V J E. AZ ». ISKOI.AI liv lío L. A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V J E. AZ 1945-41». ISKOI.AI liv lío L. A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye."

Átírás

1 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET s z é k e s f e h é r v á r i ta n k e r ü l e t Tolna-Baranya-Somogyi ev. Egyházmegye INTERNÁTUS A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM V J E AZ ». ISKOI.AI liv lío L. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 140. ÉVÉBEN. (Alapittatott Sárszentlörincen 1806, Bonyhádra költözött 1870-ik évben.) k ö z z é t e s z i RÓZSA SÁNDOK IGAZGATÓ. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye.

2

3 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET Tolna-Baranya-Somogyi ev. Egyházmegye INTERNÁTUS A BONYHÁDI EVAXGÉO K ÜS GIMNÁZIUM ÉV IvC)NY VE AZ ISKOLAI ÉVliŐ L. A Z ISKOLA FENNÁLLÁSÁ N A K 140. É V É B E N. ( A la p itta to tt S á r s z e n t l ő r i n c e n , B o n y h á d r a k ö l t ö z ö t t i k é v b e n. ) K Ö Z Z É T E S Z I > R Ó Z SA SÁNDOR IGAZGATÓ. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. Egyházm egye.

4 REV a o n A nyomdakölfségekre való tekintettel a jelen É v l í ö n y v l í e i l csak a legsziiksége= sebb adatokat foglaljuk össze és adjuk közre. ( A t ) Ó V'fcn F e le lő s k i a d ó : R ó z s a S á n d o r ig a z g a tó. PA N N Ó N IA KÖNYVNYOM DA BONYHÁD. 194Ö.

5 D. K A P l B É L A ebben az évben tölti be püspökségének harmincadik évfordulóját. A bonyhádi gimnázium is kivételes, s szavakba nem önthető hálaérzettel áll meg egy pillanatra, hogy tisztelegjen az élet fölé magasodó főpásztor kiváló személye előtt. Szeméből ma is akárcsak harminc évvel ezelőtt, a pünkösdi lelken meggyujtott értelem szóródik a gyötrődő, váró, türelmetlen emberi értelmekre. Belőle sugárzik ki a meleg tűz, a küzdelmek ridegségében megfagyott emberi szivek életre melengetésére, belőle indul el a simogatás, a kínban, csapásban, háborúban, betegségben, megpróbáltatásban és annyi féle bajban vonagló emberszivek felé, hogy megint több legyen a bizalomból, a jóság hitéből, az élet reményeiből, a holnapok ígéreteiből, a jövő szépségeiből. Ma a szilárdság, a rend és rendíthet tétlenség a káoszban, amiben annyiszor benne forog, zajlik, keveredik, izzik még minden jónak és rossznak, minden fenségesnek és alacsonynak, minden ünnepinek és közönségesnek, minden tökéletesnek és fogyatékosnak, minden bűnnek és minden erénynek a keveréke és vegyülete. Ő jelenti köztünk a hit magasságait és a bizalom mélységeit. Ő képviseli az erő fenségét, a mértéket és ítéletet evangélikus egyházunk életmentő, életet fenntartó és életet teremtő harcain. Kivételesen gazdag élet, monumentális egyéniség, nagystílű akarat, lánglelkü szervező-aktivitás és a cselekvés evangélikus ihletének izzásában lobogó papi temperamentum. Lángok, tüzek története ez az áldott élet. Még most is, az élet délutánjának verőfényében, folytonosan jár viharzó lelkek és szivek között, csendesítve, békítve, gyógyítva, erősítve, gazdagítva, kiteljeséd ve, mindig és mindig csak jót téve. A bonyhádi evang. gimnázium és kereskedelmi-iskola tanári kara és ötszáz tanulója hajol meg ma a büszkeség érzelmeivel főpásztora előtt. Mert minden cselekedetén, minden kijelentésén, mindig ott volt felsőbbrendii erényeinek harmóniája. O azért kapta az időt, hogy gyorsan legyőzze. A z évek rajta és benne ragyogó ajándékok, az égi munkának, az egyháznak, rajtuk keresztül Istennek. Nem kívánhatunk magunknak mást, mint azt, hogy Kapi Béla püspök úr tüze lángoljon bennünk, mert tudjuk, hogy többek és jobbak leszünk tőle. Mindig áldó hálával gondolunk reá, mert tőle tanuljuk azt, hogy az égő, a lobogó élet az igazi élet, a nagy élet, a termékeny élet. Ezt a csordultig telt nagy lelket szemlélhessük egészségben, munkabírásban még ad multos annos.

6 4 Az ta n év története. Tanárhiány m iatt nem folyt le teljesen zavartalanul a tanév. Alakuló é rte k e z le t volt szept. 1-én, javító pótló magánvizsgálatokat ta r to ttu n k szept én, beiratásokat szept én végeztük és 8 -án volt a tanév ünnepélyes megnyitása. S zep tem b er 9.-én k ezdődött a ren des tanítás, s a karácsonyi szünet 15 napos meghosszabitásan kívül te ljesen kitöltöttük a június hó közepéig terjed ő szorgalmi időt. K ülönöseb b esem ény nem zavarta m unkánkat. Jú n iu s 3 7'ig voltak az összefoglalások s június 15-én tarto ttu k az év zá ró ünnepélyt. A hadbavonult tanárok helyett m unkát vállalt Zerínváry János ny. gimn. igazgató. Kovács Jenő és März Konrád gimn. tanárok, kik közül az utóbbi Horváth Olivér hazaérkezése után a testületből kivált. Áldásos m unkájukért a fenntartóság köszönetét tolmácsolja. Az állam kirendelte iskolánkhoz Csehró' István mennyiségtan-fizika szakos állami tanárt, Molnárné LöbelEmm a m agyar-ném et tan árn ő t, a fenntartóság pedig megválasztotta Gömöry József oki. lelkész és ta n árt a magyar-latin tanszékre. Isten áldása legyen az uj tanárok oktató és nevelő munkáján. Dr. G rünw ald Elek ny. orvos helyét a fenntartóság Dr. Hüglné Dr. Rózsa Piroska úrnővel töltötte be, aki nagy szeretettel és lelkiismeretességgel lá tta el iskola orvosi tisztét. Tanáraink közül a VKM. Rózsa Sándor gimn. igazgatót az V. 2. fiz. o sztály b a sorolta be. Hivatalos látogatásban részesítette Fábián Imre egyhm. főesperes úr iskolánkat az idén is két ízben, Grosch Károly iskola felügyelő egy ízben s tap asztalatairó l az ezt követő értek ezleten tájék o ztatta a ta n testületet. A főfelügyeleli joggal felruházott főigazgatóság az idén se látogatta iskolánkat. A tanulók szám a, eg észség i állapota. Az iskolaév elején beiratk o zo tt 471 tanuló, ebből a tanév végére maradt 443. A z összes ta n u ló k a t Dr. Hugi Á dám tuberkulózis szem pontjából átvizsgálta. Egészségi állapot általában jó volt, járványos betegség nem lép ett fel. É rintkezés a szülőkkel. A tanári k a r a szülőknek bárm ikor és bárm ily nevelői kérdésben rendelkezésére áll, ezért is nincs fogadói óra bevezetve iskolánknál. A szülői értekezlet alkalmával, ami kettő volt a szülők az összes tanárokkal m egtárgyalhatták gyerm ekeiknél felm erülő problém áikat. Fegyelem. N övendékeink fegyelm ezettek és tiszta erkölcsüek. Fegyelem sértés nem történt, mert iskolánkban a tanárt és tanítványt a bizalom teljes szeretet kapcsolja össze. V alláserk ölcsi n ev elés. A valláserkölcsi nevelés m unkáját minden ta n á r m inden óráján végzi, de hangsúlyozottan ezt a célt szolgálta a

7 vallásos ifjúsági körök, a csendes napok m egtartása, Fábián Im re főesperes vezetése mellett, az okt. 31.-ének em lékező napja s az Ú rvacsora vétel, a vasárnapi istentiszteleten való kötelező részvétel. A nevelés munkáját elm élyítették az egyéb ünnepélyeink, így az okt- 6-iki gyász s a március 15-iki nemzeti ünnepély m egtartása. A tanári testület oktató m unkájának keretében érték es ism eretterjesztő előadásokat ta r tottak a legaktuálisabb szociális feladatokról és tudom ányos p ro b lém ák ról. Előadást tartottak: Rózsa Sándor igazgató, Boros Dezső, Csekő István, Gömöry József, Varga Ödön és Gyalog Béla tanárok. Köszönetét mondunk taníttató szülők áldozatkészségéért; így végzett m unkákért R ottar Béla géplakatos Lotz Rezső asztalos Studer F rigyes villanyszerelő és Nagy Ferenc géplakatos uraknak, továbbá p é n z beli adom ányokért Tarcsay Imre, Barcza Imre, Ravasz Árpád és Simon Sándor uraknak és Purth G usztáváé úrnőnek, Dr. Guttján Ignáczné és Molnár Kató hálára kötelező fáradozással 25 Thonet széket gyűjtöttek és adlak át a gimn.-nak. Gyászunk. Nagy veszteség érte egyházmegyénket a közszeretetben álló Müller Róbert ny. egyházm. főesperes elhunytéval. Az iskola tanári kara és ifjúsága fájó lélekkel vett részt szeretet öreg barátjának végti-ztességén. Áldás em lékére! Kiszely Géza a főgimn. ny. tanára e tanévben hunyt el Gödöllőn. Az alapos felkészültségű és lelkiism eretes tanárt siratják tanítványai és tanártársai. Nyugodjék békében! V irágos kertünkből 2 virágszálat is tépett le az engesztelhetetlen végzet. Elhunyt Győr Imre V. o. mag. tan és Kiss Jenő IV. o. tan Szelid lelkűk az ur zsámolyához szállt, hogy angyaltársaikkal dicsérjék az Ur hatalm át és szeretetét. 5 Az intézet h atóságai. Az iskola egyházi főhatósága: D. Kapí Béla, m. kir. titkos tanácsos, a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület püspöke. Székhelye: Győr. Az egyházkerület felügyelője dr Mesterházy Ernő Nagygeresd. Az iskola fenntartója: A lolna-bat anya-somogyi ág h ev. egyházmegye. A fennlartóság elnöksége: Fábián Imre főesperes Sárszentlőrinc, dr. Pesthy Pál ny. igazságügy miniszter, felügyelő Űzd, Koritsánszky Ottó IIfelügyelő, Budapest, dr. Schlitt Gyula tanügyi esperes, Majos; az iskola felügyelője: dr. Grosch Károly miniszteri osztályfőnök, Budapest, II. Szilágyi Dezső-tér 4. Az iskola ügyeit az iskolai nagybizottság, kisbizottság és a p én z ügyi bizottság intézi.

8 6 A z in tézet tanári testületé. Sorszám i 2 3 A t a n á r n e v e, alkalmazásának minősége, képesítése (szaktárgyai) Rózsa Sándor igazgató latin-történelem Gömbös Miklós r. tanár magyar-latin Kun 321 Henrik r tanár magyar-német Szolgalati éveinek szama összesen ennél az iskolánál Mely osztályokban, heti hány órában, mely tárayakat tanít? B *<a Ma O JA :C -O c Egyéb szolgálati ko "h beosztása «1 o L atin VIII. 3, Tört. VIII. 3, G a z d. ísm. Vili Egyházm. pénztáros L atinlll. 4, IV. 4, VI. 3. T ört , M agy. IV , M ind. n a p i k é rd é III Internálusi vezető s e k, tanár M agy. V.4, Vll. 3,Ném. V. Z, V. E, Vll. 3, Vili. Z. 16 VII Tandíjkezelö, 4 Tomka Gusztáv r, tanár oki. ev. lelkész H ittan 1.-V111. Z ^ Z, B ö lc s. Vili. Z. 18 Tápintézet vezetője 5 V arga Ödön r. tanár termész.-földrajz, vegytan 17 3 V egyt. VI. 3, T erm. IV. 4, V. 3, F ö ld r , 111, Z, Vll. Z, G a z d. Vll IV Természetrajzszertár őre Gyalog Béla r. tanár magyar-német Boros Dezső r. testn. tanár testnevelés Horváth Olivér r. tanár műv, rajz- és műalkotás Szederkényi György r. tanár, földrajz, történet Nikodémusz József r tan mennyiségtan, fizika Aizenpreisz Lajos h. tanár, latin-angol M agy , VI. 3. Vili. 3, G azd.-i. ív. 1, VI. 1, F öldr. I. 3, T ört. VI. 3. M ind.-n k é r d é s e k VI 1. T e s tn e v. 1 Vili Z - Z, T erm r. 1. Z, 11 Z, M ind. k Vili. 1. R ajz- é s M űalk. 1.-1V Z - Z, M űalk. V-Vlll. 1-t S ztan. 1 4, Lat H a d b a v o n u lt. Még n e m té rt v is s z a. 6 4 H a d b a v o n u lt. Még n e m tért v is s z a. 2 2 H a d b a v o n u lt Még n e m té rt v is s z a. Tanári köayvtár öie 19 VI Petőfi Önképzőkör vezető e. Tanár értekezleti jegyző 21 ii Vili 21 i Internátusi felügyelő tanár Rajzszertar őre Segélykönyvtár 12 Gorög Elemér h. tanár magyar-angol m á r c. ó ta h o l léte Is m e r e tle n 13 M arci Konrád ny. tanár műv raiz- és műalkotás T anított oki. 2.0-ig r a jz o t é s m ű a lk o tá st a z 1 Vili Kovács Jenő ny. tanár mennviségtan-fizika S z la n IV. 3, VI. 3. Vll, 3, Vili Zerinváry János ny. ig. latin-görög A ng. V. 3, VI. 3, Vll. 3, Vili. 3, É n e k 1-tűl Vlll-ig 1^1 ó r á t 20

9 7 S o rszám A t a n á r n e v e, a lk a lm a 7 á s á n a k m in ő ség e, k é p e s íté se [sz a k tá rg y a i] Ssazesen Szolgálati éveinek szama e*»nel az i«kn lénél M ely o sz tá ly o k b a n, heti h án y ó rá b a n, m ely tá r g y a k a t tan ít? * s -c N M 10 ta c 15 K je :o a JO _9s se ő E g y éb szo'g-álati b e o s z tá s a 16 Gömöry Jóisef r. tanár magyar-latin í 1 L atin 11 4, V. 4, VII. 3, T ört v. 3, vil. 3, Mind. n. k é rd. 1. 1, V, 1, 19 V Inttrnátuai felügyelő tanár 17 Csekö István beosztott állami tanár 4 1 S z ta n 11. 4, 111, 3, Fiz, Vll, 4, Vili, 4, S z la n V. 3 kér 19 I. Fizikai szertár őre 18 Özv. Martin Rudolfné szül, Zerinváry Olga al. vizsg. német-angol 1 M a g y a r 1, 5, H, 5, A n g o l 111-1V, 3-3, Albert Vilmos beosztott tanár, magyar-latin 37 2 T anitolt n o v, 1. E r d é ly b e v a ló r e p a triá lá s é ig 20 Molnár Lászlóné szül. Lőbel Emma áll. kirend. oki tanár, magvai-német F izik a m, 3, Tört, IV, 3, M ind.-n, k é rd é s e k II, 1, IV, Dr. Hiig! Adámné sz. dr Rózsa Piroska egy. orvostudor, iskolaorvos 1 1 E g,-ían VI. 1, Vll, Z, Vili, 1. 4 Petőfi kör. A z elmúlt tanévben a Petőfi k ö r 10 rendes és 3 díszgyűlést ta r tott. A díszgyűlések voltak az okt. 6-iki gyásziinnep, a m árc /5-iki szabadság ünnep és egv irodalmi délután. Szerepeltek a m űsorokon: versek, szavalatok, novellák, beszédek, felolvasások és szab ad elő ad á sok, zongora és hegedűjáték. M űködésükkel kitűntek: Szita István, Allinger János, M észáros László, Tarcsay István, Tóbiás Áron. A tagsági díjakból befolyt összeg elértéktelenedett. Gyalog Béla v ezető-tanár. Ev. Diákszövetség. A lelki gondozást a szokott módon végeztük. Az evangélizációs m unkában Gömöry József oki. lelkész-tanár volt nagy segítségünkre. K öszönet érte! A D iákszövetségnek 141 tagja volt A csendes n ap o k at az idén ápr. 26., 27 és 27. Fábián Im re főesperes ur vezette, segítségére voltak Gömöry József és a valláslanár.

10 sz. Rákóczi F. cserkészcsapat. A tanév folyamán a csapat m unkáját szüneltette. Az 1946/47. tanévben azonban újra felveszi a munkát, s m ár meg is tette a szükségesnek látszó előkészületeket. A csap at vagyona 440 adópengő, b an k b an van elhelyezve. Sportköri jeleptési A K ossuth S portkör e tanévben is élénk tevékenységet fejtett ki a különböző sportok üzése terén. Egyik-másikban szép középiskolai eredm ények születtek, amelyek szép rem ényekre jogosítanak. Lotz segélyegyleti könyvtár. A k ö n y v tár könyvállom ánya a m iniszteri rendelet értelm ében történt kiselejtezés következtében 90%-al csökkent. Rendkívüli tárgyak Orosz nyelvű tanfolyamot rendeztünk a felső 4 osztály részére jó eredm énnyel. A könyvtár készpénz vagyona 4,417 adópengő takarékpénztárban van elhelyezve. A tanulók n évsora é s általán os osztályzata. A vastagbetűs a kitűnő, a dőltbetűs a jelesrendű tanulók neve. I. osztály. O sztályfő; Horváth Olivér. Aczélos József rk. 2, Allrutz Henrik 2, Andirkó Sándor rk. 2, Bakó Béla 2, Baum ann József rk. 2, B a v e r Gábor rk 1, Bús M ikló'1' 2, B uzási Miklós 2. D eák István ref. 2, É z J Sándor ref. 2, Fáik József 3, G aál Gergely rk. 2, G aál László 3, Garamszegi Lajos Tibor 3, G enersich Eleonóra 1, Grill Katalin 2, Haág János 3, H artenstein Ádám 3, Haskó Imre 3, Horváth István rk. 4 a, Hőfler Lajos rk. 3, Höfler Pál rk. 3, Kehi Ferenc rk. 3, Király Ferenc rk. 2, Kiss Károly ref. 3, K iss L ás Hó ev. 1, Knözel Regina 3, Kolep Konrád ref. 1, Kohn László rk. 4», Korond Ákos rk. 2, Kovács László rk. 3, Kővári József rk. 3, K rasznai Iván rk. 3, Krug János rk. 3, Link Péter rk. 2, Lovasi Géza rk. 3, Lőrincz N ándor rk. 4i, Lőrincz Vitus rk. 2, M acher Jolán 3, M akács G ábor rk. 2, M attenheim János rk. 3. Molcz János 3. N, gy Ilona 2, Nagyfalusi A lbert rk. 2, N eukirchner József rk. 4a, Nyéki Éva ref 1, Oiáh Tivadar 3, P aliké Béla rk. 1, ifjabb Papp János rk. 3, Potzner Ádám 4i, Réhling Lajos 3, R eiber Imre 2, Rieger Fva rk. 2, R ietzl M árton 3, R óth K ároly rk. 2, S ántha P é te r rk. 3. Schleier J a kab 3, Schlóder Miklós rk. 3, Schmieder Á dám rk. 4i, Schwarcz Tibor rk. 2, S tifter Jak ab rk. 3, Stifter János rk. 3, Szeib Ferenc rk. 3, S zentes G ergely rk. 43, Székely Andor ref. 2, Szúnyog Ferenc rk. 4i, Till Henrik 2, Tóth Gyula rk. 3, Tózer József rk. 3, Turbán M agdolna ref. 1, V a rga Erzsébet bapt. 1, Vukálovits Gyula rk. 2, Weisz László 3, W eiszenburger Vilmos rk. 2, Zag László rk. 3.

11 Kimaradtak: Fogarasi Irén ref., Kovách Antal, Kovács György, M olnár János rk., N yéki József ref., Szepessy B arna ref., S zékely István, Vida László rk. Vizsgálatlanok maradtak: Eördögh Virgil, Lam bert Zoltán, Schrauf Endre, Szép Ernő rk. m agántanulók. II. osztály. 9 O sztályfő: Boros Dezső. A ntal Tibor kát. 3, Barsi János kát. 3, B alogh Júlia 1, Baumgartgartner László kát. 2, Bálint Pál ref. 3, Bea M átyás kát. 3, Becker Henrik 4i, Brandt József 2, Csepregi Tibor kát 3, Csiszár Lajos 2, Engel István rk. 3, Erményi Magdolna rk. 2, Erményi Zoltán rk. 3, Énekes Ferenc rk. 3, Genof M ária gör. k. 3, G laser Edit rk. 2, Hegyi Jenő 3> Holländer Judit izr. 3, Jancsecz Imre ref. 3, Kirch János 3, Koller H enrik 3, Korsós Lajos ref. 2, Kovács Ilona 1, László A ladár rk. 3, László Zoltán rk. 3, Linde H enrik 3, Lőrinczy Gyula 3, Lukács Berta 3, Märcz Katalin 3, Nein Katalin 3, Lábady András rk. 2 Pekli István rk. 3, Penczel Dániel 2, Pincés Mihály ik. 2, Popp Ádám rk. 2, Rapp Irén 3, Ronsics Éva rk. 4i, Róth Zoltán 3, Rottár Zoltán rk. 3, Sásdi Jenő 4i, Schobert Ferenc rk. 4i, Sigrai Szabolcs ref. 3, Spannagel Edit 3, Spiesz Adám 3, Steib Ádám rk 3, Stier József rk. 2, Stirli Bálint rk. 3, Szeifert György 4i, Székely Zsófia ref. 2, Szita László 2, Szűcs Edit 2, Szőts Jenő rk. 3, Taubert László 3, Várda Ibolya rk. 2, Víg János rk. 3i Ambrus Boldizsár rk. 3, Fazekas Boldizsár rk. 3, György G ergely rk. 4i, Szőts Gergely rk. 4i, Szőts Lázár rk. 4, Csák Géza 2, Bézsenyi Gyula rk. 4i, A dorján József rk. 3, R éther Edit 2. B erec K ároly 2. III. osztály. Osztályfő: Gömbös Miklós. A rndt Jakab 4r>, Bertalan Sándor rk. 4i, Bolbach Konrád 4ö, Buchert Ádám 3, Csimadia István rk. 4i, Debreceni Sándor rk. 3, Elekes Zoltán rk. 2, Fehérváry István rk. 3, Fischer Péter 2, Geiszt Ernő rk. 4u G raf Lajos rk. 4i, G raf L énárd rk. 3, H enevadl Ján o s rk. 3, Hess J á nos 3, Hoffmann Henrik 3, Hock József rk. 3, Horváth János rk. 3, Illés István rk. 3, Jancsula Vince rk. 3, Jeney Lajos ref. 3, Jéger Sándor ref. 3, Jung Henrik 4*, Kaiser József rk. 3, Kari István 1, Kirch Dániel 3, Kirch Henrik 3, Kostyál Gyula rk. 4a, Kosztolányi Lajos ref. 4^ Kőfalvi János rk 2, K ratzel János rk. 3, Lécz György rk. 3, Léhmann K onrád 2, Lékay Ernő rk. 3, Lőrincz Zoltán rk. 1, M auch Ján o s rk. 2, Mike Attilla rk. 4>, Müller Mihály rk. 2, U. Nagy László ref. 2, Panholczer József rk. 3, Péter Zoltán 43, Pfeifer Dániel 4<, P in tér István rk. 4i, Polgár Endre rk. 2, Popp László rk 3, Riegel József rk. 3, R itter

12 10 P éter rk. 3, Ritzel J a k a b 4s, Rusztler Károly rk. 2, Sebestyén István rk. 3, Schmall Antal rk. 3, Schleier László 3, Schlitt A ndrás 4j, Schlitt István 44, Schmieder István rk. 3, Schmieder Henrik 44, Schwan Béla rk. 3, Szahó György 2, Szarvas Béla rk. 4», Szendéi Imre 3, Szilágyi M ili rk. 1, Szőke Pál ref. 3, Toncsik Rudolf rk. 3, Till János 3, Tiringer Mihály 44, Tóth László rk. 2, Varga János 3, Vágvölgyi László rk. 4i( V árfői Imre 3, W eiszenburger István rk. 3, V ehner Tibor rk. 4i, W iesner O ttó 3, Égi Katalin 2, Grill Magda 2, Koch M ária rk. 3, Kovács Valéria rk. 3, Lotz Erzsébet 3, M aros Erzsébet 3, M ayer Irma 41, Müller A ranka rk. 2, Tarcsay M ária 2. A z osztály általán o s tanulm ányi előm enetele: elégséges. IV. osztály. Osztályfő : Varga Ödön. B arcza Z suzsanna rk. 1, Bárdi László ref. 2, Berecz József rk. 3, Burdohány Gyula ref. D. 3, Bús Zoltán 3, Chrászt György rk. 2, Csörsz Jo lán rk. 2, D eckert K ároly 1, Dobos A ndrás rk. 3, Fehér Imre rk. 2, Fehérváry Gábor rk. 3, Felvári Ádám rk. 3, G áspár A ladár rk. 2, Hack M iklós rk. 3, Harkai M iklós D. 2, Härtens tern K onrád 3, Hegyi Ferenc D. 1, Hegyi Zoltán rk. 2, Hideg Gyula rk. 2, Horváth Ferenc rk. 3, Im rő Judit ref. D. 2, Kehi Imre rk. 3, Kirch Jakab 3, Kiss Jenő rk. m eghalt, Klopfer János rk. 3, Kniesz Imre 3, Kovács Ottó rk. 4», Kozári G yörgy rk. 3, Lendvai Á rpád rk. 3, M ező L a jo s 1, Molnár Á rpád rk. 3, Orosz István ref. D. 3, Papp Zoltán rk. 3, Perez János 3, Pintér E rzsébet rk. D. 2, Pollák Ilona 2, Purth Edit 2, Rauschenberger Román rk. 3, Rusztler Oszkár rk. 1, Sarlós József rk. 2, Sántha Lázár rk. 3, S im on István rk. 3, S tein Dániel 3, Szellák T ibor rk. 41, Szukács Viktória rk. 3, Teliér István rk. 3, Térm eg M agda ref. 1, Tóth János 2, Tóth Sándor D. 1, Tárcsányi Lajos ref. 3, Városi Rudolf rk. 3, Velner Lajos rk. 3, W enhardt Pál D. 3, W eiszenburger Erzsébet rk. 3, W éber B éla rk. 2, nyéki Z eke G yula ref. D. 2. V. osztály. Osztályfő; Gömöry József. Asztalos Sándor ref. 41, Bognár Zoltán ev. 41, Buzási Sándor ev. 3, Czinkóczi István 42, Érdi Miklós rk. 1, F ritscher Béla rk. 2, Füller M iklós rk. 3, G erenday Béla ref. 3, Gulyás Kálmán ref. 42, Haász Jakab 1, H orváth István ref. 3, Kovács István ref. 3, Imets László rk. 2, Kőváry Mihály rk. 2, Krug János rk. 3, Kun P á l rk. 2, Lendvai Ferenc rk. 3, Lohn János ev. 3, Maros László rk. 1, M attern Sándor ev. 3, P app Tibor rk. 3, Pogány Imre rk. 3, Regős Zoltán rk. 3, Simon László rk. 3, Szabó Lajos rk. 4i, Szellák Lajos 44, Tomka Gusztáv 3, V arga Z oltán rk, 1, W ehner Béla rk. 3, Zilahy G yula rk. 2, Axnix Judit rk. 41, B a y e r Klára rk, 1, B árd i Zsuzsanna ref. 3, Beregszászi Edit rk. 2,

13 Furm ann Ilona rk. 2, Hadikfalvi Margit rk. 3, Kelemen Nóra ref. 1, Müller Erzsébet rk. 3, R éther Edit ref. 2, Sóvári Györgyi ev. 41, Várfői Irén ref. 2, W eber K atalin ev. 2. Kimaradt: Baver János, Horváth László, Kráhling Jakab, Kuthy Timóth, M usch H enrik, Reinodl Tibor, Pálhegyi Ferenc. Vizsgálation maradt; Musch János, W olf József, G ruber Éva. M eghalt: G yőr Imre. VI. osztály. Osztályfő: Gyalog Béla. Á brahám Antal rk. D. 2, Balázs Ernő 3, Bobály János 3, Bótai J ó z se f rk. 1, Éppel József rk. 2, Fehér János rk. 3, Forró János rk. 1, Hegyi Károly ref. 3, Hoffmann Ernő 3, Jan csesz Katalin ref. 3, Jaszmann Pál D. 3, Jung Ádám 3, Kalmár Tibor 2, Kari Henrik 3, Karsai Tibor rk. 2, Kelemen Mária ref. 1, Kiss F erenc rk. 3, K iss Iván 1, Kniesz György 3 Körömy Zoltán rk. 3 Kráhling János 2, Láng István 3, László Endre rk. D. 3, Lendvai László rk. 3, Má/yás József rk. 3, M eisinger E rzsébet 2, Musch János 2, M üller J á n o s rk. 1, Nyíri Zoltán ref. D. 3, Purlh Gusztáv D. 3, R avasz L ászló 1, Schultheisz Gyula ref. 1, Sziget Gyöigy rk. 2, S/.tankovánszky Im re 3, Vágvölgyi János rk. 2, V árnai B ertalan rk. 3, Weisz Hedwig 2, W iesner Hildegard 2. A z osztály általános tanulmányi előm enetele: jó. Vizsgálatlan m aradt: Szabó Sándor ref. VII. osztály. Osztályfő: Kunszt Henrik. B arcza Imre rk. 2, Berecz István rk. (szerb) 3, B lé sz e r J e n ő 1, Bódai László ref. 3, Boross György rk. (francia) 3, Braun Antal rk. 2, Csizmadia Gyula 3, Csók Sándor ref. 3, Farkas A nna rk. 3, Futár Ernő 2- Gyimesi István rk. 3, Hubert Etelka rk. 2, Imrő János ref. 1, Kari E rzsébet 2, Laurencsik T ibor rk. 3, Link F eren c ref. 3, Matos A ntal rk. 2, Nádasdi Iván izr. 2, O rbán Erasmus rk. 3, Pausch István 2, Pausz Hedvig rk. 2, Pausz István rk 3, Pfeifer Jen ő 3, Roltár Béla rk. 3, Sásdi László 3, Schwan János rk. 2. S zen tirm ai Ilona 1, Szita István 1, Tárkányi G uía rk. 1, Térmeg Sándor ref. (francia) 2, Tóth Géza ref. 3, Turcsányi S ándor 3, W iedemann Lajos rk. 3. Vili. osztály. Osztályfő: Boross Dezső Allinger János 2, Baumann János rk. 2, B erger Béla rk. 3, Blum János rk. 2, Bockm üller Judit rk. 1, Bongor M ária rk. 2, Bukovszky Magda 1, Dőmény Ferenc ref. 3, Fáik Zoltán 2, Fazekas János ref. 2, F ek ete N ándor rk. 3, H erner Gyula rk. 3, Ihászy Ernő ref. 2, Kari 11

14 12 B éla 1, Kisvárday József rk. 2, Koncz László 3, Mátis Ferenc rk. 3, Melli B éla 2, M észáros L á szló rk. 1, Múth Lajos ref. 2, Müller József rk. 3, Ottoványi Ferenc rk. 2, Révészi János rk. 3, Stehler S án dor rk. 1, Szőke János rk. 3, Tarcsay István 2, Vincze János ref. 3, Zilahy Margit rk. 1, Pintér Ida rk. 1, BenkŐ Béla 3, Tóbiás Á ron rk. 2. A z osztály tanulm ányi eredm énye jó. Magántanulók névsora é s érdemjegyei. I. osztály. Imreh Amália ref. 3, Kún Julianna 3, özv. P éler Józsefné Rodumer Erzsébet 2, Plezár Mária 2, Rémes István ref. 41, Sch'einig J á n o s ref. 3, Szíta Irén 3, W agner János 2. II. osztály. Kún Júlia 3, May Erzsébet 3, Plezár M ária 2, Pápay Á goston rk. 3. III. osztály. G oldschm idt Tibor 3, Lützenburger József rk. 3, Hoffm ann M árta 3. IV. osztály. Furmann Ilona rk. 2, May Erzsébet 3, Pető István 3, V irányi Zoltán 3, Zilahy G yula 2. V osztály. Kiss K álm án 3. VI. osztály. Szaip P é te r 3. É rettségi vizsgálatok. Szeptemberi pótérettségi. Az Írásbeli vizsgálatokat szept, hó 11., 12. és 13-án a szóbeli pótló érettségit szept. 15-én tartottuk meg. Egyházi elnök Fábián Imre főesperes, kormányképviselő volt Zerinváry János ny. gimn. igazgató. Négy jelentkező voll. Eredmény: Emele Lóránt, G yőri István és Kéri László jeles, Büki Károly jó. É rettség i vizsgálatra 31 nyilv, tanuló jelentkezett. Az Írásbeli vizsg álato k máj hó napjain voltak. AJ M agyar té te l: a) A női eszm ény szerelmi költészetünkben, b) Mit üzen Kossuth L ajo sa maimagy. ifjúságnak. Az irodalmi tételt 31 tanuló dolgozta ki. Jelesen dolgozott 11, jól 11, elégs. 9, B) Latin té te l: c) Sallatius C ripsi: Bellum Jugurthium c. 85. Jelesen dolgozott 15, jól 5, elégs. 11. C) N ém ettelel: Schiller után: A b ú v á r (fordítás m agyarból-ném eire). Jelesen dolgozott 16, jól 9, elégségesen A szóbeli érettségi vizsgálat június napjain folyt le. A vizsgálat elnöke Fábián Imre főesperes, korm ányképviselő volt Dr. Somos Jenő szakfelügyelő úr. K itüntetéssel érett: Bockm üller Judit B ukovszky Magda, K ari Béla, Stebler Sándor, Jelesen érett: Bongor M ária, Mészáros László, Pintér Ida, Tóbiás Áron, Zilahy M argit. Jól érett: Allinger János, Baum ann János, Blum János, Fáik Zoltán, Fazekas János, Herner Gyula, Ihászy Ernő, Kisvárdai József. É rett: Konc László M elli Béla, Muth Lajos, M üller József, O ttoványi Ferenc, T arcsay István,

15 Benkő Béla, Fekete Nándor, Révészi János, Szőke János, Vince János. Egy tárgyból szept. havában teendő javító érettségi vizsgálatra ulasíttatott 3 tanuló. Az érettségizett tanulók pályaválasztása. K ertészeti főiskola 4, Testnevelési főiskola 2, orvos 4, folyam őr!, jogász 3, gépészmérnök 1, rendőrség 2, teológia 4, tanár 1, elektrom érnök 1, állatorvos 1, mérnök 2, tanítóképzői, keleti akadém ia 1, katona 1, otthon m arad 2. Statisztika. A t a n u l ó k s z á m a é s f o n t o s a b b a d a t a i. - = I.-1V. > > > > 3 Beírt nyilvános tanuló N Beírt m agántanuló fiú * Beírt m agántanuló leány O sztályozott nyilv. tanuló Oszt. mag. lan. fiú U leány Osztályozott összesen ben született ce _ c JC V 'C _^C <0 l q ro > z o N o 1935-ben született X TJ K :í , C fl _ 1-1 N e 1928 < re e ben szül ben szül V.-Vlll. Összes 13 Keresk

16 14 = > > > > > NC/> > o Evangélikus CO R eform átus s R óm ai katolikus ca > G örög katolikus _ 1 1 : 1 ä Izraelita 1 _ 1 1 s Baptista 1 1 _ 1 CJ M agyar anyanyelvű cc > N ém et fl C sak m agyarál beszél < M ás nyelvet is tud N agybirtokos, nagybérlő - - K özépbirtokos és bérlő o K isbirtokos es kisbérlő napszámos 3 3 _ Egyéb önálló ősterm elő fl fl G azdasági tisztviselő 3 ; S»-< cseléd CD N Földmivelési napszámos w 0 C/> Nagyiparos fl oö K isiparos fl Ü3 Ipari tisztviselő N Egyéb ipari segédszemély O >> fl N agykereskedő 1 1 _ CO K iskereskedő ** toi Kereskedelm i tiszlviselő c Közlekedési kisváll. tiszt». _ _ 1 3 tisztviselő 2 2 _ 2 o _*3 Egyéb segédszem SU 1 K öztisztviselő N Papp, tanár, tanító N «9 Másféle értelmiség ,_ K özhivatali altiszt K atona altiszt (csend, alh Nyugdíjas köztisztviselő < Egyéb nyugdíjas tisztvis Nyugdíjas altiszt Napszámos Egyéb ism eretlen foglalk to/ co E ltartott fiú fl B C ts leány N -SC ca K iskereskedő Ó <r N. o toi H áztartásbeli V.-VI11 Keresk jj

17 15 A z isk. székhelyén A várm. egyéb községében CJ >> Baranya vm.-ben <u -a -o Somogy 'O cg Fehér Jrf «Veszprém :p M Esztergom P est Vas-Bácsbodrog n Nagymányok-Kismányok _ O -o *-i Majos «3 Váralja > Hidas Bonyhádvarasd a 'O Szüleinél lakik r * K osztadónál D iákotthonban lakik Z «J </) A lieti óraszámnál kev> sebbet N mulasztott tanulók száma >» p Az igazolt múl. órák száma E Azigazolattan múl óiák száma *o >-< összes mulasztott órák száma N Cfl kitűnő rendű O "ö3 jeles a<v jó N S I elégséges < túlnyom óan elégség o a elégtelen 1 tárgyból JS tt 2» ío több tárgyb kilűnő P a V jeles a "S g jó elégséges CTJ o a túlnyomóan elégs rendű »a «0 elégtelen 1 tárgyból s.. több O rosz társalgási tanfolyam _

18 T anulm ányi ered m én y. OSZTÁLY I, n. III. IV. V. VI. VII. VIII. Kereskedelmi 1 oszt -bői Nyílv, tanul, létsz érdemjegyek I I2 3! Magavtselet I Magavis. Rendszeretet _ 1713 l Rendszer. Hit- és erkölcstan Hittan Magyar nyelv Magyar Történelem Törlénet Gazdasági ism. _ _I Földrajz Földrajz Latin nyelv Német nyelv Francia Angol, francia, olasz , 4 Angol Bölcsészet _ ' Jogism, Természetrajz _1 - --* Gyorsírás Vegytan - -. I _ l 1 _ Gépírás Természettan # l _i Menr Mennyiségtan , yiségt. Rajz- és műalkotás , Testnevelés Testnev. Egészségtan i l _ 25 6 I 1 Ének _ _1

19 T ájékoztató a z AT. évre. Javító-pótló és magánvizsgálatok szept. 3.-én, béiratások szeptem ber 5.-7-én, ünnepélyes megnyitó szeptem ber 7-én és tanítás kezdete szeptem ber 9.-én. R észletes tájékoztatót küldünk. Jóléti intézményeink. Diákotthon: 76 tanuló kapott elhelyezést, köztük 8 falusi te h e ts é ges tanuló. A z tanévben is megnyílik. L ak á s díj előreláthatólag 32 forint. Tápintézet: Súlyos helyzetben, nagy gondok között ment végbe az ik esztendőben a tápíntézetbe felvett 150 tanulónak el'átása. Az egyéni elbírálás term észetszerűleg kivételes helyzeteket terem tett, m elyeknek következm ényekép sokan beszolgáltatási k ö te leze ttségüknek nem tettek eleget. Az tanévben a havi ellátási díj 40 forint és a hivatalos liszt és zsír fejadag. 17 TARTALOM JEGYZÉK: D Kapi Bála 3 Az tan'v t ö r t é n e 'e... 4 Az intézet hatóságai Az intézet tanári testülte 6 Petőfikor 7 Ev. Diákszövetség 7 A tanulók névsora és általános osztályzata Érettségi vizsgálatok Az érettségizett tanú ók pályaválasztása Statisztika 13 Taoulmányi e r e d m é n y Tájékoztató az évre...17 Protestáns általános iskola tankönyvei az 1 ^. U-T. tanévre. V. osztály. Baróli-Vajda: Magyar olvasókönyv Uj Idők /945. Nagy: M agyar nyelvtan Franki. Láng: Földrajz I. rész. Egy Ny / 945. Szondy: Természetrajz I. o. (49.589/945.) Debrecen. M érey-endrédy- Sárközy : Szám tan és m értan gimn. I. o /945. Franklin. K un-törös: M agyar gyermek első latin könyve /945. Debrecen. K erényi- Rajeczky: Énekes Abc Magyar Kórus /946. Szukács-Pénzes: M ezőgazdasági és ipari ism eretek I. köt. Lam pel (25.800/945 V allás: VI. osztáty. Balassa-Rubin: M agvar olvasókönyv Uj Idők ( ) Nagy: Magyar nyelvtan Gimn. II. o. Franki. H ajósy: Földrajz II. r. Egy. Ny. (25.800/945) Szondy: Term észetrajz. Debr. M érey-endrédy- Sárközy: Szám tan és m értan. Gimn. II. o. Franki. (25,800/945.) K un-

20 18 T örös: M agyar gyerm ek második lalin könyve. D ebrecen. Kerényi- R aje c z k y : Énekes Abc. Magyar Kórus /946 ) Szukács-Pénzes : M ezőgazdasági és ipari ism eretek II. k ö t. Lampel (25.800/945.) Vallás. Ev. gimnázium tankönyvei az /4.T. tanévre. III. osztály. Csécsy-R ubin: M agvar olvasókönyv III. o. Uj Idők ( ) Nagy: M agyar nyelvtan III-IV. o. Franki. B en d a: Magyaro rszág története az őskortól napjainkig III. o. Szikra ( ) B odnár-k alm ár: Általános földrajz III. Szt. 1st van ( ) Fest-Országh- Szenczy: Angol nyelvkönyv. Gimn. V. o. Franklin ( ) Nagv- Dom bi Term éezettan III. o. Debrecen. Jónás: M ennyiségtan III o. D ebrecen. Bíró: Művészeti alkotások III-IV. o Szent István (25 800/945.) K un-t örös: M agyar gyermek harm adik iatin könyve III. o. D ebreeen Vallás. IV. osztály: G om bos: Magyar olvasókönyv IV. Uj Idők ( ). N agy: Magyar nyelvtan III-IV. o. Franki. Fi cher: Világtörténelem (Ókor-N agy Károlyig) Szikra ( ). Kun-Törös: M agyar gyermek negzedik latin olvasó könyve ( ). Debrecen. Feszt-Országh- Szenczy: Angol nyelvkönyv V. o. ( ). Franki. Bodrossi-Hoffer: Á sványtan IV. o. Egyet. Ny. ( ) Jónás: M ennyiségtan IV. o. D ebr. Biró. Müv. alkotások III-IV. o. Szt. István ( ) B árczi: E gészségtan IV. o. Egyet. Ny. Vallas. V. osztály. V ajda-v arga: M agyar irodalm i olvasókönyv V. o. H ungária (25.800/945.) Nagy: Magyar nyelvi olvasókönyv V-VI. o. (25.800/945. F ranki. Nádor Jenő dr. Történelem V. o. Dt brecen. K un-törös: Latin olvasó. Szemelv. Liviusból és a lalin lírikusokból. V. o. Debrecen. Fest- O rszágh-szenczy: Angol nyelvkönyv VI. o. Franki. B enigny: Német nyelvkönyv V. o. (49 589/945 ) D ebrecen. G regus-kail: Az élők világa (25.800'945.) Egyet. Ny. Jónás: M ennyiségtan V. o. Debrecen. Győry: M ű alk o táso k ism ertetése VII. o. [49.589/945). D ebrecen. Vallás. VI. osztály. B alassa-v ajda: M agyar irodalm i olvasókönyv VI. o. ( ) Hungária. Nagy: Magyar nyelvi olvasókönyv V-VI. o. (25.800/945). Franki. C sapódi-b eriász: V ilágtörténelem. (Francia forradalom napjainkig) VI. o. Szikra. (25.800/945 ) Kun-Törös: Szemelvények Ciceró műveiből VI-VII. o. D ebrecen. K un-t örös: Szem elvények Vergilius A eneiséből V í-v Ii. o. D ebrecen. F es'-o rszág h-s zen czy: Angol nyelvkönyv VI. o. Erankl. Benigny : N ém et nyelvkönyv VI. o. ( ). D ebrecen. Somogyi: Vegytan VI. o. Sz. István (25.800/945 ( Jónás: M ennyiségtan VI. o. Debrecen. G y ő ry : M űalkotások ism ertetése VII. o. (49.599/945) D ebrecen. Vallás. V II osztály. B aróti-g erézdi M agyar irók K atona J-ig. VII. o. Cserépfalvi (25.800/945.) N agy: Magyar nyelvkönyv VlI-VIIi. o. Franki. Dr. V arga Z.: M agyarország története VII. o. D ebrecen. Láng-Hajósy : F öldrajz III. rész. VII. o. Egyet. Ny. K un-törös: Szem elvények Cicero m űveiből VI.-VII. o. D ebrecen. Kun-Törös: Szem elvények V ergilius A eneiséből

21 VI.-V1I. o. Debrecen. Fest-Ország-Szenczy: Angol nyelvkönyv VII. o. Franki (25 800/945). Benigny: Német nyelvkönyv VII. o. D ebrecen (49.580/945). N agy-dom bi: Term észettan VII. o. D ebrecen (49.589/945). Jónás Mennyiségtan VII. o. Debrecen. K ónya: Magyar m űalkotások ism ertetése VIII. o. D ebrecen (49.589/945). V allás. VIII. osztály. Barla Kovalovszky-W aldapfel: Magyar irók V örösmartytól József Attiláig VIII. o. Cserépfalvy (25.800/945). N agy: Magyar nyelvkönyv VII-VIII, o. Franki dr. V arga Z.: M agyarország története VIII. o. Debrecen. Kun-Törös Szemelvények Tacitus Ab excessu Divi Augusti o. művéből VIII. o. Debr. Kun Törös: Szémelvények Horátius műveiből Vili. o. (49.589/945). Debr. Kun-Törös: Szem elvények C. Plinius Caec. Sec. Leveleiből VIII. Debr. Fest-Orszagh: Szenczy-B erg: Angol nyelvkönyv. V ili. o. Franki. Benigny: Német nyelv könyv VJH. ( ). Debr. Peter : Bölcsészet fiú gimn. VIII. o. (49.589). D ebrecon Nagy Dombi: Term észettan VIII. o. Debr. Jónás: Mennyiségtan VIII. o. Debr. K ónya: Magyar m űalkotások ism ertetése VIII. o. D ebr. B árczi: Egészségtan V ili. o. Egyet. Ny. (25800/945.) Vallás. M ester: Négyjegyű logaritmuskönyv. Debr. Nagy: Közgazdasagi és társadálm i ism eretek A thenaeum (25.800/945). K un: Iskolai latin nyelvtan. D ebrecen. Evangélikus kereskedelmi középiskola. M agyar nyelv és irodalom: B arta-k ovalovszky: M agyar olvasókönyv I II. o. (Gazd. középisk) Szt. István (25 800/945). B arla-f ekete: M agyar nyelvkönyv (Gazd, középisk számára) I-Il. o. A thn. (25, ) Történelem. Fischer: Világtörténelem (Ókor-Nagy Károlyig) (Gazd. középisk. I. o K om játhy-m akkai: Világtörténelem (Nagy K. francia for-ig.) I. o Szikra ( ) Csapódi-Berlász: V ilágtörténelem (Franc, forr. napjainkig) II. o Szikra (25 800/945). Földrajz és áruism eret: H ézser-w allner: Földrajzi alapfogalmak I. o Franki (25.800/945) és H ajósy: Földrajz II. rész Egyet. Ny. (25.800/945). Láng-H ajósy: Földrajz (Gazd. középisk. II o ) II. o. Egyet. Ny. ( ) Francia nyelv: V elledits-r akitovszky: Francia nyelvkönyv. Kér. középisk. I-Il. o A thenaeum. Szám tan : Strobel-O ravec/-h ives: Számtan. Kér. köztpisk. II. o. F ra n k i ( ); M itnyán: M ennyiságtan I. o. Egyet. Ny. T erm észettan: Bogdánffy-Strobel: T erm észettan II. o. A then. Gazdasági és jogi ism eretek : Horn-Urbányi Zwierina : Kereskedelmi ismeretek I. o. Franklin. ( /945). Fülei-Szántó-H orn: Jogi isir.eietek. II o. Franklin ( /945.) Könyvitel. N yárády : Könyvviteltan. II. o. Franklin Gyorsírás. R adnai: Egységes magyar gyorsírás tankönyve I-II. o. Kókai (25,800/945). Gépírás. Jó n ásn é-k risc h: A gépírás tankv. I-II. Franki. ( ). 19

22 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET Tolna-Baranya-Somogyi cv. Egyházmegye Kereskedelmi Szakoktatási F ő ig a z g a tó s á g B u d a p e s t INTERNÁTUS A b o n y h á d i e v a n g é l i k u s KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : R Ó Z S A SÁ N D O R M B. K E R E S K E D E L M I IS K O L A. IG A Z G A T Ó. Iskolafenntartó i A T olna-baranya-som ogyi ev. Egyházm egye.

23 AZ ISKOLA TÖ RTÉNETE. A Tolna*Baranya-Somogyi ev. egyházmegye mint a bonyhádi ev. gimnázium fenntartósága régóta tervbe vette egy gyakorlati életpályára előkészítő szakiskola létesítését. Ez a régi vágyálma teljesedett be, amikor szeptember 24.-én az egyetemes felügyelő Ürtól megérkezik a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztérium elvi hozzájárulása egy kocdukációs kereskedelmi iskola létesítéséhez. Az iskola szükségességét Bonyhád köztársadalma is hangsúlyozta és a községi képviselőtestület tekintélyes összeget szavazott meg annak életrehivására. így találkozott ebben az eredőben Bonyhád és az egész vidék kívánsága, a gimnázium fenntartósága vágyával és tervével. A gyakorlati életpályára előkészítő kereskedelmi szakiskola elhelyezése és felszerelése már adott volt. Az iskola végleges engedélyezése a Magyar Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Miniszter /I. 4./1946. r. alatt történt. K i mondhatatlan hálaérzettel vette a bölcs elhatározást úgy fenntartósá* gunk, mint Bonyhád közvéleménye. A szellem, amellyel munkánkat megkezdtük és végeztük, záloga egy kiterebélyesedő hatalmas gyakorlati kultúrintézménynek, amely hirdetni fogja azt a demokratikus és szociális gondolatot, amely nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati pályán működő értékelését is követeli. Felügyelet és közigazgatás. A dunántúli Ev. Egyházkerület Püspöke, a Tolna-Baranya Somogyi Ev. Egyházmegye esperese.

24 A tanári testület névjegyzéke, iskolai munkaköre. Sorszám A tan ár neve, alkalmazásának minősége, képesítése (szaktárgyai) Rózsa Sándor mb. igazgató lat., történet Szolgálati éveit ek száma Összes. ennél az ntézetn Mely osztályokban, heti hány órában, mely tárgyakat tanít? Zerinváry János ny. gimn. igazgató óraadó tanár, lat görög, angol, gyorsírás 1 Gyorsírás I 2. 2 Gömöry József gimn. tanár, óraadó, magy.latin 1 1 Gépírás Varga Ödön gimn. tanár, óraadó, term, rajzföldr., vegytan 17 1 földrajz I Csekő István gimn. tanár, óraadó, menoyiségtan fizika 4 1 Számtan I I. Molnár Lászlóné gimn. tanár, óraadó, magyar-német 1 Martin Rudolfné gimn. óraadó tanár, óraadó Heti óraszám! Magyar I. 3., Tört, 1 2., Francia I. 2, Jogi ism. I Angol I Boros Dezső gimn. testnev. tanár, óraadó, testnevelés 11 1 Testnevelés I. 2, 2 Osztályfőnök 1 Egyéb szolgálati beosztása vagy Megjegyzés a gimn. V. osztályával együtt tanulták Tomka Gusztáv gimn. ev. hitoktató óraadó, ev. vallástan 23 1 Ev vallástan l mint fent 10 Lombos Alfréd ref. lelkész, óraadó 11 Dr. Vesztergombi József rk. önálló hitokt. óraadó 1 Ref vallástan mint f»nt 1 R. kát. vallástan I 2. 2 mint fent

25 m 5. Ifjúság egyesü letek. A k eresk ed elm i iskola tanuló ifjú ság a a gimnáziumi tan u ló ifjúsággal együtt működött az ifjúsági egyesületekben. M űködő gimnáziumi ifjúsági egyesü letek : Petőfi kör. Ev. Diákszövetség, Sportkör. Tanulók n év so ra é s érdem jegyei. Osztályfőnök: Csekő István Bálint. B lészer Emilia ref. 2, B oda Lajos ref. 3, Borsodi A nna rk. 1, Csépi P ál 3, D obribán A ntal 3. F eh érv áry T eréz rk 2, F en y v es Zoltán rk. 4 1, Füstös Tibor rk 42, G ebert Im re rk. 3, G löckner Jak a b ref 3, H adikfalvi Irma rk. 3, Jászm ann P aula 2, K rasz J a k a b rk. 1, K erner Rudolf 3, M őcsényi A gnes rk 2, P é te r Katalin, P o táp i Irm a rk. 2, Reinw ald Karolin 2, Sántha E telka rk. 2. Schnltheisz K atalin 2. Seprényi P iroska rk. 1. Stoll L ászló rk. 2, Szilágyi M argit 2. V ágvölgyi Ján o s rk. 3. V áradi G abriella rk. 3, W eigand Ilona rk. 2. W éber E rzsébet rk. 3. Á ltalános tanulm ányi ered m én y: jó. A tanév folyam án k im aradtak: Keller Ferenc. H arsányi E rzsébet. S zondy N ándor. Iskolaelhelyezése. Ideiglenesen a z ev. gimn. épületében v a n elhelyezve. Statisztika a k e r e s k e d e l m i is k o lá r ó l. B eírt n yilvános tanuló 30, O sz tály o z o tt nyilvános tan u ló 27. Osztályozott összesen ben született 5, 1930-ban ben 7, 1928-ban 6. Ev. 6. ref. 3, róm. kát. 18. M agyar anyanyelvű 24. ném et 3. csak m agyarul beszél 19. m ás nyelvet tud 8 M alom tulajdonos 3, földműves 6. g yári munkás 1. tisztviselő 5, ip ari seg éd szem ély 1, k eresk ed ő 3. pap, tanár, tanító 1, állam i altiszt 1, kisiparos 4, ügyvéd 1. közi. segédszem ély 1, A z isk o la sz é k helyén 13, a vm. egyéb községében 12, B aran y a vm.-ben 2. Az iskola székhelyén 13. a vm. egyéb községében 12, B a ra n ya vm.-ben 2. Heti óraszám nál kevesebbet m ulasztott tanulók szám a 14, az igazoltan m ulasztott órák szám a 73, az igazolatlanul m ulasztót órák szám a. Ö sszes mulasztott órák szám a A K tip o n fi S ta tia a lik a l B W ilal kiarvtáránek állományiból leírt t *...>*»7»- tárnak át»nnndau aajtóieaoiák.

26 24 K itűnő rendű 2, jeles rendű 1, jó ren d ű 12, elégséges rendű 10( 1 tá rg y b ó l elégtelen 1, 2 tárgyból elégtelen 1. O sztályozott tanulók létszám a 27. É r d e m j e g y e k : M ag av iselet R enbszeretet Hit- és erk ö lcstan M a g y a r nyelv T örténelem F öld rajz A ngol nyelv F ran cia _ S zám tan J o g i ism eretek G yorsírás G ép írás T estnevelés A z iskola elhelyezése. A z iskola ideig! en es elhelyezése a gimn főépületében történt. Iskolai felszerelések. A gimnázium m inden felszerelése, taneszköze és k ö n y v tá ra a kereskedelm i iskolának rendelkezésére áll. Iskola népessége. A z 1945/46. tanévben az I. oszt. beiratkozott 27 n ö v en d ék fiú és leány. T ájékoztató a z tanévre. Javító- és pótvizsgák szept én. B eiratások szeptem ber án. Evm egnyító szeptem ber 7-én, A fiú tanulók elhelyezése mint eddig is, a gimn. internátusában_ a leánytanulók elhelyezése pedig a leányotthonban történhetik, mindkettőnek élelm ezése pedig a közös tápintézetben. L a k á st a községben csak az igazg ató ság hozzájárulásával lehet bérelni.

27

28

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám:30005/88066/2015 2015.11.20 Szektor : 53 Veszprém 8201, Vörösmarty tér 9. Pf.121. Oldal: 1 / 11 I. R É S Z 1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok mûvelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 Maraton nő 1 495 Zöld Éva Team Econix-CR Felnőtt 3:58:19 2 451 Miklós Anna Felnőtt 3:59:10 3 445 Makay Judit Felnőtt 4:31:45 4 482 Szabóné Szeibert Krisztina Max125 SC

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11.

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11. DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K Telefon: 0652/411267 Fax: 0652/411267 Email: abigeltodebrecen@gmail.com Honlap: www.abigelsuli.hu 11. Isk et, angol : / 18 idegen nyelvi informatika,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

39 fő Tantárgy Javító/ kérdező tanár Írásbeli Szóbeli. Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1 db 1 db. Magyar:

39 fő Tantárgy Javító/ kérdező tanár Írásbeli Szóbeli. Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1 db 1 db. Magyar: 12/A Osztályfőnök: Gyuricza Imre Iskola képviselője: Tóthné Lipták Erzsébet Szóbeli vizsgaidőpont: 2012. június 18-19-20. Jegyző: Bohák Dóra 39 fő Magyar: Szebedinszky Tímea 31 db 31 db Németh Judit 1

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Duna Régió Diákolimpia, Sukoró, 2003/ 06/ 07-08.

Duna Régió Diákolimpia, Sukoró, 2003/ 06/ 07-08. Duna Régió Diákolimpia, Sukoró, 2003/ 06/ 07-08. SZABADIDÕS VERSENY JEGYZÕKÖNYVE 2003.06.08 Délután 1. 13,00 K-1 ffi Egyetemisták és Fõiskolások IX. évfolyam 500 m Szabadidõs 2. 13,05 K-1 ffi ifjúsági

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK

TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, 1997. után U-17) MAGYAR BAJNOKOK TOLLASLABDA SERDÜLŐ (U-16, után U-17) MAGYAR BAJNOKOK Fiú egyes 1971. Túri Béla Növényolaj Kinizsi SK 1972. Englert István Kilián FSE 1973. Englert István Kilián FSE 1974. Vörös György Zrínyi SE 1975.

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2014/15. tanév A tanév célja A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: A TÁMOP 3.1.4. pályázati program fenntartása. TIOP -07/1 pályázat

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben