TÁJÉKOZTATÓ. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap. (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap. (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe A Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 38. (4) bekezdése szerint az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül, mert az Alapkezelő és a Forgalmazó felelőssége a jelen tájékozatóval kapcsolatosan nem egyetemleges. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

2 TARTALOM FOGALOMMEGHATÁROZÁS 3 2. BEVEZETŐ 8 3. AZ ALAPKEZELŐ 9 4. A LETÉTKEZELŐ, FORGALMAZÓ AZ ALAPKEZELŐ ÉS A LETÉTKEZELŐ PÉNZÜGYI ADATAI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A KIBOCSÁTÁS A JEGYZÉS LEBONYOLÍTÁSA JEGYZÉSI IDŐSZAK KIBOCSÁTÁSI ÁR JEGYZÉSI HELY ADÓZÁS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG AZ ALAPKEZELŐ ÉS A FORGALMAZÓ FELELŐSSÉGE 27 Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 2

3 A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény az alábbiak szerint rendelkezik a tájékoztató tartalmáról valamint a kibocsátó és forgalmazó felelősségéről: 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetheti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen, azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. FOGALOMMEGHATÁROZÁS befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (pénzügyi eszköz vagy ingatlan) a Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 3

4 befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság; befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet; befektetési alap mindenkori saját tőkéje: a befektetési alap saját tőkéje induláskor a lejegyzett, befizetett és allokált befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, míg működése során a mindenkori saját tőkeje a befektetési alap valamely naptári napra vonatkozóan megállapított összesített nettó eszközértékével azonos; befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) - a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása; befektetési jegy kibocsátója: a befektetési alap; Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény; Értékesítési Megbízott: kizárólag a befektetési jegy Tpt (7) szerinti forgalmazásáért vállal felelősséget; Forgalmazó: a Tpt (7) szerint a befektetési jegyek forgalmazásáért és a Tpt. 29. szerint a tájékoztató egyes részeiben foglaltakért is felelősséget vállaló vezető forgalmazó; Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 4

5 dematerializált értékpapír: a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; hátralévő átlagos futamidő: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration); hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti; nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök beleértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; nyíltvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; pénzpiaci eszköz: sorozatban kibocsátott, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel a pénzpiacon kereskednek; pénzügyi eszköz: a Bszt-ben meghatározott eszköz; származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva); Tpt: a évi CXX. törvény a tőkepiacról vis maior: minden olyan ok vagy esemény, melyre az Alapkezelőnek vagy az Alapnak nincs ráhatása, ideértve különösen minden olyan rendkívüli természeti vagy társadalmi eseményt (például földrengés, árvíz, háború, egyéb zavargások), mely közvetve vagy közvetlenül a pénz- és tőkepiacok rendes működésének időszakos akadályozásához, vagy teljes meggátolásához vezet. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 5

6 1. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID BEMUTATÁSA Az Alap létrejötte Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: az Alapkezelő) október 27-i 1-es számú határozata alapján a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szerint Magyarországon nyilvános módon, Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap néven (továbbiakban: Alap) nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alapot hoz létre, befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával. Az Alapot december 22-én vette nyilvántartásba a PSZÁF KE-III-50142/2011 számú határozatával lajstromozási számon. Az Alap fajtája, típusa és futamideje Az Alap nyíltvégű, nyilvános befektetési alapba befektető alap, mely határozatlan időre jött létre, és a nyilvántartásba vétel napját követő forgalmazási napon indul. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, kötvény alapok befektetési jegyein keresztül euróban denominált vállalati kötvényekbe és kötvényjellegű értékpapírokba fekteti. Az Alap a mögöttes befektetési alapok forinttól eltérő devizanemben történő denominációjából adódó kockázatokat a devizakitettség folyamatos, forintba történő fedezésével kívánja kiküszöbölni, amely várhatóan a devizakockázat csökkentésén túl, a forintkamatok és az euró kamatok jelenlegi különbözete mellett tovább növeli az Alap által elért hozamot is. A kötvény alapok befektetési jegyein valamint a devizakitettség fedezésére szolgáló határidős vagy más származékos termékeken túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából az Alapkezelési (röviden: Kezelési) Szabályzatban részletezett likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. A részletes befektetési politikát a Kezelési Szabályzat 7. fejezete tartalmazza. Lehetséges befektetők köre Az Alap befektetési jegyeit bármely devizabelföldi vagy devizakülföldi jogképes jogalany jegyezheti. A befektetési jegy előállítása és nyilvántartása Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 6

7 Az Alap befektetési jegyei egyenként egy forint (1 Ft) névértékű, névre szóló, dematerializált értékpapírok, melyek egy sorozatot alkotnak és minden szempontból azonos jogokat testesítenek meg. Befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízás adására azon befektetők jogosultak, akik legkésőbb a vételi megbízás aláírásakor a Forgalmazónál vagy az Alapkezelési Szabályzat 1.c sz. mellékletében meghatározott értékesítési megbízott(ak) (a továbbiakban Értékesítési Megbízott ) valamelyikénél (ahol a vételi megbízást adják) értékpapírszámlát nyitnak, vagy azzal egyébként rendelkeznek. A Forgalmazó, illetve az Értékesítési Megbízott ezen értékpapírszámlán írja jóvá a vásárolt befektetési jegyeket. A befektetési jegyek nyilvántartásának részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 4. fejezete tartalmazza. Az Alap induló saját tőkéje Az Alap saját tőkéje induláskor a Jegyzési Időszak alatt lejegyzett és befizetett, valamint allokált befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzata, legalább kétszázmillió ( ) forint de nem több, mint kettő milliárd ( ) forint. A későbbiekben az Alap mindenkori saját tőkéje megegyezik az Alap összesített nettó eszközértékével. Az Alap jegyeinek folyamatos forgalmazása Az Alap nyilvántartásba vételét követően a Forgalmazó, illetve az Értékesítési Megbízott a befektetők írásos, személyes vagy telefonon történő megbízása alapján a Forgalmazó illetve az Értékesítési Megbízott üzletszabályzata szerint folyamatosan új befektetési jegyeket hoznak forgalomba, illetve a korábban kibocsátott befektetési jegyeket visszaváltják. A Forgalmazó forgalmazási helyeit az Alapkezelési Szabályzat 1.a sz. melléklete tartalmazza. Forgalmazási ár A befektetési jegy T napon érvényes eladási ára ( Eladási Ár ) az Alap T napon érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének a vonatkozó forgalmazási jutalékkal megnövelt összegeként kerül megállapításra. A befektetési jegy T napon érvényes visszaváltási ára ( Visszaváltási Ár ) a T napon érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték vonatkozó forgalmazási jutalékkal csökkentett összegeként kerül megállapításra. A forgalmazás részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 2. fejezete tartalmazza. Hozamfizetés Az Alap a befektetési jegyek után nem fizet hozamot, kamatot vagy más jogcímen összegeket, befektetéseinek hozamát folyamatosan újra befekteti. A befektetők Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 7

8 kizárólag a befektetési jegyeik visszaváltásával, illetve az Alap megszűnésekor realizálhatják befektetésüket. A befektetési jegyhez fűződő jogok Minden egyes befektetési jegy az Alap vagyonából való arányos részesedést testesít meg. A befektetési jegyeket tulajdonosaik jogosultak az Alapkezelési Szabályzat szerint visszaváltani. A befektetők tájékoztatása Az Alapkezelő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a saját honlapján (www.aberdeen-asset.hu) teszi közzé az Alap féléves és éves jelentését valamint rendkívüli tájékoztatásait, azokat megküldi a Forgalmazó és az Értékesítési Megbízott(ak) részére illetve azok az Alapkezelő székhelyén is hozzáférhetők a befektetők számára. Az Alapkezelő által készített havi portfoliójelentés az Alapkezelő honlapján (www.aberdeen-asset.hu) és székhelyén hozzáférhető a befektetők számára valamit az Alapkezelő azt megküldi a Forgalmazónak és az Értékesítési Megbízott(ak)nak, hogy azok forgalmazási helyeiken tegyék hozzáférhetővé a befektetők számára. A Letétkezelő az egy jegyre jutó és az összesített Nettó Eszközértéket a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu) naponta közzéteszi, továbbá a Nettó Eszközérték megtekinthető a honlapon, az Alapkezelő honlapján (www.aberdeen-asset.hu) és a Forgalmazó honlapján (www.citibank.hu), illetve azt a Letétkezelő a Forgalmazó valamint - az Alapkezelő közvetítésével - az Értékesítési Megbízott(ak) forgalmazási helyein is elérhetővé teszi. A tájékoztatás részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 5. fejezete tartalmazza. 2. BEVEZETŐ Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: az Alapkezelő) október 27-i 1-es számú határozata alapján a tőkepiacról szóló évi CXX. számú törvény szerint nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alapot hoz létre Magyarországon nyilvános módon Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap néven (továbbiakban: Alap), befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával. A jelen tájékoztatóban foglalt információk teljesek, a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és a befektetők tájékoztatására alkalmasak. A jelen tájékoztató félrevezető, vagy téves következtetés levonására alkalmas információt nem tartalmaz, és nem hallgat el a befektetés megítélése szempontjából lényeges adatot. Az Alapkezelő és a Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 8

9 Forgalmazó a 10. pontban foglaltak szerint vállal felelősséget a befektetőkkel szemben a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) szereplő adatok valódiságáért, kivéve azokat az adatokat, amelyek hitelt érdemlő forrásból származnak és ezt a forrásra való hivatkozással az adat előfordulásakor jelzi a jelen dokumentum. A befektetési jegyek tulajdonosainak, illetve a befektetési jegyekbe fektetni szándékozóknak (a Befektetők ) elengedhetetlen a jelen Tájékoztató adatainak, köztük különösen a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltak alapos mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a Befektetőknek a jelen Tájékoztatóban foglalt, az Alapra vonatkozó nyilatkozatokat, állításokat és a befektetés kockázatát maguknak kell mérlegelniük. A jelen Tájékoztató tartalma nem tekinthető a Befektetőknek szóló jogi-, adó-, vagy számviteli tanácsként. A Letétkezelő, a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Letétkezelő) rendelkezik a letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe forgalmazói feladatokat is ellát az Alappal kapcsolatosan. Ezen bekezdésben foglalt adatok forrása a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Az Alap befektetési jegyeinek értékesítését a Forgalmazón kívül az Értékesítési Megbízott(ak) végzi(k). Az Alap könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. (Budapest, XIII. Váci u. 99.), személyében felelős könyvvizsgáló: Fébó László (kamarai tagsági szám: ). Az Alap könyvvizsgálóját, és személyében felelős könyvvizsgálóját a Felügyelet pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékébe nyilvántartásba vette; megfelelnek a Tpt ban foglalt feltételeknek; és rendelkeznek felelősségbiztosítással. Az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelő egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja, melyet a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint ismertet a Befektetőkkel. A módosításhoz nem szükséges engedély a törvényben meghatározott esetekben. 3. AZ ALAPKEZELŐ Neve: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1062 Budapest Váci út 1-3 Az alapítás ideje: július 10. A társaság határozatlan időre alakult. Cégjegyzékszám: Cégbejegyzés: Budapest, október 15. PSZÁF engedély: /1998. Alaptőke: Ft Tevékenységi kör: 6630 alapkezelés, 6530 nyugdíjalapok Üzleti év: Az Alapkezelő üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 9

10 Alkalmazotti létszám: 8 Tulajdonos: július 1. óta az Aberdeen Asset Management PLC. Könyvvizsgáló Az Alapkezelő könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft., személyében felelős könyvvizsgáló: Leposa Csilla (kamarai tagsági szám: ) Az Alapkezelő könyvvizsgálóját, és személyében felelős könyvvizsgálóját a Felügyelet pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékébe nyilvántartásba vette; megfelelnek a Tpt ban foglalt feltételeknek; és rendelkeznek felelősségbiztosítással. Az Alapkezelő vezető tisztségviselői Az Alapkezelőnél 4 tagú igazgatóság működik. Kozma Krisztina vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke, aki megfelel a Tpt ában foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak. A vezető tisztségviselő fontosabb személyi és szakmai adatai: Végzettség: BME, Építészmérnök; BKE, Szakközgazdász, Doktorátus; University of Reading, MSc; ASIP Szakmai gyakorlat: 1995-ig: építészmérnök és ingatlanfejlesztő több cégnél; 1995-től CSAM londoni irodájánál alapkezelő a cég közép- és kelet-európai részvény befektetési csoportjában; 1998-tól a CSAM (2009. július 1-től AAM) magyarországi irodájának vezetője. Lugosi Ágnes operációs vezető/megfelelési vezető A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett pénzügyi diplomát, 1993-ban az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) B szintű vizsgát tett. 5 évig a Price Waterhouse audit részlegén dolgozott, ahol magyar és nemzetközi szabványok szerinti könyvvizsgálattal és tanácsadással foglalkozott. 4 évig a Citibank munkatársaként a magyar és US GAAP jelentésekért felelt, mint a Financial Controller helyettese februárjában csatlakozott a Credit Suisse Asset Management budapesti irodájához, amely július 1-től az Aberdeen Asset Management budapesti leányvállalataként működik. Szabó E. Viktor befektetési vezető Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 10

11 A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, pénzügy és gazdaságpolitika szakirányon. Egyetem alatt gazdasági újságíróként, illetve különböző kereskedelmi banki területeken dolgozott, továbbá Franciaországban Európai Kereskedelmi és Marketing Bizonyítványt szerzett től a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott előbb pénzügyi piaci elemzőként, majd a piaci elemzésekért felelős csapat vezetőjeként áprilisától a Credit Suisse Asset Management Hungary (2009. július 1-től Aberdeen Asset Management Hungary) portfólió-kezelője és befektetési vezetője. CFA vizsgával rendelkezik. Hans Erich Benenga Head of Business Development - Europe ex UK 2005 október 1-től dolgozik az Aberdeen Asset Managers Ltd.-nél, ahol először az Intézményi Befektetések Igazgatója, majd a holland és benelux államok Üzletfejlesztési Igazgatója volt, január 1-től Európai Üzletfejlesztési Igazgatóként tevékenykedik. Certified EFFAS Financial Analyst diplomával rendelkezik. Az Alapkezelő piaci helyzetének bemutatása A Credit Suisse Asset Management 1995-ben kezdte meg intézményi vagyonkezelési tevékenységét magyarországi ügyfelek részére, s 1997-ben nyitotta meg hazai irodáját a Credit Suisse First Boston (Budapest) Zrt. részeként októberében Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. néven önálló - befektetési alapok, egyéb portfoliók és nyugdíjpénztárak kezelését végző - céget alapított. Egy több kontinensre kiterjedő nemzetközi tranzakció részeként az Aberdeen Asset Management PLC július 1-én megszerezte a Credit Suisse csoporttól a Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. részvényeinek 100%-át és a társaság nevét Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.-re változtatta. E magyar iroda továbbra is az általa kezelt befektetési alapok és egyéb ügyfelek vagyonának hazai és külföldi piacokon történő befektetését végzi. Az Aberdeen budapesti irodája által kezelt vagyon mérete decemberére meghaladta a 38 milliárd forintot. A teljes kezelt vagyonon belül a befektetési alapok aránya 70 % volt december 31-én. Az Alapkezelővel szemben működése óta sohasem volt csődeljárás folyamatban. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Az Alapkezelő a Tájékoztató készítésekor 9 nyilvános alapot kezel. Aberdeen Magyar Kötvény Alap Az Aberdeen Magyar Kötvény Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Magyar Kötvény Alap néven december 8-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2000. számú határozatával lajstromozási számon. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 11

12 Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál az állampapírpiacon összességében elérhető hozam elérésére, illetve e hozamok meghaladására törekszik. Ennek érdekében az Alap az állampapírpiac teljes lejárati vertikumában rendelkezhet befektetésekkel. Az Alapkezelő ugyanakkor a kamatszintek jövőbeni változásairól kialakított elképzelése és az egyes lejárati szegmensek jövőbeni teljesítményéről alkotott véleménye alapján az egyes lejárati szegmensek valamint az egyedi értékpapír-sorozatok súlyát az állampapírpiacon képviselt részarányuktól jelentősen eltérő mértékben is meghatározhatja. Összességében az Alapkezelő olyan lejárati szerkezet kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a kamatszintek várakozása szerinti jövőbeni mozgását a portfolió kockázatának alacsony szinten tartásával egyidejűleg. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Alap teljesítménye december 31-ig Alap 5,86 11,48 0,79 5,39 5,81 6,55 12,61 0,64 9,24% 9,71% % % % % % % % % Viszonyhozam index 6,46 % 14,12 % 3,30 % 6,43 % 6,73 % 8,75 % 13,44 % 1,17 % 10,11 % 11,71 % Futura Indexkövető Részvényalap A Futura Indexkövető Részvényalap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet eredetileg zártkörű alapként március 31-én vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2003. számú határozatával lajstromozási számon. Az Alapkezelő az alapot nyilvános alappá alakította át. A nyilvánossá tételt a PSZÁF III/ /2004. számú határozatával engedélyezte és a nyilvános alapot III/ /2004. számú határozatával, lajstromozási számon vette nyilvántartásba május 25-én. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál a hazai részvénypiaci index, a BUX index teljesítményét megközelítő hozam elérésére illetve meghaladására törekszik. Ennek érdekében az Alap a BUX indexet alkotó bármely részvényben, az indexben vagy az indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyletekben rendelkezhet befektetésekkel. Az Alapkezelő ugyanakkor a BUX indexet alkotó részvényeket kibocsátó cégek jövőbeni jövedelmezőségéről, a jövőbeni osztalékkilátásokról illetve a részvény várható relatív értékeléséről alkotott véleménye Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 12

13 alapján az egyes részvények súlyát a BUX indexben az adott időpontban meghatározott súlyától +/- 5% mértékben eltérően is meghatározhatja. Összességében az Alapkezelő olyan portfolió-összetétel kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a makro- és mikrogazdasági folyamatokban rejlő lehetőségeket. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. A Futura Indexkövető Részvényalap teljesítménye december 31-ig: Alap - 66,90% -53,61% 3.29% 16.28% 37.19% 58.08% 2,48 % Viszonyhozam index 0,47 % 73,40% -53,34% 5,6% 19,53% 40,98% 57,17% Futura Kötvény Alap A Futura Kötvény Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet eredetileg zártkörű alapként december 11-én vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2002. számú határozatával lajstromozási számon. Az Alapkezelő az alapot nyilvános alappá alakította át. A nyilvánossá tételt a PSZÁF III/ /2004. számú határozatával engedélyezte és a nyilvános alapot lajstromozási számon vette nyilvántartásba január 26-án. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál az állampapírpiacon összességében elérhető hozam elérésére, illetve ezen hozamok meghaladására törekszik. Ennek érdekében az Alap az állampapírpiac teljes lejárati vertikumában rendelkezhet befektetésekkel, továbbá befektethet pénzintézetek és egyéb gazdálkodó szervezetek által kibocsátott kötvényekbe illetve jelzáloglevelekbe. Az Alapkezelő ugyanakkor a kamatszintek jövőbeni változásairól kialakított elképzelése és az egyes lejárati szegmensek jövőbeni teljesítményéről alkotott véleménye alapján az egyes lejárati szegmensek valamint az egyedi értékpapírsorozatok súlyát a kötvénypiacon képviselt részarányuktól jelentősen eltérő mértékben is meghatározhatja. Összességében az Alapkezelő olyan lejárati szerkezet kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a kamatszintek várakozása szerinti jövőbeni mozgását a portfolió kockázatának alacsony szinten tartásával egyidejűleg. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. A Futura Kötvény Alap teljesítménye december 31-ig: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 13

14 B sorozat 6,04% 11,70% -,53% 5,13% 5,33% 5,38% 13,33% - 0,68% I sorozat* 6,57% 12,26% - 0,03% Viszonyhozam index 6,40% 14,14% 2,59% 6,11% 6,96% 8,76% 14,02% - 0,31% * a sorozat november 16-án indult Futura Pénzpiaci Alap A Futura Pénzpiaci Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet eredetileg zártkörű alapként december 11-én vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2002. számú határozatával lajstromozási számon. Az Alapkezelő az alapot nyilvános alappá alakította át. A nyilvánossá tételt a PSZÁF szeptember 23-án kelt III/ /2003. számú határozatával engedélyezte és a nyilvános alapot lajstromozási számon vette nyilvántartásba október 25-ével. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál elsősorban a befektetett tőke reálértékének megőrzésére törekszik, amely a befektetett tőke nominálértékének védelmét, valamint az inflációból adódó értékvesztést ellensúlyozandó hozam elérését foglalja magában. Ennek érdekében az Alap befektetéseit elsősorban a hazai állampapírpiac, illetve állami garanciával rendelkező értékpapírpiac pénzpiaci szegmensében vagyis a hozamingadozások kockázatának legkevésbé kitett, az 1 évnél rövidebb hátralévő futamidejű lejárati tartományban kívánja végre hajtani. Az Alapkezelő ugyanakkor a kamatszintek jövőbeni változásairól kialakított elképzelése és az egyes lejárati szegmensek jövőbeni teljesítményéről alkotott véleménye alapján, a befektetések túlnyomó részét képező rövid futamidejű állampapírok mellett, az Alap vagyonát hosszabb lejáratú állampapírokba, illetve pénzintézetek, egyéb gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok által kibocsátott kötvényekbe és jelzáloglevelekbe is fektetheti. Összességében az Alapkezelő olyan portfolió-összetétel kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a kamatszintek várakozása szerinti jövőbeni mozgását a portfolió kockázatának alacsony szinten tartásával egyidejűleg. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. A Futura Pénzpiaci Alap teljesítménye december 31-ig: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 14

15 B sorozat 4,55% 10,22% 7,13% 6,63% 5,59% 7,06% 11,22% 5,55% I sorozat* 4,97% 10,66% 7,56% 7,05% Viszonyhozam 5,53% 10,79% 8,45% 7,67% 6,62% 8,30% 12,10% 5,99% index * a sorozat március 22-én indult Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap néven augusztus 9-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2004. számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál elsősorban a befektetett tőke reálértékének megőrzésére és hosszú távon az infláció feletti reálhozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, ingatlan alapok befektetési jegyein keresztül, elsősorban az európai országokban található ingatlan befektetésekbe kívánja fektetni, s az ingatlanokból származó bérleti díjak és az ingatlan értékének felértékelődése révén kívánja kamatoztatni. Az Alap a mögöttes ingatlan befektetési alapok forinttól eltérő devizanemben történő denominációjából adódó kockázatokat a devizakitettség folyamatos, forintba történő fedezésével kívánja kiküszöbölni, amely várhatóan a devizakockázat csökkentésén túl, a forintkamatok és az euro kamatok jelenlegi különbözete mellett tovább növeli az Alap által elért hozamot is. Az ingatlan alapok befektetési jegyein valamint a devizakitettség fedezésére szolgáló határidős vagy más származékos termékeken túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. Az alap nettó eszközértéke forint volt október 31-én. (Az alap október 31. és 2009 június 30. között fel volt függesztve, mivel a mögöttes alap, a német nyilvános nyíltvégű Credit Suisse Euroreal alapot felfüggesztették, így az alap nettó eszközértéke nem volt megállapítható december 31-én, és 2009-re sem áll rendelkezésre teljes naptári éves teljesítmény.) Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap teljesítménye december 31-ig: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 15

16 Alap 7,06% 6,75% 7,8% Viszonyhozam index 7,67% 6,62% 8,30% Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap néven február 16-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2005. számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál elsősorban a befektetett tőke reálértékének megőrzésére és hosszú távon az infláció feletti reálhozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, ingatlan alapok befektetési jegyein keresztül, elsősorban az európai országokban található ingatlan befektetésekbe kívánja fektetni, s az ingatlanokból származó bérleti díjak és az ingatlan értékének felértékelődése révén kívánja kamatoztatni. Az ingatlan alapok befektetési jegyein túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek, melyek az Alap alapdevizanemétől (euró) eltérő devizában, pld. forintban is lehet. A devizatkitettségből adódó kockázatot az Alap határidős vagy más származékos ügyletekkel fedezheti. Az alap nettó eszközértéke euró volt október 31-én. (Az alap október 31. és június 30. között fel volt függesztve, mivel a mögöttes alap, a német nyilvános nyíltvégű Credit Suisse Euroreal alapot felfüggesztették, így az alap nettó eszközértéke nem volt megállapítható december 31-én, és 2009-re sem áll rendelkezésre teljes naptári éves teljesítmény.) Az alap nettó eszközértéke euró volt december 31-én. Az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap teljesítménye december 31-ig: B sorozat 3,27% 2,79% I sorozat* 4,20% 3,72% Viszonyhozam 5,23% 3,95% Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 16

17 index * a sorozat január 3-án indult Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap néven február 16-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2005. számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő hosszú távon kiegyensúlyozott hozam elérésére törekszik, amely reálhozamot biztosíthat befektetői részére. A portfolió elemeinek lehetséges körét a hazai részvénypiacra fektető instrumentum mellett különböző kockázati szintet (pénzpiaci és kötvény jellegű eszközök) megtestesítő kamatozó értékpapírokat vásároló alapok, illetve a devizakockázatot fedező, közvetetten külföldi ingatlanalapban lévő kitettséggel rendelkező eszköz alkotja. Fentiekben bemutatott portfolió-összetétel lehetőséget teremt arra, hogy az egyes eszközök közötti nem tökéletes korreláció adott hozamszint mellett csökkentse a kockázatokat, és az Alapkezelő a portfoliót alkotó instrumentumok közötti aktív allokáció révén többlethozamot biztosítson. Az alap nettó eszközértéke forint volt október 31-én. (Az alap október 31. és június 30. között fel volt függesztve, mivel az alap 10%-ot meghaladó mértékben fektet a felfüggesztett Credit Suisse Ingatlan Alapokba Befektető Alapba, így az alap nettó eszközértéke nem volt megállapítható december 31-én, és 2009-re sem áll rendelkezésre teljes naptári éves teljesítmény.) Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Alap teljesítménye december 31-ig: Alap 5,77% 7,23% Viszonyhozam index 7,22% 8,12% Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap néven augusztus 23-án vett Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 17

18 nyilvántartásba a PSZÁF E-III./ /2006 számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál a 3 hónapos Bubor hozam feletti hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, vegyes alapok befektetési jegyein keresztül, pénzpiaci, kötvény, részvény és nyersanyag jellegű eszközökbe kívánja befektetni. Az Alap a mögöttes befektetési alapok forinttól eltérő devizakitettségét határidős vagy más származékos ügyletekkel fedezheti. A vegyes alapok befektetési jegyein valamint a devizakitettség fedezésére szolgáló határidős vagy más származékos termékeken túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából az Alapkezelési Szabályzatban részletezett likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alap teljesítménye december 31-ig: B sorozat 9,19% 11,11% -18,95% 2,70% I sorozat 10,18% 12,12% -18,22% 3,63% Viszonyhozam index 5,73% 9,23% 9,34% 8,16% Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános, nyíltvégű értékpapír alap, amelyet 2010 december 7-én vett nyilvántartásba a PSZÁF KE-III-536/2010 számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál hosszú távú abszolút hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, részvény alapok befektetési jegyein keresztül latin-amerikai részvényekbe fekteti. A részvény alapok befektetési jegyein túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából az Alapkezelési (röviden: Kezelési) Szabályzatban részletezett likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. Az Alap nettó eszközértéke december 31-én 617,286,838 forint volt. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 18

19 Az Alapkezelő az Alap kezeléséhez alvállalkozót nem vesz igénybe. 4. A LETÉTKEZELŐ, FORGALMAZÓ A letétkezelő adatai, rövid bemutatása A társaság neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhelye: 1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7. Az alapítás ideje: Cégbejegyzés: , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg Tevékenységi engedély: Central Bank of Ireland, Tevékenységi kör: 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység), 6491'08 Pénzügyi lízing, Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége, Üzleti év: megegyezik a naptári évvel. Jegyzett tőke: 3 millió forint Alapító: Citibank Europe plc Alkalmazottak száma: 1480 fő A társaság vezető tisztségviselői: Fióktelep vezetők: Batara Sianturi Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe / Vezérigazgató Előző munkahelyei: Polymer Processing Institute-nál kutatási asszisztens, Citibank N.A. Indonéziánál előbb auditor, menedzserasszisztens, azután a letétek, pénzátutalások és klíringosztály vezetője, kiskereskedelmi banki pénzügyi kontroller, lakossági bank pénzügyi igazgatója, fiókdisztribúciós igazgató között vezérigazgató a Citibank Australia Limited-nél, majd visszatér a jakartai Citibankhoz, ahol kiskereskedelmi banki igazgató, országos disztribúciós és értékesítési igazgató, majd országos marketingigazgató szeptemberétől a Citibank Zrt. lakossági üzletágának vezetője, 2007.augusztus 15-től a Citibank Zrt., mint a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének jogelődje, vezérigazgatója. Ágostonné dr Előd Beáta Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe / Operáció és informatikai ügyvezető igazgató Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 19

20 1989 óta Citibank alkalmazott. Pályája során különböző operációs területek vezetését látta el mind a nagyvállalati és lakossági üzletágakban (Treasury és értékpapír operáció, belföldi és nemzetközi fizetési forgalom, letétkezelés, lízingoperáció, hitelezési operáció, stb) től a lakossági üzletág operáció és informatikai vezetője, majd 2008-tól ugyanezt a szerepet látja el a bank egészére nézve. Korábban dolgozott különböző banki projekteken (brókertevékenység elindítása, lízing operáció kialakítása) ill. 3 évig a vállalati üzletág belsőellenőrzési tevékenységét vezette. A Giro Zrt Felügyelő Bizottságának tagja Vass Kornélia Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe / HR igazgató Kornélia 2009-ben csatlakozott a Citihez humán erőforrás igazgatóként. A Citibank Magyarország banki üzlete, a globális Citi Szolgáltató Központ, továbbá Szerbia, illetve a Dél-Közép-Európa és Baltikum térség képviselettel nem rendelkező országai is felelősségi köréhez tartoznak. Kornélia az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi karán szerzett doktori fokozatot sejtbiológiából. Tudományos kutatóként kezdte a pályafutását a Semmelweis Orvosi egyetemen és az Országos Onkológiai Intézetben, valamint HR-vezetőként dolgozott a világ vezető gyógyszeripari vállalatánál, a Pfizernél. A Citihez való csatlakozását megelőzően, 1999-től az SabMiller magyarországi leányvállalatánál, a Dreher Sörgyáraknál tevékenykedett HR-igazgatóként, ahol 2003-tól a vállalati kapcsolatok területtel bővült ki a felelősségi köre. A Letétkezelő feladata és hatásköre A Letétkezelő tevékenysége során független módon, kizárólag a Befektetők érdekében jár el. Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon Letétkezelő végezheti. Az Alap részére végzett letétkezelés esetén a Letétkezelő az alábbi feladatokat végzi: a) meghatározza az Alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét; b) gondoskodik az Alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a Befektetők részére történő közléséről; c) ellenőrzi, hogy az Alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az Alapkezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; d) biztosítja, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alaphoz kerüljön. Az Alap tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a Letétkezelőnél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a Letétkezelőhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 20

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata 2008. június 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ...6 ÖSSZEFOGLALÓ...7 FOGALMAK...8 1. GENERALI IPO

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA. befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA. befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap. Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap A Quaestor Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Kurázsi

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4.

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. tájékoztatója Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június 17. Felhívjuk

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus Az Alap PSZÁF engedélyének száma: E-III/110.644/2008. Kelte:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20.

Lajstromozási száma: 1111-362. 2012. július 20. A MAGYAR POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott ügyletek

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP

BUDAPEST GARANTÁLT BEFEKTETÉSI ALAP A BUDAPEST GARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

Az OTP Prémium Klasszikus Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Prémium Klasszikus Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Prémium Klasszikus Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010.augusztus A PSZÁF engedélyének száma: E-III/110.465/2006. Kelte: 2006.12.05 Hatályos:2010.08.02. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: PSZÁF KE-III-50141/2011. számú

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott ügyletek általában

Részletesebben

Az OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-323/2014. Alapkezelő:

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégű és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyező határozatok száma

Részletesebben

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA

A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA A YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-585 Hatálybalépés:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009. március

Részletesebben

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-529 Hatály: 2014.

Részletesebben