ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ"

Átírás

1 ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés készítéséért felelős: Albert Ildikó Előterjesztést véleményezi még: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Oktatási Bizottság NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NNÖK NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTTAK NEVE: A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Dr. Hrutkáné Molnár Monika a Vecsési Tankerület igazgatója Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Vecsési Tankerület igazgatója Nevelési-oktatási intézmények vezetői Ügyintéző Előterjesztést ellenőrizte: Halápiné Borbás Ágnes Igazgatási osztály vezetője Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó Jegyző

2 ELŐTERJESZTÉS Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzetének megállapításához szükséges önkormányzati vélemény kialakítására Előterjesztő: Szlahó Csaba Tisztelt Képviselő-testület! Felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztésben hivatkozott jogszabályok a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Knt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (R.) Iskolai felvételi körzetek kijelölése A kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével kapcsolatos szabályokat a Knt. és a R. írja elő, melyek az alábbiak: - a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét - a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét - a nemzetiséghez tartozó gyermekek iskolai nevelését-oktatását ellátó oktatási intézmény felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését Az általános iskolák felvételi kötelezettsége - az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola) - ezt követően előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulókat - a HHH-s tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyén található - a HHH-s tanulók felvételét követően felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá akinek ezt különleges helyzete indokolja (tartósan beteg, vagy fogyatékos a családban, testvére az adott intézmény tanulója, a szülő munkahelye az iskola körzetében található, vagy az iskola a lakóhelytől egy kilométeren belül található) - ezt követően előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek lakóhelye a településen van - a nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelést-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell venni.

3 Az önkormányzat véleményezési joga A R. 24. (1) bekezdésében foglaltak szerint a felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetekről. A HHH-s tanulók létszámának aránya a felvételi körzetek megállapítása szempontjából A R. 24. (2) bekezdése alapján, ha a településen több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek létszámával. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi körzeten belüli arányának meghatározásához az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával (a továbbiakban: halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya). Ha a településen több általános iskola működik, nem lehet a település egészét egyetlen körzetként kijelölni. (3) Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az ötven százalékot, és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola alapító okiratában meghatározott maximális tanulói létszám alapján kell megállapítani. A Pest Megyei Kormányhivatal megkeresése alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges táblázatokat - melyek tartalmazzák a HHH-s létszámokat -, továbbá az önkormányzat véleményét, a fentiekben részletezett eljárásrendnek megfelelően november 29-ig kell megküldeni a kormányhivatal részére. Az alábbiakban a véleményezés kialakításához a korábbi körzethatárokkal kapcsolatos pontosításról, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezéséről tájékoztatnám a Képviselő-testületet. Javaslat a vecsési általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 205/2012. (IX.18.), a 206/2012. (IX.18.) és a 207/2012. (IX.18.) határozatával meghatározta a vecsési kötelező felvételt biztosító (az egyházi fenntartású kivételével) általános iskolák felvételi körzeteit. A fentebb hivatkozott hatályos jogszabályok alapján azonban ez már a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, ezért a határozatokat vissza kell vonni, a továbbiakban a felvételi körzetek meghatározásához véleményt nyilváníthatunk, melyet a határozati javaslatok tartalmaznak. A határozati javaslatban szereplő utcajegyzék szintű részletezés azonos az önkormányzat által korábban meghatározottak

4 NNÖK kezdeményezés Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata májusában kezdeményezte a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályánál a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch felvételi körzetének Vecsés egész területére való kiterjesztését azon indokkal, hogy az iskola a településen egyedüli, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott német nemzetiségi nyelvoktató és kétnyelvű általános iskola, továbbá arra való hivatkozással, hogy Vecsésen és a környező településeken élő német nemzetiségi származású diákok hátrányban lehetnek a felvételkor az iskola körzetében élő, magukat nem nemzetiséginek valló diákokkal szemben. A 18/2013. (05.14.) NNÖK határozatban /1. számú melléklet/szerepel továbbá, hogy a felvételi körzet módosítása terjedjen ki azokra a járási tankerülethez tartozó településekre is, amelyekben nem biztosított a német nemzetiségi oktatási forma, mivel a járási tankerülethez tartozó településeken a népszámlálási adatok alapján jelentős számú lakos vallotta magát német nemzetiségűnek. Az I. határozati javaslat A változatának tartalma, hogy a Képviselő-testület az NNÖK véleményével összhangban támogatja a Grassalkovich iskola körzetének Vecsés teljes területére történő kiterjesztését a nemzetiségi származású gyermekek felvételi esélyeinek előtérbe helyezésével, továbbá lehetőség biztosítását a járási települések nemzetiségi származású tanulóinak bekerülésére az intézménybe. Az I. határozati javaslat B változata tartalmazza azokat a nehézségeket (elhelyezés, személyi és tárgyi feltételek, intézménybővítés), amelyek abból adódhatnak, hogy a három kötelező felvételt biztosító iskola helyett csak kettő maradna. A II., III., IV. határozati javaslatok részletezik a három iskolára vonatkozó körzetek utcajegyzék szintű részletezését, amelyek akkor érvényesek, ha a Képviselő-testület amellett dönt, hogy nem támogatja a Grassalkovich iskola kivételét a kötelező felvételt biztosító intézmények sorából. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A VÁLTOZAT HATÁROZATI JAVASLAT I. 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében foglaltak alapján javasolja a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának, vizsgálja meg annak lehetőségét a határozat mellékletét képező 18/2013. (05.14.) NNÖK határozat alapján, hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch felvételi körzete Vecsés egész területére, továbbá a Vecsési Tankerülethez tartozó települések területére terjedjen ki. 2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett oktatási intézmény vezetőjét, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. Felelős: Szlahó Csaba Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül.

5 B VÁLTOZAT 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 18/2013. (05.14.) NNÖK határozatára - úgy dönt, nem javasolja, hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch felvételi körzete Vecsés egész területére, továbbá a Vecsési Tankerülethez tartozó települések területére kiterjedjen az alábbi indokok miatt: - amennyiben a településen csak két kötelező felvételt biztosító iskola maradna, a bekerülő tanulói létszám a személyi és tárgyi feltételek biztosítását nagymértékben veszélyeztetné, mert az intézménybővítés komoly problémát jelentene mind a működtető önkormányzatnak, mind az iskolák fenntartójának; - településszerkezeti szempontból nem kedvező, hogy amennyiben két kötelező felvételt biztosító iskola maradna, mindkettő Vecsés azonos, a vasút által határolt oldalán helyezkedik el, ami a szülőknek és a gyermekeknek esetlegesen aránytalan terhet jelent a megközelítés szempontjából, ami jogszabályba ütköző intézkedés lenne. 2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett oktatási intézmény vezetőjét, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. Felelős: Szlahó Csaba Határidő: azonnal; az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. HATÁROZATI JAVASLAT II. 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján javasolja a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának, hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch felvételi (működési) körzetét a Fő út Bartók Béla utca Károly utca 30-1-ig Telepi út ig páros oldal Virág utca Sorompó utca által határolt, Üllő felé eső településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók vonatkozásában határozza meg, és ezzel egyidejűleg a 205/2012. (IX.18.) határozatát visszavonja. A felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: Ady Endre utca végig Ady köz végig Akácfa utca végig András utca végig Anna utca végig Ádám utca végig Ágnes utca végig Ágoston utca végig Bartók Béla utca végig Bokor utca végig Diófa utca végig

6 Ecseri út végig Erkel Ferenc utca végig Erzsébet utca végig Éva utca végig Ferenc utca végig Fő út végig Fő utca végig Gizella utca végig Hársfa utca végig Iskola utca végig István utca végig Ibolya utca végig János utca végig Jókai utca végig József utca végig Kakucsi út végig Kálmán utca végig Károly utca 1-30-ig páros és páratlan oldal Kellner dr. utca végig Kereszt utca végig Lanyi út végig Liliom utca végig Magdolna utca végig Magyar utca végig Malom utca végig Margit utca végig Mátyás utca végig Mária utca végig Mihály utca végig Nefelejcs utca végig Nyárfa utca végig Róder Imre utca végig Rózsa utca végig Sorompó utca végig Szép utca végig Sziget köz végig Sziget utca végig Tamás utca végig Tass utca végig Telepi út 1-28-ig páros és páratlan oldal Telepi út ig páros oldal Temető utca végig Tinódi utca végig Tó utca végig Tompa utca végig Tölgyfa utca végig Üllői utca végig Valéria utca végig Vasvári Pál utca végig Vágóhíd utca végig Város utca végig

7 Vásártér utca végig Vigyázó Ferenc utca végig Virág utca végig Wesselényi utca végig Zöldfa utca végig Zsák utca végig 2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa. Felelős: Szlahó Csaba Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. HATÁROZATI JAVASLAT III. 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján javasolja a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának, hogy a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola felvételi (működési) körzetét a Dózsa György út páros oldala, Vasút által határolt, Üllő és Gyál felé eső, továbbá a Vörösmarty utca Lajos utca - Rákóczi utca Telepi út 30-ig Károly utca 1-30-ig és Bartók Béla utca által határolt településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók vonatkozásában határozza meg, és ezzel egyidejűleg a 206/2012. (IX.18.) határozatát visszavonja. A felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: Achim András utca végig Angyal utca végig Apaffy utca végig Arany János utca végig Aulich Lajos utca végig Árpád utca végig Bánya utca végig Barcsai utca végig Báthory utca végig Bercsényi utca végig Bertalan utca végig Berzsenyi utca végig Bethlen Gábor utca végig Bocskai utca végig Budai Nagy Antal utca végig Csalán köz végig Csillag utca végig Deák Ferenc utca végig Dessewffy Arisztid utca végig Dobó Katalin utca végig Dózsa György út páros oldal Eötvös utca végig Erdő utca végig

8 Erzsébet tér Gólyahír köz végig Gr. Leiningen Károly utca végig Gr. Vécsey Károly utca végig Gyár utca végig Hold utca végig Károly utca ig páros és páratlan oldal Kender köz végig Kinizsi utca végig Kis köz végig Kiss Ernő utca végig Kisfaludy utca végig Knézich Károly utca végig Kossuth Lajos utca végig Könyök utca végig Középhalom végig Külső Gyáli út végig Lahner György utca végig Lajos utca végig Lázár Vilmos utca végig Lóránffy utca végig Major utca végig Miklós utca végig Nádas köz végig Nagysándor József utca végig Nándor utca végig Nap utca végig Nőszirom köz végig Patak köz végig Pöltenberg Ernő utca végig Rákóczi utca végig Rudolf köz végig Sándor utca végig Sás köz végig Schweidel József utca végig Sétáló utca végig Szív utca végig Telepi út ig páratlan oldal Telepi út 60-tól páratlan oldal Teréz utca végig Toldy Ferenc utca végig Török Ignác köz végig Tündér utca végig Vaspálya utca végig Vértanúk tere Vértesi Nándor utca végig Vörösmarty utca végig Zrínyi utca végig

9 2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa. Felelős: Szlahó Csaba Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. HATÁROZATI JAVASLAT IV. 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján javasolja a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának, hogy a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola felvételi (működési) körzetét a Dózsa György út páratlan oldala Rákóczi utca Kölcsey utca és Fő út által határolt, Budapest és Gyál felé eső településrészen lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók vonatkozásában határozza meg, és ezzel egyidejűleg a 207/2012. (IX.18.) határozatát visszavonja. A felvételi (működési) körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: Alig utca végig Almáskert út végig Attila utca végig Álmos utca végig Bajcsy-Zsilinszky utca végig Batthyány utca végig Bem utca végig Bessenyői utca végig Besztercei utca végig Botond utca végig Bulcsú utca végig Csaba utca végig Damjanich utca végig Dózsa György út páratlan oldal Előd utca végig Emese utca végig Felsőhalom utca végig Gammel József utca végig Ganz utca végig Gárdonyi utca végig Görgey utca végig György utca végig Halmi utca végig Halmy József tér Harkály köz végig Hertz utca végig Hunyadi utca végig József Attila utca végig Katona József utca végig Károly utca 40-től páros és páratlan oldal

10 Kikindai utca végig Klapka utca végig Kodály Zoltán utca végig Kós Károly utca végig Kölcsey utca végig Küküllői utca végig László utca végig Lehel utca végig Lévai utca végig Liszt Ferenc utca végig Lincoln út végig Lőrinci út végig Mikszáth Kálmán utca végig Móricz Zsigmond utca végig Munkácsy Mihály utca végig Nimród utca végig Pál utca végig Petőfi Sándor utca végig Péter utca végig Présház utca végig Sárosi utca végig Szabadkai utca végig Szemere utca végig Széchenyi utca végig Széchenyi köz Szondi utca végig Tamási Áron utca végig Tarnóczai utca végig Táncsics Mihály utca végig Telepi út 60-tól páros oldal Torockói utca végig Üllői út a város közigazgatási határáig Zilahy utca végig Wass Albert utca végig 2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről a nevelési-oktatási intézmények vezetőit, az NNÖK elnökét, a Vecsési Tankerület igazgatóját és a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa. Felelős: Szlahó Csaba Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. Vecsés, november 20. Melléklet: 18/2013. (05.14.) NNÖK határozat Szlahó Csaba

11

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,,,. _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1890-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú 1/2006. ( 02.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere (a piros színnel kiemelt szövegrészek a jogszabályi változást jelölik) 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Pásztó

Részletesebben

2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás

2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (7) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Csutor

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal 36/2010. (XII. 20). önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 1. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. FEBRUÁR 7. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 7/2014. (II.06.) sz. hat. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Részletesebben

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek......8. oldal 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról....8.oldal

Részletesebben

2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna szerződéséről

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben