//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\"

Átírás

1 TI: Magyar-angol EU-szótár NA: Euro Info Service (megbízó) DT: szótár PD: 1997/11 (elektronikus kiadás) SO: EUROPOLY CD-ROM, Európa Stúdió, Budapest, KW: Európai Unió KW: EU KW: Phare KW: Tempus KW: értelmező szótár //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\ Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel kapcsolatban a lista címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>, <gopher://gopher.mek.iif.hu> és <ftp://ftp.iif.hu/pub/mek>. \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY //////////////// Magyar-angol EU-szótár adminisztrációs költségek: administration costs adó: tax ajánlás: recommendation

2 ajánlat benyújtása: submission of a tender ajánlat felbontási ülés: tender opening session ajánlat: bid ajánlati ár: tender price ajánlati biztosíték: bid bond ajánlatkérés: request for quotation ajánlatok aláírása: signing of tenders ajánlatok átvétele: reception of tenders ajánlatok benyújtása: submission of tenders ajánlatok elkészítése: drafting of tenders ajánlatok kiegészítése: amendments of tenders ajánlatok visszavonása: withdrawal of tenders ajánlattevő nyilatkozata: statement of tenderers ajánlattevő számára szóló utasítások: instructions to tenderers ajánlattevő: tenderer ajánlott levél: registered mail aláíró felek: signatories alkalmasság: eligibility alkalmassági követelmények: eligibility requirements alkalmassági kritériumok: eligibility criteria alkalmazandó feltételek: applicable conditions alkalmazandó törvények: law applicable államközi: intergovernmental általános irányelvek: summary guidelines általános kártérítés: general damages általános szabályok: general regulations alvállalkozó: subcontractor árjegyzék: price schedule

3 ártárgyalás: negotiation of price áruk általános összegző leírása: general summary description of goods áruszállítói szerzdődés: supply contract átalánydíjas szerződés: lump sum contract átláthatóság: transparency átruházás: assignment átváltási árfolyam: foreign exchange rate átvétel igazolása: proof of acceptance átvétel, elfogadás: acceptance átvételi elismervény: proof of receipt átvételi feltételek: acceptance conditions bankszámla: bank account békítési és döntőbíráskodási szabályok: rules of conciliation and arbitration beszerzés: procurement beszerzési szabályok: procurement rules beszerzési szerződés: supply contract beszerzési ügynök: procurement agent beszerzési szabályok: procurement rules betanítás: training Bizottság: Commission borítékok lezárása: sealing of envelopes borítékok megjelölése: marking of envelops cél: objective csomag: lot csomagokra bontás: division into lots csomagolás: packing díjazás: remuneration donor: aid donor

4 döntőbíráskodás: arbitration döntőbíró: arbitrator döntőbíróság: arbitration tribunal egyenlőségi elv: principle of equality egységár: unit price egységáras szerződés: unit-price contract egységű: installment eladás utáni szolgáltatás: after sales service elhalasztja a fizetést: defer payment eljárás: proceeding ellenjegyez: countersign előleggarancia: advance guarantee előleg: advance payment előleg visszafizetése: repayment of advances előlegek visszafizetése: reimbursement of advances előlegek: advances előre nem látható körülmények: force majeure elutasít: reject emberhónap: man month emberi erőforrások: human resources engedmény: rebate érdekeltség kinyilvánítása: expression of interest eredet: origin eredmény: result értékelés: evaluation, assessment értékelő bizottság: evaluation committee érvényességi idő lejárta: expiry of the validity period érvényességi idő: period of validity

5 eszköz: method értékelő jelentés: evaluation report fejlesztési segély: development aid/assistance fejlesztési alap: development fund feladatmeghatározás: terms of reference felbontja a szerződést: terminate the contract felelősség: liability felmentés, eltérés: derogation feltételek: terms feltételhez nem kötött: unconditional fenntartja a jogot: reserve the right figyelemmel kísérés: monitoring finanszírozási igények: funding requirements finanszírozási javaslat: financing proposal Finanszírozási Nyilatkozat: Financial Memorandum Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése: addendum to the Financial Memorandum fizetési elismervény: receipt of payment fizetési eljárások: payment procedures fizetési késedelem: delay of payment fizetési ütemterv: payment schedule foglaló: earnest of tender fogyasztóvédelem: consumer protection fogyóeszköz: consumable folyó költségek: running costs főigazgatóság: Directorate General földhivatali program: Land Register Programme független vizsgálat: independent inspection garancia: guarantee

6 gyári ár: ex works price gyártási folyamat: manufacturing process gyártó: manufacturer hatálytalanítás: derogation határidő: deadline határidő: time-limit határidők számítása: computation of time-limits határmenti együttműködési programok: Cross-border Cooperation Programmes határozat: decision helyesbítés: corrigendum helyi beszerzés: local shopping helyi költségvetési juttatás: local budget allocation helyi vállalkozásfejlesztési hatóság: local enterprise agency Hivatalos Közlöny: Official Journal horizontális programok: horizontal programmes hosszú lista: long list ideiglenes átvétel: provisional acceptance igazol: certify igazolás: certification illeték: duty illeték: fiscal charge indikatív program: Indicative Programme informális vásárlás: informal purchase irányelv: directive írásbeli hozzájárulás: written consent javítás: repair jogbiztonság: legal certainty jogi személy: legal entity

7 jogképesség: legal capacity jóhiszeműség: good faith jótáll: warrant jótállási időszak: warranty period jótállási igazolás: commercial warranty jótállási kötelezettségek: warranty obligations jóváhagyás: authorization jóváhagyási határidő: deadline for approval karbantartási szolgáltatás: maintenance service kártalanít: indemnify kártérítés: compensation kedvezményezett: recipient kedvezményezett állam: beneficiary state kereskedelmi jog: commercial law keretmegállapodás: Framework Agreement keretprogramok: framework programmes keretszerződés: framework contract késedelmes szállítás: delayed delivery késedelmes teljesítés: delays in performance készpénz-hozzájárulás: cash contribution készpénz-fizetés: cash payment kétoldalú megállapodás: bilateral agreement kiegészíthetőség: subsidiarity kiegészítő finanszírozás: complementary financing kielégíti a követelményeket: satisfy criteria kielégítő bizonyíték: satisfactory evidence kifizetések esedékessége: spreading of payments kifizetések: payments

8 kiköt: stipulate kikötés: clause kis- és középvállalatok: small and medium-size companies kiválasztás: selection kockázatot vállal: bear risks konzorcium: consortium költségvetés: budget költségvettési előirányzat: budget estimates könyvelés: book keeping körülmények: conditions kötbér: indemnity kötelezettség: commitment követelmény: requirement követelményekkel való összhang vizsgálata: examination of conformity közérdek: public policy közjog: public law Közös Agrárpolitika: Common Agricultural Policy Közösségi Vámkódex: Community Customs Code közösségi jogrendszer: acquis communautaire Központi Tanácsadói Nyilvántartás: Central Consultancy Register közvetlen megállapodásos szerződések: direct agreement contracts különleges feltételek: special conditions külső szakértők/tanácsadók: external experts/advisors leszállít, rendelkezésre bocsát: deliver megfelelő gondosság: due diligence meghatalmazott képviselő: authorized representative mentesít: relieve módosításról szóló értesítés: modification notice

9 mulasztó fél: defaulting party munkaerő-szükséglet: manning requirement munkaprogramok: Work Programmes működési program: Operational Programme működési részleg: Operational Unit műszaki előírások: technical specifications műszaki segítségnyújtás: technical assistance nagy igénybevételnek kitett alkatrészek: spareparts exposed to heavy duty use nagysebességű alkatrészek: fast moving spare parts naptári nap: calendar day nemzeti koordinátor: national coordinator nemzeti programok: National Programmes nyílt pályázat: open tendering okmány: document pályázati dosszié összeállítása: assemble the tender dossier pályázati dosszié: tender dossier pályázati eljárás érvénytelenítése: cancellation of the tender procedure pályázati eljárás: invitation-to-tender procedure pályázati felhívás: invitation to tender pályázati tevékenység: tendering operation pártatlansági nyilatkozat: declaration of impartiality partnerországok: partner countries pénzügyi: financial pénzügyi szabályzat: financial regulations per: legal proceeding polgári jog: civil law pótalkatrészek utánpótlása: replenishment of spare parts pótalkatrészek: spare parts

10 programfelelős: programme officer programengedélyező: Programme Authorizing Officer programirányító egység: Programme Management Unit (PMU) projektfelelős: project officer projektengedélyező: Project Authorizing Officer projektirányító egység: Project Management Unit (PMU) raktári ár: ware-house price raktározás: storage regionális program: regional programme reklamáció: claim rendelet: regulation rendeltetési hely: place of destination részlet(fizetés): instalment rész-szállítmány: lot rövid lista: short list súlyponti ágazat: priority sector szakértői segítségnyújtás: technical assistance szakmai javaslat: technical proposal szakmai kiértékelés: technical evaluation szállítási feltételek: delivery conditions szállítási határidő: delivery period szállítmányozás: shipping szállító kötelességei: obligations of the supplier szállító: supplier szállítói számla: invoice Számvevőszék: Courtt of Auditors származási igazolás: certificate of origin származási ország: country of origin

11 szerződés felbontása: terminating of contract szerződés odaítélése: award of contract szerződés: contract szerződéses kötelezettség: contractual obligations szerződési forma: contract form szerződési kötbér: liquidated damages szerződő hatóság: Contracting Authority szerződő tisztviselő: contracting officer szolgáltatási szerződés: service contract tanácsadói csoport: consultancy/advisory team társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok: joint tenders tartalékalap: contingency fund/reserve tartozék: accessory teljes ár: overall price teljesítési határidő meghosszabbítása: extension of period of performance tenderfelhívás: call for a tender természetes személy: natural person természetbeni hozzájárulás: contribution-in-kind tervezés: design tévedések és kihagyások: errors and omissions törvényesen bejegyzett iroda: statutory office üzembe helyezés, telepítés: installation üzemben tartás: upkeep üzemképes állapot: working order vállalati szerkezetátalakítás: enterprise restructuring vállalkozó: contractor változatok: variant solutions valuta: currency/foreign exchange

12 valutakosár: currency basket vám: customs duty vámkezelés: customs clearance vásárlás: purchase végleges átvétel: final acceptance végrehajtás helyzete: implementation status végtermék: final product vélemény: opinion versenyképes ajánlat: competitive bid versenytörvény: Competition Law vis major: Act of God, force majeure visszaigazolás: acknowledgment visszatérít: refund vitás kérdések rendezése: settlement of disputes zárt pályázat: restricted tendering Rövidítések ACE: Action for Cooperation in the field of Economics - gazdasági együttműködési program AICU: Aid Implementation and Co-ordination Units - Végrehajtási és Segélykoordinációs Egységek BAP: Biotechnology Action Program - biotechnológiai akcióprogram BC-NET: Business Co-operation Network - üzleti együttműködési hálózat: az EU egyik üzletépítő hálózatának elnevezése BIC: Business and Innovation Centres - üzleti és innovációs központok BIS: Bank for International Settlement - Nemzetközi Fizetések Bankja BRE: Bureau de Rapprochement des Entreprises - a gazdasági együttműködés irodája: az EU egyik üzletépítő hálózatának elnevezése BRITE: Basic Research in Industrial Technologies for Europe - ipari technológiák alapkutatása Európa számára CAP: Common Agricultural Policy - az EU közös agrárpolitikája

13 CBC: Cross-border Cooperation Programme - határmenti együttműködési program CCR: Central Consultancy Registry - Központi Tanácsadói Nyilvántartás CEC: Commission of the European Communities - az EK Bizottsága CEECs: Central and Eastern European Countries - közép és kelet európai országok CFSP: Common Foreign and Security Policy - közös kül- és biztonságpolitika DG: Directorate General - főigazgatóság DIS: Decentralised Implementation System - Decentralizált Végrehajtási Rendszer EAGGF: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap EBRD: European Bank for Reconstruction and Development ECB: European Central Bank - Európai Központi Bank ECHO: European Community Humanitarian Office - az Európai Közösség Humanitárius Hivatala ECOSOC: Economic and Social Committee - Gazdasági és Szociális Bizottság ECSC: European Coal and Steel Community - Európai Szén- és Acélközösség ECU: European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro). EDF: European Development Fund - Európai Fejlesztési Alap EEC: European Economic Community - Európai Gazdasági Közösség EES: European Economic Space - Európai Gazdasági Térség EFTA: European Free Trade Agreement - Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás EIB: European Investment Bank - Európai Beruházási Bank EIC: Euro Info Centre (az EU által kezdeményezett tanácsadói hálózat) EIF: European Investment Fund - Európai Beruházási Alap EMCF: European Monetary Cooperation Fund - Európai Pénzügyi Együttműködési Alap

14 EMI: European Monetary Institute - Európai Monetáris Intézet EMS: European Monetary System - Európai Monetáris Rendszer EMU: Economic and Monetary Union - Gazdasági és Monetáris Unió EP: European Parliament - Európai Parlament EPC: European Political Cooperation - Európai Politikai Együttműködés ERDF: European Regional Development Fund - Európai Regionális Fejlesztési Alap ERM: Exchange Rate Mechanism - valutaárfolyam átváltási rendszer ESCB: European System of Central Banks - Központi Bankok Európai Rendszere ESF: European Social Fund - Európai Szociális Alap ESM: European Single Market - Egységes Európai Piac ESPRIT: European Strategy for Research and Development in Information Technology - európai stratégia az információs technológiák kutatására és fejlesztésére EU: European Union - Európai Unió EURAM: European Research in Advanced Materials - új anyagok európai kutatási programja EUREKA: European Research Coordination Agency - Európai Kutatási Koordinációs Ügynökség FM: Financing Memorandum - Finanszírozási Nyiltakozat GSP: General System of Preferences - általános preferenciarendszer: GTAF: General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agreement - általános szakmai segítségnyújtás a Társulási Szerződés végrehajtásához IAEA: International Atomic Energy Agency- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség IBRD: International Bank for Reconstruction and Development - Nemzetközi Ujjáépítési és Fejlesztési Bank ILO: International Labour Organization - Nemzetközi Munkaügyi Szervezet IMF: International Monetary Fund - Nemzetközi Pénzügyi Alap JOPP: Joint Venture Phare Programme - Vegyesvállalati Phare Program

15 MCA: Monetary Compensatory Amount - pénzbeni kompenzációs összeg NCI: New Community Instrument - új közösségi eszköz NGOs: Non-governmental Organisations - Nem-kormányzati (tkp. civil-) szervezetek OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet PAO: Project Authorising Officer - projektengedélyező tisztviselő PCU: Programme Co-ordination Unit - program koordinációs egység PHACSY: Phare Accounting System - a Phare számviteli-könyvelési rendszere PHARE: Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához PICU: Project Implementation and Co-ordination Unit - projekt végrehajtási és koordinációs egység PIP: Public Investment Programmes - közcélú befektetési programmok PIU: Project Implementation Unit - projekt végrehajtási egység PMU: Project Management Unit - programirányító részleg PSU: Project Support Unit - projekttámogatási egység RACE: Research in Advanced Communications Technology for Europe - fejlett kommunikációs technológiák kutatása Európa számára R&D: Research and Development - kutatás és fejlesztés SEA: Single European Act - Egységes Európai Okmány SIGMA: Support for the Improvement of Governance and Management <a kormányzatimunka és irányítás javításának támogatására szánt program> SME: Small and medium sized companies - kis és közepes méretű vállalatok SQR: Specific Quantitative Restrictions - specifikus mennyiségi korlátozások SSC: Selective Safeguard Clause - szelektív védő záradék TA: Technical Assistance - szakmai segítségnyújtás TAT: Technical Assistance Team - szakmai segítségnyújtási munkacsoport TACIS: Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States and Georgia <a Független Államok Közösségének és Grúziának nyújtott a szakmai segélyprogram elnevezése>

16 TEMPUS: Trans-European Cooperation Scheme for Higher Education - európai felsőoktatási együttműködési hálózat TEN: Trans-European Networks - Transzeurópai Hálózatok WEU: Western European Union - Nyugat-európai Unió --- A PHARE-PROGRAMOK KAPCSÁN LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ ANGOL SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYAR FORDÍTÁSA ÉS MAGYARÁZATA acceptance conditions: átvételi feltételek acceptance: átvétel, elfogadás accessory: tartozék according to contract: szerződésszerűen account: számla acknowledgement: visszaigazolás acquis communautaire (francia): - Az Európai Közösségek sajátos jogrendszerének általánosan használt elnevezése, tkp. közösségi ismeretek Act of God: előre nem látható körülmények, vis major addendum to a Financing Memorandum: a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. administration costs: adminisztrációs költségek advance payment: előleg - A Phare által a programirányító egység (PMU) bankszámlájára - rendszerint egy Munkaprogram beterjesztésekor átutalt összeg. advanced guarantee: megelőlegezett garancia advances: előlegek advisory: tanácsadói advisory and consultancy teams: tanácsadói és konzultációs csoportok #NÉV? egyik leggyakoribb formája after sales service: eladás utáni szolgáltatás

17 agency agreement/contract: képviseleti/ügynöki megállapodás aggregate amount: végösszeg agreement: megállapodás agriculture, agricultural: mezőgazdaság, mezőgazdasági aid donor: segélynyújtó, donor allocation: juttatás, elosztás, itt: "címzett" támogatás amendments of tenders: ajánlatok kiegészítése amortisation: amortizáció, értékcsökkenés amount: összeg annual: éves annual accounts: éves elszámolás annual report: éves jelentés applicable conditions: alkalmazandó feltételek application: kérelem, igénylés approximation of law: jogközelítés arbitration court/tribunal: választott bíróság, döntőbíróság arbitration: választott bírói eljárás, döntőbíráskodás arbitrator: döntőbíró (to) assemble the tender dossier: pályázati dossziét összeállít assessment: értékelés assignment: 1. átruházás; 2. megbízás, kijelölés assistance: segítség, támogatás audits: könyvvizsgálat, revízió authentication: hitelesítés, okmányokkal való igazolás authorisation: jóváhagyás authorised representative: meghatalmazott képviselő average price: átlagár, középárfolyam (to) award a contract to sy: szerződést odaítél v.kinek

18 balance: számlaegyenleg, szaldo bank account: bankszámla, folyószámla - A Phare szóhasználatában arra az önálló, kamatozó ECU bankszámlára vonatkozik, amelyet egy adott program számára nyit az érintett programirányító egység (PMU). (to) bear the risks: kockázatot vállal beneficiary: kedvezményezett; beneficiary state: kedvezményezett állam - A Phare segélyben részesülő országok gyűjtőneve bid: ajánlat; (to) bid: ajánlatot tesz bid bond: ajánlati biztosíték bilateral agreement: kétoldalú megállapodás bill: számla; (to) bill: leszámláz bookkeeping: könyvelés budget: költségvetés, pénzügyi terv budget estimates: költségvetési előirányzat building loan: építési kölcsön calendar day: naptári nap call for an offer: ajánlatkérés call for a tender: tenderfelhívás cancellation: érvénytelenítés, visszavonás cancellation of the tender procedure: pályázati eljárás érvénytelenítése cash: készpénz cash contribution: készpénz-hozzájárulás cash-payment: készpénz-fizetés Central Consultancy Register (CCR): Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. certificate of origin: származási igazolás certification: igazolás

19 (to) certify: igazol (to) charge: felszámít chargeable: adóköteles, adózás alá eső charges: díj, költség civil law: polgári jog claim: 1. követelés; 2. reklamáció clause: kikötés, záradék clause of warranty: szavatossági záradék codification: (itt:) becikkelyezés, kódolás - A Phare nagy súlyt helyez a programok pénzügyi elemeinek pontos és logikus kódolására. A kiinduló pont a programkód, ami általában a partnerország nevét rövidítő két betűből (pl. HU), a költségvetési év utolsó két számjegyéből (pl. 94) és a program kétjegyű sorszámából áll. E jelet követi az adott projekt kétjegyű sorszáma, esetleg az alprojekt további két számjegye, majd a "B" vagy "L" betű, attól függően, hogy a programot Brüsszelből vagy helyileg (locally) irányítják és egy újabb háromjegyű sorszám. collateral: kezesség, biztosíték commercial law: kereskedelmi jog commercial warranty: jótállási igazolás commission: 1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik. Commission of the European Communities (CEC): Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése Commission decision: bizottsági döntés commitments: kötelezettség - Általában egy adott programirányító egység (PMU) által, valamely program céljára tett pénzügyi kötelezettségvállalásra használják. committee: bizottság commodity: áru, alapanyag Common Agricultural Policy (CAP): közös agrárpolitika - Az EU egyik legfontosabb közös joganyaga Community Customs Code: Közösségi Vámkódex compensation: kártérítés

20 competition: verseny Competition Law: versenytörvény competitive bid: versenyképes ajánlat complementary: kiegészítő complementary financing: kiegészítő finanszírozás (to) comply with Community law: összhangban van a közösségi joggal computation of time-limits: határidők számítása (to) conclude an agreement: megköt egy megállapodást conditions: feltételek confirmation: visszaigazolás conflict of interest: érdekellentét, összeférhetetlenség consortium: konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. construction activity: építési tevékenység consultancy: tanácsadás, tanácsadói consumables: fogyóeszköz consumer: fogyasztó, fogyasztói consumer price: fogyasztói ár consumer protection: fogyasztóvédelem contingency fund/reserve: tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. contract: szerződés - A Phare meghatározása szerint: a szerződő és az Európai Unió vagy az illetékes nemzeti hatóság között, egy Phare-projekt végrehajtására vonatkozó megőállapodás feltétleit rögzítő dokumentum. A Phare állandó szerződési formulákat alkalmaz a szolgáltatásokra, áruszállításokra és közmunkákra. contract form: szerződési formanyomtatvány contracting: szerződéskötés contracting authority: szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság.

21 contracting officer: szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) vezetője, vagy a Bizottság projektfelelőse. contracting party: (itt:) megrendelő - Az a fél, amelynek nevében a szerződő hatóság megköti a szerződést a vállalkozóval. Lehet a szerződő hatóságtól egészen különálló fél is, amikor pl. a Bizottság egy partner-kormány nevében ítél oda egy szerződést. contractor: vállalkozó - Az az állami vagy magánszervezet, konzorcium vagy magánszemély, amellyel vagy akivel a szerződő hatóság szerződést köt. contract price: szerződéses ár contract time: szerződés érvényességi ideje contractual commitment/obligation: szerződéses kötelezettség contribution: hozzájárulás contibution-in-kind: természetbeni hozzájárulás Council of the European Union: az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Tanács dönt a Phare éves költségelőirányzatairól is. corrigendum (latin): helyesbítés cost: költség; cost estimate: költségelőirányzat (to) countersign: ellenjegyez country of origin: származási ország Court of Auditors: számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli. credit: hitel credit facilities: hiteleszközök, hitelkonstrukciók Cross-border Cooperation Programmes: "határmenti" együttműködési programok - A Phare egyik programtípusa, amellyel a közös határ mentén fekvő partnerországok együttműködését segítik elő. currency: pénznem, valuta currency basket: valutakosár

22 customs clearance: vámkezelés customs duty: vám date of delivery: szállítás időpontja date of payment: fizetés időpontja deadline for approval: jóváhagyási határidő deadline: határidő Decentralised Implementation System (DIS): decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. decision: határozat declaration: nyilatkozat; declaration of impartiality: pártatlansági nyilatkozat defaulting party: mulasztó fél default in payment: késedelmes fizetés (to) defer payment: elhalasztja a fizetést delay in payment: fizetési haladék delayed delivery: késedelmes szállítás delays in performance: késedelmes teljesítés delegation: (itt:) külképviselet - Az Európai Unió külképviseleteinek elnevezése (to) deliver: leszállít, rendelkezésre bocsát delivery conditions/terms: szállítási feltételek delivery period: szállítási határidő demand: kereslet deposit: letét depriciation: értékcsökkenési leírás, amortizáció derogatory clause: felmentő záradék derogation: hatálytalanítás design: tervezés

23 development aid/assistance: fejlesztési segély development fund: fejlesztési alap direct agreement: közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy különlegesen sürgős esetekben. directive: irányelv directorate: igazgatóság Directorate General (DG): főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, protfolió felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik. disbursement: kifizetés, folyósítás - A segélyezési folyamat végső fázisa, amelybe beletartozik a vállalkozók javadalmazása a Phare-ral kötött szerződés feltételei szerint. division into lots: csomagokra bontás document: okmány domestic currency: nemzeti valuta drafting of tenders: ajánlatok elkészítése due diligence: megfelelő gondosság duty: illeték earnest of tender: foglaló economically most advantageous offer: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. (to) effect a payment: fizetést teljesít eligibility: alkalmasság eligibility criteria: alkalmassági kritériumok eligibility requirements: alkalmassági követelmények enterprise restructuring: vállalati szerkezetátalakítás errors and omissions: tévedések és kihagyások

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben

PHARE KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE

PHARE KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE PHARE KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE Ajánlattételi felhívás (Call for proposals) Ajánlattevő (Tenderer) Általános feltételek (General conditions) Beszerzési ügynök (Procurement agent) Egyszerűsített eljárás (Simplified

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Az első szintű ellenőrzés irányelvei a magyar partnerek számára 2013. október 3. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika intézményrendszerének kialakítása és tanulságai Szlovéniában

A Közös Agrárpolitika intézményrendszerének kialakítása és tanulságai Szlovéniában A Közös Agrárpolitika intézményrendszerének kialakítása és tanulságai Szlovéniában Neszmélyi Athéné Európai Bizottság, Mezőgazdasági Főigazgatóság, Brüsszel athene.neszmelyi@cec.eu.int ÖSSZEFOGLALÁS Szlovénia

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató

Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013. Pályázati útmutató Szerződő Hatóság: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Magyarországon működtetett Közös Irányító Hatóság Pályázati felhívás címe: Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Pályázati

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 A költségek hitelesítésének irányelvei a magyar partnerek számára 2011. január Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht

Közösségi Programok. Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára. Kiadja: Európa Média Kht Közösségi Programok Pályázati lehetõségek közvetlenül Brüsszelbõl magyarországi szervezetek számára A nagy sikerû Európai Uniós Pályázatok Kézikönyvének INGYENES MELLÉKLETE Kiadja: Európa Média Kht Európai

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1

2001 március. A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 2001 március A Magyar Akkreditációs Bizottság SZÓJEGYZÉKE (és magyar-angol szótára) 1 Ez a kiadvány egy tervezet, mely a MAB titkársága referensei észrevételeinek figyelembevételével nyerte el jelenlegi

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter JOGI ISMERETEK -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter 2007. I. Az Európai Unió Ismereti anyaga 1. Európai Parlament Az Európai Unió történetében

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JOGSZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE Elsõ kiadás Kiadja: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban

Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban Sikeres magyar önkormányzatok az Európai Unióban Kézikönyv Polgári Magyarországért Alapítvány Centre for

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Főigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. április 16. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 10. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Schifner Marianna Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban. Kis- és középvállalatok

EURÓPAI FÜZETEK 10. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Schifner Marianna Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban. Kis- és középvállalatok EURÓPAI FÜZETEK 10. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Schifner Marianna Vállalkozásfejlesztés az Európai Unióban Kis- és középvállalatok A Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL KÉZIKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Második kiadás, 2006 Összeállította: Brian Harvey Az EAPN Strukturális Alapok Munkacsoport támogatásával Európai Szegénységellenes Hálózat

Részletesebben