V J E. AZ ». ISKOI.AI liv lío L. A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V J E. AZ 1945-41». ISKOI.AI liv lío L. A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye."

Átírás

1 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET s z é k e s f e h é r v á r i ta n k e r ü l e t Tolna-Baranya-Somogyi ev. Egyházmegye INTERNÁTUS A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM V J E AZ ». ISKOI.AI liv lío L. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 140. ÉVÉBEN. (Alapittatott Sárszentlörincen 1806, Bonyhádra költözött 1870-ik évben.) k ö z z é t e s z i RÓZSA SÁNDOK IGAZGATÓ. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye.

2

3 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET Tolna-Baranya-Somogyi ev. Egyházmegye INTERNÁTUS A BONYHÁDI EVAXGÉO K ÜS GIMNÁZIUM ÉV IvC)NY VE AZ ISKOLAI ÉVliŐ L. A Z ISKOLA FENNÁLLÁSÁ N A K 140. É V É B E N. ( A la p itta to tt S á r s z e n t l ő r i n c e n , B o n y h á d r a k ö l t ö z ö t t i k é v b e n. ) K Ö Z Z É T E S Z I > R Ó Z SA SÁNDOR IGAZGATÓ. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. Egyházm egye.

4 REV a o n A nyomdakölfségekre való tekintettel a jelen É v l í ö n y v l í e i l csak a legsziiksége= sebb adatokat foglaljuk össze és adjuk közre. ( A t ) Ó V'fcn F e le lő s k i a d ó : R ó z s a S á n d o r ig a z g a tó. PA N N Ó N IA KÖNYVNYOM DA BONYHÁD. 194Ö.

5 D. K A P l B É L A ebben az évben tölti be püspökségének harmincadik évfordulóját. A bonyhádi gimnázium is kivételes, s szavakba nem önthető hálaérzettel áll meg egy pillanatra, hogy tisztelegjen az élet fölé magasodó főpásztor kiváló személye előtt. Szeméből ma is akárcsak harminc évvel ezelőtt, a pünkösdi lelken meggyujtott értelem szóródik a gyötrődő, váró, türelmetlen emberi értelmekre. Belőle sugárzik ki a meleg tűz, a küzdelmek ridegségében megfagyott emberi szivek életre melengetésére, belőle indul el a simogatás, a kínban, csapásban, háborúban, betegségben, megpróbáltatásban és annyi féle bajban vonagló emberszivek felé, hogy megint több legyen a bizalomból, a jóság hitéből, az élet reményeiből, a holnapok ígéreteiből, a jövő szépségeiből. Ma a szilárdság, a rend és rendíthet tétlenség a káoszban, amiben annyiszor benne forog, zajlik, keveredik, izzik még minden jónak és rossznak, minden fenségesnek és alacsonynak, minden ünnepinek és közönségesnek, minden tökéletesnek és fogyatékosnak, minden bűnnek és minden erénynek a keveréke és vegyülete. Ő jelenti köztünk a hit magasságait és a bizalom mélységeit. Ő képviseli az erő fenségét, a mértéket és ítéletet evangélikus egyházunk életmentő, életet fenntartó és életet teremtő harcain. Kivételesen gazdag élet, monumentális egyéniség, nagystílű akarat, lánglelkü szervező-aktivitás és a cselekvés evangélikus ihletének izzásában lobogó papi temperamentum. Lángok, tüzek története ez az áldott élet. Még most is, az élet délutánjának verőfényében, folytonosan jár viharzó lelkek és szivek között, csendesítve, békítve, gyógyítva, erősítve, gazdagítva, kiteljeséd ve, mindig és mindig csak jót téve. A bonyhádi evang. gimnázium és kereskedelmi-iskola tanári kara és ötszáz tanulója hajol meg ma a büszkeség érzelmeivel főpásztora előtt. Mert minden cselekedetén, minden kijelentésén, mindig ott volt felsőbbrendii erényeinek harmóniája. O azért kapta az időt, hogy gyorsan legyőzze. A z évek rajta és benne ragyogó ajándékok, az égi munkának, az egyháznak, rajtuk keresztül Istennek. Nem kívánhatunk magunknak mást, mint azt, hogy Kapi Béla püspök úr tüze lángoljon bennünk, mert tudjuk, hogy többek és jobbak leszünk tőle. Mindig áldó hálával gondolunk reá, mert tőle tanuljuk azt, hogy az égő, a lobogó élet az igazi élet, a nagy élet, a termékeny élet. Ezt a csordultig telt nagy lelket szemlélhessük egészségben, munkabírásban még ad multos annos.

6 4 Az ta n év története. Tanárhiány m iatt nem folyt le teljesen zavartalanul a tanév. Alakuló é rte k e z le t volt szept. 1-én, javító pótló magánvizsgálatokat ta r to ttu n k szept én, beiratásokat szept én végeztük és 8 -án volt a tanév ünnepélyes megnyitása. S zep tem b er 9.-én k ezdődött a ren des tanítás, s a karácsonyi szünet 15 napos meghosszabitásan kívül te ljesen kitöltöttük a június hó közepéig terjed ő szorgalmi időt. K ülönöseb b esem ény nem zavarta m unkánkat. Jú n iu s 3 7'ig voltak az összefoglalások s június 15-én tarto ttu k az év zá ró ünnepélyt. A hadbavonult tanárok helyett m unkát vállalt Zerínváry János ny. gimn. igazgató. Kovács Jenő és März Konrád gimn. tanárok, kik közül az utóbbi Horváth Olivér hazaérkezése után a testületből kivált. Áldásos m unkájukért a fenntartóság köszönetét tolmácsolja. Az állam kirendelte iskolánkhoz Csehró' István mennyiségtan-fizika szakos állami tanárt, Molnárné LöbelEmm a m agyar-ném et tan árn ő t, a fenntartóság pedig megválasztotta Gömöry József oki. lelkész és ta n árt a magyar-latin tanszékre. Isten áldása legyen az uj tanárok oktató és nevelő munkáján. Dr. G rünw ald Elek ny. orvos helyét a fenntartóság Dr. Hüglné Dr. Rózsa Piroska úrnővel töltötte be, aki nagy szeretettel és lelkiismeretességgel lá tta el iskola orvosi tisztét. Tanáraink közül a VKM. Rózsa Sándor gimn. igazgatót az V. 2. fiz. o sztály b a sorolta be. Hivatalos látogatásban részesítette Fábián Imre egyhm. főesperes úr iskolánkat az idén is két ízben, Grosch Károly iskola felügyelő egy ízben s tap asztalatairó l az ezt követő értek ezleten tájék o ztatta a ta n testületet. A főfelügyeleli joggal felruházott főigazgatóság az idén se látogatta iskolánkat. A tanulók szám a, eg észség i állapota. Az iskolaév elején beiratk o zo tt 471 tanuló, ebből a tanév végére maradt 443. A z összes ta n u ló k a t Dr. Hugi Á dám tuberkulózis szem pontjából átvizsgálta. Egészségi állapot általában jó volt, járványos betegség nem lép ett fel. É rintkezés a szülőkkel. A tanári k a r a szülőknek bárm ikor és bárm ily nevelői kérdésben rendelkezésére áll, ezért is nincs fogadói óra bevezetve iskolánknál. A szülői értekezlet alkalmával, ami kettő volt a szülők az összes tanárokkal m egtárgyalhatták gyerm ekeiknél felm erülő problém áikat. Fegyelem. N övendékeink fegyelm ezettek és tiszta erkölcsüek. Fegyelem sértés nem történt, mert iskolánkban a tanárt és tanítványt a bizalom teljes szeretet kapcsolja össze. V alláserk ölcsi n ev elés. A valláserkölcsi nevelés m unkáját minden ta n á r m inden óráján végzi, de hangsúlyozottan ezt a célt szolgálta a

7 vallásos ifjúsági körök, a csendes napok m egtartása, Fábián Im re főesperes vezetése mellett, az okt. 31.-ének em lékező napja s az Ú rvacsora vétel, a vasárnapi istentiszteleten való kötelező részvétel. A nevelés munkáját elm élyítették az egyéb ünnepélyeink, így az okt- 6-iki gyász s a március 15-iki nemzeti ünnepély m egtartása. A tanári testület oktató m unkájának keretében érték es ism eretterjesztő előadásokat ta r tottak a legaktuálisabb szociális feladatokról és tudom ányos p ro b lém ák ról. Előadást tartottak: Rózsa Sándor igazgató, Boros Dezső, Csekő István, Gömöry József, Varga Ödön és Gyalog Béla tanárok. Köszönetét mondunk taníttató szülők áldozatkészségéért; így végzett m unkákért R ottar Béla géplakatos Lotz Rezső asztalos Studer F rigyes villanyszerelő és Nagy Ferenc géplakatos uraknak, továbbá p é n z beli adom ányokért Tarcsay Imre, Barcza Imre, Ravasz Árpád és Simon Sándor uraknak és Purth G usztáváé úrnőnek, Dr. Guttján Ignáczné és Molnár Kató hálára kötelező fáradozással 25 Thonet széket gyűjtöttek és adlak át a gimn.-nak. Gyászunk. Nagy veszteség érte egyházmegyénket a közszeretetben álló Müller Róbert ny. egyházm. főesperes elhunytéval. Az iskola tanári kara és ifjúsága fájó lélekkel vett részt szeretet öreg barátjának végti-ztességén. Áldás em lékére! Kiszely Géza a főgimn. ny. tanára e tanévben hunyt el Gödöllőn. Az alapos felkészültségű és lelkiism eretes tanárt siratják tanítványai és tanártársai. Nyugodjék békében! V irágos kertünkből 2 virágszálat is tépett le az engesztelhetetlen végzet. Elhunyt Győr Imre V. o. mag. tan és Kiss Jenő IV. o. tan Szelid lelkűk az ur zsámolyához szállt, hogy angyaltársaikkal dicsérjék az Ur hatalm át és szeretetét. 5 Az intézet h atóságai. Az iskola egyházi főhatósága: D. Kapí Béla, m. kir. titkos tanácsos, a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület püspöke. Székhelye: Győr. Az egyházkerület felügyelője dr Mesterházy Ernő Nagygeresd. Az iskola fenntartója: A lolna-bat anya-somogyi ág h ev. egyházmegye. A fennlartóság elnöksége: Fábián Imre főesperes Sárszentlőrinc, dr. Pesthy Pál ny. igazságügy miniszter, felügyelő Űzd, Koritsánszky Ottó IIfelügyelő, Budapest, dr. Schlitt Gyula tanügyi esperes, Majos; az iskola felügyelője: dr. Grosch Károly miniszteri osztályfőnök, Budapest, II. Szilágyi Dezső-tér 4. Az iskola ügyeit az iskolai nagybizottság, kisbizottság és a p én z ügyi bizottság intézi.

8 6 A z in tézet tanári testületé. Sorszám i 2 3 A t a n á r n e v e, alkalmazásának minősége, képesítése (szaktárgyai) Rózsa Sándor igazgató latin-történelem Gömbös Miklós r. tanár magyar-latin Kun 321 Henrik r tanár magyar-német Szolgalati éveinek szama összesen ennél az iskolánál Mely osztályokban, heti hány órában, mely tárayakat tanít? B *<a Ma O JA :C -O c Egyéb szolgálati ko "h beosztása «1 o L atin VIII. 3, Tört. VIII. 3, G a z d. ísm. Vili Egyházm. pénztáros L atinlll. 4, IV. 4, VI. 3. T ört , M agy. IV , M ind. n a p i k é rd é III Internálusi vezető s e k, tanár M agy. V.4, Vll. 3,Ném. V. Z, V. E, Vll. 3, Vili. Z. 16 VII Tandíjkezelö, 4 Tomka Gusztáv r, tanár oki. ev. lelkész H ittan 1.-V111. Z ^ Z, B ö lc s. Vili. Z. 18 Tápintézet vezetője 5 V arga Ödön r. tanár termész.-földrajz, vegytan 17 3 V egyt. VI. 3, T erm. IV. 4, V. 3, F ö ld r , 111, Z, Vll. Z, G a z d. Vll IV Természetrajzszertár őre Gyalog Béla r. tanár magyar-német Boros Dezső r. testn. tanár testnevelés Horváth Olivér r. tanár műv, rajz- és műalkotás Szederkényi György r. tanár, földrajz, történet Nikodémusz József r tan mennyiségtan, fizika Aizenpreisz Lajos h. tanár, latin-angol M agy , VI. 3. Vili. 3, G azd.-i. ív. 1, VI. 1, F öldr. I. 3, T ört. VI. 3. M ind.-n k é r d é s e k VI 1. T e s tn e v. 1 Vili Z - Z, T erm r. 1. Z, 11 Z, M ind. k Vili. 1. R ajz- é s M űalk. 1.-1V Z - Z, M űalk. V-Vlll. 1-t S ztan. 1 4, Lat H a d b a v o n u lt. Még n e m té rt v is s z a. 6 4 H a d b a v o n u lt. Még n e m tért v is s z a. 2 2 H a d b a v o n u lt Még n e m té rt v is s z a. Tanári köayvtár öie 19 VI Petőfi Önképzőkör vezető e. Tanár értekezleti jegyző 21 ii Vili 21 i Internátusi felügyelő tanár Rajzszertar őre Segélykönyvtár 12 Gorög Elemér h. tanár magyar-angol m á r c. ó ta h o l léte Is m e r e tle n 13 M arci Konrád ny. tanár műv raiz- és műalkotás T anított oki. 2.0-ig r a jz o t é s m ű a lk o tá st a z 1 Vili Kovács Jenő ny. tanár mennviségtan-fizika S z la n IV. 3, VI. 3. Vll, 3, Vili Zerinváry János ny. ig. latin-görög A ng. V. 3, VI. 3, Vll. 3, Vili. 3, É n e k 1-tűl Vlll-ig 1^1 ó r á t 20

9 7 S o rszám A t a n á r n e v e, a lk a lm a 7 á s á n a k m in ő ség e, k é p e s íté se [sz a k tá rg y a i] Ssazesen Szolgálati éveinek szama e*»nel az i«kn lénél M ely o sz tá ly o k b a n, heti h án y ó rá b a n, m ely tá r g y a k a t tan ít? * s -c N M 10 ta c 15 K je :o a JO _9s se ő E g y éb szo'g-álati b e o s z tá s a 16 Gömöry Jóisef r. tanár magyar-latin í 1 L atin 11 4, V. 4, VII. 3, T ört v. 3, vil. 3, Mind. n. k é rd. 1. 1, V, 1, 19 V Inttrnátuai felügyelő tanár 17 Csekö István beosztott állami tanár 4 1 S z ta n 11. 4, 111, 3, Fiz, Vll, 4, Vili, 4, S z la n V. 3 kér 19 I. Fizikai szertár őre 18 Özv. Martin Rudolfné szül, Zerinváry Olga al. vizsg. német-angol 1 M a g y a r 1, 5, H, 5, A n g o l 111-1V, 3-3, Albert Vilmos beosztott tanár, magyar-latin 37 2 T anitolt n o v, 1. E r d é ly b e v a ló r e p a triá lá s é ig 20 Molnár Lászlóné szül. Lőbel Emma áll. kirend. oki tanár, magvai-német F izik a m, 3, Tört, IV, 3, M ind.-n, k é rd é s e k II, 1, IV, Dr. Hiig! Adámné sz. dr Rózsa Piroska egy. orvostudor, iskolaorvos 1 1 E g,-ían VI. 1, Vll, Z, Vili, 1. 4 Petőfi kör. A z elmúlt tanévben a Petőfi k ö r 10 rendes és 3 díszgyűlést ta r tott. A díszgyűlések voltak az okt. 6-iki gyásziinnep, a m árc /5-iki szabadság ünnep és egv irodalmi délután. Szerepeltek a m űsorokon: versek, szavalatok, novellák, beszédek, felolvasások és szab ad elő ad á sok, zongora és hegedűjáték. M űködésükkel kitűntek: Szita István, Allinger János, M észáros László, Tarcsay István, Tóbiás Áron. A tagsági díjakból befolyt összeg elértéktelenedett. Gyalog Béla v ezető-tanár. Ev. Diákszövetség. A lelki gondozást a szokott módon végeztük. Az evangélizációs m unkában Gömöry József oki. lelkész-tanár volt nagy segítségünkre. K öszönet érte! A D iákszövetségnek 141 tagja volt A csendes n ap o k at az idén ápr. 26., 27 és 27. Fábián Im re főesperes ur vezette, segítségére voltak Gömöry József és a valláslanár.

10 sz. Rákóczi F. cserkészcsapat. A tanév folyamán a csapat m unkáját szüneltette. Az 1946/47. tanévben azonban újra felveszi a munkát, s m ár meg is tette a szükségesnek látszó előkészületeket. A csap at vagyona 440 adópengő, b an k b an van elhelyezve. Sportköri jeleptési A K ossuth S portkör e tanévben is élénk tevékenységet fejtett ki a különböző sportok üzése terén. Egyik-másikban szép középiskolai eredm ények születtek, amelyek szép rem ényekre jogosítanak. Lotz segélyegyleti könyvtár. A k ö n y v tár könyvállom ánya a m iniszteri rendelet értelm ében történt kiselejtezés következtében 90%-al csökkent. Rendkívüli tárgyak Orosz nyelvű tanfolyamot rendeztünk a felső 4 osztály részére jó eredm énnyel. A könyvtár készpénz vagyona 4,417 adópengő takarékpénztárban van elhelyezve. A tanulók n évsora é s általán os osztályzata. A vastagbetűs a kitűnő, a dőltbetűs a jelesrendű tanulók neve. I. osztály. O sztályfő; Horváth Olivér. Aczélos József rk. 2, Allrutz Henrik 2, Andirkó Sándor rk. 2, Bakó Béla 2, Baum ann József rk. 2, B a v e r Gábor rk 1, Bús M ikló'1' 2, B uzási Miklós 2. D eák István ref. 2, É z J Sándor ref. 2, Fáik József 3, G aál Gergely rk. 2, G aál László 3, Garamszegi Lajos Tibor 3, G enersich Eleonóra 1, Grill Katalin 2, Haág János 3, H artenstein Ádám 3, Haskó Imre 3, Horváth István rk. 4 a, Hőfler Lajos rk. 3, Höfler Pál rk. 3, Kehi Ferenc rk. 3, Király Ferenc rk. 2, Kiss Károly ref. 3, K iss L ás Hó ev. 1, Knözel Regina 3, Kolep Konrád ref. 1, Kohn László rk. 4», Korond Ákos rk. 2, Kovács László rk. 3, Kővári József rk. 3, K rasznai Iván rk. 3, Krug János rk. 3, Link Péter rk. 2, Lovasi Géza rk. 3, Lőrincz N ándor rk. 4i, Lőrincz Vitus rk. 2, M acher Jolán 3, M akács G ábor rk. 2, M attenheim János rk. 3. Molcz János 3. N, gy Ilona 2, Nagyfalusi A lbert rk. 2, N eukirchner József rk. 4a, Nyéki Éva ref 1, Oiáh Tivadar 3, P aliké Béla rk. 1, ifjabb Papp János rk. 3, Potzner Ádám 4i, Réhling Lajos 3, R eiber Imre 2, Rieger Fva rk. 2, R ietzl M árton 3, R óth K ároly rk. 2, S ántha P é te r rk. 3. Schleier J a kab 3, Schlóder Miklós rk. 3, Schmieder Á dám rk. 4i, Schwarcz Tibor rk. 2, S tifter Jak ab rk. 3, Stifter János rk. 3, Szeib Ferenc rk. 3, S zentes G ergely rk. 43, Székely Andor ref. 2, Szúnyog Ferenc rk. 4i, Till Henrik 2, Tóth Gyula rk. 3, Tózer József rk. 3, Turbán M agdolna ref. 1, V a rga Erzsébet bapt. 1, Vukálovits Gyula rk. 2, Weisz László 3, W eiszenburger Vilmos rk. 2, Zag László rk. 3.

11 Kimaradtak: Fogarasi Irén ref., Kovách Antal, Kovács György, M olnár János rk., N yéki József ref., Szepessy B arna ref., S zékely István, Vida László rk. Vizsgálatlanok maradtak: Eördögh Virgil, Lam bert Zoltán, Schrauf Endre, Szép Ernő rk. m agántanulók. II. osztály. 9 O sztályfő: Boros Dezső. A ntal Tibor kát. 3, Barsi János kát. 3, B alogh Júlia 1, Baumgartgartner László kát. 2, Bálint Pál ref. 3, Bea M átyás kát. 3, Becker Henrik 4i, Brandt József 2, Csepregi Tibor kát 3, Csiszár Lajos 2, Engel István rk. 3, Erményi Magdolna rk. 2, Erményi Zoltán rk. 3, Énekes Ferenc rk. 3, Genof M ária gör. k. 3, G laser Edit rk. 2, Hegyi Jenő 3> Holländer Judit izr. 3, Jancsecz Imre ref. 3, Kirch János 3, Koller H enrik 3, Korsós Lajos ref. 2, Kovács Ilona 1, László A ladár rk. 3, László Zoltán rk. 3, Linde H enrik 3, Lőrinczy Gyula 3, Lukács Berta 3, Märcz Katalin 3, Nein Katalin 3, Lábady András rk. 2 Pekli István rk. 3, Penczel Dániel 2, Pincés Mihály ik. 2, Popp Ádám rk. 2, Rapp Irén 3, Ronsics Éva rk. 4i, Róth Zoltán 3, Rottár Zoltán rk. 3, Sásdi Jenő 4i, Schobert Ferenc rk. 4i, Sigrai Szabolcs ref. 3, Spannagel Edit 3, Spiesz Adám 3, Steib Ádám rk 3, Stier József rk. 2, Stirli Bálint rk. 3, Szeifert György 4i, Székely Zsófia ref. 2, Szita László 2, Szűcs Edit 2, Szőts Jenő rk. 3, Taubert László 3, Várda Ibolya rk. 2, Víg János rk. 3i Ambrus Boldizsár rk. 3, Fazekas Boldizsár rk. 3, György G ergely rk. 4i, Szőts Gergely rk. 4i, Szőts Lázár rk. 4, Csák Géza 2, Bézsenyi Gyula rk. 4i, A dorján József rk. 3, R éther Edit 2. B erec K ároly 2. III. osztály. Osztályfő: Gömbös Miklós. A rndt Jakab 4r>, Bertalan Sándor rk. 4i, Bolbach Konrád 4ö, Buchert Ádám 3, Csimadia István rk. 4i, Debreceni Sándor rk. 3, Elekes Zoltán rk. 2, Fehérváry István rk. 3, Fischer Péter 2, Geiszt Ernő rk. 4u G raf Lajos rk. 4i, G raf L énárd rk. 3, H enevadl Ján o s rk. 3, Hess J á nos 3, Hoffmann Henrik 3, Hock József rk. 3, Horváth János rk. 3, Illés István rk. 3, Jancsula Vince rk. 3, Jeney Lajos ref. 3, Jéger Sándor ref. 3, Jung Henrik 4*, Kaiser József rk. 3, Kari István 1, Kirch Dániel 3, Kirch Henrik 3, Kostyál Gyula rk. 4a, Kosztolányi Lajos ref. 4^ Kőfalvi János rk 2, K ratzel János rk. 3, Lécz György rk. 3, Léhmann K onrád 2, Lékay Ernő rk. 3, Lőrincz Zoltán rk. 1, M auch Ján o s rk. 2, Mike Attilla rk. 4>, Müller Mihály rk. 2, U. Nagy László ref. 2, Panholczer József rk. 3, Péter Zoltán 43, Pfeifer Dániel 4<, P in tér István rk. 4i, Polgár Endre rk. 2, Popp László rk 3, Riegel József rk. 3, R itter

12 10 P éter rk. 3, Ritzel J a k a b 4s, Rusztler Károly rk. 2, Sebestyén István rk. 3, Schmall Antal rk. 3, Schleier László 3, Schlitt A ndrás 4j, Schlitt István 44, Schmieder István rk. 3, Schmieder Henrik 44, Schwan Béla rk. 3, Szahó György 2, Szarvas Béla rk. 4», Szendéi Imre 3, Szilágyi M ili rk. 1, Szőke Pál ref. 3, Toncsik Rudolf rk. 3, Till János 3, Tiringer Mihály 44, Tóth László rk. 2, Varga János 3, Vágvölgyi László rk. 4i( V árfői Imre 3, W eiszenburger István rk. 3, V ehner Tibor rk. 4i, W iesner O ttó 3, Égi Katalin 2, Grill Magda 2, Koch M ária rk. 3, Kovács Valéria rk. 3, Lotz Erzsébet 3, M aros Erzsébet 3, M ayer Irma 41, Müller A ranka rk. 2, Tarcsay M ária 2. A z osztály általán o s tanulm ányi előm enetele: elégséges. IV. osztály. Osztályfő : Varga Ödön. B arcza Z suzsanna rk. 1, Bárdi László ref. 2, Berecz József rk. 3, Burdohány Gyula ref. D. 3, Bús Zoltán 3, Chrászt György rk. 2, Csörsz Jo lán rk. 2, D eckert K ároly 1, Dobos A ndrás rk. 3, Fehér Imre rk. 2, Fehérváry Gábor rk. 3, Felvári Ádám rk. 3, G áspár A ladár rk. 2, Hack M iklós rk. 3, Harkai M iklós D. 2, Härtens tern K onrád 3, Hegyi Ferenc D. 1, Hegyi Zoltán rk. 2, Hideg Gyula rk. 2, Horváth Ferenc rk. 3, Im rő Judit ref. D. 2, Kehi Imre rk. 3, Kirch Jakab 3, Kiss Jenő rk. m eghalt, Klopfer János rk. 3, Kniesz Imre 3, Kovács Ottó rk. 4», Kozári G yörgy rk. 3, Lendvai Á rpád rk. 3, M ező L a jo s 1, Molnár Á rpád rk. 3, Orosz István ref. D. 3, Papp Zoltán rk. 3, Perez János 3, Pintér E rzsébet rk. D. 2, Pollák Ilona 2, Purth Edit 2, Rauschenberger Román rk. 3, Rusztler Oszkár rk. 1, Sarlós József rk. 2, Sántha Lázár rk. 3, S im on István rk. 3, S tein Dániel 3, Szellák T ibor rk. 41, Szukács Viktória rk. 3, Teliér István rk. 3, Térm eg M agda ref. 1, Tóth János 2, Tóth Sándor D. 1, Tárcsányi Lajos ref. 3, Városi Rudolf rk. 3, Velner Lajos rk. 3, W enhardt Pál D. 3, W eiszenburger Erzsébet rk. 3, W éber B éla rk. 2, nyéki Z eke G yula ref. D. 2. V. osztály. Osztályfő; Gömöry József. Asztalos Sándor ref. 41, Bognár Zoltán ev. 41, Buzási Sándor ev. 3, Czinkóczi István 42, Érdi Miklós rk. 1, F ritscher Béla rk. 2, Füller M iklós rk. 3, G erenday Béla ref. 3, Gulyás Kálmán ref. 42, Haász Jakab 1, H orváth István ref. 3, Kovács István ref. 3, Imets László rk. 2, Kőváry Mihály rk. 2, Krug János rk. 3, Kun P á l rk. 2, Lendvai Ferenc rk. 3, Lohn János ev. 3, Maros László rk. 1, M attern Sándor ev. 3, P app Tibor rk. 3, Pogány Imre rk. 3, Regős Zoltán rk. 3, Simon László rk. 3, Szabó Lajos rk. 4i, Szellák Lajos 44, Tomka Gusztáv 3, V arga Z oltán rk, 1, W ehner Béla rk. 3, Zilahy G yula rk. 2, Axnix Judit rk. 41, B a y e r Klára rk, 1, B árd i Zsuzsanna ref. 3, Beregszászi Edit rk. 2,

13 Furm ann Ilona rk. 2, Hadikfalvi Margit rk. 3, Kelemen Nóra ref. 1, Müller Erzsébet rk. 3, R éther Edit ref. 2, Sóvári Györgyi ev. 41, Várfői Irén ref. 2, W eber K atalin ev. 2. Kimaradt: Baver János, Horváth László, Kráhling Jakab, Kuthy Timóth, M usch H enrik, Reinodl Tibor, Pálhegyi Ferenc. Vizsgálation maradt; Musch János, W olf József, G ruber Éva. M eghalt: G yőr Imre. VI. osztály. Osztályfő: Gyalog Béla. Á brahám Antal rk. D. 2, Balázs Ernő 3, Bobály János 3, Bótai J ó z se f rk. 1, Éppel József rk. 2, Fehér János rk. 3, Forró János rk. 1, Hegyi Károly ref. 3, Hoffmann Ernő 3, Jan csesz Katalin ref. 3, Jaszmann Pál D. 3, Jung Ádám 3, Kalmár Tibor 2, Kari Henrik 3, Karsai Tibor rk. 2, Kelemen Mária ref. 1, Kiss F erenc rk. 3, K iss Iván 1, Kniesz György 3 Körömy Zoltán rk. 3 Kráhling János 2, Láng István 3, László Endre rk. D. 3, Lendvai László rk. 3, Má/yás József rk. 3, M eisinger E rzsébet 2, Musch János 2, M üller J á n o s rk. 1, Nyíri Zoltán ref. D. 3, Purlh Gusztáv D. 3, R avasz L ászló 1, Schultheisz Gyula ref. 1, Sziget Gyöigy rk. 2, S/.tankovánszky Im re 3, Vágvölgyi János rk. 2, V árnai B ertalan rk. 3, Weisz Hedwig 2, W iesner Hildegard 2. A z osztály általános tanulmányi előm enetele: jó. Vizsgálatlan m aradt: Szabó Sándor ref. VII. osztály. Osztályfő: Kunszt Henrik. B arcza Imre rk. 2, Berecz István rk. (szerb) 3, B lé sz e r J e n ő 1, Bódai László ref. 3, Boross György rk. (francia) 3, Braun Antal rk. 2, Csizmadia Gyula 3, Csók Sándor ref. 3, Farkas A nna rk. 3, Futár Ernő 2- Gyimesi István rk. 3, Hubert Etelka rk. 2, Imrő János ref. 1, Kari E rzsébet 2, Laurencsik T ibor rk. 3, Link F eren c ref. 3, Matos A ntal rk. 2, Nádasdi Iván izr. 2, O rbán Erasmus rk. 3, Pausch István 2, Pausz Hedvig rk. 2, Pausz István rk 3, Pfeifer Jen ő 3, Roltár Béla rk. 3, Sásdi László 3, Schwan János rk. 2. S zen tirm ai Ilona 1, Szita István 1, Tárkányi G uía rk. 1, Térmeg Sándor ref. (francia) 2, Tóth Géza ref. 3, Turcsányi S ándor 3, W iedemann Lajos rk. 3. Vili. osztály. Osztályfő: Boross Dezső Allinger János 2, Baumann János rk. 2, B erger Béla rk. 3, Blum János rk. 2, Bockm üller Judit rk. 1, Bongor M ária rk. 2, Bukovszky Magda 1, Dőmény Ferenc ref. 3, Fáik Zoltán 2, Fazekas János ref. 2, F ek ete N ándor rk. 3, H erner Gyula rk. 3, Ihászy Ernő ref. 2, Kari 11

14 12 B éla 1, Kisvárday József rk. 2, Koncz László 3, Mátis Ferenc rk. 3, Melli B éla 2, M észáros L á szló rk. 1, Múth Lajos ref. 2, Müller József rk. 3, Ottoványi Ferenc rk. 2, Révészi János rk. 3, Stehler S án dor rk. 1, Szőke János rk. 3, Tarcsay István 2, Vincze János ref. 3, Zilahy Margit rk. 1, Pintér Ida rk. 1, BenkŐ Béla 3, Tóbiás Á ron rk. 2. A z osztály tanulm ányi eredm énye jó. Magántanulók névsora é s érdemjegyei. I. osztály. Imreh Amália ref. 3, Kún Julianna 3, özv. P éler Józsefné Rodumer Erzsébet 2, Plezár Mária 2, Rémes István ref. 41, Sch'einig J á n o s ref. 3, Szíta Irén 3, W agner János 2. II. osztály. Kún Júlia 3, May Erzsébet 3, Plezár M ária 2, Pápay Á goston rk. 3. III. osztály. G oldschm idt Tibor 3, Lützenburger József rk. 3, Hoffm ann M árta 3. IV. osztály. Furmann Ilona rk. 2, May Erzsébet 3, Pető István 3, V irányi Zoltán 3, Zilahy G yula 2. V osztály. Kiss K álm án 3. VI. osztály. Szaip P é te r 3. É rettségi vizsgálatok. Szeptemberi pótérettségi. Az Írásbeli vizsgálatokat szept, hó 11., 12. és 13-án a szóbeli pótló érettségit szept. 15-én tartottuk meg. Egyházi elnök Fábián Imre főesperes, kormányképviselő volt Zerinváry János ny. gimn. igazgató. Négy jelentkező voll. Eredmény: Emele Lóránt, G yőri István és Kéri László jeles, Büki Károly jó. É rettség i vizsgálatra 31 nyilv, tanuló jelentkezett. Az Írásbeli vizsg álato k máj hó napjain voltak. AJ M agyar té te l: a) A női eszm ény szerelmi költészetünkben, b) Mit üzen Kossuth L ajo sa maimagy. ifjúságnak. Az irodalmi tételt 31 tanuló dolgozta ki. Jelesen dolgozott 11, jól 11, elégs. 9, B) Latin té te l: c) Sallatius C ripsi: Bellum Jugurthium c. 85. Jelesen dolgozott 15, jól 5, elégs. 11. C) N ém ettelel: Schiller után: A b ú v á r (fordítás m agyarból-ném eire). Jelesen dolgozott 16, jól 9, elégségesen A szóbeli érettségi vizsgálat június napjain folyt le. A vizsgálat elnöke Fábián Imre főesperes, korm ányképviselő volt Dr. Somos Jenő szakfelügyelő úr. K itüntetéssel érett: Bockm üller Judit B ukovszky Magda, K ari Béla, Stebler Sándor, Jelesen érett: Bongor M ária, Mészáros László, Pintér Ida, Tóbiás Áron, Zilahy M argit. Jól érett: Allinger János, Baum ann János, Blum János, Fáik Zoltán, Fazekas János, Herner Gyula, Ihászy Ernő, Kisvárdai József. É rett: Konc László M elli Béla, Muth Lajos, M üller József, O ttoványi Ferenc, T arcsay István,

15 Benkő Béla, Fekete Nándor, Révészi János, Szőke János, Vince János. Egy tárgyból szept. havában teendő javító érettségi vizsgálatra ulasíttatott 3 tanuló. Az érettségizett tanulók pályaválasztása. K ertészeti főiskola 4, Testnevelési főiskola 2, orvos 4, folyam őr!, jogász 3, gépészmérnök 1, rendőrség 2, teológia 4, tanár 1, elektrom érnök 1, állatorvos 1, mérnök 2, tanítóképzői, keleti akadém ia 1, katona 1, otthon m arad 2. Statisztika. A t a n u l ó k s z á m a é s f o n t o s a b b a d a t a i. - = I.-1V. > > > > 3 Beírt nyilvános tanuló N Beírt m agántanuló fiú * Beírt m agántanuló leány O sztályozott nyilv. tanuló Oszt. mag. lan. fiú U leány Osztályozott összesen ben született ce _ c JC V 'C _^C <0 l q ro > z o N o 1935-ben született X TJ K :í , C fl _ 1-1 N e 1928 < re e ben szül ben szül V.-Vlll. Összes 13 Keresk

16 14 = > > > > > NC/> > o Evangélikus CO R eform átus s R óm ai katolikus ca > G örög katolikus _ 1 1 : 1 ä Izraelita 1 _ 1 1 s Baptista 1 1 _ 1 CJ M agyar anyanyelvű cc > N ém et fl C sak m agyarál beszél < M ás nyelvet is tud N agybirtokos, nagybérlő - - K özépbirtokos és bérlő o K isbirtokos es kisbérlő napszámos 3 3 _ Egyéb önálló ősterm elő fl fl G azdasági tisztviselő 3 ; S»-< cseléd CD N Földmivelési napszámos w 0 C/> Nagyiparos fl oö K isiparos fl Ü3 Ipari tisztviselő N Egyéb ipari segédszemély O >> fl N agykereskedő 1 1 _ CO K iskereskedő ** toi Kereskedelm i tiszlviselő c Közlekedési kisváll. tiszt». _ _ 1 3 tisztviselő 2 2 _ 2 o _*3 Egyéb segédszem SU 1 K öztisztviselő N Papp, tanár, tanító N «9 Másféle értelmiség ,_ K özhivatali altiszt K atona altiszt (csend, alh Nyugdíjas köztisztviselő < Egyéb nyugdíjas tisztvis Nyugdíjas altiszt Napszámos Egyéb ism eretlen foglalk to/ co E ltartott fiú fl B C ts leány N -SC ca K iskereskedő Ó <r N. o toi H áztartásbeli V.-VI11 Keresk jj

17 15 A z isk. székhelyén A várm. egyéb községében CJ >> Baranya vm.-ben <u -a -o Somogy 'O cg Fehér Jrf «Veszprém :p M Esztergom P est Vas-Bácsbodrog n Nagymányok-Kismányok _ O -o *-i Majos «3 Váralja > Hidas Bonyhádvarasd a 'O Szüleinél lakik r * K osztadónál D iákotthonban lakik Z «J </) A lieti óraszámnál kev> sebbet N mulasztott tanulók száma >» p Az igazolt múl. órák száma E Azigazolattan múl óiák száma *o >-< összes mulasztott órák száma N Cfl kitűnő rendű O "ö3 jeles a<v jó N S I elégséges < túlnyom óan elégség o a elégtelen 1 tárgyból JS tt 2» ío több tárgyb kilűnő P a V jeles a "S g jó elégséges CTJ o a túlnyomóan elégs rendű »a «0 elégtelen 1 tárgyból s.. több O rosz társalgási tanfolyam _

18 T anulm ányi ered m én y. OSZTÁLY I, n. III. IV. V. VI. VII. VIII. Kereskedelmi 1 oszt -bői Nyílv, tanul, létsz érdemjegyek I I2 3! Magavtselet I Magavis. Rendszeretet _ 1713 l Rendszer. Hit- és erkölcstan Hittan Magyar nyelv Magyar Történelem Törlénet Gazdasági ism. _ _I Földrajz Földrajz Latin nyelv Német nyelv Francia Angol, francia, olasz , 4 Angol Bölcsészet _ ' Jogism, Természetrajz _1 - --* Gyorsírás Vegytan - -. I _ l 1 _ Gépírás Természettan # l _i Menr Mennyiségtan , yiségt. Rajz- és műalkotás , Testnevelés Testnev. Egészségtan i l _ 25 6 I 1 Ének _ _1

19 T ájékoztató a z AT. évre. Javító-pótló és magánvizsgálatok szept. 3.-én, béiratások szeptem ber 5.-7-én, ünnepélyes megnyitó szeptem ber 7-én és tanítás kezdete szeptem ber 9.-én. R észletes tájékoztatót küldünk. Jóléti intézményeink. Diákotthon: 76 tanuló kapott elhelyezést, köztük 8 falusi te h e ts é ges tanuló. A z tanévben is megnyílik. L ak á s díj előreláthatólag 32 forint. Tápintézet: Súlyos helyzetben, nagy gondok között ment végbe az ik esztendőben a tápíntézetbe felvett 150 tanulónak el'átása. Az egyéni elbírálás term észetszerűleg kivételes helyzeteket terem tett, m elyeknek következm ényekép sokan beszolgáltatási k ö te leze ttségüknek nem tettek eleget. Az tanévben a havi ellátási díj 40 forint és a hivatalos liszt és zsír fejadag. 17 TARTALOM JEGYZÉK: D Kapi Bála 3 Az tan'v t ö r t é n e 'e... 4 Az intézet hatóságai Az intézet tanári testülte 6 Petőfikor 7 Ev. Diákszövetség 7 A tanulók névsora és általános osztályzata Érettségi vizsgálatok Az érettségizett tanú ók pályaválasztása Statisztika 13 Taoulmányi e r e d m é n y Tájékoztató az évre...17 Protestáns általános iskola tankönyvei az 1 ^. U-T. tanévre. V. osztály. Baróli-Vajda: Magyar olvasókönyv Uj Idők /945. Nagy: M agyar nyelvtan Franki. Láng: Földrajz I. rész. Egy Ny / 945. Szondy: Természetrajz I. o. (49.589/945.) Debrecen. M érey-endrédy- Sárközy : Szám tan és m értan gimn. I. o /945. Franklin. K un-törös: M agyar gyermek első latin könyve /945. Debrecen. K erényi- Rajeczky: Énekes Abc Magyar Kórus /946. Szukács-Pénzes: M ezőgazdasági és ipari ism eretek I. köt. Lam pel (25.800/945 V allás: VI. osztáty. Balassa-Rubin: M agvar olvasókönyv Uj Idők ( ) Nagy: Magyar nyelvtan Gimn. II. o. Franki. H ajósy: Földrajz II. r. Egy. Ny. (25.800/945) Szondy: Term észetrajz. Debr. M érey-endrédy- Sárközy: Szám tan és m értan. Gimn. II. o. Franki. (25,800/945.) K un-

20 18 T örös: M agyar gyerm ek második lalin könyve. D ebrecen. Kerényi- R aje c z k y : Énekes Abc. Magyar Kórus /946 ) Szukács-Pénzes : M ezőgazdasági és ipari ism eretek II. k ö t. Lampel (25.800/945.) Vallás. Ev. gimnázium tankönyvei az /4.T. tanévre. III. osztály. Csécsy-R ubin: M agvar olvasókönyv III. o. Uj Idők ( ) Nagy: M agyar nyelvtan III-IV. o. Franki. B en d a: Magyaro rszág története az őskortól napjainkig III. o. Szikra ( ) B odnár-k alm ár: Általános földrajz III. Szt. 1st van ( ) Fest-Országh- Szenczy: Angol nyelvkönyv. Gimn. V. o. Franklin ( ) Nagv- Dom bi Term éezettan III. o. Debrecen. Jónás: M ennyiségtan III o. D ebrecen. Bíró: Művészeti alkotások III-IV. o Szent István (25 800/945.) K un-t örös: M agyar gyermek harm adik iatin könyve III. o. D ebreeen Vallás. IV. osztály: G om bos: Magyar olvasókönyv IV. Uj Idők ( ). N agy: Magyar nyelvtan III-IV. o. Franki. Fi cher: Világtörténelem (Ókor-N agy Károlyig) Szikra ( ). Kun-Törös: M agyar gyermek negzedik latin olvasó könyve ( ). Debrecen. Feszt-Országh- Szenczy: Angol nyelvkönyv V. o. ( ). Franki. Bodrossi-Hoffer: Á sványtan IV. o. Egyet. Ny. ( ) Jónás: M ennyiségtan IV. o. D ebr. Biró. Müv. alkotások III-IV. o. Szt. István ( ) B árczi: E gészségtan IV. o. Egyet. Ny. Vallas. V. osztály. V ajda-v arga: M agyar irodalm i olvasókönyv V. o. H ungária (25.800/945.) Nagy: Magyar nyelvi olvasókönyv V-VI. o. (25.800/945. F ranki. Nádor Jenő dr. Történelem V. o. Dt brecen. K un-törös: Latin olvasó. Szemelv. Liviusból és a lalin lírikusokból. V. o. Debrecen. Fest- O rszágh-szenczy: Angol nyelvkönyv VI. o. Franki. B enigny: Német nyelvkönyv V. o. (49 589/945 ) D ebrecen. G regus-kail: Az élők világa (25.800'945.) Egyet. Ny. Jónás: M ennyiségtan V. o. Debrecen. Győry: M ű alk o táso k ism ertetése VII. o. [49.589/945). D ebrecen. Vallás. VI. osztály. B alassa-v ajda: M agyar irodalm i olvasókönyv VI. o. ( ) Hungária. Nagy: Magyar nyelvi olvasókönyv V-VI. o. (25.800/945). Franki. C sapódi-b eriász: V ilágtörténelem. (Francia forradalom napjainkig) VI. o. Szikra. (25.800/945 ) Kun-Törös: Szemelvények Ciceró műveiből VI-VII. o. D ebrecen. K un-t örös: Szem elvények Vergilius A eneiséből V í-v Ii. o. D ebrecen. F es'-o rszág h-s zen czy: Angol nyelvkönyv VI. o. Erankl. Benigny : N ém et nyelvkönyv VI. o. ( ). D ebrecen. Somogyi: Vegytan VI. o. Sz. István (25.800/945 ( Jónás: M ennyiségtan VI. o. Debrecen. G y ő ry : M űalkotások ism ertetése VII. o. (49.599/945) D ebrecen. Vallás. V II osztály. B aróti-g erézdi M agyar irók K atona J-ig. VII. o. Cserépfalvi (25.800/945.) N agy: Magyar nyelvkönyv VlI-VIIi. o. Franki. Dr. V arga Z.: M agyarország története VII. o. D ebrecen. Láng-Hajósy : F öldrajz III. rész. VII. o. Egyet. Ny. K un-törös: Szem elvények Cicero m űveiből VI.-VII. o. D ebrecen. Kun-Törös: Szem elvények V ergilius A eneiséből

21 VI.-V1I. o. Debrecen. Fest-Ország-Szenczy: Angol nyelvkönyv VII. o. Franki (25 800/945). Benigny: Német nyelvkönyv VII. o. D ebrecen (49.580/945). N agy-dom bi: Term észettan VII. o. D ebrecen (49.589/945). Jónás Mennyiségtan VII. o. Debrecen. K ónya: Magyar m űalkotások ism ertetése VIII. o. D ebrecen (49.589/945). V allás. VIII. osztály. Barla Kovalovszky-W aldapfel: Magyar irók V örösmartytól József Attiláig VIII. o. Cserépfalvy (25.800/945). N agy: Magyar nyelvkönyv VII-VIII, o. Franki dr. V arga Z.: M agyarország története VIII. o. Debrecen. Kun-Törös Szemelvények Tacitus Ab excessu Divi Augusti o. művéből VIII. o. Debr. Kun Törös: Szémelvények Horátius műveiből Vili. o. (49.589/945). Debr. Kun-Törös: Szem elvények C. Plinius Caec. Sec. Leveleiből VIII. Debr. Fest-Orszagh: Szenczy-B erg: Angol nyelvkönyv. V ili. o. Franki. Benigny: Német nyelv könyv VJH. ( ). Debr. Peter : Bölcsészet fiú gimn. VIII. o. (49.589). D ebrecon Nagy Dombi: Term észettan VIII. o. Debr. Jónás: Mennyiségtan VIII. o. Debr. K ónya: Magyar m űalkotások ism ertetése VIII. o. D ebr. B árczi: Egészségtan V ili. o. Egyet. Ny. (25800/945.) Vallás. M ester: Négyjegyű logaritmuskönyv. Debr. Nagy: Közgazdasagi és társadálm i ism eretek A thenaeum (25.800/945). K un: Iskolai latin nyelvtan. D ebrecen. Evangélikus kereskedelmi középiskola. M agyar nyelv és irodalom: B arta-k ovalovszky: M agyar olvasókönyv I II. o. (Gazd. középisk) Szt. István (25 800/945). B arla-f ekete: M agyar nyelvkönyv (Gazd, középisk számára) I-Il. o. A thn. (25, ) Történelem. Fischer: Világtörténelem (Ókor-Nagy Károlyig) (Gazd. középisk. I. o K om játhy-m akkai: Világtörténelem (Nagy K. francia for-ig.) I. o Szikra ( ) Csapódi-Berlász: V ilágtörténelem (Franc, forr. napjainkig) II. o Szikra (25 800/945). Földrajz és áruism eret: H ézser-w allner: Földrajzi alapfogalmak I. o Franki (25.800/945) és H ajósy: Földrajz II. rész Egyet. Ny. (25.800/945). Láng-H ajósy: Földrajz (Gazd. középisk. II o ) II. o. Egyet. Ny. ( ) Francia nyelv: V elledits-r akitovszky: Francia nyelvkönyv. Kér. középisk. I-Il. o A thenaeum. Szám tan : Strobel-O ravec/-h ives: Számtan. Kér. köztpisk. II. o. F ra n k i ( ); M itnyán: M ennyiságtan I. o. Egyet. Ny. T erm észettan: Bogdánffy-Strobel: T erm észettan II. o. A then. Gazdasági és jogi ism eretek : Horn-Urbányi Zwierina : Kereskedelmi ismeretek I. o. Franklin. ( /945). Fülei-Szántó-H orn: Jogi isir.eietek. II o. Franklin ( /945.) Könyvitel. N yárády : Könyvviteltan. II. o. Franklin Gyorsírás. R adnai: Egységes magyar gyorsírás tankönyve I-II. o. Kókai (25,800/945). Gépírás. Jó n ásn é-k risc h: A gépírás tankv. I-II. Franki. ( ). 19

22 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET Tolna-Baranya-Somogyi cv. Egyházmegye Kereskedelmi Szakoktatási F ő ig a z g a tó s á g B u d a p e s t INTERNÁTUS A b o n y h á d i e v a n g é l i k u s KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : R Ó Z S A SÁ N D O R M B. K E R E S K E D E L M I IS K O L A. IG A Z G A T Ó. Iskolafenntartó i A T olna-baranya-som ogyi ev. Egyházm egye.

23 AZ ISKOLA TÖ RTÉNETE. A Tolna*Baranya-Somogyi ev. egyházmegye mint a bonyhádi ev. gimnázium fenntartósága régóta tervbe vette egy gyakorlati életpályára előkészítő szakiskola létesítését. Ez a régi vágyálma teljesedett be, amikor szeptember 24.-én az egyetemes felügyelő Ürtól megérkezik a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztérium elvi hozzájárulása egy kocdukációs kereskedelmi iskola létesítéséhez. Az iskola szükségességét Bonyhád köztársadalma is hangsúlyozta és a községi képviselőtestület tekintélyes összeget szavazott meg annak életrehivására. így találkozott ebben az eredőben Bonyhád és az egész vidék kívánsága, a gimnázium fenntartósága vágyával és tervével. A gyakorlati életpályára előkészítő kereskedelmi szakiskola elhelyezése és felszerelése már adott volt. Az iskola végleges engedélyezése a Magyar Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Miniszter /I. 4./1946. r. alatt történt. K i mondhatatlan hálaérzettel vette a bölcs elhatározást úgy fenntartósá* gunk, mint Bonyhád közvéleménye. A szellem, amellyel munkánkat megkezdtük és végeztük, záloga egy kiterebélyesedő hatalmas gyakorlati kultúrintézménynek, amely hirdetni fogja azt a demokratikus és szociális gondolatot, amely nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati pályán működő értékelését is követeli. Felügyelet és közigazgatás. A dunántúli Ev. Egyházkerület Püspöke, a Tolna-Baranya Somogyi Ev. Egyházmegye esperese.

24 A tanári testület névjegyzéke, iskolai munkaköre. Sorszám A tan ár neve, alkalmazásának minősége, képesítése (szaktárgyai) Rózsa Sándor mb. igazgató lat., történet Szolgálati éveit ek száma Összes. ennél az ntézetn Mely osztályokban, heti hány órában, mely tárgyakat tanít? Zerinváry János ny. gimn. igazgató óraadó tanár, lat görög, angol, gyorsírás 1 Gyorsírás I 2. 2 Gömöry József gimn. tanár, óraadó, magy.latin 1 1 Gépírás Varga Ödön gimn. tanár, óraadó, term, rajzföldr., vegytan 17 1 földrajz I Csekő István gimn. tanár, óraadó, menoyiségtan fizika 4 1 Számtan I I. Molnár Lászlóné gimn. tanár, óraadó, magyar-német 1 Martin Rudolfné gimn. óraadó tanár, óraadó Heti óraszám! Magyar I. 3., Tört, 1 2., Francia I. 2, Jogi ism. I Angol I Boros Dezső gimn. testnev. tanár, óraadó, testnevelés 11 1 Testnevelés I. 2, 2 Osztályfőnök 1 Egyéb szolgálati beosztása vagy Megjegyzés a gimn. V. osztályával együtt tanulták Tomka Gusztáv gimn. ev. hitoktató óraadó, ev. vallástan 23 1 Ev vallástan l mint fent 10 Lombos Alfréd ref. lelkész, óraadó 11 Dr. Vesztergombi József rk. önálló hitokt. óraadó 1 Ref vallástan mint f»nt 1 R. kát. vallástan I 2. 2 mint fent

25 m 5. Ifjúság egyesü letek. A k eresk ed elm i iskola tanuló ifjú ság a a gimnáziumi tan u ló ifjúsággal együtt működött az ifjúsági egyesületekben. M űködő gimnáziumi ifjúsági egyesü letek : Petőfi kör. Ev. Diákszövetség, Sportkör. Tanulók n év so ra é s érdem jegyei. Osztályfőnök: Csekő István Bálint. B lészer Emilia ref. 2, B oda Lajos ref. 3, Borsodi A nna rk. 1, Csépi P ál 3, D obribán A ntal 3. F eh érv áry T eréz rk 2, F en y v es Zoltán rk. 4 1, Füstös Tibor rk 42, G ebert Im re rk. 3, G löckner Jak a b ref 3, H adikfalvi Irma rk. 3, Jászm ann P aula 2, K rasz J a k a b rk. 1, K erner Rudolf 3, M őcsényi A gnes rk 2, P é te r Katalin, P o táp i Irm a rk. 2, Reinw ald Karolin 2, Sántha E telka rk. 2. Schnltheisz K atalin 2. Seprényi P iroska rk. 1. Stoll L ászló rk. 2, Szilágyi M argit 2. V ágvölgyi Ján o s rk. 3. V áradi G abriella rk. 3, W eigand Ilona rk. 2. W éber E rzsébet rk. 3. Á ltalános tanulm ányi ered m én y: jó. A tanév folyam án k im aradtak: Keller Ferenc. H arsányi E rzsébet. S zondy N ándor. Iskolaelhelyezése. Ideiglenesen a z ev. gimn. épületében v a n elhelyezve. Statisztika a k e r e s k e d e l m i is k o lá r ó l. B eírt n yilvános tanuló 30, O sz tály o z o tt nyilvános tan u ló 27. Osztályozott összesen ben született 5, 1930-ban ben 7, 1928-ban 6. Ev. 6. ref. 3, róm. kát. 18. M agyar anyanyelvű 24. ném et 3. csak m agyarul beszél 19. m ás nyelvet tud 8 M alom tulajdonos 3, földműves 6. g yári munkás 1. tisztviselő 5, ip ari seg éd szem ély 1, k eresk ed ő 3. pap, tanár, tanító 1, állam i altiszt 1, kisiparos 4, ügyvéd 1. közi. segédszem ély 1, A z isk o la sz é k helyén 13, a vm. egyéb községében 12, B aran y a vm.-ben 2. Az iskola székhelyén 13. a vm. egyéb községében 12, B a ra n ya vm.-ben 2. Heti óraszám nál kevesebbet m ulasztott tanulók szám a 14, az igazoltan m ulasztott órák szám a 73, az igazolatlanul m ulasztót órák szám a. Ö sszes mulasztott órák szám a A K tip o n fi S ta tia a lik a l B W ilal kiarvtáránek állományiból leírt t *...>*»7»- tárnak át»nnndau aajtóieaoiák.

26 24 K itűnő rendű 2, jeles rendű 1, jó ren d ű 12, elégséges rendű 10( 1 tá rg y b ó l elégtelen 1, 2 tárgyból elégtelen 1. O sztályozott tanulók létszám a 27. É r d e m j e g y e k : M ag av iselet R enbszeretet Hit- és erk ö lcstan M a g y a r nyelv T örténelem F öld rajz A ngol nyelv F ran cia _ S zám tan J o g i ism eretek G yorsírás G ép írás T estnevelés A z iskola elhelyezése. A z iskola ideig! en es elhelyezése a gimn főépületében történt. Iskolai felszerelések. A gimnázium m inden felszerelése, taneszköze és k ö n y v tá ra a kereskedelm i iskolának rendelkezésére áll. Iskola népessége. A z 1945/46. tanévben az I. oszt. beiratkozott 27 n ö v en d ék fiú és leány. T ájékoztató a z tanévre. Javító- és pótvizsgák szept én. B eiratások szeptem ber án. Evm egnyító szeptem ber 7-én, A fiú tanulók elhelyezése mint eddig is, a gimn. internátusában_ a leánytanulók elhelyezése pedig a leányotthonban történhetik, mindkettőnek élelm ezése pedig a közös tápintézetben. L a k á st a községben csak az igazg ató ság hozzájárulásával lehet bérelni.

27

28

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Kőszeg, Budapest, Ászár, Szombathely, Tata Halálozási hely és idő Tata,

Kőszeg, Budapest, Ászár, Szombathely, Tata Halálozási hely és idő Tata, Az interjúalany és családja Interjúalany Magyar László Születési hely és idő Szák, 1932.12.13. Sopron, Pápa, Budapest, Siklós, Ózd, Kissomlyó, Magyarbóly, Szend, Nyíregyháza Teológiai Akadémia lelkész

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016 augusztus 24. 8:00 Alakuló értekezlet augusztus 25-26. 8:00 Javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák augusztus 27-28. 9:00 Csibe-tábor augusztus 31. 8:00 Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása 2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása Osztály Tanuló neve Tantárgy Dátum Idıpont Terem 10. AB Böır Zoltán Gábor Irodalom augusztus 25. 8:30 206 10. AB Böır

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola tankönyvei a 2015/2016-os tanévben

A Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola tankönyvei a 2015/2016-os tanévben 5. osztály Kiadói kód Szerző Cím Iskolai ár AP-050305 Széplaki Erzsébet Nyelvtan 5. AP-050306 Széplaki Erzsébet Nyelvtan munkafüzet 5. 950 Ft 470 Ft német NT-56521/M/NAT Kocsány Piroska - Liksay Mária

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

MOL Kupa 2017 Eredmények

MOL Kupa 2017 Eredmények Helyezett Csapat Összpontszám 1 Battai szőkítők 933 2 Nekünk 8 881 3 Kergebékák 2.0 833 4 Fröccsbank 779 5 TIFO 769 6 Füzitői Fizetősök 761 7 Team Communications 723 8 LOGjobbak 713 9 Olajcseppek 701 10

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben