HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2"

Átírás

1 Seite1 von 13 A termék nem minősül veszélyesnek és nem tartalmaz veszélyesnek minősülő anyagot. Ezért nem kötelező létrehozni egy biztonsági adatlap szerint a REACH 31 cikke. Ez a termék az információ formátumban által létrehozott REACH II, és megfelel a tájékoztatási követelmények a REACH 32 cikk kötelezettségeket, amelyek kötelező érvényűek, még a nem veszélyes anyagok és keverékek. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve A termék típusa Vegyszer neve Szinonimák TITÁN-DIOXID REACH reg. szám CAS sz EC sz Index sz. nincs Képlet TiO 2 HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2 Titán-(IV)-oxid Anatase, Rutile, Titanium oxide (TiO 2 ), Titania, Anatase pigment, Pigment White 6, C.I. Nr Az összetevő vagy keverék releváns ismert használata és ellenjavallt felhasználások Funkció Pigment. Töltőanyagot. Carrier anyag. Matrix anyag. Adalékanyag. Termékcsoport Ellenjavallt felhasználások Termékek. Papír és rétegek Tömítőanyagok és töltőanyagok. Műanyag és gumi Festékek és lakkok, festékek és tonerek Elektromos kerámia és kerámia katalizátorok Gyógyszeripari és kozmetikai termékek Élelmiszer-és takarmánybiztonsági Nincs konkrét alkalmazáshoz ismert, amelyek nem ajánlott A biztonsági adatlap kibocsátójának adatai Vállalat neve Sachtleben Pigment GmbH Iroda címe Rheinuferstraße 7-9 Irányítószám Város Krefeld Ország Németország Tel Fax Weboldal Információt nyújtó Sachtleben Pigment GmbH

2 Seite2 von Segélykérő telefonszám Segélykérő telefonszám Tűz-és mentési központ, 24 órás segélyszolgálat: SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Szerint a 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK és a CLP-rendelet (EC) No 1272/2008 nem minősül veszélyesnek Címkézési elemek Szerint a 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK és a CLP-rendelet (EC) No 1272/2008, nincs címkén van szükség. Összetétel a címkén Titán-dioxid: T/T % 2.3. Egyéb veszélyek Veszély leírása Veszély általános leírása Fizikakémiai hatás Egészségre vonatkozó hatása Környezeti hatás Helytelen használat hatásai és tünetei Egyéb veszélyek Az a termék használatát a végfelhasználók szálló por képződhet. Nem releváns. Nem ismert. Extrém körülmények között egy kis rövid távon nyálkahártya irritációt mechanikai hatás a szemét kell érintkeznie a porral lehetséges. A termék nem tartalmaz összetevőket PBT vagy vpvb. nem ismert nem ismert 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok Összetevő neve Azonosítás Osztályozás Tartalom Titán-dioxid Szinonimák: Anatáz, rutil, Pigment White 6, C.I. No CAS sz.: EC sz.: Index sz.: nincs Regisztrációs szám: nem veszélyes besorolást kapott besorolt T/T % Keverék leírása Összetevő megjegyzései Mono-összetevőjű anyagok A komponensek nem befolyásolják az osztályozási és címkézési Keverékek: Nem releváns. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Egy elvesztésének kockázatát tudatosságra, hogy az áldozat egy stabil oldalfekvésbe a szállításhoz. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen orvosával. Belélegzés Vegye ki a sértett a szennyezett terület. Szerezd meg a sérültet friss levegőre, tartsa az áldozat nyugodt és ne hagyja felügyelet nélkül az áldozat. Ha a tünetek jelentkeznek, forduljon kórház és hogy ezt a biztonsági adatlap.

3 Seite3 von 13 Bőrrel való érintkezés Érintkezés a szemmel Lenyelés Javasolt személyes védőeszközök az elsősegélyt nyújtók számára Öblítse le a bőrt vízzel. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen orvosával. A szemek, azonnal öblítse le bő vízzel, emelő fedeleket. Ügyeljen arra, hogy vegye ki a kontaktlencséket előtt öblítsük ki a szemet. Folytassák az öblítést legalább 15 percig. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen szemész. Nem szabad hánytatni! Azonnal öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet ( ml). Ha a sérült eszméletlen, nem tud inni. Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal, vagy a tünetek, beszéljen orvosával A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Információ az egészséggel Ásványi por. Méregtelenítés, tüneti kezelés. Mérgező, irritáló, vagy foglalkozó személyzetnek allergiás reakciók nem ismeretesek. Mechanikus bőr-vagy szemirritáció léphet fel. Akut tünetek és hatások Késleltetett tünetek és hatások lásd 2.3 szakasz lásd 2.3 szakasz 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Információ a klinikai vizsgálatról Késleltetett hatások orvosi megfigyelése Ellenszerek specifikus adatai Nincs specifikus ellenszere. Ellenjavallat Különálló elsősegély felszerelés Nem ismert. Nincs. 5. SZAKASZ: Tuzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag A termék nem éghető. Oltási intézkedéseket megfelelő helyi körülmények és a környezet. Vízpermet vagy köd. Hab, széndioxid vagy száraz por. Nem megfelelő oltóanyag Teljes vízsugár Az anyagból vagy a keverékbol származó különleges veszélyek Tűz- és robbanásveszély Nincs. Veszélyes égéstermékek Nincs Tuzoltóknak szóló javaslat Tűzoltási eljárások Személyes védőeszközök Nem releváns. Nincs.

4 Seite4 von SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeru expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások Általános intézkedések Porképződést el kell kerülni. Kerüljük a szemmel és bőrrel. Személyes óvintézkedések Ha a termék kiömlött vagy kiszivárgott, van csúszásveszély. Veszélyes égéstermékek Nem releváns Nem biztonsági személyzet számára Védőfelszerelés Teendők vészhelyzetben Nem releváns Veszélyre reagálók számára Veszélyre reagálók számára 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Környezeti óvintézkedések Ne engedjük a csatornába, talajba vagy vízbe A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek Gyűjtse újrahasznosításra. Elnyeli a hulladékot egy porszívó. Ha nem lehetséges, összegyűjteni a termék lapáttal, seprűvel, vagy mások. Porképződést el kell kerülni során a tisztító. Tárolás Nem releváns. Tisztítás Nincs Hivatkozás más szakaszokra Egyéb utasítások Lásd 8 szakasz az egyéni védőfelszereléssel és a 13 szakasz a hulladék ártalmatlanításával. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kezelés Védelmi lépések Tűzmegelőzési lépések Aeroszol és por zelszabadulását megelőző lépések Környezetvédelmi lépések Általános foglalkozási higiéniai tanácsok Kerülje olyan tevékenységet, amely elvezet a porképződést. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést. A bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Mossunk kezet használat után. Nincs ajánlás. Tárolja eredeti csomagolásban vagy tartályban tartós anyagból készül. Konténer zárva ha nem használja tartani. Használja feltöltésére és utántöltésére zárt rendszer, amely szellőztetés kell olyan sűrű. Nincs ajànlás. Gondos személyi higiénia szükséges. Kéz és a szennyezett munkaterületek alapos szappanos vízzel, mielőtt elhagyja a munkahelyen A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolás Nincs szükség speciális óvintézkedésekre a tárolás. Különleges tulajdonságok és Nem éghetetlen szilárd anyag. veszélyek Csak akkor anyagokat azonos tárolási osztály tárolja együtt. Ne tároljuk együtt anyagok, amelyek kémiai reakcióba veszélyes. Műszaki intézkedések és tárolási feltételek Csomagolási Eredeti csomagolásban, más konténer csak kipróbált, tartós anyag.

5 Seite5 von 13 kompatibilitások Tárolóhelyek és edények követelményei Tippek a tárolóeszköz összeszereléséhez További információk a tárolási feltételekről Tárolási hőmérséklet Nyomás a tárolási Páratartalom a levegő Tárolási stabilitás A tárolási vegyi anyagok tilos a részeket, az átjárók, a lépcsőházak, nyilvános folyosón, a háztetők, a padlásokon és munkavégzésre szolgáló helyiségekben. Közös tároló tilos a következő anyagok: Gyógyszerek, élelmiszerek és takarmányok, beleértve az adalékanyagokat is. Szerves peroxidok és más oxidáló szerek. Fertőző, radioaktív és robbanásveszélyes anyagokat. Nem releváns. Nem releváns. Nem releváns. Korlátlan eltarthatóság Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Javaslatok l ásd 1.2 szakasz Specifikus felhasználás 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenorzése/egyéni védelem 8.1. Ellenorzési paraméterek a Általános por határérték alkalmazható. küszöbértékekről Veszély kezelése Expozíciós határértékek Összetevő neve Azonosítás 8 órás érték 15 perces érték Titán-dioxid Szinonimák: Anatáz, rutil, Pigment White 6, Pigment White 6, C.I. No DNEL / PNEC összetevőkből Összetevő Titán-dioxid DNEL Csoport: Expozíciós útvonal: Expozíció gyakorisága: Hatás típusa: CAS sz.: EC sz.: Index sz.: nincs Regisztrációs szám: Munkás Belélegzés Hosszú távú (ismételt) Helyi hatás 10 mg/m³ for dust nuisance 8 ó.: 10 mg/m³ AGW/Németország Belélegezhető por 8 ó.: 3 mg/m³ AGW/ Németország Szálló por 15 min.: 20 mg/m³ AGW/ Németország Belélegezhető por 15 min.: 6 mg/m³ AGW/ Németország Szálló por PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: Bőrön át 100 mg/kg soil dw Bőrön át 100 mg/kg sediment dw marine water (tengervíz) Bőrön át 1000 mg/kg sediment dw freshwater (édesvízi) Szájon át 0.61 mg/l water intermittent release (szakaszos kiadás)

6 Seite6 von 13 PNEC Expozíciós útvonal: PNEC Expozíciós útvonal: Javasolt megfigyelési eljárás: Biológiai határérték Biológiai limit értékei A kockázatelemzési lépések összegzése, ember A kockázatelemzési lépések összegzése, környezet Szájon át 1 mg/l marine water (tengervíz) Szájon át mg/l freshwater (édesvízi) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; Német Kutatási Alapítvány) - Air elemzés: mintavétel és az elemzés a por és por tartalmát. BIA 7284: Összes por frakciót. BIA 6069: Belélegezhető por frakciót. MDHS 14/3: General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust. nem rögzített Óvintézkedések az expozíció megelőzéséhez Termékkel kapcsolatos lépések az expozíció megelőzéséhez Utasítási lépések az expozíció megelőzéséhez Szervezeti lépések az Munkahelyi higiénia: Alaposan mosson kezet, alkarjukat és arcukat a expozíció megelőzéséhez termék kezelése után, étkezés előtt, ivás előtt és WC-használat, és a Műszaki intézkedések az expozíció megelőzéséhez Specifikus higiéniai lépések Környezeti veszélykezelés végén a műszak. Használja műszaki megoldás, hogy csökkentse a levegő szennyezettsége a megengedett expozíciós szintet. Ha lehetséges, csak zárt berendezésben. Biztosítani kell a megfelelő általános és helyi elszívó szellőzést. Megfelelő környezeti veszélykezelés Műszaki intézkedések az Ellenőrizze származó kibocsátások szellőztetés vagy a munkafolyamatok expozíció megelőzéséhez berendezéseket, hogy azok megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.egyes esetekben szükség, kibocsátás szabályozását, szűrőt, vagy megváltoztathatja a gyártási technológia a Vegyszerek lakossági használatának intézkedései kibocsátások csökkentésére az elfogadható értékeket. Az anyagot a termék a fogyasztó számára tartósan beépül a mátrix anyag Az expozíció ellenorzése Javasolt megfigyelési Aeroszolok, gázok, gőzök vagy köd a forrásnál szellőztesse. eljárások Foglalkozási veszélykezelés Megfelelő technikai intézkedéseket a munkavállalók expozíciója anyagok a levegőben alatti jogi korlátok alatt vagy az ajánlott határértékek.

7 Seite7 von 13 Szem / arcvédelem Szemvédelem Használjon engedélyezett védőszemüveget, egy lehetséges expozícióját a szemet. Az ide vonatkozó szabvány referenciája Bőrvédelem Kézvédelem EN 166 Ahhoz, hogy egy hosszan tartó vagy ismételt bőrrel való érintkezés, használjon megfelelő védőkesztyűt is viselni. Az ide vonatkozó szabvány referenciája Megfelelő anyagok Nem megfelelő anyagok Áttörési idő Kesztyű anyagának vastagsága Kiegészítő kézvédelmi intézkedések Bőrvédelem (a kezek védelmén kívül) EN 374 Gumi (természetes gumi, latex). Nitrilkaucsuk. Bőr vagy textil. >480 min 0,6 mm Használja megkezdése előtt a munka után minden szünet a tiszta bőr, a bőr védelmi krém, amely nem oldódik vízben, és dörzsölje óvatosan. Tiszta szünetek előtt és munka után a bőrt vízzel és szappannal és alkalmazni tisztítás után, a magas zsírtartalmú bőrápoló krémet. Normál munkaruha általában elegendő. Légzőszervek védelme Légzőszervek védelme Szükséges, ha por keletkezik. Osztály P1 port szűrők (por) vagy P2 (finom por). Az ide vonatkozó szabvány referenciája Légzőszervek védelme megjegyzés Hőveszélyek Környezeti veszélykezelés EN 140, fél maszkok. EN 136 teljes álarcok. EN 143 szűrő maszkok. Megjegyzés: határ a hasznos élettartam. nincs ajánlás 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot szilárd anyag Szín fehér Szag Szagtalan Olvadáspont/Olvadási 1560 C

8 Seite8 von 13 tartomány Vizsgálati módszer: nem ismert Anatáz, más értékek: 1843 C / rutil, 1825 C / brookite. Forráspont ~ 3000 C Vizsgálati módszer: nem ismert Gyulladáspont alkalmazhatatlan Gőznyomás alkalmazhatatlan Pára sűrűsége Specifikus gravitáció Oldhatóság leírása Oldhatóság vízben Oldhatóság zsírban Megjegyzések, Megoszlási együttható: n-oktanol / víz Bomlási hőmérséklet Viszkozitás alkalmazhatatlan 3,90 g/cm³ Vizsgálati módszer: nem ismert Anatáz, más értékek: 4,26 g / cm ³ / rutil, 4,17 g / cm ³ / brookite. Vízben oldhatatlan. Metil-alkohol. Éterek. n-oktanol. Aceton. <1 µg/l / ph 6-8 / OECD sorozat tesztelése és értékelése 29 (OECD series on testing and assessment no. 29) nem alkalmazhatók szervetlen anyagok nem ismert alkalmazhatatlan 9.2. k Megjegyzések, nincs meghatározva Vezetőképesség Vezetőképesség nincs adat Reakciókészség levegővel Részecske mérete 3,26-27,6 µm Vizsgálati módszer: MPPD modell Értékei Kronos KR-3333: MMAD1 5,9% / 3,26 µm, MMAD2 94,1% / 26,6 µm; Tiona értékek AT-1: MMAD1 5,8% / 2,88 µm, MMAD2 94, 2% / 44,92 µm; Aeroxide értékek P25: MMAD <= 174 µm. Kritikus nyomás Alkalmazhatatlan Tágulási együttható Radikális kialakítási potenciális nem ismert nem ismert Egyéb fizikai és kémiai tulajdonságok Fizikai és kémiai tulajdonságok Megjegyzések nincs 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség Nincs ismert reakciókészség ebből a termékből Kémiai stabilitás Stabilitás Állandó a normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott használni A veszélyes reakciók lehetosége Veszélyes reakciók Állandó a normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott használni. lehetősége Kerülendo körülmények Elkerülendő feltételek

9 Seite9 von Nem összeférheto anyagok Elkerülendő anyagok Neszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek a szokásos tárolási és felhasználási körülmények ismertek. Nincs. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Összetevők toxikológiai adatai Összetevő Titán-dioxid LD 50 szájon át LC 50 belélegzés Akut toxicitás Bőrmérgezés / irritáció Súlyos szemsérülés / irritáció Légzőszervek vagy bőr érzékenysége CMR hatások STOT-egyetlen expozíció STOT-Ismételt expozíció Belégzési veszély > 5000 mg/kg Vizsgált állatfajok: Crl:CD(SD) rat Method: OECD Guideline 425 Acute oral toxicity - up- and down procedure 5.09 mg/l Vizsgált állatfajok: Sprague-Dawley rat Időtartam: 4h Method: OECD Guideline 403 Acute inhalative toxicity Belélegzés: Nem besorolt akut inhalációs toxicitás. Bőr: Nem minősül akut mérgező bőrrel érintkezve. Szem: Nem minősül akut toxikus szemkontaktus. Lenyelés: Nem minősül akut mérgezést okozhat, ha lenyelik. Mechanikai irritáció hosszabb bőrrel való érintkezés. Lehetséges mechanikai irritáció esetén a szembe jutást. Nem szenzibilizáló helyi nyirokcsomó vizsgálat (OECD-irányelv 429) egerekben azonosítottak. Csírasejt-mutagenitás : Nem mutagén szerint Ames-teszt (OECD-irányelv 471 bakteriális reverz mutáció vizsgálat). Karcinogenitás: Nem rákkeltőként szerint a kombinált teszt (OECD-irányelv 453) patkányokban. De az IARC lehetséges, hogy a fejlesztés által kedvelt tüdőrák. Reproduktív toxicitás: Vizsgálatokban találtak patkányok, sem teratogén tulajdonságúak. Nem szubkrónikus toxikus tulajdonságok vizsgálatokban találtak a patkányok. Nem krónikus toxikus tulajdonságok vizsgálatokban találtak a patkányok. Az egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos egyéb információk Általános Nincs információ a káros hatások miatt az expozíciót. Belélegzés Magas koncentrációban a por irritálja a torkot és a légúti és okozhat köhögést. Bőrrel való érintkezés Normál használat esetén nem várható, hogy a bőr irritált. Érintkezés a szemmel Okozhat mechanikai szemirritáció. Lenyelés Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés.

10 Seite10 von 13 STOT-egyetlen expozíció STOT-Ismételt expozíció Belégzési veszély CMR kategóriák összevetése Érzékenység Karcinogenitás Teratogén tulajdonságok Reproduktív toxicitás Mutagenitás Túlzott expozíció tünetei Toxikokinetika Megjegyzések Nincs. Nincs. Nem releváns. Nincs információ szükséges. A rendelkezésre álló adatok nem teljesülnek az osztályozási kritériumoknak. Titán-dioxid (az állatkísérleteket porszemcséket túlterhelés) fejlesztette ki a Nemzetközi Ügynökség Rákkutató (IARC) besorolni, mint lehetséges rákkeltő anyagként a 2B csoport. Az emberi epidemiológiai vizsgálatok negatívak voltak. Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés. Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés. Nincs konkrét egészségre vonatkozó figyelmeztetés. Különleges tüneteket nem figyeltek meg. Titán-dioxid nem szívódik fel a bőrön keresztül, vagy a gyomor-bél traktusban. Etetés után kísérletek, hogy teljesen kiürül a széklettel négy sundent. A beadást követően körülbelül 80%-a májban. Akkor szállítani és tárolni, legfeljebb egy évvel a nyirokcsomókban. Ez megszűnik a nyirokrendszeren keresztül. Belélegzés után, hogy lerakódik a alveolusokban. Megszüntetése a nyirokrendszeren keresztül és a nyirokcsomókban. Az emberi rák kockázatát kitett titán-dioxid került egy munkacsoport a Nemzetközi Intézet Rákkutató (IARC) átértékelésre. Három kohorsz vizsgálatok és eset-alapú epidemiológiai tanulmány tartalmazza. Ezért nem szignifikáns összefüggést expozíció titán-dioxid és a tüdőrák kockázata, krónikus légzőszervi betegségek, eltérések a röntgenfelvételen a mellkas, vagy más káros hatások is kimutathatók. Van is ennek kockázatát nem látható a becsült expozíciót. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Összetevők toxikológiai adatai Összetevő Titán-dioxid Akut vízi, hal Akut vízi, alga Akut vízi, vízibolha Felületi feszültség > 100 mg/l Vizsgálati módszer: OECD Guideline 203 Fajok: Oncorhynchus mykiss Időtartam: 96h < 50 mg/l Vizsgálati módszer: OECD Guideline 201 Algenwachstum Fajok: Desmodesmus subspicatus Időtartam: 72h > 1000 mg/l Vizsgálati módszer: OECD Guideline 202 Daphnien Fajok: Daphnia magna Időtartam: 48h Alkalmazhatatlan

11 Seite11 von 13 Vízoldhatóság Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebonthatóság Biológiai felhalmozódás Eloszlási együttható Biokoncentrációs faktor (BCF) Egyéb negatív hatások Egyéb ökológiai információ Ökotoxicitás Vizsgálati módszer: OECD 29 Environmental Health and Safety Publications (29 OECD Környezetegészségügyi és Biztonsági kiadványok) Megjegyzések: 3.4 µg Ti/l / ph 6 Víz hőmérséklete: 21.9 C A termék besorolása szervetlen anyag nem lebontható. Titán-dioxid minősül szervetlen anyag, biológiailag nem lebomló. A termék nem oldhatatlan és nem biológiailag, ezért nem bioakkumulatív. Alkalmazhatatlan alkalmazhatatlan nem ismert Nem várható, hogy a termék káros a környezetre Perzisztencia és lebonthatóság Megjegyzések biológiailag nem áll rendelkezésre Perzisztencia és A termék teljes egészében áll, a szervetlen vegyületek, amelyek nem lebonthatóság lebontható Bioakkumulációs képesség Biológiai felhalmozódási A termék nem tartalmaz anyagokat, amelyek várhatóan biológiailag potenciál felhalmozódó A talajban való mobilitás Folyóképesség A termék nem oldódik vízben. Vízoldhatóság < 1 µg/l Vizsgálati módszer: OECD sorozat tesztelése és értékelése 29 (OECD series on testing and assessment no. 29) A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT felmérés eredményei Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vpvb anyagok esetében Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások / Megjegyzések Környezeti adatok, következtetés Nem veszélyezteti a vizeket. Információ nem szükséges. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok EWC hulladék kód fémoxidok, amelyek különböznek Hulladékkezelési módszerek Határozza meg az Vegyük újrafeldolgozási lehetőségek. Melléktermékei és hulladékai ártalmatlanítás megfelelő csomagolás, és nem üres tartályok termék megfelelően alkalmazni a módszereit nemzeti és regionális szabályok, pecsét, címke és ártalmatlanítani. Használja az EU besorolási kódok az Európai Hulladék Lista (EWL) a 2000/532/EK határozat. A feladat, a hulladéktermelő, hogy a kínálat a hulladék EAV kódok szerint az ipari ágazatokat és folyamatokat.

12 Seite12 von 13 Maradékai csomagolás öblítéssel vízzel eltávolítani és ártalmatlanítani az előírásoknak megfelelően utáni teljes kiürítését hulladék. Teljesen kiürített csomagolás által meghatározott regionális ulladékgazdálkodási előírásokat. Javasolt hulladék kód szerint Hulladék Katalógus (EWC): vegyes csomagolási hulladékok 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Termék neve: UN-szám : Az ENSZ szerinti megfelelo szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Környezeti veszélyek: A felhasználót érinto különleges óvintézkedések Különleges óvintézkedések a felhasználónak A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Egyéb alkalmazható A termék nem tartozik a nemzetközi szabályok a veszélyes áruk információ szállítására 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk EC sz EC lable Nincs Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi eloírások/jogszabályok k EGK rendelet Rendelet (EC) No. 1907/2006 Rendelet (EC) No 453/2010 Rendelet (EC) No 1272/2008 Referenciák (törvények / rendeletek) A nemzeti törvények (Magyarország): A rendelet a foglalkozás-egészségügyi és biztonság, a fogyasztók védelmét kell alkalmazni abban az országban, ahol a vegyi anyag környezetvédelem és a vagy keverék forgalomba hozatala Kémiai biztonsági értékelés A kémiai biztonsági értékelést végeztek CSR szükséges CSR helyszín Igen Igen A kémiai biztonsági értékelést (CSA) a REACH 14. cikk, 1. bekezdés a titán-dioxid van jelen. 16. SZAKASZ: k Tanácsok képzés A használat javasolt Nincs korlátozásai További információk Információ nem szükséges.

13 Seite13 von 13 A biztonsági adatlap összeállításához használt kulcsadatok forrása Hozzáadott, törölt vagy átdolgozott információ Beszállítói megjegyzés Megjegyzés a felhasználók Felelős a biztonsági adatlapért Készítette Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA), Tájékoztatás a regisztrált anyagok, titán-dioxid, EC szám Internet: Kémiai biztonsági jelentés (CSR), titán-dioxid, EK-szám , melléklet REACH regisztrációs dossziét hivatkozási szám Sachtleben Pigment GmbH. SZAKASZ Terméktípusok: Hozzáadása az új szegmens nevét terméktípusok SZAKASZ A biztonsági adatlap kibocsátójának adatai A jelen biztonsági adatlap információkon alapulnak, hogy létezett napján a teremtés a birtokunkban. Ezek érvényesek, feltéve, hogy a termék használatának a meghatározott feltételek mellett és összhangban a felhasználás módját, ami meg van adva a csomagoláson és / vagy a vonatkozó szakirodalom. Minden más készítmény alkalmazásával kapcsolatban, esetleg kombinálva más termékekkel vagy folyamatok, a saját felelősségére. A jelen biztonsági adatlapban eredményein alapul előkészítése. Az információ célja, hogy útmutatást a biztonságos kezeléshez a felhasználás, feldolgozás, tárolás, feldolgozás, szállítás és ártalmatlanítás. A tájékoztatás nem jelent garanciát a termék tulajdonságaira és nem ruházható át más termékekre. Ha a termék más anyagokkal keverik a biztonsági, vegyes vagy feldolgozott, az itt közölt információk nem kerül át az új anyag, ha nem szerepel másként. Sachtleben Pigment GmbH Likedeelers GmbH - Fit4REACH - Dr. Wolfgang Pahlmann

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Oldalszám 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON SE TAPE 10MMX16M known as TEROTAPE 10MMX16M oldal 1 / 7 BA száma : 136534 Felülvizsgálat ideje: 21.10.2014 Nyomtatás ideje: 28.05.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák termékkód NYOGEL 675C

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint FG6745-31Clarifying Compound 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG6745-31Clarifying Compound

Részletesebben

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM

BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BM 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE rovarlárva

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK rendelet szerint Állás: 13.06.2012 Változat: 1.0 STOKOLAN Oldal 1 tűz 6

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK rendelet szerint Állás: 13.06.2012 Változat: 1.0 STOKOLAN Oldal 1 tűz 6 STOKOLAN Oldal 1 tűz 6 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító STOKOLAN 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON VR 500 known as PLASTILUBE TB 75ml oldal 1 / 6 BA száma : 76984 Felülvizsgálat ideje: 19.06.2015 Nyomtatás ideje: 22.06.2015 Előző verzió kiadása: 22.08.2013

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kiadás dátuma: 2008. 10. 01. Módosítás/revízió: 2010. 10. 13. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Akril

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.04.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Erbslöh-Kalk Termékkód: 4001x 1.2.

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Lenor Relaxed öblítő

: Lenor Relaxed öblítő Kiadás dátuma: 07/11/2011 Feldolgozva: 2016.03.05 Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 55 known as Loctite 55 oldal 1 / 7 BA száma : 168432 Felülvizsgálat ideje: 23.12.2013 Nyomtatás ideje: 03.06.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

SchimmelX Penészgátló Festék

SchimmelX Penészgátló Festék (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Somat salt oldal 1 / 7 BA száma : 40666 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 28.06.2015 1.1. Termékazonosító Somat salt 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: esemtan wash lotion

: esemtan wash lotion 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 21.05.2010 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Információ a termékről Az anyag/keverék Bevonóanyag PVD (fizikai gőzrácsapás) folyamatokhoz

Részletesebben

100 x Test sticks hazards <0.1%

100 x Test sticks hazards <0.1% Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91350 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Silver / 100 100 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálat: 2011. 03. 29. Oldalszám: 1/5 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT színes autópolírozó zöld 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Készítés dátuma Nyomtatás Dátuma Oldal 1 / 5

Készítés dátuma Nyomtatás Dátuma Oldal 1 / 5 Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Anyag-szám : 1113258 Márkanév : 250 946 Blue Grey InstantColor Társaság : Ferro GmbH Color & Glass Performance

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Semmi. Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak : Nem alkalmazható.

Semmi. Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak : Nem alkalmazható. Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálat dátuma 21/04/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 Hatályon kívül helyezés dátuma 15/02/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Keramod 125 modellgipsz 1.2. Gyártó: SÜDHARZER GIPSWERK GmbH 99755 Ellrich Segélykérés: 036332-890 1.3. Forgalmazó: Széria-Trans Kft 1116.

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

MESTER Akril kád és PVC tömítő

MESTER Akril kád és PVC tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ceresit CS 28 oldal 1 / 7 BA száma : 365881 Felülvizsgálat ideje: 22.05.2015 Nyomtatás ideje: 24.08.2015 Előző verzió kiadása: 20.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: Ezüst ápoló

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Cavex Glass Ionomer Cement Powder. Semmi.

Cavex Glass Ionomer Cement Powder. Semmi. Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító

Részletesebben

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64708 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/02 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben