Általános rendelkezések (a Hszt. 1. -ához)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések (a Hszt. 1. -ához)"

Átírás

1 _ Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (..) ÖTM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. (2) bekezdés b), c), f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el: Általános rendelkezések (a Hszt. 1. -ához) 1. A rendelet hatálya kiterjed: a) a miniszter által irányított rendvédelmi szervre (a katasztrófavédelem hivatásos szerveire, továbbá a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokra), valamint e szervek hivatásos szolgálati viszonyban és ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban együtt: hivatásos állomány) álló tagjaira, b) a minisztérium hivatali szervezeti egységeire, valamint e szervhez, továbbá a rendvédelmi oktatási intézményekhez, illetve az uniós intézményekhez vezényelt, berendelt hivatásos állományúakra. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) állandó képviselet: a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió mellett működő állandó képviselete; b) napidíj: a nemzeti szakértő részére az uniós intézmény által, annak szabályzata alapján fizetett ellátás; c) napidíjpótlékra jogosító személy: a nemzeti szakértővel a foglalkoztatás helye szerinti országban közös háztartásban, életvitelszerűen együtt élő ca) házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs), valamint, cb) gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, illetőleg a házastárs gyermeke, örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban: gyermek); d) nemzeti szakértő: az uniós intézményhez vezényelt és a szervezet által határozott időre foglalkoztatott hivatásos állományú;

2 e) pályakezdő [a Hszt (3) bekezdésében meghatározottak alkalmazása szempontjából]: - aki kinevezésekor (hivatásos állományba vételekor) a beosztás ellátásához szükséges végzettséget biztosító rendészeti (katonai) vagy polgári oktatási intézményben folytatott tanulmányai befejezését követően ha jogszabály másként nem rendelkezik első foglalkoztatási jogviszonyként kerül a rendvédelmi szerv állományába, f) rendészeti átképzés: a hivatásos állomány azon felsőfokú végzettséggel rendelkező tagjainak iskolarendszeren kívüli képzése, akik a rendészeti alapképzettség mellett nem rendelkeznek az adott rendvédelmi szerv jellegének megfelelő rendészeti ismeretekkel; g) rendészeti szakirányú továbbképzés: felsőfokú szakirányú szakképzettségre épülő akkreditált szakirányú képzés, továbbképzési szakon szerzett új képesítés, amely speciális rendészeti szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul; h) rendészeti szakvizsga: az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriájába tartozó és vezetői beosztások betöltéséhez előírt (felkészülés) felkészítés és vizsga; i) szakképzettség: olyan képesítés, amely meghatározott szakismeretet igénylő munkakör ellátására jogosít, és amelyről az érintett bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik; (A szakképesítés megszerezhető iskolarendszerű, illetve iskolarendszeren kívüli oktatás vagy tanfolyam keretében. A rendvédelmi szervek esetében ez lehet polgári oktatási intézményben vagy katonai és rendvédelmi oktatási intézményben, továbbá szakmai tanfolyamokon megszerezhető szakképzettség, illetve szakmai vizsga.) j) szakmai továbbképzés: a hivatásos állomány feladatai ellátásához, tudása és személyisége fejlesztéséhez, illetve szinten tartásához szükséges olyan iskolarendszeren kívüli felkészítés, amely a miniszter által meghatározott rendészeti oktatási intézményben, a rendvédelmi szerv központi, területi, helyi szervezeti egységénél vagy felkért oktatási intézményben az állományilletékes parancsnok által jóváhagyott éves továbbképzési terv szerint kerül végrehajtásra; k) szaktanfolyam: a II. besorolási osztály III., IV. beosztási kategóriájába tartozó beosztások betöltéséhez a rendészeti alapképzésen túli speciális szakképesítést biztosító iskolarendszeren kívüli képzés; l) szolgálati érdek (a szolgálati viszony módosítása, megszüntetése esetén figyelembe veendő): a rendvédelmi szerv egészének vagy egyes szervezeti egységeinek jogszabályokban és az elöljárók által parancsokban, utasításokban, egyéb rendelkezésekben meghatározott szakmai feladatai eredményes végrehajtását szolgáló együttes (szervezeti, személyi, egyéb) feltételek biztosítása; m) tartós távollét: (rendelkezési állományba helyezés és a beosztás megbízással történő ellátása szempontjából) az évi rendes szabadságon túl a szolgálati feladatok ellátásában történő átmeneti akadályoztatás, amelynek időtartama az előre meghatározott esetekben, vagy betegség esetén a gyógyulás várható időtartamát tekintve a 30 napot meghaladja; n) uniós intézmény: az Európai Uniót és annak jogelődjeit alapító nemzetközi szerződésekben nevesített intézmény, annak szervei, továbbá az e szerződések alapján létrehozott szervek; 2

3 o) vezető: aki kinevezés vagy megbízás alapján olyan beosztásban teljesít szolgálatot (hivatásos, szerződéses), amelyben a feladatai ellátása során szervezetileg vagy a szolgálati tevékenység idejére ideiglenesen alárendelt állomány (személy, csoport, alegység stb.) munkájának irányításáért, ellenőrzéséért vagy a szervezet működéséért is felelős. A szolgálati viszony létesítésével összefüggő szabályok (a Hszt. 36., aihoz) A szolgálati viszony alanyai 3. (1) A szolgálati viszony a rendvédelmi szerv, mint munkáltató (a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok esetében az önkormányzat) és az állományba kerülő személy között jön létre a) hivatásos szolgálati jogviszony esetén határozatlan időtartamra, b) szerződéses szolgálati jogviszony esetén határozott időtartamra. (2) Hivatásos állományba történő felvétel, kinevezés, a szolgálati viszony létesítése olyan kétoldalú jognyilatkozaton alapuló sajátos közszolgálat, amelyben a konkrét feltételeket parancs vagy határozat (a továbbiakban együtt: parancs) formájában írásba kell foglalni. (3) Szerződéses szolgálati jogviszony létesítése esetén a feleket érintő jogokat és kötelezettségeket külön szerződésben is kell meghatározni. (4) A kinevezésre, állományba vételre vonatkozó munkáltatói (szolgálati viszonyhoz kapcsolódó) jogokat a Hszt.-ben és a tűzoltóság tekintetében a Tt.-ben nem szabályozott esetekben a külön miniszteri rendelet rögzíti. (5) Az állomány a Hszt. és e rendelet szerint szolgálati viszonyban lévő tagja meghatározott állománycsoportba tartozhat: a) az állományviszonyától függően: hivatásos állományba: aki önként jelentkezés alapján hivatásként vállalja, hogy egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságának függvényében a szolgálati viszonyban töltött ideje alatt felelősséggel teljesíti az adott rendvédelmi szerv funkciójából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatait, szerződéses állományba: aki önként jelentkezés alapján, külön szerződésben rögzített feltételekkel, meghatározott ideig vállalja, a szolgálati beosztás ellátását; b) rendfokozatától függően: hivatásos állományviszony esetén: tiszthelyettes, zászlós, tiszt, főtiszt vagy tábornok, szerződéses állományviszony esetén: tisztes, tiszthelyettes, zászlós vagy tiszt. A felvételi eljárás során végrehajtandó ellenőrzés rendje (a Hszt. 37., 245/B. -aihoz) 4. (1) A ellenőrzés során a személyügyi szerv: a) a felvételi kérelem és a benyújtott okmányok, valamint az érintettel történő beszélgetés alapján előzetesen állást foglal a jelentkezőnek a tervezett beosztásra való alkalmasságáról, 3

4 b) intézkedik az egészségi alkalmasság elbírálásához szükséges, külön rendelkezés alapján rendszeresített adatlap kitöltéséről, az alkalmassági vizsgálatra történő előjegyzésről, c) a Hszt. 37. (5) bekezdése szerinti előírás esetén intézkedik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbt.) meghatározott biztonsági kérdőív kitöltésére, d) a Hszt. 245/B. -ának (1) bekezdése szerinti beosztásokba felvételre tervezettek esetében értesíti a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, annak határidejéről és az érintett nyilatkozattételét követően intézkedik a vagyonnyilatkozat tételéhez szükséges megfelelő számú nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó kitöltési tájékoztató átadására, e) az alkalmassági ellenőrzés adatainak megismerése valamint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek esetében a vagyonnyilatkozatok megtétele után, a leendő szolgálati elöljáróval értékelik a jelentkező megfelelését, és alkalmazásra vonatkozó döntés esetén elkészíti a kinevezéshez szükséges okmányokat. (2) A kinevezéssel összefüggésben a személyzeti szervnek elő kell készíteni: a) a kinevezési javaslatot, b) a személyi adatlapot, c) a kinevezési parancsot, d) az eskü- (fogadalom-) okmányt. Szerződéses szolgálati viszony létesítése (a Hszt. 265., aihoz) 5. (1) A miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél szerződéses jogviszonyt a Hszt és a aiban foglaltak figyelembevételével lehet létesíteni. (2) A szerződéses szolgálati viszonyba kerülőt a rendfokozati állománykategóriának megfelelő kezdő rendfokozatba kell kinevezni. (3) A szerződéses állománykategória jelölésére a rendfokozat megnevezése előtt a személyügyi okiratokban az sz. rövidítést kell alkalmazni. (4) Nem létesíthető szerződéses szolgálati viszony azzal, akinek korábbi szolgálati viszonya a Hszt ának b), e) vagy f) pontja, illetve 56. -ának (2) bekezdésében meghatározott módon szűnt meg. Az állomány utánpótlása (a Hszt ához) 6. (1) Tiszthelyettesi, zászlósi beosztásba az nevezhető ki, aki a) legalább középfokú állami iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervnél szerződéses szolgálatot teljesít és szolgálati idejéből legalább egy év eltelt, továbbá rendelkezik a beosztás betöltéséhez szükséges képzettséggel, vagy c) fegyveres vagy rendvédelmi szervnél korábban hivatásos szolgálati viszonyban volt, és szolgálati viszonya nem a Hszt ának b), e), f) pontjában, illetve 56. -a (2) bekezdésében meghatározott módon szűnt meg, továbbá ha az adott beosztás ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkezik, vagy 4

5 d) a tűzoltóság esetében tiszthelyettesi beosztásba, aki a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. (1) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt szakképző iskolai végzettséggel rendelkezik. (2) Tiszti beosztásba kinevezhető, aki a) hazai vagy külföldi katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény sikeres elvégzéséről oklevelet kapott, vagy b) hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben egyetemi (főiskolai) végzettséget és olyan szakképesítést szerzett, amely az adott beosztás ellátására képesít, vagy c) valamely fegyveres szervnél szerződéses szolgálatot teljesít és szolgálati idejéből legalább egy év eltelt, továbbá rendelkezik a beosztás betöltéséhez szükséges képzettséggel, vagy d) rendvédelmi vagy fegyveres szervnél korábban hivatásos szolgálatot teljesített és a tiszti beosztás ellátásához szükséges képesítéssel, szakképzettséggel rendelkezik, és szolgálati viszonya nem az (1) bekezdés c) pontjában foglalt módon szűnt meg. A szolgálati viszony létesítésének eljárási szabályai (a Hszt , aihoz) 7. (1) A rendvédelmi szervekkel történő szolgálati jogviszony kérelem alapján, felvételi eljárás keretében létesíthető. A kérelmet a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz címezve, az illetékes személyügyi szerv útján írásban kell előterjeszteni. (2) A felvételre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a) a jelentkező személyi adatait, b) a kérelmezett szolgálati helyet, beosztást, c) a hivatásos szolgálattal járó kötelezettségek vállalásáról szóló nyilatkozatot. (3) A kérelem mellé csatolni kell: a) kézzel írt önéletrajzot, b) legmagasabb iskolai végzettséget (végzettségeket) és szakképzettséget (szakképzettségeket) igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát, c) saját írásbeli nyilatkozatát a Hszt ban meghatározott ellenőrzésekhez és személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásról (1. számú melléklet), d) vagyonnyilatkozat tételre kötelezett beosztásba tervezettek esetében a saját, valamint a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársára, gyermekeire vonatkozó személyes adataik vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kezeléséhez történő hozzájárulást, e) Társadalombiztosítási Azonosító Jelről (TAJ) szóló igazolás másolatát, f) adóazonosító jelről szóló adóigazolvány másolatát, g) korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszonyokról szóló igazolásokat. (4) A rendvédelmi oktatási intézmények polgári életből felvett hallgatói esetében a hivatásos szolgálati jogviszony vállalását tartalmazó nyilatkozatot kell tenni. (5) Amennyiben a szolgálati viszony létesítésének feltétele, hogy a jelentkező személy a nemzetbiztonsági követelményeknek is megfeleljen, az ehhez szükséges adatokat az Nbt. alapján meghatározott biztonsági kérdőív kitöltésével szolgáltatja. (6) A szolgálati viszony létesítése törvényekben és egyéb jogszabályokban előírt feltételeinek (egészségi, pszichológiai, nemzetbiztonsági stb.) meglétét az állományilletékes parancsnok intézkedése alapján, az illetékes személyügyi szerv köteles ellenőriztetni, illetve ellenőrizni. 5

6 (7) Amennyiben a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnoki beosztásra kiírt pályázat alapján a munkakör betöltése felvételi eljárás lefolytatását is igényli, az a képviselő testület (közgyűlés) felkérése alapján a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (főigazgatóság) személyügyi szerve közreműködésével végezhető el. (8) A hivatásos állományba kinevezetteket a Hszt. 39. (2) bekezdésében és a 40. (1) bekezdésében foglalt eltéréssel az I. besorolási osztályba tartozó beosztásba kerülők esetén hadnaggyá, a II. besorolási osztályba kerülők esetén őrmesterré kell kinevezni. (9) A felvételi eljárás során valamely felvételt kizáró ok felmerülése esetén az eljárást lefolytató személyügyi szerv, az érintettet köteles írásban tájékoztatni az elutasítás okáról. Próbaidő (a Hszt ához) 8. (1) Nem kell próbaidőt kikötni a más rendvédelmi szervtől áthelyezettek esetében. (2) A katonai és rendvédelmi oktatásban végzettek próbaidejének kikötésénél akkor lehet a kivételt alkalmazni, ha az érintett és a rendvédelmi szerv, a tanulmányok befejezését követő alkalmazásra megállapodást kötött, illetve tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötésére került sor. 9. (1) A hivatásos állomány tagjává az adott beosztásra, munkakörre jogszabályban meghatározott, államilag elfogadott iskolai végzettséggel rendelkező személy nevezhető ki. (2) Az adott rendvédelmi szerv jellegének megfelelő szakképesítéssel nem rendelkezők esetében a kinevezési okmányban a szükséges végzettség megszerzését az oktatási intézmény képzési idejének megfelelő határidő figyelembevételével elő kell írni. 10. A próbaidő alatt az állomány tagját a rendvédelmi szerv sajátosságainak megfelelő szakképzésben kell részesíteni. Az érintett az eredményes szakmai vizsga letételéig önálló szolgálati feladat végrehajtására nem osztható be. 11. (1) A szolgálati viszony az állományba vételt elrendelő kinevezési parancs jóváhagyásával, illetve annak elfogadásával, a felek által történő aláírásával jön létre, mellyel egy időben az állományba kerülőnek esküt, vagy fogadalmat kell tennie. (2) Az aláírt eskü- (fogadalom-) okmányt a kinevezési parancs mellékleteként, a személyi anyag részeként kell kezelni. Rendelkezési állományba helyezés (a Hszt. 44., aihoz) 12. (1) A hivatásos állomány tagját a Hszt. 44. (1) bekezdése, a szerinti rendelkezési állományba helyezése esetén az eredeti szolgálati beosztásából fel kell menteni. (2) A Hszt. 44. (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve a minisztériumba és a miniszter irányításával működő szervezetekhez berendeltek esetében a munkakör, a besorolás és az illetmény megállapítását a más szerv illetékes vezetője végzi. (3) A Hszt. 44. (1) bekezdés b)-h) pontja szerint rendelkezési állományba helyezettek illetményének megállapítását a beosztáshoz kapcsolódó pótlékok kivételével az előző beosztásának megfelelő besorolás alapján kell végrehajtani, amennyiben nincs előző beosztása, pályakezdőként kell figyelembe venni. 6

7 (4) A Hszt. 44. (1) bekezdés b), e), f) pontjai alapján megfelelő beosztás hiánya miatt rendelkezési állományba helyezett részére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles a szolgálatteljesítés helyét meghatározni, és számára képzettségének, felkészültségének, illetve egészségi, pszichikai, fizikai állapotának megfelelő szolgálati feladatot biztosítani. A pályázat kiírásával kapcsolatos szabályok és az elbírálás rendje (a Hszt. 45., aihoz) 13. (1) A rendvédelmi szervek azon speciális szakképzettséget igénylő beosztásainak betöltése, ahol a szerv jellegének megfelelő rendvédelmi szakképesítés megszerzése nem igényel iskolarendszerű képzést, az utánpótlást elsősorban nyílt pályázat útján kell biztosítani. (2) A rendvédelmi szakképesítést is igénylő beosztások betöltésére a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró jogosult pályázatot kiírni. (3) Amennyiben az adott beosztás ellátására a szervnél minden feltételnek megfelelő, alkalmas utánpótlás áll rendelkezésre, úgy a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró jogosult a pályázat kiírását mellőzni. (4) Sikertelen pályázat esetén a szolgálati elöljáró kezdeményezheti a beosztás kiválasztás útján történő betöltését. A pályázat útján betölthető beosztások esetén a kinevezés határozott időre is szólhat. (5) A pályázat feltételeit az adott beosztásra meghatározott követelmények alapján a munkáltatói jogkörrel rendelkező elöljáró határozza meg. (6) A pályázati kiírásnak általában az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a kiíró szerv megnevezését, székhelyét; b) a hivatásos szolgálati viszony létesítésének általános feltételeit; c) a betöltendő beosztásba a kinevezés határozott vagy határozatlan időre történik; d) a betöltendő munkakör, beosztás megnevezését, az azzal járó díjazás mértékét; e) a szolgálati hely címét; f) a beosztással járó feladatok rövid leírását; g) a beosztás, munkakör betöltéséhez meghatározott képesítési előírásokat (iskolai végzettség, szakképesítés, idegennyelv-ismeret, szakmai gyakorlat stb.); h) az esetlegesen előnyt jelentő körülményeket; i) a benyújtandó pályázat tartalmára és mellékleteire vonatkozó követelményeket; j) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét; k) az elbírálás várható időpontját; l) a pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adására jogosult személy nevét, címét, telefonszámát; m) a pályázat elbírálásának eredményéről történő tájékoztatás rendjét. (7) A pályázatot oly módon kell nyilvánosan és országos elérhetőséggel közzétenni, hogy a pályázat meghirdetése és a benyújtási határidő között legalább 15 nap rendelkezésre álljon. 14. (1) A munkakör, beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálására a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles bírálóbizottságot kijelölni, amelybe be kell vonni: a) a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottját; b) a betöltendő beosztás közvetlen irányítását végző szakmai vezetőt; c) az illetékes személyügyi szerv megbízottját; d) a tűzoltó-parancsnoki pályázat esetében a szakmai felügyeletet ellátó szerv vezetőjét. 7

8 (2) A bizottság tagjainak felkérését, megbízását írásba kell foglalni. (3) A bizottság a pályázatok értékelése és a pályázók személyes meghallgatása alapján tesz javaslatot a kinevezésre vonatkozóan. A szolgálati viszony módosítása (a Hszt. 15., 33., 46., , 60., 102., 248., 250., aihoz) Más beosztásba helyezés, vezénylés, berendelés, megbízás 15. (1) A szolgálati viszony kinevezési parancsban rögzített, a szolgálati beosztást, a szolgálati helyet vagy egyéb lényeges körülményt érintő módosítása a szolgálati elöljáró kezdeményezésére, azonos vagy annak megfelelő, illetve alacsonyabb beosztás esetén az állomány tagjának kérelmére is történhet. A módosítást parancsban kell rögzíteni. (2) Más szolgálati ághoz tartozó, illetve vezetői beosztásokba történő áthelyezés (kinevezés) esetén ismét meg kell vizsgálni a hivatásos állomány tagjának alkalmasságát, a képesítési követelményeknek való megfelelését. Vezetői beosztásba csak az kerülhet kinevezésre, aki a beosztásra meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve a speciális rendészeti végzettség megszerzését a képzés időtartamának figyelembevételével részére előírták. (3) Az I. besorolási osztály VI. beosztási kategóriába tartozó és vezetői beosztásokba történő kinevezés esetén legfeljebb egy év határidő megjelölésével elő kell írni a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettségét. Mentesül a szakvizsga-kötelezettség alól, aki a kinevezés időpontjáig részt vett a beosztáshoz előírt rendészeti szakirányú képzésben. Más (magasabb) beosztásba történő kinevezés (a Hszt. 47. (1) bekezdéséhez) 16. (1) Magasabb beosztásnak az minősül, amely magasabb beosztási kategóriába tartozik, illetve vezetői beosztások esetén magasabb a szervezeti struktúrában elfoglalt helye, vagy magasabb az adott beosztásban elérhető rendfokozat, illetve mindezek azonossága esetén magasabb a vezetői illetménypótlék mértéke. (2) Az állomány tagjának kérelme alapján történő más beosztásba helyezés elsősorban családi, szociális vagy egyéb méltánylandó indok alapján a szolgálati érdek elsődlegességének biztosítása mellett engedélyezhető. (3) A kérelmet írásban a szolgálati elöljáróhoz kell benyújtani, aki köteles azt megvizsgálva a kérelmezőt állásfoglalásáról tájékoztatni, illetve a kérelmet javaslatával együtt 8 napon belül a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz továbbítani. (4) A vezetői beosztásból történő felmentésről, valamint a Hszt. 245/D. (2) bekezdés szerinti beosztás felajánlásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni. (5) Az (4) bekezdés szerinti megbeszélésen részt kell venni az érintettnek, az állományilletékes parancsnoknak vagy az általa felhatalmazott szolgálati elöljárónak, valamint a személyügyi szerv képviselőjének. 8

9 Áthelyezés (a Hszt. 47. (2) bekezdés és az 59/A. -aihoz) 17. (1) Áthelyezés esetén az érintetteknek (az átadó, a fogadó szerv parancsnoka, az állomány tagja) előzetesen meg kell állapodniuk az új szolgálati beosztásban, a szolgálati helyben, az áthelyezés időpontjában, az illetményben, továbbá az áthelyezéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségek viselésében. (2) Az áthelyezését kérő indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok javaslata alapján a szolgálat érdekében, a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró intézkedésével legfeljebb hat hónapig visszatartható. Ez esetben a visszatartást írásban kell indokolni. (3) Nem alkalmazható a visszatartás akkor, ha a hivatásos állomány tagja olyan megalapozott családi ok miatt kéri az áthelyezést, amely más intézkedéssel nem oldható meg. (4) Köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezésnél a Hszt. 59/A. - ában foglaltakat kell alkalmazni. (5) Abban az esetben, ha az érintett nem rendelkezik a Hszt. 59/A. (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel, akkor írásban kell rögzíteni, hogy korkedvezményes szolgálatként milyen időtartam vehető figyelembe, melynek egy példányát a személyi anyaggyűjtőben is el kell helyezni. Más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés (a Hszt ához) 18. (1) Az állomány tagja a szolgálat érdekében vagy kérelmére az átadó és a fogadó szerv állományilletékes parancsnokának egyetértésével a hatásköri listában meghatározott vezető intézkedésével más a miniszter irányítása alá tartozó vagy azon kívüli fegyveres szervhez áthelyezhető, ha a beosztás betöltéséhez előírt képesítési és egyéb alkalmassági (egészségi, pszichikai stb.) követelményeknek megfelel. (2) A fegyveres szervek közötti áthelyezést az érintettek közötti megállapodás alapján a fogadó szerv állományilletékes parancsnoka hagyja jóvá. (3) A más fegyveres szervhez történő áthelyezésre vonatkozó intézkedéseket a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 140/1996. (VIII. 31.) Kormány rendelet (a továbbiakban Kr.) előírásai szerint kell végrehajtani. (4) Az állomány szerződéses tagja más fegyveres szervhez nem kerülhet áthelyezésre. (5) A más fegyveres szervtől történő áthelyezés az ott elért rendfokozat megtartásával hajtható végre. Nem kerülhet sor áthelyezésre, ha a hivatásos állomány tagja nem felel meg az egészségi alkalmassági követelményeknek, és nem rendelkezik a rendfokozati állománycsoportjához a Hszt.-ben és e rendeletben meghatározott szintű iskolai végzettséggel. Alacsonyabb beosztásba helyezés (a Hszt ához) 19. (1) Az állomány tagjának alacsonyabb beosztásba helyezésére, a kérelem esetét kivéve, az eredeti beosztásra munkáltatói jogkörrel rendelkező, vagy amennyiben az alacsonyabb beosztásba helyezés áthelyezéssel valósul meg, az új szolgálati helyen a kinevezésre vonatkozóan munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető jogosult. 9

10 (2) Ha a hivatásos állomány tagjának alacsonyabb beosztásba helyezése a Hszt a (1) bekezdésének a) pontja vagy ának (2) bekezdése értelmében történik, továbbá ha a Hszt. 245/D. -ának (6) bekezdése szerint felajánlott beosztást az érintett nem fogadja el és ennek következtében a hivatásos szolgálati viszony megszüntetésére kerül sor, akkor vele szemben a Hszt a (2) bekezdésének c) pontja, valamint a szolgálati viszonyban töltött időtől függően a Hszt ának (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell eljárni. Berendelés, vezénylés (a Hszt. 46., 49. -aihoz) 20. (1) A minisztérium hivatali szervezeti egységeihez, a minisztérium irányításával működő szervekhez, a rendvédelmi szerv irányításával, felügyeletével és ellenőrzésével összefüggő feladatok, valamint rendészeti oktatási intézményhez vezetői, irányítói, oktatói feladatok ellátására rendszeresített hivatásos beosztásba, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselői munkakörbe a hivatásos állomány tagja berendelhető. (2) A berendelést kezdeményező hivatali szerv vezetője a berendelés kezdő időpontjáról, annak várható időtartamáról a berendelést megelőzően legalább egy hónappal írásban köteles tájékoztatni az adott rendvédelmi szerv állományilletékes parancsnokát. (3) Hivatásos szolgálati beosztásba történő berendelés esetén a hivatásos állomány tagját a berendeléssel betöltendő beosztásba ki kell nevezni, és illetményét ennek figyelembevételével a Hszt , illetve a XIX/A. fejezet vonatkozó rendelkezései vezetők esetében a 245/H. (2) bekezdés szerint kell megállapítani. (4) Köztisztviselői, közalkalmazotti munkakörbe történő berendelés esetén vezetői munkakörbe berendelt kivételével az elismert szolgálati idő alapján végrehajtandó köztisztviselői, közalkalmazotti besorolás alapján, vezető esetében a besorolástól független, de a berendelés helyén a szerv munkavállalóira alkalmazott bérrendszer szabályai szerint kell az illetményt megállapítani, biztosítva, hogy az érintett illetménye megfeleljen a Kr. 10. (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottaknak. (5) Köztisztviselői, közalkalmazotti munkakörbe berendeltek esetében eltérő megállapodás hiányában a berendeltet megillető ruházati utánpótlási illetmény, valamint a berendelés ideje alatt esedékessé váló jubileumi jutalom összege és ezek közterhei a rendvédelmi szervet terhelik. (6) A berendelés megszüntetésére vonatkozóan tett kezdeményezést előzetesen a miniszter hagyja jóvá. (7) A berendelés megszüntetése történhet az azt kezdeményező vezető vagy a rendvédelmi szerv állományilletékes parancsnoka, illetve a hivatásos állomány tagjának kérelme alapján. (8) Amennyiben a berendelés megszüntetése esetén az érintett részére a Hszt d) pontjában meghatározott szolgálati beosztás a berendelés megszüntetésekor nem, de várhatóan, legkésőbb egy éven belül biztosítható, úgy a hivatásos állomány tagját beleegyezésével rendelkezési állományba kell helyezni. Ez esetben részére legalább a berendelést megelőző besorolásának megfelelő, a beosztáshoz kapcsolódó pótlékok nélküli illetményt kell folyósítani, azonban ha a berendelés megszüntetésére nem a hivatásos állomány hibájából kerül sor a berendelés során elért beosztási illetménye nem csökkenhet. (9) Amennyiben a berendelés megszüntetésekor a hivatásos állomány tagja a Hszt d) pontjának megfelelő beosztást nem fogadja el, ezen a jogcímen szolgálati viszonya nem szüntethető meg, vele szemben a Hszt át a 250. (1) bekezdésére is figyelemmel kell megfelelően alkalmazni. 10

11 (10) Amennyiben a rendvédelmi szervnél a Hszt d) pontjában meghatározottaktól eltérően csak alacsonyabb beosztás biztosítható és a hivatásos állomány tagja azt vagy a rendelkezési állományba helyezést nem fogadja el, vele szemben a Hszt. 56. (1) bekezdés b) pontjának és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 21. (1) A minisztérium hivatali szervezeti egységeihez a hivatásos állomány tagja, a rendvédelmi szervnél meglévő szolgálati beosztása változatlanul hagyása mellett, meghatározott szakmai feladatok végrehajtására a Hszt. 49. rendelkezéseinek megfelelően vezényelhető. (2) Az (1) bekezdés szerint vezényelt illetményét változatlanul a rendvédelmi szerv, míg az illetménykiegészítés különbözetét a vezénylési hely költségvetése terhére, a rendvédelmi szerv illetményszámfejtő helyén kell folyósítani. (3) Az (1) bekezdés szerint vezényelt hivatásos állományú eredeti szolgálati beosztása a vezénylés időtartama alatt csak megbízással tölthető be. 22. (1) A tartós 30 napon túli vezénylést írásban kell elrendelni. Az intézkedés során rendelkezni kell az illetmény és egyéb járandóságok folyósításának rendjéről. (2) A hivatásos állomány tagjának külföldi szolgálatra vezénylése csak a feladat írásos nyilatkozatban történő önkéntes vállalása esetén rendelhető el. Vezénylés nemzeti szakértői feladatok ellátására 23. (1) Az állandó képviselet a külügyminiszter útján az uniós intézmény által a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak nemzeti szakértőként történő foglalkoztatására vonatkozó felhívásának kiadását követően haladéktalanul tájékoztatja a minisztert, aki a jelölés érdekében értesíti az adott rendvédelmi szervet. (2) A jelölésre felhívott rendvédelmi szerv országos parancsnoka (főigazgatója) a felhívásban meghatározott munkakör betöltésére vonatkozó alkalmasság vizsgálata és az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján kezdeményezheti a jelölést a miniszter útján. (3) Nemzeti szakértőnek kizárólag az a hivatásos állományú jelölhető, aki a felhívásban megjelölt munkakörhöz az uniós intézmény által előírt feltételekkel rendelkezik. (4) A rendvédelmi szerv országos parancsnoka (főigazgatója) által kezdeményezett jelölést a miniszter a külügyminiszter útján az állandó képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé. 24. (1) A hivatásos állomány tagjának nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásáról az uniós intézmény és a minisztérium közötti megállapodásban kell rendelkezni. (2) A megállapodásban a nemzeti szakértő személyi adatain és szolgálati helyén túl meg kell határozni: a) a nemzeti szakértő által ellátandó feladatot, a munkavégzés helyét, b) a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kezdő időpontját és annak időtartamát, c) a rendvédelmi szerv arra vonatkozó nyilatkozatát, miszerint kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatásos állomány tagjának nemzeti szakértőként történő foglalkoztatása teljes időtartama alatt fizeti a nemzeti szakértő hivatásos szolgálati viszonyából eredő társadalombiztosítási járulékokat. (3) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbítása az (1) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíthető azzal, hogy a foglalkoztatás teljes időtartama a 4 évet nem haladhatja meg. 11

12 25. (1) A hivatásos állomány tagját a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartamára a Hszt. 44. (1) bekezdésének a) pontja szerint az adott rendvédelmi szerv rendelkezési állományába kell helyezni. (2) A hivatásos állomány tagjának az uniós intézményhez történő kihelyezése vezényléssel történik, amelynek elrendelésére a Hszt ában, továbbá a Hszt. 49. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, illetve az uniós intézménnyel kötött megállapodásban rögzített feltételekkel a miniszter jogosult. Megbízás (a Hszt ához) 26. (1) A betöltetlen szolgálati beosztás ellátásával történő megbízás olyan hivatásos állományú részére adható, aki megfelel a megbízás szerinti beosztás ellátásához szükséges képesítési követelményeknek. Amennyiben a megbízásra az eredeti szolgálati beosztásból történő felmentés mellett kerül sor, az érintettet a rendfokozati állománycsoportjának megfelelő munkaköri megnevezés alkalmazásával be kell sorolni és illetményét ennek alapján kell megállapítani. (2) Beosztásban lévő, de annak ellátásában tartósan akadályozott vagy határozott időre rendelkezési állományba helyezett személy helyettesítése csak a megbízott eredeti beosztásban történő meghagyása mellett rendelhető el. Szolgálati viszony szünetelése (a Hszt ához) 27. (1) Az állomány tagjának az országgyűlési képviselői, polgármesteri, helyi vagy kisebbségi önkormányzati képviselői választáson jelöltként történő indulását a jelöltkénti nyilvántartásba vételével egy időben írásban be kell jelentenie, melynek alapján az érintett szolgálati viszonyát a Kr. előírásai szerint szüneteltetni kell. (2) A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának a Hszt. 51. (1) bekezdés szerinti szünetelése esetén beosztása a választások eredményének közzétételéig csak megbízással tölthető be. (3) Amennyiben a szolgálati viszony szüneteltetésére a próbaidő alatt kerül sor, az a kinevezésben rögzített próbaidő befejező időpontját is módosítja. Az Európai Unió szerveinél főállásban kinevezésre kerülő hivatásos állományra vonatkozó eljárási szabályok 28. (1) A hivatásos állomány azon tagja, aki állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetek, illetve az Európai Unió szervei által kiírt pályázaton részt kíván venni, a pályázatának benyújtását megelőzően e szándékát köteles az állományilletékes parancsnoknak írásban bejelenteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet által kiírt és a hivatásos állomány tagja által elnyert pályázat esetén az állományilletékes parancsnok, a nemzetközi szervezet által közölt kinevezés időpontjától az érintett részére rendelkezési állományba helyezése mellett, illetménynélküli szabadságot engedélyezhet. (3) Az illetménynélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó munkáltatói intézkedésben (parancsban) rögzíteni kell különösen: 12

13 a) a nemzetközi szervezetnél jogviszonyt létesítő hivatásos állományú személyi adatait, b) az illetmény nélküli szabadság kezdetét, várható időtartamát, c) a nemzetközi szervezet nevét, az érintett munkavégzésének helyét, d) az érintett nyilatkozatát a jogfenntartó társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozóan. (4) Amennyiben az állományilletékes parancsnok nem engedélyezi az illetmény nélküli szabadságot, akkor döntését írásban kell indokolni. (5) A (2) bekezdés szerint engedélyezett illetménynélküli szabadság időtartama a szolgálati idő számítása tekintetében csak a szolgálati nyugdíj mértéke szempontjából és csak akkor számítható be, ha az érintett ez idő alatt fizette a társadalombiztosítási járulékot. 29. (1) A hivatásos állomány tagja a nemzetközi szervezetnél történő foglalkoztatás lejártát megelőzően legalább 3 hónappal írásban köteles nyilatkozni a szolgálati viszonyának folytatása kérdésében. (2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyának folytatását kéri, úgy az állományilletékes parancsnok köteles amennyiben lehetséges az eredeti szervezeti egységnél részére, illetve ennek hiányában a rendvédelmi szerv valamely más szervezeti egységénél a képzettségének, felkészültségének, rendfokozatának megfelelő szolgálati beosztást biztosítani. A felajánlott beosztás elfogadásáról az érintett a tudomására hozást követő 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni. (3) Amennyiben a hivatásos állomány tagja nem kívánja a szolgálati viszonyát folytatni, illetve a (2) bekezdés szerint részére felajánlott szolgálati beosztást nem fogadja el, a szolgálati viszonyát közös megegyezéssel kell megszüntetni. (4) Aki a szolgálati viszonya (3) bekezdés szerinti megszüntetésekor rendelkezik a szolgálati nyugdíjra jogosultság feltételeivel, azzal szemben a nyugdíj-megállapítás tekintetében e rendelet 30. -ának (1) bekezdése szerint, míg a megállapított nyugdíj folyósítása tekintetében a Hszt ának (4) és (5) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. A szolgálati viszony megszűnése (a Hszt , aihoz) A szolgálati viszony megszűnésének esetei és eljárási szabályai 30. (1) A szolgálati viszony megszüntetésekor, ha az érintett a Hszt (1)-(2) bekezdése szerinti szolgálati idővel rendelkezik, intézkedni kell a szolgálati nyugdíjra jogosultság megállapítására, esetlegesen az általános szabályoktól eltérő nyugdíjfolyósítás módjára is. (2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoka szolgálati viszonyának megszüntetésére csak azt követően kerülhet sor, hogy képviselő-testület (közgyűlés) a parancsnokot a beosztásából felmentette. (3) A szolgálati viszony megszüntetését a próbaidő alatti vagy fegyelmi ok miatti megszüntetést, illetve a lemondást és a törvény erejénél fogva történő megszűnést kivéve általában az adott hónap utolsó napjával kell elrendelni, indokolt esetben a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a szolgálat érdekében vagy az állomány tagjának méltánylandó ok miatti kérelme alapján ettől eltérhet. 13

14 Közös megegyezés (a Hszt ához) 31. (1) A szolgálati viszony megszüntetésére irányuló kezdeményezést egyik félnek sem kell indokolnia. A megegyezést a feltételek rögzítésével a feleknek alá kell írniuk. (2) A közös megegyezésről szóló nyilatkozatot az aláírást követően a szolgálati elöljáró 8 napon belül a szolgálati viszony megszüntetésére jogosult munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz köteles felterjeszteni. Lemondás (a Hszt ához) 32. (1) A szolgálati viszonyról (vagy ezzel együtt a rendfokozatról) történő lemondást írásban kell előterjeszteni. (2) Aki a vezetői kinevezésről történt lemondást követően a részére írásban felajánlott a végzettségének, képzettségének és rendfokozatának megfelelő beosztást nem fogadja el, vagy a rendvédelmi szerv nem tud részére a fentieknek megfelelő beosztást felajánlani, annak hivatásos szolgálati viszonyát a Hszt. 245/D. -ának (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, lemondással kell megszüntetni. (3) Lemondása esetén sem szüntethető meg a szolgálati viszonya annak, akinek a lemondási idő lejárta előtt ismertté vált betegsége miatt gyógykezelése folyamatban van - kivéve, ha az érintett a lemondás elfogadását annak ismeretében külön kéri - annak befejezéséig, vagy egészségkárosodás esetén állapotának végleges kialakulásáig. (4) Lemondás esetén az állomány tagja elveszíti jogosultságát: a) az egyenruha viselésére, b) a lakás és egyéb hitelek kedvezményes törlesztésére, és c) a szolgálati lakás használatára. Felmentés (a Hszt ához) 33. (1) A szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetése esetén az indoklásból egyértelműen ki kell tűnni azon oknak, amely miatt a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya nem tartható fenn. (2) A felmentésről szóló értesítést a Hszt. 56. (1)-(2) bekezdés szerinti esetekben a felmentés kezdő időpontja előtt az állomány tagjának át kell adni. (3) Az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság megállapítása csak az illetékes orvosi felülvizsgáló (a továbbiakban: FÜV) bizottság jogerős határozatával történhet. (A FÜV eljárás szabályait külön rendelkezés tartalmazza.) (4) Nemzetbiztonsági ellenőrzés során megállapított kockázati tényező felmerülése esetén az állományilletékes parancsnok köteles mérlegelni az érintettnek az adott beosztásban, illetve a hivatásos szolgálati viszonyban tartásának kérdését, azonban a biztonsági szakvélemény megállapításával szemben benyújtott panasz jogerős elbírálásáig a beosztás betöltéséről vagy a szolgálati viszony megszüntetéséről nem dönthet. (5) Akivel szemben a nemzetbiztonsági ellenőrzés során kockázati tényező merült fel, illetve az az ellen benyújtott panasz jogerős elbírálása alapján az állományilletékes parancsnok a beosztás ellátására, illetve a hivatásos szolgálatra vonatkozó alkalmatlanságot 14

15 állapít meg, soron kívül intézkedni kell más beosztásba helyezésére, illetve a szolgálati viszony megszüntetésére. (6) A Hszt a (2) bekezdésének c) pontja alapján felmentéssel kell megszüntetni a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát, ha a vezetői kinevezés visszavonását követően az érintett részére a végzettségének, képzettségének és rendfokozatának megfelelő munkakör hiányában szolgálati beosztás nem ajánlható fel. (7) A hivatásos állomány tagjának a felmentési idő csökkentésére irányuló írásbeli kérelme esetén személyi beszélgetést kell folytatni és az érintettet írásban kell tájékoztatni a várható jogkövetkezményekről, amelyet követően a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját figyelemmel a 30. (1) bekezdésében foglaltakra az állomány tagjának döntése alapján kell meghatározni. 34. (1) Minősítés alapján beosztás ellátására való alkalmatlanság megállapítása csak a szolgálati kötelmekkel összefüggő tevékenységeket érintő konkrét hibák, mulasztások megjelölésével történhet. (2) Beosztás ellátására alkalmatlanságot kimondó minősítés csak abban az esetben lehet a szolgálati viszony megszüntetésének jogalapja, ha a feltárt hibák ismétlődtek, az azok kijavítására adott határidő eredménytelenül telt el, illetve a mulasztások súlyossága miatt az érintett további hivatásos állományban tartása sértené a rendvédelmi szerv, a testület érdekeit. (3) A Hszt. 56. (6) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben a hivatásos szolgálatra méltatlanná válás miatti felmentésre csak a büntetőeljárásban hozott jogerős írásba foglalt, vagy ítéleti értesítőben közölt ítélet alapján kerülhet sor. Az ítélet (ítéleti értesítő) kézhezvételét követően az állományilletékes parancsnok haladéktalanul köteles intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére. 35. (1) Amennyiben a hivatásos állomány tagja a felmentési idő tartama alatt költségvetési, vagy többségi állami tulajdonosi szervnél teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatási jogviszonyt létesít, ezt köteles haladéktalanul a volt munkáltatónak bejelenteni. (2) Az (1) bekezdésben rögzített foglalkoztatás megkezdésének időpontjától a fennmaradó felmentési időre járó átlagkeresetre nem jogosult. A szolgálati viszony megszűnése a törvény erejénél fogva (a Hszt ához) 36. (1) A szolgálat felső korhatárának elérése miatt a szolgálati viszony megszüntetését a felső korhatár elérésének napjával kell elrendelni, egyben intézkedni kell a nyugdíjjogosultság időpontjának megállapítására. (2) A szolgálati viszonynak a Hszt. 59. (1) bekezdés c) pontja értelmében történő megszüntetése esetén a parancsban rögzíteni kell, hogy a mandátum lejárta után, az érintett kérelme esetén, a rendvédelmi szervet visszavételi kötelezettség terheli. (3) A szolgálati viszony meghosszabbítása esetén, annak lejártakor, illetve az állomány tagjának kérése szerint ugyancsak a Hszt. 59. (1) bekezdés a) pontja szerint kell intézkedni a szolgálati viszony megszüntetésére. 15

16 A szolgálati viszony megszüntetésével kapcsolatos általános szabályok (a Hszt ához) 37. (1) A szolgálati viszony megszüntetésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy a szükséges okmányok elkészítésére megfelelő idő álljon rendelkezésre és a jogviszony megszűnéséről rendelkező állományparancsot az előírt mellékletekkel együtt a szolgálati viszony megszüntetése során intézkedésre jogosult szervek a hivatásos állomány érintett tagjának az utolsó munkában töltött szolgálati napja előtt legalább 5 nappal korábban megkapják. (2) A szolgálati viszony megszüntetése előtt bármely okból is kerül arra sor az érintettel beszélgetést kell folytatni, amelyen az állományilletékes parancsnoknak vagy felhatalmazásával vezetői munkakört betöltő személynek és az illetékes személyügyi szerv megbízottjának részt kell venni. A hivatásos állomány tagjának kérésére biztosítani kell, hogy a beszélgetésen az érdek-képviseleti szerv tisztségviselője, képviselője is részt vehessen. (3) A beszélgetést a szolgálati viszonynak a rendvédelmi szerv által kezdeményezett megszüntetése esetén a közös megegyezés, a próbaidő alatti azonnali hatályú és fegyelmi ok miatti megszüntetés, a hivatásos szolgálatra való egészségi alkalmatlanság kivételével a szolgálati viszony tervezett megszüntetése, illetve a felmentési idő kezdete előtt kell végrehajtani. (4) A beszélgetésen tisztázni kell valamennyi személyzeti, munkajogi, illetve anyagi kérdést. A beszélgetésről feljegyzést, a hivatásos állomány tagjának, illetve az érdekképviseleti szerv képviselőjének kérésére jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből egy példányt az érintettnek át kell adni, egy példányt pedig a szolgálati viszony megszüntetését elrendelő parancs mellékleteként, annak jóváhagyását követően a személyi anyag részeként kell kezelni. (5) A szolgálati viszonynak a Hszt. 53. b), e)-f) pontja, valamint az 59. (1) bekezdés b) pontja szerinti megszüntetése esetén a beszélgetés során külön vizsgálni kell, hogy az érintettet terheli-e megtérítési kötelezettség. (6) Megtérítési kötelezettség fennállása esetén annak összegét az érintettel közölni kell, és a szolgálati viszony megszüntetését elrendelő parancsban azt elő kell írni, és a szolgálati viszonyról szóló igazoláson is fel kell tüntetni. (7) Amennyiben a szolgálati viszony megszüntetésének parancsban rögzített időpontjáig a leszereléssel kapcsolatos intézkedések a hivatásos állomány tagjának hibáját kivéve nem kerülnek végrehajtásra, akkor a leszerelés tényleges megtörténtéig külön megbízási szerződés alapján az érintett részére az utolsó besorolásának megfelelő összegű díjazást kell folyósítani. 38. A szolgálati viszony megszüntetésekor: a) az állományilletékes parancsnok aa) ellenőrizze a szolgálati viszony megszüntetésének törvényes és okszerű végrehajtását, ab) ismertesse az érintettel a parancsot, ac) intézkedjen a beosztással járó szolgálati feladatok átadására; b) a személyügyi szerv ba) gondoskodjon a szükséges okmányok (szolgálati igazolás, leszerelési lap, Tbigazolvány stb.) előkészítéséről és azoknak az utolsó munkában töltött napon az érintettnek történő átadásáról, az intézkedésre jogosult szervekhez továbbításáról, bb) vonja be a szolgálati igazolványt, 16

17 bc) nyugállományba helyezés esetén adja ki a nyugdíjasigazolványt; c) az illetékes anyagi, pénzügyi szerv ca) vonja be a kiadott fegyver, vegyvédelmi, ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat, cb) gondoskodjon a törvényben meghatározott, illetve a szolgálati viszony megszüntetését elrendelő parancsban rögzített járandóságok kifizetéséről, cc) eltérő megállapodás hiányában vonja be a szerv által kiadott okmányokat (BKV bérlet stb.), cd) a szolgálati igazoláson rögzítse a kifizetett ellátásokat, az esetleges tartozásokat, fizetési meghagyásokat. Hivatásos állományba való visszavétel (a Hszt ához) 39. (1) A hivatásos állományba történő visszavétel esetén a Hszt. 64. (2) bekezdésben rögzített esetet kivéve, ismételten vizsgálni kell a felvételi követelményeknek való megfelelést. (2) Hivatásos állományba történő visszavétel esetén a szolgálati idő számításánál a Hszt előírásait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a korábbi szolgálati viszony során a Hszt. hatálybalépése előtt már beszámított szolgálati időt tényleges szolgálati viszonyban töltött időnek kell tekinteni. (3) Visszavétel esetén a hivatásos állomány tagját legalább a korábbi szolgálati viszonya során elért és legfeljebb a Hszt. 64. (5) bekezdése szerinti rendfokozatba kell kinevezni. (4) A Hszt. 64. (2) bekezdés értelmében történő visszavételre a törvényben meghatározott felső korhatárra vonatkozó megkötöttség nélkül kerülhet sor. A szolgálat felső korhatárát elértek esetében haladéktalanul intézkedni kell a szolgálati viszony megszüntetésére, nyugállományba helyezésre. (5) A felmentési idő alatt az állomány tagjával ismételten nem létesíthető szolgálati viszony. Összeférhetetlenség (a Hszt aihoz) 40. (1) Az állomány tagjának méltánylandó okok (közvetlen családtagok elhelyezkedési problémája, családi körülmények miatt nem vállalható utazás stb.) miatti kérelme alapján az állományilletékes parancsnok javaslatára a miniszter engedélyezheti a közeli hozzátartozójával az alá-fölérendeltségi viszonyba kerülést. Az állományilletékes parancsnok részére ilyen engedély nem adható. (2) A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok állománya esetében az engedélyezés a városi (fővárosi) tűzoltóparancsnok hatáskörébe tartozik. (3) A hivatásos állomány tagja a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítésére vonatkozó kérelmét a szolgálati elöljáró útján a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz írásban köteles benyújtani. (4) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező személyi adatait (név, születési idő, anyja neve), b) szolgálati helyét, beosztását, c) milyen jogviszony alapján, milyen szervnél, milyen minőségben, milyen időtartamban, milyen munkarendben kíván munkát végezni. 17

18 (5) A hivatásos állomány tagjai részére a Hszt. 65. (4) bekezdésében meghatározott tevékenységek kivételével munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését az állományilletékes parancsnok engedélyezheti. (6) Az engedélyezésre vonatkozó kérelmet írásban kell előterjeszteni. (7) A kérelem alapján az állományilletékes parancsnok köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységgel kapcsolatban megállapítható-e valamely, a Hszt. 65. (5) bekezdésében rögzített, az engedély megadását kizáró ok. A kérelem elbírálása során bekérhető a hivatásos állomány összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozata, a szervezet működését rögzítő alapszabály, illetve egyéb okirat. Amennyiben az érintett az iratok becsatolására vonatkozó kérésnek nem tesz eleget, az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. (8) Nem engedélyezhető munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése a Hszt. 65. (4) bekezdésében foglaltak kivételével az osztályvezető és azzal azonos, illetve magasabb beosztási kategóriába tartozó vezetők részére. (9) Nem engedélyezhető akkor sem a hivatásos állomány tagja részére a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése, ha a) a munkavégzés ellentétes az adott rendvédelmi szervre vonatkozó, törvényben meghatározott alapfeladatokkal, vagy azok végrehajtását veszélyezteti, illetve akadályozza, b) a szolgálati viszonyából fakadó és a beosztásával járó szolgálati feladatai ellátását veszélyezteti, c) a rendvédelmi szerv gazdasági érdekeit sérti, d) a rendvédelmi szerv tekintélyének csorbítására alkalmas, vagy azt veszélyezteti, e) a tevékenység a hivatásos állomány tagjának munkaköri kötelességéből fakadó szolgálati feladata, f) a tevékenység a rendvédelmi szerveknél rendszeresített nyilvántartások közvetlen felhasználásával történne, illetve olyan ügyintézésre vonatkozik, amelyben valamely rendvédelmi szerv mint hatóság jár el. 41. (1) A hivatásos állomány tagja a Hszt. 65. (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét köteles írásban az állományilletékes parancsnokhoz felterjeszteni. (2) Bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén amennyiben az az állományilletékes parancsnok tudomására jut az érintettet írásban kell felszólítani kötelezettsége teljesítésére. (3) A Hszt. 65. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben, valamint ha a hivatásos állomány tagja vagy közeli hozzátartozója gazdasági társaságban meghatározó arányú részvényt vagy üzletrésztulajdont szerzett, illetve vagyonával közvetlenül érdekeltté vált, az állományilletékes parancsnok akkor is köteles megvizsgálni, nem áll-e fenn öszszeférhetetlenség. Ennek megállapítása esetén Hszt ában meghatározottak szerint kell eljárni. 42 (1) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony engedélyezése a személyállományra vonatkozó parancsban határozott vagy határozatlan időtartamra történhet. (2) Kizáró okok fennállása esetén az engedélyezés megtagadásáról határozatban kell rendelkezni. (3) Az engedély megtagadása esetén a hivatásos állomány tagja a Hszt. vonatkozó szabályainak megfelelően jogorvoslattal élhet. (4) A kiadott engedélyekről a szükséges adatokat a személyzeti alapnyilvántartásban is rögzíteni kell. 18

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. II. Fejezet AZ ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYÜGYI TEVÉKENYSÉG

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. II. Fejezet AZ ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYÜGYI TEVÉKENYSÉG Frissítési állapot: 2006. 02. 11. 10/2002. (III. 5.) HM rendelet a hivatásos és szerzodéses katonai szolgálat létesítésérol, módosításáról, megszüntetésérol, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

AZ ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKÁNAK... / 2008. SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE

AZ ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKÁNAK... / 2008. SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE AZ ÓZD HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG PARANCSNOKÁNAK... / 2008. SZÁMÚ INTÉZKEDÉSE a hivatásos szolgálati viszony létesítését megelőző, azzal összefüggő - felvételi eljárással kapcsolatos

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország anyagi javainak

Részletesebben

(1) A Hszt. 2. l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Hszt. 2. l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: TERVEZET!!! 2012. évi... törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 1. A fegyveres szervek

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény Hatályos: 2011.03.01 -

1996. évi XLIII. törvény Hatályos: 2011.03.01 - 1996. évi XLIII. törvény Hatályos: 2011.03.01-1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról1 Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének,

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 29. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 19., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 19.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről 3423 17/2015. (VI. 19.)

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi XLIII. törvény 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról A 2011.3.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete

A Kormány. Korm. rendelete A Kormány /2015. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

T/4458. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/4458. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4458. számú törvényjavaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 154. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 154. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 22., csütörtök 154. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CLXV. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 3., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 128. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 3., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 3., csütörtök Tartalomjegyzék 2011. évi CXL. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

Részletesebben

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1992. évi XXIII. törvény. a köztisztviselők jogállásáról. I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A jogszabály 2010. január 1-től hatályos állapota. A 2010. év eleji változások be vannak jelölve. A szöveg forrása: www.magyarorszag.hu 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról A társadalom

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 2015. évi.. törvény a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról Magyarország a rendvédelmi szervektől az alkotmányos kötelezettségeik teljesítését, Magyarország függetlenségének,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

T/9234. számú. törvényjavaslat. a honvédek jogállásáról

T/9234. számú. törvényjavaslat. a honvédek jogállásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9234. számú törvényjavaslat a honvédek jogállásáról Előadó: Hende Csaba honvédelmi miniszter Budapest, 2012. november 2012. évi... törvény a honvédek jogállásáról Az Alaptörvény

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról*

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* 5220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 57. szám 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* Magyarország a rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

2012. évi CCV. törvény

2012. évi CCV. törvény 2012vi CCV. törvény, a honvédek jogállásáról 2012. évi CCV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény hatálya, értelmező rendelkezések 2. A szolgálati viszony alanyai és jellege 3. A munkáltatói

Részletesebben

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3783. számú törvényjavaslat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2015. március

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXXIV. törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

Részletesebben