BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP A 107/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Biztonsági adatlap száma CO-1214 (EU) , , , TETRADECANOL * DODECANOL ALCH516 termékkód 87405, A kiadás dátuma Változat száma 02 A revízió dátuma Hatálytalanítás dátuma 25-július augusztus július Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználások Ellenjavallt felhasználások Közti. Laboratóriumi vegyszerek. Kenőanyag. Kenőanyag adalékok. Feldolgozási támogatás. Oldószerek. Fémmegmunkáló folyadékok / guruló olajok. Oldószerek. Nem ismert A biztonsági adatlap szállítójának adatai Legal Entity Supplier Name 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg GG Rotterdam Hollandia Telefonszám: Procter & Gamble International Operations SA P&G Chemicals - Europe 47, Route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy1, Svájc A sürgősségi kapcsolatra CHEMTREC: A minőség, a szolgáltatás vagy termék kapcsolatos kérdések Tel: + (44) Hétfő-péntek :00-17:00 Greenwich átlagos idő Osztályozás a módosított 67/548/EGK vagy 1/45/EK rendeletnek megfelelően Osztályozás Xi;R36, N;R50 Minden R- mondat teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. A módosított 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás Egészségi veszélyek Súlyos szemkárosodás/szem irritáció Környezeti veszélyek Veszélyes a vízi környezetre, vízi veszély 2. kategória 1. kategória Súlyos szemirritációt okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra , Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

2 Veszélyes a vízi környezetre, long-term aquatic hazard 2. kategória Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Veszély áttekintése Fizikai veszélyek Nincs fizikai veszélyként besorolva. Egészségi veszélyek Szemizgató hatású. Környezeti veszélyek Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Speciális veszély Ismeretlen. Fő tünetek 2.2. Címkézési elemek Címkézés a módosított 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően Tartalmaz: dodekán-1- ol, tetradekán -1-ol Veszélyt jelző piktogramok Figyelmeztetés Figyelmeztető mondatok Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Megelőzés Elhárító intézkedések Tárolás Elhelyezés hulladékként Kiegészítő címkézési információ Figyelem Súlyos szemirritációt okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Mossa meg arcát kezet és minden érintett bőrfelületet Kezelés után alaposan. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Speciális raktározási előírások nincsenek. A konténert/ tartalmát egy megfelelő hulladéklerakó- és kezelőhelyen kell hulladékként elhelyezni az alkalmazandó törvények és szabályok továbbá a hulladékbahelyezés idején érvényben lévő termék jellemzők szerint. Nem alkalmazható Egyéb veszélyek Nem hozzárendelve. Vészhelyzeti áttekintés Súlyos szemirritációt okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Általános információ Kémiai név % CAS-szám / EK-szám REACH regisztrációs szám Index -szám Megjegyzések dodekán-1-ol Osztályozás: DSD: CLP: Xi;R36, N;R50 Eye Irrit. 2;H31, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H , Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

3 Kémiai név % CAS-szám / EK-szám REACH regisztrációs szám Index -szám Megjegyzések tetradekán-1-ol Osztályozás: DSD: CLP: Xi;R36 Eye Irrit. 2;H31, Aquatic Chronic 1;H410 CLP: 1272/2008 EK rendelet. DSD: 67/548/EK Irányelv. #: Erre az anyagra közösségi foglalkozási expozíciós határérték(ek)et állapítottak meg. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag. vpvb: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag. Szennyezések Kémiai név % CAS-szám / EK-szám REACH regisztrációs szám Index -szám Megjegyzések Dekán-1-ol <= Összetételre vonatkozó megjegyzések Az R - és H-mondatok teljes szövege megtalálható a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás Általános információ 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Lenyelés 4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni). A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A szennyezett területről el kell távolítani! Vigye ki friss levegőre. Ha a légzés megáll, adjon mesterséges légzést. Légzési nehézség esetén a sérültnek oxigént kell adni! Kérjen külön tanácsot orvostól. Szappannal és vízzel le kell mosni. Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. Orvoshoz kell fordulni. A sérültet ne hánytassa, csak ha a toxikológiai központ javasolja. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Általános tűzveszélyek 5.1. Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Alkalmatlan oltóanyag 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Különleges tűzoltási eljárások Nincs szükség különleges tűz elleni védőintézkedésekre szükség. Vízpermet. Száraz vegyszer. Hab. Széndioxid (CO2). Tűz esetén irritáló és mérgező gázok vagy füstök szabadulhatnak fel. Viseljenek zártrendszerű légzőkészüléket és védőruházatot. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet , Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

4 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Sürgősségi ellátók esetében 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 6.4. Hivatkozás más szakaszokra 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Viseljenek megfelelő személyes védőfelszerelést. A takarításkor viseljen megfelelő védőfelszerelést és védőruhát! A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ne engedje bele a lefolyókban, csatornákba vagy a folyóvízekbe. Itassa fel homokkal vagy egyéb semleges abszorbenssel. Homok. Szilikagél. Savmegkötő Univerzális megkötő. Fűrészpor A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot. Személyi védőfelszerelést kell viselni. A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Speciális raktározási előírások nincsenek. Nem tartják nyilván veszélyes árucikként. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Bulgaria. OELs. Regulation No 13 on protection of workers against risks of exposure to chemical agents at work Szennyezések Dekán-1-ol ( ) ÁK 10 mg/m3 Germany. TRGS 00, Limit Values in the Ambient Air at the Workplace Összetevők Forma dodekán-1- ol ( ) AGW 155 mg/m3 Vapor and aerosol. 20 ppm Vapor and aerosol. tetradekán -1-ol ( ) AGW 178 mg/m3 Vapor and aerosol. 20 ppm Vapor and aerosol. Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment Összetevők dodekán-1- ol ( ) ÁK 10 mg/m3 Szennyezések Dekán-1-ol ( ) ÁK 10 mg/m3 Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements Szennyezések Dekán-1-ol ( ) ÁK 10 mg/m3 Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace Szennyezések Dekán-1-ol ( ) ÁK 100 mg/m3 15 ppm CK 200 mg/m3 30 ppm Ajánlott monitoring eljárás Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) Összetevők Útvonal dodekán-1- ol ( ) Fogyasztó Belégzés Hosszú távú 65 mg/m3 Forma 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

5 Összetevők Munkavállalók Útvonal Bőr Hosszú távú Orális hosszú távú Belégzés Hosszú távú Bőr Hosszú távú tetradekán -1-ol ( ) Fogyasztó Belégzés Hosszú távú Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Összetevők Munkavállalók Bőr Hosszú távú Orális hosszú távú Belégzés Hosszú távú Bőr Hosszú távú Útvonal 75 mg/kg bw 75 mg/kg bw 220 mg/m3 125 mg/kg bw/day 65 mg/m3 75 mg/kg bw 75 mg/kg bw 220 mg/m3 125 mg/kg bw dodekán-1- ol ( ) Nem alkalmazható Édesvíz 0,0028 mg/l Édesvízi üledék 1,1 mg/kg dw Szennyvíztisztító 0,0207 mg/l telepre Talaj 0,888 mg/kg dw tengeri üledékek Tengervíz 0,11 mg/kg dw 0,00028 mg/l tetradekán -1-ol ( ) Nem alkalmazható Édesvíz 0,00032 mg/l 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Édesvízi üledék Szennyvíztisztító 0,001 mg/l telepre Forma Forma 0,36 mg/kg dw EqP Talaj 0,28 mg/kg dw EqP tengeri üledékek Tengervíz Gépi szellőztetés vagy helyi elszívóberendezés kivánatos. 0,036 mg/kg dw EqP 0, mg/l 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

6 Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőszeközök Általános információ Szem-/arcvédelem Bőrvédelem Kövesse a jó ipari tisztasági gyakorlatot. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/-arcvédőt kell viselni. Kerülni kell a szembejutást. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg. - Kézvédelem A választás a megfelelő kesztyű nem csak attól függ, hogy anyagtól, hanem egyéb minőségi jellemzők, és más egy gyártó a másikra. Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó utasításait áteresztõképességre és az, amelyekről a szállító a kesztyűt. Szintén figyelembe kell venni a konkrét helyi feltételeket, amelyek alapján a terméket használják, mint például a veszélye vágások, horzsolások és az érintkezés idejét. Ne feledje, hogy a mindennapi használat során a tartósság a kémiailag ellenálló védőkesztyűt lehet jelentősen rövidebb, mint az áthatolási idő szerint mért EN 374, miatt a a számos külső (pl. hőmérséklet). Állandó érintkezés: Nitrilkaucsukból / nitril latex; Megtörni idő:> = 480 perc; Anyagvastagság: 0,35 mm Anyaga: butil-gumi; Megtörni idő:> = 480 perc; Anyagvastagság: 0,5 mm Fröccsenés elleni védelem: Természetes kaucsuk / természetes latex; Megtörni idő:> = 60 perc; Anyagvastagság: 0,5 mm. - Egyéb Megfelelő védőruházatot és szem/-arcvédőt kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Légutak védelme Hőveszély Higiéniai intézkedések Környezeti expozíció-ellenőrzések Nem személyi légzésvédő készülékre általában szükséges. A nem megfelelően szellőztetett területeken, ahol a munkahelyi határértékek túllépése, ahol kellemetlen szag van, vagy ahol aeroszolok használatban vannak, vagy a füst és köd lép fel, használjon önálló légzőkészülékkel vagy légzőkészülék a típusú szűrő vagy alkalmas kombinált szűrő (például ha aeroszolok használatban vannak, vagy a füst és köd fordulhat elő, A-P2 vagy ABEK-P2), megfelel az EN 141. Nem értelmezhető.. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés Szag Halmazállapot Forma Szín Olvadáspont/fagyáspont A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Folyadék. Cseppfolyós. Paszta. Színtelen Enyhe kémiai. Zsíros. Viaszos. 1 C (66,2 F) 1,013 hpa Lobbanáspont 143,00 C (28,40 F) ca. DIN 5178 Túzveszélyesség (szilárd, gáz halmazállapot) Nem alkalmazható. Felső/alsó gyulladási vagy robbanásveszélyes határok Gyulladási határ - alsó (%) Gyulladási határ - felső (%) Gőznyomás Relatív sűrűség Oldékonyság (oldékonyságok) Megoszlási hányados:n-oktanol/viz Öngyulladási hőmérséklet Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok.2. Egyéb információk Dinamikus viszkozitás < 0,01 20⁰C 0,83 g/cm3 25⁰C 0,003 g/l ca. 20⁰C See Section 12, C (482 F) ca. DIN mpa.s ca. 40⁰C 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

7 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Erősen oxidáló közegek Kémiai stabilitás Normális körülmények között az anyag stabil A veszélyes reakciók Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. lehetősége Kerülendő körülmények Közvetlen hőforrás. Szennyeződés. Napfény. Ionizing radiation Nem összeférhető Erősen oxidáló közegek. anyagok Veszélyes Nincs bomlás ha rendszerint tárolt. bomlástermékek 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Általános információ A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ Lenyelés Belélegzés Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés Súlyos szemirritációt okoz. Tünetek A toxikológiai ra vonatkozó információ Összetevők dodekán-1-ol ( ) Belélegzés LC50 Dermális LD50 Orális LD50 tetradekán-1-ol ( ) Belélegzés LC50 Dermális LD50 Orális LD50 Szennyezések Dekán-1-ol ( ) Belélegzés LC50 Dermális LD50 Orális LD50 Fajok Patkány Nyúl Patkány Patkány Nyúl Patkány Fajok Patkány Patkány Patkány Vizsgálati eredmények > 71 mg/l, 1 hr, levegő. Olvasd el szerte mg/kg, 24 óra, bw. OECD 402. > 2000 mg/kg, bw. OECD 401. > 1,5 mg/l, 1 hr, Levegő mg/kg, 24 óra, bw > 2000 mg/kg, bw OECD 401 Vizsgálati eredmények > 71 mg/l, 1 hr, /air > 5000 mg/kg, 24 óra, /bw, EPA OPPTS > 5000 mg/kg, /bw, EPA OPPTS Maró/irritáló a bőrre 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

8 Irritációs maró hatás (korrózió)-bőr tetradekán-1-ol In vivo, OECD 404. GLP. Eredmény: Nem irritáló hatású Fajok: Humán A vizsgálat időtartama: 4 óra Megfigyelési időszak: 72 óra dodekán-1-ol In vivo, OECD 404. Eredmény: Nem irritáló hatású Fajok: Humán A vizsgálat időtartama: 4 óra Dekán-1-ol In vivo, EPA OPPTS 870,2500. Eredmény: Nem irritáló hatású Fajok: Nyúl A vizsgálat időtartama: 4 óra Megfigyelési időszak: 10 nap Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Irritációs maró hatás (korrózió)-szem Súlyos szemirritációt okoz. tetradekán-1-ol 0,01 ml In vivo, OECD 405. Eredmény: Mérsékelten irritatív. Fajok: Nyúl Megfigyelési időszak: 14 nap dodekán-1-ol In vivo, OECD 405. Eredmény: izgató hatású Fajok: Nyúl A vizsgálat időtartama: 24 óra Megfigyelési időszak: 72 óra Dekán-1-ol 28,3, EPA OPPTS 870,2400. Eredmény: Mérsékelten irritatív. Fajok: Nyúl Megfigyelési időszak: 24 óra Légzőrendszeri szenzitizáció Bőrszenzitizáció Bőrszenzitizáció tetradekán-1-ol In vivo, OECD 406. Eredmény: Nem érzékenyítő Fajok: Tengerimalac Dekán-1-ol In vivo, EPA OPPTS 870,2600. Eredmény: Nem érzékenyítő Fajok: Tengerimalac Megfigyelési időszak: 24 óra Szenzibilizáció dodekán-1-ol In vivo, OECD 406. Eredmény: Nem érzékenyítő Fajok: Tengerimalac Bacilus sejt mutagén tulajdonság Bacilus sejt mutagén tulajdonság: Ames teszt dodekán-1-ol 0, OECD 471. Eredmény: Negatív Fajok: Salmonella Typhimirium (Salmonella enterica) 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

9 Bacilus sejt mutagén tulajdonság: Ames teszt tetradekán-1-ol 5000 In vitro, µ/plate. OECD 471. Eredmény: Negatív Fajok: Salmonella Typhimirium (Salmonella enterica) A vizsgálat időtartama: 48 óra Dekán-1-ol In vitro, OECD 476. Kereszthivatkozás Eredmény: Negatív Fajok: Salmonella Typhimirium (Salmonella enterica) Csirasejt mutagenitás: Kromoszóma eltérés tetradekán-1-ol 500 mg/kg In vivo, bw. OECD 474. kereszthivatkozási Eredmény: Negatív Fajok: Egér dodekán-1-ol In vitro, OECD 473. Kereszthivatkozás Eredmény: Negatív Fajok: Hörcsög Dekán-1-ol In vivo, OECD 474. Kereszthivatkozás Eredmény: Negatív Fajok: Egér Csirasejt mutagenitás: Mikronukleusz Karcinogenitás dodekán-1-ol In vivo, OECD 474. Eredmény: Negatív Fajok: Egér Reprodukciós toxicitás Fejlődésre gyakorolt dodekán-1-ol 2000 mg/kg bw/day NOAEL, Draft OECD 422. Eredmény: Nincs hatása. tetradekán-1-ol 2000 mg/kg bw/day NOAEL, OECD 422. Read-across Eredmény: Nincs hatás Dekán-1-ol 1300 mg/kg bw/day NOAEL, OECD 414. Eredmény: Nincs hatása. A vizsgálat időtartama: 20 nap Hatások a termékenységre - Férfiak és nők dodekán-1-ol mg/kg/nap NOAEL, Olvasd el szerte Eredmény: Nincs hatása. A vizsgálat időtartama: 13 héttel Reprodukciót károsító hatás tetradekán-1-ol 2000 mg/kg bw/day NOAEL, Tervezetét. OECD 422. Kereszthivatkozás Eredmény: Nincs hatás Dekán-1-ol 2000 mg/kg bw/day NOAEL, vázlat OECD 422. Kereszthivatkozás Eredmény: Nincs hatása , Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július-2014 / 15

10 Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás Célszerv-specifikus toxicitás - egyszeri sugárterhelés Célszerv-specifikus toxicitás - többszöri sugárterhelés tetradekán-1-ol > 4275 mg/kg bw/day Subchronic NOAEL, Olvassa szerte Eredmény: Nincs hatás A vizsgálat időtartama: 13 héttel dodekán-1-ol 2000 mg/kg bw/day Subchronic. NOAEL, OECD 422. Eredmény: Nincs hatása. A vizsgálat időtartama: 13 héttel Dekán-1-ol 2000 mg/kg bw/day Subchronic NOAEL, Draft OECD 422. Eredmény: Nincs hatása. Szerv: Orális Beszívás (felszívás) veszély A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ Egyéb információk 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Összetevők dodekán-1-ol ( ) Vízi Fajok Vizsgálati eredmények Algák EC50 Zöld alga (Desmodesmus subspicatus) 0,66 mg/l, 72 óra, OECD 201. Hal LC50 Zsír fej cselle (Pimephales promelas) 1,01 mg/l, 6 óra, US EPA 175. Rákok EC50 Vízibolha (Daphnia Magna) 0,765 mg/l, 48 óra, DIN Idült Algák NOEC Zöld alga (Desmodesmus subspicatus) 0,085 mg/l, 72 óra, OECD 201, EU Method C.3. Rákok NOEC Vízibolha (Daphnia Magna) 14 µg/l, 21 nap, OECD 211. tetradekán-1-ol ( ) Vízi Hal LC50 Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) > 1 mg/l, 6 óra, OECD 203 EU Method C.1. Rákok EC50 Vízibolha (Daphnia Magna) 3,2 mg/l, 48 óra, OECD 202 ISO Idült Szennyezések Algák EL50 Zöld alga (Desmodesmus subspicatus) > 10 mg/l, 6 óra, OECD 201 DIN Pt. Rákok NOEC Vízibolha (Daphnia Magna) 1,6 µg/l, 21 nap, OECD 211 Dekán-1-ol ( ) Fajok Vizsgálati eredmények Algák EC50 Algák 1-10 mg/l, 72 óra, OECD , Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

11 Szennyezések Fajok Vizsgálati eredmények Szárazföldi Egyéb EC0 A talaj baktérium (Pseudomonas putida) mg/l, 30 perc EC50 Tavasz-mese (Collembola) 320 mg/kg, 7 nap, talaj dw. Egyenértékű az OECD 207. Vízi Hal LC50 Zsír fej cselle (Pimephales promelas) 2,4 mg/l, 6 óra, US EPA 175. Rákok EC50 Harpacticoid copepod (Nitocra spinipes) 3,1 mg/l, 6 óra, OECD 202. Vízibolha (Daphnia Magna) 2,1 mg/l, 48 óra, OECD 211. *A termékre vonatkozó becslések egyéb, itt fel nem tüntetett kiegészítő adatokon alapulhatnak Perzisztencia és lebonthatóság Fotolízis Felezési idő (Fotolizis- légköri) tetradekán-1-ol dodekán-1-ol Dekán-1-ol Biológiai úton gyorsan lebomlik. 18,3 óra 21,2 óra, SRC AOPWIN v1,1. 25,1 óra, AOPWIN v1,1. Biológiai lebonthatóság Lebomlási százalék (aerob biodegradáció- gyors) tetradekán-1-ol 15, mg/l, OECD 301B. Visszanyerési időszak: 82,2 %, 28 days Lebomlási százalék (aerob biodegradáció) dodekán-1-ol 6 %, OECD 301B. Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható A vizsgálat időtartama: 28 nap Dekán-1-ol 74,6 %, OECD 301D. Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható A vizsgálat időtartama: 28 nap Százalékos lebomlás (anerób biológiai lebonthatóság) dodekán-1-ol,2 A vizsgálat időtartama: 48 óra Bioakkumulációs képesség Biológiailag nem halmozódik fel. Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Kow) dodekán-1-ol 5,36 tetradekán-1-ol 6,03 Dekán-1-ol 4, A talajban való mobilitás Anyag gyorsan lebomlik. Adszorpció Talaj/szediment szorpció -Log Koc tetradekán-1-ol 4,71 Dekán-1-ol > 6, SRC PCKOCWIN A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Egyéb káros Ismeretlen. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Visszamaradt hulladék Szennyezett csomagolás Ne perzisztens, biológiailag felhalmozódó illetve toxikus (PBT). A hulladékot a helyi, állami, szövetségi vagy tartományi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően takarítsa el! Az összes érvényben lévő rendszabály figyelembevételével semmisítse meg az anyagot! 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

12 EU hulladék kód Hulladékbahelyezés módszerei/információk A Hulladék kódokat a felhasználónak kell megállapítania aszerint, hogy mire használták a terméket. A konténert/ tartalmát egy megfelelő hulladéklerakó- és kezelőhelyen kell hulladékként elhelyezni az alkalmazandó törvények és szabályok továbbá a hulladékbahelyezés idején érvényben lévő termék jellemzők szerint. El lehet égetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Alagút korlátozási kód Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések RID UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADN UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Kötelező címkék A felhasználót érintő különleges óvintézkedések IATA UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Kötelező címkék ERG kód A felhasználót érintő különleges óvintézkedések UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, folyadék, N.O.S. (Mixture, contains Dodecanol) (dodekán-1-ol) - III dodekán-1-ol UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, folyadék, N.O.S. (Mixture, tartalmaz, Dodecanol) (dodekán-1-ol) - III dodekán-1-ol UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, folyadék, N.O.S. (Mixture, tartalmaz, Dodecanol) (dodekán-1-ol) - III dodekán-1-ol UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, folyadék, N.O.S. (Mixture, tartalmaz, Dodecanol) (dodekán-1-ol) - III 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

13 IMDG UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) Alosztály(ok) Csomagolási csoport Környezeti veszélyek Tengeri szennyező anyag Kötelező címkék EmS No A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás ADN; ADR; IATA; IMDG; RID UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, folyadék, N.O.S. (Mixture, tartalmaz, Dodecanol) (dodekán-1-ol) - III Yes (P) F-A, S-F Nem értelmezhető. Tengeri szennyező anyag 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Európai Uniós rendeletek 1005/200 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, I. melléklet 1005/200 (EK) számú rendelet, az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, II. melléklet 850/2004 (EK) rendelet a maradandó szerves szennyezőkről, I. sz. melléklet a módosításokkal 68/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 1. rész a módosításokkal 68/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, I. melléklet, 2. rész a módosításokkal 68/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok importjáról és exportjáról, I. melléklet, 3. rész a módosításokkal 68/2008 (EK) számú rendelet a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről, V. melléklet a módosításokkal 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

14 166/2006 (EK) számú rendelet, II. melléklet, Szennyező anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke 107/2006 számú rendelet, a REACH 5. cikkének (1) jelöltlistája, amint az jelenleg az ECHA közzétett Engedélyzések 107/2006 (EK) számú rendelet, XIV. melléklet, Engedélyeztetés tárgyát képező anyagok felhasználással kapcsolatos korlátozások 107/2006 (EK) számú rendelet, a REACH XVII, veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó szabályok, a módosításokkal 2004/37/EK irányelv: munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről Nincs szabályozva. 2/85/EGK irányelv: a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javításáról Nincs szabályozva. Egyéb rendelkezések Nemzeti rendelkezések Kémiai biztonsági értékelés Víz veszélyességi osztály. VwVwS Leltári státusz Ország(ok) vagy régió Ausztrália Kanada Kína Európa Európa Japán Kórea Új-Zéland Fülöp-szigetek Svájc A termék az EC direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett. E Biztonsági Adatlap megfelel az 107/2006/EK rendelet követelményeinek. Kémiai biztonsági értékelés lett elvégezve. WGK1 Leltári név A Vegyi Anyagok Ausztráliai Jegyzéke (AICS) Hazai Anyagok Jegyzéke (DSL) Meglevő Vegyi Anyagok Nyilvántartása Kínában (Inventory of Existing Chemical Substances in China IECSC [Kína]) Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke(EINECS) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (ELINCS) Meglevő és Új Vegyi Anyagok Nyilvántartása (Inventory of Existing and New Chemical Substances ENCS [Japán]) Meglevő Vegyszerek Listája (Existing Chemicals List ECL [Korea]) Új-Zélandi Jegyzék A Vegyszerek és Vegyi Anyagok Fülöp-szigeteki Jegyzéke (PICCS) Switzerland FOPH Egyesült Államok és Puerto RicoA Mérgező anyagok ellenőrzési törvénye (TSCA) alá tartozó jegyzék *Az "" azt jelzi, hogy a termék minden összetevője megfelel a szabályozó ország(ok) igazgatása alá tartozó jegyzékbe vételi követelményeknek 16. SZAKASZ: Egyéb információk A rövidítések jegyzéke Hivatkozások Információk a keverékek osztályozásához vezető értékelési módszerről A 2-15 részekben szereplő R-mondatok és H-nyilatkozatok teljes szövege R36 Szemizgató hatású. R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Leltárban (igen/nem)* Nem 87405, Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

15 Információ a revíziókról Információ a képzésről Jogi nyilatkozat H31 - Súlyos szemirritációt okoz. H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása: Vészhelyzeti áttekintés 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása: GHS Hazard Statements. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok: <INDENT>Color Benyújtásának az SDS lehet a törvény által előírt, de ez nem olyan állítás, hogy az anyag veszélyes, ha megfelelően használják fel a megfelelő biztonsági gyakorlatok és normális kezelési eljárásokat. A közölt adatok a kizárólag kapcsolatos munkahelyi biztonság és egészségvédelem. Az itt közölt információk állítottuk össze forrásokból származnak a Procter & Gamble, hogy megbízható és pontos, hogy a legjobb a társaság tudását. Az információ, hogy az adott termék a leírásban, és nem vonatkozik a használni kombinálva bármilyen más anyag, bármely más folyamat. Procter & Gamble nem vállal felelősséget sérülés a címzett vagy a harmadik személyek, vagy bármely kárt vagyon oka a helytelen használat az ellenőrzött termék , Verziószám: 02 A revízió dátuma: 1-augusztus-2014 A kiadás dátuma: 25-július / 15

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám C-1098

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Benzin 2 ütemű motorhoz. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák A kiadás dátuma Verziószám

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2 ütemű motorhoz való olaj. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Husqvarna 2Stroke Oil

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) -

BIZTONSÁGI ADATLAP. LEAF ALCOHOL (ETHYL) ACETAL, NO ANTIOXIDANT 28069-74-1 (CAS-számot) - BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám Más módon történő azonosítás FEMA number 3775

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák HP LaserJet CF283AXXCAD

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Az anyag márkaneve Azonosító szám Regisztrációs szám Szinonímák Kobalt 027-001-00-9

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64263 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6 Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Átdolgozás száma 6 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : C/1400/60, C/1400/53, C/1400/62 Szinonimák

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag neve Polivinilbutirál Az anyag márkaneve Azonosító szám 68648782 Nyilvántartási szám Szinonímák

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Kibocsátási dátum: 22/10/2013 Felülvizsgálat dátuma: 12/02/2015 Felváltja ezt: 22/10/2013 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint CERONE 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév CERONE Termék kódja (UVP) 05927242 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015

FOLICUR SOLO 1/10 Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.02.2015 102000026019 Nyomtatás Dátuma: 27.02.2015 FOLICUR SOLO 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FOLICUR SOLO Termék kódja (UVP) 80253036 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 0,5M H2-SO4 VAR.(7ML) VARELISA STOP SOLUTION

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 0,5M H2-SO4 VAR.(7ML) VARELISA STOP SOLUTION Átdolgozás száma 3 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : VARELISA STOP SOLUTION 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) AMMÓNIA

BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) AMMÓNIA 1. Az anyag és a vállalat azonosítása 1.1. Termékazonosító Anyagnév: ammónia, vízmentes Terméknév: Ammónia Indexszám: 007-001-00-5 EC szám: 231-635-3 CAS szám: 7664-41-7 CAS szerinti elnevezés: Vízmentes

Részletesebben