Történeti ablakaink védelmében Lõrinczi Zsuzsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történeti ablakaink védelmében Lõrinczi Zsuzsa"

Átírás

1 Történeti ablakaink védelmében Lõrinczi Zsuzsa

2 Az építész felelõssége: környezettudatosság, értékfelismerés Jelenlegi tendenciák: V I S S Z A F O R D Í T H A T A T L A N F O L Y A M A T O K Az épületek korhû anyaghasználata értéknövelõvé fog válni a tömeges átépítések után. Párhuzamban antik tárgyakkal A T U L A J D O N O S O K M E G G Y Õ Z É S E A B L A K A I K É R T É K É R Õ L c é l: m e g õ r z é s ü k

3 Miért értékesek történeti ablakaink? Mert faanyaguk a legtöbb esetben még tökéletes állapotú, így szinte korlátlan ideig megtarthatóak lennének. Legalább a külsõ szárny vörösfenyõbõl (esetleg tölgybõl) készült egészen kb ig, válogatott, csomómentes és 2 évig szárított fa felhasználásával. (megengedett zsugorodás max. 5%) Egyedi termékek, nagy szaktudást igényeltek. ABLAKOKHOZ FELHASZNÁLHATÓ FA T ö l g y é s v ö r ö s f e n y õ g e s z t f a. C s a k a g e s z t - r é s z e a l k a l m a s a b l a k o k g y á r t á s á r a, í g y n a g y m e n n y i s é g û f á t h a s z n á l t a k f e l e l õ á l l í t á s u k h o z. Az új módszerekkel és a gépesített technológiával gyártott pótlások esetén az egyrétegû szerkezettel teljesíthetetlen feladat a pontos másolat elkészítése.

4 Az összeépítés után felsõmaróval lekerekített profilokkal készült. Régi ablakaink helyett tömegesen megjelennek a silány minõségû ablakok, amelyek nem követik a kialakult építészeti formákat és osztásrendet.

5 M I É R T O L Y A N N A G Y G O N D E G Y - E G Y K I C S E R É L T A B L A K? M U T A T Ó B A N I S A L I G M A R A D E G Y S É G E S N Y Í L Á S Z Á R Ó J Ú É P Ü L E T. M a g y a r o r s z á g i é p ü l e t - f e l ú j í t á s o k e s e t é b e n a v é l t h a s z n á l a t i é r t é k n ö v e l é s d o m i n á l. UGYANAZON A HÁZON LÁTHATÓ RÉGI ÉS ÚJ ABLAK elmarad a vízszintes osztó díszítése

6 Ki fog elkészíteni egy ilyen tokosztót? Megfizethetõ lenne 1 1 ablak legyártásakor? Budapesti ablak részlete egy többlakásos épületen Kaotikus és kontrollálhatatlan a helyzet a többlakásos lakóépületek esetében, ahol a különbözõ formai és szerkezeti kialakítású, sokszor még eltérõ anyagokból is készült ablakok megjelenése után többé már nem állítható vissza az egységes és eredeti homlokzat. VISSZAFORDÍTHATATLAN FOLYAMATOK

7 AZ ÚJ SZERKEZETEK MEGJELENÉSÉNEK EGYIK OKA A RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TATAROZÁS ELMARADÁSA. A MÛANYAG ABLAK NEM FESTHETÕ. 71 mm HOGYAN LEHET EGYSÉGESEN TATAROZNI EGY K Ü L Ö N B Ö Z Õ A B L A K O K K A L R E N D E L K E Z Õ HÁZAT? kisebb üveg! 43 mm A rossz ablakcserével nemcsak az adott lakás értéke fog csökkenni, hanem az egész épületé. A többi tulajdonos ezért jogosult kártérítést követelni. A társasházi törvény szerint az ablakok külsõ szerkezeti elemei az osztatlan közös tulajdon részei, ezért közgyûlési határozat szükséges cseréjükhöz.

8 Egységes nyílászárójú épület tatarozás után évente kellene kívülrõl festeni az ablakokat. T ö r t é n e t i é p ü l e t e i n k a b l a k a i n e m k e z e l h e t õ k e g y ü t t a p a n e l h á z a k é i v a l. A társasházi Szervezeti Mûködési Szabályzatba (SZMSZ) lehet a nyílászárók egységes megjelenését mint követelményt felvenni, mert a jelenlegi építési szabályozások nem egyértelmûek, mindössze a mûemlék épületek ablakait védik. A történeti épületek nem élveznek védelmet. A z a b l a k o k m e g õ r z é s e é r d e k é b e n : Nem tanácsos az ablakcserék támogatása. Igényelhetõ legyen felújítási támogatás a homlokzatok felújítására, a nyílászárók külsõ oldalának újrafestésére és az ablakok filtráció elleni tömítésére, a konferencián ismertetett módszerekkel.

9 TÖREKEDNI KELL ANNAK A KÖVETELMÉNYNEK A BETARTATÁSÁRA, AMELY AZT A CÉLT SZOLGÁLJA, HOGY NE KERÜLJENEK BEÉPÍTÉSRE ELTÉRÕ, AZ ÖSSZKÉPET MEGBONTÓ ÚJ SZERKEZETEK AZ EGYSÉGES MEGJELENÉSÛ ABLAKOK HELYÉRE. A SZABÁLYZÓK MELLETT FONTOS FELADAT A KÖZVÉLEMÉNY FORMÁLÁSA ÉS TÁRGYILAGOS TÁJÉKOZTATÁSA, MIVEL AZ ABLAKGYÁRTÓ CÉGEK MINT A RÉGI ÉPÜLETEKEN ALKALMAZHATÓKAT AJÁNLJÁK TERMÉKEIKET, ANÉLKÜL, HOGY ELEMEZNÉK E MEGOLDÁSOK KORLÁTAIT. Ú j s z e r k e z e t e k g y a k r a n h i r d e t e t t t u l a j d o n s á g a i p é l d á u l : " profilméret: 71 mm " légkamrák száma: 5 Természetes megjelenésének köszönhetõen harmonikusan egybeolvad a házzal. szálkamentes vízálló rovarokkal szemben ellenálló tartós, minimális karbantartást igényel nem hasad, nem vetemedik környezetbarát öntisztító tulajdonságokkal rendelkezik csúszásmentes, esõben is egyszerûen szerelhetõ Eredeti dizájn: a 45 -os szögben lejtett felületek biztosítják az optimális vízelvezetést és a vonzó megjelenést

10 A hagyományos történeti kétrétegû fanyílászárókkal ellátott lakóépületek esetében egyes ablakok mûanyagra való cseréje sohasem felel meg az illeszkedés igényének, ezért a hatékony védelem érdekében meg kell vizsgálni a szabályozás lehetõségét.

11 M I É R T N E M S I K E R Ü L H E T N E K A Z U G Y A N O L Y A N K Ö V E T E L M É N Y É T K I E L É G Í T Õ A B L A K C S E R É K E G Y R É T E G Û Ú J S Z E R K E Z E T E K K E L? MÁSOK A VASALATOK ÉS AZOK HELYIGÉNYE Vasalatfogadó Euro-horony, tengelytávolság: 13 mm MÁSOK A PROFILOK hagyományos, gerébtokos ablak vízszintes metszete A H Õ S Z I G E T E L Õ Ü V E G E K F O G A D Á S Á R A H A S Z N Á L A T O S K E R E S Z T M E T S Z E T E K M E G N Ö V E K E D T E K, V A S T A G S Á G U K K Ö Z E L K É T S Z E R E S L E T T. A rúdzár beépítési helye N E M N Y Ú J T H A T J Á K U G Y A N A Z T A L Á T V Á N Y T, M I N T A Z E R E D E T I T Ö R T É N E T I, K É T R É T E G Û A B L A K O K.

12 Egyedi gyártás, de az üveg fele akkora lett, mint az eredeti volt. Ízlésrombolás olcsó sorozattermékekkel A KORABELI ABLAKOK ARÁNYOSAK ÉS SZIMMETRIKUSAK, NEM ÚGY, MINT AZ 1. SZÁMÚ ABLAK. 2. A MINTÁZAT ÉRDEKÉBEN FELESLEGESEN NEM VASTAGÍTOTTÁK A KERETET, MERT TÖREKEDTEK A MAXIMÁLIS MÉRETÛ ÜVEGEZÉSRE. NEM MARADTAK TAGOZATLAN SIMA FELÜLETEK.

13 KLASSZIKUS ALAKTAN ÚJ! D. KONTÚROK NÉLKÜLI HULLÁMZÓ FELÜLET NEM KÖVETI A KLASSZIKUS ALAKTAN SZABÁLYAIT!

14 Óvjuk meg környezetünket a fölösleges hulladék keletkezésétõl! EREDETILEG A KÁVA TAKARÁSÁBAN HELYEZTÉK EL AZ ABLAKOKAT. R E Z G É S E K H A T Á S Á R A A P U R H A B M Á L I K! F E L Ü L E T É N P Á R A L E C S A P Ó D Á S K E L E T K E Z H E T, A M I A F A S Z E R K E Z E T K O R H A D Á S Á H O Z V E Z E T.

15 Az 1930-as évek óta gondolkodunk egyesített szárnyú ablakokban, vagyis egyrétegû nyílászáró-szerkezetben. Két hagyományos, 43 mm-es szárnyprofil egyesítésével jelent meg az elsõ olyan egyszerre nyitható ablakszerkezet (Teschauer ablak), amely már dupla-üvegezésû lett. A legújabb 2008-as energiatakarékossági irányelv szerint a fa szárny és keret kielégítõ vastagsága 8 cm U: 1.1 W/m 2 K Teschauer-ablak csomóponti rajza (1930) Hosszú kísérletezés után visszatérhetünk a kétrétegû ablakhoz, és kiderül, hogy mégis kiváló szerkezet a kapcsolt gerébtokos ablak a 2 db 43 mm-es faprofillal. Vastagsága összesen 86 mm, U: 1.1 W/m 2 K kapcsolt gerébtokos ablak ig jellemzõ a kifelé-befelé nyíló ablak.

16 Esztétikusak, mert vékony, karcsú szelvényeik eleganciát és könnyedséget kölcsönöznek az épületek megjelenésének.

17 F E L Ú J Í T Á S I J A V A S L A T O K kapcsolt gerébtokos szerkezetekre A l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l t a b l a k m é r e t e s e t é n a z a b l a k k e r e t e l b í r j a a h õ s z i g e t e l õ ü v e g e z é s t.

18 Eredeti a vasalat. A teljes tokszerkezet megtartásával csak az egyik szárny került kicserélésre. Hõszigetelõ üvegezés a külsõ szárnyban: (3 mm üveg, 6 mm légrés, 3 mm üveg).

19 T Ú L Z O T T A N V A S T A G S Z Á R N Y P R O F I L T E R E D M É N Y E Z Hõszigetelõ üvegezés a külsõ szárnyban; Zavaró a 10 mm-es légrés. N E M E S Z T É T I K U S A M E G O L D Á S!

20 A kétrétegû új ablakok gyártása a mai technológiákkal nehézkes és rendkívül költséges. SOKKAL KEDVEZÕBB MEGOLDÁS A TELJES SZERKEZET MEGTARTÁSA MELLETT CSUPÁN A BELSÕ SZÁRNY HÕSZIGETELÕ ÜVEGEZÉSE, AHOL A LOW-E BEVONATTAL KÉSZÜLÕ ÜVEG VAGY A költségtakarékosság szempontja. Várhatóan ismét a kétrétegû ablakszerkezetek jelentenek majd megoldást a fokozódó energiatakarékossági követelményekre, egyrétegû ablakok esetében ugyanis túl vastag és nem esztétikus profilokat eredményeznek az elõírások.

21 NEM SZÜKSÉGES A SZÁRNYAK FELTÉTLEN KICSERÉLÉSE! Az ép szárnyak elbírják a hõszigetelõ üvegezést, mert a szilikonba fektetéssel és óvatos, a derékszöget tartó kiékeléssel együttdolgozóvá tehetõ az üveg és a keret. Hõszigetelõ üvegezéshez a legvékonyabb üvegezés ajánlott, ahol a belsõ oldali 3 mm-es üveg légrés felõli oldalán Low-E réteg van. Magyarországon többek között a volt Orosházi Üveggyár is forgalmaz 3 mm-es üveget Low-E bevonattal. Ha a belsõ szárnyban lévõ üveget a fentiek szerint cserélik ki, akkor kapcsolt gerébtokos ablak esetében, az összesen 3 rétegnyi üvegezéssel a várható U érték: 1,1 1,3 W/m 2 K (jelenlegi elõírás: U: 1,6 W/m 2 K, illetve ajánlott az 1,6-nál kisebb érték) Biztosítani kell a belsõ szárnyak filtráció elleni tömítését. Lehetõleg ne horonyvéséssel az EPDM gumi részére, hanem akrilos vagy szilikonos tömítéssel oldjuk meg a légzárást. A külsõ szárny maradjon tömítetlen. A hagyományos történeti, kétrétegû fa nyílászárók felújítási módozatainál törekedjünk a minél kisebb mértékû és visszafordítható beavatkozásra.

22 A l e g k o r á b b i b u d a p e s t i p é l d á i a n n a k h o g y a k ü l s õ a b l a k d í s z í t e t t e b b, m i n t a b e l s õ. ( a f e l s õ 2 k é p e n ) A s z á z a d f o r d u l ó n m e g j e l e n t í v e s v o n a l ú d í s z í t é s e k a k ü l s õ s z á r n y a k r a k e r ü l t e k. Ne a külsõ szárnyakba tegyük a hõszigetelõ üvegezés, m ert a vékony hajlított vonalú osztókkal érdemes vál - tozatlanul megõrizni az a b l a k o k m e g j e l e n é s é t.

23 2008 január 1-tõl az energia tanusítvány szerint történeti díszes épületeink értékelése: Mit tegyünk, hogy elérjük a kívánt normát? Szigeteljük le hungarocellel? G A Szép, jól mûködõ, nem okoz allergiát, nem penészedik, azonban nem A kategóriás. Az értékét nem lehet betûjellel kifejezni. Ez téves információkat fog adni! Épületeink úgy nézzenek ki, mint a befejezetlen építészrajz?

24 Az új épületenergetikai szabályozás értelmében: Az átlagos transzmissziós hõátbocsátási tényezõ (U) a teljes épületre vonatkoztatva számolandó és javítand ó. A HÕSZIGETELÉSI ÉRTÉKBEN MEGFELELÕ TETÕTÉR-BEÉPÍTÉSEKET AZONBAN NYÁRON HÛTENI KELL, TEHÁT ÖSSZESSÉGÉBEN T Ö B B E N E R G I Á T F O G Y A S Z T A N A K, MINT A C S E R E P E K A L A T T S Z A B A D O N S Z E L L Õ Z Õ ÜRES T E T Õ T É R.

25 Az épületek korhû anyaghasználata értéknövelõvé fog válni a tömeges átépítések után. Nem lenne jó, ha késõn ismernénk fel, hogy milyen értékeket veszítettünk el. SAJÁT ABLAKAIMAT FILTRÁCIÓ ELLEN A BELSÕ SZÁRNYAKON AKRILLAL TÖMÍTETTEM. JÓL BEVÁLT. NEM CSERÉLNÉM KI AZ EREDETI ÜVEGEZÉST SEM, MERT ÍGY SZEBBEK ÉS HITELESEK MARADNAK.

26 Közép-Európában a klasszicizmustól 1930-ig épült történeti épületek faablakainak cseréje csak kétrétegû ablakszerkezetekkel oldható meg az illeszkedés követelményét kielégítõ módon. Az egyrétegû ablakszerkezetekre történõ cserékkel szemben alapvetõen törekedni kell a meglévõ, 1930 elõtti ablakállomány megtartására, felújítására és igény szerinti korszerûsítésére az eredeti szerkezetek teljes megõrzése mellett. Amennyiben egy ablak kivételesen ritka, barokk vagy még korábbi, akkor anyaga is megtartandó, konzerválandó és restaurálandó, tekintettel ritkaság értékére, és mûtárgy jellegére.

Ablakok, ajtók, erkélyajtók és bejárati ajtók cseréjéhez szükséges információk

Ablakok, ajtók, erkélyajtók és bejárati ajtók cseréjéhez szükséges információk Ablakok, ajtók, erkélyajtók és bejárati ajtók cseréjéhez szükséges információk 2014 Nyílászárók cseréjének aktualitása, minőségi nyílászárók előnyei, ablakrendzerek típusai, fajtái és jellemzői Lakásfelújítás

Részletesebben

A gazdaságos felújítás

A gazdaságos felújítás A gazdaságos felújítás Részletes tájékoztató a költség-optimalizált energetikai korszerűsítésről magánépíttetők és intézmény üzemeltetői számára Energetikai felújítást fontolóknak Kiadó: Belügyminisztérium

Részletesebben

FELÚJÍTÁS ÁTALAKÍTÁS BELSÔÉPÍTÉSZET SZIGETELÉS

FELÚJÍTÁS ÁTALAKÍTÁS BELSÔÉPÍTÉSZET SZIGETELÉS Takarékossági kisokos www.ujhazcentrum.hu FELÚJÍTÁS ÁTALAKÍTÁS BELSÔÉPÍTÉSZET SZIGETELÉS TAKArÉKoSSÁGI ötletek HASZNOS TUDNIVALÓK Többcsillagos VELUX megoldások tetőtér-felújításhoz Nem éri meg kevesebbel

Részletesebben

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai

Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai Az üvegek leggyakrabban figyelembe vett fizikai tulajdonságai U g - hőátbocsátási tényező Megmutatja, hogy 1 m 2 felületen egységnyi idő alatt 1 K hőmérsékletkülönbség hatására mekkora hőenergia-mennyiség

Részletesebben

Karaktervizsgálat. Pilisvörösvár város karakterhordozó, népi jellegű lakóépületeinek vizsgálata

Karaktervizsgálat. Pilisvörösvár város karakterhordozó, népi jellegű lakóépületeinek vizsgálata Pilisvörösvár város karakterhordozó, népi jellegű lakóépületeinek vizsgálata Karaktervizsgálat 1. függelék a 13/2014. (IV. 11.) Önkormányzati rendelethez Kálmán Kinga, Pilisvörösvár Város Főépítésze Majtényi-Zachar

Részletesebben

magasság szélesség 60 (osztatlan) 90 (osztatlan) 120 (osztatlan) 150 (osztatlan) 60 (osztott) + bukó-nyíló ablak Oldaltnyíló erkélyajtók:

magasság szélesség 60 (osztatlan) 90 (osztatlan) 120 (osztatlan) 150 (osztatlan) 60 (osztott) + bukó-nyíló ablak Oldaltnyíló erkélyajtók: Természetesen! n a b az Ön otthoná Rólunk Szolgáltatásaink: A KFT, 1995 októberében jött létre, mint fafeldolgozó vállalkozás Látván a piac hiányosságát a minőségileg jól megmunkált termékek körében, létrehoztuk

Részletesebben

GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK ENERGIATAKARÉKOS ÉS PASSZÍV HÁZAK MINÕSÉG + ENERGIATAKARÉKOSSÁG + ÉRTÉKÁLLÓSÁG = GRAND 128 ALPESI.

GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK ENERGIATAKARÉKOS ÉS PASSZÍV HÁZAK MINÕSÉG + ENERGIATAKARÉKOSSÁG + ÉRTÉKÁLLÓSÁG = GRAND 128 ALPESI. ENERGIATAKARÉKOS ÉS PASSZÍV HÁZAK passzív házak alternatív energia szigetelés 2010. március világítástechnika MINÕSÉG + ENERGIATAKARÉKOSSÁG + ÉRTÉKÁLLÓSÁG = GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND-ÁCS KÉSZHÁZAK GRAND

Részletesebben

árkatalógus Érvényes: 2012. február 1-jétől Nem éri meg kevesebbel beérni! www.velux.hu www.tetoablakcsere.hu

árkatalógus Érvényes: 2012. február 1-jétől Nem éri meg kevesebbel beérni! www.velux.hu www.tetoablakcsere.hu Termékés árkatalógus Érvényes: 2012. február 1-jétől Nem éri meg kevesebbel beérni! www.velux.hu www.tetoablakcsere.hu 70 évvel ezelőtt, a Cégcsoport alapítójának egyszemélyes vállalkozása elsőként kezdett

Részletesebben

Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk

Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk Az üvegszerkezetek funkciói és megvalósításuk hővédelem a téli időszakban : Low-E típusú bevonatok napvédelem a nyári időszakban : multifunkciós bevonatok napvédő bevonatok anyagában színezett üvegek zajvédelem

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA:

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA: A fogyasztók általában úgy vélik, az energia 26%-át fordítják fűtésre. A valóság kb. 53%, ezért a fűtés területén a legérdemesebb a megtakarítás lehetőségeivel foglalkozni.

Részletesebben

studio IDEÁLIS AZ EGYEDISÉGET KERESŐKNEK

studio IDEÁLIS AZ EGYEDISÉGET KERESŐKNEK studio IDEÁLIS AZ EGYEDISÉGET KERESŐKNEK A studio ablakok letisztult formavilága és visszafogott designja tökéletesen illeszkedik az épület architektúrájába. A főként síkban futó termékek hangsúlyozzák

Részletesebben

A megfelelő lakókörnyezet a jobb életminőségért. Az én házam. kényelem esztétika innováció gazdaságosság ökológia.

A megfelelő lakókörnyezet a jobb életminőségért. Az én házam. kényelem esztétika innováció gazdaságosság ökológia. A megfelelő lakókörnyezet a jobb életminőségért kényelem esztétika innováció gazdaságosság ökológia Az én házam az én ablakaimmal Forma és funkció GEALAN-Profilrendszerek Nagy különbségek vannak műanyag

Részletesebben

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT i BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT ii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

Az ISOVER Multi-Komfort Ház és szerkezeti csomópontjai www.isover.hu

Az ISOVER Multi-Komfort Ház és szerkezeti csomópontjai www.isover.hu Az ISOVER Multi-Komfort Ház és szerkezeti csomópontjai 2009 www.isover.hu Aki törõdik a Földdel, az Passzív Házak jótétemény a mi nagy otthonunknak, a Földnek. Az élet a passzív házban számtalan elõnnyel

Részletesebben

ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS

ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS ENERGIA- TAKARÉKOSSÁGI KISOKOS www.ujhazcentrum.hu ENERGIATAKARÉKOSSÁG HŐSZIGETELÉS NAPENERGIA ÁRNYÉKOLÁS PASSZÍVHÁZ NYÍLÁSZÁRÓCSERE NYEREMÉNYJÁTÉK Rugalmas megoldások tet felújításhoz. 2 A szakemberek

Részletesebben

Panel épületek felújítása. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Panel épületek felújítása. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Panel épületek felújítása www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Tartalomjegyzék IPAROSÍTOTT ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIA 1 Szerkezeti megoldások... 1 Mérföldkövek a panel szerkezetekben... 1 Panelos szerkezetek

Részletesebben

www.velux.hu árkatalógus Érvényes: 2011. április 1-jétől

www.velux.hu árkatalógus Érvényes: 2011. április 1-jétől www.velux.hu Termékés árkatalógus Érvényes: 2011. április 1-jétől Eredeti tetőtéri ablakok komplett megoldások Piacvezető márka A VELUX Cégcsoport alapítója 70 évvel ezelőtt elsőként kezdett tetőtéri ablakokat

Részletesebben

Nem éri meg kevesebbel beérni! árkatalógus. Érvényes: 2013. március 1-jétől

Nem éri meg kevesebbel beérni! árkatalógus. Érvényes: 2013. március 1-jétől Nem éri meg kevesebbel beérni! Termékés árkatalógus Érvényes: 2013. március 1-jétől Mit nyújt Önnek a VELUX márka? 2 TETŐTÉRI ABLAKOK Több mint 70 év kutatás-fejlesztés a tetőn keresztül az otthonokba

Részletesebben

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása

Ablakok hőtechnikai elemzése, az üvegezés teljesítőképességének javítása Doktori (PhD) értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola Vezető: Prof. Dr. Tolvaj László

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása

MUNKAANYAG. Csibáné Bakó Judit. Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása Csibáné Bakó Judit Hőszigetelés készítése homlokzaton, a szigetelési munka előkészítése, a kivitelezési folyamat gyakorlása A követelménymodul megnevezése: Víz-, hő- és hangszigetelés készítése I. A követelménymodul

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme

Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme 2009. március április Energiatakarékos és passzív házak Technical Kft. Budapest legnagyobb kandalló bemutatóterme 1103 Budapest, Kőér u. 16. Tel: 06 (1) 260-2290, Mobil: 06/20 341-1217, 06/20 9342-911,

Részletesebben

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt 2006 Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Környezetvédelem Tűzvédelem Csend Komfort energiát takarít meg Önnek, mivel kiváló hőszigetelő nem

Részletesebben

PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI

PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI Debreczy Zoltán PASSZÍVHÁZAK TERVEZÉSÉNEK ALAPJAI Energetikai-mûszaki szemléletû segédlet passzívháztervezôknek, -építôknek és -használóknak Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából

Részletesebben

Hatékonysági szempontok és pályázati lehetőségek társasházak energetikai felújításánál

Hatékonysági szempontok és pályázati lehetőségek társasházak energetikai felújításánál Hatékonysági szempontok és pályázati lehetőségek társasházak energetikai felújításánál Előadásomban azt próbálom érzékeltetni, hogy miként lehet megtalálni a társas üzemeltetésű lakóépületek energiamegtakarítási

Részletesebben

T E C H N I K A I M E L L É K L E T ÜVEG AZ ÉPÍTÉSZETBEN

T E C H N I K A I M E L L É K L E T ÜVEG AZ ÉPÍTÉSZETBEN T E C H N I K A I M E L L É K L E T ÜVEG AZ ÉPÍTÉSZETBEN Tervezõi segédlet BEVEZETÕ Az elmúlt évben új kiadványt jelentetett meg a Jüllich Glas Holding Üveg az építészetben címmel. Már akkor megígértük,

Részletesebben

REHAU EURO-DESIGN 70 ABLAKOK HATÉKONY HŐSZIGETELÉS ÉS SOKSZÍNŰ DESIGN AZ IGÉNYES LAKÓÉPÜLETEK SZÁMÁRA. www.rehau.hu. Construcion Automotive Industry

REHAU EURO-DESIGN 70 ABLAKOK HATÉKONY HŐSZIGETELÉS ÉS SOKSZÍNŰ DESIGN AZ IGÉNYES LAKÓÉPÜLETEK SZÁMÁRA. www.rehau.hu. Construcion Automotive Industry REHAU EURO-DESIGN 70 ABLAKOK HATÉKONY HŐSZIGETELÉS ÉS SOKSZÍNŰ DESIGN AZ IGÉNYES LAKÓÉPÜLETEK SZÁMÁRA www.rehau.hu Construcion Automotive Industry STÍLUS ÉS KOMFORT A LAKÁSBAN REHAU EURO-DESIGN 70 ABLAKOKKAL

Részletesebben

Tetôtéri ablakok, kiegészítôk & szolárrendszerek

Tetôtéri ablakok, kiegészítôk & szolárrendszerek Roto Termékismertetô árakkal 2010 Tetôtéri ablakok, kiegészítôk & szolárrendszerek 2010 Német minôség 35 éve PREMIUM WDF 848 Kétfunkciós tetôtéri ablak WDT 438 RotoTronic Kényelem gombnyomásra Kétfunkciós

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz ÉPÍTÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése c. pályázati konstrukcióihoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/A Az Országos Kardiológiai

Részletesebben

BELTÉRI AJTÓ TERMÉKISMERTETŐ 2015

BELTÉRI AJTÓ TERMÉKISMERTETŐ 2015 MINŐSÉGI BELTÉRI AJTÓ A hazai gyártótól! BELTÉRI AJTÓ TERMÉKISMERTETŐ 2015 Borovi Faipari Zrt. www.borovi.eu 0. oldal AJTÓLAPOK A Borovi Faipari Zrt. három kategóriában gyárt beltéri ajtókat. Ajtó típusainkat

Részletesebben