A MENNYEI ATYA GYERMEKEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MENNYEI ATYA GYERMEKEI"

Átírás

1 Fülöpné Erdő Mária A MENNYEI ATYA GYERMEKEI Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 3. osztálya számára Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:53

2 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ ERDŐ MÁRIA Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:54

3 FÜLÖPNÉ ERDŐ MÁRIA A MENNYEI ATYA GYERMEKEI ALAPFOKÚ ISMERETEK AZ EGYHÁZRÓL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 3. osztálya számára SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2010 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:54

4 Egyházi jóváhagyás és engedély Nihil obstat Dr. Attila Puskás Budapestini, die 6 mensis Iulii anni 2010 censor deputatus Nro /2010 Imprimatur Budapestini, die 25 mensis Augusti anni 2010 Péter Card. Erdő Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis Fülöpné Erdő Mária (szöveg), 2010 Stift Z. Angelico (illusztrációk), 2010 Szent István Társulat (sorozat), 2010 Illusztrálta: Stift Z. Angelico Munkatárs: Sebesi Zsuzsanna Borítóterv, tipográfia: Gregor László ISSN ISBN Szent István Társulat 1053 Budapest, Veres Pálné utca 24. Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Készült a Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető: Vadász József ügyvezető igazgató Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:54

5 I. AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSE ÉS FEJLŐDÉSE Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:54

6 1. AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSNAPJA (ApCsel 2, ) Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra. Erő és bátorság töltötte el őket, és hirdetni kezdték az embereknek az evangéliumot. Azon a napon több ezer ember keresztelkedett meg. Megszületett az Egyház. Mi történt pünkösdkor? Miért mondjuk, hogy pünkösd az Egyház születésnapja? Mit jelent az evangélium szó? Mi történik velünk, amikor megkeresztelkedünk? 6 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:55

7 Az Egyház születésnapja JEGYEZD MEG! Az evangélium szó jelentése: örömhír. Az Újszövetségi Szentírásban négy evangélium szerepel. Ezek Jézus életét, tanítását tartalmazzák. Szerzőik az evangélisták, név szerint: Máté, Márk, Lukács és János. A Szentlélek eljövetele. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította őket. Ez idő tájt az ég alatt található mindenféle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. Mikor ez a zaj támadt, tömeg verődött össze és megzavarodott, mivel ki-ki tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Meglepődtek, és álmélkodva mondták: Ugye ezek, akik itt beszélnek, mindnyájan Galileából valók? Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk saját anyanyelvét? Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, Júdea, Kappadócia, Pontusz, Ázsia, Frígia, Pamfilia, Egyiptom és Líbia cirenei körzetének lakói, mi, római zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ámultak-bámultak valamennyien és kérdezgették: Ugyan mi lehet ez? Mások meg gúnyosan megjegyezték: Teleitták magukat édes borral! ( ) Péter beszélni kezdett: Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket. Mit tegyünk hát, testvérek? fordultak Péterhez és a többi apostolhoz. Tartsatok bűnbánatot felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, valamint azoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket meghív magához Urunk, Istenünk. Számos egyéb szóval is biztatta és buzdította őket: Meneküljetek ki e gonosz nemzedék közül! Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 7 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:56

8 IMÁDKOZZ! Minden imádságunkat keresztvetéssel kezdjük, és fejezzük be. Ha még nem tudod, tanuld meg a keresztvetést! TANULD MEG! Katolikus keresztény vallású vagyok. GONDOLKODJ! Milyen evangéliumi történeteket ismersz? Próbálj elmondani egyet a saját szavaiddal! Feladatok 1. Beszéljétek meg közösen! Írjátok le a választ! Mikor van a születésnapod?... Mikor kereszteltek meg (lettél tagja az Egyháznak, Isten népének)?... Mi történt veled, amikor megkereszteltek?... Kik a keresztszüleid?... Melyik napot nevezzük az Egyház születésnapjának?... Körülbelül hány ember keresztelkedett meg ezen a napon? Közös megbeszélés után egészítsétek ki a mondatokat! Az evangélium szó jelentése... Az evangéliumok... életét, tanítását tartalmazzák. Az evangélisták...,... és Lukács, valamint... voltak. 8 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:56

9 3. Olvassátok el együtt a történetet! Fogalmazzátok meg szóban vagy írásban, hogy ti mit tennétek Vali helyében! Vali az iskolában rendszeresen jár hittanórára. Barátnője nem hittanos, nincs megkeresztelve, soha nem hallott Jézusról. Vali nagyon szeretné, ha a barátnője is megismerné az evangéliumot és megkeresztelkedne. Azon gondolkodik, mit tehetne. 4. Rajzold le a füzetedbe, mi történt pünkösdkor! 5. Beszéljétek meg közösen az órán! Válaszoljatok szóban a kérdésekre! Mi a feladata minden megkeresztelt embernek? Miért fontos, hogy jól ismerjük hitünk tanítását? Mi a babona? Milyen divatos tévhiteket kell elkerülni a katolikus híveknek? 9 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:57

10 Növekszik az Egyház JÓ, HA TUDOD: A csoda olyan rendkívüli esemény, amely által Isten jelet ad számunkra. Jele Isten létének, hatalmának és gondviselő szeretetének. A csoda hitelesíti annak szavát és tetteit, aki műveli. Jézus a saját hatalmából művelt csodát, az apostolok és a szentek pedig Isten nevében. A csoda sohasem kiszámítható. Csoda például egy halott feltámasztása, a vihar lecsendesítése stb. Az embercsoport olyan emberek együttese, akik egymásra idegenként, közömbösen tekintenek. A közösségben a tagok összetartozónak érzik magukat, törődnek egymással. Az Egyház növekedése. Az apostolok által sok csodajel történt a nép között. Mindnyájan teljes egyetértésben tartózkodtak Salamon csarnokában. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, a nép azonban nagyra becsülte őket. Az Úrban hívő férfiak és nők sokasága pedig egyre növekedett. Végül még a betegeket is kivitték az utcákra, és ott hordágyakra fektették őket, hogy legalább az árnyéka érje valamelyiküket, és ha Péter arra megy, megszabaduljanak betegségükből. Sőt, a Jeruzsálemhez közel eső helységek népe is odatódult, magukkal hozva a betegeket és a tisztátalan lelkektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak. GONDOLKODJ! Te mely közösséghez vagy közösségekhez tartozol? Mit teszel a többiekért? Hogyan segíted őket? TANULD MEG! A katolikus keresztény köszönés ez: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A válasz: Mindörökké! Ámen. IMÁDKOZZ! Imádkozz az Egyház növekedéséért és a hívők közösségéért! 11 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:58

11 Feladatok 1. Beszéljétek meg közösen! Írjátok le a válaszokat! Milyen vallású vagy?... Mit teszünk minden imádság előtt és után?... A katolikus keresztény köszönés ez:... A válasz:... Mi a csoda?... Sorolj fel néhány csodát, amit Jézus tett! Vali elhívta magával a barátnőjét hittanra. Te mit tudnál tenni, hogy többen ismerjék meg Jézust, növekedjen az Egyház? Írd le! 12 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:58

12 3. Te jársz vallásos közösségbe? Ha igen, fogalmazd meg szóban, vagy írd le, mit szoktatok együtt csinálni! Miért jó a hittestvéreknek együtt lenni? 4. Beszéljétek meg közösen az órán, vagy otthon szüleitekkel! Mi a célja a csodáknak? 13 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :55:59

13 Üldözik az Egyházat IMÁDKOZZ! Tanuld meg a következő imádságot! Mondd el minden nap! A Szentháromság dicsőítése Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Jakab vértanúsága, Péter csodálatos szabadulása. Ugyanebben az időben Heródes király lefogatta az Egyház néhány tagját, és bántalmazta őket. Így például Jakabot, János testvérét karddal kivégeztette. Mivel látta, hogy ezzel megnyeri a zsidók tetszését, ezt azzal tetézte, hogy Pétert is letartóztatta a kovásztalan kenyér ünnepének idején. Lefogatása után börtönbe vetette, és négy, egyenként négytagú katonai őrség gondjára bízta. Az volt a szándéka, hogy húsvét elmúltával a nép elé vezetteti. Míg Pétert a börtönben fogva tartották, az Egyház szüntelenül könyörgött érte Istenhez. Mikor pedig Heródes éppen arra készült, hogy elővezetteti, azon az éjszakán Péter két katona között aludt kettős lánccal megbilincselve, az őrök meg a kapu előtt tartották szemmel a börtönt. Ekkor hirtelen az Úr angyala jelent meg mellette, a helyiséget pedig fény árasztotta el. Megütötte Péter oldalát, és ezekkel a szavakkal ébresztette föl: Kelj föl gyorsan! erre a bilincsek lehullottak a kezéről. Vedd föl övedet és sarudat! parancsolta az angyal. Mikor ezt megtette, az ismét megszólalt: Vedd magadra köpenyedet, s kövess engem! Követte őt kifelé, de azt sem tudta, valóság-e az, amit az angyal művel. Úgy tűnt föl ugyanis neki, mintha látomást látna. Áthaladva az első, majd a második őrségen, a város felé nyíló vaskapuhoz jutottak. Ez magától kinyílott előttük. Kint még végigmentek egy utcán, s ekkor az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Péter pedig magához térve fölkiáltott: Most már igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett Heródes kezéből, és mindabból, amire a zsidó nép számított! 15 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:00

14 JÓ, HA TUDOD: Az Egyházat nemcsak az apostolok idejében üldözték, hanem később is, hosszú évszázadokon át. A XX. századot a vértanúk évszázadának nevezik, mert ebben az időben haltak meg legtöbben hitükért. Napjainkban is vannak vértanúk, akik életüket adják Jézusért. GONDOLKODJ! Te hogyan tehetsz tanúságot hitedről, arról, hogy Jézus követője vagy, hozzá tartozol? Feladatok 1. Beszéljétek meg közösen! Fogalmazzátok meg szóban, vagy írjátok le, hogyan menekült meg Péter apostol a börtönből! 2. Olvassátok el együtt, mi történt Cilivel! Válaszoljatok szóban vagy írásban a kérdésekre! Cili templomba ment vasárnap a szüleivel és a testvéreivel. Örömmel vettek részt a szentmisén. Amikor kijöttek a templomból, meglátták, hogy egyik osztálytársa arra kerékpározik. Cili kedvesen köszönt neki, de a kisfiú nem viszonozta a köszönést, hanem nyelvet nyújtott rá, és azt kiabálta: Szentfazék! és nagyot nevetett. Másnap az iskolában is csúfolta Cilit, hogy templomba jár. Cili sírva ment haza. Miért csúfolta az osztálytársa Cilit? Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:00

15 Mit gondolhatott ez a gyerek a templomba járó emberekről?... Ma is vannak olyanok, akik nem kedvelik, csúfolják, bántják, üldözik a hívőket, az Egyházat? Te tapasztaltál már hasonlót? Mit? Beszéljétek meg közösen, majd válaszoljatok írásban! Kiket nevezünk vértanúknak?... Sorold fel néhány általad ismert vértanú nevét! Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:00

16 4. EGYHÁZUNK MA Jézus az Egyház vezetését Szent Péterre bízta. A római pápa Szent Péter utóda, ő vezeti az Egyházat. A püspökök az apostolok utódai, a papok a püspökök segítői Isten népének szolgálatában. Az emberek a keresztség által válnak az Egyház tagjaivá. Az Egyház tagjai egyben a Mennyei Atya gyermekei és egymás (hit)testvérei is lesznek a hívők közösségében. Kire bízta Jézus az Egyházat? Hogy hívják a jelenlegi pápát? Melyik városból irányítja a Szentatya az Egyházat? Kik az apostolok utódai? Hogyan szolgálják a püspökök és a papok Isten népét? Mikor lettünk az Egyház tagjai? 18 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:00

17 Egyházunk ma JÓ, HA TUDOD: A püspökök és a papok Jézus tanítását hirdetik, kiszolgáltatják a szentségeket, így szolgálják a híveket, Isten népét. IMÁDKOZZ! Ha még nem tudod, tanuld meg a Miatyánkot! Ezt az imát az Úr imádságának szokták nevezni, mert Jézus tanította meg rá az embereket. Az Úr imádsága Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké! Ámen. GONDOLKODJ! Milyen fontos dolgokat kérünk az Úr imádságában Istentől? 19 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:01

18 Feladatok 1. Beszéljétek meg közösen, és válaszoljatok írásban a kérdésekre! Ki volt az első pápa?... Hogy hívják a jelenlegi pápát?... Melyik városból irányítja a Szentatya az Egyházat?... Kik az apostolok utódai? Válaszolj a kérdésekre! Te melyik templomba jársz?... Hogy hívják a plébánosodat?... Ki a hittanárod? Keressétek meg közösen a Bibliában az Úr imádságát! Olvassátok fel! Írjátok le, melyik szentírási helyen található! 4. Beszéljétek meg közösen az órán, vagy otthon szüleitekkel! Válaszoljatok szóban a kérdésekre! Mi a szerepe a bíborosoknak az Egyházban? Melyik püspököt nevezzük érseknek? Mi a konklávé? 20 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:01

19 5. Rajzolj ide egy liturgikus öltözéket viselő püspököt és egy papot! Miben tér el egymástól a ruhájuk? Képet is ragaszthattok. 21 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:01

20 RAJZOS ÖSSZEFOGLALÁS 22 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:01

21 1. A KÜZDŐ EGYHÁZ (1Kor 12,12 31; 1Pt 2,3 6) Amikor megkeresztelkedtünk, Isten népének, az Egyháznak a tagjai lettünk. Meghívást kaptunk arra, hogy szeressük Istent, embertársainkat, tegyünk jót, szavainkkal és életünkkel hirdessük Krisztus örömhírét, az evangéliumot. Így juthatunk a mennyországba. Jónak lenni sokszor nehéz: csak küzdelmek árán valósítható meg, ezért nevezik az Egyház élő tagjainak közösségét küzdő Egyháznak. Mikor lettünk a tagjai az Egyháznak? Mire kaptunk meghívást az Egyház tagjaiként? Miért kell szeretnünk Istent és egymást, valamint jót tenni? Hová akarnak eljutni az Egyház élő tagjai? Miért nevezzük az Egyház földön élő közösségét küzdő Egyháznak? 24 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:03

22 A küzdő Egyház JEGYEZD MEG! Az Egyházról azt szokták mondani, hogy Krisztus teste. Mi, megkeresztelt emberek ennek a testnek vagyunk tagjai. Mindannyiunkra szükség van, éppen úgy, ahogy a testben is minden tag fontos. Az Egyház tagjai hasonlíthatják magukat az élő kövekhez, amelyből Isten szent temploma épül fel (1Pt 2,3 6). Fontos, hogy minden kő a helyén legyen, így lesz erős az épület, a templom. Az Egyház Krisztus teste. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által. ( ) Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint. ( ) A tagok törődjenek egymással! ( ) Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai. IMÁDKOZZ! Étkezés előtt is szoktunk imádkozni. Ha még nem ismered, tanuld meg az alábbi imát! Ima étkezés előtt Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk! Adjad, Urunk, hogy jólessék, Jézus neve dicsértessék! Ámen. JÓ, HA TUDOD! Tanuld meg az Egyház öt parancsolatát: 1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg! 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöt tartsd meg! 3. Évente gyónj, és legalább a húsvéti időben áldozz! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! GONDOLKODJ! Milyen jót tehetnél ezen a héten? Tedd is meg, amit elhatároztál! 25 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:04

23 Feladatok 1. Beszéljétek meg közösen! Egészítsétek ki a tankönyv segítségével a mondatokat a hiányzó szavakkal! Az Egyház Krisztus... Isten határozta meg minden egyes tag... a testben. A tagok... egymással! Az Egyház tagjai hasonlíthatják magukat az..., melyekből Isten temploma... fel. 2. Soroljátok fel szóban, vagy írjátok le az Egyház öt parancsát! Olvassátok el együtt, mi történt Vilivel! Válaszoljatok szóban vagy írásban a kérdésekre! Vili hazafelé tartott az iskolából. Kényelmesen elhelyezkedett a villamoson az egyik ülésen. A következő megállónál felszállt egy idős néni, aki két bottal járt. Vili azonnal felkelt és udvariasan, kedvesen hellyel kínálta a nénit. Ő örömmel ült le, és mosolyogva azt mondta: Nahát, de nagyon örülök, hogy ilyen udvarias gyerekek is vannak! 26 Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:04

24 Kivel tett jót Vili?... Miért örült a néni?... Te milyen apró kedvességgel, jó cselekedettel tehetsz tanúságot arról, hogy szereted Istent és embertársaidat? Beszéljétek meg közösen! Válaszoljatok szóban vagy írásban a kérdésekre! Mikor lettünk az Egyház tagjai?... Mi a feladatuk az Egyház tagjainak? Mire kaptak meghívást Istentől?... Kik a küzdő Egyház tagjai? Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd :56:04

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9)

BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) BESZÉLJ, URAM, SZOLGÁD FIGYEL! (1Sám 3,9) Egyházmegyei Vezetőképző Lelkigyakorlat Kővágószőlős 2010. március 12-13-14 VALAKI HÍVOTT ENGEM? Sámuel története hivatás Érdeklődése felkeltése Játsszunk egyet!

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A családok örökkévalóak

A családok örökkévalóak A közös foglalkozás 2014-es vázlata A családok örökkévalóak És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (Malakiás 4:6). Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai

Részletesebben

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet)

Út a végtelenbe. Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól. (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. (Részlet) Út a végtelenbe Út a végtelenbe Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól (Részlet) Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire (Részlet) Helikon Kiadó 2010 Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

El ne temessetek, visszajövök!

El ne temessetek, visszajövök! El ne temessetek, visszajövök! Azt mondja az Úr: Ezt az üzenetet népemnek küldöm a Földre, bizonyságul, hogy én a Mennyben vagyok. Ezek után láttam: Íme, egy nyitott ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

A Szentlélekbe való bemerítés

A Szentlélekbe való bemerítés Bereczki Sándor Mindenki Temploma Ta n í t á s o k 6. A Szentlélekbe való bemerítés Bereczki Sándor A Szentlélekbe való bemerítés A Szentlélekbe való bemerítés Tanítások sorozat 6. Copyright 2010 Bereczki

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89.

Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. Dr. Marczell Mihály: Szent JÓZSEF: I-II. rész I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 89. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Előszó...6 I.

Részletesebben