//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\"

Átírás

1 TI: Magyar-angol EU-szótár NA: Euro Info Service (megbízó) DT: szótár PD: 1997/11 (elektronikus kiadás) SO: EUROPOLY CD-ROM, Európa Stúdió, Budapest, KW: Európai Unió KW: EU KW: Phare KW: Tempus KW: értelmező szótár //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\ Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel kapcsolatban a lista címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>, <gopher://gopher.mek.iif.hu> és <ftp://ftp.iif.hu/pub/mek>. \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY //////////////// Magyar-angol EU-szótár adminisztrációs költségek: administration costs adó: tax ajánlás: recommendation

2 ajánlat benyújtása: submission of a tender ajánlat felbontási ülés: tender opening session ajánlat: bid ajánlati ár: tender price ajánlati biztosíték: bid bond ajánlatkérés: request for quotation ajánlatok aláírása: signing of tenders ajánlatok átvétele: reception of tenders ajánlatok benyújtása: submission of tenders ajánlatok elkészítése: drafting of tenders ajánlatok kiegészítése: amendments of tenders ajánlatok visszavonása: withdrawal of tenders ajánlattevő nyilatkozata: statement of tenderers ajánlattevő számára szóló utasítások: instructions to tenderers ajánlattevő: tenderer ajánlott levél: registered mail aláíró felek: signatories alkalmasság: eligibility alkalmassági követelmények: eligibility requirements alkalmassági kritériumok: eligibility criteria alkalmazandó feltételek: applicable conditions alkalmazandó törvények: law applicable államközi: intergovernmental általános irányelvek: summary guidelines általános kártérítés: general damages általános szabályok: general regulations alvállalkozó: subcontractor árjegyzék: price schedule

3 ártárgyalás: negotiation of price áruk általános összegző leírása: general summary description of goods áruszállítói szerzdődés: supply contract átalánydíjas szerződés: lump sum contract átláthatóság: transparency átruházás: assignment átváltási árfolyam: foreign exchange rate átvétel igazolása: proof of acceptance átvétel, elfogadás: acceptance átvételi elismervény: proof of receipt átvételi feltételek: acceptance conditions bankszámla: bank account békítési és döntőbíráskodási szabályok: rules of conciliation and arbitration beszerzés: procurement beszerzési szabályok: procurement rules beszerzési szerződés: supply contract beszerzési ügynök: procurement agent beszerzési szabályok: procurement rules betanítás: training Bizottság: Commission borítékok lezárása: sealing of envelopes borítékok megjelölése: marking of envelops cél: objective csomag: lot csomagokra bontás: division into lots csomagolás: packing díjazás: remuneration donor: aid donor

4 döntőbíráskodás: arbitration döntőbíró: arbitrator döntőbíróság: arbitration tribunal egyenlőségi elv: principle of equality egységár: unit price egységáras szerződés: unit-price contract egységű: installment eladás utáni szolgáltatás: after sales service elhalasztja a fizetést: defer payment eljárás: proceeding ellenjegyez: countersign előleggarancia: advance guarantee előleg: advance payment előleg visszafizetése: repayment of advances előlegek visszafizetése: reimbursement of advances előlegek: advances előre nem látható körülmények: force majeure elutasít: reject emberhónap: man month emberi erőforrások: human resources engedmény: rebate érdekeltség kinyilvánítása: expression of interest eredet: origin eredmény: result értékelés: evaluation, assessment értékelő bizottság: evaluation committee érvényességi idő lejárta: expiry of the validity period érvényességi idő: period of validity

5 eszköz: method értékelő jelentés: evaluation report fejlesztési segély: development aid/assistance fejlesztési alap: development fund feladatmeghatározás: terms of reference felbontja a szerződést: terminate the contract felelősség: liability felmentés, eltérés: derogation feltételek: terms feltételhez nem kötött: unconditional fenntartja a jogot: reserve the right figyelemmel kísérés: monitoring finanszírozási igények: funding requirements finanszírozási javaslat: financing proposal Finanszírozási Nyilatkozat: Financial Memorandum Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése: addendum to the Financial Memorandum fizetési elismervény: receipt of payment fizetési eljárások: payment procedures fizetési késedelem: delay of payment fizetési ütemterv: payment schedule foglaló: earnest of tender fogyasztóvédelem: consumer protection fogyóeszköz: consumable folyó költségek: running costs főigazgatóság: Directorate General földhivatali program: Land Register Programme független vizsgálat: independent inspection garancia: guarantee

6 gyári ár: ex works price gyártási folyamat: manufacturing process gyártó: manufacturer hatálytalanítás: derogation határidő: deadline határidő: time-limit határidők számítása: computation of time-limits határmenti együttműködési programok: Cross-border Cooperation Programmes határozat: decision helyesbítés: corrigendum helyi beszerzés: local shopping helyi költségvetési juttatás: local budget allocation helyi vállalkozásfejlesztési hatóság: local enterprise agency Hivatalos Közlöny: Official Journal horizontális programok: horizontal programmes hosszú lista: long list ideiglenes átvétel: provisional acceptance igazol: certify igazolás: certification illeték: duty illeték: fiscal charge indikatív program: Indicative Programme informális vásárlás: informal purchase irányelv: directive írásbeli hozzájárulás: written consent javítás: repair jogbiztonság: legal certainty jogi személy: legal entity

7 jogképesség: legal capacity jóhiszeműség: good faith jótáll: warrant jótállási időszak: warranty period jótállási igazolás: commercial warranty jótállási kötelezettségek: warranty obligations jóváhagyás: authorization jóváhagyási határidő: deadline for approval karbantartási szolgáltatás: maintenance service kártalanít: indemnify kártérítés: compensation kedvezményezett: recipient kedvezményezett állam: beneficiary state kereskedelmi jog: commercial law keretmegállapodás: Framework Agreement keretprogramok: framework programmes keretszerződés: framework contract késedelmes szállítás: delayed delivery késedelmes teljesítés: delays in performance készpénz-hozzájárulás: cash contribution készpénz-fizetés: cash payment kétoldalú megállapodás: bilateral agreement kiegészíthetőség: subsidiarity kiegészítő finanszírozás: complementary financing kielégíti a követelményeket: satisfy criteria kielégítő bizonyíték: satisfactory evidence kifizetések esedékessége: spreading of payments kifizetések: payments

8 kiköt: stipulate kikötés: clause kis- és középvállalatok: small and medium-size companies kiválasztás: selection kockázatot vállal: bear risks konzorcium: consortium költségvetés: budget költségvettési előirányzat: budget estimates könyvelés: book keeping körülmények: conditions kötbér: indemnity kötelezettség: commitment követelmény: requirement követelményekkel való összhang vizsgálata: examination of conformity közérdek: public policy közjog: public law Közös Agrárpolitika: Common Agricultural Policy Közösségi Vámkódex: Community Customs Code közösségi jogrendszer: acquis communautaire Központi Tanácsadói Nyilvántartás: Central Consultancy Register közvetlen megállapodásos szerződések: direct agreement contracts különleges feltételek: special conditions külső szakértők/tanácsadók: external experts/advisors leszállít, rendelkezésre bocsát: deliver megfelelő gondosság: due diligence meghatalmazott képviselő: authorized representative mentesít: relieve módosításról szóló értesítés: modification notice

9 mulasztó fél: defaulting party munkaerő-szükséglet: manning requirement munkaprogramok: Work Programmes működési program: Operational Programme működési részleg: Operational Unit műszaki előírások: technical specifications műszaki segítségnyújtás: technical assistance nagy igénybevételnek kitett alkatrészek: spareparts exposed to heavy duty use nagysebességű alkatrészek: fast moving spare parts naptári nap: calendar day nemzeti koordinátor: national coordinator nemzeti programok: National Programmes nyílt pályázat: open tendering okmány: document pályázati dosszié összeállítása: assemble the tender dossier pályázati dosszié: tender dossier pályázati eljárás érvénytelenítése: cancellation of the tender procedure pályázati eljárás: invitation-to-tender procedure pályázati felhívás: invitation to tender pályázati tevékenység: tendering operation pártatlansági nyilatkozat: declaration of impartiality partnerországok: partner countries pénzügyi: financial pénzügyi szabályzat: financial regulations per: legal proceeding polgári jog: civil law pótalkatrészek utánpótlása: replenishment of spare parts pótalkatrészek: spare parts

10 programfelelős: programme officer programengedélyező: Programme Authorizing Officer programirányító egység: Programme Management Unit (PMU) projektfelelős: project officer projektengedélyező: Project Authorizing Officer projektirányító egység: Project Management Unit (PMU) raktári ár: ware-house price raktározás: storage regionális program: regional programme reklamáció: claim rendelet: regulation rendeltetési hely: place of destination részlet(fizetés): instalment rész-szállítmány: lot rövid lista: short list súlyponti ágazat: priority sector szakértői segítségnyújtás: technical assistance szakmai javaslat: technical proposal szakmai kiértékelés: technical evaluation szállítási feltételek: delivery conditions szállítási határidő: delivery period szállítmányozás: shipping szállító kötelességei: obligations of the supplier szállító: supplier szállítói számla: invoice Számvevőszék: Courtt of Auditors származási igazolás: certificate of origin származási ország: country of origin

11 szerződés felbontása: terminating of contract szerződés odaítélése: award of contract szerződés: contract szerződéses kötelezettség: contractual obligations szerződési forma: contract form szerződési kötbér: liquidated damages szerződő hatóság: Contracting Authority szerződő tisztviselő: contracting officer szolgáltatási szerződés: service contract tanácsadói csoport: consultancy/advisory team társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok: joint tenders tartalékalap: contingency fund/reserve tartozék: accessory teljes ár: overall price teljesítési határidő meghosszabbítása: extension of period of performance tenderfelhívás: call for a tender természetes személy: natural person természetbeni hozzájárulás: contribution-in-kind tervezés: design tévedések és kihagyások: errors and omissions törvényesen bejegyzett iroda: statutory office üzembe helyezés, telepítés: installation üzemben tartás: upkeep üzemképes állapot: working order vállalati szerkezetátalakítás: enterprise restructuring vállalkozó: contractor változatok: variant solutions valuta: currency/foreign exchange

12 valutakosár: currency basket vám: customs duty vámkezelés: customs clearance vásárlás: purchase végleges átvétel: final acceptance végrehajtás helyzete: implementation status végtermék: final product vélemény: opinion versenyképes ajánlat: competitive bid versenytörvény: Competition Law vis major: Act of God, force majeure visszaigazolás: acknowledgment visszatérít: refund vitás kérdések rendezése: settlement of disputes zárt pályázat: restricted tendering Rövidítések ACE: Action for Cooperation in the field of Economics - gazdasági együttműködési program AICU: Aid Implementation and Co-ordination Units - Végrehajtási és Segélykoordinációs Egységek BAP: Biotechnology Action Program - biotechnológiai akcióprogram BC-NET: Business Co-operation Network - üzleti együttműködési hálózat: az EU egyik üzletépítő hálózatának elnevezése BIC: Business and Innovation Centres - üzleti és innovációs központok BIS: Bank for International Settlement - Nemzetközi Fizetések Bankja BRE: Bureau de Rapprochement des Entreprises - a gazdasági együttműködés irodája: az EU egyik üzletépítő hálózatának elnevezése BRITE: Basic Research in Industrial Technologies for Europe - ipari technológiák alapkutatása Európa számára CAP: Common Agricultural Policy - az EU közös agrárpolitikája

13 CBC: Cross-border Cooperation Programme - határmenti együttműködési program CCR: Central Consultancy Registry - Központi Tanácsadói Nyilvántartás CEC: Commission of the European Communities - az EK Bizottsága CEECs: Central and Eastern European Countries - közép és kelet európai országok CFSP: Common Foreign and Security Policy - közös kül- és biztonságpolitika DG: Directorate General - főigazgatóság DIS: Decentralised Implementation System - Decentralizált Végrehajtási Rendszer EAGGF: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap EBRD: European Bank for Reconstruction and Development ECB: European Central Bank - Európai Központi Bank ECHO: European Community Humanitarian Office - az Európai Közösség Humanitárius Hivatala ECOSOC: Economic and Social Committee - Gazdasági és Szociális Bizottság ECSC: European Coal and Steel Community - Európai Szén- és Acélközösség ECU: European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro). EDF: European Development Fund - Európai Fejlesztési Alap EEC: European Economic Community - Európai Gazdasági Közösség EES: European Economic Space - Európai Gazdasági Térség EFTA: European Free Trade Agreement - Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás EIB: European Investment Bank - Európai Beruházási Bank EIC: Euro Info Centre (az EU által kezdeményezett tanácsadói hálózat) EIF: European Investment Fund - Európai Beruházási Alap EMCF: European Monetary Cooperation Fund - Európai Pénzügyi Együttműködési Alap

14 EMI: European Monetary Institute - Európai Monetáris Intézet EMS: European Monetary System - Európai Monetáris Rendszer EMU: Economic and Monetary Union - Gazdasági és Monetáris Unió EP: European Parliament - Európai Parlament EPC: European Political Cooperation - Európai Politikai Együttműködés ERDF: European Regional Development Fund - Európai Regionális Fejlesztési Alap ERM: Exchange Rate Mechanism - valutaárfolyam átváltási rendszer ESCB: European System of Central Banks - Központi Bankok Európai Rendszere ESF: European Social Fund - Európai Szociális Alap ESM: European Single Market - Egységes Európai Piac ESPRIT: European Strategy for Research and Development in Information Technology - európai stratégia az információs technológiák kutatására és fejlesztésére EU: European Union - Európai Unió EURAM: European Research in Advanced Materials - új anyagok európai kutatási programja EUREKA: European Research Coordination Agency - Európai Kutatási Koordinációs Ügynökség FM: Financing Memorandum - Finanszírozási Nyiltakozat GSP: General System of Preferences - általános preferenciarendszer: GTAF: General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agreement - általános szakmai segítségnyújtás a Társulási Szerződés végrehajtásához IAEA: International Atomic Energy Agency- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség IBRD: International Bank for Reconstruction and Development - Nemzetközi Ujjáépítési és Fejlesztési Bank ILO: International Labour Organization - Nemzetközi Munkaügyi Szervezet IMF: International Monetary Fund - Nemzetközi Pénzügyi Alap JOPP: Joint Venture Phare Programme - Vegyesvállalati Phare Program

15 MCA: Monetary Compensatory Amount - pénzbeni kompenzációs összeg NCI: New Community Instrument - új közösségi eszköz NGOs: Non-governmental Organisations - Nem-kormányzati (tkp. civil-) szervezetek OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet PAO: Project Authorising Officer - projektengedélyező tisztviselő PCU: Programme Co-ordination Unit - program koordinációs egység PHACSY: Phare Accounting System - a Phare számviteli-könyvelési rendszere PHARE: Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához PICU: Project Implementation and Co-ordination Unit - projekt végrehajtási és koordinációs egység PIP: Public Investment Programmes - közcélú befektetési programmok PIU: Project Implementation Unit - projekt végrehajtási egység PMU: Project Management Unit - programirányító részleg PSU: Project Support Unit - projekttámogatási egység RACE: Research in Advanced Communications Technology for Europe - fejlett kommunikációs technológiák kutatása Európa számára R&D: Research and Development - kutatás és fejlesztés SEA: Single European Act - Egységes Európai Okmány SIGMA: Support for the Improvement of Governance and Management <a kormányzatimunka és irányítás javításának támogatására szánt program> SME: Small and medium sized companies - kis és közepes méretű vállalatok SQR: Specific Quantitative Restrictions - specifikus mennyiségi korlátozások SSC: Selective Safeguard Clause - szelektív védő záradék TA: Technical Assistance - szakmai segítségnyújtás TAT: Technical Assistance Team - szakmai segítségnyújtási munkacsoport TACIS: Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States and Georgia <a Független Államok Közösségének és Grúziának nyújtott a szakmai segélyprogram elnevezése>

16 TEMPUS: Trans-European Cooperation Scheme for Higher Education - európai felsőoktatási együttműködési hálózat TEN: Trans-European Networks - Transzeurópai Hálózatok WEU: Western European Union - Nyugat-európai Unió --- A PHARE-PROGRAMOK KAPCSÁN LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ ANGOL SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYAR FORDÍTÁSA ÉS MAGYARÁZATA acceptance conditions: átvételi feltételek acceptance: átvétel, elfogadás accessory: tartozék according to contract: szerződésszerűen account: számla acknowledgement: visszaigazolás acquis communautaire (francia): - Az Európai Közösségek sajátos jogrendszerének általánosan használt elnevezése, tkp. közösségi ismeretek Act of God: előre nem látható körülmények, vis major addendum to a Financing Memorandum: a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. administration costs: adminisztrációs költségek advance payment: előleg - A Phare által a programirányító egység (PMU) bankszámlájára - rendszerint egy Munkaprogram beterjesztésekor átutalt összeg. advanced guarantee: megelőlegezett garancia advances: előlegek advisory: tanácsadói advisory and consultancy teams: tanácsadói és konzultációs csoportok #NÉV? egyik leggyakoribb formája after sales service: eladás utáni szolgáltatás

17 agency agreement/contract: képviseleti/ügynöki megállapodás aggregate amount: végösszeg agreement: megállapodás agriculture, agricultural: mezőgazdaság, mezőgazdasági aid donor: segélynyújtó, donor allocation: juttatás, elosztás, itt: "címzett" támogatás amendments of tenders: ajánlatok kiegészítése amortisation: amortizáció, értékcsökkenés amount: összeg annual: éves annual accounts: éves elszámolás annual report: éves jelentés applicable conditions: alkalmazandó feltételek application: kérelem, igénylés approximation of law: jogközelítés arbitration court/tribunal: választott bíróság, döntőbíróság arbitration: választott bírói eljárás, döntőbíráskodás arbitrator: döntőbíró (to) assemble the tender dossier: pályázati dossziét összeállít assessment: értékelés assignment: 1. átruházás; 2. megbízás, kijelölés assistance: segítség, támogatás audits: könyvvizsgálat, revízió authentication: hitelesítés, okmányokkal való igazolás authorisation: jóváhagyás authorised representative: meghatalmazott képviselő average price: átlagár, középárfolyam (to) award a contract to sy: szerződést odaítél v.kinek

18 balance: számlaegyenleg, szaldo bank account: bankszámla, folyószámla - A Phare szóhasználatában arra az önálló, kamatozó ECU bankszámlára vonatkozik, amelyet egy adott program számára nyit az érintett programirányító egység (PMU). (to) bear the risks: kockázatot vállal beneficiary: kedvezményezett; beneficiary state: kedvezményezett állam - A Phare segélyben részesülő országok gyűjtőneve bid: ajánlat; (to) bid: ajánlatot tesz bid bond: ajánlati biztosíték bilateral agreement: kétoldalú megállapodás bill: számla; (to) bill: leszámláz bookkeeping: könyvelés budget: költségvetés, pénzügyi terv budget estimates: költségvetési előirányzat building loan: építési kölcsön calendar day: naptári nap call for an offer: ajánlatkérés call for a tender: tenderfelhívás cancellation: érvénytelenítés, visszavonás cancellation of the tender procedure: pályázati eljárás érvénytelenítése cash: készpénz cash contribution: készpénz-hozzájárulás cash-payment: készpénz-fizetés Central Consultancy Register (CCR): Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. certificate of origin: származási igazolás certification: igazolás

19 (to) certify: igazol (to) charge: felszámít chargeable: adóköteles, adózás alá eső charges: díj, költség civil law: polgári jog claim: 1. követelés; 2. reklamáció clause: kikötés, záradék clause of warranty: szavatossági záradék codification: (itt:) becikkelyezés, kódolás - A Phare nagy súlyt helyez a programok pénzügyi elemeinek pontos és logikus kódolására. A kiinduló pont a programkód, ami általában a partnerország nevét rövidítő két betűből (pl. HU), a költségvetési év utolsó két számjegyéből (pl. 94) és a program kétjegyű sorszámából áll. E jelet követi az adott projekt kétjegyű sorszáma, esetleg az alprojekt további két számjegye, majd a "B" vagy "L" betű, attól függően, hogy a programot Brüsszelből vagy helyileg (locally) irányítják és egy újabb háromjegyű sorszám. collateral: kezesség, biztosíték commercial law: kereskedelmi jog commercial warranty: jótállási igazolás commission: 1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik. Commission of the European Communities (CEC): Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése Commission decision: bizottsági döntés commitments: kötelezettség - Általában egy adott programirányító egység (PMU) által, valamely program céljára tett pénzügyi kötelezettségvállalásra használják. committee: bizottság commodity: áru, alapanyag Common Agricultural Policy (CAP): közös agrárpolitika - Az EU egyik legfontosabb közös joganyaga Community Customs Code: Közösségi Vámkódex compensation: kártérítés

20 competition: verseny Competition Law: versenytörvény competitive bid: versenyképes ajánlat complementary: kiegészítő complementary financing: kiegészítő finanszírozás (to) comply with Community law: összhangban van a közösségi joggal computation of time-limits: határidők számítása (to) conclude an agreement: megköt egy megállapodást conditions: feltételek confirmation: visszaigazolás conflict of interest: érdekellentét, összeférhetetlenség consortium: konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. construction activity: építési tevékenység consultancy: tanácsadás, tanácsadói consumables: fogyóeszköz consumer: fogyasztó, fogyasztói consumer price: fogyasztói ár consumer protection: fogyasztóvédelem contingency fund/reserve: tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. contract: szerződés - A Phare meghatározása szerint: a szerződő és az Európai Unió vagy az illetékes nemzeti hatóság között, egy Phare-projekt végrehajtására vonatkozó megőállapodás feltétleit rögzítő dokumentum. A Phare állandó szerződési formulákat alkalmaz a szolgáltatásokra, áruszállításokra és közmunkákra. contract form: szerződési formanyomtatvány contracting: szerződéskötés contracting authority: szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság.

21 contracting officer: szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) vezetője, vagy a Bizottság projektfelelőse. contracting party: (itt:) megrendelő - Az a fél, amelynek nevében a szerződő hatóság megköti a szerződést a vállalkozóval. Lehet a szerződő hatóságtól egészen különálló fél is, amikor pl. a Bizottság egy partner-kormány nevében ítél oda egy szerződést. contractor: vállalkozó - Az az állami vagy magánszervezet, konzorcium vagy magánszemély, amellyel vagy akivel a szerződő hatóság szerződést köt. contract price: szerződéses ár contract time: szerződés érvényességi ideje contractual commitment/obligation: szerződéses kötelezettség contribution: hozzájárulás contibution-in-kind: természetbeni hozzájárulás Council of the European Union: az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Tanács dönt a Phare éves költségelőirányzatairól is. corrigendum (latin): helyesbítés cost: költség; cost estimate: költségelőirányzat (to) countersign: ellenjegyez country of origin: származási ország Court of Auditors: számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli. credit: hitel credit facilities: hiteleszközök, hitelkonstrukciók Cross-border Cooperation Programmes: "határmenti" együttműködési programok - A Phare egyik programtípusa, amellyel a közös határ mentén fekvő partnerországok együttműködését segítik elő. currency: pénznem, valuta currency basket: valutakosár

22 customs clearance: vámkezelés customs duty: vám date of delivery: szállítás időpontja date of payment: fizetés időpontja deadline for approval: jóváhagyási határidő deadline: határidő Decentralised Implementation System (DIS): decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. decision: határozat declaration: nyilatkozat; declaration of impartiality: pártatlansági nyilatkozat defaulting party: mulasztó fél default in payment: késedelmes fizetés (to) defer payment: elhalasztja a fizetést delay in payment: fizetési haladék delayed delivery: késedelmes szállítás delays in performance: késedelmes teljesítés delegation: (itt:) külképviselet - Az Európai Unió külképviseleteinek elnevezése (to) deliver: leszállít, rendelkezésre bocsát delivery conditions/terms: szállítási feltételek delivery period: szállítási határidő demand: kereslet deposit: letét depriciation: értékcsökkenési leírás, amortizáció derogatory clause: felmentő záradék derogation: hatálytalanítás design: tervezés

23 development aid/assistance: fejlesztési segély development fund: fejlesztési alap direct agreement: közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy különlegesen sürgős esetekben. directive: irányelv directorate: igazgatóság Directorate General (DG): főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, protfolió felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik. disbursement: kifizetés, folyósítás - A segélyezési folyamat végső fázisa, amelybe beletartozik a vállalkozók javadalmazása a Phare-ral kötött szerződés feltételei szerint. division into lots: csomagokra bontás document: okmány domestic currency: nemzeti valuta drafting of tenders: ajánlatok elkészítése due diligence: megfelelő gondosság duty: illeték earnest of tender: foglaló economically most advantageous offer: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. (to) effect a payment: fizetést teljesít eligibility: alkalmasság eligibility criteria: alkalmassági kritériumok eligibility requirements: alkalmassági követelmények enterprise restructuring: vállalati szerkezetátalakítás errors and omissions: tévedések és kihagyások

Angol-Magyar pénzügyi szakkifejezések gyűjteménye

Angol-Magyar pénzügyi szakkifejezések gyűjteménye Angol-Magyar pénzügyi szakkifejezések gyűjteménye A acceptance acceptance conditions accession accession country accession negotiations accessory according to contract account acknowledgement acknowledgment

Részletesebben

PHARE KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE

PHARE KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE PHARE KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE Ajánlattételi felhívás (Call for proposals) Ajánlattevő (Tenderer) Általános feltételek (General conditions) Beszerzési ügynök (Procurement agent) Egyszerűsített eljárás (Simplified

Részletesebben

Data network management and support services

Data network management and support services Data network management and support services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43012984.aspx External tender id 34802-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Programming services of application software

Programming services of application software Programming services of application software Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33213947.aspx External tender id 151818-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Data services. Info. Buyer. Description. Publish date 5/15/2012 4:17 AM. Version 1. Url

Data services. Info. Buyer. Description. Publish date 5/15/2012 4:17 AM. Version 1. Url Data services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33213963.aspx External tender id 151820-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM

Engineering services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 10/22/2013 4:26 AM Engineering services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38746327.aspx External tender id 355577-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM

Publish date 10/8/2013 4:19 AM. Change date 10/8/2013 4:19 AM Vaccines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40262761.aspx External tender id 336419-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE Elektronmikroszkóp és földradar beszerzése Historical Structures című projekthez Pécs Baranya megye Dél-Dunántúli régió Magyarország 1. Beszerzési azonosító HUHR/1001/213/0008/2

Részletesebben

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM

Social services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 11/13/2013 4:25 AM Social services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40022336.aspx External tender id 383594-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40617737.aspx External tender id 392282-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM Irrigation works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35586282.aspx External tender id 379567-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

Consultative engineering and construction services

Consultative engineering and construction services Consultative engineering and construction services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31402615.aspx External tender id 391771-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Miscellaneous transport equipment and spare parts

Miscellaneous transport equipment and spare parts Miscellaneous transport equipment and spare parts Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41364665.aspx External tender id 68055-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Mobile-telephone services

Mobile-telephone services Mobile-telephone services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40188421.aspx External tender id 17462-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai

A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai Közös cél: a valódi innováció Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető NGM Innovációs és K+F Főosztály Dunaharaszti, 2011.március 31. Az innovációs rendszer fogalmi

Részletesebben

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx

Garments. Info. Buyer. Description. Publish date 4/30/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx Garments Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38828948.aspx External tender id 141031-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM

Catering services. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 11/12/2013 4:23 AM. Change date 11/12/2013 4:23 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41898897.aspx External tender id 381627-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.

Job search services. Info. Buyer. Description. Publish date 3/2/2013 4:12 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/37970320. Job search services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37970320.aspx External tender id 69695-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Construction work for the oil and gas industry

Construction work for the oil and gas industry Construction work for the oil and gas industry Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36701750.aspx External tender id 130943-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Meal-cooking services

Meal-cooking services Meal-cooking services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45080144.aspx External tender id 281415-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32490893.aspx External tender id 93963-2012 Tender type

Részletesebben

Greases and lubricants

Greases and lubricants Greases and lubricants Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/42533716.aspx External tender id 190808-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Landscape architectural services

Landscape architectural services Landscape architectural services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38681912.aspx External tender id 201760-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Repair and maintenance services of electrical distribution equipment Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36880981.aspx External tender id 139519-2013 Tender type Contract Award Document

Részletesebben

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere BAGÓ JÓZSEF Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai intézményrendszere Az európai foglalkoztatási stratégia kialakulásával mind jelentõsebb szerepet töltenek be az EU alapintézményei, tanácsadói szervezetei,

Részletesebben

Seismic data collection services

Seismic data collection services Seismic data collection services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42147377.aspx External tender id 201726-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM Construction work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/35194903.aspx External tender id 292512-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Coal and coal-based fuels

Coal and coal-based fuels Coal and coal-based fuels Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45950225.aspx External tender id 384513-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Networking software development services

Networking software development services Networking software development services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38106134.aspx External tender id 331687-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM

Publish date 1/11/2014 4:15 AM. Change date 1/11/2014 4:15 AM Electricity Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40863099.aspx External tender id 9334-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Maintenance and repair of data network equipment

Maintenance and repair of data network equipment Maintenance and repair of data network equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31332822.aspx External tender id 174907-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award

Részletesebben

Publish date 9/19/2013 4:30 AM. Change date 9/19/2013 4:30 AM

Publish date 9/19/2013 4:30 AM. Change date 9/19/2013 4:30 AM Advertising services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39058256.aspx External tender id 314405-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/4/2014 4:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/47532873.

Construction work. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/4/2014 4:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/47532873. Construction work Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47532873.aspx External tender id 374732-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende

Részletesebben

Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések. Költségvetési tervezés

Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések. Költségvetési tervezés Horizont 2020 Gyakorlati pályázati ismeretek adminisztratív, jogi és pénzügyi kérdések Költségvetési tervezés Kápli Balázs István Legal and Financial NCP Kik pályázhatnak? Egyéni pályázatok Marie Sklodowska-

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

Building-cleaning services

Building-cleaning services Building-cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34436554.aspx External tender id 201900-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

Bread products, fresh pastry goods and cakes

Bread products, fresh pastry goods and cakes Bread products, fresh pastry goods and cakes Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35660631.aspx External tender id 78899-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30639240.aspx External tender id 76845-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM

Bus repair services. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 2. Publish date 9/18/2014 4:25 AM. Change date 9/18/2014 4:25 AM Bus repair services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41775651.aspx External tender id 316713-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM

Publish date 6/20/2013 4:17 AM. Change date 6/20/2013 4:17 AM Cleaning services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36110285.aspx External tender id 201821-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM

Publish date 5/10/2012 4:09 AM. Change date 5/10/2012 4:09 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30935096.aspx External tender id 145488-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text:

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Original text: Scanners Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32744112.aspx External tender id 280761-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07

Sewerage work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 20.09.2012 04:07 Sewerage work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/31238270.aspx External tender id 296776-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Részletesebben

Közbeszerzés az IPA Programokban. Borbély Péter Váti Nonprofit Kft. Pécs,

Közbeszerzés az IPA Programokban. Borbély Péter Váti Nonprofit Kft. Pécs, Közbeszerzés az IPA Programokban Borbély Péter Váti Nonprofit Kft. Pécs, 2011. 06.23. Jogi háttér 1. A BIZOTTSÁG 718/2007/EK RENDELETE 121. cikkelye alapján a szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és építési

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31428326.aspx External tender id 1708-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Accelerated

Részletesebben

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM

Publish date 9/28/2012 4:21 AM. Change date 9/28/2012 4:21 AM Control valves Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33286777.aspx External tender id 307309-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM

Publish date 10/9/2014 4:16 AM. Change date 10/9/2014 4:16 AM Fire engines Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45928428.aspx External tender id 342432-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Accelerated negotiated

Részletesebben

Lamps and light fittings

Lamps and light fittings Lamps and light fittings Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40668852.aspx External tender id 10380-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Részletesebben

A szabályozás aktuális hatósági feladatai. Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató

A szabályozás aktuális hatósági feladatai. Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató A szabályozás aktuális hatósági feladatai Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató foigazgato@nmhh.hu 2016. október 13. Egységes Digitális Piac stratégiája (DSM) Az Európai Bizottság 2015. május 6-án bemutatta

Részletesebben

Construction work for school buildings

Construction work for school buildings Construction work for school buildings Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40955117.aspx External tender id 230087-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock

Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41251653.aspx External tender id 408811-2013 Tender type Tender Document type Additional

Részletesebben

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM

Publish date 11/15/2013 4:18 AM. Change date 11/15/2013 4:18 AM Natural gas Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40528598.aspx External tender id 386504-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ESZKÖZBESZERZÉSRE Műszerek Beszerzése, Szállítása, Beüzemelése és Karbantartása a Pécsi Tudományegyetem Air tightness Projektjéhez Pécs Baranya megye Dél-Dunántúli régió Magyarország

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Új lehetőségek a horizonton: Horizon 2020 keretprogram

Új lehetőségek a horizonton: Horizon 2020 keretprogram Új lehetőségek a horizonton: Horizon 2020 keretprogram Kutatásfinanszírozási lehetőségek Jogi és pénzügyi szabályrendszer Kápli Balázs István Jogi és Pénzügyi Nemzeti Kapcsolattartó Legal and Financial

Részletesebben

Road construction works

Road construction works Road construction works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45294693.aspx External tender id 246818-2014 Tender type Tender Document type Additional information Procurement procedure Open

Részletesebben

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.

Security services. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 11/2/2013 4:39 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/41774001. Security services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41774001.aspx External tender id 370956-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of

Részletesebben

Project-management services other than for construction work

Project-management services other than for construction work Project-management services other than for construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35703763.aspx External tender id 366483-2013 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

Guidance and counselling services

Guidance and counselling services Guidance and counselling services Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42279098.aspx Внешний ID тендера 412579-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15

Publish date 23.02.2012 04:15. Change date 23.02.2012 04:15 Database systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30555779.aspx External tender id 59114-2012 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Beschleunigtes

Részletesebben

Food, beverages, tobacco and related products

Food, beverages, tobacco and related products Food, beverages, tobacco and related products Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35004149.aspx External tender id 405655-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41768670.aspx External tender id 14886-2014 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA)

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Erasmus fiatal vállalkozóknak - Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises

Részletesebben

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai.

1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 3) A SEPA irányítás lehetséges változási irányai. A SEPA végdátum szabályozás mérföldkövei és hatása az EU tagországokra; SEPA irányítás 1) Végdátum mérföldkövei, elvárások az euró zónában és azon kívül. 2) SCT, SDD és kártya migráció státusza. 3) A SEPA

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Construction work for communication lines

Construction work for communication lines Construction work for communication lines Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/31428762.aspx Ulkoinen hankinta ID 155226-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Horizontális szempont 2

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Horizontális szempont 2 Európai Duna Régió Stratégia EDRS Horizontális szempont 2 A program megnevezése Klímaváltozás társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek mérséklése 7. A klímaváltozás hatásainak mérséklése a

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36603318.aspx External tender id 44296-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Building demolition and wrecking work and earthmoving work

Building demolition and wrecking work and earthmoving work Building demolition and wrecking work and earthmoving work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/33496542.aspx External tender id 60813-2013 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38902694.aspx External tender id 308771-2013 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK

SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK ABSZOLÚT TÖBBSÉG Az Európai Parlament, hasonlóan a nemzeti parlamentekhez, bizonyos kérdésekben csak abszolút többséggel dönthet. Ez

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Spare parts for goods vehicles, vans and cars Spare parts for goods vehicles, vans and cars Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35854630.aspx Ekstern anbuds ID 6025-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Travel agency and similar services

Travel agency and similar services Travel agency and similar services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42948444.aspx Ekstern anbuds ID 30028-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015

Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015 Horizont 2020 MSCA Egyéni ösztöndíjak 2015 Budapest, 2015. május 12. Somos Magdolna MSCA nemzeti kapcsolattartó WWW.NKFIH.GOV.HU H2020 I. Pillér 6162; 25% 2696; 11% 2488; 10% Kiváló tudomány (millió euró)

Részletesebben

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája

Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek e és témája Intézet neve: os Tisztifőorvosi Hivatal Anglia 1 2005.05.19.-05.22. 4 40 0 194 6 240 Epidemiológiai Központ EISS Annual Meeting

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

Meters. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 12/20/2012 4:08 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/36969529.

Meters. Info. Buyer. Description. Assignment. Version 1. Publish date 12/20/2012 4:08 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/36969529. Meters Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36969529.aspx External tender id 402183-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Vejledende kundgøring

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Horizont 2020 közlekedési információs nap

Horizont 2020 közlekedési információs nap Horizont 2020 közlekedési információs nap Részvételi szabályok a Horizont 2020 Keretprogramban 2015. 03. 30. WWW.NKFIH.GOV.HU 1. lépés: Elhatározás Cél: Horizont 2020 keretprogram rendszerének megismerése

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges?

Nemzetközi gazdaságtan. 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN. Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? Nemzetközi gazdaságtan 11b. SEGÉLYEZÉS A VILÁGGAZDASÁGBAN 1 Nemzetközi fejlesztési segélyezés Miért szükséges? 2 1 ÉRDEKEK 3 Az OECD DAC tagállamai által nyújtott segélyek abszolút összegekben (vékony

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei. Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Interreg IVC tapasztalatok és a DIFASS projekt eredményei Németh Róbert Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület Pannon Business Network Földrajzi helyzet Austria, Slovakia,

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31313020.aspx External tender id 399338-2011 Tender type Contract Award Document type Contract

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Document for completion and publication by the Contracting Authority. ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kerékpárút építés Tiszaszigeten a KNESZECYC2 projekt keretében Tiszasziget/Csongrád megye/magyarország

Részletesebben