BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről"

Átírás

1 BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében biztosított rendeletalkotási jogkörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) b) pontjában és a 18. (2) bekezdésében, a 21. (1) bekezdésében, a 29. (1)-(2) bekezdésében, és a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 94. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. 2. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazása során a Gyvt. értelmező rendelkezései az irányadók. II. fejezet Eljárási szabályok 4. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása kérelemre, illetve hivatalból indul. Elektronikus úton kérelmet előterjeszteni nem lehet, mivel az elektronikus ügyintézés feltételei nem adottak. (2) A kérelmet az önkormányzati hivatalban kell előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében. (A formanyomtatványt az 1-2. melléklet tartalmazza.) (3) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező alapvető személyazonosító adatait; állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett vagy menekült státuszát; belföldi lakó- illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre a támogatás folyósítását kéri; általa kért támogatási forma megnevezését, bankszámlaszámot. (4) A kérelemhez csatolandó iratok megnevezését a melléklet szerinti kérelem tartalmazza.

2 (5) Ellenérdekű ügyfél hiányában a kérelemnek helyt adó első fokú határozat amennyiben az ügy jellege megengedi indokolása és a kérelemnek helyt adó elsőfokú határozatban a jogorvoslatról való tájékoztatás is mellőzhető. 5. (1) A gyermekvédelmi ellátásra jogosultságot, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítását, valamint a felülvizsgálatot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a a szabályozza. (2) A képviselő-testület az e rendelet 1. mellékletében felsorolt ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (3) A polgármester a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is adható) tekintetében átruházott hatáskörében határozattal dönt. (4) A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. (5) A polgármester által I. fokon hozott érdemi határozat ellen a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül Biri Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Képviselő-testület Hivatalához benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. (6) A képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Nyíregyházi Törvényszéktől lehet kérni, a kézhezvételtől számított 30 napon belül. (7) A pénzbeli és természetbeni ellátás jogerős megállapítása esetén a kérelem benyújtásától esedékes. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 6. A pénzbeli ellátások határozat alapján történő kifizetése az önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális-, valamint pénzügyi ügyintézőjének feladata, akik további feladatként az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezetnek; gondoskodnak az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási feladatok végrehajtásáról. A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 7. A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát ha e rendelet másként nem rendelkezik évente, egy alkalommal felül kell vizsgálni. A jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése 8. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodás nyújtása esetében az intézményi térítési díj összegének megfizetésére. (2) A helyi rendeletünk az ellátás megtérítését a Gyvt (3)-(4) bekezdései alapján szabályozza. 9. (1) A 8. (1) bekezdés szerinti megtérítést a polgármester rendeli el. (2) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján a képviselő-testület elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését veszélyezteti. (3) A méltányossági döntés alapja a környezettanulmány. A gyermekek védelmének rendszere 10.

3 (1) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. (2) Pénzbeli ellátások: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. (3) Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás; gyermekek napközbeni ellátása; gyermekek átmeneti gondozása. III. fejezet Pénzbeli támogatások III/A. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11. (1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot rendeletünk a Gyvt /A. -i alapján állapítja meg. (2) A kérelmet írásban kell benyújtani, a 2-3. melléklet alapján. (3) Az önkormányzat által megállapítandó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a) a melléklet szerinti nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt, b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet, c) a Gyvt. 19. (4) bekezdésének e) pontjában szabályozott esetben a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, d) a Gyvt. 20. (3) bekezdésében szabályozott esetben az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, e) a Gyvt. 20. (4) bekezdésében szabályozott esetben a házassági anyakönyv másolatát. (4) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. (5) A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. (6) A rendszeres kedvezményre való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat évente legalább egyszer felülvizsgálja. (7) Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres kedvezményt saját jogán kell folyósítani. (8) A pénzbeli támogatás összegét a Gyvt. 20/A. (2) bekezdése határozza meg. III/B. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 12. (1) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítását és folyósítását a Gyvt 20/B. (1)-(4) bekezdése szabályozza. (2) A kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelmet a 4. melléklet tartalmazza. (3) A pótlék összege a Gyvt. 20/B. (5) bekezdése alapján kerül megállapításra. (4) A kiegészítő támogatás kifizetésének esedékességét a Gyvt. 20/B. (6) bekezdése szerint kell értelmezni. (5) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a jegyzője évente legalább egyszer felülvizsgálja. (6) A kiegészítő támogatásra való jogosultság megszűnése esetén a Gyvt. 20/B. (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Óvodáztatási támogatás 13.

4 (1) A település önkormányzat jegyzője a Gyvt. 20/C. (1)-(2) bekezdései szerint állapítja meg az óvodáztatási támogatást. (2) Az óvodáztatási támogatási iránti kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelmet és a nyilatkozatot az 5. melléklet tartalmazza. (3) Az óvodáztatási támogatás összege a Gyvt. 20/C. (3) bekezdése szerint kerül meghatározásra. III/C. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 14. A képviselő-testülete a gyermeket a 15. -ban meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család megfelel a Gyvt. 21. (1)-(2) bekezdés kritériumainak. 15. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a tárgyév folyamán több alkalommal állapítható meg. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként adható összege gyermekenként nem lehet kevesebb a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegénél. (3) A kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelmet e rendelet 6. melléklete tartalmazza. IV. fejezet Természetben nyújtott ellátások 16. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható: a) az általános iskolai oktatásban részt vevő gyermekek részére térítési díj formájában átutalva az intézmény számlájára. Elszámolására utólag kerül sor, minden hónap 10. napjáig a gyermekintézményben. b) a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel időtartamára. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítési díja, a tandíj, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve az egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. V. fejezet Gyermekjóléti alapellátások 17. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, valamint a gyermekek átmeneti gondozását kell biztosítani. Gyermekjóléti szolgáltatás 18. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat január 1-jétől a Nagykállói Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében látja el. (2) Az intézmény telephelyének címét e rendelet 6. melléklete tartalmazza. (3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. 19. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítés- és díjmentes.

5 Gyermekek napközbeni ellátása 20. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni a Gyvt. 41. (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, amennyiben a szülők a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. (2) Az óvoda és az iskolai napközi igénybevétele a vonatkozó külön jogszabályok alapján történik. Gyermekek átmeneti gondozása 21. (1) A gyermekek átmeneti gondozásáról a Gyvt aiban foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni. (2) A gyermekek átmeneti gondozása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményben biztosított a megkötött Ellátási Szerződés alapján. (3) Az átmeneti elhelyezés és gondozási ellátás után az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet. VI. fejezet Térítési díj 22. (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásért a (2) bekezdésben foglaltak kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) Nem kell térítési díjat fizetni a gyermekjóléti szolgálat igénybevétele esetén (3) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő köteles. (4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. (5) Gyermekétkeztetés térítési díját a Gyvt (5) bekezdése alapján kell megállapítani. VII. fejezet Záró rendelkezések 23. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 14/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelet. Kelt: Biri, január 30. P.H. Almási Katalin polgármester Gyirán Zoltán jegyző Záradék: A rendeletet kihirdettem. Kelt: B i r i, február 28. Gyirán Zoltán jegyző

6 1. melléklet a(z) /2013.( ) önkormányzati rendelet 5. -ához A polgármesterre átruházott hatáskör: A polgármester a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is adható) tekintetében átruházott hatáskörében határozattal dönt.

7 2. melléklet a(z) /2013.( ) önkormányzati rendelet 11. -ához K É R E L E M Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: N Y I L A T K O Z A T A) Személyi adatok A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő neve: (4) Anyja neve: (5) Születési helye, ideje: (6) Lakóhelyének címe: A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: Név Születési hely, idő Anyja neve Gyermek esetén közoktatási intézmény (óvoda, iskola) megnevezése, telephely címe házastársa, élettársa egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) gyermekei *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán

8 tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok: A jövedelmek típusai A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: Gyed, Gyes, Gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme (9-( ) 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdés i) p. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

9 C) VAGYONI ADATOK I. INGATLANOK 1) Lakástulajdon és lakótelek - tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/ község út/utca hrsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft 2) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község út/utca hrsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft 3) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület -(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): címe: város/község út/utca hrsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft. 4) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: címe: város/község út/utca hrsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad, a szerzési ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft. II. EGYÉB VAGYONTÁRGYAK 5) Gépjármű a) személygépkocsi: típus rendszám: a szerzés ideje: Becsült forgalmi érték:** Ft Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft b) tehergépjármű, autóbusz, típus: rendszám, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:*** Ft Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft III. ÖSSZES VAGYONTÁRGY 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ): Ft egy főre jutó forgalmi érték:** Ft

10 Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. *Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. **Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: Biri, a rendszeres kedvezményt igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása A kérelemhez csatolandó: a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelmező és családjában élők, a kérelem beadását megelőző egy havi nettó jövedelméről szóló igazolás, nyugdíjösszesítő és utolsó havi nyugdíjszelvény, gyermektartásdíj, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló igazolás, vagy a tartásra kötelezett személy nyilatkozata a fizetett összegről, egyéb jövedelmeknél (pl. vállalkozási) a megelőző évről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolás, az álláskeresési ellátásban részesülők esetében a Munkaügyi Központ által kiadott határozat másolata, valamint igazolás a havi ellátás nettó összegéről, jövedelemnélküliek esetében a regisztráltságot igazoló - egy hónapnál nem régebbi - hatósági bizonyítvány, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat, illetőleg a külön élő szülők arra vonatkozó megállapodását tartalmazó jegyzőkönyv, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja, a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fenálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata. FIGYELEM! 18. életévét betöltött gyermek esetén a kérelmet a nagykorú gyermek saját nevére kitöltve nyújthatja be/

11 3. melléklet a(z) /2013.( ) önkormányzati rendelet 11. -ához K É R E L E M (saját jogon) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére /részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: N Y I L A T K O Z A T A) Személyi adatok A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő neve (leánykori név is): Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhelyének címe: A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: Név Születési hely, idő Anyja neve Gyermek esetén közoktatási intézmény (óvoda, iskola) megnevezése, telephely címe Szülők egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik testvérek *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

12 B) Jövedelmi adatok: A jövedelmek típusai A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: Gyed, Gyes, Gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme (9-( ) 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdés i) p. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):,-ft/hó

13 C) VAGYONI ADATOK I. INGATLANOK 1) Lakástulajdon és lakótelek - tulajdon ( vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/ község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft 2) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft 3) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület -(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2, tulajdoni hányad, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft. 4) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: címe: város/község út/utca hsz., alapterülete: m 2 tulajdoni hányad, a szerzési ideje: év. Becsült forgalmi érték:* Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft. II. EGYÉB VAGYONTÁRGYAK 5) Gépjármű a) személygépkocsi: típus rendszám: a szerzés ideje: Becsült forgalmi érték:** Ft Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft b) tehergépjármű, autóbusz típus: rendszám, a szerzés ideje: év. Becsült forgalmi érték:*** Ft Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft III. ÖSSZES VAGYONTÁRGY 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ): Ft Egy főre jutó forgalmi érték:** Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

14 Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. *Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. **Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum: Biri, a rendszeres kedvezményt igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása A kérelemhez csatolandó: a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelmező és családjában élők, a kérelem beadását megelőző egy havi nettó jövedelméről szóló igazolás, nyugdíjösszesítő és utolsó havi nyugdíjszelvény, gyermektartásdíj, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló igazolás, vagy a tartásra kötelezett személy nyilatkozata a fizetett összegről, egyéb jövedelmeknél (pl. vállalkozási) a megelőző évről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolás, az álláskeresési ellátásban részesülők esetében a Munkaügyi Központ által kiadott határozat másolata, valamint igazolás a havi ellátás nettó összegéről, jövedelemnélküliek esetében a regisztráltságot igazoló - egy hónapnál nem régebbi - hatósági bizonyítvány, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat,a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat, illetőleg a külön élő szülők arra vonatkozó megállapodását tartalmazó jegyzőkönyv, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja, a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fenálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról, a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata. FIGYELEM! 18. életévét betöltött gyermek esetén a kérelmet a nagykorú gyermek saját nevére kitöltve nyújthatja be!

15 4. melléklet a(z) /2013.( ) önkormányzati rendelet 12. -ához KÉRELEM A KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Alulírott kérem, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyámgyermeke(i)m után a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást megállapítani szíveskedjenek. Törvényes képviselő (gyámszülő) adatai Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állampolgársága: Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) száma: Lakóhely: Tartózkodási hely: Pénzintézet neve: Folyószámla száma: A támogatásban részesítendő gyermek(ek) adatai Gyermek(e)k neve anyja neve születési hely, idő Intézmény neve Jövedelmi adatok A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Alkalmi munkavégzésből származó Kérelmező Házastársa (élettársa) Kérelmezővel együtt élő családtagok 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem (pl. ingatlan hasznosítás, életjáradék, ösztöndíj stb.) 8. Összes jövedelem

16 Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó A gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: igen - nem A támogatás megállapítása esetén fellebbezési jogomról lemondok. Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok és az általam becsatolt igazolások, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Biri, kérelmező A kérelemhez mellékelni kell: Jövedelemigazolások. Gyámkirendelő határozat, vagy bírósági végzés a gyámságról.

17 5. melléklet a(z) /2013.( ) önkormányzati rendelet 13. -ához KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási támogatását. NYILATKOZAT Személyi adatok 1.Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását kérő a) neve (születési név is): b) anyja neve: c) születési helye, ideje: d) lakcíme: Másik (szülői felügyeleti jogot szintén gyakorló) szülő Neve (születési név is): Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakcíme: Az óvodáztatási támogatást igénybe vevő kiskorú gyermekek adatai: Neve Anyja neve Szül. hely, idő lakcíme

18 Nyilatkozat az iskolai végzettségről (Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell.) (A megfelelő aláhúzandó) Kijelentem, hogy iskolai végzettségemről a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerint már nyilatkoztam. VAGY Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen. (Megfelelő aláhúzandó) igen nem igen nem az óvodáztatási támogatást igénylő szülő aláírása szülői felügyeleti jogot gyakorló másik szülő aláírása Záradék Nyilatkozom, hogy az óvodáztatási támogatás igénybevétele esetén gyermek(i)m rendszeres óvodába járásáról gondoskodom. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatoknak az óvodáztatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez. Dátum: Biri, az óvodáztatási támogatást igénylő aláírása

19 6. melléklet a(z) /2013.( ) önkormányzati rendelet 15. -ához K É R E L E M RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ I. A kérelmező adatai: Neve: Születéskori neve: Anyja neve: Születési helye és ideje: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: TAJ szám: Állampolgárság: II. A kérelmező családjában lakók adatai Név, születési név is anyja neve születési hely, idő rokonsági fok Jövedelmi adatok: A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Alkalmi munkavégzésből származó Kérelmező Házastársa (élettársa) Kérelmezővel együtt élő családtagok 4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem (pl. ingatlan hasznosítás, életjáradék, ösztöndíj stb.) 8. Összes jövedelem

20 III. A támogatásban részesítendő gyermekek adatai Név anyja neve születési hely, idő Lakcím IV. Kérelem indoka V. A gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: igen - nem A támogatás megállapítása esetén fellebbezési jogomról lemondok. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Biri, Kérelmező aláírása A kérelemhez csatolni kell: 1. Kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása. 2. A rendkívüli élethelyzet igazolása: minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani, tekintettel

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3101, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 6. számú melléklet 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

FORMANYOMTATVÁNY. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok. Születési

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok. Születési 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 851 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve

FORMANYOMTATVÁNY. I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)517-750 FORMANYOMTATVÁNY.

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)517-750 FORMANYOMTATVÁNY. DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)517-750 Hatályos: 2013.12.15. napjától a 149/1997.((IX.10.)Korm. Rendelet 3. melléklete FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY

3. számú melléklet a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY 3. számú melléklet a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám

Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres

Részletesebben