HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2"

Átírás

1 Seite1 von 13 A termék nem minősül veszélyesnek és nem tartalmaz veszélyesnek minősülő anyagot. Ezért nem kötelező létrehozni egy biztonsági adatlap szerint a REACH 31 cikke. Ez a termék az információ formátumban által létrehozott REACH II, és megfelel a tájékoztatási követelmények a REACH 32 cikk kötelezettségeket, amelyek kötelező érvényűek, még a nem veszélyes anyagok és keverékek. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve A termék típusa Vegyszer neve Szinonimák TITÁN-DIOXID REACH reg. szám CAS sz EC sz Index sz. nincs Képlet TiO 2 HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2 Titán-(IV)-oxid Anatase, Rutile, Titanium oxide (TiO 2 ), Titania, Anatase pigment, Pigment White 6, C.I. Nr Az összetevő vagy keverék releváns ismert használata és ellenjavallt felhasználások Funkció Pigment. Töltőanyagot. Carrier anyag. Matrix anyag. Adalékanyag. Termékcsoport Ellenjavallt felhasználások Termékek. Papír és rétegek Tömítőanyagok és töltőanyagok. Műanyag és gumi Festékek és lakkok, festékek és tonerek Elektromos kerámia és kerámia katalizátorok Gyógyszeripari és kozmetikai termékek Élelmiszer-és takarmánybiztonsági Nincs konkrét alkalmazáshoz ismert, amelyek nem ajánlott A biztonsági adatlap kibocsátójának adatai Vállalat neve Sachtleben Pigment GmbH Iroda címe Rheinuferstraße 7-9 Irányítószám Város Krefeld Ország Németország Tel Fax Weboldal Információt nyújtó Sachtleben Pigment GmbH

2 Seite2 von Segélykérő telefonszám Segélykérő telefonszám Tűz-és mentési központ, 24 órás segélyszolgálat: SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Szerint a 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK és a CLP-rendelet (EC) No 1272/2008 nem minősül veszélyesnek Címkézési elemek Szerint a 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK és a CLP-rendelet (EC) No 1272/2008, nincs címkén van szükség. Összetétel a címkén Titán-dioxid: T/T % 2.3. Egyéb veszélyek Veszély leírása Veszély általános leírása Fizikakémiai hatás Egészségre vonatkozó hatása Környezeti hatás Helytelen használat hatásai és tünetei Egyéb veszélyek Az a termék használatát a végfelhasználók szálló por képződhet. Nem releváns. Nem ismert. Extrém körülmények között egy kis rövid távon nyálkahártya irritációt mechanikai hatás a szemét kell érintkeznie a porral lehetséges. A termék nem tartalmaz összetevőket PBT vagy vpvb. nem ismert nem ismert 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Összetevő neve Azonosítás Osztályozás Tartalom Titán-dioxid Szinonimák: Anatáz, rutil, Pigment White 6, C.I. No CAS sz.: EC sz.: Index sz.: nincs Regisztrációs szám: nem veszélyes besorolást kapott besorolt T/T % Keverék leírása Összetevő megjegyzései Mono-összetevőjű anyagok A komponensek nem befolyásolják az osztályozási és címkézési Keverékek: Nem releváns. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Egy elvesztésének kockázatát tudatosságra, hogy az áldozat egy stabil oldalfekvésbe a szállításhoz. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen orvosával. Belélegzés Vegye ki a sértett a szennyezett terület. Szerezd meg a sérültet friss levegőre, tartsa az áldozat nyugodt és ne hagyja felügyelet nélkül az áldozat. Ha a tünetek jelentkeznek, forduljon kórház és hogy ezt a biztonsági adatlap.

3 Seite3 von 13 Bőrrel való érintkezés Érintkezés a szemmel Lenyelés Javasolt személyes védőeszközök az elsősegélyt nyújtók számára Öblítse le a bőrt vízzel. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen orvosával. A szemek, azonnal öblítse le bő vízzel, emelő fedeleket. Ügyeljen arra, hogy vegye ki a kontaktlencséket előtt öblítsük ki a szemet. Folytassák az öblítést legalább 15 percig. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen szemész. Nem szabad hánytatni! Azonnal öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet ( ml). Ha a sérült eszméletlen, nem tud inni. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen orvosával A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Információ az egészséggel Ásványi por. Méregtelenítés, tüneti kezelés. Mérgező, irritáló, vagy foglalkozó személyzetnek allergiás reakciók nem ismeretesek. Mechanikus bőr-vagy szemirritáció léphet fel. Akut tünetek és hatások Késleltetett tünetek és hatások lásd 2.3 szakasz lásd 2.3 szakasz 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Információ a klinikai vizsgálatról Késleltetett hatások orvosi megfigyelése Ellenszerek specifikus adatai Nincs specifikus ellenszere. Ellenjavallat Különálló elsősegély felszerelés Nem ismert. Nincs. 5. SZAKASZ: Tuzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag A termék nem éghető. Oltási intézkedéseket megfelelő helyi körülmények és a környezet. Vízpermet vagy köd. Hab, széndioxid vagy száraz por. Nem megfelelő oltóanyag Teljes vízsugár Az anyagból vagy a keverékbol származó különleges veszélyek Tűz- és robbanásveszély Nincs. Veszélyes égéstermékek Nincs Tuzoltóknak szóló javaslat Tűzoltási eljárások Személyes védőeszközök Nem releváns. Nincs.

4 Seite4 von SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeru expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások Általános intézkedések Porképződést el kell kerülni. Kerüljük a szemmel és bőrrel. Személyes óvintézkedések Ha a termék kiömlött vagy kiszivárgott, van csúszásveszély. Veszélyes égéstermékek Nem releváns Nem biztonsági személyzet számára Védőfelszerelés Teendők vészhelyzetben Nem releváns Veszélyre reagálók számára Veszélyre reagálók számára 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Környezeti óvintézkedések Ne engedjük a csatornába, talajba vagy vízbe A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek Gyűjtse újrahasznosításra. Elnyeli a hulladékot egy porszívó. Ha nem lehetséges, összegyűjteni a termék lapáttal, seprűvel, vagy mások. Porképződést el kell kerülni során a tisztító. Tárolás Nem releváns. Tisztítás Nincs Hivatkozás más szakaszokra Egyéb utasítások Lásd 8 szakasz az egyéni védőfelszereléssel és a 13 szakasz a hulladék ártalmatlanításával. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kezelés Védelmi lépések Tűzmegelőzési lépések Aeroszol és por zelszabadulását megelőző lépések Környezetvédelmi lépések Általános foglalkozási higiéniai tanácsok Kerülje olyan tevékenységet, amely elvezet a porképződést. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést. A bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Mossunk kezet használat után. Nincs ajánlás. Tárolja eredeti csomagolásban vagy tartályban tartós anyagból készül. Konténer zárva ha nem használja tartani. Használja feltöltésére és utántöltésére zárt rendszer, amely szellőztetés kell olyan sűrű. Nincs ajànlás. Gondos személyi higiénia szükséges. Kéz és a szennyezett munkaterületek alapos szappanos vízzel, mielőtt elhagyja a munkahelyen A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás Nincs szükség speciális óvintézkedésekre a tárolás. Különleges tulajdonságok és Nem éghetetlen szilárd anyag. veszélyek Csak akkor anyagokat azonos tárolási osztály tárolja együtt. Ne tároljuk együtt anyagok, amelyek kémiai reakcióba veszélyes. Műszaki intézkedések és tárolási feltételek Csomagolási Eredeti csomagolásban, más konténer csak kipróbált, tartós anyag.

5 Seite5 von 13 kompatibilitások Tárolóhelyek és edények követelményei Tippek a tárolóeszköz összeszereléséhez További információk a tárolási feltételekről Tárolási hőmérséklet Nyomás a tárolási Páratartalom a levegő Tárolási stabilitás A tárolási vegyi anyagok tilos a részeket, az átjárók, a lépcsőházak, nyilvános folyosón, a háztetők, a padlásokon és munkavégzésre szolgáló helyiségekben. Közös tároló tilos a következő anyagok: Gyógyszerek, élelmiszerek és takarmányok, beleértve az adalékanyagokat is. Szerves peroxidok és más oxidáló szerek. Fertőző, radioaktív és robbanásveszélyes anyagokat. Nem releváns. Nem releváns. Nem releváns. Korlátlan eltarthatóság Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Javaslatok l ásd 1.2 szakasz Specifikus felhasználás 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenorzése/egyéni védelem 8.1. Ellenorzési paraméterek a Általános por határérték alkalmazható. küszöbértékekről Veszély kezelése Expozíciós határértékek Összetevő neve Azonosítás 8 órás érték 15 perces érték Titán-dioxid Szinonimák: Anatáz, rutil, Pigment White 6, Pigment White 6, C.I. No DNEL / PNEC összetevőkből Összetevő Titán-dioxid DNEL Csoport: Expozíciós útvonal: Expozíció gyakorisága: Hatás típusa: CAS sz.: EC sz.: Index sz.: nincs Regisztrációs szám: Munkás Belélegzés Hosszú távú (ismételt) Helyi hatás 10 mg/m³ for dust nuisance 8 ó.: 10 mg/m³ AGW/Németország Belélegezhető por 8 ó.: 3 mg/m³ AGW/ Németország Szálló por 15 min.: 20 mg/m³ AGW/ Németország Belélegezhető por 15 min.: 6 mg/m³ AGW/ Németország Szálló por PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: Bőrön át 100 mg/kg soil dw Bőrön át 100 mg/kg sediment dw marine water (tengervíz) Bőrön át 1000 mg/kg sediment dw freshwater (édesvízi) Szájon át 0.61 mg/l water intermittent release (szakaszos kiadás)

6 Seite6 von 13 PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: Javasolt megfigyelési eljárás: Biológiai határérték Biológiai limit értékei A kockázatelemzési lépések összegzése, ember A kockázatelemzési lépések összegzése, környezet Szájon át 1 mg/l marine water (tengervíz) Szájon át mg/l freshwater (édesvízi) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; Német Kutatási Alapítvány) - Air elemzés: mintavétel és az elemzés a por és por tartalmát. BIA 7284: Összes por frakciót. BIA 6069: Belélegezhető por frakciót. MDHS 14/3: General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust. nem rögzített Óvintézkedések az expozíció megelőzéséhez Termékkel kapcsolatos lépések az expozíció megelőzéséhez Utasítási lépések az expozíció megelőzéséhez Szervezeti lépések az Munkahelyi higiénia: Alaposan mosson kezet, alkarjukat és arcukat a expozíció megelőzéséhez termék kezelése után, étkezés előtt, ivás előtt és WC-használat, és a Műszaki intézkedések az expozíció megelőzéséhez Specifikus higiéniai lépések Környezeti veszélykezelés végén a műszak. Használja műszaki megoldás, hogy csökkentse a levegő szennyezettsége a megengedett expozíciós szintet. Ha lehetséges, csak zárt berendezésben. Biztosítani kell a megfelelő általános és helyi elszívó szellőzést. Megfelelő környezeti veszélykezelés Műszaki intézkedések az Ellenőrizze származó kibocsátások szellőztetés vagy a munkafolyamatok expozíció megelőzéséhez berendezéseket, hogy azok megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.egyes esetekben szükség, kibocsátás szabályozását, szűrőt, vagy megváltoztathatja a gyártási technológia a Vegyszerek lakossági használatának intézkedései kibocsátások csökkentésére az elfogadható értékeket. Az anyagot a termék a fogyasztó számára tartósan beépül a mátrix anyag Az expozíció ellenorzése Javasolt megfigyelési Aeroszolok, gázok, gőzök vagy köd a forrásnál szellőztesse. eljárások Foglalkozási veszélykezelés Megfelelő technikai intézkedéseket a munkavállalók expozíciója anyagok a levegőben alatti jogi korlátok alatt vagy az ajánlott határértékek.

7 Seite7 von 13 Szem / arcvédelem Szemvédelem Használjon engedélyezett védőszemüveget, egy lehetséges expozícióját a szemet. Az ide vonatkozó szabvány referenciája Bőrvédelem Kézvédelem EN 166 Ahhoz, hogy egy hosszan tartó vagy ismételt bőrrel való érintkezés, használjon megfelelő védőkesztyűt is viselni. Az ide vonatkozó szabvány referenciája Megfelelő anyagok Nem megfelelő anyagok Áttörési idő Kesztyű anyagának vastagsága Kiegészítő kézvédelmi intézkedések Bőrvédelem (a kezek védelmén kívül) EN 374 Gumi (természetes gumi, latex). Nitrilkaucsuk. Bőr vagy textil. >480 min 0,6 mm Használja megkezdése előtt a munka után minden szünet a tiszta bőr, a bőr védelmi krém, amely nem oldódik vízben, és dörzsölje óvatosan. Tiszta szünetek előtt és munka után a bőrt vízzel és szappannal és alkalmazni tisztítás után, a magas zsírtartalmú bőrápoló krémet. Normál munkaruha általában elegendő. Légzőszervek védelme Légzőszervek védelme Szükséges, ha por keletkezik. Osztály P1 port szűrők (por) vagy P2 (finom por). Az ide vonatkozó szabvány referenciája Légzőszervek védelme megjegyzés Hőveszélyek Környezeti veszélykezelés EN 140, fél maszkok. EN 136 teljes álarcok. EN 143 szűrő maszkok. Megjegyzés: határ a hasznos élettartam. nincs ajánlás 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot szilárd anyag Szín fehér Szag Szagtalan Olvadáspont/Olvadási 1560 C

8 Seite8 von 13 tartomány Vizsgálati módszer: nem ismert Anatáz, más értékek: 1843 C / rutil, 1825 C / brookite. Forráspont ~ 3000 C Vizsgálati módszer: nem ismert Gyulladáspont alkalmazhatatlan Gőznyomás alkalmazhatatlan Pára sűrűsége Specifikus gravitáció Oldhatóság leírása Oldhatóság vízben Oldhatóság zsírban Megjegyzések, Megoszlási együttható: n-oktanol / víz Bomlási hőmérséklet Viszkozitás alkalmazhatatlan 3,90 g/cm³ Vizsgálati módszer: nem ismert Anatáz, más értékek: 4,26 g / cm ³ / rutil, 4,17 g / cm ³ / brookite. Vízben oldhatatlan. Metil-alkohol. Éterek. n-oktanol. Aceton. <1 µg/l / ph 6-8 / OECD sorozat tesztelése és értékelése 29 (OECD series on testing and assessment no. 29) nem alkalmazhatók szervetlen anyagok nem ismert alkalmazhatatlan 9.2. k Megjegyzések, nincs meghatározva Vezetőképesség Vezetőképesség nincs adat Reakciókészség levegővel Részecske mérete 3,26-27,6 µm Vizsgálati módszer: MPPD modell Értékei Kronos KR-3333: MMAD1 5,9% / 3,26 µm, MMAD2 94,1% / 26,6 µm; Tiona értékek AT-1: MMAD1 5,8% / 2,88 µm, MMAD2 94, 2% / 44,92 µm; Aeroxide értékek P25: MMAD <= 174 µm. Kritikus nyomás Alkalmazhatatlan Tágulási együttható Radikális kialakítási potenciális nem ismert nem ismert Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai és kémiai tulajdonságok Megjegyzések nincs 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség Nincs ismert reakciókészség ebből a termékből Kémiai stabilitás Stabilitás Állandó a normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott használni A veszélyes reakciók lehetosége Veszélyes reakciók Állandó a normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott használni. lehetősége Kerülendo körülmények Elkerülendő feltételek

9 Seite9 von Nem összeférheto anyagok Elkerülendő anyagok Neszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási és felhasználási körülmények ismertek. Nincs. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Összetevők toxikológiai adatai Összetevő Titán-dioxid LD 50 szájon át LC 50 belélegzés Akut toxicitás Bőrmérgezés / irritáció Súlyos szemsérülés / irritáció Légzőszervek vagy bőr érzékenysége CMR hatások STOT-egyetlen expozíció STOT-Ismételt expozíció Belégzési veszély > 5000 mg/kg Vizsgált állatfajok: Crl:CD(SD) rat Method: OECD Guideline 425 Acute oral toxicity - up- and down procedure 5.09 mg/l Vizsgált állatfajok: Sprague-Dawley rat Időtartam: 4h Method: OECD Guideline 403 Acute inhalative toxicity Belélegzés: Nem besorolt akut inhalációs toxicitás. Bőr: Nem minősül akut mérgező bőrrel érintkezve. Szem: Nem minősül akut toxikus szemkontaktus. Lenyelés: Nem minősül akut mérgezést okozhat, ha lenyelik. Mechanikai irritáció hosszabb bőrrel való érintkezés. Lehetséges mechanikai irritáció esetén a szembe jutást. Nem szenzibilizáló helyi nyirokcsomó vizsgálat (OECD-irányelv 429) egerekben azonosítottak. Csírasejt-mutagenitás : Nem mutagén szerint Ames-teszt (OECD-irányelv 471 bakteriális reverz mutáció vizsgálat). Karcinogenitás: Nem rákkeltőként szerint a kombinált teszt (OECD-irányelv 453) patkányokban. De az IARC lehetséges, hogy a fejlesztés által kedvelt tüdőrák. Reproduktív toxicitás: Vizsgálatokban találtak patkányok, sem teratogén tulajdonságúak. Nem szubkrónikus toxikus tulajdonságok vizsgálatokban találtak a patkányok. Nem krónikus toxikus tulajdonságok vizsgálatokban találtak a patkányok. Az egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos egyéb információk Általános Nincs információ a káros hatások miatt az expozíciót. Belélegzés Magas koncentrációban a por irritálja a torkot és a légúti és okozhat köhögést. Bőrrel való érintkezés Normál használat esetén nem várható, hogy a bőr irritált. Érintkezés a szemmel Okozhat mechanikai szemirritáció. Lenyelés Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés.

10 Seite10 von 13 STOT-egyetlen expozíció STOT-Ismételt expozíció Belégzési veszély CMR kategóriák összevetése Érzékenység Karcinogenitás Teratogén tulajdonságok Reproduktív toxicitás Mutagenitás Túlzott expozíció tünetei Toxikokinetika Megjegyzések Nincs. Nincs. Nem releváns. Nincs információ szükséges. A rendelkezésre álló adatok nem teljesülnek az osztályozási kritériumoknak. Titán-dioxid (az állatkísérleteket porszemcséket túlterhelés) fejlesztette ki a Nemzetközi Ügynökség Rákkutató (IARC) besorolni, mint lehetséges rákkeltő anyagként a 2B csoport. Az emberi epidemiológiai vizsgálatok negatívak voltak. Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés. Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés. Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés. Különleges tüneteket nem figyeltek meg. Titán-dioxid nem szívódik fel a bőrön keresztül, vagy a gyomor-bél traktusban. Etetés után kísérletek, hogy teljesen kiürül a széklettel négy sundent. A beadást követően körülbelül 80%-a májban. Akkor szállítani és tárolni, legfeljebb egy évvel a nyirokcsomókban. Ez megszűnik a nyirokrendszeren keresztül. Belélegzés után, hogy lerakódik a alveolusokban. Megszüntetése a nyirokrendszeren keresztül és a nyirokcsomókban. Az emberi rák kockázatát kitett titán-dioxid került egy munkacsoport a Nemzetközi Intézet Rákkutató (IARC) átértékelésre. Három kohorsz vizsgálatok és eset-alapú epidemiológiai tanulmány tartalmazza. Ezért nem szignifikáns összefüggést expozíció titán-dioxid és a tüdőrák kockázata, krónikus légzőszervi betegségek, eltérések a röntgenfelvételen a mellkas, vagy más káros hatások is kimutathatók. Van is ennek kockázatát nem látható a becsült expozíciót. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Összetevők toxikológiai adatai Összetevő Titán-dioxid Akut vízi, hal Akut vízi, alga Akut vízi, vízibolha Felületi feszültség > 100 mg/l Vizsgálati módszer: OECD Guideline 203 Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96h < 50 mg/l Vizsgálati módszer: OECD Guideline 201 Algenwachstum Fajok: Desmodesmus subspicatus Időtartam: 72h > 1000 mg/l Vizsgálati módszer: OECD Guideline 202 Daphnien Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48h Alkalmazhatatlan

11 Seite11 von 13 Vízoldhatóság Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebonthatóság Biológiai felhalmozódás Eloszlási együttható Biokoncentrációs faktor (BCF) Egyéb negatív hatások Egyéb ökológiai információ Ökotoxicitás Vizsgálati módszer: OECD 29 Environmental Health and Safety Publications (29 OECD Környezetegészségügyi és Biztonsági kiadványok) Megjegyzések: 3.4 µg Ti/l / ph 6 Víz hőmérséklete: 21.9 C A termék besorolása szervetlen anyag nem lebontható. Titán-dioxid minősül szervetlen anyag, biológiailag nem lebomló. A termék nem oldhatatlan és nem biológiailag, ezért nem bioakkumulatív. Alkalmazhatatlan alkalmazhatatlan nem ismert Nem várható, hogy a termék káros a környezetre Perzisztencia és lebonthatóság Megjegyzések biológiailag nem áll rendelkezésre Perzisztencia és A termék teljes egészében áll, a szervetlen vegyületek, amelyek nem lebonthatóság lebontható Bioakkumulációs képesség Biológiai felhalmozódási A termék nem tartalmaz anyagokat, amelyek várhatóan biológiailag potenciál felhalmozódó A talajban való mobilitás Folyóképesség A termék nem oldódik vízben. Vízoldhatóság < 1 µg/l Vizsgálati módszer: OECD sorozat tesztelése és értékelése 29 (OECD series on testing and assessment no. 29) A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT felmérés eredményei Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vpvb anyagok esetében Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások / Megjegyzések Környezeti adatok, következtetés Nem veszélyezteti a vizeket. Információ nem szükséges. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok EWC hulladék kód fémoxidok, amelyek különböznek Hulladékkezelési módszerek Határozza meg az Vegyük újrafeldolgozási lehetőségek. Melléktermékei és hulladékai ártalmatlanítás megfelelő csomagolás, és nem üres tartályok termék megfelelően alkalmazni a módszereit nemzeti és regionális szabályok, pecsét, címke és ártalmatlanítani. Használja az EU besorolási kódok az Európai Hulladék Lista (EWL) a 2000/532/EK határozat. A feladat, a hulladéktermelő, hogy a kínálat a hulladék EAV kódok szerint az ipari ágazatokat és folyamatokat.

12 Seite12 von 13 Maradékai csomagolás öblítéssel vízzel eltávolítani és ártalmatlanítani az előírásoknak megfelelően utáni teljes kiürítését hulladék. Teljesen kiürített csomagolás által meghatározott regionális ulladékgazdálkodási előírásokat. Javasolt hulladék kód szerint Hulladék Katalógus (EWC): vegyes csomagolási hulladékok 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Termék neve: UN-szám : Az ENSZ szerinti megfelelo szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Környezeti veszélyek: A felhasználót érinto különleges óvintézkedések Különleges óvintézkedések a felhasználónak A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Egyéb alkalmazható A termék nem tartozik a nemzetközi szabályok a veszélyes áruk információ szállítására 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk EC sz EC lable Nincs Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi eloírások/jogszabályok k EGK rendelet Rendelet (EC) No. 1907/2006 Rendelet (EC) No 453/2010 Rendelet (EC) No 1272/2008 Referenciák (törvények / rendeletek) A nemzeti törvények (Magyarország): A rendelet a foglalkozás-egészségügyi és biztonság, a fogyasztók védelmét kell alkalmazni abban az országban, ahol a vegyi anyag környezetvédelem és a vagy keverék forgalomba hozatala Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonsági értékelést végeztek CSR szükséges CSR helyszín Igen Igen A kémiai biztonsági értékelést (CSA) a REACH 14. cikk, 1. bekezdés a titán-dioxid van jelen. 16. SZAKASZ: k Tanácsok képzés A használat javasolt Nincs korlátozásai További információk Információ nem szükséges.

13 Seite13 von 13 A biztonsági adatlap összeállításához használt kulcsadatok forrása Hozzáadott, törölt vagy átdolgozott információ Beszállítói megjegyzés Megjegyzés a felhasználók Felelős a biztonsági adatlapért Készítette Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), Tájékoztatás a regisztrált anyagok, titán-dioxid, EC szám Internet: Kémiai biztonsági jelentés (CSR), titán-dioxid, EK-szám , melléklet REACH regisztrációs dossziét hivatkozási szám Sachtleben Pigment GmbH. SZAKASZ Terméktípusok: Hozzáadása az új szegmens nevét terméktípusok SZAKASZ A biztonsági adatlap kibocsátójának adatai A jelen biztonsági adatlap információkon alapulnak, hogy létezett napján a teremtés a birtokunkban. Ezek érvényesek, feltéve, hogy a termék használatának a meghatározott feltételek mellett és összhangban a felhasználás módját, ami meg van adva a csomagoláson és / vagy a vonatkozó szakirodalom. Minden más készítmény alkalmazásával kapcsolatban, esetleg kombinálva más termékekkel vagy folyamatok, a saját felelősségére. A jelen biztonsági adatlapban eredményein alapul előkészítése. Az információ célja, hogy útmutatást a biztonságos kezeléshez a felhasználás, feldolgozás, tárolás, feldolgozás, szállítás és ártalmatlanítás. A tájékoztatás nem jelent garanciát a termék tulajdonságaira és nem ruházható át más termékekre. Ha a termék más anyagokkal keverik a biztonsági, vegyes vagy feldolgozott, az itt közölt információk nem kerül át az új anyag, ha nem szerepel másként. Sachtleben Pigment GmbH Likedeelers GmbH - Fit4REACH - Dr. Wolfgang Pahlmann

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: LONTREL (TM) 72 SG Herbicide Kinyomtatás dátuma: 20 Mar 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: GALERA (TM) SL Herbicide Kinyomtatás dátuma: 13 Jun 2013 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6 Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Átdolgozás száma 6 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : C/1400/60, C/1400/53, C/1400/62 Szinonimák

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208

Felülvizsgálat dátuma 04.03.2015 Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma 04.03.2015. Sika Remover-208 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : : 01-2119471843-32-XXXX : Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 27/06/2013 Felülvizsgálat dátuma: 07/07/2014 Felváltja ezt: 27/06/2013 Verzió: 11.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 20.07.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Potassium dihydrogen phosphate Cikk szám 3904

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: IKARUS* Herbicide Kinyomtatás dátuma: 27 Oct 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP DOW AGROSCIENCES HUNGARY KFT. Az EU 453/2010 rendeletének megfelelő biztonságiadatlap. Termék neve: SPINTOR 480 SC Insect Control Felülvizsgálat dátuma: 2015- Nyomtatás Dátuma: 2015-

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012 FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER Termék kódja (UVP) 05936500 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Kibocsátási dátum: 22/10/2013 Felülvizsgálat dátuma: 12/02/2015 Felváltja ezt: 22/10/2013 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A

: Sikadur -31 AUT Normal/Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ORVEGO 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben