HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás"

Átírás

1 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Fővárosi Vízművek Zrt. Váci út Címzett: Dr. Korossy Emese Beszerzési osztályvezető 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: ELO Professinal 6.0 iktató- és dokumentumkezelő szoftvermegoldás verzióváltása, az ELO 2011 IK modullal kiegészített verziójának bevezetése és terméktámogatási szolgáltatások nyújtása. A szerződés típusa és a teljesítés helye Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások A teljesítés helye: Fővárosi Vízművek Zrt. székhelye MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út NUTS-kód HU101 1/8

2 2/8 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Határozatlan idejű vállalkozással vegyes szállítási szerződés megkötése ELO Professinal 6.0 iktató- és dokumentumkezelő szoftvermegoldás verzióváltása, az ELO 2011 IK modullal kiegészített verziójának bevezetése és terméktámogatási szolgáltatások nyújtása tárgyban. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: 1 db szoftver verzióváltása (felhasználói licenszek száma: 170) beleértve a meglévő SAP ECC és Open Text Livelink alkalmazások között kiépített adatkommunikációs interface-k újrakonfigurálását és 1 db termék támogatását a műszaki leírásban részletezett feltételekkel. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a teljesítés elmaradása esetén a fenti összeget választása szerint a Kbt (6) a) pontja alapján biztosítja. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlattevő a szolgáltatás ellenértékéről havonta állíthat ki számlát a teljesítés igazolások alapján. A karbantartásra és hibajavításra vonatkozóan az elszámolás havi átalánydíj szerint történik. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt a szerint történik. Alkalmazandó az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A -a. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek 2/8

3 3/8 III.2.1) III.2.2) III.2.3) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdése d) pontjának hatálya alá. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő választása szerint: a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolnia kell a 14. (1) bekezdés c)pontja alapján az előző lezárt év (2011)vonatkozásában a teljes -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (ELO verzióváltás, bevezetés és terméktámogatás) szerinti- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására vonatkozóan a Kbt. 55. (4)-(5)-(6) bekezdése az irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az előző lezárt évben (2011) összesen a teljes nettó árbevétele nem érte el a HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (ELO verzióváltás,bevezetés és terméktámogatás) nettó árbevétele összesen nem érte el az HUF-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Ajánlattevőnek ajánlatban csatolnia kell a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év szerződésszerűen teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés szerinti (referencia)nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, elérhetőségét(név,cím, kapcsolattartó, cím,faxszám,telefonszám), a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. 3/8

4 4/8 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 2. Ajánlattevő ajánlatában csatolja 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés d)pontja szerint azon szakemberek megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk, nyelvismeretük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A műszaki,illetve szakmai alkalmasság igazolására vonatkozóan a Kbt. 55. (4)-(5)-(6) bekezdése az irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. Alkalmatlan az ajánlattevő,amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább nettó HUF értékű, szerződésszerűen teljesített -az Open text Livelink rendszer bevezetéshez és támogatásához szükséges- 1 db 24/2006 Korm. rendelet szerint tanúsított ELO Iktató-és dokumentumkezelő rendszer valamely verziójának bevezetésére vonatkozó referenciával, valamint -SAP ECC tapasztalat igazolására- rendelkeznie kell 2 db SAP rendszer bevezetésével és támogatásával kapcsolatos refereciával. 2. Alkalmatlan az ajánlattevő,amennyiben nem rendelkezik 2 fő minősített ELO tanácsadóval, akik legalább 1 db 100 felhasználót elérő vagy azt meghaladó, 24/2006 Korm. rendelet szerint tanúsított ELO iktató- és dokumentumkezelő rendszer valamely verziójának bevezetési tapasztalával rendelkeznek és magyar nyelven folyamatosan rendelkezésre állnak. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: KE-12/2012 Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: igen 4/8

5 5/8 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Ár: HUF A fizetés feltételei és módja: Ajánlattevő a műszaki leírást is tartalmazó dokumentáció ellenértékét a Fővárosi Vízművek Zrt. CIB Bank Zrt-nel vezetett számú számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás "közlemény" rovatába az ajánlatkérő kéri az "KE-12/2012" megjegyzést feltüntetni. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevınek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie (Kbt.49. (6)). Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: Fővárosi Vízművek Zrt. Üzemviteli Központ, MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, Váci út VII. emelet 702/ B tárgyaló. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdés szerint. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (310/2011. (XII. 23. Korm. rendelet 20. (4)). 2. Ajánlatkérő az ajánlattétel feltételéül HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő (Kbt.59. (1)). A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő által az alábbiakban megadott bankszámlára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával, vagy biztosításon alapuló kötelezvénnyel való nyújtása esetén a bankgaranciának, illetve a biztosításon alapuló kötelezvénynek az ajánlattételi határidőtől számított legalább 30 napig terjedő időszakra kell vonatkoznia. -A bankgaranciát az ajánlattevő által kiválasztott banknak kell kibocsátani. Az ajánlathoz csatolt garanciának az ajánlat érvényességének lejártáig kell érvényben lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell a bank által kibocsátott eredeti bankgaranciát, Az átutalást a Fővárosi Vízművek CIB Bank-nál vezetett számú számlájára történő átutalással az ajánlattételi határidőig egyenlítheti ki. Az átutalás "közlemény" rovatába az ajánlatkérő kéri az "KE-12/2012 ajánlati biztosíték" megjegyzést feltüntetni. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőbankjának hivatalos igazolását a terhelésről. Érvénytelen az ajánlat amennyiben ajánlattevő a Kbt. 74. (2) c) pontjában foglaltak szerint az ajánlati biztosítékot nem megfelelő módon bocsátotta rendelkezésre. 5/8

6 6/8 Ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel teljesíti, az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő által választott biztosító által kiállított kötelezvényt, amely tartalmazza, hogy a Kbt. 59. (4) bekezdésében foglalt esetekben a biztosító a fenti összeg erejéig készfizető kezességet vállal. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdése alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít, hiányok pótlása a Kbt. 67. (3) bekezdése szerint lehetséges. 4. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készít. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció beszerezhető a felhívás közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00 órától - 15:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő napján 9:00 órától 11:00 óráig. A dokumentáció ellenértéke: bruttó HUF. A dokumentáció átvehető a fenti összeg befizetéséről szóló igazolás bemutatásával a felhívás I. 1.) pontjában meghatározott címen, illetve a Kbt. 50. (3) bekezdésében foglaltak szerint. A dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló irat egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell. A Dokumentáció ellenértékének visszatérítésére - a Kbt. 52. (2) bekezdésében foglalt eseteket kivéve- nincs lehetőség. A dokumentáció, illetve annak bármely része az Ajánlatkérő kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adható, sem az ajánlattétel teljesítésén kívül fel nem használható. Továbbá tilos az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül a dokumentációról információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt, vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 5. Az ajánlatot Ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. (1) bekezdés). 6. A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 36. (3) bekezdésének rendelkezése alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. Közös ajánlattétel esetén, ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. 8. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlatot benyújtó(k)nak (konzorcium) csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodását (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon jelentkezőt,aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a konzorciumi tagok nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattételi szakaszban nyertesség(ük) esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő készfizető kezesként egyetemleges felelősséget vállal. Közös ajánlattevőnek kell tekinteni a Kbt ban foglaltak szerinti gazdasági szereplőt. 9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 40. (1) bekezdésére vonatkozóan (Nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani a nyilatkozatot.). 10. Az ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye különböző, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell. 11. Ajánlatkérő a szerződést a Kbt (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy a -nyertes visszalépése esetén- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel)köti meg, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a felhívás feladásakor hatályos Kbt. rendelkezései és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek az irányadóak. 6/8

7 7/8 VI.4) VI.4.1) 13. Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek -a Kbt. 45. (1) szerint- az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidőt megelőző tízedik napig, melyre az Ajánlatkérő a válaszadási határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal adja meg a kiegészítő tájékoztatást, amennyiben a válaszadási határidő nem lenne elegendő, abban az esetben az ajánlattételi határidőt a Kbt. 45. (4) alapján meghosszabíthatja. Ajánlatkérő jelen eljárásban konzultációt nem tart. 14. Az ajánlatokat nem bontható kötésben a megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban, 2 példányban (1 eredeti "eredeti" megjelöléssel, 1 másolat "másolat" megjelöléssel) magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi magyar szöveget: "Ajánlat, ELO Professinal 6.0 iktató- és dokumentumkezelő szoftvermegoldás, az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos." 15. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út , VII. emelet 702/B tárgyaló) szerinti helyen sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, vagy egyéb módon továbbított illetve kézbesített küldemények elveszéséből, vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli. 16. Az ajánlatot- ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen kell aláírni. Az ajánlatot, az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel, a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni. A tartalomjegyzék pontosan határozza meg az ajánlatban kért minden egyes dokumentum, nyilatkozat helyét. 17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 28. (1) bekezdésére, amennyiben az a)-c) pontok valamelyikének meglétét észleli abban az esetben ajánlatkérő a felsorolt pontok valamelyikében érintett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 18. A Kbt. 56. (2) bekezdésére vonatkozóan ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, ajánlattevő köteles azt megnevezni, továbbá nyilatkozatot csatolni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 19. A Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja vonatkozásában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést Ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolásának vagy az Art. szerinti együttes adóigazolásának csatolása szükséges egyszerű másolati példányban. 20. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlatkérő kizárólag a fordított szöveg tartalmát vizsgálja. 21. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik ELO Digital Office Kft. által igazolt ELO Business partneri jogviszonnyal. 22. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 23. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 54. (1) bekezdésére vonatkozóan. Ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a hatóságoknak nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5. 7/8

8 8/8 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 1026 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: E hirdetmény feladásának időpontja: /8

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben