MONSANTO Europe S.A.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONSANTO Europe S.A."

Átírás

1 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 8 Roundup Handy Verzió: 2.1 lép: Hatályba 12/02/2008 MONSANTO Europe S.A. Biztonságtechnikai adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT ISMERTETÉSE Terméknév Roundup Handy Termék felhasználási területe Gyomirtó szer Vegyszer neve Nem alkalmazható Szinonimák Nem alkalmazható Vállalat MONSANTO Europe S.A., Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040, Antwerp, Belgium Telefon: +32 (0) , Fax: +32 (0) Telefonszám vészhelyzet esetén: Telefon: Belgium +32 (0) Monsanto Kereskedelmi Kft. 1037Budapest, Montevideo utca 8. Telefon: , Fax: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat baleset esetén hívható zöldszáma: VESZÉLY AZONOSÍTÁS EU címke (gyártó ön-min sítés) Az EU Veszélyes készítményekre vonatkozó, 1999/45/EC számú direktíva által el írt termékmin sítés. R52 Ártalmas a vízi szervezetekre. Nemzeti min sítés Magyarország Nem jelölésköteles. Lehetséges egészségügyi hatások Expozíció valószín formái Érintkezés b rrel, szembe kerülés Szembe kerülés, rövid idej Az ajánlott felhasználásra vonatkozó utasítások betartása esetén várhatóan nem okoz jelent s káros behatást. Érintkezés b rrel, rövid idej Az ajánlott felhasználásra vonatkozó utasítások betartása esetén várhatóan nem okoz jelent s káros behatást. Belélegzés, rövid idej Az ajánlott felhasználásra vonatkozó utasítások betartása esetén várhatóan nem okoz jelent s káros behatást. Lehetséges környezeti hatások Az ajánlott felhasználásra vonatkozó utasítások betartása esetén várhatóan nem okoz jelent s káros behatást. Lásd 11. fejezetet a toxikológiai, és 12. fejezetet a környezeti információkért.

2 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 2 / 8 3. AZ ALKOTÓRÉSZEK ÖSSZETEV I/INFORMÁCIÓI Hatóanyag Izopropilamin só N-(foszfonometil) glicin; { glifozát izopropilamin só} Összetev k Alkotórészek CAS szám EINECS/ ELINCS szám % tömegben (megközelít ) Összetev k EU szimbólumai és R megjelölése Glifozát izopropilamin só N; R51/53 (b) Nedvesít szer ,5 Xn, N; R22., 41, 51/53; {a} Víz ,5 4. ELS SEGÉLYNYÚJTÁSI EL ÍRÁSOK Alkalmazza 8. fejezetben leírt személyi védelmet Szembe kerülés B vízzel azonnal ki kell mosni. Ha könnyen megoldható, a kontaktlencséket el kell távolítani. Érintkezés b rrel Vegye le a szennyezett ruhadarabot, karórát, ékszert. Az érintett b rfelületet b vízzel azonnal meg kell mosni. A ruhákat és lábbelit mossa ki az ismételt használat el tt. Belélegzés A személyt friss leveg re kell vinni. Lenyelés Azonnal itasson vizet a sérült személlyel. Az orvos utasítása nélkül NE hánytassa a személyt. Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. Megjegyzés orvosok számára A termék nem rendelkezik kolineszteráz gátló hatással. Ellenszer Atropin-nal vagy oxim-mal történ kezelés nincs feltüntetve. 5. T ZOLTÁSI EL ÍRÁSOK Gyulladási h mérséklet Nem gyúlékony. Oltóanyag Javasolt oltóanyag: Víz, hab, poroltó, szén-dioxid (CO2) Rendkívüli t z és robbanásveszély Nincs ilyen. Környezeti óvintézkedések: lásd 6. fejezet. Égéskor keletkez veszélyes égéstermékek Szén-monoxid (CO), foszfor oxidok (PxOy), nitrogén oxidok (NOx) T zoltó berendezés Zárt rendszer légz készülék. A készüléket használat után alaposan fert tleníteni kell.

3 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 3 / 8 6. ÓVINTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZER KIBOCSÁTÁS ESETÉN Személyi el írások Alkalmazza a 8. fejezetben javasolt személyi véd felszereléseket. Környezeti óvintézkedések KIS MENNYISÉGEK: Alacsony környezeti veszélyt jelent. NAGY MENNYISÉGEK: Csökkentse minimálisra a szétterjedést. Akadályozza meg, hogy az anyag lefolyóba, csatornába, árokba vagy más vízelvezet be kerüljön. Feltisztítási módszerek KIS MENNYISÉGEK: A kiömlési területet vízsugárral kell feltisztítani. NAGY MENNYISÉGEK: Itassa fel föld, homok vagy más abszorbens anyag segítségével. Az er sen szennyezett talajt ásással távolítsa el. Az elszállításhoz helyezze az anyagot tárolóedénybe. A tárolóedények típusait lásd a 7. fejezetben. A maradványokat kevés víz mennyiségekkel tisztítsa fel. A környezetszennyezés elkerülése érdekében csökkentse minimálisra a víz használatát. Kiömlött anyag feltisztításával kapcsolatban lásd még a 13. fejezetet. Alkalmazza a 7. fejezetben javasolt kezelési utasításokat, és a 8. fejezetben javasolt személyi védelmet. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A megfelel rendtartásra és személyes higiéniára vonatkozó ipari gyakorlatokat mindig be kell tartani. Kezelés Használat közben tilos az étkezés, ivás vagy dohányzás. A kezelés vagy érintkezés után alaposan mossa meg a kezét. Használat után alaposan tisztítsa meg a berendezéseket. A berendezés öblít vízének ürítésekor ne szennyezze be a lefolyókat, csatornát, árkokat vagy más vízelvezet t. A kiürített tárolóedényekben g zök és termékmaradványok maradnak vissza. Tartsa be a címke összes óvintézkedését. Tárolás Minimális tárolási h mérséklet: 0 C Maximális tárolási h mérséklet: 45 C Tárolásra alkalmas anyagok: rozsdamentes acél, alumínium, üvegszál, m anyag, üveg béléssel Tárolásra alkalmatlan anyagok: horganyzott acél, bélés nélküli lágyacél, lásd 10. fejezet Gyermekek el l gondosan el kell zárni. Ételekt l, italoktól és állati tápszerekt l távol tartandó. Csak az eredeti tárolóedényben szabad tárolni. Minimális tárolhatóság: 5 év. 8. EXPOZÍCIÓS HATÁTÉRTÉKEK ÉS SZEMÉLYI VÉDELEM Leveg általi expozíció határértékei Alkotórészek Expozíciós értékek Izopropilamin glifozát só Nincs meghatározva specifikus foglalkozási expozíciós határérték. Detergens Víz Nincs meghatározva specifikus foglalkozási expozíciós határérték. Nincs meghatározva specifikus foglalkozási expozíciós határérték.

4 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 4 / 8 M szaki ellen rzés Az ajánlott módon történ alkalmazás esetén nincs különleges követelmény. Szem védelme Az ajánlott módon történ alkalmazás esetén nincs különleges követelmény. B r védelme Ismétl d vagy hosszantartó érintkezés esetén: Viseljen vegyipari véd keszty t. Belélegzési védelem Az ajánlott módon történ alkalmazás esetén nincs különleges követelmény. Amennyiben javasolt, az adott alkalmazáshoz megfelel típusú véd eszköz kiválasztása érdekében forduljon tanácsért az egyéni véd eszköz gyártójához. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZ K Az alábbi fizikai adatok az anyagvizsgálton alapuló tipikus értékek, amik azonban eltérhetnek az egyes különböz mintavételeknél. A tipikus értékek nem tekinthet k egy adott tétel garantált elemzésének, vagy a termék specifikációjának. Szín/színtartomány: Sárga Halmazállapot: Folyékony. Szaga: Gyenge, amin jelleg. Fizikai állapot változás (olvadás, forrás, stb.): Olvadáspont: Nem alkalmazható. Forráspont: Nincs adat. Gyulladáspont: Nem gyúlékony. Robbanási tulajdonságok: Nem robbanékony. Öngyulladási h mérséklet: 443 C Fajsúly: 20 C / 4 C G znyomás: Nincs jelent s illékonyság; vizes oldat. G z s r ség: Nem alkalmazható. Párolgási arány: Nincs adat. Dinamikus viszkozitás: Nincs adat Kinematikus viszkozitás: 1,05 20 C S r ség: 1,003 g/cm 20 C Oldhatóság: Víz: Teljesen elegyíthet. ph: 4,7 Eloszlási tényez (log Pow): 25 C (glifozát) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás Normál kezelési és tárolási körülmények között stabil. Oxidációs tulajdonságok Nincs adat. Kerülend anyagok / reakcióba lépés Horganyzott acéllal vagy bélés nélküli lágyacéllal reakcióba lép, a reakcióban hidrogén keletkezik, amely er sen gyúlékony gáz, robbanékony. Veszélyes bomlás H bomlás: Veszélyes égési termékek keletkezése: lásd 5. fejezet. Ön-gyorsító, lebontó h mérséklet (SADT)

5 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 5 / 8 Nincs adat. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ A jelen fejezet toxikológusok és más egészségügyi szakemberek használatára készült. A termék adatainak összesítése az alábbiakban található. Hasonló termék Akut orális toxicitás Patkány, LD50:> mg/kg testsúly Elhullás nincs. Akut dermális toxicitás Patkány, LD50:> mg/kg testsúly Elhullás nincs. B r irritáció Nyúl, 6 egyed, OECD 404 teszt: Vörösség, átlagos EU érték: 0,00 Felhólyagosodás, átlagos EU érték: 0,00 Szem irritáció Nyúl, 6 egyed, OECD 405 teszt: Köt hártya vörösödés, átlagos EU érték: 1.11 Köt hártya gyulladás, átlagos EU érték: 0.06 Szaruhártya homályosság, átlagos EU érték: 0.00 Írisz zavarok, átlagos EU érték: 0.00 Gyógyulási napok: 3 Akut inhalációs toxicitás Patkány, LC50, 4 óra, aerosol: > 10 mg/l A maximális elérhet koncentráció. B r irritáció Tengeri malac, 3- el idézéses Buehler teszt: Pozitív el fordulás: 0 % N-(foszfonometil) glicin; {glifozát} Mutagenicitás In vitro és in vivo mutagenicitási teszt(ek): Nem mutagén. Ismételt dózisos toxicitás Nyúl, dermális, 21 nap: NOAEL toxicitás:> mg/kg testsúly /nap Cél szervek/rendszerek: nincsenek Egyéb hatások: nincsenek Patkány, orális, 3 hónap: NOAEL toxicitás:> mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek: nincsenek Egyéb hatások: nincsenek Rákkelt / karcinogén hatás Egér, orális, 24 hónap: NOAEL toxicitás: ~ mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek: máj Egyéb hatások: testsúlygyarapodás csökkenése, szövettani hatások NOEL tumor:> mg/kg táplálékbevitel Tumorok: nincsenek Patkány, orális, 24 hónap: NOAEL toxicitás: ~ mg/kg táplálékbevitel Cél szervek/rendszerek: szemek Egyéb hatások: testsúlygyarapodás csökkenése, szövettani hatások NOEL tumor:> mg/kg táplálékbevitel Tumorok: nincsenek

6 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 6 / 8 Szaporodás / termékenységi toxicitás Patkány, orális, 2 generáció: NOAEL toxicitás: mg/kg táplálék NOAEL szaporodás:> mg/kg táplálék A szül k cél szervei/rendszerei: nincsenek Egyéb hatások a szül knél: testsúlygyarapodás csökkenése A kölykök cél szervei/rendszerei: nincsenek Egyéb hatások a ivadékoknál: testsúlygyarapodás csökkenése Hatások az utódokon csak szül i toxicitáskor jelentkeztek. Fejl dési toxicitás/ magzatkárosító hatás Patkány, orális, 6-19 nap terhességi szakaszban: NOAEL toxicitás: mg/kg testsúly NOAEL fejl dés: mg/kg testsúly Egyéb hatások az anyaállatnál: testsúlygyarapodás csökkenése, toxicitási túlélés csökkenése Fejl dési hatások: testsúlycsökkenés, post-implantációs csökkenés, kitolódott csontképz dés Hatások az utódokon csak szül i toxicitáskor jelentkeztek. Nyúl, orális, 6-27 nap terhességi szakaszban: NOAEL toxicitás: 175 mg/kg testsúly NOAEL fejl dés: 175 mg/kg testsúly Az anyaállat cél szervei/rendszerei: nincsenek Egyéb hatások az anyaállatnál: toxicitási túlélés csökkenése Fejl dési hatások: nincsenek 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ A jelen fejezet ökotoxikológusok és más környezetvédelmi szakemberek használatára készült. A termék adatainak összesítése az alábbiakban található. Hasonló glifozát hatóanyagú termék Vízi toxicitás, hal Arany jászkeszeg (Leuciscus idus): Akut toxicitás, 96 óra, statikus, LC50: 491 mg/l Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss): Akut toxicitás, 96 óra, statikus, LC50: 322 mg/l Vízi toxicitás, gerinctelenek Vízi bolha (Daphnia magna): Akut toxicitás, 48 óra, statikus, EC50: mg/l Vízi toxicitás, alga/vízinövények Zöldmoszat (Selenastrum capricornutum): Akut toxicitás, 72 óra, statikus, ErC50 (növekedési arány): 60 mg/l N-(foszfonometil) glicin; {glifozát} Madár toxicitás Virgíniai fogoly (Colinus virginianus): Toxicitás táplálékbevitellel, 5 nap, LC50:> mg/kg táplálékbevitel Vadkacsa (Anas platyrhynchos): Toxicitás táplálékbevitellel, 5 nap, LC50:> mg/kg táplálékbevitel Virgíniai fogoly (Colinus virginianus): Toxicitás táplálékbevitellel, egyszeri adag, LD50:> mg/kg testsúly Ízeltlábú toxicitás Házi méh (Apis mellifera): Orális, 48 óra, LD50: 100 µg/méh Házi méh (Apis mellifera): Érintkezéses, 48 óra, LD50:> 100 µg/méh Bioakkumuláció Kékkopoltyús naphal (Lepomis macrochirus): A teljes hal: BCF: <1 Nem várható jelent s bioakkumuláció. Disszipáció

7 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 7 / 8 Talaj, mez : Felezési id : nap Koc: L/kg Talajban er sen adszorbeál. Víz, aerob: Felezési id :<7 nap 13. HULLADÉKKEZELÉS Termék A megfelel feltételek / berendezések elérhet sége esetén hasznosítsa újra a terméket. Megsemmisítés különleges, szabályozott, magas h mérséklet szemétéget berendezésben. Veszélyes ipari hulladékként kell kezelni. Tartsa távol lefolyóktól, csatornáktól, árkoktól vagy más vízelvezet helyekt l. Az összes helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi el írást be kell tartani. Tárolóedények A tárolóedényeket a szükséges engedélyekkel rendelkez hulladékszállító szolgáltató gy jtse össze. A tárolókat nem-veszélyes ipari hulladékként kell eltávolítani. NE hasznosítsa újra a tárolókat. Az összes helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi el írást be kell tartani. Alkalmazza a 7. fejezetben javasolt kezelési utasításokat, és a 8. fejezetben javasolt személyi védelmet. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK A jelen fejezetben szolgáltatott adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. A küldend szállítmány megfelel min sítése érdekében, kérjük, alkalmazza a vonatkozó el írásokat. ADR/RID ADR/RID SZEMPONTJÁBÓL SZÁLLÍTÁSA NEM ESIK SZABÁLYOZÁS ALÁ. IMO IMDG SZEMPONTJÁBÓL SZÁLLÍTÁSA NEM ESIK SZABÁLYOZÁS ALÁ. IATA/ICAO ICAO SZEMPONTJÁBÓL SZÁLLÍTÁSA NEM ESIK SZABÁLYOZÁS ALÁ. 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK EU címke (gyártó ön-min sítés) Az EU Veszélyes készítményekre vonatkozó, 1999/45/EC számú direktíva által el írt termékmin sítés. R52 Ártalmas a vízi szervezetekre. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S13 Élelmiszert l, italtól és takarmánytól távol tartandó S29 Csatornába engedni nem szabad S35 Az anyagot és edényzetét megfelel módon ártalmatlanítani kell S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelel edényzetet kell használni Nemzeti min sítés Magyarország Nem jelölésköteles. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Az itt közölt információk nem szükségszer en a teljesség igénye nélkül szerepelnek, de lényeges és megbízható adatokat közölnek. Az összes helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi el írást be kell tartani. További információkért lépjen kapcsolatba a beszállítóval. A jelen dokumentumban az angol helyesírás szabályait alkalmaztuk. (eredeti dokumentum) A jelen biztonságtechnikai adatlap megfelel a 2001/58/EC számú direktívával módosított

8 MONSANTO Europe S.A. Oldal: 8 / 8 91/155/EECszámú EU Irányelv követelményeinek. A jelen dokumentumban az angol helyesírás szabályait alkalmaztuk. (eredeti dokumentum) A Monsanto Company bejegyzett márkaneve Változtatások az el z kiadáshoz képest. Az összetev k EU Szimbóluma és R megnevezése Összetev EU Szimbólum és R megnevezés Glifozát izopropilamin só N környezeti veszély R51/53 Mérgez a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Nedvesít szer Xn ártalmas N környezeti veszély R22 Lenyelve ártalmas R41 Súlyos szemkárosodást okozhat R51/53 Mérgez a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Víz Végjegyzetek: {a} EU címkék (gyártó ön-min sítése) {b} EU címke (I. Melléklet) {c} Nemzeti min sítés A leggyakrabban használt rövidítések teljes megnevezése: BCF (Bioconcentration Factor Biokoncentrációs Faktor), BOD (Biochemical Oxygen Demand - Biológiai Oxigénigény), COD (Chemical Oxygen Demand Kémiai Oxigénigény), EC50 (50% effect concentration - közepes effektív koncentráció), ED50 (50% effect dose - közepes effektív dózis), I.M. (intramuscular - intramuszkuláris), I.P. (intraperitoneal - intraperitoneális), I.V. (intravenous - intravénás), Koc (Soil adsorption coefficient Talaj adszorpciós együttható), LC50 (50% lethality concentration - Letális koncentráció a populáció 50 %-ára.), LD50 (50% lethality dose - Letális dózis a populáció 50 %-ára), LDLo (Lower limit of lethal dosage Letális dózis alsó határa), LEL (Lower Explosion Limit Alsó explóziós határ), LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration - észlelt kedvez tlen hatás legalacsonyabb koncentráció), LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level - észlelt kedvez tlen hatás legalacsonyabb szintje), LOEC (Lowest Observed Effect Concentration - észlelt kedvez tlen hatás legalacsonyabb koncentrációja), LOEL (Lowest Observed Effect Level - észlelt hatás legalacsonyabb szintje), MEL (Maximum Exposure limit Maximális behatási határ), MTD (Maximum Tolerated Dose Maximális tolerált dózis), NOAEC (No Observed Adverse Effect Concentration - Terhelési küszöb, melynél a káros koncentráció még nem figyelhet meg), NOAEL (No Observed Adverse Effect Level - Terhelési küszöb, melynél a káros hatás még nem figyelhet meg), NOEC (No Observed Effect Concentration - " nincs megfigyelhet hatás" koncentráció), NOEL (No Observed Effect Level -" nincs megfigyelhet hatás" szint), OEL (Occupational Exposure Limit Foglalkozási behatási határ), PEL (Permissible Exposure Limit Megengedhet behatási határ), PII (Primary Irritáció Index Kezdeti Irritációs Mutató), Pow (Partition coefficient n-octanol/water koncentrációarány n-octanol/víz), S.C. (subcutaneous szubkután/b r alatti), STEL (Short-Term Exposure Limit Rövid idej behatási határ), TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling Küszöb határérték fels értéke), TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average, Küszöbérték Id súlyozott átlag), UEL (Upper Explosion Limit - Fels explóziós határ) Bár a jelen dokumentumban szerepl információk és ajánlások (a továbbiakban "Információk") kiadása jóhiszem en, a kiadáskor rendelkezésünkre álló adatok és legjobb tudásunk szerint történt, a MONSANTO Company nem vállal garanciát azok teljességére vagy pontosságára vonatkozóan. Az itt szerepl Információkat azzal a feltétellel bocsátjuk rendelkezésre, hogy használat el tt az átvev személyek saját maguk is megvizsgálják azok megadott célra való alkalmasságát. A MONSANTO Company semmilyen körülmények között nem vállal felel sséget olyan károkért, amelyek az itt szerepl információk használatából, vagy azokra való támaszkodásból keletkeztek. JELEN BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP NEM TARTALMAZ SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELEMEZETT ÁRUKÉPESSÉGI, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGI, VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉSZET TÉNYÁLLÍTÁST VAGY GARANCIÁT AZ ITT SZEREPL INFORMÁCIÓKRA, ILLETVE AZON TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN, MELYEKRE AZ INFORMÁCIÓK HIVATKOZNAK

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Roundup Bioaktiv 1.1.1. Vegyi elnevezés A

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Glyphogan Classic 1.1.1. Vegyi elnevezés

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Aperon WG 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre nem alkalmazható.

Részletesebben

MONSANTO Europe S. A. Biztonsági Adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S. A. Biztonsági Adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S. A. Biztonsági Adatlap Kereskedelmi termék 1. A TERMÉK ÉS A CÉG MEGNEVEZÉSE Terméknév Roundup Bioaktív A termék rendeltetése Gyomirtószer Kémiai megnevezés Nem alkalmazható Szinonim Nem

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma SANMITE 20% WP 1 2011. február 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

COPPER HYDROXIDE 25% HiBio (RÉZ-HIDROXID 25% HiBio)

COPPER HYDROXIDE 25% HiBio (RÉZ-HIDROXID 25% HiBio) (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal / 0. A KEVERÉK AZONOSÍTÁSA ÉS A CÉG AZONOSÍTÁSA. Termékazonosító Kereskedelmi név és/vagy egyéb nevek és vállalati termékkódok melyek révén azonosítható

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pattex Total Fix PL 700 építési ragasztó oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 228622 Felülvizsgálat ideje: 03.10.2012 Nyomtatás ideje: 19.02.2013 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1/7 Verzió: 3.0-HU BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: DOMA SZANITER TISZTÍTÓ

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben