Ajánlott és felhasznált irodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlott és felhasznált irodalom"

Átírás

1 Ajánlott és felhasznált irodalom AMBRUS Péter 1985 Alkohol az életmódban (Egy szegénytelep élete). Budapest: Művelődéskutató Intézet 1988 A Dzsumbuj. Egy telep élete. Budapest: Magvető 1994 Cigányság és iskola. Iskolakultúra 4 (8): ANDOR Mihály szerk Cigányvizsgálatok. Művelődéskutató Intézet, Budapest, 205 p. BAKÓ Ferenc 1992 Kézművesség egy alföldi faluban. Tiszaigar Tiszai Téka 3. Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Eger, 128 p. BALÁZS Gusztáv 1995 A nagyecsedi oláh cigányok tánckultúrája. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság/Magyar Művelődési Intézet BARI Károly 1985 Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet Gondolat, Budapest, 270 p Az erdő anyja. Cigány mesék, hagyományok Gondolat, Budapest, 466 p Az üvegtemplom. Cigány népmesék. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék BÁRSONY János 1981 Fővárosi cigány dolgozók az építőiparban Népművelési Intézet, Budapest, 250 p. Kézirat BARTOS Tibor gyűjt Sosemvolt Cigányország Szegkovácsi cigány történetek. Európa, Budapest, 86 p. BÉKÉSI József 1985 Cigányok a Körösök mentén Békés megyei Tanács V B. Koordinációs Szakbizottsága, hn., 191 p. BEREY Katalin HORVÁTH Ágota 1990 Esély nélkül. Budapest: Vita BERGSTEIN Béla 1910 A cigánykérdés megoldása. In: MEZEY p. BESZÁMOLÓ Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. A kutatást Kemény István vezette. Budapest: MTA Szociológiai Kutató Intézete 200

2 BÓDI Zsuzsanna szerk Cigány Néprajzi Tanulmányok 2. Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi, Történeti, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai (Budapest, március ). Budapest: Magyar Néprajzi Társaság BOKOR Ágnes 1987 A hagyományos szegénység szigetei: a cigánytelepek. In: Peremhelyzetek. Műhelytanulmányok. Rétegződés-modellvizsgálat VIII. Szerk. UTASI Ágnes, pp Budapest: Társadalomtudományi Intézet CSALOG Zsolt 1973 Etnikum? Faj? Réteg? Adalékok a cigányság fogalmához. Világosság 14 (1): Kilenc cigány (Önéletrajzi vallomások) Kozmosz Könyvek, Budapest, 239 p A. D-E-Fisz-G, AS, D, D. In: HAVAS KENEDI KOZÁK 1985: Cigányon nem fog az átok Mecénás, Budapest, 191 p A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt. In: Bibó-emlékkönyv II pp Budapest/Bern: Századvég/Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1993 A cigányság a magyar munkaerőpiacon. Szociológiai Szemle 3 (1): CSEMER Géza 1994 Habiszti. Cigányok élete étele (almanach) Budapest, A szerzők kiadása CSENKI Imre és CSENKI Sándor 1980 Cigány népballadák és keservesek Európa, Budapest, 137 p. CSONGOR Anna SZUHAY Péter 1992 Cigány kultúra cigánykutatások. Budapesti Könyvszemle 4 (2): CSONGOR Anna 1991 A cigánygyerekek iskolái különös tekintettel a telepi gyerekekre In: Cigányélet Műhelytanulmányok MTA Politikai Tudományok Intézete 1992 Cigánygyerekek az iskolában. Phralipe 3 (2): DARÓCZI Ágnes 1993 A cigányközösségek értékrendje In: Cigány néprajzi tanulmányok I. (Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében, a században) DEMSZKY Gábor 1980 Cs. Kritika (10): DIÓSI Ágnes 1988 Cigányút Szépirodalmi, Budapest, 347 p Szűz Mária zsebkendője Kozmosz Könyvek, Budapest, 181 p Identitásvilág és etnikai újraazonosulás kisebbséghez tartozó állami gondozott gyerekek és nevelőszülők körében. Esély (4): ERDEI Ferenc 1973 Parasztok. Hasonmás kiadás. Budapest: Akadémiai 1980 A magyar paraszttársadalom. In: A magyar társadalomról. Szerk. KU- CSÁR Kálmán, pp Budapest: Akadémiai ERDŐS Kamill 1959 A Békés megyei cigányok In: ERDŐS p Fémműves cigányok In: ERDŐS p Erdős Kamill cigánytanulmányai A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 78. sz. Békéscsaba, 265 p. 201

3 FALUDY András 1964 Cigányok... Kossuth, Budapest, 231 p. FLEISCHMANN Gyula 1912 A cigány a magyar irodalomban Élet Irodalmi és Nyomda Rt., Budapest, 54 p. FORRAY R. Katalin 1989 Cigányfiúk és -lányok iskolai motivációi és etnikai identitása. Kultúra és Közösség (4): FORRAY R. Katalin HEGEDŰS T. András 1990 A cigány etnikum újjászületőben. Tanulmány a családról és az iskoláról. Budapest: Akadémiai GESZTELYI Nagy László 1940 A magyarországi cigánykérdés rendezése. Duna Tisza Közi Mezőgazdasági Kamara Kecskemét, 31 p. GYERGYÓI Sándor szerk A kirekesztéstől a beilleszkedésig I II. Mozaik Kiadó Iroda Debrecen, 691 p. HAJTMANN Kornélia 1994 Egy udvarban élünk In: Egy igaz történet részletekben... Budapest Kőbányai Önkormányzat HANKISS Elemér 1980 Értékszociológiai kísérlet (Az ipari dolgozók néhány rétegének értékrendjéről) Népművelési Propaganda Iroda, Budapest, 142 p. HAVAS Gábor 1982 A Baranya megyei teknővájó cigányok In: ANDOR p A cigányközösségek történeti típusairól. Kultúra és Közösség (4): A megélhetési módok és a többségi társadalomhoz fűződő viszony változásai a magyarországi cigányok különböző csoportjaiban. Kandidátusi értekezés HAVAS Gábor KEMÉNY István 1995 A magyarországi romákról. Szociológiai Szemle 5 (3): HEICZINGER János 1939 Adatok a falu cigánykérdéséhez In: Népegészségügy 18. sz. HORVÁTH Rudolf 1979 A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Atla József nominatae 4. Bencze Árpád, Szeged, 85 p. ILLYÉS Gyula 1970 Puszták népe Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó KALÁNYOSNÉ László Júlianna 1994 Adatok az őrségi (Tolna megye) cigányság terhesség, szülés, csecsemőápolás körében kialakult szokásaihoz, hiedelmeihez; folklórjához In: Tanulmányok a romológia köréből X. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs KEMÉNY István 1974 A magyarországi cigány lakosság. Valóság 17 (1): A magyarországi cigányok helyzete In: BESZÁMOLÓ p Munkakultúra és életforma. In: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején, pp Budapest: Vita 202

4 1995 Romagyerekek az iskolában, roma felnőttek a munkaerőpiacon. A falu 10 (4): KERTESI Gábor 1994 Cigányok a munkaerőpiacon. Közgazdasági Szemle 41 (11): Cigánygyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munakerőpiacon. Közgazdasági Szemle 41 (1): Cigányfoglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után (Tények és terápiák). Esély (4): KOOS Ferenc 1903 Czigány népdalok és mesék gyűjteménye magyar és czigány nyelven Brassói Lapok Nyomdája, Brassó, 147 p. LADÁNYI János 1989 A lakásrendszer változásai és a cigány népesség térbeni elhelyezkedésének átalakulása Budapesten In: Valóság 8. sz p. LAKATOS Menyhért 1976 Füstös képek Magvető, Budapest, 440 p. LEWIS, Oscar 1968 Sanchez gyermekei Budapest, Európa Könyvkiadó LOSONCZI Ágnes 1977 Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben Budapest: Gondolat MATOLAY Magdolna VEKERDI József 1970 Cigánytelepek. Valóság 13 (12): MARTIN György 1983 A cigányság tánckultúrája. In: SZEGŐ p. MÉSZÁROS György 1980 A magyarországi szinto cigányok (történetük és nyelvük). A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 153. sz. Budapest, 44 p. MÓRICZ Zsigmond 1974 A kondás legszennyesebb inge. In: Elbeszélések III. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó MSZMP KB 1961 A cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról. Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata In: MEZEY p A Magyarországon élő cigány lakosság helyzetéről Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása In: MEZEY p A magyarországi cigány lakosság helyzetéről Az MSZMP KB Politikai Bizottságának határozata 1984 A magyarországi cigány lakosság helyzete és az időszerű feladatok Az MSZMP KB Tud. Közokt. és Kulturális Osztályának jelentése In: MEZEY p. MURÁNYI Gábor szerk Egyszer karolj át egy fát CIGÁNYALMANACH TIT Országos Központja Cigány Ismeretterjesztő Bizottsága, Budapest, 233 p. NAGY Olga 1989 A törvény szorításában. Paraszti értékrend és magatartásformák Gondolat Kiadó 203

5 NEMÉNYI Mária 1998 Két külön világ. Cigány anyák és a magyar egészségügy In: Beszélő OLSVAI Imre 1983 A magyarországi cigányság zenei hagyománya. In: SZEGŐ p. ORSÓS Lajos 1978 A putritól a főiskoláig. In: VÁRNAGY p. POMOGYI László 1995 Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Budapest: Osiris/Századvég RADÓ Péter 1995 A cigányság oktatásának fejlesztése. Iskolakultúra 5 (24): RÉGER Zita 1974 Kétnyelvű cigánygyermekek az iskoláskor elején. Valóság 17 (1): Nyelvi szocializáció és nyelvhasználat magyarországi cigányközösségekben In: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből. No p Cigánygyerekek nyelvi problémái és iskolaesélyei. Iskolakultúra 5 (24): RÉZMŰVES Melinda 1992 A magyarországi oláh cigányok szokásai gyász idején In: Phralipe 11. sz p. A magyarországi cigányok táplálkozási szokásai In: Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni. Romano Kher Cigányház é. n. A magyarországi cigányok táplálkozási szokásai. In: Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni. Szerk. R. KELETI Éva, pp Budapest: Fővárosi Önkormányzati Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ ROSTÁS-FARKAS György KARSAI Ervin 1992 A cigányok hiedelemvilága Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest 113 p. SOLT Ottília 1977 Bevezetés. In: Szakképzetlen családok. Egy általános iskolai osztály szociológiai vizsgálata. Szerk. SOLT Ottília, pp Budapest: Fővárosi Pedagógiai Intézet STEWART, Michael 1987 Igaz beszéd avagy miért énekelnek az oláh cigányok? Valóság 30 (1): (angol változat 1989, francia változat 1989) 1989 Játék a lovakkal, avagy a cigány kereskedők és a szerencse. Kultúra és Közösség (4): Daltestvérek. Az oláh cigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon T-Twins/MTA szociológiai Intézet/Max Weber Alapítvány 1994 A magyarországi cigányok halotti szokásai. Cigányfúró 1 (3): (1993: 21 9.) 1994 A magyarországi cigányok halotti szokásai. Második rész. Cigányfúró 1. (4): (1993b: ) SZABÓ Pál 1958 Nyugtalan élet. Budapest, Szépirodalmi Kiadó SZABÓ Zoltán 1986 A tardi helyzet. Cifra nyomorúság. Budapest: Akadémiai/Kossuth/Magvető 204

6 SZAPU Magda 1984 Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál Ciganisztikai tanulmányok 1. Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 71 p Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon. Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport SZEGŐ László szerk Cigányok, honnét jöttek merre tartanak? Budapest: Kozmosz SZEPESI József 1986 Ecsettel és irónnal Balázs Jánosról In: MURÁNYI p Újratermelődik az elmaradottság In: Amaro drom 21. szu. 9 p. SZIRTES Zoltán 1994 A jellemző és nem jellemző megbetegedések In: Míg én rólad mindent, te rólam semmit sem tudsz Családpolitikai füzetek SZŐNYI János 1983 A cigányok sorsa a fasizmus évei alatt In: SZEGŐ p. SZUHAY Péter 1989 A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből Néprajzi Múzeum, Fővárosi Tanács V B. Cigány Szociális, Művelődési és Módszertani Központ, Budapest, 96 p A kártyajóslás profanizálódása In: Mozgó Világ 7. sz p Ki az ember? Az évi kétegyházi etnikai háború. Régió 4 (4): Csövesek csicskák. Az ároktői romák esete a miskolci hajléktalanokkal In: Régió 3 4. sz. TAMÁS Ervin REVÉSZ Tamás 1977 Búcsú a cigányteleptől Kossuth, Budapest, 275 p. TOMKA Miklós 1983 A cigányok története. In: SZEGŐ ZÁMOLYI-VARGHA Mihály 1982 A sátoros czigány. Néprajz Alkalay Adolf, Pozsony, 329 p. VÁRNAGY Elemér szerk A cigányság beilleszkedésének problémaköréből Tanulmányok a PTF Cigánykutató Munkacsoportjának vizsgálataiból MTA Nyelvtudományi Intézete, Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs, 102 p. VEKERDI József 1982 A magyarországi cigánykutatások története. Folklór és etnográfia 7. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 60 p. VERES Péter 1986 Az Alföld parasztsága. Budapest: Kossuth 205

7 Nyomdai előkészítés: Fényszedő Központ Kft. Felelős vezető: Futanics György ügyvezető igazgató 206

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

Cigányok/romák Magyarországon

Cigányok/romák Magyarországon Kállai Ernő Cigányok/romák Magyarországon Társadalomtörténeti vázlat 1. A kezdetektől a 20. század közepéig A nyelvészeti kutatások szerint a cigányok/romák 144 az indoeurópai népek családjába tartoznak,

Részletesebben

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon

A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon - történeti előzmények és jelen helyzetkép - A kisebbségi tárgyú kutatásoknak Magyarországon komoly előzményei vannak, amelyek a hazai társadalomkutatás

Részletesebben

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene Bindorffer Györgyi Dóczé Nikolett Kállai Ernő Bolgárok A bolgárok 94 a törökök elől menekülve a szerbekkel együtt érkeztek Magyarországra a 15.

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok Gypsy Studies Cigány Tanulmányok A CIGÁNY/ROMA FIATALOK MUNKAERŐPIACI ESÉLYEI ÉS A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NON-PROFIT SZERVEZETEK SZEREPE AZ ESÉLYEK NÖVELÉSÉBEN A DÉL-DUNÁNTÚLON Gypsy Studies Cigány Tanulmányok

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia

Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia BEVEZETÉS A magyarországi cigánykutatások a nemzetközi szakirodalom mércéjén is jelentıs tudományos eredményeket értek el. Sajnos az eredményeknek csekély

Részletesebben

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.)

A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája. Dr. Pilling János (szerk.) A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája v Dr. Pilling János (szerk.) A halál, a haldoklás és a gyász kérdéseivel foglalkozó tanatológia jellegzetesen XX. századi tudományág.

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 TANYÁK * BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 Tanyáról szóló irodalmak az OMgK könyvállományában Az "Agraria"

Részletesebben

Gyerekesély Tudástár

Gyerekesély Tudástár TÁMOP-5.2.1 Gyerekesély Tudástár Válogatott jegyzék az elmúlt tizenkét év gyermekszegénységre és az esélyegyenlőtlenségek átörökítésére vonatkozó szakirodalmából Összeállította: Bauer Zsófia 2014. lis

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben