Decs Nagyközség képviselő-testületének február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 35/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének február 11-én, 18 órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Humán Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) március 1-jétől hatályos módosítása következtében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentősen átalakul. A jelenleg jegyzői hatáskörben levő aktív korúak ellátása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ezen túlmenően a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ügykörök az alanyi ápolási díj, az időskorúak járadéka, az alanyi és normatív közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100 %-ban központi költségvetésből fizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében. A képviselő testületnek az Szt (4) bekezdés g) pontja alapján rendeletben kell szabályoznia a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt a példálózó felsorolást tartalmaz arra, hogy az önkormányzat milyen formában nyújthatja a települési támogatást (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadások viseléséhez stb.) Az állam által nyújtott lakásfenntartási támogatás, illetve az önkormányzat által nyújtott méltányossági közgyógyellátás március 1-jétől megszűnik. Az önkormányzat a települési támogatás keretében dönthet arról, hogy milyen élethelyzetekben nyújt támogatást. Az Szt. külön nevesíti a rendkívüli települési támogatást, melyet rendkívüli élethelyzetben kell nyújtania az önkormányzatnak. A települési támogatás feltételeinek szabályozása tekintetében a törvény egyetlen korlátot szab, mely szerint a havi rendszerességgel nyújtott ellátás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Jelen rendelet tervezet a települési támogatás keretében lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, eseti szociális segély és temetési segély nyújtását tenné lehetővé az önkormányzatnak, a hatáskört pedig a humán bizottságra ruházná.

2 A természetben nyújtott szociális ellátások közül továbbra is megmarad a köztemetés jogintézménye. Míg korábban e hatáskört a polgármester gyakorolta, az Szt március 1-től a képviselő testülethez telepíti a hatáskört, azonban célszerű a továbbiakban is e hatáskört a polgármesterre átruházni. A Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala november 24-én kiemelt célellenőrzés keretében vizsgálta Decs Nagyközség Önkormányzatánál a szociális alapszolgáltatáshoz, szociális igazgatáshoz, gyermekjóléti alapellátáshoz és gyámügyi igazgatáshoz kapcsolódó feladatok ellátását. A célellenőrzésről készített feljegyzésben a Szociális és Gyámhivatal javasolta a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítását. A feljegyzés szerint az Szt. 58/B. (2) bekezdésére tekintettel a rendeletben szabályozni kell a szociálpolitikai kerekasztal működtetésére vonatkozó szabályokat. Tekintettel arra, hogy a szociális ellátások rendszerének átalakítása mellett, azok finanszírozása is jelentősen megváltozik, jelenleg nehezen kalkulálható, hogy bizonyos szabályozás mellett hány jogosult részére milyen összegben fog megvalósulni az önkormányzat részéről az ellátások kifizetése. Az önkormányzat által szabályozott jogosultsági feltételek alapján a települési támogatás folyósítása az önkormányzatot terheli, melyhez az állam támogatást nyújt ugyan, de előre nem állapítható meg, hogy ez elegendő lesz-e. Amennyiben év közben a képviselő testület úgy látja, hogy jelen szabályozás mellett az állami támogatás éves összege nem lesz elegendő, a rendeletben a jogosultsági feltételek módosítása javasolt. Decs, február 5. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Részletes indokolás: Az 1. -hoz: A szakasz a rendelet hatályát határozza meg. A 2. -hoz: A szakasz a szociális hatáskörök átruházásáról rendelkezik. A 3. -hoz: A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fogalmát határozza meg, valamint utal az Szt. fogalom meghatározására. A 4. -hoz: Az irányadó eljárásrendet szabályozza. Az 5. (1) bekezdéshez: Hajléktalan személyre vonatkozó rendelkezések. Az 5. (2)-(3) bekezdéshez: A rászoruló életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben alkalmazandó eljárás. A 6. -hoz: A kérelmek benyújtásának helye. 2

3 A 7. -hoz: A kérelemhez csatolandó iratok meghatározása, a jövedelem és a vagyon vizsgálatával kapcsolatos eljárás. A 8. -hoz: A jogosultság, illetve a felhasználás ellenőrzése. A 9. -hoz: A támogatások folyósításának ideje, módja. A 10. -hoz: A jogosulatlanul igénybe vette ellátás megtérítésének, a visszafizetés elengedésének, csökkentésének szabályai. A 11. -hoz: Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések. A 12. -hoz: A települési támogatás típusait határozza meg. A 13. -hoz: A lakásfenntartási támogatás nyújtásának szabályai. A 14. -hoz: A lakásfenntartási támogatás megállapításának szabályai. A 15. -hoz: A lakásfenntartási támogatási kérelemhez csatolandó iratok. A 16. -hoz: A lakásfenntartási támogatás időtartama, összege. A 17. -hoz: A gyógyszertámogatás megállapításának szabályai, időtartama, összege. A 18. -hoz: Az eseti szociális segély megállapításának szabályai, összege. A 19. -hoz: A temetési segély megállapításának szabályai, összege. A 20. -hoz: A köztemetés költségeinek elengedésére vonatkozó szabályok. A 21. -hoz: A szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések. A 22. -hoz: A szociálpolitikai kerekasztalra vonatkozó rendelkezések. A 23. -hoz: A szakasz a hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza. Hatályon kívül helyezi a korábbi szociális rendeletet. 3

4 HATÁSVIZSGÁLAT a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez A rendelet megalkotására az Szt. felhatalmazása alapján és a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala javaslata alapján került sor. A rendelet a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete által nyújtandó szociális ellátások megállapítására, kifizetésére, folyósítására és felhasználása ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: jelentős és közvetlen hatása van. Szabályozza a települési támogatás típusokat, amelyeket az Szt. csak keretjelleggel állapít meg és az önkormányzatra bízza, hogy a lakosság szociális helyzete és az önkormányzat teherbíró képessége alapján milyen tartalommal tölti meg. A szabályozás az önkormányzat költségvetését jelentősen befolyásolja. Környezeti és egészségügyi következmények: nincsen Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a kérelmek a Polgármesteri Hivatalban nyújthatók be, melyeket döntésre az ügyintézők készítenek elő. A jogszabály megalkotásának szükségessége: törvényi felhatalmazás alapján kötelező, illetve részben a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának javaslata alapján A jogalkotás elmaradásának következményei: elmaradása törvénysértést eredményez. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltétel biztosítása nem szükséges 4

5 DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (II.18.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében,. 10. (1) bekezdésében, 18. a) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8.a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról a következőket rendeli el. I. Fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a Decs nagyközség közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel, illetve lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (1)- (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. (2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Szt ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira. 2. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a képviselőtestület a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével a Humán Bizottságra (a továbbiakban: bizottság) ruházza át. (2) A köztemetéssel kapcsolatos döntések meghozatalát, valamint e rendelet 5. -ának (2)- (3) bekezdésében meghatározott jogkör gyakorlását a képviselő-testület a nagyközség polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át. 3. E rendelet alkalmazása során a) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: aa) betegség, baleset, kórházi kezelés ab) közeli hozzátartozó, élettárs halála ac) elemi kár bekövetkezése ad) várandós anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése ae) iskoláztatás biztosítása af) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás ag) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások ah) gyermek hátrányos helyzete ai) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező időszak. b) Az e rendeletben előforduló fogalmakra az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 5

6 Eljárási rendelkezések 4. (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá helyszíni szemlére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket) rendelkezéseit az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. 5. (1) A Decs Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személynek rászorultság esetén joga van az e rendeletben meghatározott ellátások igénybevételére, ha a kérelem benyújtásakor Decs nagyközséget jelölte meg tartózkodási helyeként. (2) A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulóknak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. (3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg kérnie kell a kifizetett rendkívüli települési támogatás megtérítését. 6. A szociális ellátások iránti kérelmet a polgármesteri hivatalánál (továbbiakban: hivatal) kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak. 7. (1) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. (2) Ha a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelme egyéni vagy társas vállalkozásból ered, annak összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával, a tárgyévet pedig a könyvelő által kiállított igazolással kell bizonyítani. (3) A jogosultság megállapításakor a jövedelmet az Szt. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell figyelembe venni. (4) A jövedelem igazolható: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással, b) munkanélküli ellátásról a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, vagy határozattal c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátást, a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló bankszámlakivonattal, vagy a Magyar Államkincstár által kiadott igazolással d) vállalkozó esetén a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról kiállított igazolással e) a nyugdíjfolyósító igazgatóság által folyósított ellátás esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által az ellátás összegéről kiállított igazolással. 6

7 (5) A vagyoni helyzetről a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell nyilatkozni. (6) Amennyiben a kérelmező; a) a szükséges iratokat nem csatolja, vagy a kért adatokat nem közli, a Ket ának (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak van helye. b) a kérelmében valótlan adatokat közöl, a Ket. 51. (5) bekezdése alapján eljárási bírsággal sújtható. (7) Ha a bizottság az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja az Szt. 10. (6) bekezdés szerinti eljárásnak van helye. 8. (1) A szociális ellátások biztosítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és lakáskörülményeinek tisztázása céljából a hivatal ügyintézője helyszíni szemlét tarthat, melyről jegyzőkönyvet (környezettanulmány) készít. (2) A települési támogatás felhasználását a kérelmező felhívásra a felhasználási célt igazoló számlával, vagy más hitelt érdemlő irattal igazolni köteles. 9. (1) A rendszeres ellátást utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres ellátást a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell biztosítani a jogosult részére. (2) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása elsősorban bankszámlára utalással, vagy a hatáskört gyakorló döntése esetén házipénztári kifizetéssel történik. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 10. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) Ha a helyi önkormányzat a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését rendeli el, a szociális hatáskört gyakorló szerv a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, ha a kérelmező és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének; a.) az 50 %-át nem haladja meg, elengedheti, b.) az 50 %-át meghaladja, de a 100 %-át nem haladja meg, csökkentheti, c.) a 100 %-át meghaladja, de a 150 %-át nem haladja meg, részletfizetési kedvezményt állapíthat meg, melynek időtartama a 12 (tizenkettő) hónapot nem haladhatja meg. Adatkezelés 11. A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából - a WIN Szoc program alkalmazásával - nyilvántartást vezet az Szt. 18 -ában előírt tartalommal. 7

8 II. Fejezet Települési támogatás 12. (1) Rendszeres települési támogatás: a) a lakásfenntartási támogatás b) a gyógyszertámogatás (2) Rendkívüli települési támogatás: a) az eseti szociális segély b) a temetési segély. Lakásfenntartási támogatás 13. (1)A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A bizottság a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) A lakásfenntartási támogatást természetben, a kérelmező nyilatkozata szerinti közműszolgáltatónak utalva kell nyújtani. A bizottság eltérhet a kérelmező nyilatkozatától, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérelmező érdekét a nyilatkozattól eltérő közműszolgáltatónak történő utalás szolgálja. (3) Ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. (4) A jogosult halála, vagy lakcímváltozása esetén a lakásfenntartási támogatásra megállapított jogosultságot a halál, vagy a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. 14. (1) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a) a településen elismert lakásnagyság mértékét, amely megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott mértékkel, b) a lakásfenntartás elismert havi költségét, amely a (2) bekezdés szerint elismert lakásnagyság és a (3) bekezdés szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata, c) a háztartásban az egy főre jutó jövedelem összegét, d) a kérelmező és a háztartásban élők vagyoni helyzetét, és e) a kérelmező által lakott lakás (nem lakás céljára szolgáló helyiség) tényleges alapterületét, amely a 120 m2-t nem haladhatja meg. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert (figyelembe vehető maximális) lakásnagyság: a.) egy személy esetében legfeljebb 40 m 2, b.) kettő személy esetében legfeljebb 50 m 2, c.) három személy esetében legfeljebb 60 m 2, d.) négy személy esetében legfeljebb 70 m 2, e.) négy személy felett a d.) pontban elismert lakásnagyság minden további személy esetében 5-5 m 2 -rel nő, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 8

9 (3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege Ft. (4) Lakásfenntartási támogatást kell nyújtani annak a személynek, akinek; a) nincs az Szt. szerinti vagyona, b) a háztatásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyszemélyes háztartásnál 250%-át, c) a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 30 %-át meghaladja. (5) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (6) A lakásfenntartási támogatás nem a lakás tulajdonához, hanem használatához kötődik, ezért jogosult lehet a tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő is. A kérelmező a lakáshasználat jogcímét az erre vonatkozó irat (tulajdoni lap, bérleti- albérleti szerződés) bemutatásával köteles igazolni. 15. (1) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez e rendelet 7. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell az előző havi költségeket igazoló számlákat, pénzintézeti igazolásokat vagy a költségeket igazoló egyéb hiteles okiratot. (2) A kérelem elbírálásánál az alábbi lakásfenntartással kapcsolatos, számlákkal igazolt tényleges költségeket kell figyelembe venni: víz- és csatornadíj, gázdíj, tüzelőanyag költség vegyes tüzelés esetén, villamos energia díj, szemétszállítási díj, albérleti díj. 16. (1) A támogatás havi összege a rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. A támogatás mértéke legalább Ft/hó, legfeljebb azonban /hó összeg lehet. (2) A lakásfenntartási támogatást hat hónapra kell megállapítani, az erre irányuló kérelem egy évben egyszer, bármikor benyújtható. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Gyógyszertámogatás 17. (1) Gyógyszertámogatásra jogosult kérelemre az, a) aki a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül kelt jogerős határozattal igazoltan nem részesül alanyi, vagy normatív jogcímen a járási hivatal által megállapítható közgyógyellátásban, b) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200%-át, c) akinek a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkeret összege meghaladja az Ft-ot, és e) akinek családja nem rendelkezik az Szt. ben meghatározott mértékű vagyonnal. 9

10 (2) A gyógyszerkeret számításánál nem lehet altatót, vitaminkészítményeket, nem vényköteles gyógyszert (egyéb készítményeket) gyógyászati segédeszközöket, és étrend kiegészítőket számításba, és figyelembe venni. (3) Ha a gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az ismételt kérelem a havi gyógyszerkeret emelkedésén alapul, akkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos havi gyógyszerkeret emelkedésre vonatkozó nyilatkozatát. (4) A gyógyszertámogatás havi összege Ft. (5) A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani, az erre irányuló kérelem bármikor benyújtható. (6) A rendelet 3. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt. A rendelet 4. melléklete tartalmazza a kötelezően használandó háziorvosi igazolás nyomtatványt. (7) A gyógyszertámogatást a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. Eseti szociális segély 18. (1) Az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, kérelemre vagy hivatalból eseti szociális segélyre jogosult, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 170 %-át. (2) Az eseti szociális segély legkisebb összege alkalmanként 1.000,-Ft. (3) Az eseti szociális segély pénzben, vagy ha a kérelem természete lehetővé teszi, természetben nyújtható. (4) A rendelet 5. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt. Temetési segély 19. (1) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 170%-át, b) nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban, c) az elhunyttal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, d) nem igényelt köztemetést. (2) A temetési segély iránti kérelemhez melyet legkésőbb a temetést követő 30 napon belül kell benyújtani mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat mellett a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, vagy annak a hivatal által hitelesített másolatát, 10

11 valamint ha a haláleset helye nem Decs a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát is. (3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési segély összege ,-Ft, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) A rendelet 6. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt. III. fejezet Köztemetés 20. (1) A polgármester a köztemetést az Szt ában meghatározottak szerint állapítja meg és biztosítja. (2) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 170 %-át. (3) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül is elengedheti, ha a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. (4) A rendelet 7. melléklete tartalmazza a kötelezően alkalmazandó kérelem nyomtatványt. IV. fejezet Szociális alapszolgáltatások 21. Az önkormányzat az Szt ának (1) bekezdésében rögzített szociális alapszolgáltatások közül (a továbbiakban: szociális szolgáltatás): a.) a családsegítést és az utcai szociális munkát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Társulással fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja (a továbbiakban: Családsegítő Központ) bevonásával, b.) az étkeztetést, Szt. 65/F. (1) bekezdésének a.) és c.) pontja szerinti nappali ellátást és a házi segítségnyújtást a Szoceg Nonprofit Kft. bevonásával biztosítja. 11

12 V. fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 22. (1) A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése a Szociálpolitikai Kerekasztal feladata, mely évente legalább egy alkalommal tart ülést. (2) A Kerekasztal tagjai: 1. Humán Bizottság elnöke, 2. Humán Bizottság alelnöke 3. az alpolgármester, 4. a körzeti védőnők képviselője és 5. a hivatal szociális ügyintézője. VI. fejezet Záró rendelkezések 23. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet 20. (2)- (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Hatályát veszti a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012 (II.15.) önkormányzati rendelet. D e c s, február 11. Antal Zsolt polgármester Záradék : A rendelet február 18. napján került kihirdetésre. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 12

13 1. melléklet a./2015.(ii. 18.) önkormányzati rendelethez I. A kérelmező személyes adatai Vagyon-nyilatkozat Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám 13

14 a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap kérelmező aláírása Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja/háztartás tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 14

15 2. melléklet a./2015.(ii. 18.) önkormányzati rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje (év, hó, nap): Lakóhelye: irányítószám... település....utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó Tartózkodási helye: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőhá... emelet, ajtó Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:... fő Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 1. A B C Név Születési helye, ideje Anyja neve (születési név) (év, hó, nap)

16 2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 3. Lakásviszonyok Kérelmező 3.1. A támogatással érintett lakás nagysága:... m2. A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: Nyilatkozatok 4.1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):... A közműszolgáltató megnevezése A fogyasztási hely azonosító:. Fogyasztó azonosító: 4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 16

17 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Decs,.év.. hó...nap kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 17

18 3. melléklet a./2015.(ii.18.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): Lakóhelye: Tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan. 2. A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok Kérem a gyógyszertámogatás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas gyógyszerköltségemre tekintettel. 3. A család tagjaira és jövedelmükre vonatkozó adatok 3.1. A kérelmező családi állapota: egyedül élő, nem egyedül élő A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:... fő A B C D E F Közeli Születési Társadalomhozzátartozó Anyja neve Családi helye, ideje biztosítási Megjegyzés kapcsolat neve (év, hó, nap) Azonosító megnevezése (születési Jele neve)

19 3.3. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: A B C 1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből közfoglalkoztatásból származó: 3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem 4. Nyilatkozatok 4.1. Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), a közölt adatok a valóságnak megfelelnek Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 8 napon belül értesítem a Polgármesteri Hivatalt Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kelt: Decs,...év...hó...nap kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása 19

20 4. melléklet a./2015.(ii. 18.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi igazolás gyógyszertámogatáshoz I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. a) A kérelmező által rendszeresen, krónikus betegségére tekintettel altató, étrend kiegészítő, nem vényköteles gyógyszer / egyéb készítmények/ gyógyászati segédeszközök, és vitaminkészítmény kivételével szedett havi gyógyszerköltség összege:.ft/hó b) ismételt kérelem esetén töltendő : a kérelmező havi gyógyszerköltsége az orvosi dokumentáció alapján 201. év.. hó. napjától..ft-ról..ft-ra emelkedett. III. Háziorvosra vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata A háziorvos neve:... Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma:... Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett havi gyógyszerköltség kizárólag a gyógyszertámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra, és nem tartalmazza az esetlegesen szedhető altató, étrend kiegészítő, nem vényköteles gyógyszer / egyéb készítmények/ gyógyászati segédeszközök, és vitaminkészítmény költségét. Decs,...év.. hó...nap P. H.... háziorvos aláírása Hozzájárulok a fenti háziorvosi igazolásban szereplő adataim gyógyszertámogatás iránti kérelmemre indult eljárás során történő felhasználásához, az adataim eljárás lefolytatatása során történő kezeléséhez. Decs,.év.. hó...nap... kérelmező aláírása 20

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Ózd, 2015. február 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a szociális ellátások helyi szabályairól.

a szociális ellátások helyi szabályairól. Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Táp községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja 1..

I. fejezet. A rendelet célja 1.. Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hunyadfalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet

Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015.(II.26.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól tervezet Patak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT Érkezett:. Ügyintéző:.. KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben