MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék"

Átírás

1 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Guardian Extra Termék felhasználási területe Gyomirtó szer Vegyszer neve Nem alkalmazható Szinonimák Nem alkalmazható Vállalat MONSANTO Europe S.A., Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040, Antwerp, Belgium Telefon: +32 (0) , Fax: +32 (0) Monsanto Kereskedelmi Kft. 1037Budapest, Montevideo utca 8. Telefon: , Fax: Telefonszám vészhelyzet esetén: Telefon: Belgium +32 (0) AZ ALKOTÓRÉSZEK ÖSSZETEVŐI/INFORMÁCIÓI Hatóanyag 2-klór-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil) acetamid; {Acetoklór} 6-klór-N-etil-N'-(l-metiletil)-1,3,5-triazin-2,4-diamin;{Atrazin} Összetevők Alkotórészek CAS szám EINECS/ ELINCS szám % tömegben (megközelítő) Összetevők EU szimbólumai és R megjelölése Acetoklór Xn, N; R20, 37/38, 43, 50/53; {b} Atrazin Xn, N; R43, 48/22, 50/53; {b} Safener Xi, N; R43, 48/22, 51; {c} Egyéb összetevők 16.5 Víz VESZÉLY AZONOSÍTÁS EU címke (gyártó ön-minősítés) Az EU Veszélyes készítményekre vonatkozó, 1999/45/EC számú direktíva által előírt termékminősítés. Xn Egészségre káros, N Környezetre veszélyes R43 Bőrrel érintkezve a bőr érzékenyítését okozhatja. R48/22 Egészségre káros: Lenyelve a hosszantartó expozíció súlyos egészségkárosodást okozhat. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Nemzeti minősítés Magyarország Xn - ártalmas N - környezeti veszély R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

2 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 2 / 11 R 40 R 43 R 48/22 R 50/53 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilzáló hatású lehet). Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Lehetséges egészségügyi hatások Expozíció valószínű formái Érintkezés bőrrel, szembe kerülés, belélegzés Szembe kerülés, rövid idejű Az ajánlott felhasználásra vonatkozó utasítások betartása esetén várhatóan nem okoz jelentős káros behatást. Érintkezés bőrrel, rövid idejű Allergiás bőrreakciót idézhet elő. Lenyelés, egyszeri Lenyelése káros az egészségre a hosszantartó expozíció miatt. Ismételt expozíció Hosszantartó orális expozíciója komoly egészségkárosodást okozhat. Lehetséges környezeti hatások Vízi élőlényekre igen káros hatású. A termék hosszú távú káros hatást fejthet ki a vízi élővilágban. Lásd 11. fejezetet a toxikológiai, és 12. fejezetet a környezeti információkért. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELŐÍRÁSOK Szembe kerülés Bő vízzel azonnal ki kell mosni. Ha könnyen megoldható, a kontaktlencséket el kell távolítani. Érintkezés bőrrel Az érintett bőrfelületet bő vízzel azonnal meg kell mosni. Lehetőség szerint szappannal kell öblögetni. A bőrrepedésekre, köröm alatti területre, fejbőrre, stb. különösen figyelni kell. Vegye le a szennyezett ruhadarabot, karórát, ékszert. Ha belefolyott a csizmába, a csizmát azonnal le kell venni. A ruhákat és lábbelit mossa ki az ismételt használat előtt. Ha fennmaradó tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni. Belélegzés A személyt friss levegőre kell vinni. Lenyelés Azonnal itasson aktív szenes oldatot a sérült személlyel. Eszméletlen embernek soha ne adjon semmit szájon keresztül. NE hánytassa a személyt. Azonnal kérjen tanácsot mérgezési klinikától vagy orvostól. 5. TŰZOLTÁSI ELŐÍRÁSOK Gyulladási hőmérséklet Nem gyúlékony. Oltóanyag Javasolt oltóanyag: Víz, hab, poroltó, szén-dioxid (CO2) Rendkívüli tűz és robbanásveszély A környezetszennyezés elkerülése érdekében csökkentse minimálisra a víz használatát. Környezeti óvintézkedések: lásd 6. fejezet. Égéskor keletkező veszélyes égéstermékek

3 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 3 / 11 Szén-monoxid (CO), nitrogén oxidok (NOx), hidrogén klorid (HCl), hidrogén cianid (HCN) Tűzoltó berendezés Zárt rendszerű légzőkészülék. A készüléket használat után alaposan fertőtleníteni kell. 6. ÓVINTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN Személyi előírások Alkalmazza a 8. fejezetben javasolt személyi védőfelszereléseket. Az érintett területtől tartsa távol az összes olyan személyt, akiknek nem feltétlenül szükséges ott tartózkodniuk. Figyelmeztessen mindenkit a mérgezés veszélyről. Ügyelni kell, hogy a kifolyt anyagot ne hordják szét. Környezeti óvintézkedések Csökkentse minimálisra a szétterjedést. A kifolyt anyagot homokzsákok segítségével fel kell fogni. Akadályozza meg, hogy az anyag lefolyóba, csatornába, árokba vagy más vízelvezetőbe kerüljön. Értesítse a hatóságokat. Feltisztítási módszerek A kifolyt anyagot homokzsákok segítségével fel kell fogni. Itassa fel föld, homok vagy más abszorbens anyag segítségével. Az erősen szennyezett talajt ásással távolítsa el. Az elszállításhoz helyezze az anyagot tárolóedénybe. A szivárgó tárolókat szivárgásmentes tárolódobba kell helyezni a szállításkor. Tárolóedények típusait lásd a 7. pontban. A kiömlési helyszínt víz és tisztítószer segítségével meg kell tisztítani. A környezetszennyezés elkerülése érdekében csökkentse minimálisra a víz használatát. Kiömlött anyag feltisztításával kapcsolatban lásd még a 13. fejezetet. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A megfelelő rendtartásra és személyes higiéniára vonatkozó ipari gyakorlatokat mindig be kell tartani. Kezelés A terméket kizárólag kiképzett személyzet kezelheti. Az expozíció elkerülendő a használat előtt ellenőrizze a különleges előírásokat. Az elsősegélynyújtás feltételeit biztosítani kell. A bőrrel történő érintkezést el kell kerülni. Használat közben tilos az étkezés, ivás vagy dohányzás. A szennyezett ruhadarabokat ki kell mosni a használat előtt. Használat után alaposan tisztítsa meg a berendezéseket. A berendezés öblítővízének ürítésekor ne szennyezze be a lefolyókat, csatornát, árkokat vagy más vízelvezetőt. Az öblítővíz eltávolítása lásd 13. fejezetet. A kiürített tárolóedényekben gőzök és termékmaradványok maradnak vissza. A címkén feltüntetett összes biztonsági előírást be kell tartani a tárolóedény tisztításáig, újrahasznosításáig vagy megsemmisítéséig. Tárolás Minimális tárolási hőmérséklet: -20 C Maximális tárolási hőmérséklet: 40 C Tárolásra alkalmatlan anyagok: rozsdamentes acél Tárolásra alkalmatlan anyagok: lágyacél Gyermekek elől gondosan el kell zárni. Ételektől, italoktól és állati tápszerektől távol tartandó. Csak az eredeti tárolóedényben szabad tárolni. Megfelelő elzárást kell biztosítani a környezetszennyezés elkerülése céljából. Részleges kristályosodás alakulhat ki a minimális tárolási hőmérsékleti érték alatti tartós tárolás során.

4 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 4 / 11 Ha a termék megfagyott, helyezze meleg helységbe, és gyakran rázza fel, hogy az eredeti állapotát visszanyerje. Minimális tárolhatóság: 2 év. 8. EXPOZÍCIÓS HATÁTÉRTÉKEK ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM Levegő általi expozíció határértékei Alkotórészek Expozíciós értékek Acetoklór Nincs meghatározva specifikus foglalkozási expozíciós határérték. Atrazin TLV (ACGIH): 5 mg/m3 (TWA) Safener Nincs meghatározva specifikus foglalkozási expozíciós határérték. Egyéb összetevők Nincs meghatározva specifikus foglalkozási expozíciós határérték. Víz Nincs meghatározva specifikus foglalkozási expozíciós határérték. Műszaki ellenőrzés Helyi elszívó berendezés telepítése szükséges a káros anyag expozíciós szint alatt tartásához. Szem védelme Az ajánlott módon történő alkalmazás esetén nincs különleges követelmény. Bőr védelme Viseljen vegyipari védőkesztyűt. Viseljen vegyipari védőruházatot / lábbelit. Belélegzési védelem Amennyiben a levegő koncentrációja meghaladja a határértéket: Viseljen megfelelő gázmaszkot. Amennyiben javasolt, az adott alkalmazáshoz megfelelő típusú védőeszköz kiválasztása érdekében forduljon tanácsért az egyéni védőeszköz gyártójához. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK Az alábbi fizikai adatok az anyagvizsgálton alapuló tipikus értékek, amik azonban eltérhetnek az egyes különböző mintavételeknél. A tipikus értékek nem tekinthetők egy adott tétel garantált elemzésének, vagy a termék specifikációjának. Szín/színtartomány: Fehér bézs Halmazállapot: Szuszpenzió Szaga: Enyhe, festék-szerű Gyulladáspont: Nem gyúlékony. Relatív sűrűség: 20 C / 4 C ph: ~ 10 g/l Oldhatóság: Víz: Teljesen elegyíthető. Eloszlási tényező (log Pow): 20 C (acetoklór) Eloszlási tényező (log Pow): 23 C (atrazin) Eloszlási tényező (log Pow): 23 C (safener) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás Normál kezelési és tárolási körülmények között stabil. Veszélyes bomlás Hőbomlás: Hevítésekor mérgező gázokat szabadíthat fel. Veszélyes égési termékek keletkezése: lásd 5. fejezet. Veszélyes polimerizáció

5 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 5 / 11 Nem lép fel. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ A jelen fejezet toxikológusok és más egészségügyi szakemberek használatára készült. A termék és a hatóanyag adatainak összesítése az alábbiakban található. Akut orális toxicitás Patkány, hím, LD50: 2,093 mg/kg testsúly Akut dermális toxicitás Patkány, LD50:> 5,000 mg/kg testsúly Bőr irritáció Nyúl, 6 egyed, OECD 404 teszt: Vörösség, átlagos EU érték: 1.05 Hólyagosodás, átlagos EU érték: 0.17 Gyógyulási napok: 10 Szem irritáció Nyúl, 6 egyed, OECD 405 teszt: Kötőhártya vörösödés, átlagos EU érték: 1.00 Kötőhártya gyulladás, átlagos EU érték: 0.61 Szaruhártya homályosság, átlagos EU érték: 0,00 Írisz zavarok, átlagos EU érték: 0,00 Gyógyulási napok: 3 Bőr irritáció Tengeri malac, maximizációs teszt: Pozitív előfordulás: 100 % Acetoklór Mutagenicitás In vitro és in vivo mutagenicitási teszt (ek): Nem mutagén a súlyalapú elemzés alapján. Ismételt dózisos toxicitás Patkány, orális, 91 nap: NOEL toxicitás: 53,2 mg/kg testsúly/nap Egyéb hatások: testsúly csökkenés Nyúl, dermális, 21 nap: NOEL toxicitás: 400 mg/kg testsúly/nap Rákkeltő / karcinogén hatás Patkány, orális, 24 hónap: NOEL tumor: 200 mg/kg táplálékbevitel Tumorok: orr (adenóma) Tumorok kizárólag az MTD vagy az alatti szinten. A kialakult tumorok nem vonatkoznak az emberi szervezetre a mechanisztikus adatok alapján. Egér, orális, 23 hónap: NOEL tumor:<500 mg/kg táplálékbevitel Tumorok: máj (karcinóma), tüdő (adenóma) (karcinóma), anyaméh (szarkóma) Tumorok kizárólag az MTD vagy az alatti szinten. A kialakult tumorok nem vonatkoznak az emberi szervezetre a mechanisztikus adatok alapján. Szaporodás / termékenységi toxicitás Patkány, orális, 2 generáció: NOEL toxicitás: 500 mg/kg táplálékbevitel NOEL szaporodás: 500 mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek a szülőknél: vese, lép Egyéb hatások a szülőknél: testsúly csökkenés Egyéb hatások a kölyköknél: testsúly csökkenés, alom túlélési arány csökkenése Hatások a kölyköknél kizárólag a szülői toxicitás eseteiben jelentkeztek. Fejlődési toxicitás/ magzatkárosító hatás Patkány, orális, 6-18 nap a terhességi szakaszban: NOEL toxicitás: 200 mg/kg testsúly NOAEL fejlődés:> 400 mg/kg testsúly

6 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 6 / 11 Egyéb hatások az anyaállatnál: testsúlygyarapodás csökkenése Nyúl, orális, 7-19 nap a terhességi szakaszban: NOEL toxicitás: 50 mg/kg testsúly/nap NOEL fejlődés:> 190 mg/kg testsúly/nap Cél szervek/rendszerek az anyaállatnál: nincsenek Egyéb hatások az anyaállatnál: testsúlygyarapodás csökkenése A kölyköknél ellentétes kezeléssel kapcsolatos hatások nem jelentkeztek. TAPASZTALATOK EMBERI EXPOZÍCIÓVAL Szembe kerülés, rövid idejű, foglalkozásköri: Bőrre kifejtett hatások: érzékenyítés az érzékeny személyeknél Atrazin Mutagenicitás Ames teszt(ek): Metabolikus aktiváció nélkül nem mutagén. In vivo kromoszóma aberrációs teszt(ek): Nem mutagén. In vitro DNA javítási teszt(ek): Nem mutagén. Domináns elhalálozási teszt(ek): Nem mutagén. Ismételt dózisos toxicitás Patkány, orális, 90 nap: NOEL toxicitás: 3.3 mg/kg testsúly/nap Cél szervek/rendszerek: nincsenek Egyéb hatások: testsúlygyarapodás csökkenése Nyúl, dermális, 25 nap: NOEL toxicitás: 10 mg/kg testsúly/nap Cél szervek/rendszerek: lép Egyéb hatások: táplálékfogyasztás csökkenése, testsúly csökkenése, szerv súlyának változása, hematológiai hatások, szövettani hatások, vér biokémiai hatások Krónikus hatások / karcinogén hatás Patkány, orális, 24 hónap: NOEL tumor: 0.45 mg/kg testsúly/nap NOAEL toxicitás: 3.5 mg/kg testsúly/nap Tumorok: emlőmirigy (adenokarcinóma) Cél szervek/rendszerek: szem, vese, máj, emlőmirigy, prosztata, vázizomzat Egyéb hatások: táplálékfogyasztás csökkenése, testsúly csökkenés, szerv súlyának változása, hematológiai hatások, szövettani hatások, vér biokémiai hatások Tumorok kizárólag az MTD vagy az alatti szinten. A kialakult tumorok nem vonatkoznak az emberi szervezetre a mechanisztikus adatok alapján. Egér, orális, 91 hét: NOEL tumor: ~400 mg/kg testsúly/nap NOAEL toxicitás: 43 mg/kg testsúly/nap Cél szervek/rendszerek: szív Egyéb hatások: táplálékfogyasztás csökkenése, testsúly csökkenés, szerv súlyának változása, szövettani hatások A kialakult tumorok nem vonatkoznak a kezelésre. Szaporodás / termékenységi toxicitás Patkány, orális, 2 generáció: NOAEL toxicitás: 50 mg/kg táplálékbevitel NOAEL szaporodás: 500 mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek a szülőknél: nincsenek Egyéb hatások a szülőknél: testsúlygyarapodás csökkenése Cél szervek/rendszerek a kölyköknél: nincsenek Egyéb hatások a kölyköknél: nincsenek Fejlődési toxicitás/ magzatkárosító hatás Patkány, orális, 6-15 nap a terhességi szakaszban: NOAEL toxicitás: 10 mg/kg testsúly

7 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 7 / 11 NOAEL fejlődés: 10 mg/kg testsúly Egyéb hatások az anyaállatnál: testsúly csökkenés, testsúlygyarapodás csökkenése, szerv súlyának változása, toxicitási túlélés csökkenése Fejlődési hatások: testsúly csökkenés, kései csontképződés Hatások a kölyköknél kizárólag a szülői toxicitás eseteiben jelentkeztek. Nyúl, orális, 7-19 nap a terhességi szakaszban: NOAEL toxicitás: <1 mg/kg testsúly NOAEL fejlődés: 1 mg/kg testsúly Egyéb hatások az anyaállatnál: testsúly csökkenés, toxicitási túlélés csökkenése Fejlődési hatások: testsúly csökkenés, poszt-implantációs csökkenés, kései csontképződés Safener (Furilazole) Mutagenicitás In vitro és in vivo mutagenicitási teszt (ek): Nem mutagén. Ismételt dózisos toxicitás Patkány, orális, 90 nap: LOAEL toxicitás: 1,000 mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek: máj Egyéb hatások: táplálékfogyasztás csökkenése, testsúlygyarapodás csökkenése, szerv súlyának változása, hematológiai hatások Egér, orális, 90 nap: LOAEL toxicitás: 500 mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek: máj Egyéb hatások: testsúly csökkenés, vér biokémiai hatások Rákkeltő / karcinogén hatás Egér, orális, 18 hónap: NOEL tumor: 80 mg/kg táplálékbevitel NOAEL toxicitás: 80 mg/kg táplálékbevitel Tumorok: máj (adenoma), tüdő (adenoma), gyomor (karcinoma) (papilloma) Cél szervek/rendszerek: máj, gyomor Egyéb hatások: testsúlygyarapodás csökkenése, szerv súlyának változása, hematológiai hatások, szövettani hatások Tumorok kizárólag az MTD vagy az alatti szinten. Patkány, orális, 23 hónap: NOEL tumor: 500 mg/kg táplálékbevitel NOAEL toxicitás: 50 mg/kg táplálékbevitel Tumorok: máj (adenoma) (karcinoma), elő-gyomor (hyperplasia) Cél szervek/rendszerek: máj, gyomor Egyéb hatások: táplálékfogyasztás csökkenése, testsúlygyarapodás csökkenése, szerv súlyának változása, hematológiai hatások, szövettani hatások, vér biokémiai hatások Tumorok kizárólag az MTD vagy az alatti szinten. Szaporodás / termékenységi toxicitás Patkány, orális, 2 generáció: NOAEL toxicitás: 100 mg/kg táplálékbevitel NOAEL szaporodás: 1,000 mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek a szülőknél: máj Egyéb hatások a szülőknél: testsúlycsökkenés, testsúlygyarapodás csökkenése Egyéb hatások a kölyköknél: testsúlycsökkenés Fejlődési toxicitás/ magzatkárosító hatás Patkány, orális, 6-15 nap a terhességi szakaszban: NOAEL toxicitás: 10 mg/kg testsúly NOAEL fejlődés: 75 mg/kg testsúly Cél szervek/rendszerek az anyaállatnál: máj Egyéb hatások az anyaállatnál: testsúly csökkenés, testsúlygyarapodás csökkenése, táplálékfelvétel csökkenése Fejlődési hatások: csontozati eltérések Hatások a kölyköknél kizárólag a szülői toxicitás eseteiben jelentkeztek. Nyúl, orális, 7-18 nap a terhességi szakaszban: NOAEL toxicitás: 10 mg/kg testsúly

8 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 8 / 11 NOAEL fejlődés: 30 mg/kg testsúly Egyéb hatások az anyaállatnál: testsúlygyarapodás csökkenése Fejlődési hatások: nincsenek Egyéb hatások a méhmagzatban: nincsenek 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ A jelen fejezet ökotoxikológusok és más környezetvédelmi szakemberek használatára készült. A termék és a hatóanyag adatainak összesítése az alábbiakban található. Vízi toxicitás, halak Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss): Akut toxicitás, 96 óra, vízáramon keresztüli, LC50: 2.93 mg/l Vízi toxicitás, gerinctelenek Vízi bolha (Daphnia magna): Akut toxicitás, 48 óra, vízáramon keresztüli, EC50: 27.5 mg/l Talaj organizmus toxicitás, gerinctelenek Akut toxicitás, 14 nap, LC50: mg/kg száraz talaj Talaj organizmus toxicitás, mikroorganizmusok Nitrogén és szén transzformációs teszt: 30 L/ha, 28 nap: Nitrogén transzformációs hatás nem jelentkezett. 25% mértéknél alacsonyabb nitrogén vagy szén átalakítási hatás a talaj transzformációs folyamatokban. Acetoklór Vízi toxicitás, alga/vízinövények Zöldmoszat (Selenastrum capricornutum): Akut toxicitás, 72 óra, statikus, ErC50 (növekedési arány): µg/l Kékmoszat (Anabaena flos-aquae): Akut toxicitás, 120 óra, statikus, ErC50 (növekedési arány): 110 mg/l Madár toxicitás Virgíniai fogoly (Colinus virginianus): Akut orális toxicitás, egyetlen dózis, LD50:> mg/kg testsúly Vadkacsa (Anas platyrhynchos): Akut orális toxicitás, egyetlen dózis, LD50:> mg/kg testsúly Vadkacsa (Anas platyrhynchos): Toxicitás táplálékbevitellel, 5 nap, LC50:> mg/kg táplálékbevitel Virgíniai fogoly (Colinus virginianus): Toxicitás táplálékbevitellel, 5 nap, LC50:> mg/kg táplálékbevitel Ízeltlábú toxicitás Házi méh (Apis mellifera): Orális, 48 óra, LD50:> 100 µg/méh Házi méh (Apis mellifera): Érintkezéses, 48 óra, LD50:> 200 µg/méh Talaj organizmus toxicitás, gerinctelenek Földigiliszta (Eisenia foetida): Akut toxicitás, 14 nap, LC50:> mg/kg száraz talaj Bioakkumuláció Kékkopoltyús naphal (Lepomis macrochirus): Teljes hal: BCF: 20 Az expozíciót követően gyors tisztulás. Disszipáció Víz, aerob, 20 C: Felezési idő: 12 nap Talaj, aerob, 20 C: Felezési idő: 12,9 nap Koc: 204 Atrazin Vízi toxicitás, alga/vízinövények

9 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 9 / 11 Zöldmoszat (Selenastrum capricornutum): Akut toxicitás, 96 óra, statikus, EC50: µg/l Békalencse (Lemna gibba): Akut toxicitás, 5 nap, EC50: 170 µg/l Madár toxicitás Virgíniai fogoly (Colinus virginianus): Toxicitás táplálékbevitellel, 5 nap, LC50:> 5,000 mg/kg táplálékbevitel Vadkacsa (Anas platyrhynchos): Toxicitás táplálékbevitellel, LC50:> 5,000 mg/kg táplálékbevitel Vadkacsa (Anas platyrhynchos): Akut orális toxicitás, egyetlen dózis, LD50:> 2,000 mg/kg testsúly Ízeltlábú toxicitás Házi méh (Apis mellifera): Érintkezéses, 48 óra, LD50:> 97 µg/méh Bioakkumuláció Kékkopoltyús naphal (Lepomis macrochirus): Teljes hal: BCF: 8 Az expozíciót követően gyors tisztulás. Kékkopoltyús naphal (Lepomis macrochirus): Teljes hal: BCF: 15 Az expozíciót követően gyors tisztulás. 13. HULLADÉKKEZELÉS Termék Tartsa távol lefolyóktól, csatornáktól, árkoktól vagy más vízelvezető helyektől. A megfelelő feltételek / berendezések elérhetősége esetén hasznosítsa újra a terméket. Veszélyes ipari hulladékként kell kezelni. Megsemmisítés megfelelő szemétégető berendezésben. Az összes helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírást be kell tartani. Tárolóedények Hulladékkezelési információkért lásd az egyes tárolók címkéjét. A csomagolást teljesen fel kell nyitni. Az üres tárolókat háromszor vagy nagy nyomással öblítse ki. Az öblítővíz leengedésekor a vízszennyezést el kell kerülni. Az öblítővíz veszélyes hulladéknak tekintendő. NE hasznosítsa újra a tárolókat. A tárolóedényeket a szükséges engedélyekkel rendelkező hulladékszállító szolgáltató gyűjtse össze. A kiürített tárolóedényben gőzök és anyag maradványok maradhatnak vissza. A megfelelő feltételek / berendezések elérhetősége esetén hasznosítsa újra a terméket. Minden, a címkén feltüntetett biztonsági előírást be kell tartani a tárolóedény tisztításáig, újrahasznosításáig vagy megsemmisítéséig. Az összes helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírást be kell tartani. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK A jelen fejezetben szolgáltatott adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. A küldendő szállítmány megfelelő minősítése érdekében, kérjük, alkalmazza a vonatkozó előírásokat. ADR/RID KÖRNYEZERE VESZÉLYES KÉSZÍTMÉNY, FOLYADÉK, N.O.S., (acetoklór, atrazin) UN száma: UN3082 Osztály: 9 Kemler: 90 Csomagolási osztály: III IMO KÖRNYEZERE VESZÉLYES KÉSZÍTMÉNY, FOLYADÉK, N.O.S., (acetoklór, atrazin) UN száma: UN3082 Osztály: 9

10 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 10 / 11 Csomagolási osztály: III TENGERT SZENNYEZŐ ANYAG IATA/ICAO KÖRNYEZERE VESZÉLYES KÉSZÍTMÉNY, FOLYADÉK, N.O.S., (acetoklór, atrazin) UN száma: UN3082 Osztály: 9 Csomagolási osztály: III TENGERT SZENNYEZŐ ANYAG 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK EU címke (gyártó ön-minősítés) Az EU Veszélyes készítményekre vonatkozó, 1999/45/EC számú direktíva által előírt termékminősítés. Xn Egészségre káros, N - Környezetre veszélyes R43 Bőrrel érintkezve irritációt okozhat. R48/22 Egészségre káros: Lenyelése komoly egészségkárosodást okozhat a hosszantartó expozíció miatt. R50/53 Vízi élőlényekre igen káros, hosszú távú káros hatást fejthet ki a vízi élővilágban. S24 Bőrrel történő érintkezését el kell kerülni. S35 A készítményt és a tárolóedényét biztonságos módon kell kezelni. S37 Megfelelő védőkesztyű viselete szükséges. S57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő lezárást kell alkalmazni. Nemzeti minősítés Magyarország Xn ártalmas; N - környezeti veszély R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilzáló hatású lehet). R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S 35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóeszközt és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni (Biztonsági adatlap). 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Az itt közölt információk nem szükségszerűen a teljesség igénye nélkül szerepelnek, de lényeges és megbízható adatokat közölnek. Az összes helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírást be kell tartani. További információért lépjen kapcsolatba a beszállítóval. A jelen dokumentumban az angol helyesírás szabályait alkalmaztuk. (eredeti dokumentum) A jelen biztonságtechnikai adatlap megfelel a 2001/58/EC számú direktívával módosított 91/155/EECszámú EU Irányelv követelményeinek. Változtatások az előző kiadáshoz képest. Az összetevők EU Szimbóluma és R megnevezése Összetevő EU Szimbólum és R megnevezés Acetoklór Xn - Egészségre káros N - Környezetre veszélyes R20 Belélegzése ártalmas. R37/38 Légzőszervekre és bőrre irritáló hatású. R43 Bőrrel érintkezve irritációt okozhat.

11 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 11 / 11 R50/53 Vízi élőlényekre igen káros, hosszú távú káros hatást fejthet ki a vízi élővilágban Atrazin Safener Egyéb összetevők Xn - Egészségre káros N - Környezetre veszélyes R43 Bőrrel érintkezve irritációt okozhat. R48/22 Egészségre káros: Lenyelése komoly egészségkárosodást okozhat a hosszantartó expozíció miatt. R50/53 Vízi élőlényekre igen káros, hosszú távú káros hatást fejthet ki a vízi élővilágban. Xn - Egészségre káros. N - Környezetre veszélyes. R43 Bőrrel érintkezve irritációt okozhat. R48/22 Egészségre káros: Lenyelése komoly egészségkárosodást okozhat a hosszantartó expozíció miatt. R51Vízi élőlényekre káros. Végjegyzetek: {a} EU címkék (gyártó ön-minősítése) {b} EU címke (I. Melléklet) {c} Nemzeti minősítés A leggyakrabban használt rövidítések teljes megnevezése: BCF (Bioconcentration Factor Biokoncentrációs Faktor), BOD (Biochemical Oxygen Demand - Biológiai Oxigénigény), COD (Chemical Oxygen Demand Kémiai Oxigénigény), EC50 (50% effect concentration - közepes effektív koncentráció), ED50 (50% effect dose - közepes effektív dózis), I.M. (intramuscular - intramuszkuláris), I.P. (intraperitoneal - intraperitoneális), I.V. (intravenous - intravénás), Koc (Soil adsorption coefficient Talaj adszorpciós együttható), LC50 (50% lethality concentration - Letális koncentráció a populáció 50 %-ára.), LD50 (50% lethality dose - Letális dózis a populáció 50 %-ára), LDLo (Lower limit of lethal dosage Letális dózis alsó határa), LEL (Lower Explosion Limit Alsó explóziós határ), LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration - észlelt kedvezőtlen hatás legalacsonyabb koncentráció), LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level - észlelt kedvezőtlen hatás legalacsonyabb szintje), LOEC (Lowest Observed Effect Concentration - észlelt kedvezőtlen hatás legalacsonyabb koncentrációja), LOEL (Lowest Observed Effect Level - észlelt hatás legalacsonyabb szintje), MEL (Maximum Exposure limit Maximális behatási határ), MTD (Maximum Tolerated Dose Maximális tolerált dózis), NOAEC (No Observed Adverse Effect Concentration - Terhelési küszöb, melynél a káros koncentráció még nem figyelhető meg), NOAEL (No Observed Adverse Effect Level - Terhelési küszöb, melynél a káros hatás még nem figyelhető meg), NOEC (No Observed Effect Concentration - " nincs megfigyelhető hatás" koncentráció), NOEL (No Observed Effect Level -" nincs megfigyelhető hatás" szint), OEL (Occupational Exposure Limit Foglalkozási behatási határ), PEL (Permissible Exposure Limit Megengedhető behatási határ), PII (Primary Irritáció Index Kezdeti Irritációs Mutató), Pow (Partition coefficient n-octanol/water koncentrációarány n-octanol/víz), S.C. (subcutaneous szubkután/bőr alatti), STEL (Short-Term Exposure Limit Rövid idejű behatási határ), TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling Küszöb határérték felső értéke), TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average, Küszöbérték Idő súlyozott átlag), UEL (Upper Explosion Limit - Felső explóziós határ) Bár a jelen dokumentumban szereplő információk és ajánlások (a továbbiakban "Információk") kiadása jóhiszeműen, a kiadáskor rendelkezésünkre álló adatok és legjobb tudásunk szerint történt, a MONSANTO Company nem vállal garanciát azok teljességére vagy pontosságára vonatkozóan. Az itt szereplő Információkat azzal a feltétellel bocsátjuk rendelkezésre, hogy használat előtt az átvevő személyek saját maguk is megvizsgálják azok megadott célra való alkalmasságát. A MONSANTO Company semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek az itt szereplő információk használatából, vagy azokra való támaszkodásból keletkeztek. JELEN BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP NEM TARTALMAZ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELEMEZETT ÁRUKÉPESSÉGI, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGI, VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉSZETŰ TÉNYÁLLÍTÁST VAGY GARANCIÁT AZ ITT SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKRA, ILLETVE AZON TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN, MELYEKRE AZ INFORMÁCIÓK HIVATKOZNAK

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai Adatlap Kereskedelmi Termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai Adatlap Kereskedelmi Termék MONSANTO Europe S.A. Page: 1 / 9 ATHOS Version: 3.2 Effective date: 08.02.2008 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai Adatlap Kereskedelmi Termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Termék neve ATHOS Termék

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Ramrod Flo Termék felhasználási területe Gyomirtó szer

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A.

MONSANTO Europe S.A. MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 10 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS Terméknév Roundup Mega CLP VI. függelék, indexszám Nem alkalmazható. C&L azonosítószám Nem érhető el. EC szám Nem alkalmazható. REACH

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Page: 1 / 10 Roundup Mega Version: 1.2 Effective date: 08.01.2009 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup GC Termék felhasználási területe Gyomirtó szer

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup Mega Termék felhasználási területe Gyomirtó szer

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Harness Termék felhasználása Gyomirtó szer Vegyszer neve

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup Forte Termék felhasználása Gyomirtó szer Vegyszer

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Rodeo 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 8 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup Classic Termék felhasználási területe Gyomirtó szer

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A.

MONSANTO Europe S.A. MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 8 Roundup Handy Verzió: 2.1 lép: Hatályba 12/02/2008 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék Oldal: 1 8 Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Figaro CLP Annex VI Index szám. C&L ID szám. EC szám. REACH Reg. szám. CAS No. Termék felhasználási

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Guardian Max Termék felhasználási területe Gyomirtó szer

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék Oldal: 1 8 Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév: Glyphogan Classic Termék felhasználási területe: Gyomirtó szer Gyártó: MONSANTO Eurpe S.A., Haven

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 8 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Glialka 480 Plus Termék felhasználási területe Gyomirtó szer

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 8 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup Classic Termék felhasználási területe Gyomirtó szer

Részletesebben

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EC irányelv szerint kiadás dátuma: 2012. 02. 09. felülír minden korábbi kiadást UYUNI

Biztonsági adatlap Az 1907/2006/EC irányelv szerint kiadás dátuma: 2012. 02. 09. felülír minden korábbi kiadást UYUNI 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató Termék Vállalat BECESANE s.r.o., Rohacova 188/37, Praha 3, 130 00 Csehország 2. Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk Veszélyes alkotórészek Veszélyes

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: Termék neve: Gyártó: Bayer AG Dormagen, Germany

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER

SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP SOLFAC WP 10 ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Termék neve: Gyártó: Bayer AG Dormagen, Germany Forgalmazó: Bábolna Bio Környezetbiológiai

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TALON-B PARAFFINOS RÁGCSÁLÓIRTÓ KOCKA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP TALON-B PARAFFINOS RÁGCSÁLÓIRTÓ KOCKA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP TALON-B PARAFFINOS RÁGCSÁLÓIRTÓ KOCKA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PENNPHOS-B ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldal: 1 ACD SELECT 80W90

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldal: 1 ACD SELECT 80W90 Beszállító ACDelco Europe Paseo de la Castellana 91 28040 Madrid Fax: +34 91456 9288 Méreg Központ: +32 (0)70 245 245 1. A termék és a vállalat azonosítása BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldal: 1 Termék azonosítása

Részletesebben

Brodifakum 0.005% 56073-10-0 259-980-5 T +, N 27/28-48/24/25-50/53 Bitrex 0.001 % 3734-33-6 223-095-2 Xn 22

Brodifakum 0.005% 56073-10-0 259-980-5 T +, N 27/28-48/24/25-50/53 Bitrex 0.001 % 3734-33-6 223-095-2 Xn 22 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP KILRAT PLUS RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Glialka Extra 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtószer. Ultra

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: 1. 2. Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) A kiállítás kelte: 2013.03.20. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Glialka Handy 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TALON-B PARAFFINOS RÁGCSÁLÓIRTÓ KORONG

BIZTONSÁGI ADATLAP TALON-B PARAFFINOS RÁGCSÁLÓIRTÓ KORONG BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP TALON-B PARAFFINOS RÁGCSÁLÓIRTÓ KORONG 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra

Részletesebben

PESTSTOP-B 10 EC ROVARIRTÓSZER

PESTSTOP-B 10 EC ROVARIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 10 EC ROVARIRTÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: Termék neve: PESTSTOP-B 10 EC rovarirtószer

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Clothianidin 1 GR 2.00 2011. december 1.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Clothianidin 1 GR 2.00 2011. december 1. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Clothianidin 1 GR 2.00 2011. december 1. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 93/112/EGK) VECTRON 20 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 93/112/EGK) VECTRON 20 WP BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155 93/112/EGK) VECTRON 20 WP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Vectron 20 WP OTH 737/1996.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Dátum: 2010. 07. 01. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve: DERO mosogatógép tabletták Származási hely: Forgalmazó: A termék rendeltetetése: Sürgősségi telefon: E.U.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Sumi Alfa 5 EC Verzió 2 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2015/01/22

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Sumi Alfa 5 EC Verzió 2 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2015/01/22 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Glialka Top 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. CATCH CHEMOTOX Szúnyogirtó Folyadék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. CATCH CHEMOTOX Szúnyogirtó Folyadék 1. szakasz: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : Termékkód : IS/01/001.001 Formula kód: IIRD-01016.1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC Referencia szám Frissítés sorszáma Frissítés dátuma 2009. április 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer

Részletesebben

Monsanto Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

Monsanto Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék Monsanto Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 Monsanto Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Roundup Mega 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Roundup Mega 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint ZANTARA 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév ZANTARA Termék kódja (UVP) 79014236 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: VIX tűzhely- és grilltisztító aeroszol

Részletesebben

PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER

PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT FÁRAÓHANGYA IRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: metoprén tartalmú granulált

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk Sds kód 0/06 1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása Termék azonosítása:

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint U 46 D FLUID Verzió 14 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2011/09/28

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint U 46 D FLUID Verzió 14 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2011/09/28 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Pedex Extra tetűirtó szer tetűirtó szer Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06.

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. 1. Az anyag és a gyártó meghatározása Dentiro Törlőkendő Tisztító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 12 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Glialka Star 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ Utolsó módosítás: 2005. 12.14. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: ALKALMAZÁS: LAGD 125/ LAGD 60/ Kenőberendezés Gyártó/importőr:

Részletesebben

Veszélyforrások emberre: Előírás szerinti használati körülmények között nincsenek. Lenyelés esetén mérgező.

Veszélyforrások emberre: Előírás szerinti használati körülmények között nincsenek. Lenyelés esetén mérgező. Átdolgozva: 2008.11.01. Oldal: 1/5 A CE 91/155 irányelv szerint kiállítva 1. Az anyag / készítmény és a gyártó megnevezése A termék kereskedelmi megnevezése: Gyártó / Szállító: XTREME GEAR S80 AXXON Srl

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGARO. 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGARO. 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1/8 oldal 1: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék elnevezése Figaro Hatóanyaga Glifozát Formázás típusa Oldható koncentrátum (SL) 1.2 Az anyag

Részletesebben

Termék neve GLIFOZÁT360 g/l SL Lecserélt adatlap: 2009. szeptember BIZTONSÁGI ADATLAP. GLIFOZÁT 360 g/l SL

Termék neve GLIFOZÁT360 g/l SL Lecserélt adatlap: 2009. szeptember BIZTONSÁGI ADATLAP. GLIFOZÁT 360 g/l SL Termék száma 45A/4510 GHB/2009. december Termék neve GLIFOZÁT360 g/l SL Lecserélt adatlap: 2009. szeptember 1 / 11. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP GLIFOZÁT 360 g/l SL Felülvizsgálat: A felülvizsgált vagy új

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben