A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei"

Átírás

1

2

3 A Haáz Rezső Múzeum gyűjteményei Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely,

4 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma Múzeumi Füzetek 26. Szerkesztette: Miklós Zoltán Felelős kiadó, sorozatszerkesztő: Zepeczaner Jenő Szöveg: Károlyi Zita, Miklós Zoltán, Róth András Lajos, Sófalvi András, Székely Viorica, Veres Péter, Zepeczaner Jenő Fotó: Nyárádi Zsolt, Róth András Lajos, Sófalvi András, Zepeczaner Jenő, Zepeczaner Zsolt Haáz Rezső Múzeum ISBN: X Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely RO Kossuth Lajos u. 29 sz. Nyomdai előkészítés: Top Invest Kft, Székelyudvarhely Nyomda: Infopress Group, Székelyudvarhely 2

5 Haáz Rezső Múzeum évszázados folytonosság A székelyudvarhelyi múzeum tárgyállománya Erdély egyik legrégebbi gyűjteménye, története a XVIII. század második felétől követhető nyomon. Az egykori református kollégium iskolamúzeumának fokozatos gyarapítása révén igen gazdag műtárgyállománnyá fejlődött. Néhány tárgy jelenlegi birtoklása folytonosságot képez az 1797-es első Protocollumban rögzített kis régiségtár és a jelenlegi múzeumi gyűjtemény között. Valós számszerű gyarapodásról azonban a XX. század első negyedétől beszélhetünk, amikor Haáz Rezső intenzív néprajzi gyűjtésbe kezdett. A korabeli állomány ugrásszerű gyarapodása 1913-ban lehetővé tette a kollégium épületében az első nyilvános kiállítás megszervezését. A néprajzi múzeum, kiegészítve a kollégium éremés régiséggyűjteményével 1949-ben állami tulajdonba került, s városi múzeumként szűkös kiállítási lehetőségek közepette működött tól újabb státuszt kényszerítettek az intézményre, ugyanis a megyei múzeum udvarhelyi részlegeként üzemeltették. A központosított igazgatás 1994-ben szűnt meg, amikor újból Székelyudvarhely mindenkori önkormányzata által fenntartott városi múzeumi rangot kapott. Közismert, hogy a múzeum összekötő kapocs a múlt és a jelen között. A megismerés, nevelés és gyönyörködtetés céljával gyűjti, kutatja, restaurálja és kiállítja, a térség lakosainak anyagi és szellemi értékeit. A székelyudvarhelyi közgyűjtemény tárgyállományát a történelmi korok hiteles lenyomataiként értékelhetjük, hiszen egyaránt megtalálhatók itt a hagyományos, polgári vagy modern korszak tárgyegyüttesei. A lokális társadalmak kulturális javainak begyűjtése mellett, a múzeum kimagasló funkciót szán a tudományos igényű kutatások végzésére. A korábbi viszonyokhoz képest szerencsésnek minősíthető azon állapot, miszerint a birtokolt gyűjtemények mindenikét felsőfokú végzettséggel rendelkező muzeológus gondozhatja. Több évtizedes szakmai űrt szüntetnek meg az intézmény fiatal régészei. Székelyföldön (s kiváltképpen Székelyudvarhely környékén) a közelmúltig szünetelő szisztematikus régészeti feltárások fontossága valójában az új ásatások tükrében mutatkozik meg. A múzeum két szakemberre korlátozódó régészállománya eleget kell tegyen a különféle építő munkálatok révén szükségessé vált leletmentő ásatásokra vonatkozó felkéréseknek, s ugyanakkor saját kutatási projektjeik objektumait is igyekeznek feltárni. A történelmi kutatások egy muzeológus munkássága által főként a céhes élet tárgyállományának tanulmányozására, az es forradalom erdélyi eseményeinek dokumentálására, valamint Orbán Balázs személyének és munkásságának tanulmányozására éleződött ki. Nem utolsósorban, a polgári életmód tárgyállományának gyűjtése összefonódott a székelyföldi fürdőkultúra kutatásával is. A múzeum szerves részét képező Tudományos Könyvtár állományáról, akárcsak a kutató munkájuk során ezen könyvtárat igénybe vevő olvasók tájékoztatásáról, egy történész-könyvtáros kolléga gondoskodik. A gyűjtemény jelentős nyomtatványainak és könyvritkaságainak digitalizálása mellett a hely-, gazdaság- és művelődéstörténeti szakterületen végez kutatómunkát. Az értékes néprajzi gyűjtemény kezelése, rendszerezése, valamint gyarapítása egy fiatal néprajzos-muzeológus feladatát képezi. A tárgyközeli tapasztalatok szerzése és a teoretikus síkon történő vizsgálódás esetében is összefonódik. Főként a sóvidéki falvak tárgyi kultúrájára élezve kutatásait, a népi építészet, a kézművesség és a falusi közösségekben fokozottan észlelhető életmódváltást igyekszik kellőképpen dokumentálni. A képzőművészeti gyűjtemény gondozása és további a művészettörténeti kutatások végzése két szakképzett muzeológusra hárul. Egyikük számára a székelyföldi képzőművészeti események krónikájának összeállítása jelent aktualitást. A XIX XX. 3

6 századi udvarhelyszéki képzőművészet kutatása, a köztéri műemlékek és emlékművek kataszterének összeállítása, valamint a liturgikus terek és tájolási összefüggések kutatása képezi egy másik szakember jelenlegi tevékenységét. Szerencsésnek mondhatja magát az intézmény, hiszen a természetrajzi részleget is tapasztalattal rendelkező, szakképzett muzeológus gondozza. Folyamatban van az állomány feldolgozása, és ennek katalogizált formában történő közzététele. Jelenleg a botanikai gyűjtemény katalógusainak digitalizálása zajlik. Az évek folyamán a múzeumba bekerülő tárgyak preventív konzerválásáról és főként kiállításokra történő előkészítéskor a restaurálásról kellő szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársak gondoskodtak. Az szükségletekhez képest ez a szegmens alulreprezentált, hiszen a jelenlegi egy restaurátor nem tudja lefedni a teljes tárgykészlet által igényelt munkálatokat. Jelenleg a Tudományos Könyvtár állományával együttesen, a leltárkönyvekben rögzített tárgyak összessége darabot tesz ki. A múzeumi tárgygyarapodás leggyakoribb módja az adományozás általi beszerzés, illetve a régészeti feltárások általi gyarapítás. Tárgyvásárlásra csak ritka esetben van lehetősége a múzeumnak, hiszen a szűkös költségvetési keret legtöbbször nem biztosít vetélytársi pozíciót az intézmény képességei fölé licitáló kereskedőkkel szemben. A kimagasló jelentőségű tárgyak vásárlása azonban prioritást képez. Erre kitűnő példa a múlt évben megvásárolt XIX. századi nagyméretű műtermi lemezes fényképezőgép. Legutóbb pedig a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása révén egy ban faragott monumentális zetelaki székelykaput vásárolt az intézmény. A gyűjtemények aránybeli megoszlása I. Régészet II. Történelem III. Tudományos Könyvtár IV. Néprajz V. Képzőművészet VI. Természettudomány Az első leltári bejegyzéstől napjainkig lassú, de töretlen fejlődést mondhat magáénak a székelyudvarhelyi közgyűjtemény. Jelen körülmények közepette azonban elfogult optimizmussal tekinthetünk csak a jövőbe. Hiszen az egykoron államosított az intézmény állandó székházaként szolgáló ingatlan törvényszéki döntéssel történő visszaszolgáltatása gyakorlatilag ellehetetleníti az intézmény tevékenységét. A lappangó kilátástalanság nem teszi lehetővé nagyobb lélegzetű projektek kibontakoztatását, mi több pillanatnyilag a közgyűjtemény elhelyezése is megoldásra vár. A jogilag tisztázott státuszú Állandó Képtárba történő átcsoportosítással valójában a műtárgyraktározási gondok enyhíthetők, de megszűnnek a legjelentősebb tevékenységi körök. A kiállító felületek beszűkülésével a múzeum közszolgálati funkciója, vagyis a kiállításrendezés csorbul leginkább. A közeljövőben elsődleges célunk a jelen kiadványban is bemutatásra kerülő gyűjtemények korszerű raktározása, a tudományos kutatómunka folytatása és folyamatos új opciók keresése a nélkülözhetetlen kiállítófelületek biztosítására. 4 Miklós Zoltán

7 Régészeti gyűjtemény A múzeum régészeti gyűjteménye különféle adományok és vásárlások útján, illetve szakszerű régészeti kutatások leleteiből jött létre. Kezdetben ez főleg régi pénzekre és érmékre korlátozódott. Fekete Sámuel magángyűjteményéből került pl. a múzeumba az 1831-ben a Firtoson lelt híres VII. századi bizánci pénzkincs néhány darabja is. Szép számban találunk a különféle őskori kultúrák pattintott és csiszolt kőeszközeiből, illetve fémtárgyaiból: kovapengék, kőbalták, réz csákányok, bronz tokosbalták és fokosok stb. A régészeti gyűjtemény gerince az 1950-es évek közepétől a 80-as évek elejéig zajló szisztematikus ásatások és terepbejárások során jött létre (Ferenczi Géza és Ferenczi István tevékenysége) ban az ekkor Udvarhely rajonhoz tartozó Székelyszáldoboson az erősdi kultúra polikróm festésű kerámiát készítő népének telephelye került napvilágra, néhány temetkezéssel együtt. Bögöz-Pagyvan tetőn késő újkőkori kora rézkori magaslati település maradványai kerültek elő, gazdag régészeti leletanyaggal és földbemélyített lakóházakkal. Az oroszhegyi Mákvárában folytatott régészeti ásatások során a középső bronzkori Wietenberg-kultúra magaslati telepe vált ismertté, Máréfalván pedig a vaskor korai időszakából származó erődítményt (Márévára) tártak fel. Az es években több udvarhelyszéki középkori vár területén folyt régészeti ásatás: Firtos, Kustaly, Rapsóné, Tartód várában, valamint az Udvarhely város határában fekvő Budvárban. Székelyudvarhely legrégebbi műemlékeként számon tartott Jézus Szíve kápolnánál 1973-ban folyt régészeti feltárás, melyet egy I. Ferdinánd pénzérme alapján a XVI. századra kelteztek. A város szívében álló Csonkavár helyén a késő középkorban domonkos kolostor állt, ezt Báthori István erdélyi vajda az 1490-es évek elején várrá építtette át. A vár építéstörténetének részleteit az elmúlt három évtized ásatásai próbálták felderíteni. A múzeum keretén belül a régészeti ásatások 2004-től folytatódtak és vettek új lendületet. Egy új fejezet kezdődött Udvarhelyszék középkori templomainak kutatásával: Kányád, Szentimre, Máréfalva, Bágy, Székelyderzs elpusztult vagy ma is álló középkori eredetű templomaiban és a homoródalmási Tatárkápolna területén folyt többek közt régészeti kutatás, amelyek minden esetben egy Árpád-kori templom maradványait hozták napvilágra. Bikafalva és Telekfalva református templomaiban végzett régészeti ásatások a reformáció után is továbbélő középkori építkezési hagyományok és temetkezési szokások meglétét mutatták ki. Időközben az Udvarhely környékén található mesterséges barlangok kutatása is elkezdődött: először a telekfalvi Őrhegy barlangjaiban, majd a máréfalvi Kőlikban végeztünk régészeti kutatást, alátámasztva a mondai hagyományt, miszerint ezeket a XVI XVII. századi török-tatár harcok idején hozták létre. Kustaly várában 2007-ben újrakezdődtek az ásatások, Udvarhelyszék legkorábbi, XII. századi kővárát mutatva ki. A múzeum legnagyobb ásatása 2008-ban zajlott a város határában fekvő Kadicsfalvi-réten. Több mint 1 hektáros felületen került feltárásra a gótokhoz köthető Marosszentanna-kultúrkör III IV. századra keltezett települése, területén 19 lakóházzal, égetőkemencékkel, kohóval, kúttal, gazdasági jellegű építményekkel. A felszínre került rendkívül gazdag leletanyag (kerámia, állatcsontok, fém-, csont- és kőtárgyak, -eszközök a múzeum régészeti gyűjteményét jelentős mértékben, mintegy harmadával gyarapították. Ma több mint darab régészeti leletet tartunk nyilván. Sófalvi András 5

8 6 III IV. századi tárolóedények. Lelőhely: Székelyudvarhely Kadicsfalvi-rét, 2008.

9 XIII. századi bronz füstölőalj Lelőhely: Székelyudvarhely Budvár, Négykaréjos peremű tál a középső bronzkorból (Wietenberg-kultúra) Lelőhely: Oroszhegy Mákvára,

10 Történelemi gyűjtemény A gyűjtemény legkorábban bekerült tárgyait már a református kollégium ben készült Protocollumában megtaláljuk. Egy ezüst Tábla a falba rakva, köröl márvány kőbe foglalva, melybe vagyon vésve néhai idősb B. Daniel István úrnak tzimere, ki született 1684, holt meg 1774, egy darab, Egy láda, mely két kolccsal jár, mely a Théka pénzes ládája, Egy pántzél, vagy vas ing, Egy pajzs módon bejegyzett, azonosítható tárgyak ma is gyűjteményünkben vannak. Az 1642 tárgyat számláló helytörténelmi gyűjteményt 2200 érem, dokumentumtár (helyi kiadványok, plakátok, kisnyomtatványok, fénymásolatok), és fotótéka egészíti ki. A múzeum levéltára, benne a helyi céhek irataival, a csíkszeredai állami levéltárba került. Gyűjtőmunkánkban szinte kizárólag csak adományokra támaszkodhattunk. A gyűjteményben megtaláljuk a helyi céhek és ipartársulatok fennmaradt emlékeit. Behívótáblák, pecsétnyomók, zászlók, poharak, céhládák idézik fel a hajdani tizenhat udvarhelyi céh világát, amely 1572 után meghatározó volt a város gazdasági életében. A céhhagyományok az ipartestületekben is továbbéltek és csak a múlt század második felében enyésztek el. Az iparosok együtt az iskolák tanáraival, a városi és megyei tisztviselőkkel alkották a város polgárságát. Gyűjteményünkben jelen vannak a városi polgárok életét felidéző tárgyak is. Ezeket olyan kiállításokon mutattuk be, mint Az udvarhelyiek kávéznak és a kultúratörténeti alapkiállítás. Zepeczaner Jenő 8 A vargyasi Daniel család címere

11 A székelyudvarhelyi mészáros és csizmadia céh behívótáblája Haáz Rezső: Szákelytámadt vár (rekonstrukció), olaj, vászon, 110,5 x85 cm 9

12 A Tudományos Könyvtár A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár a valamikori református kollégiumi könyvtár töretlen fejlődésű jogutódja. A kollégium könyvtárának csírái egyidősek magával az 1670-ben kezdetét vett kollégiummal. Az 1682-es iskolatörvény már külön tárgyal a bibliothecarius esküvel vállalt kötelezettségeiről között, Rozgonyi P(ap) János a könyvtár megalapítója közvetítő szerepet vállalt az iskolai könyvtár és az első magángyűjtemények adományozói között. A könyvtár kötetei 1720-ban kapták első, legrégibb helyrajzi jelzetüket. Borosnyai L. János könyvtártermet képez ki és a könyveket protocollumokban jegyzi fel. Backamadarasi Kis Gergely ös nagyszabású átépítési és bővítési munkálatai során ismét új helyiségbe került a könyvtár. Zilahi Sebes János és Szigethi Gyula Mihály idején indított leltári protocollum 1797-től a XIX. század húszas évéig 3826 címet rögzített 12 tékában, 18 csoportban. A század elején a más erdélyi iskolai könyvtárakhoz képest még szerény méretű könyvtár, alapítványok, alkalmi adományok és tanári könyvtárak öröklése, illetve megvásárlása útján gyarapodott. A könyvtár alakulásának történetét Jakó Zsigmond történész foglalta össze alapos tanulmányban: A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár története. In: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, Az adományozók különböző társadalmi rétegből kerültek ki, így adománykönyvtáraik tükrözik gyűjtőik érdeklődési körét, művelődési szintjét ban Kiss Ferenc 6000 kötetet említ. Gönczi Lajos 1895-ben önálló művet sorakoztat fel kötetben. A folyóiratok 6,36%-át jelentették a könyvtárnak. A könyvtárt többször átrendezték. Az állomány régi könyveinek 31%-a 1700 előtti, 54%-a közötti külföldi kiadvány, míg 11,5%-a hazai nyomtatvány, köztük több nagyon ritka, sőt egyedi. Periodika gyűjteményében régebbi magyar nyelvű bécsi, magyarországi, erdélyi, udvarhelyi újságok, folyóiratok mellett megtalálhatók az Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai tudományos intézményeinek, egyházainak, társulatainak irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, társadalomtudományi, ideológiai, neveléstudományi időszaki kiadványai. Megbecsült az Osztrák-Magyar Monarchia majdnem 800 iskolájától származó kb kötetet számláló évkönyvgyűjtemény, amely iskolatörténeti szempontból óriási méretű adatbázist jelent. A jelenlegi könyvtár a református kollégium könyvtára mellett a katolikus gimnázium, az állami főreáliskola, valamint a kő- és agyagipari szakiskola könyvtárainak máig fennmaradt könyvtárrészeit tudhatja magáénak. Ezen, régi állományú könyvtárakat egészíti ki unitárius jellegű, a zsidósággal kapcsolatos, modern, a két világháború közti erdélyi kiadványokban bővelkedő, mintegy 4000 kötetes, Tóth Kálmán hagyaték (a kolozsvári Egyetemi Könyvtár egykori igazgatója). A fentebb felsorolt részkönyvtárak és még néhány nagyobb jelenkori adomány/hagyaték (Pál István, Vofkori József, Mátéffy Béla) jelentik tehát együttesen 1990-től, a Haáz Rezső Múzeum részlegeként működő Tudományos Könyvtár 1944-el zárult állományát. A könyvtár elektronikus katalógusa a SZIRÉN9.122 Integrált Könyvtári Rendszer segítségével épül. A folyamatosan bővülő katalógus, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtárnak szolgáltatott, eddig digitalizált állomány elérhető a Haáz Rezső Múzeum honlapjáról is. Róth András Lajos 10

13 XVIII. századi, feltételezett debreceni teljes bőr kötés 11

14 Térképmelléklet. (Johann Andreas Erdman Maschenbauer: Der curiose und in allen nöthigen Wissenschaften nützliche Dollmetscher, oder, allgemeines Zeitungshandbuch. Augsburg, 1748) 12 Kódexlapborítású kötés a XVIII. századból

15 Néprajzi gyűjtemény A néprajzi tárgyállományt Haáz Rezső kollégiumi rajztanár XX. század eleji gyűjtései alapozták meg. A korabeli beszámolók gyakran emlegették a faluzó triászt, melynek tagja volt Nyirő József író, Kovács István fényképész és maga Haáz Rezső. A falvakra tett látogatások alkalmával főként az esztétikus, azaz népművészeti produktumként értékelt tárgyakat vették birtokba. Ilyen értelemben a néprajzi gyűjteményt nem teljes tárgykollekciók alkotják, inkább a mindenkori muzeológusok által prioritással kezelt tárgyak kerültek megvásárlásra. Annak ellenére, hogy némely foglalkozáskör vagy élettér nem rekonstruálható teljes egészében, a néprajzi állomány értéke felbecsülhetetlen. A kerámiagyűjteményt alkotó tárgyak legnagyobb hányada a XIX. századra datált. Csempekollekciónkban azonban ennél régebbi (XVII. századi) darabok is fellelhetők. A küsmödi Bereczki Zsigmond sárkovács termékei vannak legnagyobb számban. Ezeket zöldmázas domború növénydísszel megmunkált csíkmadarasi csempék, továbbá brokát- és virágmintás mázatlan, valamint kék-fehér színezésű csempék egészítenek ki. Az égetett agyagedények az udvarhelyszéki kerámiaközpontok zömét reprezentálni tudják. A bokályok vannak túlsúlyban, de céhes kerámiát, veres parasztedényeket, s nem utolsósorban szász és román kerámiatárgyakat egyaránt birtokolunk. Textilgyűjteményünk főként ünnepi viseleti darabokra korlátozódik. A lakóterek kiegészítő textíliái és a falusi gazdaságokban használt egyéb szőttesek gyarapítják még a gyűjteményt. Az életterek fontos tartozékai közül igen jelentős a múzeum bútorgyűjteménye. A XVIII. századi, keményfából ácsolt és geometriai mintákkal ékesített berendezési tárgyak csupán néhány darabra korlátozódnak, ellenben a XIX. században általánossá vált festett bútorállomány annál gazdagabb. A múzeum gyűjtőterületéhez sorolható fontosabb festőasztalos központok vagy családok termékeiből reprezentatív darabok kerültek az intézmény tulajdonába. Az asztalos és festő munkálatok kifinomult érzékével megalkotott 1801-es állótálas egyik büszkesége a gyűjteménynek. A hagyományos kézműves foglalkozások tárgyai közül egy oroszhegyi kerékkészítő mester, valamint egy korondi kovácsműhely közel összes szerszámait birtokoljuk. Töredékesebb formában azonban számos tradicionális mesterség termény- és eszközkészlete került a múzeumba. A háztartásban nélkülözhetetlen tárgyak, és a növényi rostok (kender, len) feldolgozására szolgáló kellékek mind részét képezik a gyűjteménynek. A gyűjtögetés, halászat, vadászat és pásztorkodás tárgytípusai nem szisztematikus tárgyvásárlás révén kerültek begyűjtésre, ezért a kollekciók sem mondhatók teljeseknek. Mégis az emberi élet fordulópontjainak kellékeiből, valamint a székely életmód különböző területeiről reprezentatív, vagy egyedi darabokat mondhat magáénak az intézmény. A Szejkefürdőn Kovács Mózes kezdeményezésére és Vofkori György további ösztönzésére felállított tizennégy székelykapu szintén a múzeum tulajdonát képezi. Közülük az 1818-as évszámmal datált fenyédi kapu a legrégebbi. A leghíresebb pedig közvetlenül a sír előterében felállított, Orbán Balázs által birtokolt 1888-as székelykapu. A több mint 4700 tárgyat számláló néprajzi gyűjtemény töredékének megjelenítésére van csak lehetőségünk az állandó kiállítás révén. De a tematikus kutatások és az időszakos tárlatok rendezése esetén, a gyűjtemény valóságos táptalajnak bizonyul a muzeológus számára. Miklós Zoltán 13

16 14 Festett állótálas 1801 Gyűjtés helye: Homoródszentmárton

17 14 kapuból álló székelykapu-gyűjtemény Szejkefürdő Csillámozott mázatlan csempe 1667 Gyűjtés helye: Korond 15

18 Képzőművészeti gyűjtemény A Haáz Rezső Múzeum keretén belül működő Képtár 1978 őszén nyílt meg a közönség előtt. Ahhoz, hogy egy képtár abban az időben létrejöjjön és működjön mondhatni heroikus elszántságra és nagy akaraterőre volt szükség. Az akkori politikai, szellemi és társadalmi viszonyok olyan akadályokat gördítettek egy ilyen cél eléréséhez, amelyeket mai szemmel, értelemmel, nem egyszer abszurdnak és hihetetlennek tartunk. A Képtár létesítésének gondolatát Maszelka János festőművész fogalmazta meg először és nekilátott a szervezésnek. Ez tulajdonképpen egy olyan lobby tevékenység volt, melynek során elérte azt, hogy a megyei és városi szervezetek vezetői rábólintottak egy Képtár létrehozásához szükséges engedélyek kiadására. Amint azt Maszelka, visszaemlékezésében megemlítette, ezek a rábólintások sok esetben csak azért történtek meg, mert egy-egy képpel, festménnyel adott nyomatékot kérése fontosságának. A jogi és politikai keret meglétét követően Ubornyi Mihály akkori polgármester megkeresésére Zepeczaner Jenő a Múzeum vezetője vállalta azt, hogy a Múzeum keretén belül biztosítja egy Képtár működtetését is. E vállalást követően került sor arra a nem mindennapi munkára, összefogásra, melynek eredményeként fizikai valójában is megszületett a Képtár infrastruktúrája. Ez a követelményeknek megfelelő kiállítótermeket, különleges világítást, az elvárásoknak megfelelő belső klímát, stb., valamint egy nemzetközi szinten is újnak számító képraktárt jelentett. A Múzeum képzőművészeti alapgyűjteményét egy 21 tételből álló gyűjtemény alkotta, melyben hét darab Barabás Miklós által festett portré is szerepelt, és az es években került az intézmény tulajdonába. A Képtár anyaga kezdetben számos képzőművész által adományozott munkából, valamint a Korunk Galéria örökös letétbe helyezett adományát alkotó művekből állt össze. Az évek folyamán adományozás, és nagyon ritkán vásárlás útján gyarapodott a műtárgyak száma. Jelentősebb adománynak számít a helyi jelleggel bíró múzeumalapító Haáz Rezső- (grafika, festmény), Rösler Károly- (akvarell), valamint a Spanyár Pál- (grafika, festmény), illetve örököseik adománya. Ugyanakkor nagy értéket képviselnek az olyan Erdély szerte is ismert és elismert művészek munkáit tartalmazó adományok, amelyeket Bene József, Nagy Albert, Incze Ferenc, Buday György (Athéni Timon sorozat) nevei fémjeleznek és amelyeknek zöme, hála Kántor Lajosnak a Korunk egykori főszerkesztőjének kerültek az udvarhelyi Képtár tulajdonába. A több mint 1000 műtárgyat (festmény, grafika, metszet, ex-libris, szobor, kisplasztika, stb.) magába foglaló gyűjtemény olyan művészek munkáit is tartalmazza, akiknek az 1960-as, 1970-es és a korai 1980-as években Székelyudvarhelyen volt kiállításuk. Összességében a gyűjtemény 34 %-át képezi a Korunk Galéria anyaga, míg az alapgyűjtemény az összgyűjtemény 66 %-át teszi ki. Így aztán olyan művészek munkái is megtalálhatók a képtár anyagában mint Gy. Szabó Béla, Ferency Noémi, Nagy Imre, Nagy Pál, Dócziné Berde Amál, Páll Lajos, Márton Árpád, Balázs Imre, Karácsony János, Török Erzsébet, Székely József, Sepsi Lajos, Kulcsár Béla és még sokan mások. A székelyudvarhelyi Képtár anyaga gyakorlatilag az erdélyi művészet 1960-as, 1970-es éveinek művészeti keresztmetszetét rögzíti. A lecsökkent kiállítófelület miatt, a Képtár anyagát csak rotációs rendszerben lehet hozzáférhetővé tenni, ami azt jelenti, hogy negyedévenként változik az alapkiállítás összetétele, olyan módon, hogy a megrendezésre kerülő időszakos kiállítások is helyet kapjanak. Veres Péter 16

19 Székely József: Tavasz, márvány, 93 cm 17

20 Gy. Szabó Béla: A székelyudvarhelyi Jézus Szíve-kápolna, fametszet, 43,5x32,5 cm Maszelka János: Lófürösztés, olaj, vászon, 93x81 cm 18

21 Természetrajzi gyűjtemény A székelyudvarhelyi múzeum természetrajzi gyűjteménye dr. Bányai János adományai révén jött létre. Ezt megelőzően a református kollégium szertárából származó csekély számú tárgy képezte az állományt. A világháborúk pusztításai ebben a gyűjteményben sem maradtak nyom nélkül, a tárgyak nagy hányada teljesen vagy részlegesen károsodott. A többszöri költöztetési alkalmak pedig csak tovább súlyosbították a tárgyak állagát ben, dr. Bányai János geológus kutató halálát követően, az általa birtokolt geológiai gyűjtemény, valamint a szakkönyvtár a múzeum tulajdonába került. A nagy értékű adomány Bányai János személyének tiszteletére létrehozott emlékszobában került elhelyezésre. Az erdélyi ásványvizek szakszerű kutatásai ugyancsak Bányai János nevéhez fűződnek től pedagógusi tevékenységet fejtett ki Székelyudvarhelyen, s ezzel egyidőben végezte a legeredményesebb kutatásait is. Az általa készített térképek mindmáig alapvető forrásul szolgálnak a kutatók számára. A geológiai állomány a romániai, valamint külföldi gyűjtésekből származik. Ezek egy része az emlékszobában kapott helyet, egy hányaduk a szejkefürdői Borvíz Múzeumban van kiállítva. A kőzetek többsége viszont a továbbra is természetrajzi raktárban van elhelyezve tól a természetrajzi gyűjtemény részét képezte: a geológiai állomány, a szaktérképek, madarak, kisemlősök, különféle preparátumok és a herbárium állomány. A Bányai hagyatékából származik továbbá 487 herbáriumlap. Ennek feldolgozása már megtörtént, és katalogizálva a Székely Nemzeti Múzeum évkönyvében (Acta Siculica) került publikálásra. Bányai János munkásságának sokoldalúságát új faj (Amphora Banyaiana) felfedezése is igazolja. Botanikai állományunkat további olyan 358 herbáriumlap gazdagítja, melyek a nemzeti kulturális örökség részét képezik. Az értékes gyűjteményt Nyárádi Gyula világhírű botanikus adományozta a múzeumnak. A katalógusok publikálása ugyancsak az Acta Siculicaban történt. A botanikai állományt további 353 herbáriumlap teljesíti ki, melyek Pap Sámuel gyűjtései révén kerültek birtokunkba. A jelenlegi természetrajzi gyűjtemény 8100 tárgyat számlál, s az alábbi összetételű: növények, gerinctelenek, kisemlősök, preparátumok, madarak, pillangók, kagylók és ásványok. A tárgyak legnagyobb hányada a múzeum gyűjtőterületéhez tartozó terepen volt begyűjtve, majd preparálva, meghatározva és konzerválva. Ezeket az adományok és vásárlások egészítik ki. Székely Viorica 19

22 Fecskefarkú lepke (Papilio machaon) Szalakóta (Coracias garrulus) 20

23 Borvíz- és Fürdő Múzeum Szejkefürdő ásványvizes forrásainak gyógyhatását fennmaradt írott forrásaink szerint már a XVIII. században ismerték. Kibédi Mátyus István az Ó és új dietetica című könyvében a következőket említi: a város közelében levő forrás szürkés, tengervízhez hasonló büdös vize gyógyítja a sebeket és bőrkiütéseket. A következő század második felében, között, a fürdő és a hozzá tartozó terület Orbán Balázs tulajdona és kedves tartózkodási helye volt. Ő emelte ki a helyi jellegű paraszt fürdők sorából. Központja az Attila-forrás vizét használó huszonnégy kádas meleg fürdő, és a hozzá kapcsolódó hideg vizes medence volt. Ettől északra lévő Sarolta-forrás petróleumos vizét ivóvízként használták. A fürdőn villák, vagy ahogy nevezték, lakok épültek. A fürdővendégek és a városi kirándulók a száz terítékes Székely Mózes Nagyvendéglőben étkezhettek és cigányzene mellett mulathattak. Orbán Balázs halála azonban a kis fürdő virágzásának is véget vetett. A fürdő északi oldalán (a 13A megyei út mellett) között épült fel egy 268 m 2 -es, kétszintes, teljesen fából készült kiállítási épület. Célja otthont adni a székelyföldi borvízforrásokat és fürdőket bemutató kiállításnak. Kiállításunk több mint egy évtizedes munka után május 21-én nyílt meg. A látogató megtekintheti a Szejke-vizes korsókat és a vizet szállító bivalyos szekeret, melyek a város jelképeivé váltak. A Székelyföldön közel 2500 borvízforrást feltérképező Bányai János geológus a borvizek kiemelkedő kutatója volt. Ásvány- és kőzetgyűjteményének itt csak egy töredéke került kiállításra azokkal a tudós portrékkal, melyek egykor dolgozószobája falát ékesítették. Orbán Balázs halhatatlan érdemeire Hunyadi László alkotta szobra, és az között megjelent Székelyföld leírásában, a fürdőkről készült metszetei, valamint a fürdőket ábrázoló fényképei emlékeztetnek. A kiállítási csarnok emeletén a gyógyfürdőzés kezdeteit bemutató képekkel, és annak tudományos alapjait megvető ( között megjelent) könyvekkel kezdődik a kiállítás. A panókon képeslap és fénykép másolatok segítségével mutatjuk be a székely fürdőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. A tárlókban látható magyar, román és német nyelvű balneológiai szakkönyvek és fürdőkalauzok illusztrálják azt a pezsgő fürdő-életet, amely a monarchia korában Erdélyben virágzott. A kiállított tárgyak is a fürdőkultúrához kapcsolódnak. Láthatunk itt tutajokat a Medve-tóról, amelyek az úszni nem tudó személyeket segítették felszínen maradni, szalmakalapot és utazó bőröndöket. A réztrombiták, a gramofon, a harmonika a sétányokon kötelező térzenére és a bálok hangulatára emlékeztetnek. Ezt a hangulatot kíséreli meg felidézni a halkan szóló zene, főleg keringők. Ilyen például a Herkulesfürdői emlék című zenemű. Fürdő-poharak, medve és bivaly kerámiaszobrocskák emlékeztetnek az egykor divatos fürdő emlékekre, amit hutában gyártott ásványvizes palackok, szépvonalú üvegedények egészítenek ki. Egy nagyméretű lemezes fényképezőgép emlékeztet a fürdőhelyeken szinte kötelező fényképezkedésre. A kijáratnál egy 1979-ből származó Sütő András idézettel búcsúzunk a látogatóktól. Zepeczaner Jenő 21

24 22 Borvizes cserépkorsók és borvizes szekerek

25 Orbán Balázs szobra a kiállításon A kiállítócsarnok emeleti része 23

26 Haáz Rezső Múzeum állandó kiállításai és kiállítóhelyei Haáz Rezső Múzeum - Székhely Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 29 sz. Tel./fax: Kiállítások: Udvarhely művelődéstörténete A székelyföld virágai Bányai János emlékszoba Állandó Képtár Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 42 sz. Tel.: Kiállítások: Barabás Miklós terem Korunk Galéria Tudományos Könyvtár Székelyudvarhely, Márton Áron tér 1 sz. Tel.: Tompa László Emlékszoba Székelyudvarhely, Tompa László u. 10 sz. Tel

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE I. évfolyam, 2014. évi 2. szám A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Tartalomjegyzék Főszerkesztői ajánlás 3 Juhász Erika: Közösségi

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin A szerkesztőbizottság

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010.

Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát medencében 2010. 2 A kiadvány az Új Ezredév Alapítvány által, a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának

Részletesebben

Városunk. Angyalföld a Királyi Palotában. Kuruc ostromzár alatt. Régi kódexek ápolói. Németté vált Buda és Pest. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Angyalföld a Királyi Palotában. Kuruc ostromzár alatt. Régi kódexek ápolói. Németté vált Buda és Pest. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 2. szám Kuruc ostromzár alatt Németté vált Buda és Pest A töröktõl visszafoglalt Budát a Habsburgok hivatalosan az ország fõvárosává, Pestet a megye székhelyévé

Részletesebben

CSUTAK VILMOS SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMA (1925 1936)

CSUTAK VILMOS SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMA (1925 1936) Boér Hunor Acta Siculica 2009, 547 570 CSUTAK VILMOS SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMA (1925 1936) EGYED ÁKOS 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 A jelentősebb szakmai teljesítményt felmutatottak részletes adatait lásd mindenekelőtt

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

A védetté nyilvánított műtárgyállomány

A védetté nyilvánított műtárgyállomány Forrás: dr. Buzinkay Péter dr. Fukker Valéria Harangi Anna Kőszeghy-Puska Ildikó Opra Zsuzsanna Tomanicz Anikó Turok Margit: A védetté nyilvánított műtárgyállomány. in: Műemlékvédelem: Kulturális Örökségvédelmi

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2014. 3. füzet Noszvaj, 2014. szeptember

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2014. 3. füzet Noszvaj, 2014. szeptember Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2014. 3. füzet Noszvaj, 2014. szeptember XII. évfolyam 3. szám 2014 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió MUSEUM PASS DKMT Eurorégió DKMT Eurorégió JUDETUL SATU MARE MAGYARORSZÁG FEJÉR MEGYE SZOLNOK MEGYE HRVATSKA JUDETUL GORJ JUDETUL CARAS-SEVERIN S E R B I A «HUNEDOARA JUDETUL JUDETUL TIMIS BOSNE I HERCEGOVINE

Részletesebben

művelődés közművelődési havilap

művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap melléklet 2015 1 Kis-Szamos mente művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Sófalvi András SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Sófalvi András Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Székelyudvarhely, 2005 Múzeumi Füzetek

Részletesebben

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4

magyar 2003/4 TÉL Volume 9 Number 4 magyar múzeumok 2003/4 TÉL HUNGARIAN MUSEUMS Volume 9 Number 4 WINTER Évfordulóink Our Anniversaries Ismeretlen mûvész: Kuruc vitéz. XVIII. század. Olaj, vászon. Magyar Nemzeti Múzeum Unknown artist: Kuruc

Részletesebben

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak [ Jegyzet Rádayról szubjektíven E számunk szerzõi: BARNA GÁBOR dr., egy. tan., Szeged BNE BEREGI NAGY EDIT újságíró, MNG BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH ÉRI ISTVÁN régész HARKAI ISTVÁN régész,

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM, 2002 -

XI. ÉVFOLYAM, 2002 - XI. ÉVFOLYAM, 2002 - KÖNYVESHÁZ XI. évfolyam, 2002. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2004. 4. füzet Jósvafő, 2004. december Tájházi Hírlevél II. évfolyam 4. szám 2004. Felelős szerkesztő: Szablyár Péter Felelős kiadó:

Részletesebben