befogadó világi csarnokok mintájára. (A templom [templum] kifejezést a pogány isteneknek szentelt épületekre használták.) A császár kifejezett parancsára az épülõ új templomoknak, bazilikáknak felül kellett múlniuk a császári Róma pompás épületeit. Sikerült, de feltehetjük a kérdést: egyezik ez Jézus lelkületével? Ebbõl a korszakból sok épület maradt ránk különbözõ színvonalon, értékben, állapotban. Mély benyomást tett rám az, amit Assisiben láttam. Ferenc egyszerû, szép templomocskájára az utókor triumfáló egyháza ráépítette hatalmas, gazdag bazilikáját. Ezüstbõl készült, kivilágított tartóban meg lehet tekinteni a szelíd testvér szakadozott darócruháját. Vajon mit tenne Jézus és Francesco ezzel a sok ezüsttel, arannyal? Itt két egyházfelfogás, két teológia áll szemben egymással. A jézusi, egyszerû, másokat hordozó, a világért szenvedõ közösség (theologia crucis a kereszt teológiája) a dicsõségért, gazdagságért élõ és remegõ farizeusi formátummal, vállalkozással (theologia gloriae a dicsõség teológiája) szemben: A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek! (Ez 34,3) Építészeti, kulturális szempontból lenyûgözõ épületeket alkotott az egyház. Magam is sok ilyet láttam, gyönyörködtem bennük. Teológiai alapon viszont gondom van templomaink egy részével, és ahogy korábban is jeleztem, az evangéliumi szellemmel, lelkiséggel nem mindig harmonizáló liturgiánkkal és megjelenésünkkel. Épületeink a jeruzsálemi templom szakadozottságát mintázzák: elõtér (korábban az érdeklõdõ pogányoknak), hajó a gyülekezet helye és a közvetítõ és áldozó papság számára elválasztott szentély. Ez nem felel meg az Újszövetség szellemének. Szép és értékes épületeink mellett találhatunk sötét, kényelmetlen, hideg, gondozatlan, giccses berendezésû templomokat is. Új templomaink között is akadnak olyanok, amelyeknek alig vannak ablakai. Néhány évvel ezelõtt Angliában egy mérnök megmutatta nekem az általa tervezett, illetve újraalakított, különbözõ felekezetek birtokában lévõ templomokat, gyülekezeti épületegyütteseket. Új templomai világosak, szépek, praktikusak, a közösségi összetartozást, családiasságot sugározzák. Általában nincsenek bennük rögzített padok, helyettük padlószõnyegen elhelyezett székeket használnak. A gyülekezet tagjai nemcsak frizurákat látnak hátulról, hanem egymást is, a másikban élõ Krisztust. (Egyik új és építészetileg csodás templomunkban nyolc méter magasan lévõ Krisztus-szoborra irányítja a tervezõ a szemeket. A padok hátlapjai olyan magasak, hogy alig lehet látni az oltárteret. Ez is egy szemlélet, de Jézus nem felettünk lebeg, hanem bennünk él.) A korábban épült templomokhoz szervesen kapcsolódó, a mai gyülekezeti életnek megfelelõ közösségi helyiségeket alakított ki az angol tervezõ. Mindenütt megtalálhatóak a többfunkciójú termek. Kis átrendezéssel a legkülönbözõbb programok bonyolíthatóak le bennük, mint például istentisztelet, bibliaóra, értekezlet, szeretetvendégség, istentisztelet utáni közösségépítõ kávézás, esküvõi vacsora, játékos foglalkozás gyermekeknek és fiataloknak. A helyiséghez konyha és vizesblokk kapcsolódik. Az ilyen terem padlózata könnyen tisztítható, és könnyûszerkezetes berendezése könnyen mozgatható, átrendezhetõ. A nagy dómokban több helyen látni nívósan kialakított, gyermekfoglalkozásra alkalmassá tett részeket. Ahol csak lehet, bevezetik a fûtést, megfelelõ világítást alakítanak ki, és székeket helyeznek el. Most következõ javaslataim egy része talán nem minden egyházközségünkben kivitelezhetõ, és azt sem gondolom, hogy mindenki el tudja fogadni õket, de megfontolásra ajánlom. Templomaink tisztán tartása és részleges átalakítása nem csak anyagi kérdés. Ma már elengedhetetlen, hogy az érdeklõdõk szépen elkészített információs táblán elolvashassák a legfontosabb adatokat: felekezet, alkalmak idõpontjai, a lelkész és a felügyelõ elérhetõsége Legyen mindenhol iratterjesztés (esetleg kölcsönzõ és ingyenesen elvehetõ kiadványok is), rendszeresen frissített faliújság, az alkalmakon használható énekeskönyv és Biblia. Ahol csak megoldható, be kell vezetni a fûtést, átalakítani a világítást, a padok helyett igényes, erõs székeket elhelyezni, szõnyegpadlót teríteni. Ahol a padok mozdíthatatlanok, helyezzünk el rajtuk ízléses ülõpárnákat. Az oltár és a szószék lehet, hogy kultúrkincs, de kinézetük több helyen nem felel meg a fenti bibliai elveknek. A lelkész néhol meglepõen érdekes díszletek közül, távolról beszél a sok esetben kicsi nyájnak. Készíttessünk ambót (felolvasópult), ahonnan prédikálhatunk, de mások is imádkozhatnak, igét olvashatnak, megszólalhatnak. Nem indokolható a lelkész oltártérben való liturgikus forgása ; készíttessünk a berendezéssel harmonizáló asztalt, legyen a lelkész szemben a gyülekezettel, így jobban kifejezzük a közösséget! Mûvirág, mûgyertya, gondozatlan asztal- és oltárkép, inkvizíciós hatású térdeplõ és pad, igénytelen tárgyak ma már ne terheljék szolgálatunkat! Végezetül figyeljünk Augustinusra: Testvéreim, Isten egyháza mi magunk vagyunk. Ebben a világban épülünk, és a világ végén fogunk felszenteltetni. Az építés fáradsággal jár, a felszentelés viszont ujjongó örömet hoz. Tehát: szívetekben az apostolok tanításából vessetek alapot, alázatból készítsétek a padlózatot, imádsággal és igaz beszéddel emeljétek falakká az üdvös tanítást, az Istenrõl szóló tanúságtétel legyen világító lámpás, oszlopként hordozzátok a betegeket, s mint a tetõ, oltalmazzátok a szegényeket, hogy mindörökre felszentelt templom lehessetek az õ bennetek lakása által. g Szeverényi János HETI ÚTRAVALÓ 5. Miután az Úr kiválasztotta az eredetileg harminckétezer fõs seregbõl azt a háromszáz embert, akivel le akarta gyõzni a midjánitákat, így szólt éjszaka Gedeonhoz: Kelj föl, és támadd meg a tábort, mert kezedbe adtam ellenfeleiteket! De ha félsz megtámadni õket, menj le titokban Purával, a legényeddel a másik táborba, és hallgasd ki, mirõl beszélnek ott. Akkor majd felbátorodsz, és rájuk mersz támadni. Gedeon megfogadta a tanácsot, és Purával együtt lelopódzott az ellenséges tábor elõõrséig. Az ellenfél katonái olyan sokan voltak, hogy a hatalmas völgyet úgy ellepték, mint egy sáskahad. Amikor Gedeon odaért, hallotta, amint az egyik katona épp az álmát meséli el a társának. Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy menten összedõlt A társa így felelt neki: Nem más ez, mint az izráeli Gedeonnak a fegyvere. Kezébe adta Isten Midjánt és az egész tábort. Amikor Gedeon végighallgatta az elmesélt álmot és a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszament a saját RAJZ: JENES KATALIN táborába, riasztott mindenkit, és így szólt katonáihoz: Keljetek fel, mert a kezetekbe adta az Úr Midján táborát! Háromszáz emberét három csoportba osztotta, mindenkinek adott egy-egy kürtöt meg egy üres cserépfazekat, a fazékba pedig egy fáklyát. Most háromfelõl csendben körbevesszük a lenti tábort. Amikor én elérem a szélét, tegyétek ugyanazt, amit én teszek! adta ki nekik a parancsot. Ha én és a velem levõk megfújják a kürtöt, akkor ti is fújjátok a tietekét, majd kiáltsátok: Az Úrért és Gedeonért! Azzal csendben elindultak. Amikor leértek az ellenség táborához, épp õrségváltás volt. Ekkor Izráel fiai egyszerre megfújták a kürtöket, és összetörték a cserépfazekakat. Bal kezükben a fáklyát fogták, jobb kezükben a kürtöt, amelyet közben hangosan fújtak. Az álmunkból felriadt katonák ijedtükben menekülni kezdtek. A riadalomban azt sem tudták, ki az ellenfél, és ki a bajtárs. Így bizony sok katona a saját társát ölte meg a nagy keveredésben. Akiknek sikerült kitörniük a tábor területérõl, azok sem menekülhettek sokáig, mert Gedeon közben üzenetet küldött azoknak az izráeli törzseknek, akiknek a földjén keresztül meg akartak szökni a midjániták. Így gyõzte le Gedeon és háromszáz katonája az Úr segítségével ellenfeleit. Olvassátok össze az összetartozó cserépfazekak és fáklyák betûit! A közöttük található egyetlen értelmes szó a megfejtendõ mondat utolsó szava. Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7) Szentháromság ünnepe után a 15. héten az Útmutató reggeli és heti igéi az Úristen gondviselõ szeretetét hirdetik, ezért mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és benne bíznunk (Luther: Kis káté). Csak egy urat lehet szolgálni! Eljön minden nép, amelyet alkottál, és csak elõtted borul le! (Zsolt 86,9; LK) Hegyi beszédében Jézus figyelmeztet: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? (Mt 6,25) Keressétek elõször az Isten országát és az õ igazságát, és mind hozzáadatnak nektek ezek, alleluja! (GyLK 731; evangéliumi antifóna) Gondját a keresztyén ember szívével együtt az Isten vállára veti. Hiszen neked is azt ígérte, hogy minden gondodat, terhedet elhordozza figyelmeztet Luther. Intelmeiben Péter heti igénk mellett az alázat, a bizalom, a józanság és az ördögnek való ellenállás igéit is a szívünkre helyezi. S mindezekre a minden kegyelem Istene ( ) fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerõsíteni és megalapozni (1Pt 5,10). Pál is felszólít: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elõtt Saját tapasztalatból írja mindezt, és elárulja megelégedettsége titkát: Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem. Örömmel mond köszönetet a gyülekezet gondoskodásáért: Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. (Fil 4, ) Az ifjú Timóteust pedig így óvja a tévtanoktól s a pénzimádattól: Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel (1Tim 6, ) Pál az életveszélyben is minden gondját Istenre vetette, és õ kijelentette neki, hogy mind a kétszázhetvenhat hajótörött kimenekül a szárazföldre: intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejérõl. (ApCsel 27,34) Az Úr Jézus pedig Mártát inti: sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. (Lk 10,41 42a) Mi tudjuke és hisszük-e már, hogy egyedül az Úr Krisztusra van szükségünk?! Õt választottuk? Hiány Jézus mellett? Amikor elküldtelek titeket erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? (Lk 22,35) A bûnösök közé sorolt Messiás védelmére elég két kard, de használatát megtiltja Péternek. Jézusnak a mezei beszédében elhangzott négy boldogmondása melyek negatív tükörképe a négy jajkiáltás nem csupán az anyagi szegénységrõl és a testi éhségrõl szól, hanem utalás Isten eljövendõ országára is: Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok! Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben (Lk 6,23) S addig mit tegyünk? Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! / Õ felruház és táplál, rád gondot õ visel. / Dicsõ Király, ég és a föld Ura, / Szívünk tiéd, légy annak is Ura! (EÉ 586) g Garai András

10 10 e augusztus 31. krónika HIRDETÉS HIRDETÉS Az EBBE programja 2008 õszén Az elõadások minden hó második csütörtökén 17 órakor kezdõdnek, kivéve szeptemberben, amikor szeptember 9-én, kedden lesz az alkalom, ugyanúgy 17 órakor. Helyszín: 1085 Budapest, Üllõi út 24., a földszinti terem a könyvesbolt mellett. Téma: Serkenj fel, aki aluszol! A magyar evangélikus ébredés kiemelkedõ egyéniségei a 20. században. 1. Szeptember 9., kedd (!): Sréter Ferenc. Elõadó: Zsarnai Krisztián beosztott lelkész, Nyíregyháza. (Az elõadáson jelen lesz Sréter Ferenc Amerikában élõ fia is.) 2. Október 9.: Gáncs Aladár. Elõadó: Gyõri Tamás iskolalelkész (Budapest-Fasor). 3. November 13.: Zászkaliczky Pál. Elõadó: Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkész. 4. December 11.: Csepregi Béla. Elõadó: Fehér Károly nyugalmazott lelkész. HIRDETÉS A Magyar Evangélikus Konferencia (Maek) kétnapos tanulmányi konferenciájára A Luther-rózsa színei a Kárpát-medencei evangélikusság sokszínû hagyományai címmel kerül sor szeptember 5 7. között a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. PROGRAM Szeptember 5., péntek ig érkezés, a szállás elfoglalása 18.00: Vacsora 19.30: Esti áhítat: Õ a feje a testnek, az egyháznak (Kol 1,18) dr. Kovács László Attila 20.00: Elõadás: Fél évszázados szolgálat a nagyvilágban szétszórt hittestvérek között Gémes István Szeptember 6., szombat 8.00: Reggeli áhítat: Egy testté kereszteltettünk meg a Lélek által (1Kor 12,12 14) Fehér Károly 8:30: Reggeli 9:30: Elõadás: Németek betelepítése és kitelepítése Tolna-Baranyában Krähling Dániel 11.00: Elõadás: A Tranoscius-kegyesség megtartó ereje Aradi András Péter 12:30: Ebéd 16.00: Elõadás: Háromszoros kisebbségben a Barcaságban dr. Kovács László Attila 18.00: Vacsora 19.00: Elõadás: Kemenesalja hitének erõssége Fehér Károly 20:30: Esti áhítat: A test tagjai egymás között (1Kor 12,15 27) Gémes István Szeptember 7., vasárnap 8.30: Reggeli 10.00: Istentisztelet: Jézus az élet Ura! (Lk 7,11 17) id. Zászkaliczky Pál 11.00: Búcsúzó beszélgetés, morzsaszedés 12.00: Ebéd, hazautazás A részvételi díj szállással, napi háromszori étkezéssel: 8500 Ft. Jelentkezni lehet az oktatási központ címén: 8253 Révfülöp, Füredi u. 1.; tel.: 20/ ; Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklõdõ testvéreinket országhatáron belülrõl és túlról. Szeretettel hívjuk minden érdeklõdõ testvérünket a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület egyházközségi elnökségeinek konferenciájára és egyben munkatársképzõ napjára, amelyet Révfülöpön szeptember án, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartunk. PROGRAM Péntek 18.00: Vacsora 19.00: A konferencia megnyitása 19.15: Ismerkedés 20.00: Pályázati lehetõségek gyülekezeti fejlesztési források Erdélyi Károly kerületi pályázati referens 21.45: Áhítat Szombat 8.00: Reggeli 9.00: Áhítat 9.30: A gyülekezeti diakónia új lehetõségei elõadás megbeszéléssel Janurikné Csonka Erika, diakóniai módszertani központ, Szarvas 11.00: Szünet 11.30: Diakóniai tervek a Nádasdi Egyházközségben projektismertetés Farkasné Kõrösi Krisztina lelkész 12.30: Ebéd 14.00: Beszélgessünk a szolidaritási törvényrõl! ifj. Zászkaliczky Pál 16.00: Úrvacsorai istentisztelet Ittzés János A részvételi díjat az egyházkerület fizeti. A jelentkezéseket szeptember 10-ig kell bejelenteni a püspöki hivatalban (tel.: 96/ ; 20/ ; ISTENTISZTELETI REND / augusztus 31. Megemlékezés Ordass Lajos sírjánál b A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) ünnepi megemlékezést tartott a Farkasréti temetõben augusztus 17-én a 20. század egyik legnehezebb korszakában kétszer is püspöki szolgálatot teljesítõ, a hitben való megállás és a bátor hitvallás példaképévé vált Ordass Lajos halálának harmincadik évfordulója alkalmából. Az igehirdetõ Ittzés János elnök-püspök volt, a liturgiai szolgálatban Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke segédkezett. Ordass Lajos életének kiemelkedõ eseményeirõl, püspöki tevékenységérõl és bátor tetteinek a mai korhoz szóló üzenetérõl Prõhle Gergely országos felügyelõ emlékezett meg. Jövõ karácsonyra áll a ház! Beszámoló a ferencvárosi Borostyán ház építkezésérõl b A ferencvárosi gyülekezet történetének fontos állomása lesz, amikor végre átadják a Thaly Kálmán utcai, évek óta épülõ Borostyán apartmanházat. A lakásokon kívül itt lesz a templom, a lelkészlakás és a gyülekezet minden helyisége. A régóta vendégségben élõ egyházközség tagjai arra is számítanak, hogy a közösség addigra annyira felerõsödik, hogy az apartmanházba költözõk gyülekezeti értelemben is otthonra találnak közöttük. A Borostyán garzonház felépítése ezért missziós akció is. A gyülekezet társbefektetõje az Indotek Befektetési Zrt. Munkatársukat, Szeles Bélát elsõként általánosságban kérdeztük a projektrõl. Ittzés János Mt 5,37 alapján hirdette Isten igéjét Ordass Lajos sírjánál. Egyházunk elnök-püspöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyházi közéletünkben sok féligazságra épített megalkuvással és olcsó kompromisszumokkal próbáljuk kormányozni az egyház hajóját a szekuláris viszonyok között. Igehirdetésében nem elsõsorban Ordass Lajosra kívánt emlékezni, hanem egyszerûbben megoldható, és természetesen az sem utolsó szempont, hogy a környék infrastrukturálisan is jól ellátott. A bevásárlástól elkezdve a kiállításokig és a színházig pár perces sétával minden megközelíthetõ. FOTÓ: PETRI GÁBOR fel akarta hívni a figyelmet arra az állhatatosságra, amely alapján Ordassra igaz volt a jézusi intés: Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. (Mt 5,37) Ordass egy rendkívül vészterhes idõszakban, folyamatos fenyegetettség ellenére sem elégedett meg féligazságokkal és megalkuvásokkal, inkább vállalta a börtönt, mint hogy engedje, hogy ellenséges, kívülálló hatalom rendelkezzen a Magyarországi Evangélikus Egyház felett. Sokan hajlíthatatlan, csökönyös embernek gondolták õt, holott mutatott rá Ittzés János õ csak ismerte annak a jelentõségét, hogy mit jelent az Úr tanítása szerint kimondani az igent vagy a nemet és következetesen tartani magát hozzá. Egyházunk lelkészi vezetõje megfogalmazta: tart attól, hogy az MEE talán azért van ítélet alatt, mert Isten hamis alkuinkat, elhibázott kompromiszszumainkat ítéli meg. Gáncs Péter püspök Ordass Lajos imameditációját olvasta fel, majd Prõhle Gergely országos felügyelõ emlékezett meg egyházunk egykori püspökének ma már legendássá vált alakjáról, állhatatosságáról, következetességérõl és hitben való megállásáról. g P. G. Hogyan kapcsolódik a beruházás az evangélikus egyházhoz? Az építkezés a Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközösség felügyeletével valósul meg, ami kellõ biztosítékot jelent a sikeres és idõben történõ befejezésre, illetve az apartmanházhoz kapcsolódó hitélet és közösség létrehozására. Tekintettel arra, hogy az evangélikus egyház ökumenikus gondolkodású, a lakóközösségbe szívesen várjuk a más felekezethez tartozó híveket is. Sokba kerülnek majd a lakások? Figyelembe véve a ház mûszaki tartalmát és a piaci viszonyokhoz mérten is teljesen átlagos négyzetméterárakat határoztunk meg. Kezdõtõkének Ft-ra van szükség egy apartman lefoglalásához, majd a végleges adásvételi szerzõdés aláírásakor ezt az összeget kérjük kiegészíteni a vételár 20%-ára. A fennmaradó 80% befizetése a használatba vételi engedély megérkezésekor esedékes. Más hasonló beruházáshoz képest úgy kívánunk újítani és pluszt adni, Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció: Gal 5,25 6,10; 1Móz 2,4b Alapige: Mt 6, Énekek: 372., 331. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hûvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy Békásmegyer, III., Mezõ u. 12. de. 10. Gálos Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerõfi Gyuláné; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szántó Enikõ; VIII., Üllõi út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u de. 9. Kertész Géza; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia Szeretetszolgálat) de. 9. Benkóczy Péter; IX., Gát utcai római katolikus templom de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kõbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. Kendeh György; Zugló, XIV., Lõcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 75. (nagytemplom) de. 10. Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hõsök tere de. 10. Balogh Éva; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Eszlényi Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Wiszkidenszky András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Wiszkidenszky András; Pestszentlõrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Gyõri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. Fehér Károly. ISTENTISZTELETI REND / augusztus 31. Balaton Alsódörgicse de. 11.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.; Balatonboglár de. 11.; Balatonfüred de. 9.; Balatonszárszó (evangélikus üdülõ) de. 9.; Hévíz du. fél 5.; Keszthely de. fél 11.; Kötcse de. 10.; Kõvágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.; Nagyvázsony du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg du. fél 3.; Szentantalfa de. háromnegyed 10.; Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9. német nyelvû istentiszteletek Balatonboglár de. fél 10.; Hévíz de. fél 10. Siófok (kápolna) de. fél 10. g Összeállította: Boda Zsuzsa Hosszabb várakozás után, a év végével jogerõs építési engedélyt kaptunk egy 87 apartmanból álló épület megépítésére. A nyár beköszöntével sikerült a kivitelezõ vállalkozóval is megállapodnunk. Olyan generálkivitelezõ csapat fogja koordinálni a beruházást, amely már számos építészeti értéket képviselõ házat valósított meg Budapesten és környékén. Tekintettel arra, hogy mostanra megvannak a nélkülözhetetlen engedélyek, megállapodások, valamint összeállt a finanszírozási konstrukció, párhuzamosan az értékesítést is beindítottuk. A korábban elkészült címû weboldalunkat a fent említett információkkal frissítettük az új feltételeknek megfelelõen. Szándékunkban áll egy olyan, választható szolgáltatásokat nyújtó épületegyüttes létrehozása, ahol az a cél, hogy idõsebb szeretteinket biztonságban és jó közösségben tudhassuk. Könnyû megközelíthetõsége miatt a látogatásuk is HIRDETÉS A beruházás látványterve Borostyán lakások idõseknek A IX. kerület szívében, a Thaly Kálmán utcában épülõ Borostyán garzonház kifejezetten a nyugdíjasok számára kínál kényelmes és biztonságos lakásokat. A hely a gazdag közösségi és egyéni programok lehetõségével, illetve a 24 órás nõvérszolgálattal is igazodik az idõsebbek igényeihez. Magas használati díj vagy nyugdíjrészlet befizetésére nincs szükség, hisz a kedvezményes közösköltség-rendszer minden nyugdíjas lakónk részére mérsékelt terheket jelent. Mindemellett lakásaink megvásárlásakor nem használati jogot, hanem eladható és örökíthetõ tulajdonjogot szerezhet! Lakáskínálatunk 35 m 2 és 55 m 2 között mozog, 15 millió Ft-tól. Az evangélikus egyház gondoskodása és a beruházó tapasztalata az igazi garancia minden vásárlónknak. További információ az alábbi telefonszámokon kérhetõ: Flusznik Elemér 1/ vagy 30/ ; Koczor Tamás (ferencvárosi gyülekezet) 20/ hogy tulajdonjogot értékesítünk, a szolgáltatásokból pedig mindenki annyit vesz igénybe, amennyit szükségesnek érez, így nincs kötelezõ nyugdíjleadás. Annyi késlekedést szenvedett már ez az építkezés Lát garanciát arra, hogy egyszer valóban elkészül a ház? Tekintettel a fent említett engedélyek és a kivitelezõ meglétére, a következõ év végén karácsonykor tervezzük a Borostyán garzonház kapunyitását. Mi mint beruházók a következõket vállaljuk: árgaranciát, azaz hogy a lefoglalózott lakás árát nem változtatjuk meg a késõbbiekben; minõségi garanciát arra, hogy a beépítendõ anyagok elsõ osztályúak, és megegyeznek a mûszaki leírásban szerepeltetettekkel; a határidõre történõ elkészülés garanciáját; továbbá üzemeltetési garanciát, tekintettel arra, hogy cégcsoportunk több éve foglalkozik karbantartással és társasházkezeléssel, valamint a fizetendõ pénz zárolt számlára történõ beérkezésének garanciáját. Ezúton szeretnénk megköszönni a ferencvárosi evangélikus gyülekezet együttmûködését és azt, hogy segítették a munkánkat. Bármilyen kérdéssel, kivitelezési problémával kapcsolatban a rendelkezésükre állunk, de ugyanígy lehet kérdéseket feltenni és vásárlási igényeket bejelenteni a gyülekezeten keresztül is. Reméljük, hogy közös munkánk valóban értéket teremt majd mind a város, mind az egyház számára. g K. T.

11 mozaik augusztus 31. f 11 b Az egyházban dolgozók idejük tetemes részét irodai munkával töltik. Az adminisztráció, az elektronikus kapcsolattartás és a felkészülés folyamatai és így tovább mindmind az irodában zajlanak, ezért fontos, hogy munkahelyünket minél inkább emberbaráttá, egészségessé és környezetkímélõvé tegyük. Keresztény emberként a teremtett világért viselt felelõsségünk tudatában oda kell figyelnünk arra, hogy ne pazaroljuk a ránk bízott javakat: az elektromos áramot, a vizet, a papírt és így tovább. Cikkünkben útmutatást adunk ahhoz, hogy milyen szempontok alapján gondoljuk újra munkánkat, és hogyan alakítsunk ki környezetbarát irodát. A szakirodalom zöld irodának nevezi azt a munkahelyet, melynek kialakításakor és üzemeltetése során odafigyelnek a környezetvédelmi szempontokra. A legfontosabb tényezõk a következõk: az iroda levegõje és bútorai; papír- és irodaszer-használat; megfelelõ irodatechnikai berendezések kiválasztása; energia- és víztakarékosság; környezetbarát tisztítószerek használata; az utazási szokások megváltoztatása. Az alábbiakban sorra vesszük ezeket a szempontokat. Az iroda levegõjének minõségét befolyásolja a hõmérséklet (20 24 Celsius-fok; ne legyen se túl meleg, se túl hideg) és a relatív páratartalom (45 55 százalék; folyamatos párologtatással érhetõ el). Fontos a levegõben szálló por mennyiségének minél alacsonyabban tartása rendszeres takarítással, portalanítással. Takarításkor használjunk környezetbarát szereket, alkalmazzunk vegyszermentes technológiát! Célszerû a légkondicionálás helyett gyakrabban, de röviden szellõztetni. A Zöld egyházi iroda ÜZENET AZ ARARÁTRÓL Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla helység szagát a bent tartózkodó személyeken kívül a bútorok és a szõnyegek is befolyásolják. Nem szabad megfeledkezni a felületek kipárolgásáról, amelyet a különbözõ burkolatok és a rögzítésükhöz használt szerek határoznak meg (ha rajtunk múlik, részesítsük elõnyben a természetes anyagokat!); hatásuk részben semlegesíthetõ szobanövényekkel. Az iroda bútorainak beszerzésénél figyeljünk oda, hogy anyaguk és felületkezelésük minél természetesebb legyen. A fabútorok megújuló erdõkbõl származó fából készüljenek, oldószermentes lakkal legyenek kezelve, és válasszunk hozzájuk természetes anyagú bútorhuzatot. Keressük a helyi vagy minél közelebbrõl származó termékeket (a szállítás is komoly környezetterhelést jelent), illetve ne riadjunk vissza a használt bútorok vásárlásától, és magunk is ügyeljünk arra, hogy milyen sorsra jutnak garnitúráink, amikor nekünk már nem lesz rájuk szükségünk. Alternatívaként vásárolhatunk kartonpapírból készült bútorokat is (például A papírhasználat terén elõször is legyünk takarékosak: amit lehet, intézzünk el elektronikusan, és csak azt nyomtassuk ki, amit feltétlenül szükséges. Alkalmazhatunk kétoldalas nyomtatást, és belsõ anyagokat nyomtathatunk piszkozatpapír hátára halványabb, takarékos, úgynevezett draft nyomtatással. Vásároljunk újrafeldolgozott (hulladékpapírból készült) papírt, illetve borítékot, és kiadványainkat is ilyenre készíttessük! Saját papírhulladékunkat gyûjtsük szelektíven. Az írószerek közül válasszuk a cserélhetõ patronosokat, illetve az utántölthetõeket. Irattartóink fából vagy kartonból készült, többször felhasználható eszközök legyenek. Az irodatechnikai berendezések beszerzésénél legyen szempont a környezetbarát anyagok használata (például újrafeldolgozható mûanyagok) és az energiatakarékosság válasszunk ökocímkével ellátott terméket! Használjuk az energiatakarékos üzemmódokat! Ha épp nem dolgozunk velük, kapcsoljuk ki a monitorokat félórás, a számítógépeket egy-két órás szünet esetén, a fénymásolókat és a nyomtatókat pedig használat után rögtön! Az energiatakarékosság nem csak az irodatechnikában fontos szempont. Ha van rá lehetõségünk, végezzük el az épület hõszigetelését, és egy esetleges nagyobb átalakításkor gondoljunk a világítás, illetve a fûtésrendszer szakaszosítására. A környezettudatos iroda kialakításához az utazási szokások megváltoztatása is hozzátartozik. Ha lehet, vegyük igénybe a tömegközlekedési eszközöket, és biztosítsuk a munkavállalók számára a kerékpáros munkába járás feltételeit! Igyekezzünk minimalizálni az utazásokat, hagyatkozzunk inkább az elektronikus kapcsolattartás korszerû formáira (például telefon- és videokonferencia). Aki ennél a rövid összefoglalónál többre kíváncsi, annak érdemes ellátogatnia a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület honlapjára (www.kovet.hu), illetve az általuk kialakított oldalra (www.zoldiroda.hu), ahol még letölthetõ távoktatási tananyagot is talál a zöld iroda kialakításához. Ez utóbbi honlapon olvashatunk a Zöld Iroda tanúsítvány megszerzésének módjáról is. g Bogdányi Mária és Bogdányi Gábor Tájékoztató az Agenda internetes megjelenésérõl A legtöbb gyülekezetünkben használt, D. dr. Prõhle Károly professzor által szerkesztett Agenda elfogyott. Könyv formában való újabb kiadására már nem kerül sor. Ezért a 2007-ben megjelent Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv szerkesztésekor a Liturgiai és Agendaszerkesztõ Bizottság úgy döntött, hogy az új kiadványba is felveszi a hagyományos istentiszteleti rendeket és bûnbánati imádságokat. Így mód nyílik arra is, hogy az e rendek szerint ünnepelt vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletek változó részeinél például bevezetõ zsoltár, kegyelmi ige, kollekta imádság lelkészeink figyelembe vegyék és használják a Liturgikus könyv változatosabb, gazdagabb szövegeit is. Ezt a bizottság jó és elegendõ megoldásnak tartotta. Az országos presbitérium július 3-ai ülésén a testület egyik tagjának kezdeményezésére tárgyalta az elfogyott kötet újabb kiadásának kérdését. Az országos presbitérium nem támogatta a könyv formában való megjelentetést, de 141/2008. (VII. 3.) számú határozatával döntött internetes közzétételérõl: A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma az egyház szervezetérõl és igazgatásáról szóló évi IV. törvény 128. (5) bekezdése alapján utalva a liturgikus rendrõl szóló 116/B/2007. (VI. 28.) országos presbitériumi határozatra a Prõhle-agendát az egyház hivatalos honlapján közzéteszi legkésõbb szeptember 15. napjáig. Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója arról tájékoztatott, hogy a munkával rövidesen végeznek, így az országos presbitérium határozata szerint egyházunk honlapján rövidesen elérhetõ lesz a Prõhle-agenda: a címen vagy egyházunk honlapjának kezdõlapján a Válogatás oldalainkból kategóriában a Bennfenteseknek címszó alatt a Liturgia sorra kattintva a Liturgikus könyv anyaga mellett találjuk meg. A kiadó igazgatója még a következõ elsõsorban lelkészeink számára fontos tájékoztatást adta: az internetre szánt anyag az évi kiadás alapján készült, azonban teljesen újra kellett szedni és tördelni, így nem minden esetben egyeznek meg az oldaltörések a 96-os kiadáséval, de a fejezetek ugyanazokon az oldalakon kezdõdnek. Így az Agenda internetes kiadása a Liturgikus könyvben is megtalálható rendekkel együtt a mai technikai feltételek között jó lehetõséget kínál mind a hagyományos, mind az új liturgia szerint tartott istentiszteleteink jó rendben való és méltó elõkészítéséhez. g Ittzés János elnök-püspök EVÉL&LEVÉL&EVÉL&LEVÉL Nyári nyugdíjas közösségi élmények Ha a címbõl kihagynám a közösségi jelleget, nem lenne értelme tollforgatásomnak, mert könnyen becsúsznék az emlékek, élmények vonalán olyan szakadékokba, melyek múltbeli szolgálatunk hiányosságai miatt veszélyzónák, melyeket még nem temettünk be, most pedig mint nyugdíjasok nyögdécselve testi-lelki bajainkban állunk meg, elsírva bánatunkat, hogy nem becsülik meg múltbeli nehéz szolgálatunkat. Röviden: nem ilyen élménybeszámoló szeretne lenni az írás, hanem az utolsó földi útszakasz ki nem javított kráterei elõtt kíván megállítani öregeket és fiatalokat, felvetve a kérdést: ki fogja ezeket kijavítani, hogy ne kapjunk tengelytörést? Két pozitív, elõremutató nyári élményt, illetõleg emléket szeretnék az Olvasók elé tárni, mely nem csupán egy nyugdíjas magamutogatása óhajt lenni, hanem kovász a jövõ nemzedék életében és szolgálatában. Az egyik esemény a dombóvári Illyés Gyula-gimnázium idei (június 21-i) tanévzáró ünnepélyéhez kapcsolódott, amikor a hatvan évvel ezelõtt érettségizett osztálytársaimmal Kovácsy Tibor osztályfõnökünk emléktábláját avattuk. Több mint hatszáz diák hallgatta figyelmesen az avatási beszédet, melyet egy lelkész osztálytársunk a 90. zsoltárral indított: Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Majd így folytatta, a példamutató tanárra összpontosítva: Nem számlálásra oktatott, hanem életre szólóan a magyar nyelv szépségét véste belénk, aranynál fényesebben, hogy érzéseinket, tudásunkat úgy tudjuk emberek elé tárni szépen, tiszta szívbõl fakadó beszéddel, mint járását»a csillag az égen«. Végül Isten örök kegyelmét kérte a gimnáziumban tanító és tanuló generációkra a jövõben is, hogy látva e táblát anyanyelvünk áldáshordozóivá legyenek fertõzött beszédû világunkban. Õrizze hálánkat az emlékmû mint az áldott emlékezés jele. Egyúttal emlékeztessen az örökkévalóságra, és hirdesse, hogy az Úr Jézus Krisztus gyõzelmet aratott a kereszt által! Az iskola igazgatója tanévzáró beszédében a múltba visszatérõ, nosztalgiagõzösnek tûnõ vonatunkat összekapcsolta a ma is jól mûködõ, bár több gonddal küzdõ gimnáziummal, melynek az azóta már elhunyt pedagógusok példás szolgálata vetett alapot. Ezt jelzi a gimnázium falára helyezett emléktábla is. A másik nyári élményem-emlékem szülõfalum gyülekezetéhez fûzõdik, melynek egy elõremutató eseményébe csöppentem bele rokoni látogatásaim során. Ugyanis a társult egyházközség egyházjogilag egymásba kapcsolódó gyülekezetei (Dombóvár Kaposszekcsõ Csikóstõttõs) bizonyságát szeretnék adni annak, hogy nemcsak szervezetileg, hanem gyakorlatilag is összetartoznak egymást támogató szolgálatukban. Így tartanak presbiteri napokat hol az egyik, hol a másik gyülekezetben. Ezúttal Csikóstõttõsön jöttek össze a presbiterek, és munkához láttak, hogy többek között megszüntessék a templom körüli elbokrosodást; a férfiak baltával, egyéb munkaeszközzel dolgoztak, a nõi presbiterek pedig a templom belsejét csinosították. Többségükben friss nyugdíjasok voltak. Hogy mint beteges, öreg nyugdíjas ne fárasszam magam állva a tétlen szemlélésben, nézve, amint az ifjabb presbiterek fürgén járják a templom felé vivõ hetven lépcsõt amelyet egy évtizede még könnyebben jártam én is, beástam magam az anyakönyvekbe, a személyes és családi vonatkozásokba. Bölcsõm ugyanis itt ringott, nemcsak az, amelyik fából készült, és a szüleim ringatták, hanem a lelki bölcsõ is, amelyben a keresztségben részesültem a tág templom keresztelõmedencéjénél. Frank Károly volt a lelkészem, aki nemcsak keresztelt, hanem konfirmált is, és elkísért még az elsõ gyülekezetembe való beiktatásomig. Fellapozom a temetési anyakönyvben Károly bácsi halálozási adatait. Apósom, Lotz Tibor temette; a jegyzetbe ezt írta a jelen lévõ hat lelkész nevének felsorolása után: Szimon János a gyülekezet és volt tanítványai, Büki Jenõ az egyházmegye lelkészei nevében búcsúztak a sírnál az elhunyttól. De nem volt több idõ arra, hogy a nyugdíjas a nyári melegben a hivatali helyiség hûvösébe húzódva azon meditáljon, hogy negyvenhat évvel ezelõtt (1962. szeptember 6- án) milyen minõségben búcsúzott egykori lelkipásztorától, mert a közös ebéd következett a három gyülekezet presbitereivel. A záróáhítatra menetel elõtt Szücs Eszter lelkésznõ odasúgta nekem: Felkérhetem János bácsit az áhítatot megnyitó imádságra? Lám, csendes imádságaim egykori gyülekezeteimért, ahol bölcsõm ringott (Csikóstõttõs), ahol gimnazistaként hittant tanultam (Dombóvár), és nagyanyám születési helyén, ahol többször szolgáltam teológusként is (Kaposszekcsõ), most felerõsödhettek abban a templomban, ahol több mint fél évszázaddal ezelõtt házaséletem is megindult, és ahol alig egy éve aranymenyegzõnket tarthattuk feleségemmel Aradi András szolgálatával. A felerõsödött imádság a nyolcvan év közelében járó ajkán már nem olyan erõs hangban, mint egykor, szolgálata alatt volt, de lehet, hogy tartalmában mélyebb, mert egyre nagyobb mélységeket átélõ és megjáró szívbõl fakadhat. Mégis mindennél nagyobb az Isten megtartó szeretete. Nagy lehetett egy nyugdíjas hálája, hogy imája gyülekezetek presbitériumainak szolgáló közösségében hangozhatott el, és hogy fiatal lelkész ajkáról hallhatta az ige örömhírét, mely a gyülekezeteket további összefogásra indíthatja. Szimon János (Sopron) HIRDETÉS Átépítések miatt megváltozott a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület székhelye. Kérjük, a jövõben az alábbi postacímre írjanak: 8313 Balatongyörök, Petõfi u. 1. Egyben a telefonvonal is megszûnt, így a elektronikuslevélcímen vagy Marton Tamás egyházi mobilján, a 20/ es számon keresztül vagyunk elérhetõek. Beharangozó a 2008/2009-es gyülekezeti munkaprogramhoz A Növekedés címû, 2007/2008-ra készített, jól használható összeállítás több gyülekezet számára nyújtott segítséget nemcsak a közösségek alkalmainak tervezésében, hanem a tudatos, célirányos lelki vezetésben és a szolgálatok közös végzésében is. Bizonyosan vannak olyan gyülekezetek is, amelyek a kedvezõ tapasztalatokat hallva ezután kezdik használni a Növekedést. Fontosnak tartjuk, hogy az elindult folyamat folytatódjék. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület néhány lelkésze igyekezett átvenni a stafétabotot. Nehezen indult a munka, de most, hogy a kezdeti egy helyben topogást és bizonytalankodást magunk mögött tudjuk, örömmel adjuk hírül, hogy az Isten háza népe címû gyûjtemény hamarosan elkészül, és terv és reménység szerint szeptember elsõ felében számítógépes lemezen kerületünk ajándékaként egyházunk minden gyülekezetének és intézményének elküldjük. Egyelõre csak ebben a formában tudjuk kézbe adni, könyv alakban való megjelenésére amennyiben szükség lesz rá csak késõbb kerülhet sor. A Növekedés címû gyûjteményt nemcsak célját tekintve gyülekezeti munkaprogram kívánták folytatni a szerkesztõk, hanem tartalmában is. Az Isten háza népe címû összeállítás központi témája az egyház. A bevezetõ gondolatokat követõen hét fõ csoportba gyûjtötték a tanulmányokat: a gyermekmunka, az ifjúság, a család, a felnõttcsoportok után igehirdetés-sorozatokat, magyar evangélikus egyháztörténeti arcképcsarnokot találunk, majd kitekintésként az ökumenérõl és az ökológiáról olvashatunk összeállításokat. Azzal a reménységgel adunk hírt a munkaprogram közeli megjelenésérõl, hogy testvéreink lelkészek és közösségvezetõk a következõ munkaév tervezésénél számításba veszik, és munkánkat imádságban is hordozzák. A szerkesztõk nevében: g Ittzés János püspök Megrendelõlap Ezennel megrendelem az Evangélikus Életet Név: Cím: egy hónapra: 865 forintért három hónapra: 2585 forintért fél évre: 5170 forintért egy évre: forintért A fenti elõfizetési díjak belföldre érvényesek! Kérjük, a szelvényt NYOMTATOTT NAGYBETÛKKEL töltse ki, és küldje vissza az alábbi címre: Evangélikus Élet szerkesztõsége, 1085 Budapest, Üllõi út 24. (A borítékra szíveskedjék ráírni: Elõfizetés.) A szelvényt az 1/ ös faxszámra is elküldheti. Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel, az elõfizetéssel kapcsolatos problémáival keresse Vitális Juditot az 1/ as vagy a 20/ es telefonszámon. Elõfizetéssel kapcsolatos jét a címre küldheti el.

12 12 e augusztus 31. HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, ESEMÉNYEK A Deák téri orgonazenés áhítatok sorozat keretében augusztus 31-én, vasárnap 18 órakor Szilágyi Gyula orgonál. Mûsorán spanyol szerzõk orgonamûvei szerepelnek. A nyugdíjas lelkészek elsõ õszi budapesti összejövetele szeptember 5-én, pénteken fél tízkor lesz a Deák téri gyülekezet udvari termében. A száz éve született Urbán Ernõ lelkészre emlékezünk dr. Reuss András teológiai tanár segítségével. Az áhítatot Gerõfi Gyuláné Deák téri lelkésznõ tartja. Erre az alkalomra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A nyolcvan évvel ezelõtt elhunyt Sántha Károly evangélikus lelkész, költõ, egyházi író emlékére emléknapot szerveznek szeptember 7-én, amely kor istentisztelettel kezdõdik a sárszentlõrinci evangélikus templomban. Igét hirdet Gáncs Péter püspök kor kiállításmegnyitó, majd közös ebéd várja az érdeklõdõket. 14 órakor dr. Finta Gergely orgona-, illetve a Stella együttes énekhangversenyével folytatódik a nap, amelyen Wulfné dr. Kinczler Zsuzsanna tart elõadást az elhunyt lelkész életérõl. HIRDETÉS VASÁRNAP 8.30 / Civil rádió Evangélikus félóra. Az Evangélikus Rádiómisszió mûsora / m1 Evangélikus magazin (26') / Filmmúzeum Megtalált városok Debrecen (magyar dokumentumfilmsorozat) (26') / Duna Tv Élõ egyház (vallási híradó) (26') / m2 Apátságok és kolostorok (holland ismeretterjesztõ filmsorozat, 1997) (26') Felsõszombatfalva Románia / PAX Ébredés (evangélikus magazin) (27') HÉTFÕ A Rákosszentmihály Sashalmi Evangélikus Egyházközség szeptember 7-én, vasárnap 10 órakor ünnepli a templom alapkõletételének 75 éves jubileumát; az eseményt szeretetvendégség követi. Ugyanaznap 14 órakor Gyõri Gábor esperes felszenteli az egyházfilakást. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Megyer Lajos evangélikus lelkész, esperes augusztus 14-én, életének 97. évében hazatért megváltó Urához. Temetése augusztus 25-én volt Nyíregyházán. A gyászoló család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, a drága nagymama és dédmama, D. Koren Emilné, született Podhradszky Margit (Magdi néni) temetésén részt vettek, virágot küldtek, vagy bánatunkban osztozva együttérzésüket, részvétüket nyilvánították. A gyászoló család ÚJ HARANGOT RENDELJEN IFJ. FARKAS TITUSZTÓL MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL KG-IG Kiváló minõség, kitûnõ kidolgozás, kedvezõ ár, hangzásra öntve! Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, harangvezérlés telefonról, toronyóra-készítés, -szerelés, alkatrészeladás. REFERENCIA 400 TEMPLOMBÓL! Harangszó 2003 Bt. Ifj. Farkas Titusz 2200 Monor, Kistói út 26. Tel.: 30/ , fax: 29/ A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója / Duna II. Autonómia Magyar történelmi arcképcsarnok (15') Székely Bertalan / Duna II. Autonómia A magok oltalmára Erdélyi erõdtemplomok (magyar ismeretterjesztõ filmsorozat, 2001) Csíkmenaság / M. Katolikus Rádió Gospelkrónika / Duna Tv Beszterce ostroma (magyar tévéfilmsorozat, 1976) (77') 1. rész / Filmmúzeum Viridiana (mexikói spanyol filmdráma, 1961) (90') / PAX Lehulló lepel In memoriam dr. Fabinyi Ferenc KEDD 6.35 / Duna Tv Amirõl a kövek mesélnek (magyar ismeretterjesztõ filmsorozat, 1997) (21') Gyula / m2 Áldom a nyüzsgõ Rómát (magyar ismeretterjesztõ film) (55') / Duna Tv Beszterce ostroma (magyar tévéfilmsorozat, 1976) (80') 2. rész / Hír Tv Õsök tere / Bartók rádió Bartók: VI. vonósnégyes / Duna II. Autonómia Amíg élünk (magyar dokumentumfilm, 1998) (60') Menyesné Uram Zsuzsanna gyõrsági lelkipásztornak, aki egyben a gyõri Evangélikus Szeretetház lelkésze, és Menyes Gyula püspöki titkárnak augusztus 11-én Gyõrött megszületett Péter nevû negyedik gyermeke. A család ezúton is köszöni mindazok szeretetét, akik imádságban gondoltak rájuk. Fogadóórámat minden hónap elsõ hétfõjén tartom. Mindenkit szeretettel várok délután három órától öt óráig a Déli Egyházkerület székházában (1088 Budapest, Puskin u. 12.). Erõs vár a mi Istenünk! Radosné Lengyel Anna országosfelügyelõ-helyettes, a Déli Egyházkerület felügyelõje APRÓHIRDETÉS Harangtornyok belsõ szervizelése. Gombos Ferenc tel.: 30/ (az esti órákban); Vásárolnék (bérelnék) Budapesten 20 m 2 körüli, minigarzonná alakítható helyiséget, vagy garzonlakást bérelnék körülbelül két évre. Tel.: 20/ /172/55 mozgássérült, hívõ lány szeretne megismerkedni vallásos, kedves, hûséges férfival házasság céljából. Megértés jeligére a szerkesztõségbe. 37/173/80, Istenben hívõ fiú vagyok. Házasság céljából meg szeretnék ismerkedni egy lánnyal. Tel.: 30/ Rákospalotán, központi helyen két egyetemista lány részére lakás kiadó. Érdeklõdni a 20/ os telefonszámon. VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG Ajánló a rádió és a televízió mûsoraiból augusztus 31-étõl szeptember 7-éig SZERDA 7.30 / Duna Tv Felelet az életnek (magyar dokumentumfilm-sorozat) (26') / Duna II. Autonómia Nyelvõrzõ / Kossuth rádió Tebenned bíztunk eleitõl fogva A református egyház félórája / PAX Van egy név minden egyéb felett Tudod-e, kicsoda Jézus? / Duna II. Autonómia Kisiskolák (magyar dokumentumfilm, 1999) (56') / PAX A Promise együttes koncertje (magyar koncertfilm) (78') / Bartók rádió Hang-fogó Új felvételekbõl, Bach és Alessandro Stradella mûvei Új nap új kegyelem Vasárnap Jézus így válaszolt: A legfõbb parancsolat ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és teljes erõdbõl. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Mk 12,29 31 (5Móz 5,32; Mt 6,25 34; 1Pt 5,5 11; Zsolt 127) Sokakat megdöbbentett már az Istentõl jövõ parancs: szeresd Istent és felebarátodat! A legtöbben arról beszélünk, hogy ami igazán lényeges és fontos az életben, az a szeretet. Többnyire ennek az igazságát vagy az esküvõ meghitt pillanataiban, vagy a temetésen, könnyeket hullatva érezzük a leginkább. Tudjuk, hogy ez a fontos, mégis ez marad ki leginkább mindenhonnan. Hogyan is mûködik, mi a szeretet titka? Isten szeretetének kell elõször átmelegítenie az életünket, hogy mi is átmelegíthessük másokét. Hétfõ Pál írja: Arra kérlek mindenekelõtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. 1Tim 2,1 (2Móz 32,11 12; Fil 4,8 14; Jer 7,1 15) Az ember õsi vágya a birtokbavétel, más szóval a magáévá tétel. A gyermek mindent bevesz a szájába, mert így érzi azt, hogy a magáévá tette. Magunkhoz öleljük a másikat, mert birtokolni akarjuk. Az igében egy más látásmód tárulkozik elénk. Az lesz a miénk, amit imádságban meg tudunk köszönni, amiért vagy akiért képesek vagyunk Isten elé állni. Elõbb a szívünkre kell vennünk a másikat, Isten elé kell vinnünk, hogy ne birtokoljuk, hanem ajándékként kapjuk vissza. Mid van, amit ne kaptál volna? Ezért most mindenekelõtt Kedd Így szólt Jézus: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Jn 8,31 (Zsolt 119,148; 1Tim 6,/3 5/6 11a; Jer 7,16 28) Mindannyian vissza tudunk emlékezni iskolai éveinkbõl szeretett tanárainkra. Miért is szerettük õket rajongva? Talán mert nem csak ismeretekre tanítottak, hanem személyesen megélt életüket hozták elénk. Jézust követni nem tantételek bebiflázását jelenti, hanem életformát, melyet a vele való közösségben tanul el a tanítvány. Itt nincs vita, csak a szeretet naponkénti csodája és a hála, hogy a tanítványa lehetek. Szerda Minden lehetséges annak, aki hisz. Mk 9,23 (Ézs 26,4; ApCsel 27,33 44; Jer 9,11 23) Aki Jézus kezébe teszi az életét, annak minden lehetséges. Nem azért, mert ilyenkor valami csoda történik velünk, hanem azért, mert Jézussal válunk eggyé. Jézusnak pedig minden lehetséges meg annak is, aki belé helyezte élete bizalmát. Nem az ötös lottó fõnyereményét ígérte az övéinek. Isten országát adta nekünk. A csoda, hogy már most úgy élhetünk, mint országának polgárai. Ami az övé, az a miénk. Ha pedig az Úr velünk, ki ellenünk? Ha az Úr velünk, van-e lehetetlen? Nincs, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Csütörtök Aki azt mondja, hogy Jézus Krisztus õbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan õ élt. 1Jn 2,6 (2Sám 12,9a; Lk 10,38 42; Jer 12,1 6) Õ bennünk és mi benne, felfoghatatlan csoda. Olyan, mint amit a gyermekét váró édesanya élhet át. Elõször az édesanya csak sejti, majd tudja, aztán amikor megmozdul, megtapasztalja, és amikor megszületik, meglátja, ki az, akiért élete kilenc hónapját adta. Valami hasonló csoda az, amit Isten szava tesz velünk. Elõször megfogan szívünkben az ige; mennyi öröm, teljesen új élet, amelyet Jézus ad! Aztán egyszer csak érezni kezdjük, hogy az ige megmozdul egy adott élethelyzetben. Egy napon pedig a megérkezés boldog órája vár ránk, a szemtõl szemben való találkozás. Péntek Az Úr mellémállt, és megerõsített, hogy elvégezzem az ige hirdetését. 2Tim 4,17 (Ezsd 8,31b; Lk 22,35 38; Jer 13,1 11) Milyen egyszerûnek hangzik ez a vallomás, pedig mennyi minden megelõzte! Pál, a valamikori Saul, üldözte Jézust. A damaszkuszi úton történt találkozás megváltoztatta. Sok mindent el kellett engednie maga mellõl, hogy az Úr melléférjen és melléállhasson. Minket is mennyi minden vesz körül! Mint egy bástya, amelyet magunk köré építettünk. Add fel a falakat, és tapasztald meg, testvérem, te is, amit Pál, miután mindent feladott Jézusért, hogy az Úr melléállt. Szombat Egy szegény özvegyasszony odamenve beledobott két fillért a templomi perselybe. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükbõl dobtak, õ azonban szegénységébõl mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát. Mk 12,42 44 (Jóel 2,13; Lk 6,20 26; Jer 14,1 16) Hosszasan el lehet gondolkozni ezen a történeten. Könnyû volte az asszonynak mindenét beledobnia a templomi perselybe? Lehet vitatni, hogy miért volt könnyû vagy nehéz. Azért, mert kevés pénze volt, s ezek voltak az utolsó fillérjei? Tény, hogy mindenét odatette Isten elé. Azt vallom, csúfos vereség érne, ha az Úr ma azt mondaná, add ide, amid van. Perselyek ötforintosai arról beszélnek, hogy sokszor még a feleslegbõl se megy az adakozás. Mindent odaadni már maga a csoda. Megtenni hitbõl lehet; a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Olvasd, hogy az ige csodát tegyen veled, benned és általad! g Sándor Frigyes A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja CSÜTÖRTÖK 9.25 / m2 Mátyás király és a reneszánsz 1. rész: A Hunyadiak (magyar ismeretterjesztõ filmsorozat, 2008) (20') / Bartók rádió Soproni régi zenei napok III/1. rész Az Authentic Quartet hangversenye / Bartók rádió Perényi Miklós rádió- és hangversenyfelvételei. Mozart: G-dúr rondó K. 250.; Dvoøak: h-moll gordonkaverseny / Filmmúzeum Utószezon (magyar játékfilm, 1966) (119') / HBO A halál emberi arca (lengyel dokumentumfilm, 2007) (69') PÉNTEK 6.00 / Spektrum Híres magyar borvidékek (58') 9.20 / Duna II. Autonómia Magyar történelmi arcképcsarnok (15') Lotz Károly / M. Katolikus Rádió Musica Sacra. Mosonyi Mihály élete és mûvészete / PAX Székelyföldi vártemplomok (dokumentumfilm sorozat) (27') Sepsiárkos, Sepsibodok, Sepsiszentgyörgy / Bartók rádió A Biblia éve 100/45. rész Carissimi: Baltazár (oratórium) / Duna Tv Donáth Ferenc ( ) (magyar dokumentumfilm, 1993) (55') SZOMBAT 9.00 / M. Katolikus Rádió Õrjárat. Beszélgetések nemzeti örökségünkrõl / Duna Tv Isten kezében (26') / m2 A farkasok (magyar tévéjáték, 1974) (66') / Duna Tv Arcélek (magyar dokumentumfilm-sorozat, 2008) (13') Jankovics Marcell rajzfilmrendezõ, mûvelõdéstörténész / Duna II. Autonómia Úton (olasz dokumentumfilm, 1983) (62') / PAX Két gyülekezet, egy templom (magyar dokumentumfilm) (22') / PAX A vizsolyi Biblia (20') VASÁRNAP / Duna Tv Élõ egyház (vallási híradó) (26') / m1 A nemzet könyvtárának kincsei (magyar ismeretterjesztõ filmsorozat, 2005) (19') A Képes krónika / Bartók rádió Beszélgetések az egyházzenérõl Szent szöveg, kötött szöveg / m2 Apátságok és kolostorok (holland ismeretterjesztõ filmsorozat, 1997) (26') Tinyec Lengyelország / Bartók rádió A Biblia éve 100/46. rész Berlioz: Krisztus gyermekkora (oratórium) EvÉlet on-line: Hirdetésfelvétel: Szerkesztõség: 1085 Budapest, Üllõi út 24. Tel.: 1/ ; 20/ , fax: 1/ Szerkesztõségvezetõ: Boda Zsuzsa Szerkesztõségi titkár (elõfizetési és hirdetési ügyek referense): Vitális Judit Fõszerkesztõ: T. Pintér Károly Olvasószerkesztõ: Dobsonyi Sándor Korrektor: Huszár Mariann Tervezõszerkesztõ / EvÉlet on-line: Nagy Bence Rovatvezetõk: Ecsedi Zsuzsa ÉnekKincsTár Kendeh K. Péter Oratio oecumenica Kõháti Dorottya Új nap új kegyelem Véghelyi Antal A vasárnap igéje Kiadja a Luther Kiadó 1085 Budapest, Üllõi út 24. Tel.: 1/ , 1/ ; 20/ , fax: 1/ Felelõs kiadó: Kendeh K. Péter Nyomdai elõállítás: Egri Nyomda Kft Eger, Vincellériskola u. 3. Felelõs vezetõ: Kopka Viktor vezérigazgató Árusítja a kiadó és a Magyar Posta Rt. (ÜLK) INDEX , ISSN Elõfizethetõ közvetlenül a kiadónál vagy postautalványon. Az elõfizetési díj belföldön negyed évre 2585 Ft, fél évre 5170 Ft, egy évre Ft, szomszédos országba egy évre Ft (137,5 euró), egyéb külföldi országba egy évre Ft (161 euró). Csak a minden hónap 15-ig beérkezõ lemondásokat tudjuk az azt követõ hónap elsejével töröltetni, ellenkezõ esetben még egy hónapig jár az újság. Beküldött kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Az adott lapszámba szánt kéziratokat a megelõzõ hét csütörtökéig kérjük leadni! A hétfõ délutáni lapzártakor kizárólag a hétvégi eseményekkel összefüggõ (és a szerkesztõséggel elõzetesen egyeztetett) írásokat tudjuk figyelembe venni. Az ben küldendõ kéziratokat az a hirdetéseket a címre várjuk.

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja

Teljes számadás. Budapest ünnepnapja Teljes számadás Szerzõ Administrator 2012. január 13. Utolsó frissítés 2012. február 03. Schlagwortos tartalomjegyzék a honlaptalan korszakból:- Budapestért díj - Kudlik Júlia: A rák ellen az emberért,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben