Történelmi tudat kulturális emlékezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelmi tudat kulturális emlékezet"

Átírás

1 Történelmi tudat kulturális emlékezet Zenta, november 2 4. Vajdasági Magyar M#vel$dési Intézet, Zenta MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest Tudományos tanácskozásunkat a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében és a zentai csata 310. évfordulója alkalmából rendezzük meg. A konferencia a történelmi tudat és a kulturális emlékezet jelenségeit, összefüggéseit járja körül. Mi az emlékezés? Mit rögzít az egyes ember és az egyes generációk emlékezete? Hányféle múlt létezik? Hogyan kapcsolódnak a történelmek az etnikai, nemzeti, kulturális keretekhez? Hogyan kapcsolódnak össze az identitások sokszín(ségével? Milyen él* és átélhet* mintái, keretei, üzenetei vannak a múltnak a jelen és a jöv* számára? Hogyan válik egy-egy esemény maradandóvá a kulturális gyakorlatban és az identitásképz*désben. Különösen fontosnak t(nnek ezek a kérdések itt a Kárpát-medencében és ezen belül a Délvidéken. Az el*adások az összetett kérdéskör általános megközelítéseivel éppúgy foglalkoznak, mint az egyedi esetek, példák nyomán feltárulkozó sajátosságok elemzéseivel. A történeti tudat és a kulturális emlékezet eredend*en interdiszciplináris megközelítést igényl* témaköreit közösen dolgozzák fel történészek, néprajzkutatók, szociológusok, kulturális antropológusok és m(vészettörténészek. Ennek a közös gondolkodásnak a célja, hogy mélyebben megérthessük és továbbgondolhassuk kapcsolatunkat a velünk él* és továbbörökítend* múlttal, múltjainkkal november 2., péntek Részletes program Vendégeink fogadása és akkreditálása a Vajdasági Magyar M(vel*dési Intézetben (Zenta, Posta utca 18.) Akkreditálás a Városháza oszlopcsarnokában (Zenta, F* tér 1.) Köszönt*k és bevezet* el*adások a zentai Városháza dísztermében Hajnal Jen$nek, a Vajdasági Magyar M(vel*dési Intézet igazgatójának, Juhász Attila zentai polgármesternek, Zenta Község elnökének, Józsa Lászlónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének, Szarka László történésznek, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete igazgatójának és Papp Richárd kulturális antropológusnak a köszönt*je A tanácskozást megnyitja Hámori József, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, egyetemi tanár, kutatóprofesszor A Kárpát-medencei magyar közösségek regionális identitása cím( el*adásával Voigt Vilmos néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémiai doktor (ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest): Van-e kulturális emlékezete a népnek? Ózer Ágnes történész, múzeumi tanácsos (Újvidéki Városi Múzeum): A vajdasági magyarság szellemi örökségének tudatformáló szerepe Állófogadás a Városháza Andruskó Károly Termében Szekcióülések a Thurzó Lajos Közm(vel*dési Központ székházában (Zenta, Posta utca 18.) 1

2 Történeti szekció 1. rész Régió: emlék és keret Szekcióvezet*: Szarka László Göncz László történész, igazgató (Magyar Nemzetiségi M(vel*dési Intézet, Lendva): A magyarságtudat alakulása a Muravidéken Ablonczy Balázs történész (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A kiköt' alkonya Fiume és a fiumei magyarok a két világháború között Bárdi Nándor történész (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): Erdély mint közigazgatási probléma Nemzetépít' konstrukciók esete a társadalomtörténettel Vékás János tudományos munkatárs (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): Vajdaság mint modell és emlék Jugoszlávia nélkül? Pejin Attila történész, muzeológus (Városi Múzeum, Zenta): Lokális és/vagy nemzeti? Történelmi tudathasadásaink és emlékezetkieséseink Mák Ferenc helytörténész (Óbecse Budapest): Gazdátlan történelem Vita Néprajzi szekció 1. rész Nemzettudat és történelmi emlékezet Szekcióvezet*: Hoppál Mihály Kósa László néprajzkutató, tanszékvezet* professzor, akadémikus (ELTE BTK M(vel*déstörténeti Tanszék, Budapest): Felekezeti és nemzeti azonosságtudat kapcsolódása A magyar protestáns példa Bali János néprajzkutató, egyetemi tanársegéd (ELTE BTK Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest): Nemzettudat versus etnikai tudat a maradéki magyarok körében Csorba Béla néprajzkutató (Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszék, Újvidék): Az 1944/1945-ös magyarirtás emlékezetének mitikus elemei Mohay Tamás néprajzkutató, tanszékvezet*, f*állású egyetemi docens, kandidátus (ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest): Zenta és Máriapócs: adalékok a képkultusz és a történeti emlékezet kapcsolatához Hajnal Virág kulturális antropológus (Zenta Budapest): Egy bácskai nagyapa meséi Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár (BabeH-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár): A moldvai csángó magyarok történeti tudatáról Vita 2

3 Kulturális antropológiai szociológiai szekció 1. rész Etnikai identitás és kulturális emlékezet Szekcióvezet*: Voigt Vilmos Gábrity Molnár Irén szociológus-politológus, egyetemi tanár, elnök (Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka): A délvidéki identitástudat nyomában a évi kutatáseredmények alapján Badis Róbert szociológus (Identitás Kisebbségkutató M(hely, Zenta): A vajdasági magyarság identitásstratégiái Bindorffer Györgyi kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): Az oral history szerepe a történelmi tudat és a nemzetiségi emlékezet antropológiai kutatásában a magyarországi sváboknál Peti Lehel néprajzkutató, tanársegéd (SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged): A kulturális emlékezet egyházi monopolizálása egy moldvai csángó településen Kotics József kulturális antropológus, egyetemi docens, tanszékvezet* (Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, Miskolc): Családtörténet és kulturális emlékezet Gulág-narratívák Papp Árpád néprajzkutató, kulturális antropológus (Városi Múzeum, Szabadka): A kocsmák városa a város kocsmája Életmód- és értékrendváltozás a polgárosodó Szabadkán Vita M#vészet- és m#vel$déstörténeti szekció és a kulturális emlékezet tükrében Szekcióvezet*: Káich Katalin Káich Katalin m(vel*déstörténész, dékán, egyetemi rendes tanár (Magyar Tannyelv( Tanítóképz* Kar, Szabadka): A Savoyai család és Saint-Simon herceg Jakab Albert Zsolt néprajzkutató (Kolozsvár): emlékezetének szervezése Kolozsváron Németh Ferenc m(vel*déstörténész, igazgató (Forum Könyvkiadó, Újvidék): Pleitz Ferenc Pál (Franz Paul Pleitz) a kulturális emlékezet tükrében Keményfi Róbert néprajzkutató, egyetemi docens (Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszék, Debrecen): Így védte Dobó Eger várát? Történeti tudat kontra képi parafrázis Raffai Judit néprajzkutató (Városi Múzeum, Szabadka): Rózsa Sándor Ferenc Ferdinánddal Zentánál a törököket Történelmi emlékezet a vajdasági népmesékben Raffay Endre m(vészettörténész (Zenta Budapest): A kulturális emlékezet rekonstrukciói 3

4 17.30 Vita Vacsora a Papuli étteremben november 3., szombat Reggeli a Bolyai Kollégium éttermében A zentai Városi Múzeum állandó tárlatának megtekintése A szekcióülések folytatása Történeti szekció 2. rész A nemzeti tér történeti reprezentációi Szekcióvezet*: Pejin Attila Hornyák Árpád történész, egyetemi tanársegéd (Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék, Pécs): A magyar jugoszláv kapcsolatok a két világháború között Tóth Ágnes történész, igazgatóhelyettes (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): Az evangélikus egyház és a bácskai németek a visszacsatolás után A. Sajti Enik$ történész, egyetemi tanár, akadémiai doktor (SZTE BTK Történeti Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, Szeged): és gy'ztes fölény: a magyar jugoszláv kapcsolatok formálódása ( ) Vita Kávészünet Ilyés Zoltán geográfus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A hungarustudat történeti komponensei a mecenzéfi németeknél Eiler Ferenc történész (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A történeti Magyarország németségének kisebbségpolitikai stratégiái 1918 után Szarka László történész, igazgató (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): Vármegye, kerület, kanton A felvidéki identitásörökség Szlovákiában Vita Néprajzi szekció 2. rész Népi kultúra nemzeti emlékezet Szekcióvezet*: Bartha Elek Hoppál Mihály néprajzkutató, igazgató (MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest): Hiedelemrendszer és történelmi tudat Beszédes Valéria néprajzkutató (Községközi M(emlékvédelmi Intézet, Szabadka): A k'kecskét'l a tapsikolt földekig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató (Városi Múzeum, Zenta): Egy fels'hegyi adatközl' azonosságtudata Vita Kávészünet 4

5 11.30 Silling István néprajzkutató, egyetemi tanár (Magyar Tannyelv( Tanítóképz* Kar, Szabadka): A nyugat-bácskai szakrális kisemlékek identitásjellege Sz$ke Anna néprajzkutató (Kishegyes): A nemzeti identitás szakrális térbe helyezése Sz#gyi Ferenc néprajzkutató (Történelmi Levéltár, Zenta): Az Aracsi Pusztatemplom mint a magyar nemzeti identitás jelképe Vita Kulturális antropológiai szociológiai szekció 2. rész Kultúra és emlékezet Szekcióvezet*: Kotics József A. Gergely András kulturális antropológus, tudományos f*munkatárs, az Etnoregionális Kutatóközpont vezet*je (MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest): Politikai antropológiai megközelítések a kulturális emlékezet kutatásában Bakó Boglárka kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A cigányok ideje Egy romániai cigány közösség és a kommunizmus Biczó Gábor kulturális antropológus, egyetemi docens (Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, Miskolc): A hagyomány rehabilitációja mint a lokális identitás kulcsa a Kárpát-medencei szórványközösségekben Vita Kávészünet Feischmidt Margit kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): Az emlékezetpolitika lehet'ségei és korlátai Az aradi nemzeti emlékhely mint a megbékélés szimbóluma Papp Richárd kulturális antropológus (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest): A rituális emlékezet kulturális antropológiai példák tükrében Vita Ebéd a Bolyai Kollégium éttermében Plenáris ülés A szekciók munkájának értékel* ismertetése, hozzászólások A konferencia berekesztése Filmvetítések Vacsora a Bolyai Kollégium éttermében Filmvetítések november 4., vasárnap Nyugat-bácskai kirándulás Reggeli a Bolyai Kollégium éttermében 5

6 07.30 A kollégium el*l autóbusz indul Zomborba Zombor (az egykori vármegyeháza és a karmeliták templomának megtekintése) A bácsi vár meglátogatása Rövid látogatás a bokani ortodox barokk kolostorban Pihen* a doroszlói Szent Kútnál Ebéd Bácskertesen, majd rövid séta a faluban (tájház, Szent Anna-templom) Visszaindulás Zentára Mikrobuszok indulnak a szegedi vasútállomásra. Rendezvényünk támogatói: a Magyar Nemzeti Tanács, a Szül$föld Alap, Zenta Község Önkormányzata Tudnivalók 1. Személygépkocsival érkez* vendégeinket a Vajdasági Magyar M(vel*dési Intézetben (Zenta, Posta utca 18., telefon: , telefax: ) csütörtökön, november 1-jén 17 és 20 óra között, ill. másnap, pénteken, november 2-án reggel 8-tól 10 óráig várjuk. A csütörtökön érkez*k elszállásolása után, 20 óra körül vacsora, majd baráti társalgás következik. 2. A budapesti Nyugati pályaudvarról Szegedre a Tiszavirág IC pénteken, november 2-án reggel 6.50-kor indul, és a szegedi vasútállomásra 9.14-kor érkezik, ahonnan 9.20-kor igény szerint mikrobusszal szállítjuk vendégeinket Zentára. 3. Az elszállásolás a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium kollégiumának (Posta utca 18.) 2-3, ill. intézetünk és az önkormányzat néhány 1 ágyas vendégszobájában történik. 4. Vasárnap, november 4-én vendégeinket 7.30 és 16 óra között nyugat-bácskai kirándulásra szeretnénk invitálni. Útirány: Zombor, az egykori vármegyeközpont, a bácsi vár, a bokani pravoszláv kolostor, a doroszlói Szent Kút és Bácskertes. Útközben ebéd. 5. A csoport 16 órára érkezik Zentára, ahonnan a vonattal utazókat mikrobusz szállítja a szegedi vasútállomásra. A Kárász IC Szegedr*l kor indul és órára érkezik Budapestre (a kés*bbi járatok 19.42, illetve órakor indulnak). 6. A november 5-én, hétf*n reggel utazó vendégeink mikrobusza 6.30 órakor indul a kollégium el*l a Szegedr*l 8.42-kor Budapestre induló Kodály IC járatára. A vonat órakor érkezik a Nyugati pályaudvarra. 5. Az el*adók szállás-, étkezési és kirándulási költsége ingyenes. Az útiköltséget megtérítjük. 6. A határátlépéshez útlevél kötelez*. 6

Kiss Lajos Néprajzi Társaság. Szerbia Vajdaság Kishegyes. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében. I. Konferencia MEGHÍVÓ

Kiss Lajos Néprajzi Társaság. Szerbia Vajdaság Kishegyes. Kulturális értékeink a Kárpát-medencében. I. Konferencia MEGHÍVÓ Kiss Lajos Néprajzi Társaság Szerbia Vajdaság Kishegyes Kulturális értékeink a Kárpát-medencében I. Konferencia MEGHÍVÓ AZ IDENTITÁS MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI A 21. SZÁZAD KEZDETÉN Kishegyes, 2014. február

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

Változás.Válság.Váltás.Hu

Változás.Válság.Váltás.Hu MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Változás.Válság.Váltás.Hu Plenáris előadások című éves konferenciájára és közgyűlésére. 2009. november 13-14. (péntek-szombat) Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében

allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében A Laczkó Dezső Múzeum fenntartója: Támogatók: V allási kultúra és életmód a Kárpát-medencében X. tudományos konferencia Médiatámogatók: Veszprém TV, NAPLÓ, Vehir.hu, Méz Rádió, Veszprémi 7 Nap Címkép:

Részletesebben

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5.

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5. Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Veszprém, 2014. március 31. április 5. Az Erdélyi napok fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter,

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo SIKERES A BEIRATKOZÁSI PROGRAM 4897 elsős, 182 helyszínen GLORIA VICTIS Történelem, irodalom, ünnepség RÁKÓCZI SZÖVETSÉG, 2013

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! E havi hírlevelünkben tekintélyes

Részletesebben

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az Események, hírek Krónika 2011. Július 3. A zsidó lakosság deportálására emlékeztek Szombathelyen. Az imaházban Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte a kegyeleti esemény résztvevőit,

Részletesebben

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok:

A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: A Civil Alap 2014 pályázati program keretében Magyarország központi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő pályázatok: 1 POLGÁR ERNŐ A "Gettó a Délvidéken" könyv megírása, adatgyűjtés

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben

Meghívó. tisztelettel meghívja Önt. címmel 2009. május 8-án, a GIZELLA NAPOK keretében tartandó magyarságtudományi konferenciára.

Meghívó. tisztelettel meghívja Önt. címmel 2009. május 8-án, a GIZELLA NAPOK keretében tartandó magyarságtudományi konferenciára. Meghívó Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara, valamint a Veszprém Megyei Levéltár tisztelettel meghívja Önt A kultúra, a tudomány

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2007. KÖNYV Monográfia: 4 magyar nyelvű: 1 Mandel Kinga: A román felsőoktatás-politika változásai 1990 2003 között. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2007. 248 p. idegen nyelvű rangos

Részletesebben

Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában

Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában Tanulás, tudás, műveltség Könyvtárosok a jövő szolgálatában Ebis ad utat et arciunt Tartalomjegyzék MKE elnöki köszöntő Fenntartói köszöntők Könyvtárigazgatói köszöntők Hasznos tudnivalók Áttekintő program

Részletesebben

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot

Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot Beszámoló A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című, 2011. november 16-17-én Egerben, az Eszterházy

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Köszönjük, hogy megtiszteltek

Részletesebben

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető

b) tanszékvezetői pályázat véleményezése c) főiskolai docensi pályázatok véleményezése Előterjesztő: Tóth Károly hivatalvezető A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 1. szám TARTALOM A kari tanács ülései 1 Határozatok 2 Személyi hírek 5 Bizottságok 6 Központi hírek

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

III. Történettudományi Találkozó elıadásaira

III. Történettudományi Találkozó elıadásaira MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerıseit a Vásárhelyi Történelmi Kör szervezésében, Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával megrendezésre kerülı

Részletesebben

NAPLÓ 2011. Január 16.

NAPLÓ 2011. Január 16. NAPLÓ 2011. Január 6. Halzl József az OTP Bank Központjában találkozott Nagy Zoltán Péter marketing igazgatóval. Köszönetet mondott a Banknak a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért

Részletesebben

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe

A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe A mûvelôdés hete a tanulás ünnepe MAGYARORSZÁGON PROGRAMFÜZET AZ ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEKRÔL 2003. szeptember 26 október 3 A R E N D E Z V É N Y T Á M O G A T Ó I Tartalom Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi

Részletesebben

Rákóczi Szövetség. Diákutaztatás 2013

Rákóczi Szövetség. Diákutaztatás 2013 Rákóczi Szövetség Diákutaztatás 2013 Tartalomjegyzék A 2013. évi diákutaztatási programok bemutatása... 3 Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó középiskolai diákutaztatási programok részletezése...

Részletesebben