Tantárgyi program. (tájékoztató jellegű)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi program. (tájékoztató jellegű)"

Átírás

1 Tantárgyi program (tájékoztató jellegű) A tantárgy címe Általános filozófiatörténet Előadás BBNSF Tantárgyfelelős: Dr. Mezei Balázs Oktató: Hankovszky Tamás Tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól nem filozófia szakos, BA hallgatóknak. Egyben megmutatja a kortárs világfelfogás filozófiai gyökereit, és azokat a kritikai és kritikus lehetőségeket, amelyekkel a történeti és a mai filozófiai gondolkodás szolgálhat. A tantárgy címe Bevezetés a kommunikációelméletbe Előadás BBNKM Tantárgyfelelős: : Tóth Pál Oktató: Tóth Pál Tantárgy célja: Bevezetés a kommunikatív jelenségek vizsgálatába. A kurzus tárgyalja a humán kommunikáció általános elméleti megközelítéseit, áttekinti a kommunikáció vizsgálatának legfontosabb területeit.

2 A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A tantárgy leírása: A kommunikatív jelenség, a kommunikáció tudományos vizsgálata, kutatási irányzatok, kommunikációs modellek. A kommunikáció mint információátvitel, mint cselekvés és mint szimbolikus folyamat. A szimbolikus és alternatívái, a jel fogalma és tipológiája. A kommunikáció individuális és kollektív ágenseinek leírása (kommunikációs szükséglet, a kommunikátor szerep, az ágens felkészültségei). A kommunikáció egyéb szerkezeti elemei (üzenet, kód, csatorna, kontextus). Verbális és nem verbális kommunikáció. A kommunikáció funkciói. Konfliktus és kooperáció a kommunikációban. A kommunikáció szintjei és színterei. Intraperszonális, személyközi és csoportkommunikáció. Szervezetek kommunikációja. Közéleti kommunikáció és a társadalmi nyilvánosság. Tömegkommunikáció és médiaelméletek. Kultúraközi és nemzetközi kommunikáció. Információs társadalom, tudástársadalom, a kommunikáció participációs modellje, a kommunikáció mint problémamegoldás.

3 Matematikai statisztika I.-II. Előadás I.-II. BBNSZ0101 BBNSZ Tantárgyfelelős: Bozsonyi Károly Oktató: Bozsonyi Károly, Lőw András Tantárgy célja: I.A modern statisztikai módszerek felsőbb matematikai megalapozása, példák megoldása. II. A kvantitatív vizsgálatok elemzéséhez szükséges alapvetõ statisztikai ismeretek elsajátítása, példák megoldása. Halmazelmélet: műveletek halmazokkal, De Morgan-féle azonosságok, matematikai logika elemei, Reláció: értelmezési tartomány, értékkészlet, homogén-, inverz reláció, Ekvivalencia, rendezés, injekció, szürjekció, bijekció A TANTÁRGY LEÍRÁSA (MATEMATIKAI STATISZTIKA I. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Halmazelmélet: műveletek halmazokkal, De Morgan-féle azonosságok, matematikai logika elemei, Reláció: értelmezési tartomány, értékkészlet, homogén-, inverz reláció 3. Ekvivalencia, rendezés, injekció, szürjekció, bijekció 4. Számsorozatok, függvények: számtani sorozat, mértani sorozat, korlátos sorozatok 5. Monoton sorozatok, konvergens sorozatok és tulajdonságaik, határérték 6. Függvények elemi vizsgálata, monotonitás, konvexitás 7. Lineáris algebra 1: vektorok és tulajdonságaik, vektorműveletek, vektortér, lineáris kombináció 8. Lineáris algebra : lineáris függetlenség, lineáris altér 9. Lineáris algebra 3: skaláris szorzat, vektor hossza, merőlegesség, bázis, generátorrendszer 10. Lineáris algebra 4: mátrixok és tulajdonságaik, 11. Lineáris algebra 5: mátrixműveletek, lineáris leképezés, determináns, nevezetes mátrixok 1. Kombinatorika 1: permutáció, variáció, kombináció 13. Kombinatorika : binomiális tétel, elemi feladatok 14. Kombinatorika 3: összetett feladatok, kombinatorika a számtanban, kombinatorika a mértanban 15. Összegzés, konzultáció

4 A TANTÁRGY LEÍRÁSA (MATEMATIKAI STATISZTIKA II. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A mintavételes statisztikai módszerek története, a reprezentatív minta. Mintavételi módszerek, mintavételi hiba 3. Becsléselmélet, várható érték, arány pontbecslése 4. Intervallum becslés, konfidencia intervallum a várható értékre, arányra 5. Hipotézis vizsgálat alapfogalmai, u próba 6. Próbák a várható értékre és aszórásra: t próba Welch próba F próba 7. Robosztus próbák Mann-Whitney 8. Robosztus próbák, rang-, t-próba 9. Variancia analízis (ANOVA) 10. Kontingencia táblák elemzése (sor oszlop százalék, marginális eloszlások) 11. Kontingencia táblák elemzése (függetlenség, Khi négyzet) 1. Kontingencia táblák elemzése (esélyhányados,asszociációs mérőszámok) 13. Outlayerek, adathiányok kezelése 14. Grafikonok használata a statisztikai gyakorlatban 15. Összegzés, konzultáció

5 Számítógép-felhasználói ismeretek gyakorlat BBNSZ Tantárgyfelelős: Fekete Attila Oktató: Fekete Attila, Papszt Miklós Tantárgy célja: A hallgatók számára áttekintést adni a számítógép napi felhasználásáról, felvillantani azokat a lehetőségeket, melyek segítségével mindennapi munkájuk, napi feladataik, tevékenységük könnyebbé, egyszerűbbé válhat. A hallgatók megismerkedhetnek a használatos technológiákkal, igény esetén bepillantást nyerhetnek a ma divatos technológiák használatába. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Ismerkedés, igényfelmérés, fogalomtisztázás (szoftver stb.). Szövegszerkesztési alapok I. Formázás stílusokkkal. 3. Szövegszerkesztési alapok II. Hogyan használjunk hasábokat? 4. Szövegszerkesztési alapok III. A munka automatizálása 5. Táblázatkezelés I. Összeadások, kivonások 6. Táblázatkezelés II. Egyszerű számítási feladat elkészítése 7. Az internet használata fogalmak 8. Hírportálok, online hírszolgáltatás 9. Közösségi oldalak, virtuális közösségek 10. Információgyűjtés I. elektronikus könyvtárak 11. Információgyűjtés II. elektronikus katalógusok, könyvtárhasználat az interneten 1. Információgyűjtés III. keresőprogramok, directory -k 13. Információgyűjtés IV. keresőprogramok, keresési logikák 14. Az internet napjainkban: szokásbeli, erkölcsi, jogi, informatikai kérdések, viták 15. Számonkérés, ellenőrzés, értékelés Értékelés: gyakorlati jegy

6 Politikai filozófia I.-II. Gyakorlat I.-II. BBNNT BBNNT Tantárgyfelelős: Molnár Attila Károly Oktató: Molnár Attila Károly, Balázs Zoltán Tantárgy célja: I. A politikai gondolkodás alapfogalmainak és problémáinak bemutatása, a politikai közösség alapviszonyainak elemzése. II. A politikai filozófia I. tárgy folytatásaként a politikai gondolkodás főbb problémáinak, kérdéseinek áttekintése. A TANTÁRGY LEÍRÁSA ( POLITIKAI FILOZÓFIA I. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Bevezetés. Egyén és közösség viszonya: ókori Görögország és Róma 3. Egyén és közösség viszonya: kereszténység 4. Egyén és közösség viszonya: újkor. A politika újra-felfedezése 5. Bizalom 6. Szabadság és autonómia 7. Egyenlőség 8. Emberi jogok 9. Igazságosság 10. Tekintély I. 11. Tekintély II. 1. Hatalom I. 13. Hatalom II. 14. Politikai kötelesség 15. Összegzés Értékelés: gyakorlati jegy

7 A TANTÁRGY LEÍRÁSA (POLITIKAI FILOZÓFIA II. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Bevezetés. Társadalmi szerződés 3. Ideológiák I. 4. Ideológiák II. 5. Pluralizmus 6. Rend, uralom 7. Hagyomány 8. Modernség 9. Politika és idő 10. Politika és tudomány 11. Politika és erkölcs I. 1. Politika és erkölcs II. 13. Politika, nyelv, kommunikáció, megértés 14. Kortárs magyar politikai gondolkodás 15. Összegzés Értékelés: gyakorlati jegy

8 Bevezetés a politikatudományba Előadás BBNSZ Tantárgyfelelős: Balázs Zoltán Oktató: Balázs Zoltán Tantárgy célja: Az előadássorozat keretében a politikatudomány jellegzetes kérdéseit, témáit vesszük sorra, áttekintve egyúttal az alapszak szaktárgyainak logikáját is. Először a politikai közösség problematikáját, majd a politikai gondolkodás alapkategóriáit, a politikai intézményrendszert, a politikai rendet és változását, a politikát mint tevékenységet, s végül a nemzetközi politikát tárgyaljuk. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Bevezetés. Politikai közösség, állam, nemzet 3. Alkotmány 4. Ideológia, politikai érték 5. A politika mint társadalmi alrendszer 6. Intézmények, hatalmi ágak 7. Rend, rezsim, uralom 8. Reform, forradalom, rendszerváltás 9. Képviselet, érdekek, választás 10. Pártok és pártrendszerek 11. Döntéshozatal 1. Politika és nyelv 13. Politika és politikatudomány 14. Külpolitika 15. Összegzés

9 Szociológia I.-II. Előadás I.-II. BBNSZ00101 BBNSZ Tantárgyfelelős: Gereben Ferenc Oktató: Tomka Miklós, Gereben Ferenc, Hidas Zoltán Tantárgy célja: I.A szociológia különböző megközelítésmódjainak, fogalomrendszereinek bemutatása. II. A tárgy bevezet az empírikus társadalomtudományi s ezen belül kiemelten a szociológiai gondolkodás logikájába, fogalomrendszerébe és fő koncepcióiba, összevetve mindezt a természettudományi, a filozófiai-teológiai és a történettudományi látásmóddal. A tárgy áttekinti a szociológia tematikai tagolódását, a szakszociológiákat és a szociológiának a társadalomtudományokhoz való viszonyát. Tájékoztat a társadalomtudományi kutatás módszereiről, azok felhasználhatóságáról, gyengéiről és korlátairól. Megtanít a társadalomtudományi adat- és egyéb információközlések használatának alapvető szabályaira. Információt ad a hazai és a nagy nemzetközi kutatóhelyekről s azok tevékenységéről. Végül bemutatja a szociológia hasznosíthatóságát az élet különböző területein. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (SZOCIOLÓGIA I. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A szociológiai szemléletről. A szociológia kialakulásáról.. Szociológiai behaviorizmus (viselkedéselmélet) G.C. Homans 3. Szimbolikus interakcionizmus G.H. Mead 4. Fenomenológiai szociológia A. Schütz 5. Materialista társadalomelmélet K. Marx 6. A strukturalizmus C. Lévi-Strauss 7. T. Parsons rendszerelmélete 8. Konfliktuselmélet R. Dahrendorf 9. Folyamat- és alakzatelmélet N. Elias 10. Kritikai elmélet J. Habermas 11. N. Luhmann rendszerelmélete 1. A posztmodern szociológiák I. 13. A posztmodern szociológiák II. 14. Még egyszer a szociológia értelmezéséről 15. Összegzés

10 A TANTÁRGY LEÍRÁSA (SZOCIOLÓGIA II. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A szociológia mint gyakorlati tudomány. A szociológia mint megismerés és mint krízistudomány 3. A szociológia emberképe: az ember társadalmi termék 4. A társadalom mint kemény tény, mint a szokásainkban megjelenő konstrukció és mint a fejünkben élő valóság 5. Három szakszociológiai irány: (a) Tudás-, kultúra-, tudomány- és kommunikációszociológia. (b) Vallás- és egyházszociológia. A valóság átértelmezése és kitágítása. Új problémamegoldó eszközök. (c) Közvélemény és közvéleménykutatás. 6. A társadalmiasulás és a társadalom önszabályozásának folyamatai és elemei 7. Ifjúság-, nevelés- és iskolaszociológia 8. Közösség és társadalom, vagy: a társadalom mikro- és makrorendszere. Közösségelméletek Tönniestől a kommunitarizmusig 9. Családszociológia és demográfia 10. Falu- és városszociológia 11. A társadalom tagolódása 1. A modernizáció értelmezése mint a társadalom funkcionális differenciálódása, szegmentálódása 13. Politikai rendszerek. Pluralizmus, demokrácia, civil társadalom. 14. A társadalom mint makrorendszer működési elveinek és a társadalmi változásnak különböző értelmezései 15. A szociológia módszerei. A szociológiai módszertan alapkövetelményei

11 Szociálpszichológia Előadás BBNSZ Tantárgyfelelős: Faragó Klára Oktató: Gáspár Kinga Tantárgy célja: A szociálpszichológia nézőpontjának érvényesítése a szociológia és kommunikáció szakon szerzett ismeretek beépítésében, a szaknyelv elsajátítása, illetve az elsajátított fogalmi apparátus használatának gyakorlása. A félév során a szociálpszichológiával nem mint tantárggyal, hanem mint szemlélettel és szemponttal dolgozunk. A tárgyalt jelenségeket példaanyag és feladatlapok egészítik ki. A diákok írott jegyzetet kapnak vázlat formájában, amely tartalmazza a témánként kötelező és ajánlott irodalmat is. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Ismerkedés a környezettel: a szociális megismerés eszközei a tudás beépülése, nyelv és kommunikáció, identitáselemek és kommunikáció viszonya, kódok és jelek, egyértelműség, többértelműség az értelmezés során. Társas helyzetek kialakulása, ezek komponensei, mindennapi kommunikációs helyzetek 3. A viselkedés dinamikája párviszonyban 4. A normától a normálisig: a keret rugalmassági mutatói, a tabu határai 5. Sztereotípiák a gondolkodásban, a nyelvben és a viselkedésben és ezek viszonya a normák elfogadásához, örökítéséhez az előítéletek születése 6. A társadalomban kiválasztott hely: szerep, presztízs, hierarchia 7. Az attitűdök és sémák 8. A személyes és társadalmi identitás: képlékenység és stabil elemek 9. Identitásproblémák 10. Értékek, másság, normaszegés, deviancia 11. Döntés, együttműködés és konfliktus 1. Tömegjelenségek szociálpszichológiája: nagyvárosi élet, divat, ünnep, pánik 13. Esettanulmány 14. Elméletek a szociálpszichológiában 15. A szociálpszichológiai vizsgálódás tudományos fokmérői: kutatási módszerek, hipotézis-alkotás, a vizsgálati módszer kiválasztása, a megfelelő eszközök kidolgozása és kipróbálása, az eredmények értékelése és értelmezése

12 Magyar politikai rendszer Előadás BBNSZ Tantárgyfelelős: Balázs Zoltán Oktató: Balázs Zoltán Tantárgy célja: A mai magyar politikai rendszer fölépítésével és működési mechanizmusával megismertetni a hallgatókat. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A rendszerváltás előzményei. A rendszerváltás 3. Az alkotmány és az alkotmánybíróság 4. Ideológiai irányzatok, pártok 5. Civil társadalom, érdekképviselet 6. Választási rendszer 7. Kampányok, választások, népszavazások 8. Az országgyűlés és bizottságai 9. A végrehajtó hatalom szerkezete és működése 10. Önkormányzatok, helyi politika, regionalizmus 11. Politika és nyilvánosság 1. Egyház és állam 13. Külpolitika 14. Bíróságok, ügyészség 15. Összegzés

13 Pártok, pártrendszerek Gyakorlat BBNNT Tantárgyfelelős: Balázs Zoltán Oktató: Balázs Zoltán Tantárgy célja: A pártok a demokratikus politikai rendszerek működésének alapintézményei, de társadalmi és történelmi beágyazottságuk folytán az egyes politikai rendszerek közötti különbségek megértésében is döntő jelentőségük van. A szeminárium ezért kettős célt követ: egyrészt a párt mint intézmény politikaelméleti vizsgálatának alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, másrészt nemzetközi összehasonlításban tárgyalja az egyes országok pártrendszereit. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Bevezetés. Érdek, érdekképviselet 3. A pártok fejlődésének története 4. Politikai kultúra és pártrendszer 5. Baloldali és jobboldali pártok 6. Regionális jellegzetességek I. 7. Regionális jellegzetességek II. 8. Regionális jellegzetességek III. 9. Regionális jellegzetességek IV. 10. Magyar pártrendszer I. 11. Magyar pártrendszer II. 1. Választási rendszer és pártrendszer kapcsolata 13. Pártok és frakciók 14. Koalíciós kormányzás 15. Összegzés Értékelés: gyakorlati jegy

14 Politikai szociológia Gyakorlat BBNNT Tantárgyfelelős: Balázs Zoltán Oktató: Balázs Zoltán Tantárgy célja: A szeminárium célja, hogy a politikai szociológia tárgyköréhez tartozó vagy ebből a szempontból releváns empirikus kutatásokból szemelvényezve megismertesse a hallgatókkal az különféle módszertani megközelítések alkalmazási lehetőségeit és konkrét eredményeit. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Bevezetés. A Kádár-rendszer politikai struktúrája és hatalomgyakorlási módszerei 3. Polgárosodás, középosztály I.: politikai kultúra, politikai szocializáció. 4. Elitek 5. Elitváltás, rendszerváltás 6. Demokráciakutatások I. 7. Demokráciakutatások II. 8. Értékrend-kutatások 9. Politikai szocializáció az ifjúságban 10. Média és politika, elitek 11. Az uralom szociológiája 1. A hatalom és a tekintély szociológiája I. 13. A hatalom és a tekintély szociológiája II. 14. A hatalom és a tekintély szociológiája III. 15. Összegzés Értékelés: gyakorlati jegy

15 Jogi alapismeretek Előadás BBNNT Tantárgyfelelős: Szilágyi István Oktató: Szilágyi István Tantárgy célja: A tárgy megismerteti a hallgatókat a jogtudomány alapfogalmaival és ezek elméleti összefüggéseivel, valamint a modern állam működését leíró alapvető kategóriákkal. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Természetjog és pozitivizmus. A jogászság mint hivatás 3. A jogforrás 4. A jogszabály 5. A jogrendszer 6. A jogrendszerek csoportosítása 7. A jogrendszerek csoportosítása folyt. 8. A jog alkalmazása 9. A jog alkalmazása folyt. 10. A jogviszony és a felelősség 11. A modern állam történeti formái 1. Szuverenitás és hatalommegosztás 13. Az állam szervezete 14. A modern politikai rendszer 15. Az államok osztályozása

16 Európai alkotmány történet Előadás BBNNT Tantárgyfelelős: Szabó István Oktató: Szabó István Tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon az európai alkotmányos gondolat történeti fejlődéséről, és a fontosabb alkotmányok tartalmi jellemzőiről. A tárgy kifejezett célja a történetiség mellett az egyes alkotmányos modellek bemutatása is, ezért az előadás hangsúlyt fektet az elméleti kérdések tárgyalására is. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A római köztársasság modellje. A frank állam 3. A francia királyság 4. A Mediterráneum alkotmányfejlődése 5. A Német-Római Birodalom alkotmányos rendszere 6. Az angol történeti alkotmány sajátosságai 7. A francia forradalom alkotmányai 8. A német államok és a Habsburg Birodalom 9. Francia alkotmányok a XIX. században 10. A Bismarcki alkotmány és a Weimari köztársaság alkotmánya 11. Az olasz egység alkotmányos vonatkozásai 1. Totalitárius rendszerek alkotmányosságának sajátosságai 13. Közép és Kelet-Európa sajátosságai 14. Az alkotmánygondolat fejlődése 15. A polgári alkotmányok főbb intézményei

17 XX. századi történet I.-II. Előadás I.-II. BBNNT BBNNT Tantárgyfelelős: M.Kiss Sándor Oktatók: Nagyné Rózsa Erzsébet, Salát Gergely, Bede Rita, Gáthy Vera, Molnár Gábor Tantárgy célja: A tantárgy a 0. század politikatörténetének néhány lényeges kérdéséről kíván képet adni. Az oktatás súlypontja a nemzetközi viszonyok, és az egyes régiók történetén van, mivel ez a megközelítés illeszkedik a szak szélesebb kontextusába. A TANEGYSÉG LEÍRÁSA (XX. SZ-I. TÖRTÉNELEM I. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Bevezetés. Az iszlám világ modern kori története 1 3. Az iszlám világ modern kori története 4. Az iszlám világ modern kori története 3 5. Kínai történelem 1 6. Kínai történelem 7. Kínai történelem 3 8. Afrika története 1 9. Afrika története 10. India modern kori története India modern kori története 1. India modern kori története Latin-Amerika Latin-Amerika 15. Összegzés

18 A TANEGYSÉG LEÍRÁSA (XX. SZ.-I TÖRTÉNELEM II. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Az első világháború és a Párizs-környéki békék. Az 1917-es februári orosz forradalom 3. A bolsevik hatalomátvétel és a Szovjetunió létrehozása 4. Az 190-as évek Európája 5. Az olasz fasizmus 6. A gazdasági világválság és következményei 7. A német nemzetiszocializmus 8. A szovjetkommunizmus 9. Az 19-as évek Európája 10. A második világháború 11. A háború utáni Európa 1. A hidegháború korszaka ( ) 13. A békés egymás mellett élés küzdelme { ) 14. A kommunizmus bukása 15. Az Európai Unió

19 Magyar politikai- és diplomáciatörténet előadás BBNNT Tantárgyfelelős: M. Kiss Sándor Oktató: M. Kiss Sándor Tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy kronológiai bontásban áttekintő képet adjon a magyar külpolitika elmúlt 150 évének történetéről a kiegyezéstől a rendszerváltozásig. Az oktatás során a hangsúly különösen az egyes szövetségi rendszerekhez fűződő viszony és Magyarország külpolitikai mozgásterének elemzésére, valamint az e viszonyrendszerben alkalmazott diplomáciai technikák tárgyalására helyeződik. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A kiegyezéstől az Osztrák-Magyar Monarchia fölbomlásáig. Károlyi Mihály és a tanácsköztársaság diplomáciai törekvései. Károlyi Mihály külpolitikai törekvései 3. Trianon és következményei 4. A Horthy-rendszer kialakulása és külpolitikai koncepciója 5. Magyarország és a nagyhatalmak, illetve Magyarország és a kisantant 6. Magyarország külpolitikai helyzete a második világháború előestéjén 7. Magyarország belpolitikai helyzete a második világháború előestéjén 8. Magyarország a háború alatt 9. A háború utolsó szakasza 10. A fenyegetett demokrácia. Az angol, amerikai és a szovjet kapcsolatok alakulása 11. Csatlósország - vonakodás nélkül 1. Magyaroszág a forradalom és szabadságharc két szakaszában október tavasza 13. A Kádár korszak általános jellemzői és szakaszai 14. Magyarország és a népi demokráciák viszonyának alakulása 15. A rendszerváltozástól az Európai Unió kapujáig

20 Közgazdaságtan I.-II. Előadás I.-II. BBNNT BBNNT Tantárgyfelelős: Báger Gusztáv Oktató: Báger Gusztáv Tantárgy célja: I. A tantárgy bevezetés a közgazdaságtan tanulmányozásához: a közgazdaságtan helyének meghatározása a tudományok rendszerében, a módszertani sajátosságok és a mikroökonómiai alapkategóriák megismertetése, különös tekintettel a mai magyar gazdaságra. II. A tantárgy megismertet az alapvető makrogazdasági fogalmakkal és összefüggésekkel, kiemelt figyelmet fordítva a nyitott gazdaság sajátosságaira és a társadalmi rendszerek összehasonlító elemzéséhez szükséges ismeretekre. A TANEGYSÉG LEÍRÁSA (KÖZGAZDASÁGTAN I. FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Egyéni háztartások.. Üzleti szervezetek. 3. Kereslet és kínálat (fogalmak, egyensúly, rugalmasság). 4. A termelés mikroökonómiája. 5. A termelési költségek (költségelemzés, állandó és változó költségek, önköltség, határköltség). 6. Könyvviteli (számviteli) alapelemek. 7. A kompetitív vállalkozás és a kompetitív ipar (tökéletes verseny, rövid és hosszú távú kínálati görbe). 8. Monopólium (természete, a monopol erő forrásai, monopol kereslet, maximális monopol profit, monopol árak, újítások és a monopólium, természetes monopóliumok, a kormányzat által létrehozott és fenntartott monopóliumok, kartelek. 9. A monopolisztikus verseny, oligopólium, monopsómia. 10. Foglalkoztatás és bérek (átlag-bérek, bérdifferenciák, minimálbér, munkaerődiszkrimináció). 11. Tőke, kamat, profit (kamatszint, megtakarítás, a beruházások és a kamatszint). 1. Társadalombiztosítás (ki fizeti valójában a TB járulékot?) 13. Szakszervezetek. 14. Közjavak és externáliák. 15. Összegzés

21 A TANEGYSÉG LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Bevezetés a Makroökonómiába: fogalmak, történelmi gyökerek. Kérdések, problémák, és politikai célok.. A makroökonómia felhasználói: a kormányzat és az üzleti körök. 3. Hogyan mérjük a nemzeti kibocsátást: GDP, GNP és a társadalmi jólét fogalma. Jövedelem oldal, felhasználói oldal. Nominális és reál értékek. A szürkegazdaság szerepe különös tekintettel Közép- és Kelet-Európára. 4. Instabilitás a makroökonómiában. Infláció, recesszió és munkanélküliség A makro-gazdaság egyszerűsített modellje. Aggregált kereslet és kínálat. A 4 multiplikátor hatás. 6. A kormányzat és a makroökonómia: a fiskális politika. 7. A pénzteremtés és a pénzügyi rendszer. A pénz kereslete és kínálata. A pénzügyi rendszer szabályozása és felügyelete. 8. Munkanélküliség és infláció. Okok és következmények 9. A gazdasági növekedés. Történeti áttekintés. 10. A gazdasági növekedés határai: a fogyó erőforrások gazdaságtana. 11. A nyitott gazdaság makroökonómiája. Az árfolyamok és a fizetési mérleg. 1. Alternatív gazdasági rendszerek. Szocializmus versus kapitalizmus. 13. Összegzés

22 Pénzügytan Előadás BBNNT Tantárgyfelelős: Báger Gusztáv Oktató: Báger Gusztáv Tantárgy célja: A tantárgy alapozó jellegű, átfogó ismereteket nyújt a pénz fogalmáról, a pénzügyi intézményi rendszer szerepéről, a pénzügypolitika célrendszeréről és az államháztartás feladatairól. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A pénz történelmi útja: a pénz kialakulásától a modern pénzig. A pénzelmélet alapjai.. A megtakarítások áramlása és a pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi piacok részei. A pénzpiac és a tőkepiac jellemzői. 3. A bankrendszer szerepe a tőkeáramlásban. A hazai bankrendszer jellemzői, törvényi szabályozása. Jegybanktörvény, Hitelintézeti törvény. A monetáris politika cél- és eszközrendszere. 4. A pénzügyi szolgáltatások fogyasztóvédelme: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), Betétvédelem (OBA), Befektető-védelem (BEVA). A fogyasztóvédelem európai normái a pénzügyi szolgáltatásoknál. 5. Bankműveletek. A passzív, az aktív, a semleges és az egyéb bankműveletek. 6. Biztosításgazdaságtan. A biztosítás mint kockázatkezelés. A biztosítási piac jellemzői. A biztosító működését szolgáló legfontosabb intézmények. 7. Az értékpapírpiac. Az értékpapírok fogalma, csoportosítása. Az értékpapírok jogi szabályozása, felügyelete. 8. A tőzsde jellemzői, szereplői. Az OTC piac jellemzői. Tőzsdei megbízások fajtái, a megbízások teljesítése. 9. A tőzsdei ügyletek elszámolása, az Elszámolóház (KELER) szerepe. A tőzsdei kereskedés rendje, a tőzsde információs rendszere. Tőzsdeindexek. 10. A tőzsdei ügyletek fajtái (prompt-, termin- és opciós ügyletek). 11. Az államháztartás fogalma, alrendszerei. Állami feladatok és funkciók. Költségvetési alapelvek és törvények. A költségvetés szerkezete. 1. A költségvetés elkészítésének és jóváhagyásának rendje. 13. Az államháztartás finanszírozása, egyensúlyi helyzete. 14. A költségvetés ellenőrzése. 15. Az államháztartás reformja.

23 Bevezetés a kulturális antropológiába Előadás BBNSZ000 1 Tantárgyfelelős: Vidacs Bea Oktató: Vidacs Bea, Neményi Barbara Tantárgy célja: A félév során a hallgatók megismerkednek a kulturális antropológia alapfogalmaival, az antropológiai kutatás módszereivel és az antropológia sajátos kérdésfelvetésével. Megismerkednek a főbb adaptációs stratégiákkal és az antropológia legfontosabb kutatási területeivel. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Mi a kulturális antropológia?. A kultúra fogalma az antropológiában 3. Az antropológia módszerei 4. Adaptációs stratégiák 5. Gazdasági rendszerek 6. Politikai rendszerek I (hordák, törzsek) 7. Politkai rendszerek II (fönökség, állam) 8. Nacionalizmus, etnicitás, identitás 9. A társadalmi nem 10. Rokonsági rendszerek, leszármazás 11. Házasság, család, háztartás 1. Vallás 13. Világkép 14. Alkalmazott antropológia 15. Ôsszegzés

24 Nemzetközi kapcsolatok elmélete BBNNT Gyakorlat 3 Tantárgyfelelős: Csanády Márton Oktató: Csanády Márton Tantárgy célja: Bemutatni a nemzetközi kapcsolatok három fő elméletét és azok sajátosságait, alkalmazva azokat a jelen kor nemzetközi politikai eseményeinek értelmezésében. Kritikus és elemző gondolkodás kialakítása a hallgatókban, felhasználva az elméletek nyújtotta kategóriákat. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1 Bevezetés: Az elméletek fontossága a nemzetközi kapcsolatokban. A klasszikus elméletek áttekintése: Realizmus (I.) 3 Függőség elmélete (II.) 4 A kölcsönös függőség elmélete (III.) 5 Új Realizmus 6 Hegel hatása Fukuyama elméletére. 7 A történelem vége (1991). 8 S. Huntington: civilizációk összeütközése (1993). 9 A nyugati civilizáció hanyatlása és az elméletek kapcsolata. 10 Az új világrend. 11 Mag államok, koncentrikus körök a civilizációs elméletben. 1 Globalizáció és a nemzetközi kapcsolatok elméletei. 13 A nemzetközi rendszer és annak szereplői. 14 A nemzetközi rendszer perspektívái. 15 Posztmodern hatás a nemzetközi kapcsolatok elméleteire.

25 Biztonságpolitika Előadás BBNNT Tantárgyfelelős: Dr. Láng Péter Oktató: Dr. Láng Péter Tantárgy célja: egy, a hazai felsőoktatásban viszonylag nem rég óta oktatott, jelenleg is fejlődő, új disciplina alapjainak bemutatása és megtaníttatása. A biztonságpolitika azon politikai célok, stratégiák és eszközök összessége, amelyek a háború megakadályozását szolgálják a politikai önmeghatározás képességének fenntartása mellett. A biztonságpolitika tudományos elemzése feltételezi a multidiszciplináris társadalomtudományok eszköztárának széles körű alkalmazását. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. Politikatudomány és biztonságpolitika. A biztonságot veszélyeztető tényezők 3. Biztonságelméletek 4. Civil-katonai kapcsolatok 5. A védelemgazdaság alapkérdései 6. Nemzetközi fegyverkereskedelem 7. Válságkezelés 8. Nemzetközi és regionális biztonságpolitikai intézmények 9. Az ENSZ szerepe a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában 10. Az európai biztonsági és védelmi architektúra problémái 11. Az Európai Unió közös biztonsági és védelempolitikája 1. Fegyverkezés és leszerelés 13. Tömegpusztító fegyverek és korlátozásuk 14. A fegyveres erők és a társadalom 15. Magyar biztonságpolitika

26 Nemzetközi pénzügyek Előadás BBNNT Tantárgyfelelős: Báger Gusztáv Oktató: Báger Gusztáv Tantárgy célja: A tantárgy a megismertet a nemzetközi pénzügyek alapfogalmaival, a nemzetközi pénzügyi rendszer működésének jellemző vonásaival, fejlődésének mozgatórugóival és a pénzügyi globalizáció folyamataival. A TANTÁRGY LEÍRÁSA (FÉLÉVENKÉNTI TEMATIKAI BONTÁS) 1. A nemzetközi elszámolások csoportjai, eszközei és formái. A valuták átválthatósága.. Devizapolitika, devizagazdálkodás és árfolyam-politika. A valutaárfolyam típusai, hatásmechanizmusa a gazdaságban és főbb elméletei. 3. A nemzetközi elszámolások mérése. A mérlegek (külkereskedelmi mérleg, fizetési mérleg) összeállítása, tartalma és főbb elméletei. 4. Hitelek és eladósodás a világgazdaságban. Adósságválság és adósságkezelő politikák. A magyar adósságmenedzselés. 5. A nemzetközi pénzügyi-valutáris kockázatok és a kihívások kezelésének módszerei. Az ország-, valuta- és kamatkockázatok. A tranzakciós, gazdasági és átértékelés kitettség. A valutaválság. 6. A pénzügyi globalizáció mint a globalizáció része. A tőkepiacok liberalizálása, kedvező és kedvezőtlen hatásai a világgazdaságra. 7. A nemzetközi tőkeáramlások formái és tendenciái. A nemzetközi beruházási döntések szempont-rendszere. 8. A nemzetközi pénzügyi rendszer. A Bretton-Woods-i Rendszer és válsága. A válság utóhatásai. 9. A nemzetközi pénzügyi rendszer vezetői intézményei: a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank funkciói; az intézmények reformjai. 10. A regionális pénzügyi és fejlesztési intézmények (EBRD, Európai Beruházási Bank, Európa Tanács Fejlesztési Bankja) tevékenysége. 11. Az Európai Unió monetáris politikája. A Központi Bankok Európai Rendszere (ESCB). Monetáris stratégia és a monetáris politikai eszköztár. 1. Pénzügyi piacok a Gazdasági és Monetáris Unióban. Hitel- és kötvénypiacok, részvénypiacok és devizapiacok. 13. Külkereskedelmi fizetések és fizetési rendszerek az Európai Unióban. 14. A hazai intézményi környezet, devizapiac sajátosságai az Európai Unió követelményeinek tükrében. 15. Az euró magyarországi bevezetésével kapcsolatos feladatok és megoldásuk várható időtávja.

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65 TARTALOM ELŐSZÓ HELYETT 11 1. FEJEZET / A GAZDASÁGPOLITIKA SZEREPE A MODERN GAZDASÁGOKBAN Veress József 1.1 Gazdaságpolitika: első megközelítés 13 1.2 A gazdaságpolitika fogalmi megközelítése 15 1.3 A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Humán közszolgáltatások igazgatása

Humán közszolgáltatások igazgatása BETHLEN SOROZAT Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék Humán közszolgáltatások igazgatása Az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport igazgatása Írta:

Részletesebben

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási.

A foglalkozáso I. FOGLALK KOZÁS. ok időpontja: 2014. január 28. délután 14.00-17.00, -17.00 ok helyszíne: BGF Gazdálkodási. VISSZATEKINTÉS A TŐZSDEMÁMOR Lépj be velünk a tőzsde világába! című programso orozat foglalkozásairól A foglalkozáso ok időpontja: 2014. január 28. (kedd), délelőtt 8.00-12.00, 2014. február 12. (szerda),(

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI

9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI 9. SZÁMÚ MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Érettségi felkészítés: Az iskola a vizsgakövetelmények szerinti teljes körű felkészítési kötelezettséget a következő

Részletesebben

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1

3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás. Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 3. Pénzügytan szeminárium Államháztartás Bárdos Máté Slánicz Melinda GK17 GK18 2010. március 24., 2010. március 31. 1 Miért van szükség államra? A tıkeáramlási mátrix elméleti keretében az állami szektor

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés Használati útmutató A EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1. Az õsi társadalmak és az ókori Kelet 1.1 Élet az õskorban 2000. november

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben