Általános rendelkezések (a Hszt. 1. -ához)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések (a Hszt. 1. -ához)"

Átírás

1 _ Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (..) ÖTM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. (2) bekezdés b), c), f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el: Általános rendelkezések (a Hszt. 1. -ához) 1. A rendelet hatálya kiterjed: a) a miniszter által irányított rendvédelmi szervre (a katasztrófavédelem hivatásos szerveire, továbbá a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra), valamint e szervek hivatásos szolgálati viszonyban és ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) álló tagjaira, b) a minisztérium hivatali szervezeti egységeire, valamint e szervhez, továbbá a rendvédelmi oktatási intézményekhez, illetve az uniós intézményekhez vezényelt, berendelt hivatásos állományúakra. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) állandó képviselet: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellett működő állandó képviselete; b) napidíj: a nemzeti szakértő részére az uniós intézmény által, annak szabályzata alapján fizetett ellátás; c) napidíjpótlékra jogosító személy: a nemzeti szakértővel a foglalkoztatás helye szerinti országban közös háztartásban, életvitelszerűen együtt élő ca) házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs), valamint, cb) gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, illetőleg a házastárs gyermeke, örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban: gyermek); d) nemzeti szakértő: az uniós intézményhez vezényelt és a szervezet által határozott időre foglalkoztatott hivatásos állományú;

2 e) pályakezdő [a Hszt (3) bekezdésében meghatározottak alkalmazása szempontjából]: - aki kinevezésekor (hivatásos állományba vételekor) a beosztás ellátásához szükséges végzettséget biztosító rendészeti (katonai) vagy polgári oktatási intézményben folytatott tanulmányai befejezését követően ha jogszabály másként nem rendelkezik első foglalkoztatási jogviszonyként kerül a rendvédelmi szerv állományába, f) rendészeti átképzés: a hivatásos állomány azon felsőfokú végzettséggel rendelkező tagjainak iskolarendszeren kívüli képzése, akik a rendészeti alapképzettség mellett nem rendelkeznek az adott rendvédelmi szerv jellegének megfelelő rendészeti ismeretekkel; g) rendészeti szakirányú továbbképzés: felsőfokú szakirányú szakképzettségre épülő akkreditált szakirányú képzés, továbbképzési szakon szerzett új képesítés, amely speciális rendészeti szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul; h) rendészeti szakvizsga: az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó és vezetői beosztások betöltéséhez előírt (felkészülés) felkészítés és vizsga; i) szakképzettség: olyan képesítés, amely meghatározott szakismeretet igénylő munkakör ellátására jogosít, és amelyről az érintett bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik; (A szakképesítés megszerezhető iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli oktatás vagy tanfolyam keretében. A rendvédelmi szervek esetében ez lehet polgári oktatási intézményben vagy katonai és rendvédelmi oktatási intézményben, továbbá szakmai tanfolyamokon megszerezhető szakképzettség, illetve szakmai vizsga.) j) szakmai továbbképzés: a hivatásos állomány feladatai ellátásához, tudása és személyisége fejlesztéséhez, illetve szinten tartásához szükséges olyan iskolarendszeren kívüli felkészítés, amely a miniszter által meghatározott rendészeti oktatási intézményben, a rendvédelmi szerv központi, területi, helyi szervezeti egységénél vagy felkért oktatási intézményben az állományilletékes parancsnok által jóváhagyott éves továbbképzési terv szerint kerül végrehajtásra; k) szaktanfolyam: a II. besorolási osztály III., IV. beosztási kategóriájába tartozó beosztások betöltéséhez a rendészeti alapképzésen túli speciális szakképesítést biztosító iskolarendszeren kívüli képzés; l) szolgálati érdek (a szolgálati viszony módosítása, megszüntetése esetén figyelembe veendő): a rendvédelmi szerv egészének vagy egyes szervezeti egységeinek jogszabályokban és az elöljárók által parancsokban, utasításokban, egyéb rendelkezésekben meghatározott szakmai feladatai eredményes végrehajtását szolgáló együttes (szervezeti, személyi, egyéb) feltételek biztosítása; m) tartós távollét: (rendelkezési állományba helyezés és a beosztás megbízással történő ellátása szempontjából) az évi rendes szabadságon túl a szolgálati feladatok ellátásában történő átmeneti akadályoztatás, amelynek időtartama az előre meghatározott esetekben, vagy betegség esetén a gyógyulás várható időtartamát tekintve a 30 napot meghaladja; n) uniós intézmény: az Európai Uniót és annak jogelődjeit alapító nemzetközi szerződésekben nevesített intézmény, annak szervei, továbbá az e szerződések alapján létrehozott szervek; 2

3 o) vezető: aki kinevezés vagy megbízás alapján olyan beosztásban teljesít szolgálatot (hivatásos, szerződéses), amelyben a feladatai ellátása során szervezetileg vagy a szolgálati tevékenység idejére ideiglenesen alárendelt állomány (személy, csoport, alegység stb.) munkájának irányításáért, ellenőrzéséért vagy a szervezet működéséért is felelős. A szolgálati viszony létesítésével összefüggő szabályok (a Hszt. 36., aihoz) A szolgálati viszony alanyai 3. (1) A szolgálati viszony a rendvédelmi szerv, mint munkáltató (a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok esetében az önkormányzat) és az állományba kerülő személy között jön létre a) hivatásos szolgálati jogviszony esetén határozatlan időtartamra, b) szerződéses szolgálati jogviszony esetén határozott időtartamra. (2) Hivatásos állományba történő felvétel, kinevezés, a szolgálati viszony létesítése olyan kétoldalú jognyilatkozaton alapuló sajátos közszolgálat, amelyben a konkrét feltételeket parancs vagy határozat (a továbbiakban együtt: parancs) formájában írásba kell foglalni. (3) Szerződéses szolgálati jogviszony létesítése esetén a feleket érintő jogokat és kötelezettségeket külön szerződésben is kell meghatározni. (4) A kinevezésre, állományba vételre vonatkozó munkáltatói (szolgálati viszonyhoz kapcsolódó) jogokat a Hszt.-ben és a tűzoltóság tekintetében a Tt.-ben nem szabályozott esetekben a külön miniszteri rendelet rögzíti. (5) Az állomány a Hszt. és e rendelet szerint szolgálati viszonyban lévő tagja meghatározott állománycsoportba tartozhat: a) az állományviszonyától függően: hivatásos állományba: aki önként jelentkezés alapján hivatásként vállalja, hogy egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságának függvényében a szolgálati viszonyban töltött ideje alatt felelősséggel teljesíti az adott rendvédelmi szerv funkciójából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatait, szerződéses állományba: aki önként jelentkezés alapján, külön szerződésben rögzített feltételekkel, meghatározott ideig vállalja, a szolgálati beosztás ellátását; b) rendfokozatától függően: hivatásos állományviszony esetén: tiszthelyettes, zászlós, tiszt, főtiszt vagy tábornok, szerződéses állományviszony esetén: tisztes, tiszthelyettes, zászlós vagy tiszt. A felvételi eljárás során végrehajtandó ellenőrzés rendje (a Hszt. 37., 245/B. -aihoz) 4. (1) A ellenőrzés során a személyügyi szerv: a) a felvételi kérelem és a benyújtott okmányok, valamint az érintettel történő beszélgetés alapján előzetesen állást foglal a jelentkezőnek a tervezett beosztásra való alkalmasságáról, 3

4 b) intézkedik az egészségi alkalmasság elbírálásához szükséges, külön rendelkezés alapján rendszeresített adatlap kitöltéséről, az alkalmassági vizsgálatra történő előjegyzésről, c) a Hszt. 37. (5) bekezdése szerinti előírás esetén intézkedik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) meghatározott biztonsági kérdőív kitöltésére, d) a Hszt. 245/B. -ának (1) bekezdése szerinti beosztásokba felvételre tervezettek esetében értesíti a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, annak határidejéről és az érintett nyilatkozattételét követően intézkedik a vagyonnyilatkozat tételéhez szükséges megfelelő számú nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó kitöltési tájékoztató átadására, e) az alkalmassági ellenőrzés adatainak megismerése valamint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek esetében a vagyonnyilatkozatok megtétele után, a leendő szolgálati elöljáróval értékelik a jelentkező megfelelését, és alkalmazásra vonatkozó döntés esetén elkészíti a kinevezéshez szükséges okmányokat. (2) A kinevezéssel összefüggésben a személyzeti szervnek elő kell készíteni: a) a kinevezési javaslatot, b) a személyi adatlapot, c) a kinevezési parancsot, d) az eskü- (fogadalom-) okmányt. Szerződéses szolgálati viszony létesítése (a Hszt. 265., aihoz) 5. (1) A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél szerződéses jogviszonyt a Hszt és a aiban foglaltak figyelembevételével lehet létesíteni. (2) A szerződéses szolgálati viszonyba kerülőt a rendfokozati állománykategóriának megfelelő kezdő rendfokozatba kell kinevezni. (3) A szerződéses állománykategória jelölésére a rendfokozat megnevezése előtt a személyügyi okiratokban az sz. rövidítést kell alkalmazni. (4) Nem létesíthető szerződéses szolgálati viszony azzal, akinek korábbi szolgálati viszonya a Hszt ának b), e) vagy f) pontja, illetve 56. -ának (2) bekezdésében meghatározott módon szűnt meg. Az állomány utánpótlása (a Hszt ához) 6. (1) Tiszthelyettesi, zászlósi beosztásba az nevezhető ki, aki a) legalább középfokú állami iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervnél szerződéses szolgálatot teljesít és szolgálati idejéből legalább egy év eltelt, továbbá rendelkezik a beosztás betöltéséhez szükséges képzettséggel, vagy c) fegyveres vagy rendvédelmi szervnél korábban hivatásos szolgálati viszonyban volt, és szolgálati viszonya nem a Hszt ának b), e), f) pontjában, illetve 56. -a (2) bekezdésében meghatározott módon szűnt meg, továbbá ha az adott beosztás ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkezik, vagy 4

5 d) a tűzoltóság esetében tiszthelyettesi beosztásba, aki a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt szakképző iskolai végzettséggel rendelkezik. (2) Tiszti beosztásba kinevezhető, aki a) hazai vagy külföldi katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény sikeres elvégzéséről oklevelet kapott, vagy b) hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben egyetemi (főiskolai) végzettséget és olyan szakképesítést szerzett, amely az adott beosztás ellátására képesít, vagy c) valamely fegyveres szervnél szerződéses szolgálatot teljesít és szolgálati idejéből legalább egy év eltelt, továbbá rendelkezik a beosztás betöltéséhez szükséges képzettséggel, vagy d) rendvédelmi vagy fegyveres szervnél korábban hivatásos szolgálatot teljesített és a tiszti beosztás ellátásához szükséges képesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, és szolgálati viszonya nem az (1) bekezdés c) pontjában foglalt módon szűnt meg. A szolgálati viszony létesítésének eljárási szabályai (a Hszt , aihoz) 7. (1) A rendvédelmi szervekkel történő szolgálati jogviszony kérelem alapján, felvételi eljárás keretében létesíthető. A kérelmet a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz címezve, az illetékes személyügyi szerv útján írásban kell előterjeszteni. (2) A felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a) a jelentkező személyi adatait, b) a kérelmezett szolgálati helyet, beosztást, c) a hivatásos szolgálattal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozatot. (3) A kérelem mellé csatolni kell: a) kézzel írt önéletrajzot, b) legmagasabb iskolai végzettséget (végzettségeket) és szakképzettséget (szakképzettségeket) igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát, c) saját írásbeli nyilatkozatát a Hszt ban meghatározott ellenőrzésekhez és személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásról (1. számú melléklet), d) vagyonnyilatkozat tételre kötelezett beosztásba tervezettek esetében a saját, valamint a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársára, gyermekeire vonatkozó személyes adataik vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezeléséhez történő hozzájárulást, e) Társadalombiztosítási Azonosító Jelről (TAJ) szóló igazolás másolatát, f) adóazonosító jelről szóló adóigazolvány másolatát, g) korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszonyokról szóló igazolásokat. (4) A rendvédelmi oktatási intézmények polgári életből felvett hallgatói esetében a hivatásos szolgálati jogviszony vállalását tartalmazó nyilatkozatot kell tenni. (5) Amennyiben a szolgálati viszony létesítésének feltétele, hogy a jelentkező személy a nemzetbiztonsági követelményeknek is megfeleljen, az ehhez szükséges adatokat az Nbt. alapján meghatározott biztonsági kérdőív kitöltésével szolgáltatja. (6) A szolgálati viszony létesítése törvényekben és egyéb jogszabályokban előírt feltételeinek (egészségi, pszichológiai, nemzetbiztonsági stb.) meglétét az állományilletékes parancsnok intézkedése alapján, az illetékes személyügyi szerv köteles ellenőriztetni, illetve ellenőrizni. 5

6 (7) Amennyiben a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnoki beosztásra kiírt pályázat alapján a munkakör betöltése felvételi eljárás lefolytatását is igényli, az a képviselő testület (közgyűlés) felkérése alapján a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (főigazgatóság) személyügyi szerve közreműködésével végezhető el. (8) A hivatásos állományba kinevezetteket a Hszt. 39. (2) bekezdésében és a 40. (1) bekezdésében foglalt eltéréssel az I. besorolási osztályba tartozó beosztásba kerülők esetén hadnaggyá, a II. besorolási osztályba kerülők esetén őrmesterré kell kinevezni. (9) A felvételi eljárás során valamely felvételt kizáró ok felmerülése esetén az eljárást lefolytató személyügyi szerv, az érintettet köteles írásban tájékoztatni az elutasítás okáról. Próbaidő (a Hszt ához) 8. (1) Nem kell próbaidőt kikötni a más rendvédelmi szervtől áthelyezettek esetében. (2) A katonai és rendvédelmi oktatásban végzettek próbaidejének kikötésénél akkor lehet a kivételt alkalmazni, ha az érintett és a rendvédelmi szerv, a tanulmányok befejezését követő alkalmazásra megállapodást kötött, illetve tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötésére került sor. 9. (1) A hivatásos állomány tagjává az adott beosztásra, munkakörre jogszabályban meghatározott, államilag elfogadott iskolai végzettséggel rendelkező személy nevezhető ki. (2) Az adott rendvédelmi szerv jellegének megfelelő szakképesítéssel nem rendelkezők esetében a kinevezési okmányban a szükséges végzettség megszerzését az oktatási intézmény képzési idejének megfelelő határidő figyelembevételével elő kell írni. 10. A próbaidő alatt az állomány tagját a rendvédelmi szerv sajátosságainak megfelelő szakképzésben kell részesíteni. Az érintett az eredményes szakmai vizsga letételéig önálló szolgálati feladat végrehajtására nem osztható be. 11. (1) A szolgálati viszony az állományba vételt elrendelő kinevezési parancs jóváhagyásával, illetve annak elfogadásával, a felek által történő aláírásával jön létre, mellyel egy időben az állományba kerülőnek esküt, vagy fogadalmat kell tennie. (2) Az aláírt eskü- (fogadalom-) okmányt a kinevezési parancs mellékleteként, a személyi anyag részeként kell kezelni. Rendelkezési állományba helyezés (a Hszt. 44., aihoz) 12. (1) A hivatásos állomány tagját a Hszt. 44. (1) bekezdése, a szerinti rendelkezési állományba helyezése esetén az eredeti szolgálati beosztásából fel kell menteni. (2) A Hszt. 44. (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve a minisztériumba és a miniszter irányításával működő szervezetekhez berendeltek esetében a munkakör, a besorolás és az illetmény megállapítását a más szerv illetékes vezetője végzi. (3) A Hszt. 44. (1) bekezdés b)-h) pontja szerint rendelkezési állományba helyezettek illetményének megállapítását a beosztáshoz kapcsolódó pótlékok kivételével az előző beosztásának megfelelő besorolás alapján kell végrehajtani, amennyiben nincs előző beosztása, pályakezdőként kell figyelembe venni. 6

7 (4) A Hszt. 44. (1) bekezdés b), e), f) pontjai alapján megfelelő beosztás hiánya miatt rendelkezési állományba helyezett részére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles a szolgálatteljesítés helyét meghatározni, és számára képzettségének, felkészültségének, illetve egészségi, pszichikai, fizikai állapotának megfelelő szolgálati feladatot biztosítani. A pályázat kiírásával kapcsolatos szabályok és az elbírálás rendje (a Hszt. 45., aihoz) 13. (1) A rendvédelmi szervek azon speciális szakképzettséget igénylő beosztásainak betöltése, ahol a szerv jellegének megfelelő rendvédelmi szakképesítés megszerzése nem igényel iskolarendszerű képzést, az utánpótlást elsősorban nyílt pályázat útján kell biztosítani. (2) A rendvédelmi szakképesítést is igénylő beosztások betöltésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró jogosult pályázatot kiírni. (3) Amennyiben az adott beosztás ellátására a szervnél minden feltételnek megfelelő, alkalmas utánpótlás áll rendelkezésre, úgy a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró jogosult a pályázat kiírását mellőzni. (4) Sikertelen pályázat esetén a szolgálati elöljáró kezdeményezheti a beosztás kiválasztás útján történő betöltését. A pályázat útján betölthető beosztások esetén a kinevezés határozott időre is szólhat. (5) A pályázat feltételeit az adott beosztásra meghatározott követelmények alapján a munkáltatói jogkörrel rendelkező elöljáró határozza meg. (6) A pályázati kiírásnak általában az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét; b) a hivatásos szolgálati viszony létesítésének általános feltételeit; c) a betöltendő beosztásba a kinevezés határozott vagy határozatlan időre történik; d) a betöltendő munkakör, beosztás megnevezését, az azzal járó díjazás mértékét; e) a szolgálati hely címét; f) a beosztással járó feladatok rövid leírását; g) a beosztás, munkakör betöltéséhez meghatározott képesítési előírásokat (iskolai végzettség, szakképesítés, idegennyelv-ismeret, szakmai gyakorlat stb.); h) az esetlegesen előnyt jelentő körülményeket; i) a benyújtandó pályázat tartalmára és mellékleteire vonatkozó követelményeket; j) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét; k) az elbírálás várható időpontját; l) a pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adására jogosult személy nevét, címét, telefonszámát; m) a pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendjét. (7) A pályázatot oly módon kell nyilvánosan és országos elérhetőséggel közzétenni, hogy a pályázat meghirdetése és a benyújtási határidő között legalább 15 nap rendelkezésre álljon. 14. (1) A munkakör, beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálására a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles bírálóbizottságot kijelölni, amelybe be kell vonni: a) a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottját; b) a betöltendő beosztás közvetlen irányítását végző szakmai vezetőt; c) az illetékes személyügyi szerv megbízottját; d) a tűzoltó-parancsnoki pályázat esetében a szakmai felügyeletet ellátó szerv vezetőjét. 7

8 (2) A bizottság tagjainak felkérését, megbízását írásba kell foglalni. (3) A bizottság a pályázatok értékelése és a pályázók személyes meghallgatása alapján tesz javaslatot a kinevezésre vonatkozóan. A szolgálati viszony módosítása (a Hszt. 15., 33., 46., , 60., 102., 248., 250., aihoz) Más beosztásba helyezés, vezénylés, berendelés, megbízás 15. (1) A szolgálati viszony kinevezési parancsban rögzített, a szolgálati beosztást, a szolgálati helyet vagy egyéb lényeges körülményt érintő módosítása a szolgálati elöljáró kezdeményezésére, azonos vagy annak megfelelő, illetve alacsonyabb beosztás esetén az állomány tagjának kérelmére is történhet. A módosítást parancsban kell rögzíteni. (2) Más szolgálati ághoz tartozó, illetve vezetői beosztásokba történő áthelyezés (kinevezés) esetén ismét meg kell vizsgálni a hivatásos állomány tagjának alkalmasságát, a képesítési követelményeknek való megfelelését. Vezetői beosztásba csak az kerülhet kinevezésre, aki a beosztásra meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve a speciális rendészeti végzettség megszerzését a képzés időtartamának figyelembevételével részére előírták. (3) Az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriába tartozó és vezetői beosztásokba történő kinevezés esetén legfeljebb egy év határidő megjelölésével elő kell írni a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettségét. Mentesül a szakvizsga-kötelezettség alól, aki a kinevezés időpontjáig részt vett a beosztáshoz előírt rendészeti szakirányú képzésben. Más (magasabb) beosztásba történő kinevezés (a Hszt. 47. (1) bekezdéséhez) 16. (1) Magasabb beosztásnak az minősül, amely magasabb beosztási kategóriába tartozik, illetve vezetői beosztások esetén magasabb a szervezeti struktúrában elfoglalt helye, vagy magasabb az adott beosztásban elérhető rendfokozat, illetve mindezek azonossága esetén magasabb a vezetői illetménypótlék mértéke. (2) Az állomány tagjának kérelme alapján történő más beosztásba helyezés elsősorban családi, szociális vagy egyéb méltánylandó indok alapján a szolgálati érdek elsődlegességének biztosítása mellett engedélyezhető. (3) A kérelmet írásban a szolgálati elöljáróhoz kell benyújtani, aki köteles azt megvizsgálva a kérelmezőt állásfoglalásáról tájékoztatni, illetve a kérelmet javaslatával együtt 8 napon belül a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz továbbítani. (4) A vezetői beosztásból történő felmentésről, valamint a Hszt. 245/D. (2) bekezdés szerinti beosztás felajánlásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni. (5) Az (4) bekezdés szerinti megbeszélésen részt kell venni az érintettnek, az állományilletékes parancsnoknak vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljárónak, valamint a személyügyi szerv képviselőjének. 8

9 Áthelyezés (a Hszt. 47. (2) bekezdés és az 59/A. -aihoz) 17. (1) Áthelyezés esetén az érintetteknek (az átadó, a fogadó szerv parancsnoka, az állomány tagja) előzetesen meg kell állapodniuk az új szolgálati beosztásban, a szolgálati helyben, az áthelyezés időpontjában, az illetményben, továbbá az áthelyezéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségek viselésében. (2) Az áthelyezését kérő indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok javaslata alapján a szolgálat érdekében, a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró intézkedésével legfeljebb hat hónapig visszatartható. Ez esetben a visszatartást írásban kell indokolni. (3) Nem alkalmazható a visszatartás akkor, ha a hivatásos állomány tagja olyan megalapozott családi ok miatt kéri az áthelyezést, amely más intézkedéssel nem oldható meg. (4) Köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezésnél a Hszt. 59/A. - ában foglaltakat kell alkalmazni. (5) Abban az esetben, ha az érintett nem rendelkezik a Hszt. 59/A. (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel, akkor írásban kell rögzíteni, hogy korkedvezményes szolgálatként milyen időtartam vehető figyelembe, melynek egy példányát a személyi anyaggyűjtőben is el kell helyezni. Más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés (a Hszt ához) 18. (1) Az állomány tagja a szolgálat érdekében vagy kérelmére az átadó és a fogadó szerv állományilletékes parancsnokának egyetértésével a hatásköri listában meghatározott vezető intézkedésével más a miniszter irányítása alá tartozó vagy azon kívüli fegyveres szervhez áthelyezhető, ha a beosztás betöltéséhez előírt képesítési és egyéb alkalmassági (egészségi, pszichikai stb.) követelményeknek megfelel. (2) A fegyveres szervek közötti áthelyezést az érintettek közötti megállapodás alapján a fogadó szerv állományilletékes parancsnoka hagyja jóvá. (3) A más fegyveres szervhez történő áthelyezésre vonatkozó intézkedéseket a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 140/1996. (VIII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban Kr.) előírásai szerint kell végrehajtani. (4) Az állomány szerződéses tagja más fegyveres szervhez nem kerülhet áthelyezésre. (5) A más fegyveres szervtől történő áthelyezés az ott elért rendfokozat megtartásával hajtható végre. Nem kerülhet sor áthelyezésre, ha a hivatásos állomány tagja nem felel meg az egészségi alkalmassági követelményeknek, és nem rendelkezik a rendfokozati állománycsoportjához a Hszt.-ben és e rendeletben meghatározott szintű iskolai végzettséggel. Alacsonyabb beosztásba helyezés (a Hszt ához) 19. (1) Az állomány tagjának alacsonyabb beosztásba helyezésére, a kérelem esetét kivéve, az eredeti beosztásra munkáltatói jogkörrel rendelkező, vagy amennyiben az alacsonyabb beosztásba helyezés áthelyezéssel valósul meg, az új szolgálati helyen a kinevezésre vonatkozóan munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető jogosult. 9

10 (2) Ha a hivatásos állomány tagjának alacsonyabb beosztásba helyezése a Hszt a (1) bekezdésének a) pontja vagy ának (2) bekezdése értelmében történik, továbbá ha a Hszt. 245/D. -ának (6) bekezdése szerint felajánlott beosztást az érintett nem fogadja el és ennek következtében a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésére kerül sor, akkor vele szemben a Hszt a (2) bekezdésének c) pontja, valamint a szolgálati viszonyban töltött időtől függően a Hszt ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell eljárni. Berendelés, vezénylés (a Hszt. 46., 49. -aihoz) 20. (1) A minisztérium hivatali szervezeti egységeihez, a minisztérium irányításával működő szervekhez, a rendvédelmi szerv irányításával, felügyeletével és ellenőrzésével összefüggő feladatok, valamint rendészeti oktatási intézményhez vezetői, irányítói, oktatói feladatok ellátására rendszeresített hivatásos beosztásba, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselői munkakörbe a hivatásos állomány tagja berendelhető. (2) A berendelést kezdeményező hivatali szerv vezetője a berendelés kezdő időpontjáról, annak várható időtartamáról a berendelést megelőzően legalább egy hónappal írásban köteles tájékoztatni az adott rendvédelmi szerv állományilletékes parancsnokát. (3) Hivatásos szolgálati beosztásba történő berendelés esetén a hivatásos állomány tagját a berendeléssel betöltendő beosztásba ki kell nevezni, és illetményét ennek figyelembevételével a Hszt , illetve a XIX/A. fejezet vonatkozó rendelkezései vezetők esetében a 245/H. (2) bekezdés szerint kell megállapítani. (4) Köztisztviselői, közalkalmazotti munkakörbe történő berendelés esetén vezetői munkakörbe berendelt kivételével az elismert szolgálati idő alapján végrehajtandó köztisztviselői, közalkalmazotti besorolás alapján, vezető esetében a besorolástól független, de a berendelés helyén a szerv munkavállalóira alkalmazott bérrendszer szabályai szerint kell az illetményt megállapítani, biztosítva, hogy az érintett illetménye megfeleljen a Kr. 10. (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottaknak. (5) Köztisztviselői, közalkalmazotti munkakörbe berendeltek esetében eltérő megállapodás hiányában a berendeltet megillető ruházati utánpótlási illetmény, valamint a berendelés ideje alatt esedékessé váló jubileumi jutalom összege és ezek közterhei a rendvédelmi szervet terhelik. (6) A berendelés megszüntetésére vonatkozóan tett kezdeményezést előzetesen a miniszter hagyja jóvá. (7) A berendelés megszüntetése történhet az azt kezdeményező vezető vagy a rendvédelmi szerv állományilletékes parancsnoka, illetve a hivatásos állomány tagjának kérelme alapján. (8) Amennyiben a berendelés megszüntetése esetén az érintett részére a Hszt d) pontjában meghatározott szolgálati beosztás a berendelés megszüntetésekor nem, de várhatóan, legkésőbb egy éven belül biztosítható, úgy a hivatásos állomány tagját beleegyezésével rendelkezési állományba kell helyezni. Ez esetben részére legalább a berendelést megelőző besorolásának megfelelő, a beosztáshoz kapcsolódó pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani, azonban ha a berendelés megszüntetésére nem a hivatásos állomány hibájából kerül sor a berendelés során elért beosztási illetménye nem csökkenhet. (9) Amennyiben a berendelés megszüntetésekor a hivatásos állomány tagja a Hszt d) pontjának megfelelő beosztást nem fogadja el, ezen a jogcímen szolgálati viszonya nem szüntethető meg, vele szemben a Hszt át a 250. (1) bekezdésére is figyelemmel kell megfelelően alkalmazni. 10

11 (10) Amennyiben a rendvédelmi szervnél a Hszt d) pontjában meghatározottaktól eltérően csak alacsonyabb beosztás biztosítható és a hivatásos állomány tagja azt vagy a rendelkezési állományba helyezést nem fogadja el, vele szemben a Hszt. 56. (1) bekezdés b) pontjának és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 21. (1) A minisztérium hivatali szervezeti egységeihez a hivatásos állomány tagja, a rendvédelmi szervnél meglévő szolgálati beosztása változatlanul hagyása mellett, meghatározott szakmai feladatok végrehajtására a Hszt. 49. rendelkezéseinek megfelelően vezényelhető. (2) Az (1) bekezdés szerint vezényelt illetményét változatlanul a rendvédelmi szerv, míg az illetménykiegészítés különbözetét a vezénylési hely költségvetése terhére, a rendvédelmi szerv illetményszámfejtő helyén kell folyósítani. (3) Az (1) bekezdés szerint vezényelt hivatásos állományú eredeti szolgálati beosztása a vezénylés időtartama alatt csak megbízással tölthető be. 22. (1) A tartós 30 napon túli vezénylést írásban kell elrendelni. Az intézkedés során rendelkezni kell az illetmény és egyéb járandóságok folyósításának rendjéről. (2) A hivatásos állomány tagjának külföldi szolgálatra vezénylése csak a feladat írásos nyilatkozatban történő önkéntes vállalása esetén rendelhető el. Vezénylés nemzeti szakértői feladatok ellátására 23. (1) Az állandó képviselet a külügyminiszter útján az uniós intézmény által a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak nemzeti szakértőként történő foglalkoztatására vonatkozó felhívásának kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja a minisztert, aki a jelölés érdekében értesíti az adott rendvédelmi szervet. (2) A jelölésre felhívott rendvédelmi szerv országos parancsnoka (főigazgatója) a felhívásban meghatározott munkakör betöltésére vonatkozó alkalmasság vizsgálata és az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján kezdeményezheti a jelölést a miniszter útján. (3) Nemzeti szakértőnek kizárólag az a hivatásos állományú jelölhető, aki a felhívásban megjelölt munkakörhöz az uniós intézmény által előírt feltételekkel rendelkezik. (4) A rendvédelmi szerv országos parancsnoka (főigazgatója) által kezdeményezett jelölést a miniszter a külügyminiszter útján az állandó képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé. 24. (1) A hivatásos állomány tagjának nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásáról az uniós intézmény és a minisztérium közötti megállapodásban kell rendelkezni. (2) A megállapodásban a nemzeti szakértő személyi adatain és szolgálati helyén túl meg kell határozni: a) a nemzeti szakértő által ellátandó feladatot, a munkavégzés helyét, b) a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kezdő időpontját és annak időtartamát, c) a rendvédelmi szerv arra vonatkozó nyilatkozatát, miszerint kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatásos állomány tagjának nemzeti szakértőként történő foglalkoztatása teljes időtartama alatt fizeti a nemzeti szakértő hivatásos szolgálati viszonyából eredő társadalombiztosítási járulékokat. (3) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbítása az (1) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíthető azzal, hogy a foglalkoztatás teljes időtartama a 4 évet nem haladhatja meg. 11

12 25. (1) A hivatásos állomány tagját a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartamára a Hszt. 44. (1) bekezdésének a) pontja szerint az adott rendvédelmi szerv rendelkezési állományába kell helyezni. (2) A hivatásos állomány tagjának az uniós intézményhez történő kihelyezése vezényléssel történik, amelynek elrendelésére a Hszt ában, továbbá a Hszt. 49. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, illetve az uniós intézménnyel kötött megállapodásban rögzített feltételekkel a miniszter jogosult. Megbízás (a Hszt ához) 26. (1) A betöltetlen szolgálati beosztás ellátásával történő megbízás olyan hivatásos állományú részére adható, aki megfelel a megbízás szerinti beosztás ellátásához szükséges képesítési követelményeknek. Amennyiben a megbízásra az eredeti szolgálati beosztásból történő felmentés mellett kerül sor, az érintettet a rendfokozati állománycsoportjának megfelelő munkaköri megnevezés alkalmazásával be kell sorolni és illetményét ennek alapján kell megállapítani. (2) Beosztásban lévő, de annak ellátásában tartósan akadályozott vagy határozott időre rendelkezési állományba helyezett személy helyettesítése csak a megbízott eredeti beosztásban történő meghagyása mellett rendelhető el. Szolgálati viszony szünetelése (a Hszt ához) 27. (1) Az állomány tagjának az országgyűlési képviselői, polgármesteri, helyi vagy kisebbségi önkormányzati képviselői választáson jelöltként történő indulását a jelöltkénti nyilvántartásba vételével egy időben írásban be kell jelentenie, melynek alapján az érintett szolgálati viszonyát a Kr. előírásai szerint szüneteltetni kell. (2) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának a Hszt. 51. (1) bekezdés szerinti szünetelése esetén beosztása a választások eredményének közzétételéig csak megbízással tölthető be. (3) Amennyiben a szolgálati viszony szüneteltetésére a próbaidő alatt kerül sor, az a kinevezésben rögzített próbaidő befejező időpontját is módosítja. Az Európai Unió szerveinél főállásban kinevezésre kerülő hivatásos állományra vonatkozó eljárási szabályok 28. (1) A hivatásos állomány azon tagja, aki állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetek, illetve az Európai Unió szervei által kiírt pályázaton részt kíván venni, a pályázatának benyújtását megelőzően e szándékát köteles az állományilletékes parancsnoknak írásban bejelenteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet által kiírt és a hivatásos állomány tagja által elnyert pályázat esetén az állományilletékes parancsnok, a nemzetközi szervezet által közölt kinevezés időpontjától az érintett részére rendelkezési állományba helyezése mellett, illetménynélküli szabadságot engedélyezhet. (3) Az illetménynélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói intézkedésben (parancsban) rögzíteni kell különösen: 12

13 a) a nemzetközi szervezetnél jogviszonyt létesítő hivatásos állományú személyi adatait, b) az illetmény nélküli szabadság kezdetét, várható időtartamát, c) a nemzetközi szervezet nevét, az érintett munkavégzésének helyét, d) az érintett nyilatkozatát a jogfenntartó társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozóan. (4) Amennyiben az állományilletékes parancsnok nem engedélyezi az illetmény nélküli szabadságot, akkor döntését írásban kell indokolni. (5) A (2) bekezdés szerint engedélyezett illetménynélküli szabadság időtartama a szolgálati idő számítása tekintetében csak a szolgálati nyugdíj mértéke szempontjából és csak akkor számítható be, ha az érintett ez idő alatt fizette a társadalombiztosítási járulékot. 29. (1) A hivatásos állomány tagja a nemzetközi szervezetnél történő foglalkoztatás lejártát megelőzően legalább 3 hónappal írásban köteles nyilatkozni a szolgálati viszonyának folytatása kérdésében. (2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyának folytatását kéri, úgy az állományilletékes parancsnok köteles amennyiben lehetséges az eredeti szervezeti egységnél részére, illetve ennek hiányában a rendvédelmi szerv valamely más szervezeti egységénél a képzettségének, felkészültségének, rendfokozatának megfelelő szolgálati beosztást biztosítani. A felajánlott beosztás elfogadásáról az érintett a tudomására hozást követő 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni. (3) Amennyiben a hivatásos állomány tagja nem kívánja a szolgálati viszonyát folytatni, illetve a (2) bekezdés szerint részére felajánlott szolgálati beosztást nem fogadja el, a szolgálati viszonyát közös megegyezéssel kell megszüntetni. (4) Aki a szolgálati viszonya (3) bekezdés szerinti megszüntetésekor rendelkezik a szolgálati nyugdíjra jogosultság feltételeivel, azzal szemben a nyugdíj-megállapítás tekintetében e rendelet 30. -ának (1) bekezdése szerint, míg a megállapított nyugdíj folyósítása tekintetében a Hszt ának (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. A szolgálati viszony megszűnése (a Hszt , aihoz) A szolgálati viszony megszűnésének esetei és eljárási szabályai 30. (1) A szolgálati viszony megszüntetésekor, ha az érintett a Hszt (1)-(2) bekezdése szerinti szolgálati idővel rendelkezik, intézkedni kell a szolgálati nyugdíjra jogosultság megállapítására, esetlegesen az általános szabályoktól eltérő nyugdíjfolyósítás módjára is. (2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoka szolgálati viszonyának megszüntetésére csak azt követően kerülhet sor, hogy képviselő-testület (közgyűlés) a parancsnokot a beosztásából felmentette. (3) A szolgálati viszony megszüntetését a próbaidő alatti vagy fegyelmi ok miatti megszüntetést, illetve a lemondást és a törvény erejénél fogva történő megszűnést kivéve általában az adott hónap utolsó napjával kell elrendelni, indokolt esetben a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a szolgálat érdekében vagy az állomány tagjának méltánylandó ok miatti kérelme alapján ettől eltérhet. 13

14 Közös megegyezés (a Hszt ához) 31. (1) A szolgálati viszony megszüntetésére irányuló kezdeményezést egyik félnek sem kell indokolnia. A megegyezést a feltételek rögzítésével a feleknek alá kell írniuk. (2) A közös megegyezésről szóló nyilatkozatot az aláírást követően a szolgálati elöljáró 8 napon belül a szolgálati viszony megszüntetésére jogosult munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz köteles felterjeszteni. Lemondás (a Hszt ához) 32. (1) A szolgálati viszonyról (vagy ezzel együtt a rendfokozatról) történő lemondást írásban kell előterjeszteni. (2) Aki a vezetői kinevezésről történt lemondást követően a részére írásban felajánlott a végzettségének, képzettségének és rendfokozatának megfelelő beosztást nem fogadja el, vagy a rendvédelmi szerv nem tud részére a fentieknek megfelelő beosztást felajánlani, annak hivatásos szolgálati viszonyát a Hszt. 245/D. -ának (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, lemondással kell megszüntetni. (3) Lemondása esetén sem szüntethető meg a szolgálati viszonya annak, akinek a lemondási idő lejárta előtt ismertté vált betegsége miatt gyógykezelése folyamatban van - kivéve, ha az érintett a lemondás elfogadását annak ismeretében külön kéri - annak befejezéséig, vagy egészségkárosodás esetén állapotának végleges kialakulásáig. (4) Lemondás esetén az állomány tagja elveszíti jogosultságát: a) az egyenruha viselésére, b) a lakás és egyéb hitelek kedvezményes törlesztésére, és c) a szolgálati lakás használatára. Felmentés (a Hszt ához) 33. (1) A szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetése esetén az indoklásból egyértelműen ki kell tűnni azon oknak, amely miatt a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya nem tartható fenn. (2) A felmentésről szóló értesítést a Hszt. 56. (1)-(2) bekezdés szerinti esetekben a felmentés kezdő időpontja előtt az állomány tagjának át kell adni. (3) Az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság megállapítása csak az illetékes orvosi felülvizsgáló (a továbbiakban: FÜV) bizottság jogerős határozatával történhet. (A FÜV eljárás szabályait külön rendelkezés tartalmazza.) (4) Nemzetbiztonsági ellenőrzés során megállapított kockázati tényező felmerülése esetén az állományilletékes parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott beosztásban, illetve a hivatásos szolgálati viszonyban tartásának kérdését, azonban a biztonsági szakvélemény megállapításával szemben benyújtott panasz jogerős elbírálásáig a beosztás betöltéséről vagy a szolgálati viszony megszüntetéséről nem dönthet. (5) Akivel szemben a nemzetbiztonsági ellenőrzés során kockázati tényező merült fel, illetve az az ellen benyújtott panasz jogerős elbírálása alapján az állományilletékes parancsnok a beosztás ellátására, illetve a hivatásos szolgálatra vonatkozó alkalmatlanságot 14

15 állapít meg, soron kívül intézkedni kell más beosztásba helyezésére, illetve a szolgálati viszony megszüntetésére. (6) A Hszt a (2) bekezdésének c) pontja alapján felmentéssel kell megszüntetni a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát, ha a vezetői kinevezés visszavonását követően az érintett részére a végzettségének, képzettségének és rendfokozatának megfelelő munkakör hiányában szolgálati beosztás nem ajánlható fel. (7) A hivatásos állomány tagjának a felmentési idő csökkentésére irányuló írásbeli kérelme esetén személyi beszélgetést kell folytatni és az érintettet írásban kell tájékoztatni a várható jogkövetkezményekről, amelyet követően a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját figyelemmel a 30. (1) bekezdésében foglaltakra az állomány tagjának döntése alapján kell meghatározni. 34. (1) Minősítés alapján beosztás ellátására való alkalmatlanság megállapítása csak a szolgálati kötelmekkel összefüggő tevékenységeket érintő konkrét hibák, mulasztások megjelölésével történhet. (2) Beosztás ellátására alkalmatlanságot kimondó minősítés csak abban az esetben lehet a szolgálati viszony megszüntetésének jogalapja, ha a feltárt hibák ismétlődtek, az azok kijavítására adott határidő eredménytelenül telt el, illetve a mulasztások súlyossága miatt az érintett további hivatásos állományban tartása sértené a rendvédelmi szerv, a testület érdekeit. (3) A Hszt. 56. (6) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben a hivatásos szolgálatra méltatlanná válás miatti felmentésre csak a büntetőeljárásban hozott jogerős írásba foglalt, vagy ítéleti értesítőben közölt ítélet alapján kerülhet sor. Az ítélet (ítéleti értesítő) kézhezvételét követően az állományilletékes parancsnok haladéktalanul köteles intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére. 35. (1) Amennyiben a hivatásos állomány tagja a felmentési idő tartama alatt költségvetési, vagy többségi állami tulajdonosi szervnél teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyt létesít, ezt köteles haladéktalanul a volt munkáltatónak bejelenteni. (2) Az (1) bekezdésben rögzített foglalkoztatás megkezdésének időpontjától a fennmaradó felmentési időre járó átlagkeresetre nem jogosult. A szolgálati viszony megszűnése a törvény erejénél fogva (a Hszt ához) 36. (1) A szolgálat felső korhatárának elérése miatt a szolgálati viszony megszüntetését a felső korhatár elérésének napjával kell elrendelni, egyben intézkedni kell a nyugdíjjogosultság időpontjának megállapítására. (2) A szolgálati viszonynak a Hszt. 59. (1) bekezdés c) pontja értelmében történő megszüntetése esetén a parancsban rögzíteni kell, hogy a mandátum lejárta után, az érintett kérelme esetén, a rendvédelmi szervet visszavételi kötelezettség terheli. (3) A szolgálati viszony meghosszabbítása esetén, annak lejártakor, illetve az állomány tagjának kérése szerint ugyancsak a Hszt. 59. (1) bekezdés a) pontja szerint kell intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére. 15

16 A szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos általános szabályok (a Hszt ához) 37. (1) A szolgálati viszony megszüntetésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy a szükséges okmányok elkészítésére megfelelő idő álljon rendelkezésre és a jogviszony megszűnéséről rendelkező állományparancsot az előírt mellékletekkel együtt a szolgálati viszony megszüntetése során intézkedésre jogosult szervek a hivatásos állomány érintett tagjának az utolsó munkában töltött szolgálati napja előtt legalább 5 nappal korábban megkapják. (2) A szolgálati viszony megszüntetése előtt bármely okból is kerül arra sor az érintettel beszélgetést kell folytatni, amelyen az állományilletékes parancsnoknak vagy felhatalmazásával vezetői munkakört betöltő személynek és az illetékes személyügyi szerv megbízottjának részt kell venni. A hivatásos állomány tagjának kérésére biztosítani kell, hogy a beszélgetésen az érdek-képviseleti szerv tisztségviselője, képviselője is részt vehessen. (3) A beszélgetést a szolgálati viszonynak a rendvédelmi szerv által kezdeményezett megszüntetése esetén a közös megegyezés, a próbaidő alatti azonnali hatályú és fegyelmi ok miatti megszüntetés, a hivatásos szolgálatra való egészségi alkalmatlanság kivételével a szolgálati viszony tervezett megszüntetése, illetve a felmentési idő kezdete előtt kell végrehajtani. (4) A beszélgetésen tisztázni kell valamennyi személyzeti, munkajogi, illetve anyagi kérdést. A beszélgetésről feljegyzést, a hivatásos állomány tagjának, illetve az érdekképviseleti szerv képviselőjének kérésére jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből egy példányt az érintettnek át kell adni, egy példányt pedig a szolgálati viszony megszüntetését elrendelő parancs mellékleteként, annak jóváhagyását követően a személyi anyag részeként kell kezelni. (5) A szolgálati viszonynak a Hszt. 53. b), e)-f) pontja, valamint az 59. (1) bekezdés b) pontja szerinti megszüntetése esetén a beszélgetés során külön vizsgálni kell, hogy az érintettet terheli-e megtérítési kötelezettség. (6) Megtérítési kötelezettség fennállása esetén annak összegét az érintettel közölni kell, és a szolgálati viszony megszüntetését elrendelő parancsban azt elő kell írni, és a szolgálati viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni. (7) Amennyiben a szolgálati viszony megszüntetésének parancsban rögzített időpontjáig a leszereléssel kapcsolatos intézkedések a hivatásos állomány tagjának hibáját kivéve nem kerülnek végrehajtásra, akkor a leszerelés tényleges megtörténtéig külön megbízási szerződés alapján az érintett részére az utolsó besorolásának megfelelő összegű díjazást kell folyósítani. 38. A szolgálati viszony megszüntetésekor: a) az állományilletékes parancsnok aa) ellenőrizze a szolgálati viszony megszüntetésének törvényes és okszerű végrehajtását, ab) ismertesse az érintettel a parancsot, ac) intézkedjen a beosztással járó szolgálati feladatok átadására; b) a személyügyi szerv ba) gondoskodjon a szükséges okmányok (szolgálati igazolás, leszerelési lap, Tbigazolvány stb.) előkészítéséről és azoknak az utolsó munkában töltött napon az érintettnek történő átadásáról, az intézkedésre jogosult szervekhez továbbításáról, bb) vonja be a szolgálati igazolványt, 16

17 bc) nyugállományba helyezés esetén adja ki a nyugdíjasigazolványt; c) az illetékes anyagi, pénzügyi szerv ca) vonja be a kiadott fegyver, vegyvédelmi, ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat, cb) gondoskodjon a törvényben meghatározott, illetve a szolgálati viszony megszüntetését elrendelő parancsban rögzített járandóságok kifizetéséről, cc) eltérő megállapodás hiányában vonja be a szerv által kiadott okmányokat (BKV bérlet stb.), cd) a szolgálati igazoláson rögzítse a kifizetett ellátásokat, az esetleges tartozásokat, fizetési meghagyásokat. Hivatásos állományba való visszavétel (a Hszt ához) 39. (1) A hivatásos állományba történő visszavétel esetén a Hszt. 64. (2) bekezdésben rögzített esetet kivéve, ismételten vizsgálni kell a felvételi követelményeknek való megfelelést. (2) Hivatásos állományba történő visszavétel esetén a szolgálati idő számításánál a Hszt előírásait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a korábbi szolgálati viszony során a Hszt. hatálybalépése előtt már beszámított szolgálati időt tényleges szolgálati viszonyban töltött időnek kell tekinteni. (3) Visszavétel esetén a hivatásos állomány tagját legalább a korábbi szolgálati viszonya során elért és legfeljebb a Hszt. 64. (5) bekezdése szerinti rendfokozatba kell kinevezni. (4) A Hszt. 64. (2) bekezdés értelmében történő visszavételre a törvényben meghatározott felső korhatárra vonatkozó megkötöttség nélkül kerülhet sor. A szolgálat felső korhatárát elértek esetében haladéktalanul intézkedni kell a szolgálati viszony megszüntetésére, nyugállományba helyezésre. (5) A felmentési idő alatt az állomány tagjával ismételten nem létesíthető szolgálati viszony. Összeférhetetlenség (a Hszt aihoz) 40. (1) Az állomány tagjának méltánylandó okok (közvetlen családtagok elhelyezkedési problémája, családi körülmények miatt nem vállalható utazás stb.) miatti kérelme alapján az állományilletékes parancsnok javaslatára a miniszter engedélyezheti a közeli hozzátartozójával az alá-fölérendeltségi viszonyba kerülést. Az állományilletékes parancsnok részére ilyen engedély nem adható. (2) A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok állománya esetében az engedélyezés a városi (fővárosi) tűzoltóparancsnok hatáskörébe tartozik. (3) A hivatásos állomány tagja a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a szolgálati elöljáró útján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz írásban köteles benyújtani. (4) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező személyi adatait (név, születési idő, anyja neve), b) szolgálati helyét, beosztását, c) milyen jogviszony alapján, milyen szervnél, milyen minőségben, milyen időtartamban, milyen munkarendben kíván munkát végezni. 17

18 (5) A hivatásos állomány tagjai részére a Hszt. 65. (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek kivételével munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. (6) Az engedélyezésre vonatkozó kérelmet írásban kell előterjeszteni. (7) A kérelem alapján az állományilletékes parancsnok köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységgel kapcsolatban megállapítható-e valamely, a Hszt. 65. (5) bekezdésében rögzített, az engedély megadását kizáró ok. A kérelem elbírálása során bekérhető a hivatásos állomány összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozata, a szervezet működését rögzítő alapszabály, illetve egyéb okirat. Amennyiben az érintett az iratok becsatolására vonatkozó kérésnek nem tesz eleget, az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. (8) Nem engedélyezhető munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése a Hszt. 65. (4) bekezdésében foglaltak kivételével az osztályvezető és azzal azonos, illetve magasabb beosztási kategóriába tartozó vezetők részére. (9) Nem engedélyezhető akkor sem a hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése, ha a) a munkavégzés ellentétes az adott rendvédelmi szervre vonatkozó, törvényben meghatározott alapfeladatokkal, vagy azok végrehajtását veszélyezteti, illetve akadályozza, b) a szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti, c) a rendvédelmi szerv gazdasági érdekeit sérti, d) a rendvédelmi szerv tekintélyének csorbítására alkalmas, vagy azt veszélyezteti, e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességéből fakadó szolgálati feladata, f) a tevékenység a rendvédelmi szerveknél rendszeresített nyilvántartások közvetlen felhasználásával történne, illetve olyan ügyintézésre vonatkozik, amelyben valamely rendvédelmi szerv mint hatóság jár el. 41. (1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 65. (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét köteles írásban az állományilletékes parancsnokhoz felterjeszteni. (2) Bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén amennyiben az az állományilletékes parancsnok tudomására jut az érintettet írásban kell felszólítani kötelezettsége teljesítésére. (3) A Hszt. 65. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben, valamint ha a hivatásos állomány tagja vagy közeli hozzátartozója gazdasági társaságban meghatározó arányú részvényt vagy üzletrésztulajdont szerzett, illetve vagyonával közvetlenül érdekeltté vált, az állományilletékes parancsnok akkor is köteles megvizsgálni, nem áll-e fenn öszszeférhetetlenség. Ennek megállapítása esetén Hszt ában meghatározottak szerint kell eljárni. 42 (1) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony engedélyezése a személyállományra vonatkozó parancsban határozott vagy határozatlan időtartamra történhet. (2) Kizáró okok fennállása esetén az engedélyezés megtagadásáról határozatban kell rendelkezni. (3) Az engedély megtagadása esetén a hivatásos állomány tagja a Hszt. vonatkozó szabályainak megfelelően jogorvoslattal élhet. (4) A kiadott engedélyekről a szükséges adatokat a személyzeti alapnyilvántartásban is rögzíteni kell. 18

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JANUÁR 27-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JANUÁR 27-I ÜLÉSÉRE DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 03-3/38-2/2011. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA TŰZOLTÓ- PARANCSNOKA PARANCSNOKI KINEVEZÉSÉNEK VISSZAVONÁ- SA ÉS PÁLYÁZAT KIÍRÁSA A TŰZOLTÓPARANCSNOKI BEOSZTÁS

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések

A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról. 1. Általános rendelkezések TERVEZET! A belügyminiszter./2016. ( ) BM rendelete a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 25974 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 76/2014. (XII. 29.) BM rendelete egyes személyügyi tárgyú BM rendeletek módosításáról A fegyveres

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 18., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 18., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 18., csütörtök 135. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 18/2008. (IX. 18.) IRM r. Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/8/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014. v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés A szabályzat hatálya Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 83170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 213. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 54/2016. (XII. 22.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A január 2-án lép hatályba.

4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A január 2-án lép hatályba. 26398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 198. szám és tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet lezárását követően a Becsületbíróság elnöke aláírásával hitelesít. (5) A Becsületbíróság által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben