TÁJÉKOZTATÓ. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap. (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap. (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap (az Alap ) Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe A Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 38. (4) bekezdése szerint az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül, mert az Alapkezelő és a Forgalmazó felelőssége a jelen tájékozatóval kapcsolatosan nem egyetemleges. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

2 TARTALOM FOGALOMMEGHATÁROZÁS 3 2. BEVEZETŐ 8 3. AZ ALAPKEZELŐ 9 4. A LETÉTKEZELŐ, FORGALMAZÓ AZ ALAPKEZELŐ ÉS A LETÉTKEZELŐ PÉNZÜGYI ADATAI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A KIBOCSÁTÁS A JEGYZÉS LEBONYOLÍTÁSA JEGYZÉSI IDŐSZAK KIBOCSÁTÁSI ÁR JEGYZÉSI HELY ADÓZÁS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG AZ ALAPKEZELŐ ÉS A FORGALMAZÓ FELELŐSSÉGE 27 Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 2

3 A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény az alábbiak szerint rendelkezik a tájékoztató tartalmáról valamint a kibocsátó és forgalmazó felelősségéről: 26. (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. (2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie. (3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetheti. 29. (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelműen, azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának. (2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. FOGALOMMEGHATÁROZÁS befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (pénzügyi eszköz vagy ingatlan) a Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 3

4 befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele; befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság; befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Bszt. 5. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi; befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet; befektetési alap mindenkori saját tőkéje: a befektetési alap saját tőkéje induláskor a lejegyzett, befizetett és allokált befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, míg működése során a mindenkori saját tőkeje a befektetési alap valamely naptári napra vonatkozóan megállapított összesített nettó eszközértékével azonos; befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) - a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír; befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyíltvégű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása; befektetési jegy kibocsátója: a befektetési alap; Bszt: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény; Értékesítési Megbízott: kizárólag a befektetési jegy Tpt (7) szerinti forgalmazásáért vállal felelősséget; Forgalmazó: a Tpt (7) szerint a befektetési jegyek forgalmazásáért és a Tpt. 29. szerint a tájékoztató egyes részeiben foglaltakért is felelősséget vállaló vezető forgalmazó; Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 4

5 dematerializált értékpapír: a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; hátralévő átlagos futamidő: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő időtartamnak a kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő a következő kamat-megállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration); hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti; nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök beleértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is; nyíltvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; pénzpiaci eszköz: sorozatban kibocsátott, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel a pénzpiacon kereskednek; pénzügyi eszköz: a Bszt-ben meghatározott eszköz; származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi (derivatíva); Tpt: a évi CXX. törvény a tőkepiacról vis maior: minden olyan ok vagy esemény, melyre az Alapkezelőnek vagy az Alapnak nincs ráhatása, ideértve különösen minden olyan rendkívüli természeti vagy társadalmi eseményt (például földrengés, árvíz, háború, egyéb zavargások), mely közvetve vagy közvetlenül a pénz- és tőkepiacok rendes működésének időszakos akadályozásához, vagy teljes meggátolásához vezet. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 5

6 1. A BEFEKTETÉSI ALAP RÖVID BEMUTATÁSA Az Alap létrejötte Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: az Alapkezelő) október 27-i 1-es számú határozata alapján a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szerint Magyarországon nyilvános módon, Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap néven (továbbiakban: Alap) nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alapot hoz létre, befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával. Az Alapot december 22-én vette nyilvántartásba a PSZÁF KE-III-50142/2011 számú határozatával lajstromozási számon. Az Alap fajtája, típusa és futamideje Az Alap nyíltvégű, nyilvános befektetési alapba befektető alap, mely határozatlan időre jött létre, és a nyilvántartásba vétel napját követő forgalmazási napon indul. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál vonzó szintű abszolút hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, kötvény alapok befektetési jegyein keresztül euróban denominált vállalati kötvényekbe és kötvényjellegű értékpapírokba fekteti. Az Alap a mögöttes befektetési alapok forinttól eltérő devizanemben történő denominációjából adódó kockázatokat a devizakitettség folyamatos, forintba történő fedezésével kívánja kiküszöbölni, amely várhatóan a devizakockázat csökkentésén túl, a forintkamatok és az euró kamatok jelenlegi különbözete mellett tovább növeli az Alap által elért hozamot is. A kötvény alapok befektetési jegyein valamint a devizakitettség fedezésére szolgáló határidős vagy más származékos termékeken túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából az Alapkezelési (röviden: Kezelési) Szabályzatban részletezett likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. A részletes befektetési politikát a Kezelési Szabályzat 7. fejezete tartalmazza. Lehetséges befektetők köre Az Alap befektetési jegyeit bármely devizabelföldi vagy devizakülföldi jogképes jogalany jegyezheti. A befektetési jegy előállítása és nyilvántartása Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 6

7 Az Alap befektetési jegyei egyenként egy forint (1 Ft) névértékű, névre szóló, dematerializált értékpapírok, melyek egy sorozatot alkotnak és minden szempontból azonos jogokat testesítenek meg. Befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízás adására azon befektetők jogosultak, akik legkésőbb a vételi megbízás aláírásakor a Forgalmazónál vagy az Alapkezelési Szabályzat 1.c sz. mellékletében meghatározott értékesítési megbízott(ak) (a továbbiakban Értékesítési Megbízott ) valamelyikénél (ahol a vételi megbízást adják) értékpapírszámlát nyitnak, vagy azzal egyébként rendelkeznek. A Forgalmazó, illetve az Értékesítési Megbízott ezen értékpapírszámlán írja jóvá a vásárolt befektetési jegyeket. A befektetési jegyek nyilvántartásának részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 4. fejezete tartalmazza. Az Alap induló saját tőkéje Az Alap saját tőkéje induláskor a Jegyzési Időszak alatt lejegyzett és befizetett, valamint allokált befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzata, legalább kétszázmillió ( ) forint de nem több, mint kettő milliárd ( ) forint. A későbbiekben az Alap mindenkori saját tőkéje megegyezik az Alap összesített nettó eszközértékével. Az Alap jegyeinek folyamatos forgalmazása Az Alap nyilvántartásba vételét követően a Forgalmazó, illetve az Értékesítési Megbízott a befektetők írásos, személyes vagy telefonon történő megbízása alapján a Forgalmazó illetve az Értékesítési Megbízott üzletszabályzata szerint folyamatosan új befektetési jegyeket hoznak forgalomba, illetve a korábban kibocsátott befektetési jegyeket visszaváltják. A Forgalmazó forgalmazási helyeit az Alapkezelési Szabályzat 1.a sz. melléklete tartalmazza. Forgalmazási ár A befektetési jegy T napon érvényes eladási ára ( Eladási Ár ) az Alap T napon érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének a vonatkozó forgalmazási jutalékkal megnövelt összegeként kerül megállapításra. A befektetési jegy T napon érvényes visszaváltási ára ( Visszaváltási Ár ) a T napon érvényes egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték vonatkozó forgalmazási jutalékkal csökkentett összegeként kerül megállapításra. A forgalmazás részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 2. fejezete tartalmazza. Hozamfizetés Az Alap a befektetési jegyek után nem fizet hozamot, kamatot vagy más jogcímen összegeket, befektetéseinek hozamát folyamatosan újra befekteti. A befektetők Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 7

8 kizárólag a befektetési jegyeik visszaváltásával, illetve az Alap megszűnésekor realizálhatják befektetésüket. A befektetési jegyhez fűződő jogok Minden egyes befektetési jegy az Alap vagyonából való arányos részesedést testesít meg. A befektetési jegyeket tulajdonosaik jogosultak az Alapkezelési Szabályzat szerint visszaváltani. A befektetők tájékoztatása Az Alapkezelő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a saját honlapján (www.aberdeen-asset.hu) teszi közzé az Alap féléves és éves jelentését valamint rendkívüli tájékoztatásait, azokat megküldi a Forgalmazó és az Értékesítési Megbízott(ak) részére illetve azok az Alapkezelő székhelyén is hozzáférhetők a befektetők számára. Az Alapkezelő által készített havi portfoliójelentés az Alapkezelő honlapján (www.aberdeen-asset.hu) és székhelyén hozzáférhető a befektetők számára valamit az Alapkezelő azt megküldi a Forgalmazónak és az Értékesítési Megbízott(ak)nak, hogy azok forgalmazási helyeiken tegyék hozzáférhetővé a befektetők számára. A Letétkezelő az egy jegyre jutó és az összesített Nettó Eszközértéket a BAMOSZ honlapján (www.bamosz.hu) naponta közzéteszi, továbbá a Nettó Eszközérték megtekinthető a honlapon, az Alapkezelő honlapján (www.aberdeen-asset.hu) és a Forgalmazó honlapján (www.citibank.hu), illetve azt a Letétkezelő a Forgalmazó valamint - az Alapkezelő közvetítésével - az Értékesítési Megbízott(ak) forgalmazási helyein is elérhetővé teszi. A tájékoztatás részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 5. fejezete tartalmazza. 2. BEVEZETŐ Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: az Alapkezelő) október 27-i 1-es számú határozata alapján a tőkepiacról szóló évi CXX. számú törvény szerint nyíltvégű befektetési alapba befektető befektetési alapot hoz létre Magyarországon nyilvános módon Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap néven (továbbiakban: Alap), befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával. A jelen tájékoztatóban foglalt információk teljesek, a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és a befektetők tájékoztatására alkalmasak. A jelen tájékoztató félrevezető, vagy téves következtetés levonására alkalmas információt nem tartalmaz, és nem hallgat el a befektetés megítélése szempontjából lényeges adatot. Az Alapkezelő és a Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 8

9 Forgalmazó a 10. pontban foglaltak szerint vállal felelősséget a befektetőkkel szemben a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) szereplő adatok valódiságáért, kivéve azokat az adatokat, amelyek hitelt érdemlő forrásból származnak és ezt a forrásra való hivatkozással az adat előfordulásakor jelzi a jelen dokumentum. A befektetési jegyek tulajdonosainak, illetve a befektetési jegyekbe fektetni szándékozóknak (a Befektetők ) elengedhetetlen a jelen Tájékoztató adatainak, köztük különösen a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltak alapos mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a Befektetőknek a jelen Tájékoztatóban foglalt, az Alapra vonatkozó nyilatkozatokat, állításokat és a befektetés kockázatát maguknak kell mérlegelniük. A jelen Tájékoztató tartalma nem tekinthető a Befektetőknek szóló jogi-, adó-, vagy számviteli tanácsként. A Letétkezelő, a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Letétkezelő) rendelkezik a letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. A Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe forgalmazói feladatokat is ellát az Alappal kapcsolatosan. Ezen bekezdésben foglalt adatok forrása a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Az Alap befektetési jegyeinek értékesítését a Forgalmazón kívül az Értékesítési Megbízott(ak) végzi(k). Az Alap könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. (Budapest, XIII. Váci u. 99.), személyében felelős könyvvizsgáló: Fébó László (kamarai tagsági szám: ). Az Alap könyvvizsgálóját, és személyében felelős könyvvizsgálóját a Felügyelet pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékébe nyilvántartásba vette; megfelelnek a Tpt ban foglalt feltételeknek; és rendelkeznek felelősségbiztosítással. Az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelő egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja, melyet a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint ismertet a Befektetőkkel. A módosításhoz nem szükséges engedély a törvényben meghatározott esetekben. 3. AZ ALAPKEZELŐ Neve: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1062 Budapest Váci út 1-3 Az alapítás ideje: július 10. A társaság határozatlan időre alakult. Cégjegyzékszám: Cégbejegyzés: Budapest, október 15. PSZÁF engedély: /1998. Alaptőke: Ft Tevékenységi kör: 6630 alapkezelés, 6530 nyugdíjalapok Üzleti év: Az Alapkezelő üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 9

10 Alkalmazotti létszám: 8 Tulajdonos: július 1. óta az Aberdeen Asset Management PLC. Könyvvizsgáló Az Alapkezelő könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft., személyében felelős könyvvizsgáló: Leposa Csilla (kamarai tagsági szám: ) Az Alapkezelő könyvvizsgálóját, és személyében felelős könyvvizsgálóját a Felügyelet pénzügyi intézményi könyvvizsgálók névjegyzékébe nyilvántartásba vette; megfelelnek a Tpt ban foglalt feltételeknek; és rendelkeznek felelősségbiztosítással. Az Alapkezelő vezető tisztségviselői Az Alapkezelőnél 4 tagú igazgatóság működik. Kozma Krisztina vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke, aki megfelel a Tpt ában foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak. A vezető tisztségviselő fontosabb személyi és szakmai adatai: Végzettség: BME, Építészmérnök; BKE, Szakközgazdász, Doktorátus; University of Reading, MSc; ASIP Szakmai gyakorlat: 1995-ig: építészmérnök és ingatlanfejlesztő több cégnél; 1995-től CSAM londoni irodájánál alapkezelő a cég közép- és kelet-európai részvény befektetési csoportjában; 1998-tól a CSAM (2009. július 1-től AAM) magyarországi irodájának vezetője. Lugosi Ágnes operációs vezető/megfelelési vezető A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett pénzügyi diplomát, 1993-ban az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) B szintű vizsgát tett. 5 évig a Price Waterhouse audit részlegén dolgozott, ahol magyar és nemzetközi szabványok szerinti könyvvizsgálattal és tanácsadással foglalkozott. 4 évig a Citibank munkatársaként a magyar és US GAAP jelentésekért felelt, mint a Financial Controller helyettese februárjában csatlakozott a Credit Suisse Asset Management budapesti irodájához, amely július 1-től az Aberdeen Asset Management budapesti leányvállalataként működik. Szabó E. Viktor befektetési vezető Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 10

11 A Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, pénzügy és gazdaságpolitika szakirányon. Egyetem alatt gazdasági újságíróként, illetve különböző kereskedelmi banki területeken dolgozott, továbbá Franciaországban Európai Kereskedelmi és Marketing Bizonyítványt szerzett től a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott előbb pénzügyi piaci elemzőként, majd a piaci elemzésekért felelős csapat vezetőjeként áprilisától a Credit Suisse Asset Management Hungary (2009. július 1-től Aberdeen Asset Management Hungary) portfólió-kezelője és befektetési vezetője. CFA vizsgával rendelkezik. Hans Erich Benenga Head of Business Development - Europe ex UK 2005 október 1-től dolgozik az Aberdeen Asset Managers Ltd.-nél, ahol először az Intézményi Befektetések Igazgatója, majd a holland és benelux államok Üzletfejlesztési Igazgatója volt, január 1-től Európai Üzletfejlesztési Igazgatóként tevékenykedik. Certified EFFAS Financial Analyst diplomával rendelkezik. Az Alapkezelő piaci helyzetének bemutatása A Credit Suisse Asset Management 1995-ben kezdte meg intézményi vagyonkezelési tevékenységét magyarországi ügyfelek részére, s 1997-ben nyitotta meg hazai irodáját a Credit Suisse First Boston (Budapest) Zrt. részeként októberében Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. néven önálló - befektetési alapok, egyéb portfoliók és nyugdíjpénztárak kezelését végző - céget alapított. Egy több kontinensre kiterjedő nemzetközi tranzakció részeként az Aberdeen Asset Management PLC július 1-én megszerezte a Credit Suisse csoporttól a Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. részvényeinek 100%-át és a társaság nevét Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.-re változtatta. E magyar iroda továbbra is az általa kezelt befektetési alapok és egyéb ügyfelek vagyonának hazai és külföldi piacokon történő befektetését végzi. Az Aberdeen budapesti irodája által kezelt vagyon mérete decemberére meghaladta a 38 milliárd forintot. A teljes kezelt vagyonon belül a befektetési alapok aránya 70 % volt december 31-én. Az Alapkezelővel szemben működése óta sohasem volt csődeljárás folyamatban. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Az Alapkezelő a Tájékoztató készítésekor 9 nyilvános alapot kezel. Aberdeen Magyar Kötvény Alap Az Aberdeen Magyar Kötvény Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Magyar Kötvény Alap néven december 8-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2000. számú határozatával lajstromozási számon. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 11

12 Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál az állampapírpiacon összességében elérhető hozam elérésére, illetve e hozamok meghaladására törekszik. Ennek érdekében az Alap az állampapírpiac teljes lejárati vertikumában rendelkezhet befektetésekkel. Az Alapkezelő ugyanakkor a kamatszintek jövőbeni változásairól kialakított elképzelése és az egyes lejárati szegmensek jövőbeni teljesítményéről alkotott véleménye alapján az egyes lejárati szegmensek valamint az egyedi értékpapír-sorozatok súlyát az állampapírpiacon képviselt részarányuktól jelentősen eltérő mértékben is meghatározhatja. Összességében az Alapkezelő olyan lejárati szerkezet kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a kamatszintek várakozása szerinti jövőbeni mozgását a portfolió kockázatának alacsony szinten tartásával egyidejűleg. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Alap teljesítménye december 31-ig Alap 5,86 11,48 0,79 5,39 5,81 6,55 12,61 0,64 9,24% 9,71% % % % % % % % % Viszonyhozam index 6,46 % 14,12 % 3,30 % 6,43 % 6,73 % 8,75 % 13,44 % 1,17 % 10,11 % 11,71 % Futura Indexkövető Részvényalap A Futura Indexkövető Részvényalap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet eredetileg zártkörű alapként március 31-én vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2003. számú határozatával lajstromozási számon. Az Alapkezelő az alapot nyilvános alappá alakította át. A nyilvánossá tételt a PSZÁF III/ /2004. számú határozatával engedélyezte és a nyilvános alapot III/ /2004. számú határozatával, lajstromozási számon vette nyilvántartásba május 25-én. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál a hazai részvénypiaci index, a BUX index teljesítményét megközelítő hozam elérésére illetve meghaladására törekszik. Ennek érdekében az Alap a BUX indexet alkotó bármely részvényben, az indexben vagy az indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyletekben rendelkezhet befektetésekkel. Az Alapkezelő ugyanakkor a BUX indexet alkotó részvényeket kibocsátó cégek jövőbeni jövedelmezőségéről, a jövőbeni osztalékkilátásokról illetve a részvény várható relatív értékeléséről alkotott véleménye Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 12

13 alapján az egyes részvények súlyát a BUX indexben az adott időpontban meghatározott súlyától +/- 5% mértékben eltérően is meghatározhatja. Összességében az Alapkezelő olyan portfolió-összetétel kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a makro- és mikrogazdasági folyamatokban rejlő lehetőségeket. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. A Futura Indexkövető Részvényalap teljesítménye december 31-ig: Alap - 66,90% -53,61% 3.29% 16.28% 37.19% 58.08% 2,48 % Viszonyhozam index 0,47 % 73,40% -53,34% 5,6% 19,53% 40,98% 57,17% Futura Kötvény Alap A Futura Kötvény Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet eredetileg zártkörű alapként december 11-én vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2002. számú határozatával lajstromozási számon. Az Alapkezelő az alapot nyilvános alappá alakította át. A nyilvánossá tételt a PSZÁF III/ /2004. számú határozatával engedélyezte és a nyilvános alapot lajstromozási számon vette nyilvántartásba január 26-án. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál az állampapírpiacon összességében elérhető hozam elérésére, illetve ezen hozamok meghaladására törekszik. Ennek érdekében az Alap az állampapírpiac teljes lejárati vertikumában rendelkezhet befektetésekkel, továbbá befektethet pénzintézetek és egyéb gazdálkodó szervezetek által kibocsátott kötvényekbe illetve jelzáloglevelekbe. Az Alapkezelő ugyanakkor a kamatszintek jövőbeni változásairól kialakított elképzelése és az egyes lejárati szegmensek jövőbeni teljesítményéről alkotott véleménye alapján az egyes lejárati szegmensek valamint az egyedi értékpapírsorozatok súlyát a kötvénypiacon képviselt részarányuktól jelentősen eltérő mértékben is meghatározhatja. Összességében az Alapkezelő olyan lejárati szerkezet kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a kamatszintek várakozása szerinti jövőbeni mozgását a portfolió kockázatának alacsony szinten tartásával egyidejűleg. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. A Futura Kötvény Alap teljesítménye december 31-ig: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 13

14 B sorozat 6,04% 11,70% -,53% 5,13% 5,33% 5,38% 13,33% - 0,68% I sorozat* 6,57% 12,26% - 0,03% Viszonyhozam index 6,40% 14,14% 2,59% 6,11% 6,96% 8,76% 14,02% - 0,31% * a sorozat november 16-án indult Futura Pénzpiaci Alap A Futura Pénzpiaci Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet eredetileg zártkörű alapként december 11-én vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2002. számú határozatával lajstromozási számon. Az Alapkezelő az alapot nyilvános alappá alakította át. A nyilvánossá tételt a PSZÁF szeptember 23-án kelt III/ /2003. számú határozatával engedélyezte és a nyilvános alapot lajstromozási számon vette nyilvántartásba október 25-ével. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál elsősorban a befektetett tőke reálértékének megőrzésére törekszik, amely a befektetett tőke nominálértékének védelmét, valamint az inflációból adódó értékvesztést ellensúlyozandó hozam elérését foglalja magában. Ennek érdekében az Alap befektetéseit elsősorban a hazai állampapírpiac, illetve állami garanciával rendelkező értékpapírpiac pénzpiaci szegmensében vagyis a hozamingadozások kockázatának legkevésbé kitett, az 1 évnél rövidebb hátralévő futamidejű lejárati tartományban kívánja végre hajtani. Az Alapkezelő ugyanakkor a kamatszintek jövőbeni változásairól kialakított elképzelése és az egyes lejárati szegmensek jövőbeni teljesítményéről alkotott véleménye alapján, a befektetések túlnyomó részét képező rövid futamidejű állampapírok mellett, az Alap vagyonát hosszabb lejáratú állampapírokba, illetve pénzintézetek, egyéb gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok által kibocsátott kötvényekbe és jelzáloglevelekbe is fektetheti. Összességében az Alapkezelő olyan portfolió-összetétel kialakítására törekszik, amely segítségével a leginkább képes kiaknázni a kamatszintek várakozása szerinti jövőbeni mozgását a portfolió kockázatának alacsony szinten tartásával egyidejűleg. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. A Futura Pénzpiaci Alap teljesítménye december 31-ig: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 14

15 B sorozat 4,55% 10,22% 7,13% 6,63% 5,59% 7,06% 11,22% 5,55% I sorozat* 4,97% 10,66% 7,56% 7,05% Viszonyhozam 5,53% 10,79% 8,45% 7,67% 6,62% 8,30% 12,10% 5,99% index * a sorozat március 22-én indult Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap néven augusztus 9-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2004. számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál elsősorban a befektetett tőke reálértékének megőrzésére és hosszú távon az infláció feletti reálhozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, ingatlan alapok befektetési jegyein keresztül, elsősorban az európai országokban található ingatlan befektetésekbe kívánja fektetni, s az ingatlanokból származó bérleti díjak és az ingatlan értékének felértékelődése révén kívánja kamatoztatni. Az Alap a mögöttes ingatlan befektetési alapok forinttól eltérő devizanemben történő denominációjából adódó kockázatokat a devizakitettség folyamatos, forintba történő fedezésével kívánja kiküszöbölni, amely várhatóan a devizakockázat csökkentésén túl, a forintkamatok és az euro kamatok jelenlegi különbözete mellett tovább növeli az Alap által elért hozamot is. Az ingatlan alapok befektetési jegyein valamint a devizakitettség fedezésére szolgáló határidős vagy más származékos termékeken túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. Az alap nettó eszközértéke forint volt október 31-én. (Az alap október 31. és 2009 június 30. között fel volt függesztve, mivel a mögöttes alap, a német nyilvános nyíltvégű Credit Suisse Euroreal alapot felfüggesztették, így az alap nettó eszközértéke nem volt megállapítható december 31-én, és 2009-re sem áll rendelkezésre teljes naptári éves teljesítmény.) Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap teljesítménye december 31-ig: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 15

16 Alap 7,06% 6,75% 7,8% Viszonyhozam index 7,67% 6,62% 8,30% Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap néven február 16-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2005. számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál elsősorban a befektetett tőke reálértékének megőrzésére és hosszú távon az infláció feletti reálhozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, ingatlan alapok befektetési jegyein keresztül, elsősorban az európai országokban található ingatlan befektetésekbe kívánja fektetni, s az ingatlanokból származó bérleti díjak és az ingatlan értékének felértékelődése révén kívánja kamatoztatni. Az ingatlan alapok befektetési jegyein túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek, melyek az Alap alapdevizanemétől (euró) eltérő devizában, pld. forintban is lehet. A devizatkitettségből adódó kockázatot az Alap határidős vagy más származékos ügyletekkel fedezheti. Az alap nettó eszközértéke euró volt október 31-én. (Az alap október 31. és június 30. között fel volt függesztve, mivel a mögöttes alap, a német nyilvános nyíltvégű Credit Suisse Euroreal alapot felfüggesztették, így az alap nettó eszközértéke nem volt megállapítható december 31-én, és 2009-re sem áll rendelkezésre teljes naptári éves teljesítmény.) Az alap nettó eszközértéke euró volt december 31-én. Az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap teljesítménye december 31-ig: B sorozat 3,27% 2,79% I sorozat* 4,20% 3,72% Viszonyhozam 5,23% 3,95% Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 16

17 index * a sorozat január 3-án indult Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap néven február 16-án vett nyilvántartásba a PSZÁF III/ /2005. számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő hosszú távon kiegyensúlyozott hozam elérésére törekszik, amely reálhozamot biztosíthat befektetői részére. A portfolió elemeinek lehetséges körét a hazai részvénypiacra fektető instrumentum mellett különböző kockázati szintet (pénzpiaci és kötvény jellegű eszközök) megtestesítő kamatozó értékpapírokat vásároló alapok, illetve a devizakockázatot fedező, közvetetten külföldi ingatlanalapban lévő kitettséggel rendelkező eszköz alkotja. Fentiekben bemutatott portfolió-összetétel lehetőséget teremt arra, hogy az egyes eszközök közötti nem tökéletes korreláció adott hozamszint mellett csökkentse a kockázatokat, és az Alapkezelő a portfoliót alkotó instrumentumok közötti aktív allokáció révén többlethozamot biztosítson. Az alap nettó eszközértéke forint volt október 31-én. (Az alap október 31. és június 30. között fel volt függesztve, mivel az alap 10%-ot meghaladó mértékben fektet a felfüggesztett Credit Suisse Ingatlan Alapokba Befektető Alapba, így az alap nettó eszközértéke nem volt megállapítható december 31-én, és 2009-re sem áll rendelkezésre teljes naptári éves teljesítmény.) Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Alap teljesítménye december 31-ig: Alap 5,77% 7,23% Viszonyhozam index 7,22% 8,12% Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános nyíltvégű befektetési alap, amelyet Credit Suisse Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap néven augusztus 23-án vett Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 17

18 nyilvántartásba a PSZÁF E-III./ /2006 számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál a 3 hónapos Bubor hozam feletti hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, vegyes alapok befektetési jegyein keresztül, pénzpiaci, kötvény, részvény és nyersanyag jellegű eszközökbe kívánja befektetni. Az Alap a mögöttes befektetési alapok forinttól eltérő devizakitettségét határidős vagy más származékos ügyletekkel fedezheti. A vegyes alapok befektetési jegyein valamint a devizakitettség fedezésére szolgáló határidős vagy más származékos termékeken túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából az Alapkezelési Szabályzatban részletezett likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. Az alap nettó eszközértéke forint volt december 31-én. Az Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alap teljesítménye december 31-ig: B sorozat 9,19% 11,11% -18,95% 2,70% I sorozat 10,18% 12,12% -18,22% 3,63% Viszonyhozam index 5,73% 9,23% 9,34% 8,16% Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap Az Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap nyilvános, nyíltvégű értékpapír alap, amelyet 2010 december 7-én vett nyilvántartásba a PSZÁF KE-III-536/2010 számú határozatával lajstromozási számon. Befektetési politika Az Alapkezelő az Alap befektetéseinek kialakításánál hosszú távú abszolút hozam elérésére törekszik. Ennek érdekében az Alap vagyonát közvetetten, részvény alapok befektetési jegyein keresztül latin-amerikai részvényekbe fekteti. A részvény alapok befektetési jegyein túl az Alap befektetései között az Alappal szemben jelentkező likviditási igények kielégítése céljából az Alapkezelési (röviden: Kezelési) Szabályzatban részletezett likvid eszközök elsősorban állampapírok, bankbetét, bankszámla egyenleg szerepelhetnek. Az Alap nettó eszközértéke december 31-én 617,286,838 forint volt. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 18

19 Az Alapkezelő az Alap kezeléséhez alvállalkozót nem vesz igénybe. 4. A LETÉTKEZELŐ, FORGALMAZÓ A letétkezelő adatai, rövid bemutatása A társaság neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhelye: 1051 Budapest, Bank Center, Szabadság tér 7. Az alapítás ideje: Cégbejegyzés: , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg Tevékenységi engedély: Central Bank of Ireland, Tevékenységi kör: 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység), 6491'08 Pénzügyi lízing, Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége, Üzleti év: megegyezik a naptári évvel. Jegyzett tőke: 3 millió forint Alapító: Citibank Europe plc Alkalmazottak száma: 1480 fő A társaság vezető tisztségviselői: Fióktelep vezetők: Batara Sianturi Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe / Vezérigazgató Előző munkahelyei: Polymer Processing Institute-nál kutatási asszisztens, Citibank N.A. Indonéziánál előbb auditor, menedzserasszisztens, azután a letétek, pénzátutalások és klíringosztály vezetője, kiskereskedelmi banki pénzügyi kontroller, lakossági bank pénzügyi igazgatója, fiókdisztribúciós igazgató között vezérigazgató a Citibank Australia Limited-nél, majd visszatér a jakartai Citibankhoz, ahol kiskereskedelmi banki igazgató, országos disztribúciós és értékesítési igazgató, majd országos marketingigazgató szeptemberétől a Citibank Zrt. lakossági üzletágának vezetője, 2007.augusztus 15-től a Citibank Zrt., mint a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének jogelődje, vezérigazgatója. Ágostonné dr Előd Beáta Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe / Operáció és informatikai ügyvezető igazgató Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 19

20 1989 óta Citibank alkalmazott. Pályája során különböző operációs területek vezetését látta el mind a nagyvállalati és lakossági üzletágakban (Treasury és értékpapír operáció, belföldi és nemzetközi fizetési forgalom, letétkezelés, lízingoperáció, hitelezési operáció, stb) től a lakossági üzletág operáció és informatikai vezetője, majd 2008-tól ugyanezt a szerepet látja el a bank egészére nézve. Korábban dolgozott különböző banki projekteken (brókertevékenység elindítása, lízing operáció kialakítása) ill. 3 évig a vállalati üzletág belsőellenőrzési tevékenységét vezette. A Giro Zrt Felügyelő Bizottságának tagja Vass Kornélia Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe / HR igazgató Kornélia 2009-ben csatlakozott a Citihez humán erőforrás igazgatóként. A Citibank Magyarország banki üzlete, a globális Citi Szolgáltató Központ, továbbá Szerbia, illetve a Dél-Közép-Európa és Baltikum térség képviselettel nem rendelkező országai is felelősségi köréhez tartoznak. Kornélia az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi karán szerzett doktori fokozatot sejtbiológiából. Tudományos kutatóként kezdte a pályafutását a Semmelweis Orvosi egyetemen és az Országos Onkológiai Intézetben, valamint HR-vezetőként dolgozott a világ vezető gyógyszeripari vállalatánál, a Pfizernél. A Citihez való csatlakozását megelőzően, 1999-től az SabMiller magyarországi leányvállalatánál, a Dreher Sörgyáraknál tevékenykedett HR-igazgatóként, ahol 2003-tól a vállalati kapcsolatok területtel bővült ki a felelősségi köre. A Letétkezelő feladata és hatásköre A Letétkezelő tevékenysége során független módon, kizárólag a Befektetők érdekében jár el. Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon Letétkezelő végezheti. Az Alap részére végzett letétkezelés esetén a Letétkezelő az alábbi feladatokat végzi: a) meghatározza az Alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét; b) gondoskodik az Alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről, illetve a Befektetők részére történő közléséről; c) ellenőrzi, hogy az Alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az Alapkezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak; d) biztosítja, hogy az Alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az Alaphoz kerüljön. Az Alap tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a Letétkezelőnél vagy az általa nyitott számlákon helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizárólag a Letétkezelőhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. 20

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST (II.) KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

TÁJÉKOZTATÓ. hozataláról. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138, Budapest Váci út

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP GENERALI NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Tájékoztatója

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2013.01.01-2013.06.30 FÉLÉVES JELENTÉS 2013. augusztus 28. I. Az OTP REÁL AKTÍV Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Éves jelentés nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest

Részletesebben

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: Citibank

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A és B sorozat Raiffeisen Private Banking Duna

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

A Raiffeisen Ingatlan Alap

A Raiffeisen Ingatlan Alap A Raiffeisen Ingatlan Alap A, B, C és D sorozatának egységes szerkezetbe foglalt Átalakulási Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyilvános forgalombahozatali

Részletesebben