V J E. AZ ». ISKOI.AI liv lío L. A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V J E. AZ 1945-41». ISKOI.AI liv lío L. A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye."

Átírás

1 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET s z é k e s f e h é r v á r i ta n k e r ü l e t Tolna-Baranya-Somogyi ev. Egyházmegye INTERNÁTUS A BONYHÁDI KVANGE1AKUS GIMNÁZIUM V J E AZ ». ISKOI.AI liv lío L. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 140. ÉVÉBEN. (Alapittatott Sárszentlörincen 1806, Bonyhádra költözött 1870-ik évben.) k ö z z é t e s z i RÓZSA SÁNDOK IGAZGATÓ. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. E gyházm egye.

2

3 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET Tolna-Baranya-Somogyi ev. Egyházmegye INTERNÁTUS A BONYHÁDI EVAXGÉO K ÜS GIMNÁZIUM ÉV IvC)NY VE AZ ISKOLAI ÉVliŐ L. A Z ISKOLA FENNÁLLÁSÁ N A K 140. É V É B E N. ( A la p itta to tt S á r s z e n t l ő r i n c e n , B o n y h á d r a k ö l t ö z ö t t i k é v b e n. ) K Ö Z Z É T E S Z I > R Ó Z SA SÁNDOR IGAZGATÓ. Iskolafenntartó; A Tolna-Earanya-Som ogyi ev. Egyházm egye.

4 REV a o n A nyomdakölfségekre való tekintettel a jelen É v l í ö n y v l í e i l csak a legsziiksége= sebb adatokat foglaljuk össze és adjuk közre. ( A t ) Ó V'fcn F e le lő s k i a d ó : R ó z s a S á n d o r ig a z g a tó. PA N N Ó N IA KÖNYVNYOM DA BONYHÁD. 194Ö.

5 D. K A P l B É L A ebben az évben tölti be püspökségének harmincadik évfordulóját. A bonyhádi gimnázium is kivételes, s szavakba nem önthető hálaérzettel áll meg egy pillanatra, hogy tisztelegjen az élet fölé magasodó főpásztor kiváló személye előtt. Szeméből ma is akárcsak harminc évvel ezelőtt, a pünkösdi lelken meggyujtott értelem szóródik a gyötrődő, váró, türelmetlen emberi értelmekre. Belőle sugárzik ki a meleg tűz, a küzdelmek ridegségében megfagyott emberi szivek életre melengetésére, belőle indul el a simogatás, a kínban, csapásban, háborúban, betegségben, megpróbáltatásban és annyi féle bajban vonagló emberszivek felé, hogy megint több legyen a bizalomból, a jóság hitéből, az élet reményeiből, a holnapok ígéreteiből, a jövő szépségeiből. Ma a szilárdság, a rend és rendíthet tétlenség a káoszban, amiben annyiszor benne forog, zajlik, keveredik, izzik még minden jónak és rossznak, minden fenségesnek és alacsonynak, minden ünnepinek és közönségesnek, minden tökéletesnek és fogyatékosnak, minden bűnnek és minden erénynek a keveréke és vegyülete. Ő jelenti köztünk a hit magasságait és a bizalom mélységeit. Ő képviseli az erő fenségét, a mértéket és ítéletet evangélikus egyházunk életmentő, életet fenntartó és életet teremtő harcain. Kivételesen gazdag élet, monumentális egyéniség, nagystílű akarat, lánglelkü szervező-aktivitás és a cselekvés evangélikus ihletének izzásában lobogó papi temperamentum. Lángok, tüzek története ez az áldott élet. Még most is, az élet délutánjának verőfényében, folytonosan jár viharzó lelkek és szivek között, csendesítve, békítve, gyógyítva, erősítve, gazdagítva, kiteljeséd ve, mindig és mindig csak jót téve. A bonyhádi evang. gimnázium és kereskedelmi-iskola tanári kara és ötszáz tanulója hajol meg ma a büszkeség érzelmeivel főpásztora előtt. Mert minden cselekedetén, minden kijelentésén, mindig ott volt felsőbbrendii erényeinek harmóniája. O azért kapta az időt, hogy gyorsan legyőzze. A z évek rajta és benne ragyogó ajándékok, az égi munkának, az egyháznak, rajtuk keresztül Istennek. Nem kívánhatunk magunknak mást, mint azt, hogy Kapi Béla püspök úr tüze lángoljon bennünk, mert tudjuk, hogy többek és jobbak leszünk tőle. Mindig áldó hálával gondolunk reá, mert tőle tanuljuk azt, hogy az égő, a lobogó élet az igazi élet, a nagy élet, a termékeny élet. Ezt a csordultig telt nagy lelket szemlélhessük egészségben, munkabírásban még ad multos annos.

6 4 Az ta n év története. Tanárhiány m iatt nem folyt le teljesen zavartalanul a tanév. Alakuló é rte k e z le t volt szept. 1-én, javító pótló magánvizsgálatokat ta r to ttu n k szept én, beiratásokat szept én végeztük és 8 -án volt a tanév ünnepélyes megnyitása. S zep tem b er 9.-én k ezdődött a ren des tanítás, s a karácsonyi szünet 15 napos meghosszabitásan kívül te ljesen kitöltöttük a június hó közepéig terjed ő szorgalmi időt. K ülönöseb b esem ény nem zavarta m unkánkat. Jú n iu s 3 7'ig voltak az összefoglalások s június 15-én tarto ttu k az év zá ró ünnepélyt. A hadbavonult tanárok helyett m unkát vállalt Zerínváry János ny. gimn. igazgató. Kovács Jenő és März Konrád gimn. tanárok, kik közül az utóbbi Horváth Olivér hazaérkezése után a testületből kivált. Áldásos m unkájukért a fenntartóság köszönetét tolmácsolja. Az állam kirendelte iskolánkhoz Csehró' István mennyiségtan-fizika szakos állami tanárt, Molnárné LöbelEmm a m agyar-ném et tan árn ő t, a fenntartóság pedig megválasztotta Gömöry József oki. lelkész és ta n árt a magyar-latin tanszékre. Isten áldása legyen az uj tanárok oktató és nevelő munkáján. Dr. G rünw ald Elek ny. orvos helyét a fenntartóság Dr. Hüglné Dr. Rózsa Piroska úrnővel töltötte be, aki nagy szeretettel és lelkiismeretességgel lá tta el iskola orvosi tisztét. Tanáraink közül a VKM. Rózsa Sándor gimn. igazgatót az V. 2. fiz. o sztály b a sorolta be. Hivatalos látogatásban részesítette Fábián Imre egyhm. főesperes úr iskolánkat az idén is két ízben, Grosch Károly iskola felügyelő egy ízben s tap asztalatairó l az ezt követő értek ezleten tájék o ztatta a ta n testületet. A főfelügyeleli joggal felruházott főigazgatóság az idén se látogatta iskolánkat. A tanulók szám a, eg észség i állapota. Az iskolaév elején beiratk o zo tt 471 tanuló, ebből a tanév végére maradt 443. A z összes ta n u ló k a t Dr. Hugi Á dám tuberkulózis szem pontjából átvizsgálta. Egészségi állapot általában jó volt, járványos betegség nem lép ett fel. É rintkezés a szülőkkel. A tanári k a r a szülőknek bárm ikor és bárm ily nevelői kérdésben rendelkezésére áll, ezért is nincs fogadói óra bevezetve iskolánknál. A szülői értekezlet alkalmával, ami kettő volt a szülők az összes tanárokkal m egtárgyalhatták gyerm ekeiknél felm erülő problém áikat. Fegyelem. N övendékeink fegyelm ezettek és tiszta erkölcsüek. Fegyelem sértés nem történt, mert iskolánkban a tanárt és tanítványt a bizalom teljes szeretet kapcsolja össze. V alláserk ölcsi n ev elés. A valláserkölcsi nevelés m unkáját minden ta n á r m inden óráján végzi, de hangsúlyozottan ezt a célt szolgálta a

7 vallásos ifjúsági körök, a csendes napok m egtartása, Fábián Im re főesperes vezetése mellett, az okt. 31.-ének em lékező napja s az Ú rvacsora vétel, a vasárnapi istentiszteleten való kötelező részvétel. A nevelés munkáját elm élyítették az egyéb ünnepélyeink, így az okt- 6-iki gyász s a március 15-iki nemzeti ünnepély m egtartása. A tanári testület oktató m unkájának keretében érték es ism eretterjesztő előadásokat ta r tottak a legaktuálisabb szociális feladatokról és tudom ányos p ro b lém ák ról. Előadást tartottak: Rózsa Sándor igazgató, Boros Dezső, Csekő István, Gömöry József, Varga Ödön és Gyalog Béla tanárok. Köszönetét mondunk taníttató szülők áldozatkészségéért; így végzett m unkákért R ottar Béla géplakatos Lotz Rezső asztalos Studer F rigyes villanyszerelő és Nagy Ferenc géplakatos uraknak, továbbá p é n z beli adom ányokért Tarcsay Imre, Barcza Imre, Ravasz Árpád és Simon Sándor uraknak és Purth G usztáváé úrnőnek, Dr. Guttján Ignáczné és Molnár Kató hálára kötelező fáradozással 25 Thonet széket gyűjtöttek és adlak át a gimn.-nak. Gyászunk. Nagy veszteség érte egyházmegyénket a közszeretetben álló Müller Róbert ny. egyházm. főesperes elhunytéval. Az iskola tanári kara és ifjúsága fájó lélekkel vett részt szeretet öreg barátjának végti-ztességén. Áldás em lékére! Kiszely Géza a főgimn. ny. tanára e tanévben hunyt el Gödöllőn. Az alapos felkészültségű és lelkiism eretes tanárt siratják tanítványai és tanártársai. Nyugodjék békében! V irágos kertünkből 2 virágszálat is tépett le az engesztelhetetlen végzet. Elhunyt Győr Imre V. o. mag. tan és Kiss Jenő IV. o. tan Szelid lelkűk az ur zsámolyához szállt, hogy angyaltársaikkal dicsérjék az Ur hatalm át és szeretetét. 5 Az intézet h atóságai. Az iskola egyházi főhatósága: D. Kapí Béla, m. kir. titkos tanácsos, a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület püspöke. Székhelye: Győr. Az egyházkerület felügyelője dr Mesterházy Ernő Nagygeresd. Az iskola fenntartója: A lolna-bat anya-somogyi ág h ev. egyházmegye. A fennlartóság elnöksége: Fábián Imre főesperes Sárszentlőrinc, dr. Pesthy Pál ny. igazságügy miniszter, felügyelő Űzd, Koritsánszky Ottó IIfelügyelő, Budapest, dr. Schlitt Gyula tanügyi esperes, Majos; az iskola felügyelője: dr. Grosch Károly miniszteri osztályfőnök, Budapest, II. Szilágyi Dezső-tér 4. Az iskola ügyeit az iskolai nagybizottság, kisbizottság és a p én z ügyi bizottság intézi.

8 6 A z in tézet tanári testületé. Sorszám i 2 3 A t a n á r n e v e, alkalmazásának minősége, képesítése (szaktárgyai) Rózsa Sándor igazgató latin-történelem Gömbös Miklós r. tanár magyar-latin Kun 321 Henrik r tanár magyar-német Szolgalati éveinek szama összesen ennél az iskolánál Mely osztályokban, heti hány órában, mely tárayakat tanít? B *<a Ma O JA :C -O c Egyéb szolgálati ko "h beosztása «1 o L atin VIII. 3, Tört. VIII. 3, G a z d. ísm. Vili Egyházm. pénztáros L atinlll. 4, IV. 4, VI. 3. T ört , M agy. IV , M ind. n a p i k é rd é III Internálusi vezető s e k, tanár M agy. V.4, Vll. 3,Ném. V. Z, V. E, Vll. 3, Vili. Z. 16 VII Tandíjkezelö, 4 Tomka Gusztáv r, tanár oki. ev. lelkész H ittan 1.-V111. Z ^ Z, B ö lc s. Vili. Z. 18 Tápintézet vezetője 5 V arga Ödön r. tanár termész.-földrajz, vegytan 17 3 V egyt. VI. 3, T erm. IV. 4, V. 3, F ö ld r , 111, Z, Vll. Z, G a z d. Vll IV Természetrajzszertár őre Gyalog Béla r. tanár magyar-német Boros Dezső r. testn. tanár testnevelés Horváth Olivér r. tanár műv, rajz- és műalkotás Szederkényi György r. tanár, földrajz, történet Nikodémusz József r tan mennyiségtan, fizika Aizenpreisz Lajos h. tanár, latin-angol M agy , VI. 3. Vili. 3, G azd.-i. ív. 1, VI. 1, F öldr. I. 3, T ört. VI. 3. M ind.-n k é r d é s e k VI 1. T e s tn e v. 1 Vili Z - Z, T erm r. 1. Z, 11 Z, M ind. k Vili. 1. R ajz- é s M űalk. 1.-1V Z - Z, M űalk. V-Vlll. 1-t S ztan. 1 4, Lat H a d b a v o n u lt. Még n e m té rt v is s z a. 6 4 H a d b a v o n u lt. Még n e m tért v is s z a. 2 2 H a d b a v o n u lt Még n e m té rt v is s z a. Tanári köayvtár öie 19 VI Petőfi Önképzőkör vezető e. Tanár értekezleti jegyző 21 ii Vili 21 i Internátusi felügyelő tanár Rajzszertar őre Segélykönyvtár 12 Gorög Elemér h. tanár magyar-angol m á r c. ó ta h o l léte Is m e r e tle n 13 M arci Konrád ny. tanár műv raiz- és műalkotás T anított oki. 2.0-ig r a jz o t é s m ű a lk o tá st a z 1 Vili Kovács Jenő ny. tanár mennviségtan-fizika S z la n IV. 3, VI. 3. Vll, 3, Vili Zerinváry János ny. ig. latin-görög A ng. V. 3, VI. 3, Vll. 3, Vili. 3, É n e k 1-tűl Vlll-ig 1^1 ó r á t 20

9 7 S o rszám A t a n á r n e v e, a lk a lm a 7 á s á n a k m in ő ség e, k é p e s íté se [sz a k tá rg y a i] Ssazesen Szolgálati éveinek szama e*»nel az i«kn lénél M ely o sz tá ly o k b a n, heti h án y ó rá b a n, m ely tá r g y a k a t tan ít? * s -c N M 10 ta c 15 K je :o a JO _9s se ő E g y éb szo'g-álati b e o s z tá s a 16 Gömöry Jóisef r. tanár magyar-latin í 1 L atin 11 4, V. 4, VII. 3, T ört v. 3, vil. 3, Mind. n. k é rd. 1. 1, V, 1, 19 V Inttrnátuai felügyelő tanár 17 Csekö István beosztott állami tanár 4 1 S z ta n 11. 4, 111, 3, Fiz, Vll, 4, Vili, 4, S z la n V. 3 kér 19 I. Fizikai szertár őre 18 Özv. Martin Rudolfné szül, Zerinváry Olga al. vizsg. német-angol 1 M a g y a r 1, 5, H, 5, A n g o l 111-1V, 3-3, Albert Vilmos beosztott tanár, magyar-latin 37 2 T anitolt n o v, 1. E r d é ly b e v a ló r e p a triá lá s é ig 20 Molnár Lászlóné szül. Lőbel Emma áll. kirend. oki tanár, magvai-német F izik a m, 3, Tört, IV, 3, M ind.-n, k é rd é s e k II, 1, IV, Dr. Hiig! Adámné sz. dr Rózsa Piroska egy. orvostudor, iskolaorvos 1 1 E g,-ían VI. 1, Vll, Z, Vili, 1. 4 Petőfi kör. A z elmúlt tanévben a Petőfi k ö r 10 rendes és 3 díszgyűlést ta r tott. A díszgyűlések voltak az okt. 6-iki gyásziinnep, a m árc /5-iki szabadság ünnep és egv irodalmi délután. Szerepeltek a m űsorokon: versek, szavalatok, novellák, beszédek, felolvasások és szab ad elő ad á sok, zongora és hegedűjáték. M űködésükkel kitűntek: Szita István, Allinger János, M észáros László, Tarcsay István, Tóbiás Áron. A tagsági díjakból befolyt összeg elértéktelenedett. Gyalog Béla v ezető-tanár. Ev. Diákszövetség. A lelki gondozást a szokott módon végeztük. Az evangélizációs m unkában Gömöry József oki. lelkész-tanár volt nagy segítségünkre. K öszönet érte! A D iákszövetségnek 141 tagja volt A csendes n ap o k at az idén ápr. 26., 27 és 27. Fábián Im re főesperes ur vezette, segítségére voltak Gömöry József és a valláslanár.

10 sz. Rákóczi F. cserkészcsapat. A tanév folyamán a csapat m unkáját szüneltette. Az 1946/47. tanévben azonban újra felveszi a munkát, s m ár meg is tette a szükségesnek látszó előkészületeket. A csap at vagyona 440 adópengő, b an k b an van elhelyezve. Sportköri jeleptési A K ossuth S portkör e tanévben is élénk tevékenységet fejtett ki a különböző sportok üzése terén. Egyik-másikban szép középiskolai eredm ények születtek, amelyek szép rem ényekre jogosítanak. Lotz segélyegyleti könyvtár. A k ö n y v tár könyvállom ánya a m iniszteri rendelet értelm ében történt kiselejtezés következtében 90%-al csökkent. Rendkívüli tárgyak Orosz nyelvű tanfolyamot rendeztünk a felső 4 osztály részére jó eredm énnyel. A könyvtár készpénz vagyona 4,417 adópengő takarékpénztárban van elhelyezve. A tanulók n évsora é s általán os osztályzata. A vastagbetűs a kitűnő, a dőltbetűs a jelesrendű tanulók neve. I. osztály. O sztályfő; Horváth Olivér. Aczélos József rk. 2, Allrutz Henrik 2, Andirkó Sándor rk. 2, Bakó Béla 2, Baum ann József rk. 2, B a v e r Gábor rk 1, Bús M ikló'1' 2, B uzási Miklós 2. D eák István ref. 2, É z J Sándor ref. 2, Fáik József 3, G aál Gergely rk. 2, G aál László 3, Garamszegi Lajos Tibor 3, G enersich Eleonóra 1, Grill Katalin 2, Haág János 3, H artenstein Ádám 3, Haskó Imre 3, Horváth István rk. 4 a, Hőfler Lajos rk. 3, Höfler Pál rk. 3, Kehi Ferenc rk. 3, Király Ferenc rk. 2, Kiss Károly ref. 3, K iss L ás Hó ev. 1, Knözel Regina 3, Kolep Konrád ref. 1, Kohn László rk. 4», Korond Ákos rk. 2, Kovács László rk. 3, Kővári József rk. 3, K rasznai Iván rk. 3, Krug János rk. 3, Link Péter rk. 2, Lovasi Géza rk. 3, Lőrincz N ándor rk. 4i, Lőrincz Vitus rk. 2, M acher Jolán 3, M akács G ábor rk. 2, M attenheim János rk. 3. Molcz János 3. N, gy Ilona 2, Nagyfalusi A lbert rk. 2, N eukirchner József rk. 4a, Nyéki Éva ref 1, Oiáh Tivadar 3, P aliké Béla rk. 1, ifjabb Papp János rk. 3, Potzner Ádám 4i, Réhling Lajos 3, R eiber Imre 2, Rieger Fva rk. 2, R ietzl M árton 3, R óth K ároly rk. 2, S ántha P é te r rk. 3. Schleier J a kab 3, Schlóder Miklós rk. 3, Schmieder Á dám rk. 4i, Schwarcz Tibor rk. 2, S tifter Jak ab rk. 3, Stifter János rk. 3, Szeib Ferenc rk. 3, S zentes G ergely rk. 43, Székely Andor ref. 2, Szúnyog Ferenc rk. 4i, Till Henrik 2, Tóth Gyula rk. 3, Tózer József rk. 3, Turbán M agdolna ref. 1, V a rga Erzsébet bapt. 1, Vukálovits Gyula rk. 2, Weisz László 3, W eiszenburger Vilmos rk. 2, Zag László rk. 3.

11 Kimaradtak: Fogarasi Irén ref., Kovách Antal, Kovács György, M olnár János rk., N yéki József ref., Szepessy B arna ref., S zékely István, Vida László rk. Vizsgálatlanok maradtak: Eördögh Virgil, Lam bert Zoltán, Schrauf Endre, Szép Ernő rk. m agántanulók. II. osztály. 9 O sztályfő: Boros Dezső. A ntal Tibor kát. 3, Barsi János kát. 3, B alogh Júlia 1, Baumgartgartner László kát. 2, Bálint Pál ref. 3, Bea M átyás kát. 3, Becker Henrik 4i, Brandt József 2, Csepregi Tibor kát 3, Csiszár Lajos 2, Engel István rk. 3, Erményi Magdolna rk. 2, Erményi Zoltán rk. 3, Énekes Ferenc rk. 3, Genof M ária gör. k. 3, G laser Edit rk. 2, Hegyi Jenő 3> Holländer Judit izr. 3, Jancsecz Imre ref. 3, Kirch János 3, Koller H enrik 3, Korsós Lajos ref. 2, Kovács Ilona 1, László A ladár rk. 3, László Zoltán rk. 3, Linde H enrik 3, Lőrinczy Gyula 3, Lukács Berta 3, Märcz Katalin 3, Nein Katalin 3, Lábady András rk. 2 Pekli István rk. 3, Penczel Dániel 2, Pincés Mihály ik. 2, Popp Ádám rk. 2, Rapp Irén 3, Ronsics Éva rk. 4i, Róth Zoltán 3, Rottár Zoltán rk. 3, Sásdi Jenő 4i, Schobert Ferenc rk. 4i, Sigrai Szabolcs ref. 3, Spannagel Edit 3, Spiesz Adám 3, Steib Ádám rk 3, Stier József rk. 2, Stirli Bálint rk. 3, Szeifert György 4i, Székely Zsófia ref. 2, Szita László 2, Szűcs Edit 2, Szőts Jenő rk. 3, Taubert László 3, Várda Ibolya rk. 2, Víg János rk. 3i Ambrus Boldizsár rk. 3, Fazekas Boldizsár rk. 3, György G ergely rk. 4i, Szőts Gergely rk. 4i, Szőts Lázár rk. 4, Csák Géza 2, Bézsenyi Gyula rk. 4i, A dorján József rk. 3, R éther Edit 2. B erec K ároly 2. III. osztály. Osztályfő: Gömbös Miklós. A rndt Jakab 4r>, Bertalan Sándor rk. 4i, Bolbach Konrád 4ö, Buchert Ádám 3, Csimadia István rk. 4i, Debreceni Sándor rk. 3, Elekes Zoltán rk. 2, Fehérváry István rk. 3, Fischer Péter 2, Geiszt Ernő rk. 4u G raf Lajos rk. 4i, G raf L énárd rk. 3, H enevadl Ján o s rk. 3, Hess J á nos 3, Hoffmann Henrik 3, Hock József rk. 3, Horváth János rk. 3, Illés István rk. 3, Jancsula Vince rk. 3, Jeney Lajos ref. 3, Jéger Sándor ref. 3, Jung Henrik 4*, Kaiser József rk. 3, Kari István 1, Kirch Dániel 3, Kirch Henrik 3, Kostyál Gyula rk. 4a, Kosztolányi Lajos ref. 4^ Kőfalvi János rk 2, K ratzel János rk. 3, Lécz György rk. 3, Léhmann K onrád 2, Lékay Ernő rk. 3, Lőrincz Zoltán rk. 1, M auch Ján o s rk. 2, Mike Attilla rk. 4>, Müller Mihály rk. 2, U. Nagy László ref. 2, Panholczer József rk. 3, Péter Zoltán 43, Pfeifer Dániel 4<, P in tér István rk. 4i, Polgár Endre rk. 2, Popp László rk 3, Riegel József rk. 3, R itter

12 10 P éter rk. 3, Ritzel J a k a b 4s, Rusztler Károly rk. 2, Sebestyén István rk. 3, Schmall Antal rk. 3, Schleier László 3, Schlitt A ndrás 4j, Schlitt István 44, Schmieder István rk. 3, Schmieder Henrik 44, Schwan Béla rk. 3, Szahó György 2, Szarvas Béla rk. 4», Szendéi Imre 3, Szilágyi M ili rk. 1, Szőke Pál ref. 3, Toncsik Rudolf rk. 3, Till János 3, Tiringer Mihály 44, Tóth László rk. 2, Varga János 3, Vágvölgyi László rk. 4i( V árfői Imre 3, W eiszenburger István rk. 3, V ehner Tibor rk. 4i, W iesner O ttó 3, Égi Katalin 2, Grill Magda 2, Koch M ária rk. 3, Kovács Valéria rk. 3, Lotz Erzsébet 3, M aros Erzsébet 3, M ayer Irma 41, Müller A ranka rk. 2, Tarcsay M ária 2. A z osztály általán o s tanulm ányi előm enetele: elégséges. IV. osztály. Osztályfő : Varga Ödön. B arcza Z suzsanna rk. 1, Bárdi László ref. 2, Berecz József rk. 3, Burdohány Gyula ref. D. 3, Bús Zoltán 3, Chrászt György rk. 2, Csörsz Jo lán rk. 2, D eckert K ároly 1, Dobos A ndrás rk. 3, Fehér Imre rk. 2, Fehérváry Gábor rk. 3, Felvári Ádám rk. 3, G áspár A ladár rk. 2, Hack M iklós rk. 3, Harkai M iklós D. 2, Härtens tern K onrád 3, Hegyi Ferenc D. 1, Hegyi Zoltán rk. 2, Hideg Gyula rk. 2, Horváth Ferenc rk. 3, Im rő Judit ref. D. 2, Kehi Imre rk. 3, Kirch Jakab 3, Kiss Jenő rk. m eghalt, Klopfer János rk. 3, Kniesz Imre 3, Kovács Ottó rk. 4», Kozári G yörgy rk. 3, Lendvai Á rpád rk. 3, M ező L a jo s 1, Molnár Á rpád rk. 3, Orosz István ref. D. 3, Papp Zoltán rk. 3, Perez János 3, Pintér E rzsébet rk. D. 2, Pollák Ilona 2, Purth Edit 2, Rauschenberger Román rk. 3, Rusztler Oszkár rk. 1, Sarlós József rk. 2, Sántha Lázár rk. 3, S im on István rk. 3, S tein Dániel 3, Szellák T ibor rk. 41, Szukács Viktória rk. 3, Teliér István rk. 3, Térm eg M agda ref. 1, Tóth János 2, Tóth Sándor D. 1, Tárcsányi Lajos ref. 3, Városi Rudolf rk. 3, Velner Lajos rk. 3, W enhardt Pál D. 3, W eiszenburger Erzsébet rk. 3, W éber B éla rk. 2, nyéki Z eke G yula ref. D. 2. V. osztály. Osztályfő; Gömöry József. Asztalos Sándor ref. 41, Bognár Zoltán ev. 41, Buzási Sándor ev. 3, Czinkóczi István 42, Érdi Miklós rk. 1, F ritscher Béla rk. 2, Füller M iklós rk. 3, G erenday Béla ref. 3, Gulyás Kálmán ref. 42, Haász Jakab 1, H orváth István ref. 3, Kovács István ref. 3, Imets László rk. 2, Kőváry Mihály rk. 2, Krug János rk. 3, Kun P á l rk. 2, Lendvai Ferenc rk. 3, Lohn János ev. 3, Maros László rk. 1, M attern Sándor ev. 3, P app Tibor rk. 3, Pogány Imre rk. 3, Regős Zoltán rk. 3, Simon László rk. 3, Szabó Lajos rk. 4i, Szellák Lajos 44, Tomka Gusztáv 3, V arga Z oltán rk, 1, W ehner Béla rk. 3, Zilahy G yula rk. 2, Axnix Judit rk. 41, B a y e r Klára rk, 1, B árd i Zsuzsanna ref. 3, Beregszászi Edit rk. 2,

13 Furm ann Ilona rk. 2, Hadikfalvi Margit rk. 3, Kelemen Nóra ref. 1, Müller Erzsébet rk. 3, R éther Edit ref. 2, Sóvári Györgyi ev. 41, Várfői Irén ref. 2, W eber K atalin ev. 2. Kimaradt: Baver János, Horváth László, Kráhling Jakab, Kuthy Timóth, M usch H enrik, Reinodl Tibor, Pálhegyi Ferenc. Vizsgálation maradt; Musch János, W olf József, G ruber Éva. M eghalt: G yőr Imre. VI. osztály. Osztályfő: Gyalog Béla. Á brahám Antal rk. D. 2, Balázs Ernő 3, Bobály János 3, Bótai J ó z se f rk. 1, Éppel József rk. 2, Fehér János rk. 3, Forró János rk. 1, Hegyi Károly ref. 3, Hoffmann Ernő 3, Jan csesz Katalin ref. 3, Jaszmann Pál D. 3, Jung Ádám 3, Kalmár Tibor 2, Kari Henrik 3, Karsai Tibor rk. 2, Kelemen Mária ref. 1, Kiss F erenc rk. 3, K iss Iván 1, Kniesz György 3 Körömy Zoltán rk. 3 Kráhling János 2, Láng István 3, László Endre rk. D. 3, Lendvai László rk. 3, Má/yás József rk. 3, M eisinger E rzsébet 2, Musch János 2, M üller J á n o s rk. 1, Nyíri Zoltán ref. D. 3, Purlh Gusztáv D. 3, R avasz L ászló 1, Schultheisz Gyula ref. 1, Sziget Gyöigy rk. 2, S/.tankovánszky Im re 3, Vágvölgyi János rk. 2, V árnai B ertalan rk. 3, Weisz Hedwig 2, W iesner Hildegard 2. A z osztály általános tanulmányi előm enetele: jó. Vizsgálatlan m aradt: Szabó Sándor ref. VII. osztály. Osztályfő: Kunszt Henrik. B arcza Imre rk. 2, Berecz István rk. (szerb) 3, B lé sz e r J e n ő 1, Bódai László ref. 3, Boross György rk. (francia) 3, Braun Antal rk. 2, Csizmadia Gyula 3, Csók Sándor ref. 3, Farkas A nna rk. 3, Futár Ernő 2- Gyimesi István rk. 3, Hubert Etelka rk. 2, Imrő János ref. 1, Kari E rzsébet 2, Laurencsik T ibor rk. 3, Link F eren c ref. 3, Matos A ntal rk. 2, Nádasdi Iván izr. 2, O rbán Erasmus rk. 3, Pausch István 2, Pausz Hedvig rk. 2, Pausz István rk 3, Pfeifer Jen ő 3, Roltár Béla rk. 3, Sásdi László 3, Schwan János rk. 2. S zen tirm ai Ilona 1, Szita István 1, Tárkányi G uía rk. 1, Térmeg Sándor ref. (francia) 2, Tóth Géza ref. 3, Turcsányi S ándor 3, W iedemann Lajos rk. 3. Vili. osztály. Osztályfő: Boross Dezső Allinger János 2, Baumann János rk. 2, B erger Béla rk. 3, Blum János rk. 2, Bockm üller Judit rk. 1, Bongor M ária rk. 2, Bukovszky Magda 1, Dőmény Ferenc ref. 3, Fáik Zoltán 2, Fazekas János ref. 2, F ek ete N ándor rk. 3, H erner Gyula rk. 3, Ihászy Ernő ref. 2, Kari 11

14 12 B éla 1, Kisvárday József rk. 2, Koncz László 3, Mátis Ferenc rk. 3, Melli B éla 2, M észáros L á szló rk. 1, Múth Lajos ref. 2, Müller József rk. 3, Ottoványi Ferenc rk. 2, Révészi János rk. 3, Stehler S án dor rk. 1, Szőke János rk. 3, Tarcsay István 2, Vincze János ref. 3, Zilahy Margit rk. 1, Pintér Ida rk. 1, BenkŐ Béla 3, Tóbiás Á ron rk. 2. A z osztály tanulm ányi eredm énye jó. Magántanulók névsora é s érdemjegyei. I. osztály. Imreh Amália ref. 3, Kún Julianna 3, özv. P éler Józsefné Rodumer Erzsébet 2, Plezár Mária 2, Rémes István ref. 41, Sch'einig J á n o s ref. 3, Szíta Irén 3, W agner János 2. II. osztály. Kún Júlia 3, May Erzsébet 3, Plezár M ária 2, Pápay Á goston rk. 3. III. osztály. G oldschm idt Tibor 3, Lützenburger József rk. 3, Hoffm ann M árta 3. IV. osztály. Furmann Ilona rk. 2, May Erzsébet 3, Pető István 3, V irányi Zoltán 3, Zilahy G yula 2. V osztály. Kiss K álm án 3. VI. osztály. Szaip P é te r 3. É rettségi vizsgálatok. Szeptemberi pótérettségi. Az Írásbeli vizsgálatokat szept, hó 11., 12. és 13-án a szóbeli pótló érettségit szept. 15-én tartottuk meg. Egyházi elnök Fábián Imre főesperes, kormányképviselő volt Zerinváry János ny. gimn. igazgató. Négy jelentkező voll. Eredmény: Emele Lóránt, G yőri István és Kéri László jeles, Büki Károly jó. É rettség i vizsgálatra 31 nyilv, tanuló jelentkezett. Az Írásbeli vizsg álato k máj hó napjain voltak. AJ M agyar té te l: a) A női eszm ény szerelmi költészetünkben, b) Mit üzen Kossuth L ajo sa maimagy. ifjúságnak. Az irodalmi tételt 31 tanuló dolgozta ki. Jelesen dolgozott 11, jól 11, elégs. 9, B) Latin té te l: c) Sallatius C ripsi: Bellum Jugurthium c. 85. Jelesen dolgozott 15, jól 5, elégs. 11. C) N ém ettelel: Schiller után: A b ú v á r (fordítás m agyarból-ném eire). Jelesen dolgozott 16, jól 9, elégségesen A szóbeli érettségi vizsgálat június napjain folyt le. A vizsgálat elnöke Fábián Imre főesperes, korm ányképviselő volt Dr. Somos Jenő szakfelügyelő úr. K itüntetéssel érett: Bockm üller Judit B ukovszky Magda, K ari Béla, Stebler Sándor, Jelesen érett: Bongor M ária, Mészáros László, Pintér Ida, Tóbiás Áron, Zilahy M argit. Jól érett: Allinger János, Baum ann János, Blum János, Fáik Zoltán, Fazekas János, Herner Gyula, Ihászy Ernő, Kisvárdai József. É rett: Konc László M elli Béla, Muth Lajos, M üller József, O ttoványi Ferenc, T arcsay István,

15 Benkő Béla, Fekete Nándor, Révészi János, Szőke János, Vince János. Egy tárgyból szept. havában teendő javító érettségi vizsgálatra ulasíttatott 3 tanuló. Az érettségizett tanulók pályaválasztása. K ertészeti főiskola 4, Testnevelési főiskola 2, orvos 4, folyam őr!, jogász 3, gépészmérnök 1, rendőrség 2, teológia 4, tanár 1, elektrom érnök 1, állatorvos 1, mérnök 2, tanítóképzői, keleti akadém ia 1, katona 1, otthon m arad 2. Statisztika. A t a n u l ó k s z á m a é s f o n t o s a b b a d a t a i. - = I.-1V. > > > > 3 Beírt nyilvános tanuló N Beírt m agántanuló fiú * Beírt m agántanuló leány O sztályozott nyilv. tanuló Oszt. mag. lan. fiú U leány Osztályozott összesen ben született ce _ c JC V 'C _^C <0 l q ro > z o N o 1935-ben született X TJ K :í , C fl _ 1-1 N e 1928 < re e ben szül ben szül V.-Vlll. Összes 13 Keresk

16 14 = > > > > > NC/> > o Evangélikus CO R eform átus s R óm ai katolikus ca > G örög katolikus _ 1 1 : 1 ä Izraelita 1 _ 1 1 s Baptista 1 1 _ 1 CJ M agyar anyanyelvű cc > N ém et fl C sak m agyarál beszél < M ás nyelvet is tud N agybirtokos, nagybérlő - - K özépbirtokos és bérlő o K isbirtokos es kisbérlő napszámos 3 3 _ Egyéb önálló ősterm elő fl fl G azdasági tisztviselő 3 ; S»-< cseléd CD N Földmivelési napszámos w 0 C/> Nagyiparos fl oö K isiparos fl Ü3 Ipari tisztviselő N Egyéb ipari segédszemély O >> fl N agykereskedő 1 1 _ CO K iskereskedő ** toi Kereskedelm i tiszlviselő c Közlekedési kisváll. tiszt». _ _ 1 3 tisztviselő 2 2 _ 2 o _*3 Egyéb segédszem SU 1 K öztisztviselő N Papp, tanár, tanító N «9 Másféle értelmiség ,_ K özhivatali altiszt K atona altiszt (csend, alh Nyugdíjas köztisztviselő < Egyéb nyugdíjas tisztvis Nyugdíjas altiszt Napszámos Egyéb ism eretlen foglalk to/ co E ltartott fiú fl B C ts leány N -SC ca K iskereskedő Ó <r N. o toi H áztartásbeli V.-VI11 Keresk jj

17 15 A z isk. székhelyén A várm. egyéb községében CJ >> Baranya vm.-ben <u -a -o Somogy 'O cg Fehér Jrf «Veszprém :p M Esztergom P est Vas-Bácsbodrog n Nagymányok-Kismányok _ O -o *-i Majos «3 Váralja > Hidas Bonyhádvarasd a 'O Szüleinél lakik r * K osztadónál D iákotthonban lakik Z «J </) A lieti óraszámnál kev> sebbet N mulasztott tanulók száma >» p Az igazolt múl. órák száma E Azigazolattan múl óiák száma *o >-< összes mulasztott órák száma N Cfl kitűnő rendű O "ö3 jeles a<v jó N S I elégséges < túlnyom óan elégség o a elégtelen 1 tárgyból JS tt 2» ío több tárgyb kilűnő P a V jeles a "S g jó elégséges CTJ o a túlnyomóan elégs rendű »a «0 elégtelen 1 tárgyból s.. több O rosz társalgási tanfolyam _

18 T anulm ányi ered m én y. OSZTÁLY I, n. III. IV. V. VI. VII. VIII. Kereskedelmi 1 oszt -bői Nyílv, tanul, létsz érdemjegyek I I2 3! Magavtselet I Magavis. Rendszeretet _ 1713 l Rendszer. Hit- és erkölcstan Hittan Magyar nyelv Magyar Történelem Törlénet Gazdasági ism. _ _I Földrajz Földrajz Latin nyelv Német nyelv Francia Angol, francia, olasz , 4 Angol Bölcsészet _ ' Jogism, Természetrajz _1 - --* Gyorsírás Vegytan - -. I _ l 1 _ Gépírás Természettan # l _i Menr Mennyiségtan , yiségt. Rajz- és műalkotás , Testnevelés Testnev. Egészségtan i l _ 25 6 I 1 Ének _ _1

19 T ájékoztató a z AT. évre. Javító-pótló és magánvizsgálatok szept. 3.-én, béiratások szeptem ber 5.-7-én, ünnepélyes megnyitó szeptem ber 7-én és tanítás kezdete szeptem ber 9.-én. R észletes tájékoztatót küldünk. Jóléti intézményeink. Diákotthon: 76 tanuló kapott elhelyezést, köztük 8 falusi te h e ts é ges tanuló. A z tanévben is megnyílik. L ak á s díj előreláthatólag 32 forint. Tápintézet: Súlyos helyzetben, nagy gondok között ment végbe az ik esztendőben a tápíntézetbe felvett 150 tanulónak el'átása. Az egyéni elbírálás term észetszerűleg kivételes helyzeteket terem tett, m elyeknek következm ényekép sokan beszolgáltatási k ö te leze ttségüknek nem tettek eleget. Az tanévben a havi ellátási díj 40 forint és a hivatalos liszt és zsír fejadag. 17 TARTALOM JEGYZÉK: D Kapi Bála 3 Az tan'v t ö r t é n e 'e... 4 Az intézet hatóságai Az intézet tanári testülte 6 Petőfikor 7 Ev. Diákszövetség 7 A tanulók névsora és általános osztályzata Érettségi vizsgálatok Az érettségizett tanú ók pályaválasztása Statisztika 13 Taoulmányi e r e d m é n y Tájékoztató az évre...17 Protestáns általános iskola tankönyvei az 1 ^. U-T. tanévre. V. osztály. Baróli-Vajda: Magyar olvasókönyv Uj Idők /945. Nagy: M agyar nyelvtan Franki. Láng: Földrajz I. rész. Egy Ny / 945. Szondy: Természetrajz I. o. (49.589/945.) Debrecen. M érey-endrédy- Sárközy : Szám tan és m értan gimn. I. o /945. Franklin. K un-törös: M agyar gyermek első latin könyve /945. Debrecen. K erényi- Rajeczky: Énekes Abc Magyar Kórus /946. Szukács-Pénzes: M ezőgazdasági és ipari ism eretek I. köt. Lam pel (25.800/945 V allás: VI. osztáty. Balassa-Rubin: M agvar olvasókönyv Uj Idők ( ) Nagy: Magyar nyelvtan Gimn. II. o. Franki. H ajósy: Földrajz II. r. Egy. Ny. (25.800/945) Szondy: Term észetrajz. Debr. M érey-endrédy- Sárközy: Szám tan és m értan. Gimn. II. o. Franki. (25,800/945.) K un-

20 18 T örös: M agyar gyerm ek második lalin könyve. D ebrecen. Kerényi- R aje c z k y : Énekes Abc. Magyar Kórus /946 ) Szukács-Pénzes : M ezőgazdasági és ipari ism eretek II. k ö t. Lampel (25.800/945.) Vallás. Ev. gimnázium tankönyvei az /4.T. tanévre. III. osztály. Csécsy-R ubin: M agvar olvasókönyv III. o. Uj Idők ( ) Nagy: M agyar nyelvtan III-IV. o. Franki. B en d a: Magyaro rszág története az őskortól napjainkig III. o. Szikra ( ) B odnár-k alm ár: Általános földrajz III. Szt. 1st van ( ) Fest-Országh- Szenczy: Angol nyelvkönyv. Gimn. V. o. Franklin ( ) Nagv- Dom bi Term éezettan III. o. Debrecen. Jónás: M ennyiségtan III o. D ebrecen. Bíró: Művészeti alkotások III-IV. o Szent István (25 800/945.) K un-t örös: M agyar gyermek harm adik iatin könyve III. o. D ebreeen Vallás. IV. osztály: G om bos: Magyar olvasókönyv IV. Uj Idők ( ). N agy: Magyar nyelvtan III-IV. o. Franki. Fi cher: Világtörténelem (Ókor-N agy Károlyig) Szikra ( ). Kun-Törös: M agyar gyermek negzedik latin olvasó könyve ( ). Debrecen. Feszt-Országh- Szenczy: Angol nyelvkönyv V. o. ( ). Franki. Bodrossi-Hoffer: Á sványtan IV. o. Egyet. Ny. ( ) Jónás: M ennyiségtan IV. o. D ebr. Biró. Müv. alkotások III-IV. o. Szt. István ( ) B árczi: E gészségtan IV. o. Egyet. Ny. Vallas. V. osztály. V ajda-v arga: M agyar irodalm i olvasókönyv V. o. H ungária (25.800/945.) Nagy: Magyar nyelvi olvasókönyv V-VI. o. (25.800/945. F ranki. Nádor Jenő dr. Történelem V. o. Dt brecen. K un-törös: Latin olvasó. Szemelv. Liviusból és a lalin lírikusokból. V. o. Debrecen. Fest- O rszágh-szenczy: Angol nyelvkönyv VI. o. Franki. B enigny: Német nyelvkönyv V. o. (49 589/945 ) D ebrecen. G regus-kail: Az élők világa (25.800'945.) Egyet. Ny. Jónás: M ennyiségtan V. o. Debrecen. Győry: M ű alk o táso k ism ertetése VII. o. [49.589/945). D ebrecen. Vallás. VI. osztály. B alassa-v ajda: M agyar irodalm i olvasókönyv VI. o. ( ) Hungária. Nagy: Magyar nyelvi olvasókönyv V-VI. o. (25.800/945). Franki. C sapódi-b eriász: V ilágtörténelem. (Francia forradalom napjainkig) VI. o. Szikra. (25.800/945 ) Kun-Törös: Szemelvények Ciceró műveiből VI-VII. o. D ebrecen. K un-t örös: Szem elvények Vergilius A eneiséből V í-v Ii. o. D ebrecen. F es'-o rszág h-s zen czy: Angol nyelvkönyv VI. o. Erankl. Benigny : N ém et nyelvkönyv VI. o. ( ). D ebrecen. Somogyi: Vegytan VI. o. Sz. István (25.800/945 ( Jónás: M ennyiségtan VI. o. Debrecen. G y ő ry : M űalkotások ism ertetése VII. o. (49.599/945) D ebrecen. Vallás. V II osztály. B aróti-g erézdi M agyar irók K atona J-ig. VII. o. Cserépfalvi (25.800/945.) N agy: Magyar nyelvkönyv VlI-VIIi. o. Franki. Dr. V arga Z.: M agyarország története VII. o. D ebrecen. Láng-Hajósy : F öldrajz III. rész. VII. o. Egyet. Ny. K un-törös: Szem elvények Cicero m űveiből VI.-VII. o. D ebrecen. Kun-Törös: Szem elvények V ergilius A eneiséből

21 VI.-V1I. o. Debrecen. Fest-Ország-Szenczy: Angol nyelvkönyv VII. o. Franki (25 800/945). Benigny: Német nyelvkönyv VII. o. D ebrecen (49.580/945). N agy-dom bi: Term észettan VII. o. D ebrecen (49.589/945). Jónás Mennyiségtan VII. o. Debrecen. K ónya: Magyar m űalkotások ism ertetése VIII. o. D ebrecen (49.589/945). V allás. VIII. osztály. Barla Kovalovszky-W aldapfel: Magyar irók V örösmartytól József Attiláig VIII. o. Cserépfalvy (25.800/945). N agy: Magyar nyelvkönyv VII-VIII, o. Franki dr. V arga Z.: M agyarország története VIII. o. Debrecen. Kun-Törös Szemelvények Tacitus Ab excessu Divi Augusti o. művéből VIII. o. Debr. Kun Törös: Szémelvények Horátius műveiből Vili. o. (49.589/945). Debr. Kun-Törös: Szem elvények C. Plinius Caec. Sec. Leveleiből VIII. Debr. Fest-Orszagh: Szenczy-B erg: Angol nyelvkönyv. V ili. o. Franki. Benigny: Német nyelv könyv VJH. ( ). Debr. Peter : Bölcsészet fiú gimn. VIII. o. (49.589). D ebrecon Nagy Dombi: Term észettan VIII. o. Debr. Jónás: Mennyiségtan VIII. o. Debr. K ónya: Magyar m űalkotások ism ertetése VIII. o. D ebr. B árczi: Egészségtan V ili. o. Egyet. Ny. (25800/945.) Vallás. M ester: Négyjegyű logaritmuskönyv. Debr. Nagy: Közgazdasagi és társadálm i ism eretek A thenaeum (25.800/945). K un: Iskolai latin nyelvtan. D ebrecen. Evangélikus kereskedelmi középiskola. M agyar nyelv és irodalom: B arta-k ovalovszky: M agyar olvasókönyv I II. o. (Gazd. középisk) Szt. István (25 800/945). B arla-f ekete: M agyar nyelvkönyv (Gazd, középisk számára) I-Il. o. A thn. (25, ) Történelem. Fischer: Világtörténelem (Ókor-Nagy Károlyig) (Gazd. középisk. I. o K om játhy-m akkai: Világtörténelem (Nagy K. francia for-ig.) I. o Szikra ( ) Csapódi-Berlász: V ilágtörténelem (Franc, forr. napjainkig) II. o Szikra (25 800/945). Földrajz és áruism eret: H ézser-w allner: Földrajzi alapfogalmak I. o Franki (25.800/945) és H ajósy: Földrajz II. rész Egyet. Ny. (25.800/945). Láng-H ajósy: Földrajz (Gazd. középisk. II o ) II. o. Egyet. Ny. ( ) Francia nyelv: V elledits-r akitovszky: Francia nyelvkönyv. Kér. középisk. I-Il. o A thenaeum. Szám tan : Strobel-O ravec/-h ives: Számtan. Kér. köztpisk. II. o. F ra n k i ( ); M itnyán: M ennyiságtan I. o. Egyet. Ny. T erm észettan: Bogdánffy-Strobel: T erm észettan II. o. A then. Gazdasági és jogi ism eretek : Horn-Urbányi Zwierina : Kereskedelmi ismeretek I. o. Franklin. ( /945). Fülei-Szántó-H orn: Jogi isir.eietek. II o. Franklin ( /945.) Könyvitel. N yárády : Könyvviteltan. II. o. Franklin Gyorsírás. R adnai: Egységes magyar gyorsírás tankönyve I-II. o. Kókai (25,800/945). Gépírás. Jó n ásn é-k risc h: A gépírás tankv. I-II. Franki. ( ). 19

22 DUNÁNTÚLI EV EGYHÁZKERÜLET Tolna-Baranya-Somogyi cv. Egyházmegye Kereskedelmi Szakoktatási F ő ig a z g a tó s á g B u d a p e s t INTERNÁTUS A b o n y h á d i e v a n g é l i k u s KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : R Ó Z S A SÁ N D O R M B. K E R E S K E D E L M I IS K O L A. IG A Z G A T Ó. Iskolafenntartó i A T olna-baranya-som ogyi ev. Egyházm egye.

23 AZ ISKOLA TÖ RTÉNETE. A Tolna*Baranya-Somogyi ev. egyházmegye mint a bonyhádi ev. gimnázium fenntartósága régóta tervbe vette egy gyakorlati életpályára előkészítő szakiskola létesítését. Ez a régi vágyálma teljesedett be, amikor szeptember 24.-én az egyetemes felügyelő Ürtól megérkezik a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztérium elvi hozzájárulása egy kocdukációs kereskedelmi iskola létesítéséhez. Az iskola szükségességét Bonyhád köztársadalma is hangsúlyozta és a községi képviselőtestület tekintélyes összeget szavazott meg annak életrehivására. így találkozott ebben az eredőben Bonyhád és az egész vidék kívánsága, a gimnázium fenntartósága vágyával és tervével. A gyakorlati életpályára előkészítő kereskedelmi szakiskola elhelyezése és felszerelése már adott volt. Az iskola végleges engedélyezése a Magyar Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Miniszter /I. 4./1946. r. alatt történt. K i mondhatatlan hálaérzettel vette a bölcs elhatározást úgy fenntartósá* gunk, mint Bonyhád közvéleménye. A szellem, amellyel munkánkat megkezdtük és végeztük, záloga egy kiterebélyesedő hatalmas gyakorlati kultúrintézménynek, amely hirdetni fogja azt a demokratikus és szociális gondolatot, amely nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlati pályán működő értékelését is követeli. Felügyelet és közigazgatás. A dunántúli Ev. Egyházkerület Püspöke, a Tolna-Baranya Somogyi Ev. Egyházmegye esperese.

24 A tanári testület névjegyzéke, iskolai munkaköre. Sorszám A tan ár neve, alkalmazásának minősége, képesítése (szaktárgyai) Rózsa Sándor mb. igazgató lat., történet Szolgálati éveit ek száma Összes. ennél az ntézetn Mely osztályokban, heti hány órában, mely tárgyakat tanít? Zerinváry János ny. gimn. igazgató óraadó tanár, lat görög, angol, gyorsírás 1 Gyorsírás I 2. 2 Gömöry József gimn. tanár, óraadó, magy.latin 1 1 Gépírás Varga Ödön gimn. tanár, óraadó, term, rajzföldr., vegytan 17 1 földrajz I Csekő István gimn. tanár, óraadó, menoyiségtan fizika 4 1 Számtan I I. Molnár Lászlóné gimn. tanár, óraadó, magyar-német 1 Martin Rudolfné gimn. óraadó tanár, óraadó Heti óraszám! Magyar I. 3., Tört, 1 2., Francia I. 2, Jogi ism. I Angol I Boros Dezső gimn. testnev. tanár, óraadó, testnevelés 11 1 Testnevelés I. 2, 2 Osztályfőnök 1 Egyéb szolgálati beosztása vagy Megjegyzés a gimn. V. osztályával együtt tanulták Tomka Gusztáv gimn. ev. hitoktató óraadó, ev. vallástan 23 1 Ev vallástan l mint fent 10 Lombos Alfréd ref. lelkész, óraadó 11 Dr. Vesztergombi József rk. önálló hitokt. óraadó 1 Ref vallástan mint f»nt 1 R. kát. vallástan I 2. 2 mint fent

25 m 5. Ifjúság egyesü letek. A k eresk ed elm i iskola tanuló ifjú ság a a gimnáziumi tan u ló ifjúsággal együtt működött az ifjúsági egyesületekben. M űködő gimnáziumi ifjúsági egyesü letek : Petőfi kör. Ev. Diákszövetség, Sportkör. Tanulók n év so ra é s érdem jegyei. Osztályfőnök: Csekő István Bálint. B lészer Emilia ref. 2, B oda Lajos ref. 3, Borsodi A nna rk. 1, Csépi P ál 3, D obribán A ntal 3. F eh érv áry T eréz rk 2, F en y v es Zoltán rk. 4 1, Füstös Tibor rk 42, G ebert Im re rk. 3, G löckner Jak a b ref 3, H adikfalvi Irma rk. 3, Jászm ann P aula 2, K rasz J a k a b rk. 1, K erner Rudolf 3, M őcsényi A gnes rk 2, P é te r Katalin, P o táp i Irm a rk. 2, Reinw ald Karolin 2, Sántha E telka rk. 2. Schnltheisz K atalin 2. Seprényi P iroska rk. 1. Stoll L ászló rk. 2, Szilágyi M argit 2. V ágvölgyi Ján o s rk. 3. V áradi G abriella rk. 3, W eigand Ilona rk. 2. W éber E rzsébet rk. 3. Á ltalános tanulm ányi ered m én y: jó. A tanév folyam án k im aradtak: Keller Ferenc. H arsányi E rzsébet. S zondy N ándor. Iskolaelhelyezése. Ideiglenesen a z ev. gimn. épületében v a n elhelyezve. Statisztika a k e r e s k e d e l m i is k o lá r ó l. B eírt n yilvános tanuló 30, O sz tály o z o tt nyilvános tan u ló 27. Osztályozott összesen ben született 5, 1930-ban ben 7, 1928-ban 6. Ev. 6. ref. 3, róm. kát. 18. M agyar anyanyelvű 24. ném et 3. csak m agyarul beszél 19. m ás nyelvet tud 8 M alom tulajdonos 3, földműves 6. g yári munkás 1. tisztviselő 5, ip ari seg éd szem ély 1, k eresk ed ő 3. pap, tanár, tanító 1, állam i altiszt 1, kisiparos 4, ügyvéd 1. közi. segédszem ély 1, A z isk o la sz é k helyén 13, a vm. egyéb községében 12, B aran y a vm.-ben 2. Az iskola székhelyén 13. a vm. egyéb községében 12, B a ra n ya vm.-ben 2. Heti óraszám nál kevesebbet m ulasztott tanulók szám a 14, az igazoltan m ulasztott órák szám a 73, az igazolatlanul m ulasztót órák szám a. Ö sszes mulasztott órák szám a A K tip o n fi S ta tia a lik a l B W ilal kiarvtáránek állományiból leírt t *...>*»7»- tárnak át»nnndau aajtóieaoiák.

26 24 K itűnő rendű 2, jeles rendű 1, jó ren d ű 12, elégséges rendű 10( 1 tá rg y b ó l elégtelen 1, 2 tárgyból elégtelen 1. O sztályozott tanulók létszám a 27. É r d e m j e g y e k : M ag av iselet R enbszeretet Hit- és erk ö lcstan M a g y a r nyelv T örténelem F öld rajz A ngol nyelv F ran cia _ S zám tan J o g i ism eretek G yorsírás G ép írás T estnevelés A z iskola elhelyezése. A z iskola ideig! en es elhelyezése a gimn főépületében történt. Iskolai felszerelések. A gimnázium m inden felszerelése, taneszköze és k ö n y v tá ra a kereskedelm i iskolának rendelkezésére áll. Iskola népessége. A z 1945/46. tanévben az I. oszt. beiratkozott 27 n ö v en d ék fiú és leány. T ájékoztató a z tanévre. Javító- és pótvizsgák szept én. B eiratások szeptem ber án. Evm egnyító szeptem ber 7-én, A fiú tanulók elhelyezése mint eddig is, a gimn. internátusában_ a leánytanulók elhelyezése pedig a leányotthonban történhetik, mindkettőnek élelm ezése pedig a közös tápintézetben. L a k á st a községben csak az igazg ató ság hozzájárulásával lehet bérelni.

27

28

Állami Főfelügyelet! Hatóság: Katolikus Iskolai Főhatóság: Székesfehérvári tankerület. Dunántúli kerület. (Internátus.)

Állami Főfelügyelet! Hatóság: Katolikus Iskolai Főhatóság: Székesfehérvári tankerület. Dunántúli kerület. (Internátus.) / Állami Főfelügyelet! Hatóság: Katolikus Iskolai Főhatóság: Székesfehérvári tankerület. Dunántúli kerület. (Internátus.) A Szent Benedek-Rend pannonhalmi gimnáziumának ÉVKÖNYVE az 944 45, 945-46 és 946-47.

Részletesebben

A BÉK ÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-REÁLGIMNÁZIUM LXVII. ÉRTESÍTŐJE A Z 1 9 3 2-3 3. IS K O L A I É V R Ő L KÖZZÉTESZI. D r. RELL LAJOS IGAZGATÓ

A BÉK ÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-REÁLGIMNÁZIUM LXVII. ÉRTESÍTŐJE A Z 1 9 3 2-3 3. IS K O L A I É V R Ő L KÖZZÉTESZI. D r. RELL LAJOS IGAZGATÓ A BÉK ÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-REÁLGIMNÁZIUM LXVII. ÉRTESÍTŐJE A Z 1 9 3 2-3 3. IS K O L A I É V R Ő L KÖZZÉTESZI D r. RELL LAJOS IGAZGATÓ K Ö R Ö SV ID É K RT B É K É S C S A B A A BÉKÉSCSABAI ÁG.

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-FŐ GIMNÁZIUM LV. K Ö ZZÉ TE S ZI: Dr. RBLL LAJOS IGAZGATÓ.

A BÉKÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-FŐ GIMNÁZIUM LV. K Ö ZZÉ TE S ZI: Dr. RBLL LAJOS IGAZGATÓ. m m W f'i i ) jf-ff f A BÉKÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-FŐ GIMNÁZIUM LV. ÉRTESÍTŐIÉ az 1920/21. ISKOLAI ÉVRŐL. M v : n í : s * *> v n K Ö ZZÉ TE S ZI: Dr. RBLL LAJOS IGAZGATÓ. BÉKÉSCSABA. NyomK^j a.körösvldék"

Részletesebben

ÁG. HITV. EV. E G Y N Á Z M E G Y E I ÁLLAMI LRÓ SEGÉLYEZETT. Bonyhádi Főgimnáziumának ÉRTESÍTŐJE AZ 1917-18. TANÉVRŐL. Közzé teszi: 6 ^H L06 ISCVHN

ÁG. HITV. EV. E G Y N Á Z M E G Y E I ÁLLAMI LRÓ SEGÉLYEZETT. Bonyhádi Főgimnáziumának ÉRTESÍTŐJE AZ 1917-18. TANÉVRŐL. Közzé teszi: 6 ^H L06 ISCVHN A T O L N A - B A R A N Y A - S O M O G Y I ÁG. HITV. EV. E G Y N Á Z M E G Y E I ÁLLAMI LRÓ SEGÉLYEZETT Bonyhádi Főgimnáziumának ÉRTESÍTŐJE AZ 1917-18. TANÉVRŐL. Közzé teszi: 6 ^H L06 ISCVHN ig a z g

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM AZ 1941-42. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: DR. BÁNKÚTI DEZSŐ TANÜGYI FŐTANÁCSOS. IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1942.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM AZ 1941-42. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTETTE: DR. BÁNKÚTI DEZSŐ TANÜGYI FŐTANÁCSOS. IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1942. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 5 8. évében. KÖZZÉTETTE: DR. BÁNKÚTI DEZSŐ TANÜGYI FŐTANÁCSOS. IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1942. KIADJA AZ ISKOLA

Részletesebben

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL.

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM AZ 1931-32. ÉVRÓL. A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYKOLLÉGIUM / / Ér t e s ít ő je AZ 1931-32. ÉVRÓL. Alsó tagozat: IV., Deák-tér 4. Telefon : 82 3 84. Felső tagozat és bennlakás : IV., Veres Pálné-u. 36. Telefón:

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-REÁLGIMNÁZIUM (I II. OSZTÁLY GIMNÁZIUM) LXXI. ÉRTESÍTŐJE AZ 1936-3 7. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI PATAKI SÁMUEL IGAZGATÓ

A BÉKÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-REÁLGIMNÁZIUM (I II. OSZTÁLY GIMNÁZIUM) LXXI. ÉRTESÍTŐJE AZ 1936-3 7. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI PATAKI SÁMUEL IGAZGATÓ A BÉKÉSCSABAI ÁG. H. EV. RUDOLF-REÁLGIMNÁZIUM (I II. OSZTÁLY GIMNÁZIUM) LXXI. ÉRTESÍTŐJE AZ 1936-3 7. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI PATAKI SÁMUEL IGAZGATÓ PETŐFI NYOMDA K0NYV ÉS LAPKIADÓVALLALAT, KÖNYVKÖTÉSZET,

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETÖFDREÁLGIMNÁZIUM AZ 1924 25. TANÉVRŐL. KÖZLI: Dr OSVÁTH GEDEON IGAZGATÓ.

AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETÖFDREÁLGIMNÁZIUM AZ 1924 25. TANÉVRŐL. KÖZLI: Dr OSVÁTH GEDEON IGAZGATÓ. AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETÖFDREÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1924 25. TANÉVRŐL. KÖZLI: Dr OSVÁTH GEDEON IGAZGATÓ. Kiadja az aszódi ág. h itv. ev. P etőfi-reálgim názium. N y o m ato tt: Vas József Petöfi-könyvnyom

Részletesebben

A SZARVASI Ä6. H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1921-22. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:. SASKÖ SAMU h. IGAZGATÓ.

A SZARVASI Ä6. H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1921-22. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:. SASKÖ SAMU h. IGAZGATÓ. A SZARVASI Ä6. H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1921-22. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI:. SASKÖ SAMU h. IGAZGATÓ. Nyomatott Müller Károlyné gyorssajtöján Szarvason, REV 2010 A z intézet halottai. Évi értesítőnkben

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL.

ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. (» L O C K K L Ä R j\- A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE AZ 1938 39. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 55. évében. KÖZZÉTETTE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1939. KIADJA AZ ISKOI.A

Részletesebben

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84

A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL. I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1933 34. ÉVRŐL I III., IV/b. OSZTÁLY: IV., D EÁ K -TÉR 4. T EL E FO N, 82-3-84 IV/a. Vm. OSZTÁLY É S B E N N L A K Á S: IV., VER ES PA L N

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE:

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: G L O C K K U $R.(^r A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1938 KIADJA AZ ISKOLA

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1933. VII., Vilma királynő-út 17 21. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM. ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben

BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK

BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SE G ÉL Y E Z E T T BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK Ér t e s ít ő j e AZ 1910 911-1K TANÉVRŐL. KÖZZÉ T E S Z I: GYBüOG ISTVÁN IGAZGATÓ. NYOMATOTT RRUBITSCHEK

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 52_ SZ- ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ.

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 52_ SZ- ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN REÁLISKOLA 52_ SZ- ÉRTESÍTŐJE AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE : " LAURINGER ERNO IGAZGATÓ. SOPRON, 1927 Vitéz Tóth Alajos könyvnyomd8i müinlézele L Az intézet

Részletesebben

A SZARVASI ÁG. H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922-23. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI SASKÖ SAMU IGAZGATÓ

A SZARVASI ÁG. H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922-23. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI SASKÖ SAMU IGAZGATÓ A SZARVASI ÁG. H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1922-23. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI SASKÖ SAMU IGAZGATÓ NYOMATOTT MÜLLER KÁROYNÉ GYORSAJTÓJÁN SZARVASON. Tartalom-jegyzék. Oldal I. f Benka Gyula 3 II. Adatok

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949

ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 ADALÉKOK A DEBRECENI TANÁRKÉPZŐ INT~ZET GYAKORLÓ GIMNÁZIUMÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 1936-1949 Mervó Zoltánné Előzmények A középiskolai tanárok képzésérő l és képesítésér ől intézkedő 1924. ~ví XXVILtc. a tudományegyetemek

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE. Az 1913/914-ik TANÉVRŐL.

ÉRTESÍTŐJE F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE. Az 1913/914-ik TANÉVRŐL. A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT B O N Y H Á P I F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÉRTESÍTŐJE Az 1913/914-ik TANÉVRŐL. K Ö Z Z É T E S Z I: G Y A L O G IS T V A f l IGAZGATÓ.

Részletesebben

Értesítője A B Á N Y A I ÁG. HITV. EVANG. EG YH ÁZK ER Ü LET SZA R V A SI TANITÓNŐKÉPZÖ-INTÉZETÉNEK AZ 1918 19-DIK ISKOLAI ÉVRŐL.

Értesítője A B Á N Y A I ÁG. HITV. EVANG. EG YH ÁZK ER Ü LET SZA R V A SI TANITÓNŐKÉPZÖ-INTÉZETÉNEK AZ 1918 19-DIK ISKOLAI ÉVRŐL. A B Á N Y A I ÁG. HITV. EVANG. EG YH ÁZK ER Ü LET SZA R V A SI TANITÓNŐKÉPZÖ-INTÉZETÉNEK Értesítője AZ 1918 19-DIK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: AZ IGAZGATÓSÁG. 52779. NYOMATOTT KNER IZIDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Részletesebben

SZEMELVÉNYEK. a kisújszállási református gimnázium évkönyveiből

SZEMELVÉNYEK. a kisújszállási református gimnázium évkönyveiből SZEMELVÉNYEK a kisújszállási református gimnázium évkönyveiből 1939-40 A tantárgyfelosztást és órarendet év elején és év végén is meg kellett változtatni, mivel a tanítás megkezdésekor a tanári kar két

Részletesebben

GIMNÁZIUM AN N UAR I O

GIMNÁZIUM AN N UAR I O A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-RENDI KA T. GIMNÁZIUM Ê S DIÁKOTTHON ÉVKÖNYVE AZ 1943-44, TANÉVRŐL. V. É V KÖZZÉTESZI: KOVÁTS ARISZTID IGAZGATÓ AN N UAR I O DELL'ANNO SCOLASTlCO 1943-44 DEL COLLEGIO BENEDETTINO

Részletesebben

AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETŐFI'REÁLGIMNÁZIUM

AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETŐFI'REÁLGIMNÁZIUM AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETŐFI'REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZS1925-26. TANÉVRŐL. Dr OSVÁTH GEDEON REV 2010 B eszám oló. A lélek az, ami megelevenít, mondja a Biblia. S örök igazsága az emberre nézve nyilvánvaló.

Részletesebben

DUNÁNTÚLI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET INTERNÁTUSSAL KAPCSOLATOS K Ő S Z E G I. LEflr)Y-KÖZÉP15K0Lfl]flnflK

DUNÁNTÚLI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET INTERNÁTUSSAL KAPCSOLATOS K Ő S Z E G I. LEflr)Y-KÖZÉP15K0Lfl]flnflK A DUNÁNTÚLI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET INTERNÁTUSSAL KAPCSOLATOS K Ő S Z E G I LEflr)Y-KÖZÉP15K0Lfl]flnflK (FEL5Ű. L E R H Y I5 K O L R É 5 L E R N Y E im N R Z IU m ) ÉRTESÍTŐIÉ az 1922 23. iskplai évről.

Részletesebben

AZ ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉVKÖNYVÉ 1927 1928. TANÉVRŐL. OMfc fft. 4ÍPZÓMŰVÉ8 FŐISKOLA BUDAPEST PHÖBUS NYOMDA, VI.

AZ ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉVKÖNYVÉ 1927 1928. TANÉVRŐL. OMfc fft. 4ÍPZÓMŰVÉ8 FŐISKOLA BUDAPEST PHÖBUS NYOMDA, VI. AZ ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉVKÖNYVÉ AZ 1927 1928. TANÉVRŐL. OMfc fft. 4ÍPZÓMŰVÉ8 FŐISKOLA BUDAPEST PHÖBUS NYOMDA, VI., EÖTVÖS UCCA 31 3 ORSZ. M. KIR. KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA BUDAPEST, VI.,

Részletesebben

A SZARVASI Á 6, H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1923-24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI SASKÓ SAMU IGAZGATÓ.

A SZARVASI Á 6, H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1923-24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI SASKÓ SAMU IGAZGATÓ. A SZARVASI Á 6, H. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1923-24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI SASKÓ SAMU IGAZGATÓ. NYOMATOTT MÜLLER KÁROLYNÉ GYORSSAJTÓJÁN SZARVASON. BENKA GYULA EMLÉKEZÉS EGY JÓ ES KIVÁLÓ MAGYARRA.

Részletesebben

A BUDAPESTI AG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1925/26. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI DS HITTRICH ÖDÖN IGAZGATÓ VII., VILMA KIRÁLYNŐ ÚT J7 21.

A BUDAPESTI AG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1925/26. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI DS HITTRICH ÖDÖN IGAZGATÓ VII., VILMA KIRÁLYNŐ ÚT J7 21. A BUDAPESTI AG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1925/26. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI DS HITTRICH ÖDÖN IGAZGATÓ VII., VILMA KIRÁLYNŐ ÚT J7 21. * * i é k 4 BUDAPEST, 1926. IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE KŐSZEGI FELSŐBB LEÁNYISKOLÁJÁNAK D U N Á N T Ú L I ÁG. H I T V. EV. E G Y H Á Z K E R Ü L E T I N T É Z E T É N E K.

ÉRTESÍTŐJE KŐSZEGI FELSŐBB LEÁNYISKOLÁJÁNAK D U N Á N T Ú L I ÁG. H I T V. EV. E G Y H Á Z K E R Ü L E T I N T É Z E T É N E K. A D U N Á N T Ú L I ÁG. H I T V. EV. E G Y H Á Z K E R Ü L E T KŐSZEGI FELSŐBB LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉS I N T E R N Á T U S S A L K A P C S O L A T O S I N T É Z E T É N E K. L E Á N Y N E V E L Ö ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben