Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó"

Átírás

1 A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı és oktató munka feladata, hogy a Pedagógiai és Mővelıdési Programban felsorolt célok elsajátítását elısegítse. Ezt szolgálják többek között a tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek is. Olyan tevékenységformákat mőködtetünk, amelyek lehetıséget adnak a tehetséges tanulók továbbfejlıdésére: szakköri lehetıségek, érettségi elıkészítı, felvételi elıkészítı, nyelvvizsgára felkészítı, házi versenyek, tantárgyközi integráció, könyvtárhasználati ismeretek kiszélesítése, és a lemaradók felzárkóztatására: korrepetálás, egyéni ütemterv szerinti haladás. Igény szerint tanulószobai foglakozást tartunk, differenciált kiscsoportos foglalkozásokat alkalmazunk. A tanulási kudarcok elkerülése érdekében 9. évfolyamon a szakközépiskolában és szakiskolában a tanulás tanítása módszertani tréninggel segítjük a tanulókat. Ebben az évfolyamban lehetıségeink szerint igyekszünk minden tanév elején kiszőrni a tanulási zavarral küzdıket és számukra felzárkózási lehetıséget biztosítani. Az intézményegységek szakmailag önálló egységeket alkotnak, melyek mőködésük során figyelembe vesszük a hagyományaikat, így vannak közös, és vannak külön-külön intézményegységekben megvalósított programjaink. Tanévnyitó A KÖZÉPISKOLA KÖZÖS RENDEZVÉNYEI ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK Impozáns látványt nyújtott a közel ezer középiskolás, akik teljesen megtöltötték a gimnázium udvarát. Hagyományainknak megfelelıen a legfiatalabbak, az ötödikesek köszöntötték a diáktársakat és az új tanévet, amit Kohut Andrásné fıigazgató nyitott meg, ismertetve a diákok és tanárok elıtt álló feladatokat. 1

2 Szalagavató A szalagavató ünnepség fontos szerepet játszik nemcsak a végzıs diákok, hanem az intézmény életében is. A szalagot (a nyolcévfolyamos gimnáziumi tanulóknak a gombot) ünnepélyes keretek között december 3-án a gimnáziumi tanulóknak, december 4-én a szakképzı iskolai tanulóknak tőzték fel az osztályfınökök. Valamennyi osztály lelkesen készült a nagy napra. Megható pillanat volt, mikor az ünnepség végén a végzısök egy közös dalt adtak elı, így búcsúzván az iskolától, tanáraiktól, társaiktól. 2

3 Ballagás A szárny megnıtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek, Ma szárnyat bontott egy sereg diák. (Vass Albert) Minden tanévben eljön az a nagyon szép, de ugyanakkor szívszorító nap a ballagás napja május 30-án az iskolát felvirágoztuk. A végzıs osztályok végigballagtak a földíszített folyosókon kezükben a sok virággal, majd levonultak az udvarra, ahol a szülıkkel és tanáraikkal együtt részt vettek az iskolai ünnepségen. A hagyományoknak megfelelıen az rendezvény a jutalmak kiosztásával fejezıdött be. 3

4 Tanévzáró Tanévzárónk különlegességét az új helyszín, a Vízi Színház adta. Diákjaink örömmel vették birtokba a város új létesítményét, mely kiválóan alkalmas iskolai rendezvények megtartására is. 4

5 TANULMÁNYUTAK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBA A határon túli magyarlakta területekkel való együttmőködés Erdély, Vajdaság a nemzeti nevelést, a magyarságtudat kialakítását segíti tanulóinkban. Pályázati programokkal volt lehetıség több napos kirándulásokon részt venni diákjainknak, ahol a határon túl élı fiatalok kultúrájával ismerkedhettek meg. Nándorfehérvár A Kazán-szorosnál Erdélyben 5

6 ALAPÍTVÁNYI BÁLAK Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány Bálja A Szakképzı Iskola 2000 óta rendezi meg diákjai támogatása céljából az alapítványi bálat, mely egyre színvonalasabb és népszerőbb a városban. Pedagógusaink-diákjaink szereplései színesítik az estet, a bál szervezésében szinte minden szakképesítés kiveszi részét. A tanulók és nevelık közös munkája elısegíti diákjaink fejlıdését, mivel életszerő szituációkat kell megoldaniuk. Gimnázium intézményegység Szüreti bálja A bálon színvonalas mősorral, bıséges menüvel vártuk vendégeinket. A bevételt a jelenlegi diákok kulturális programjainak támogatására fordítjuk. PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRMAOK Szakmai napok rendezvénysorozat A Vajda Péter Intézmény elsı Szakmai Napok programsorozata szeptember én került megrendezésre. Külsı körülmények elengedhetetlenné tették az iskola pedagógiai és szakmai munkájának proponálását, amely által célunk nemcsak a szakmai profilunk bemutatása volt, hanem a pályaorientációs és pályaválasztó tevékenység segítése. A program hozadékaként számítottunk arra is, hogy az, az iskola tanulólétszámának megırzését elısegíti. A Szakmai Napok Szakmai Kiállításán bemutattuk a gimnáziumi képzést, a szakközépiskolai, szakiskolai szakmacsoportokat. A kiállítás helye a felújított általános iskolánk Díszterme volt, így lehetıség nyílott az ottani képzés szemléltetése mellett a épület megtekintésére is. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás pályaválasztási tanácsadással, Szülıi 6

7 Fórummal programmal csatlakozott. A kiállítást elismerıen értékelték, többeket meglepett az iskola kínálatának tartalmassága, szakmai felkészültsége. A tanulóink szakmai bemutatót tartottak. A bútorasztalos tanulóink által készített termékekbıl sok fogyott, hiszen a kis szériás portékákat kedvezı áron lehetett megvásárolni. A gasztrosátrunk látványkonyhája és süti kóstolója is kihagyhatatlannak bizonyult az érdeklıdık számából ítélve. A pincér és vendéglıs diákok a vendégek állófogadásán, a nagy bogrács elkészítı munkáiban kivették a részüket. Ezen programokat több, mint száz tanulónk közremőködésével valósítottuk meg. Két helyszínen diák mősort adtunk, kétszer ötven perces idıtartamban hatvan- hetven gyermek részvételével. 7

8 8

9 Álmodtam egy világot magamnak pályaválasztási vásár (Békéscsaba) november én kétnapos Regionális Pályaválasztási Vásár várta a finisbe érkezı általános iskolás diákokat. Ezen a vásáron az érdeklıdı tanulók a Vajda Péter Intézmény középiskoláival is találkozhattak. Bemutatkozott az Intézmény Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája. A teljes képzési keresztmetszetet az elsajátítható tudás, szakmai kompetenciák, tanulói munkák, termékek által ajánlottuk. A 113 kiállító közül a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a vásár Legszebb standja díját a Vajda Péter Intézmény kapta meg. A Vajda Péter Intézmény 7-8. osztályos tanulói is Békéscsabára utazhattak pályaválasztási programsorozatra. Szarvas Város Önkormányzata Esélyegyenlıségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban címő projekt támogatta a rendezvényen való részvételt. Egyre nehezebb a választás, hiszen az érdeklıdés, a képességek, készségek, tanulmányi eredmény mellett sajátos, egyéni, egyedi tényezıket is figyelembe kell venni, úgy, hogy a minél biztosabb munkavállalás is lehetıvé váljon. 9

10 Nyílt nap A Vajda Péter Intézmény az elmúlt tanévben november 19-én rendezte meg a Nyílt napját, amely által lehetıséget adott a végzıs általános iskolás tanulóknak, szüleiknek, tanáraiknak, hogy betekinthessenek a középiskolai képzés folyamataiba. A Nyílt nap célja pályaválasztás, iskolaválasztás segítése. A helyi diákokon kívül Békésszentandrásról, Öcsödrıl, Kunszentmártonból, Cserkeszılıbıl, Kondorosról, Csabacsődrıl, Gyomaendrıdrıl, Mezıtúrról, Dévaványáról,Hunyáról, Nagyszénásról, Gerendásról is érkeztek érdeklıdık. Az általános tájékoztatók után valamennyi szakmacsoport gyakorlati oktatásába, tanmőhelyébe betekinthettek és 64 bemutató óra tette lehetıvé az intézmény képzésének megismerését. A Nyílt napon résztvevık megkapták az iskola pályaválasztási tájékoztatóját, amely kiadvány további hasznos információkkal segíti az iskolaválasztást. 10

11 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYEI A Diákönkormányzatok mőködése meghatározó az intézmény életében szeptember 2- án megalakult a közös középiskolai DÖK, az osztálytitkárok elfogadták az éves munkatervet, mely harmonizál az intézmény munkatervével. A diákönkormányzati munka teret ad a tanulók önálló kezdeményezésének, elképzeléseik megvalósításának. A diákönkormányzati rendezvények az iskola nagyobb közösségei, az egész iskolaközösség alakulásának, formálódásának színterei, a kommunikációs kultúra, a véleményformálás, az érvelési technikák fejlıdésének-fejlesztésének igen jó lehetıségei. A diákélethez kapcsolódó rendezvények: Idıpont Esemény Program leírása szeptember október október 29. Csíraavató október 29. Diáknap Részvétel az európai Mobilitási Hét szarvasi programjaiban Éjszakai akadályverseny az Erzsébet ligetben Mióta a város csatlakozott a mozgalomhoz, valamennyi rendezvény aktív közremőködıi iskolánk diákjai. Részt vettek a közlekedési versenyen, a rajzpályázaton, illetve a Mobilitási Napon elıadásaikkal gazdagították a programkínálatot. Immár hagyomány, hogy a diáknapot megelızıen éjszakai akadályversenyt szervezünk a diákoknak. A diákcsapatok mellett tanárcsapatok mérik össze tudásukat: gyorsaság, leleményesség, feladatmegoldás területén. A rendezvényt mindig nagyon várják a diákok, hiszen azon kevés alkalmak egyike, amikor a pedagógusokkal alkalmuk nyílik az intézmény falain túl közös programban részt venni. Hagyomány az intézményben a kilencedik évfolyamos diákok avatása, mely a Diáknaphoz kapcsolódott. Ekkor a végzısök szerveztek a csírák számára egy vidám, tréfás vetélkedıt, ahol mindenki megismerhette az újonnan jötteket. Ez a program évrıl évre lelkesíti a diákokat, de nem csak az avatottaknak próbatétel ez, hiszen egy színvonalas, ötletes vetélkedı összeállítása a végzısöket is nehéz feladat elé állítja. Egy tanítás nélküli munkanap minden évben a Diáknap. Ezen a napon számos érdekes programot (sportversenyek, számítógépes versenyek, karaoke, activity stb.) szerveznek a diákok, melyet mivel egy napon volt az általános iskolások képviselıi is megtekinthettek, illetve lehetıséget biztosítottunk számukra az iskolaépületek, a tanmőhelyek, ezáltal a képzések bemutatására is. 11

12 2010. október Tanársírok rendbetétele december 6. Sulimikulás december Fenyıállítás az intézményegységekben december Nyelvi karácsony március március ig Kisgimis farsang a 6. J osztály szervezésében Diákhét a gimnázium intézményegységben március 16. Éjszakai foci április április 1-2. Tavaszköszöntı Diákgála a SZÁMK Vajda Péter Mővelıdési Központban Részvétel az Országos Diákparlament munkájában Zánkán (A rendezvényt a kistérségi diákparlamenten való részvétel elızte meg, ahol Szép hagyománya a DÖK-nek, hogy Halottak Napja elıtt rendbe teszik az egykori Vajdás tanárok sírját. Egy-egy osztály egy pedagógus sírját gondozza, ezzel is kifejezve kötıdését az Alma Mater hagyományaihoz. Nagyon szép, nemes kezdeményezése ez a diákönkormányzatnak. Az adventi készülıdés, a Karácsonyt megelızı várakozás minden évben megjelenik az intézmény mindennapjaiban. Kisdiák-nagydiák egyaránt várja a Mikulást, aki természetesen meg is érkezik segítı Krampuszaival, hogy a jó diákoknak szaloncukrot ajándékozzon. Hagyomány, hogy ilyenkor az idegen nyelvi munkaközösség pedagógusai megszervezik a nyelvi karácsonyt, ahol bemutatják, hogy a világ minden táján hogyan készülıdnek a gyerekek erre az ünnepre; a diákok dalokat adnak elı különbözı nyelveken. A télőzı, maskarás farsangunk a nyolcévfolyamos gimnazisták rendezvénye. Minden évfolyam saját koreográfiájú táncokkal készül, majd a szülık által felajánlott tombolatárgyak miatt izgulhatnak, hogy a végén egy jó buli keretében vezessék le a feszültségüket. A végzıs diákok aktív kampányt folytatnak, hogy meggyızzék diáktársaikat arról, hogy ık a legalkalmasabbak diákigazgatónak. Bevetik kampányfilmjüket a vendéglátásos befolyásolást, az éjszakai focit. Megható zárása a rendezvényeknek az iskola névadójának, Vajda Péter sírjának a megkoszorúzása, ahová fáklyás felvonulással mennek diákjaink. A hagyománnyá váló Gálára 29 mősorszámra való diák szólista és csoport jelentkezett, felölelve a versmondástól a táncos jelenetig húzódó mőfaji skála szinte minden állomását. A produkciókat teltház elıtt adták elı a diákok. A színvonalas produkciókat a Szülıi Szervezet jutalmazta. Az Országos Diákparlament a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban ülésezett. Iskolánkat Fabó Szabina (12. E) és Csasztvan Zsuzsanna (12. A) képviselte. A rendezvényen többek között meghallgathatták dr. Hoffmann Rózsa NEFMI oktatásért felelıs államtitkár elıadását, 12

13 megválasztották, kik képviselik a kistérséget az országos rendezvényen.) április 7. Diákküldött-közgyőlés április június Folyamatosan a tanév során Szemétgyőjtés a Föld Napja alkalmából Megyei Kortársképzı Tábor (Doboz-Szanazugi Ifjúsági Üdülıközpont) Színházlátogatások Pályázatok majd megfogalmazták az Országos Diákparlament évi ajánlását. A törvényi elıírásoknak megfelelıen minden tanévben diákközgyőlést tartunk, ahol az iskola tanulói az iskolavezetéshez, elsısorban fıigazgató asszonyhoz fordulhatnak gondjaikkal, problémáikkal. A közgyőlésre meghívást kaptak a tanévben kiemelt eredményt elért tanulók, akiket egy-egy tortaszelettel jutalmaztunk. A Föld Napja alkalmából intézményünk tanulói osztályfınökeik vezetésével csatlakoztak a szemétgyőjtési akcióhoz. Ezzel hozzájárultak a környezettudatos magatartás kialakításához. A Békés Megyei Önkormányzat megbízásából a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mővészeti és Közmővelıdési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és a Békés Megyei Ifjúsági Önkormányzat Megyei Kortársképzı Tábort szervezett, ahová intézményünkbıl 2 diákot delegáltunk. A háromnapos rendezvény témája volt többek között: A DÖK világa program, a következı témákkal: diákjogi ismeretek, DÖK feladatai, hatásköre, jogköre, a DÖK dokumentumai, fegyelmi tárgyalással kapcsolatos ismeretek, a DÖK rendezvényszervezési feladatai, diákvezetık képzése A szakképzı iskola alapítványa bérletet vásárolt a Cervinus Teátrum elıadásaira. A színházlátogatások során a diákok irodalmi, történelmi, mővészeti ismereteiket bıvítjük, formáljuk nemzettudatukat, mélyítjük nemzeti önismeretüket. A DÖK sikerrel pályázott a város Ifjúsági Alapjánál és Sportrendezvény Alapjánál. Az elsı esetben a támogatást iskolai rendezvényeken használatos pólók beszerzésére, a másodikban pedig az éjszakai akadályverseny résztvevıinek jutalmazására fordítottuk. 13

14 Éjszakai akadályverseny Csíraavató Diáknap Farsang Tavaszköszöntı Diákgála 14

15 AZ ISK RENDEZVÉNYEI A tanórán kívüli foglalkozások kevésbé kötöttek, így szabadabb teret adnak a közösségnevelésnek, könnyebb az azonos érdeklıdési körő csoportokat közösséggé formálni. (Szakkörök, érdeklıdési körök, önképzıkör, tehetséggondozás, sportköri foglalkozások stb.) Az e foglalkozásokon való közös részvétel, a közösen szerzett élmények, sikerek segítik erısíteni az együvé tartozás örömét, az iskolánkhoz való kötıdést. A Közoktatási tv (7) bekezdése alapján a Vajda Péter Intézményben az iskolai sportcsoportok tevékenységét közösen szervezzük. A középiskolában az ISK az alábbi programokat szervezte a 2010/2011. tanévben: Az ISK rendezvényei Idıpont Esemény Program leírása A kispályás labdarúgó torna, melyet a szakmai napok rendezvénysorozathoz kapcsolódóan szeptember 12. Székely Kupa szerveztünk meg. A résztvevı csapatok között volt az adai testvériskolánk futballcsapata is. A két középiskolai intézményegység ısszel és tavasszal közös városi mezei futóversenyt és atlétika versenyt szervezett, amely egyben válogató szeptember - Mezei futóverseny október Atlétikai verseny verseny volt a megyei diákolimpiai döntıre (ısszel csapatverseny, tavasszal egyéni versenyszámok). Iskolánk és a kollégium fiú diákjai rendszeresen használják az Alkotmány utcai november Erıemelı Verseny Sportcsarnokban lévı kondicionáló termet. A kollégiumi diákok és ISK vezetıjük kezdeményezésére erıemelı házibajnokságot szerveztünk, nagy sikerrel. A versenyszámok végén összetett eredményt hirdettünk súlycsoportonként (éremdíjazással), illetve különdíjat kapott az iskola legerısebb diákja. A nagy sikerre való tekintettel az idén megyei szintő versenyként kívánjuk megszervezni, ezzel is elısegítve a mindennapi testmozgás fontosságának tudatosítását. 15

16 2011. január Sítábor május július Vízi túra Barlangtúra (Budapest Pálvölgyi-Mátyáshegyi Barlang) A tiszta levegın való aktív mozgás a test erısítésén kívül a lélek fejlıdését is jól szolgálja. A diákok nem egyszerő barlangtúrán vettek részt, hanem egy kiépítetlen barlangban szakképzett vezetı segítségével kúsztak-másztak végig. A túra során nagy szükség volt a kitartásukra, egymás segítésére, az utasítások pontos betartására. Ezáltal fejlıdött tájékozódó-képességük, ügyességük, problémamegoldó képességük, földrajzi tudásuk. Hagyomány, hogy a nyári szünet elején intézményünk testnevelı tanárai diákjainkkal 10 napos vízi túrán vesznek részt. A Felsı-Tiszán és a Túron, bérelt kenukkal, napi km-eket tesznek meg. Székely Kupa 16

17 Erıemelı verseny Barlangtúra 17

18 SZAKMAI PROGRAMOK, VERSENYEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK, KIRÁNDULÁSOK Szakképzı iskola intézményegység Az új és korszerő technológiák megismerése érdekében folyamatosan kapcsolatokat alakítunk ki a gazdasági élet szereplıivel, cégekkel, szakmai szervezetekkel. Támogatásukkal szakmai elıadásokat, bemutatókat, üzemlátogatásokat szervezünk. Ugyanakkor kollégáink is megragadnak minden alkalmat arra, hogy aktuális, naprakész szakmai információkkal, korszerő módszerekkel tudják oktatni diákjainkat. Idıpont Esemény Érintett munkaközösség Program leírása szeptember 3. POLI-FARBE Vegyipari Kft. szakmai bemutató Mőszaki munkaközösség A Kft.-vel már több éve folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény. Ezen a napon a legújabb termékfejlesztéseit mutatta be a Kft. képviselıje. Korszerő módszerekkel és technológiákkal ismerkedhettek meg a tanulók, amit a tanév során (gyakorlaton) alkalmazni is tudtak. A jó együttmőködést igazolja, hogy a Kft. biztosította a Szakmai Napokon a bemutatóhoz szükséges anyagokat is szeptember szeptember október hónap Továbbképzésen való részvétel Budapesten Pénziránytő Valamennyi gazdasági tantárgyat tanító munkaközösség Szakmai kiállítás Ügyvitel szakmacsoport Az OKM és a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány közösen létrehozta a Pénziránytő Iskola címet. A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten és rendszeresen törekszenek elsıdlegesen a gazdasági és pénzügyi kultúra, áttételesen pedig a vállalkozási ismeretek elterjesztésére. A cím birtoklása (intézményünk megkapta) rangot jelent, ami segíti az iskola fejlıdését, valamint kedvezıen befolyásolja az intézmény megítélését. Pénzügyi támogatással és a POP törzsanyaggal segíti az alapítvány a munkánkat. Az MNB továbbképzéseket tart, segítséget nyújtva a törzsanyag sikeres elsajátíttatásához. Az ügyvitel szakmacsoportban tanító valamennyi kolléga tagja a Szarvasi Helyi Csoportnak, melynek a vezetıje Tóthné Jansik Erzsébet. A Helyi Csoport szakmatörténeti kiállítást rendezett a Múzeumban, melyet valamennyi ügyvitel szakmacsoportba járó diákkal megtekintettünk szeptember , október 1-2. Továbbképzésen való részvétel Velencében JAM Vidd és gazdálkodj tréning Valamennyi, gazdasági tantárgyat tanító munkaközösség JAM program elıkészítés. Résztvevı: Fekécs Magdolna, aki a tanév során a Vidd magaddal és gazdálkodj tréninget lebonyolítását koordinálta. A tréningen kereskedı, vendéglı, ügyintézı titkár és informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı diákok vettek részt.

19 2010. október május 12. között Konyhamővészek tehetséggondozó mőhely Stroh Péter elıadása Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Projektnap október Weber Terranova Kft. szakmai bemutató Mőszaki munkaközösség október Szakmai tanulmányi kirándulás Budapestre Mőszaki munkaközösség október 28. Szakmai tanulmányi kirándulás Hajósra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport november Szakmai elıadás Ügyvitel szakmacsoport november 25. Szakmai tanulmányi kirándulás Hódmezıvásárhelyre Egyéb szakmacsoport november március Iskolai fordítóverseny meghirdetése Szakképzés - szakmai idegen nyelv munkaközösség augusztus szeptember Londoni nyelvtanfolyam a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet szervezésében Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport - szakmai idegen nyelv szeptember és december Szakmai továbbképzésen való részvétel Idegen nyelvi munkaközösség Minden hónapban különbözı, vendéglátással, szakmai idegen nyelvvel kapcsolatos tevékenységek szervezése pályázat kapcsán a programban résztvevı diákoknak. Budapesti Gazdasági Fıiskola ételkóstolóval egybekötött elıadást tartott a nemzetek konyhájáról. A decemberi projektnapon a szakácsok karácsonyi ételeket készítettek, ezalatt a pincérek ünnepi asztalt terítettek, menükártyát készítettek az elkészült ételeket idegen nyelven szolgálták fel. A Poli-Farbe Kft. mellett egy másik termékgyártó céget is sikerült meghívni intézményünkbe. A pilisvörösvári székhelyő cég a hıszigetelésrıl tartott elméleti, majd ezt követıen gyakorlati bemutatót a diákoknak m 2 -en, 130 kiállító aktív jelenlétével zajlott a 19. Ligno Novum, budapesti helyszínen. A szakma legjelentısebb hazai fórumán az épület- és bútorasztalosipar számára szükséges termékek, technológiák széles spektruma került bemutatásra a szakma legjelentısebb beszállító cégeinek részvételével. A résztvevı diákok számára rendkívül élménygazdag kirándulás volt. A Pincér, Szakács és Vendéglıs tanulók megtekintették a Kovács Borházat, meghallgatták a borász elıadását a bortermelésrıl. Jakabné Dr. Zubály Anna, a Nyíregyházi Fıiskola tanára tartott elıadást az ügyintézı titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeivel, vizsgafeladataival kapcsolatban. Az elıadáson valamennyi érintett kolléga részt vett. Látogatás a Nemzetközi fodrász és kozmetikus versenyre - tapasztalatszerzés, megfigyelés. A fordítóversenyt angol és német nyelvbıl a szakiskolai és szakközépiskolai vendéglıs, pincér, szakács, kereskedı, élelmiszer- és vegyi áru-eladó és fodrász szakmát tanuló diákok számára hirdettük. A feladatokat havonta kellett megoldani. Prjevaráné Balczó Judit vett részt 3 hetes hazai, majd 3 hetes londoni nyelvtanfolyamon. A nyelvtanfolyamok célja az volt, hogy a résztvevı angol nyelvtanárok elsajátítsák a kereskedelem és marketing területén használt szakmai angol nyelvő szókincset és kifejezéseket. Két kolléganı (Farkasné Tóth Zsuzsanna és Szebedinszky Éva) részt vettek az Oxford Kiadó által szervezett továbbképzésen, ahol megismerhették az interaktív tábla használatát. 19

20 2010. november 15. Szakmai tanulmányi kirándulás Békéscsabán Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szcs. Ügyvitel szakmacsoport november Szakmai fórumon, konferencián való részvétel Egyéb szakmacsoport december Továbbképzésen való részvétel Valamennyi munkaközösség december 1. Szakmai bemutató Egyéb szakmacsoport december 6. Szakmai bemutató Informatika szakmacsoport december 16. Szakmai továbbképzésen való részvétel Budapesten Valamennyi gazdasági ismeretet tanító munkaközösség január Szakmai továbbképzésen való részvétel Informatika munkaközösség január 12. Szakmai bemutató Egyéb szakmacsoport február 12. Részvétel a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány bálján Egyéb szakmacsoport február és március 26. Szakmai továbbképzésen való részvétel Budapesten Valamennyi gazdasági ismeretet tanító munkaközösség A 13. és 14. évfolyamos kereskedı, vendéglátós és ügyintézı titkár képzésben résztvevı tanulók látogatták meg a Középiskolások és Pénzügyi Intelligencia Napja rendezvényt Békéscsabán, melynek célja: szemléletformáló workshopok és pozitív példa állítása a középiskolások számára, pénzügyi tudatosság növelése és pénzügyi kultúra teremtése az új generációs vállalkozói szegmensben. A Beauty fórumon, illetve az Alfaparf Szakoktatók Országos Konferenciáján vettek részt a fodrász képzésben résztvevı kollégák, hogy szakmailag maximálisan felkészültek legyenek mind a szintvizsga, mind pedig a szakmai vizsga követelményeire. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai tartottak intézményünkben 40 órás akkreditált továbbképzést a Kompetencia alapú oktatás segítése interaktív táblával és multimédiás tananyagkészítıvel elnevezéssel. A továbbképzésen 15 kolléga vett részt. Palkóné Zámbó Edit mesterfodrász a évfolyamos tanulók és a szakoktatók számára tartott elıadást a Hajhosszabbítás, hajpótlás témában. Az elıadást, illetve a szakmai bemutató nagyon hasznosnak ítélték meg a résztvevık. A 13. és 14. évfolyamosok, valamint az informatikus munkatársak számára Opauszki István tartott elıadást a LINUX operációs rendszerrıl. A téma nagyon aktuális és fontos volt, hiszen a szakmai vizsgán ebbıl is számot kell adni tudásukról a tanulóknak. A Magyar Nemzeti Bank által szervezett program, melyen a gazdasági ismereteket tanító kollégák közül Fekécs Magdolna vett részt. A Kecskeméti Fıiskola Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolai Kar szervezésében megtartott Modern módszerek a matematika, a fizika és az informatika tanításában elnevezéső továbbképzésen vett részt. Kozma Izabella mesterfodrász a évfolyamos tanulók és szakoktatók számára tartott elıadást Alkalmi frizurák készítése címmel. Báli frizurák címmel fodrász-show-t láthattunk a képzésben résztvevı szinte valamennyi végzıs diák részvételével. A felkészülést Kozma Izabella mesterfodrász segítette. A pedagógus, mint mentor a diákvállalkozásban elnevezéső továbbképzésen Fekécs Magdolna vett részt, aki koordinálja az intézményben szervezett valamennyi gazdasági versenyt. A 40 órás továbbképzés a JAM programhoz kapcsolódik, mert így szakmai tanárként is részt tud venni a tanulók vállalkozói szemléletének kialakításában. 20

21 2011. március Szakmai tanulmányi kirándulás Nagytéténybe Mőszaki munkaközösség március 17. Látogatás a Tondach Cserépgyárban Mőszaki munkaközösség április Vers- és prózamondó verseny meghirdetése Társadalomtudományi munkaközösség április 11. Tanulmányi kirándulás Szolnokra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport május 23. Szakmai kirándulás Budapestre Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport május Szakmai továbbképzés Idegen nyelvi munkaközösség A kastélymúzeumban rendezett bútormővészeti kiállítás az Iparmővészeti Múzeum győjteményének legjelentısebb darabjait mutatja be. A "Bútormővészet a gótikától a biedermeierig" címő, 2000 tavaszán megnyitott kiállítás az európai bútormővességnek megközelítıen 1440-tıl 1850-ig terjedı szakaszát mutatja be. A kastély 27 termében mintegy 300 bútor és bútor-együttes látható. Az elrendezés a kastély architektúrájához igazodva kronológiai sorrendben követi az európai bútorok történetét. A kiállítást egyéb berendezési tárgyak: korabeli cserépkályhák, falikárpitok, szınyegek, csillárok, festmények teszik teljesebbé. A résztvevık rendkívül érdekesnek, hasznosnak találták a kirándulást. Kımőves tanulóink szakoktatójuk kíséretében ellátogattak a Tondach Cserépgyárba Békéscsabára. A békéscsabai gyárakban sajtolt technológiájú cserépgyártás folyik, melyben a gipszformákkal történı sajtolás eredményeként esztétikailag és mőszakilag is európai szintő tetıfedı anyagok készülnek közepétıl új típusú cserepek gyártása kezdıdött el, melyek az elmúlt években egyre kedveltebbek lettek az építkezık körében. Az ott látottak segítették a diákokat szakmai ismeretek bıvítésében. A Magyar Költészet Napja alkalmából vers- és prózamondó, valamint versillusztráció kategóriában lehetett nevezni. Látogatás a Tisza COOP Nagykereskedelmi Raktár Jövı Áruháza -ba, ahol több egyedülálló innovatív szolgáltatás is elérhetıvé vált - ilyen például az Origo által biztosított Bluetooth totem (oszlop), melynek segítségével a vásárló megismerheti a legfrissebb híreket, akciókat. Az áruházban számos olyan fejlesztés található, amely megkönnyíti a vásárlást. Például a Laurel által szállított digitális polccímke a termék árán kívül számos más információt is megjelenít, többek közt a termékösszetevıket vagy a származási országot is, így segít a vásárlóknak választani. A Bizerba intelligens mérlegei segítségével a vásárlók ételkészítési ötleteket, tanácsokat kaphatnak a mérlegre helyezett termékekkel kapcsolatban. Kiegészítı szolgáltatásként a 'Jövı Áruháza' egész területén, az üzlet plazma tévéin a vevı tájékozódhat a boltban futó akciókról, megismerheti a 'Jövı Áruháza' fejlesztéseit, és egyéb hasznos tartalmakkal is találkozhat. A Lánchíd lábán található Spoon Café & Lounge hajóéttermet. A kiránduláson elsısorban azok a tanulók vehettek részt, akik egész évben jó tanulmányi eredményeket értek el. Békéscsabán Zanáné Kugyela Tímea és Hegedős Bernadett vett részt módszertani továbbképzésen, amelyet angol nyelvtanárok számára rendeztek meg. Jilly Viktor angol nyelvő bemutató órát tartott. 21

22 POLI-FARBE Vegyipari Kft. szakmai bemutatója Stroh Péter gasztronómiai elıadása Karácsonyi projektnap Palkóné Zámbó Edit mesterfodrász szakmai bemutatója 22

23 Kozma Izabella mesterfodrász szakmai bemutatója Látogatás a Tondach Cserépcsárban Kereskedı projektnap Weber Terranova Kft. szakmai bemutatója 23

24 Gimnázium intézményegység Iskolánkban hagyomány, hogy pedagógusaink nagyon sok tanórán kívüli programot szerveznek diákjainknak, ezzel is bıvítve ismereteiket, világszemléletüket. Természetes ık maguk is szakmai továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon teszik naprakésszé szakmai ismereteiket. Idıpont Esemény Érintett munkaközösség Program leírása szeptember szeptember szeptember 24. Látogatás a witlichi testvériskolába Haani testvériskola tanulóinak fogadása Kutatók éjszakája október 1. Zenei Világnap Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Természettudományi, matematika munkaközösség október 6. Aradi Vértanúk Ünnepe Osztályfınöki munkaközösség október október október november Kirándulás a Paksi Atomerımőbe Koren István megyei botanikai verseny id. Oláh Miklós sírjának avatása Utazás Skóciába, Glasgow-ba december 4. Advent Bécsben Matematika-fizika és természettudományi munkaközösség Természettudományi munkaközösség Osztályfınöki és testnevelés munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség és informatika munkaközösség Osztályfınöki, idegen nyelvi munkaközösség A már 22 éves élı, aktív testvériskolai kapcsolat kiválóan alkalmas arra, hogy anyanyelvi környezetben, családoknál elhelyezve gyakorolják a célnyelvet tanulóink. Az alsóbb évfolyamosok cserekapcsolata szintén az anyanyelvi környezetben való nyelvtanulást szolgálja. A tanítási órák látogatásán túl a kirándulások az országismereti célokat segítik. A helyi kutatóintézetek és a szegedi egyetem rendezvényeit évente kb tanulóval és 15 pedagógussal látogatjuk, hogy a tudomány érdekes, látványos oldalát is megismerjük. Diákjaink minden évben nagyon színes mősor keretében mutatják be a hangszeres zene és az ének mőfaji sokféleségét. Iskolánkban hagyomány, hogy valamennyi állami és társadalmi ünnepünkrıl megemlékezünk a 10. évfolyamos osztályok szervezésében. A mősort a tanulók egy része az aulában élıben, míg a többiek a zárt láncú TV hálózaton követik. A Körös-Körül Kreatív Kör tagjai, akik a fizika és természettudományok iránt különösen érdeklıdı diákok, pályázati forrásból tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az atomerımővön kívül megnézték a Makovecz Imre tervezte templomot is. Iskolánk egykori tudós tanára, a botanikus Koren István emlékére minden év ıszén megrendezzük megyei versenyünket, melyhez segítséget kapunk az Arborétumtól és a Körös-Maros Nemzeti Parktól is. Iskolánk egykori testnevelı tanárának akirıl díjat is neveztek el rendbetett síremlékének avató ünnepségén kiváló sportolóink vettek részt, akik az ünnepi beszéd megtartásán túl koszorúztak és mécsest is gyújtottak. A Comenius pályázat keretén belül az elsı partnertalálkozóra került sor. Öröm számunkra, hogy a projektben résztvevık közös honlapját iskolánk készítette el. Már hagyománynak mondható, hogy a német nyelvet tanuló diákok és kollégák egy nagyon hangulatos adventi hétvégét töltenek el Bécsben, megismerve ezzel a német nyelvterület karácsonyi szokásait. 24

25 2011. február 23. Történelmi verseny a Hunyadiak és Jagellık korából Humán munkaközösség február 26. Curie Környezetvédelmi területi verseny Természettudományi munkaközösség március 5. Velencei Karnevál Osztályfınöki és idegen nyelvi munkaközösség március Kirándulás Dévára Természettudományi és osztályfınöki munkaközösség április 12. Látogatás az Elektrotechnikai Múzeumban Matematika-fizika munkaközösség április 15. Hısök Fala avató Humán munkaközösség április 20. Megyei német verseny Idegen nyelvi munkaközösség május Utazás a haan-i testvériskolába Idegen nyelvi munkaközösség május 21. Dr. Hanzó Lajos emléktábla avatás Humán munkaközösség június Kirándulás Csíksomlyóra Osztályfınöki és természettudományi munkaközösség A nagyon színvonalas történelmi vetélkedınket már 3. éve megtiszteli részvételével a dévai testvériskolánk csapata is. A díjazáshoz nagy segítséget kapunk a Rákóczi Szövetségtıl is, melynek tagcsoportja mőködik a gimnáziumban. Már 14 éve rendezzük a versenyt, évente több mint 100 környékbeli általános és középiskolás környezetvédınek. A diákoknak a verseny után kézmővesfoglalkozásokat, a kollégáknak elıadásokat szervezünk. Egyre több olasz nyelvet tanuló diákunkat vonz a karneváli fergeteg Velencében. Jó lehetıség ez is nyelvtanulásra, hiszen a jelmezesek szívesen beszélgetnek a turistákkal. Már több évtizedes hagyomány, hogy tanulóink egy része Déván, a testvériskolánkkal közösen ünnepli Nemzeti Ünnepünket. Mindig megható a két iskola diákjainak közös mősora és a koszorúzás. Pályázati forrás segítségével kirándulást tettek a fizika iránt érdeklıdı tanulóink a budapesti Elektrotechnikai Múzeumban. Külön öröm számunkra, hogy a rendhagyó fizika órán megdicsérték tanulóink felkészültségét. Kegyeletteljes mősor keretében avattuk az I. világháborúban elesett egykori vajdás diákok és tanárok emlékmővét. Már 15. éve rendezzük a hét fordulós német versenyünket a megyénkbeli diákoknak. A szakmai színvonalat garantálja többek között a német anyanyelvő zsőrielnök is. A legjobb nyelvtanulási módszer: német családoknál, német iskolában tanulni a nyelvet. Ez most megadatott annak a 18 diáknak, akik kiutaztak Haanba. Az iskola Kossuth-díjas tanárának emléktábláját avattuk az Öregdiákok és az önkormányzat anyagi támogatásával. Lelki felfrissülés a dévai testvériskola látogatása és csíksomlyói búcsún való részvétel. A jelentkezık száma évrıl-évre egyre nagyobb, igazi megtiszteltetés eljutani. 25

26 Kutatók éjszakája Látogatás a Paksi Atomerımőben Koren István megyei botanikai verseny

27 ÁLTALÁNOS ISKOLA RENDEZVÉNYEI Szeptember: - Hulladékgyőjtés - Győjtés a Máltai szeretetszolgálatnak - Részvétel az autómentes nap rendezvényein - Aktív részvétel a Szilva-napon Október: - megemlékezés a Zenei Világnapról - Öregek napja alkalmából mősorral kedveskedünk a Szociális otthon lakóinak - Okt. 6-i megemlékezés - Az 5-6. évfolyam részt vesz a városi okt. 6.-i ünnepségen - Rendezvénysorozat az Állatok világnapja alkalmából - Október 23.-ai megemlékezés - A 7-8. évfolyam részt vesz a városi ünnepségen November: - alapítványi bál - a Tudomány napja alkalmából kémia, fizika kísérletek - Bólyai matematikai hét - játékos vetélkedısorozat December: - adventi napok téli szünetig - idegen nyelvi napok - mikulás ünnepség Mikulás váltó játékos sportvetélkedı a nagycsoportos óvodásokkal közösen - karácsonyi ünnepség Január: - A Kultúra napja alkalmából szép-olvasó verseny Február: - Anyanyelvek napja alkalmából helyesíró verseny - Farsang Március: - Meteorológiai világnap alkalmából elıadás - Nemzetközi Nınap - Német nyelvi hét - Megemlékezés a Nemzeti ünneprıl - A 3-4. osztályosok részt vesznek a városi ünnepségen - A Víz világnapja alkalmából különbözı rendezvények, vetélkedık. Április: - Nyuszi-buli közösen az óvodával - Az Egészségügyi világnap alkalmából elıadás, rajzpályázat, vetélkedı - A Föld napja alkalmából rendezvénysorozat 27

28 - Hulladékgyőjtés - A Mőemlékvédelmi világnap alkalmából helytörténeti vetélkedı szervezése Május: - Tavaszi Zsongás - kulturális mősor - Az Internet napja alkalmából játékos informatikai vetélkedı - Anyák napi mősor az alsó tagozatos osztályokban - Madarak, fák napja alkalmából környezetvédelmi vetélkedı Június: - Osztálykirándulások - Osztálynap A fentieken kívül az alábbi szabadidıs programokon vehetnek részt tanulóink: - kosárlabda, futball, tömegsport - rendszeresen szervezett színházlátogatás - alsó tagozaton naponta fél órás klubnapközi keretében különbözı szabadidıs tevékenységek - havonta megrendezett Tini Disco - osztály teadélutánok - nyári napközis tábor - szaktáborok Tanulóink nagy számmal vesznek részt a különbözı tanulmányi versenyeken, futball és kosárlabda diákolimpiákon, az olimpiai ötpróbán, disputa versenyeken, kajak-kenu versenyeken, sakkversenyeken, melyeken számos kimagasló eredményt értek el. Tanulóink számára igyekszünk minél több és minél változatosabb szabadidıs elfoglaltságot biztosítani. Szükség szerint minden tanítás nélküli munkanapon és a tanítási szünetekben felügyeletet szervezünk, ahol az azt igénybe vevı tanulóinkat gazdag, szervezett szabadidıs tevékenységek várják. Végül néhány emlékezetes pillanatot szeretnék kiemelni gazdag programkínálatunkból. 28

29 29

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály Érdeklıdésem a képzıtársaságok felé fordult, és rácsodálkoztam a még napjainkban sem igazán ismert több évszázados,

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Bevezetés A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP VII. évfolyam 2. szám Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben