Forrás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás: http://steierhoffer.blogspot.hu/2010/01/orvoslas-romaban-az-orvostudomany.html"

Átírás

1 Forrás: Értelmiségi vagy kézműves? Orvoslás Rómában A görög hatás Az orvostudomány hivatalos nyelve az ókorban a görög volt, és minden honosítási kísérlet ellenére mindvégig az is maradt. Az antikvitás különösen a Kr. u. III. századtól ugyan jó néhány latin nyelvű orvosi tárgyú munkát hagyott ránk, ezek azonban vagy gyógyszer-, illetve receptkönyvek (például Scribonius Largusé, Macer Floridusé, Marcellus Empiricusé), vagy görögből készült fordítások (például Caelius Aurelianus Tardarum et acutarum passionum libri), vagy pedig didaktikus célú kompilációk (Serenus Sammonicus tankölteménye). Az egyetlen fennmaradt átfogó, latin nyelvű orvostudományi munkát viszont nem orvos, hanem enciklopédista, Celsus írta (1), bizonyára nem is orvosok, hanem a művelt patríciusok számára. A római orvoslás legjelentősebb mesterei Thesszalosz, Aszklépiadész, Galénosz, Szóránosz, Dioszkuridész jellemző módon egytől egyig görögök voltak. Aulus C. Celsus arcképe Zsámboky János Icones (Lugduni Batavorum, 1603) című munkájából A római orvostudomány három nagy korszakát különböztethetjük meg: az első nagyjából a Kr. e. II. század elejéig tartott ez a latin népi gyógyászat, illetve a kultuszok kora ; adataink e kor római gyógyítására vonatkozóan inkább csak közvetettek. A második periódus a görög tudomány megjelenésének idejétől, nagyjából a Kr. u. III. századig terjed: e korszakra a népi gyógyítás és a kultikus hagyományok továbbélte mellett a hellenisztikus csúcspontját Galénoszban és követőiben elérő, görög orvostudomány egyeduralma, és elsősorban a hadsereget és a hügiénét, illetve a gyógyítók hierarchiáját érintő szervezeti fejlődés jellemző. A harmadik korszakot a

2 kereszténység térhódítása és az achiatratus intézményének megjelenése különbözteti meg az előzőtől: e korszak valójában már a középkori fejlődés első szakaszának tekinthető. A tudományos orvoslást megteremtő görög orvosok megjelenését Rómában részint a dél-itáliai, szicíliai gyarmatvárosok elfoglalása, részint pedig Hellász Kr. e. II. századi meghódítása eredményezte. Lényeges azonban rámutatnunk, hogy görög eredetű gyógyító kultuszok már korábban is léteztek a Városban. Az Aszklépiosz-Apollón kultusz római térhódításának kezdetét amelyről Ovidius is megemlékezik Kr. e. 280 körülre teszi a hagyomány, noha, mint azt Kerényi Károly is írja nemrég magyarul is kiadott Aszklépiosz-tanulmányában (2), e kultusznak már előzményei lehettek a Kr. e. V-IV. században is. A görög orvosok megjelenésének első tanúságát viszont csak a Plinius által vetustissimus auctornak nevezett Cassius Hemina (Kr. e. II. század) szolgáltatta. Cassiustól származik a később többek által elismételt Arkhagathosztörténet is: eszerint a lakedaimóni Arkhagathosz, Lüszaniasz fia Kr. e. 219-ben jött a Városba, ahol tabernát, vagyis boltot vagy rendelőt nyitott, de szörnyűséges kezelési eljárásai miatt előbb a carnifex (hóhér) nevet, majd a Városból való kiebrudalást érdemelte ki. Arkhagathosz volt valószínűleg az első iskolázott görög orvos Rómában ezért maradhatott fönn dicstelen neve. Mély benyomást tehetett a rómaiakra, mert a görög orvosok csak később s igen nehezen vívtak ki megbecsülést. Római sebészi műszerek a II. századból. Pompei, Museo Nazionale Az első, görög orvosokkal kapcsolatos szövegek súlyos ellenérzésekről tanúskodnak. Cato például kemény vádakkal illeti őket: Összeesküdtek, hogy orvostudományukkal minden barbárt kipusztítanak. (Frg. 1. Ed. H. Jordan, 1860). Az orvosellenesség persze nem csak a rómaiakra, és nem csak e korra volt jellemző, ám a rómaiak gyűlölete nem volt mindennapos. Plinius, aki maga sem volt járatlan a medicinában, szinte sistereg a gyűlölettől: Nincs nagyobb csapás, mint az orvostudomány. Az orvoslás a tudomány rémítő kiárusítása. Mi lehet az orvoslásnál mérgezőbb, s mi lehet ártalmasabb a végrendeletek tekintetében? Aki ezek közt jól jártatja a száját, az nyilvánvalóan rögtön élet és halál urának képzeli magát. (Nat. Hist ) Még a liberális Cicero is csak a jóindulatú lenézéség jut, ha az orvoslásról szól (De offic ). Az orvossal szemben érzett ellenszenv idegengyűlölettel is párosul: a parvenü bevándorló orvos gyors anyagi és társadalmi emelkedése felháborította a

3 rómaiakat, nehezen viselhették el, hogy például Augustus háziorvosa, a néhai libertinus, Antonius Musa, egy sikeres kezelés eredményeképpen nemcsak lovagi rangot és óriási honoráriumot, hanem még szobrot is kapott Aszklépiosz szentélyében (Suetonius: Oct.59., Dio Cassius: Hist. Rom ) (3, 4). A gyors emelkedés azonban önmagában még nem lett volna elegendő a gyűlölet ilyen fokának kiváltásához, csakhogy az emelkedők igen alacsonyról indultak. A Rómában működő képzett orvosok ugyanis nagyjából a Kr. u. I. század végéig nagyrészt rabszolgák vagy szabadosok, legjobb esetben pedig polgárjoggal nem rendelkező jövevények voltak. Maga az orvosi státus nem jelentett automatikus társadalmi rangot, hiszen sem hivatalos képzés, sem pedig képzettségen alapuló szocializáció nem létezett ekkoriban (5). Az orvosi rend tagolódása A római orvostársadalom összetételéről igen sok vita folyt már, mert a tényanyag viszonylag kevés és sokféleképpen értelmezhető. Annyi bizonyosnak látszik, hogy Róma aranykorában (Kr. u. I. század) az orvosi rend társadalmi helyzete alapján nagyjából négy csoportra osztható. A ranglétra legalacsonyabb fokán a rabszolga orvosok (servi medici) állnak ami természetesen nem jelentett alacsony fokú ismereteket. A felszabadított rabszolgák, az úgynevezett liberti medici lehetőségeiről éppen az előbb említett Antonius Musa esete tanúskodik. A szabad orvosok e társadalmon belül gyakorlatilag csak bevándorolt görögök vagy más keleti náció fiai lehettek: a medici ingenui (a bennszülött orvosok) alacsony számára viszont létezésük bizonyítékainak szűkösségéből következtethetünk. A források azt mutatják, hogy képzett orvosokat még a császárkorban is néha csak egy-egy beteg kedvéért hozattak Rómába (6). A római orvos jogi helyzetét egyébként két körülmény befolyásolta. Egyrészt a szervezett orvosképzés, hivatalos diploma hiánya, másrészt a medicina kétes tudományrendszertani helyzete. A hivatalos képzés hiánya miatt az orvosok mint csoport, nem kaphattak kollektív jogokat. Julius Caesar ugyan Kr. e. 46-ban többek közt a városban dolgozó orvosoknak is polgárjogot adományozott, hogy azok minél szívesebben lakjanak ott és másokat is odahívjanak (Suet.: Jul ), de ennek a rendeletnek bizonytalan a hatálya, hiszen az ifjabb Pliniusnak még a Kr. u. II. században is kérelmeznie kellett háziorvosa számára a polgárjogot (Plin.: Epist , 6.2.). Ami pedig a medicina kétes helyzetét illeti: Plinius és Varro ugyan ars liberalisként említi az orvostudományt, maga az orvosi gyakorlat azonban, mivel fizetés járt érte, legföljebb ars mechanicának számíthatott. Cicero szerint merces est auctoramentum servitutis (Cic. De off. 150), vagyis: a fizetség a szolgaság bére. Az egyébként, hogy az orvos pénzt fogad el munkájáért, egészen a XIX. századig némiképp degradálta a szakmát, és bonyolult magyarázatokat tett szükségessé. A helyzet tehát zavaros maradt: Cicero az értelmiségiek, Varro a kézművesek közé sorolja az orvosokat. Változás e szemléletben csak a III-IV. században következett be: ekkoriban ugyanis, a közösség által fizetett városi orvos (archiater) intézményének elterjedésével, illetve az alkalmazott orvosok számának növekedésével párhuzamosan mint például az Ausonius család felemelkedésén láthatjuk az orvosi szakma ázsiója is látványosan növekedett (7).

4 A ficam gyógyításának késő antik ábrázolása Bizáncból. Apollóniosz Khitiosz kommentárjából. Firenze, Bibliotheca Laurenziana Az orvosok beilleszkedését az is gátolta, hogy Rómának voltaképpen sosem volt központilag irányított egészségügye. Az egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket a római jog a magánjog felől közelítette meg, a mai értelemben vett közegészségügyi intézkedések pedig a higiéné védelmében, vagy egyéb közmunkák (építkezés, csatornázás), illetve a járványok melléktermékeként születtek. A római szemlélet ráadásul nem a betegellátást, hanem az egészségesek védelmét részesítette előnyben: az állam a civil szférában ezért nem is alkalmazott orvost vagy egyéb egészségügyi személyzetet. Az egészségügyi képzés államosítási kísérlete is csak a késő császárkor fejleménye. Nero Gymnasiuma vagy Hadrianus Athenaeuma csak egyebek közt foglalkozott orvosképzéssel. Az első, kizárólag orvosokat képző intézmény csak Alexander Severus ( ) alatt létesült. A II. századig a képzés magániskolákban folyt vagy egy-egy jelentősebb mester oktatott magántanítványokat (5). Egészségügyi szervezetekről e korban szintén nem beszélhetünk. Csak a hadsereg és a gladiátoriskolák némelyike rendelkezett effélével (például Galénosz is egy ilyenben kezdte pályáját), itt jelent meg első ízben az alkalmazott orvos, az egészségügyi tisztviselő orvos intézménye, és a hadsereg találta ki az egészségügyi üdültetés és a szűrővizsgálat azóta oly ismerőssé vált fogalmát is. (A közegészségügy, higiéné, csatornaügy tisztviselői azonban Rómában továbbra sem orvosok voltak!) A római kórház eltekintve a mai hasonló intézményekre leginkább emlékeztető katonai kórházaktól szintén sajátos funkciót töltött be, hiszen amellett, hogy többnyire szentélyekhez kötődött elsősorban nem a betegek gyógyítását, hanem elkülönítését és így az egészségesek védelmét szolgálta. A Columella vagy a Celsus által emlegetett

5 valetudinariumok pedig inkább csak a mai honvédségi gyengélkedőkre emlékeztettek: képzett orvosok ezekben sem működtek, a kezelést kezdetben a pater familias, később segédszemélyzet végezte, s a beteganyag is többnyire rabszolgákból állt. A mai kórház őse csupán a birodalom keleti felében jelenik meg a kereszténység évszázadaiban: a xenodokhium-hospitale típusú, szegénygondozási feladatokat is ellátó, s egyértelműen a keresztény kultuszhoz kötődő intézmények formájában. Csak a késő császárkor (III V. század) vívmánya azoknak a város-egészségügyi szervezeteknek valószínűleg spontán kiépülése is, amelyek utóbb a középkori egészségügyben játszottak fontos szerepet (archiatratus, collegiumok, orvoscéhek kezdeményei). Bizonyosak lehetünk tehát abban, hogy a késő császárkorig Rómában a gyógyítással foglalkozó személyek gyakorlatilag ugyanúgy csoportosíthatók, mint Egyiptomban vagy a klasszikus Hellászban, vagyis alapvetően három rétegük különíthető el: a templomok pap-orvosaié, a paloták utóbb magánszemélyek, városok, a hadsereg és a gladiátoriskolák világi orvosaié, illetve a népi gyógyítóké, akik közt kuruzsló és ráolvasó éppoly bőven akadt, mint a maga területén szakképzett mesterember (8). Dr. Magyar László András

Dr. Hajdi György. A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői

Dr. Hajdi György. A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői 1 Dr. Hajdi György A MODERN ORVOSTUDOMÁNY ELŐZMÉNYEI A görög-római antikvitás és az arab középkor orvoslásának legjelesebb képviselői Az orvoslás egyidős az emberiséggel. Az ókori nagy kultúrákban, Kínától

Részletesebben

Etérben és időben egyaránt kiterjedt arab orvostudomány jelentősége a közhiedelemmel

Etérben és időben egyaránt kiterjedt arab orvostudomány jelentősége a közhiedelemmel Iskolakultúra 2000/6 7 Magyar László András Az arab orvostudomány Az arab orvostudomány nagyjainak jelentős része nem arab, hanem perzsa, zsidó, szír, türk vagy kopt nemzetiségű volt. Ha viszont nem arab,

Részletesebben

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ IFJ. DR. KAÁN MIKLÓS A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Néprajztudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉS ÉS GYERMEKSZEMLÉLET AZ ÓKORI RÓMÁBAN. Gábor Ferenc Pályázat (Történelem)

GYERMEKNEVELÉS ÉS GYERMEKSZEMLÉLET AZ ÓKORI RÓMÁBAN. Gábor Ferenc Pályázat (Történelem) GYERMEKNEVELÉS ÉS GYERMEKSZEMLÉLET AZ ÓKORI RÓMÁBAN Gábor Ferenc Pályázat (Történelem) Készítette: Werling Dóra 10. B Pécs, 2003. TARTALOMJEGYZÉK Családi nevelés iskola nélkül 1 Az első iskolák 4 Az oktatás

Részletesebben

KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl

KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl KÖRKÉP REFORM UTÁN Tanulmányok a nyugdíjrendszerrõl Szerkesztette Augusztinovics Mária Közgazdasági Szemle Alapítvány Budapest, 2000 A kötet az Országos

Részletesebben

Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője

Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője Kereszténység és antikvitás, mint az európai iskolai műveltség két alapvető tényezője A paideia és a humanitas jelentése A paideia kifejezés az ókori görög kultúra története során tűnt fel. A klasszikus

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

A modern állam és jogtörténet alapjai

A modern állam és jogtörténet alapjai ATALANTA Üzleti Szakközépiskola A modern állam és jogtörténet alapjai (Bevezetés a jogtörténetbe) Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Rész: A jogtörténet néhány fontosabb

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

A szociális biztonsághoz való jog

A szociális biztonsághoz való jog MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR CIVILISZTIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE AGRÁR- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK A szociális biztonsághoz való jog (szakdolgozat) Készítette: Szinai Alexandra (J3MU) Konzulens:

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA

Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA Kapronczay Károly KÖZÉP-KELET-EURÓPA ORVOSI MÚLTJA BUDAPEST 2013 Kiadja a Johan Béla Alapítvány ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1. A BALTIKUM ORVOSI MÚLTJA

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

A lenézés ára. Török Gábor. Kereskedelmi jog és globalizáció

A lenézés ára. Török Gábor. Kereskedelmi jog és globalizáció Török Gábor A lenézés ára Kereskedelmi jog és globalizáció A globalizációval sokan és sokféle értelemben foglalkoztak már. Érthető módon elsősorban a közgazdaságtan szemszögéből jelentek meg komoly elemző

Részletesebben

Gy. Dobos Mariann A járványos gyermekbénulás problémájára adott társadalompolitikai válaszok Magyarországon 1948-tól

Gy. Dobos Mariann A járványos gyermekbénulás problémájára adott társadalompolitikai válaszok Magyarországon 1948-tól Gy. Dobos Mariann A járványos gyermekbénulás problémájára adott társadalompolitikai válaszok Magyarországon 1948-tól Budapest, 2014. 1 A járványos gyermekbénulás áldozatai helyzetének áttekintése számos

Részletesebben

A TOLMÁCSOLÁS ÉS A FORDÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL

A TOLMÁCSOLÁS ÉS A FORDÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 103 109. A TOLMÁCSOLÁS ÉS A FORDÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL JANKOVICS MÁRIA Nyugat-magyarországi Egyetem, Szláv Filológiai Intézet

Részletesebben

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA Nagy Péter Tibor NPT_Oktatas.indd 1 2012.05.10. 13:54:19 Iskolakultúra-könyvek 44. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS NPT_Oktatas.indd 2 2012.05.10. 13:54:21 Oktatás -történet,

Részletesebben

Jó energiát adok és veszek

Jó energiát adok és veszek XI/2. ELTE BTK Néprajz MA I. Vámos Gabriella Jó energiát adok és veszek Az alternatív gyógyászat kultúrtörténete és néprajzi aspektusai egy kortárs gyógyító tevékenységén keresztül A betegségekre vonatkozó

Részletesebben

A CIVILSÉG ÁLTALÁNOS ÉS JOGI JELENTÉSE MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS IDŐSZAKÁRA RIXER ÁDÁM 1*

A CIVILSÉG ÁLTALÁNOS ÉS JOGI JELENTÉSE MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS IDŐSZAKÁRA RIXER ÁDÁM 1* A CIVILSÉG ÁLTALÁNOS ÉS JOGI JELENTÉSE MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS IDŐSZAKÁRA RIXER ÁDÁM 1* 1. Bevezetés Minden emberi közösség elemi érdeke, hogy tagjait ne csupán a liberális

Részletesebben

BEVEZETÉS ISMERKEDÉS A RENDELETTEL

BEVEZETÉS ISMERKEDÉS A RENDELETTEL BEVEZETÉS A NORMASZÖVEG NYELVE ISMERKEDÉS A RENDELETTEL A Generale Normativum in Re Sanitatis (GNRS) latinul íródott. Mária Terézia uralkodása idején (1740 1780) még kizárólag a latin volt hazánkban a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis

Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis Az önkéntes haderõ társadalmi háttere társadalomtudományi helyzetkép és prognózis DR. TIBORI TÍMEA MTA Szociológiai Kutatóintézet DR. MOLNÁR FERENC alezredes DR. GYIMESI GYULA alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna

Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Magyar alkotmánytörténet Mezey, Barna Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Barna, Mezey (szerkesztő); Szerzők Kivonat A kötet a magyar joghistória történetének

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI SZEGMENS EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT SZERVEZETEK Bocz János Kmetty Zoltán 1. AZ ADOTT TÉMA ÉRTELMEZÉSI KERETE (MILYEN CSOPORTOK VANNAK BENNE, MIÉRT), ELMÚLT ÉVTIZEDNYI FOLYAMATAI:

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben