Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó"

Átírás

1 A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı és oktató munka feladata, hogy a Pedagógiai és Mővelıdési Programban felsorolt célok elsajátítását elısegítse. Ezt szolgálják többek között a tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek is. Olyan tevékenységformákat mőködtetünk, amelyek lehetıséget adnak a tehetséges tanulók továbbfejlıdésére: szakköri lehetıségek, érettségi elıkészítı, felvételi elıkészítı, nyelvvizsgára felkészítı, házi versenyek, tantárgyközi integráció, könyvtárhasználati ismeretek kiszélesítése, és a lemaradók felzárkóztatására: korrepetálás, egyéni ütemterv szerinti haladás. Igény szerint tanulószobai foglakozást tartunk, differenciált kiscsoportos foglalkozásokat alkalmazunk. A tanulási kudarcok elkerülése érdekében 9. évfolyamon a szakközépiskolában és szakiskolában a tanulás tanítása módszertani tréninggel segítjük a tanulókat. Ebben az évfolyamban lehetıségeink szerint igyekszünk minden tanév elején kiszőrni a tanulási zavarral küzdıket és számukra felzárkózási lehetıséget biztosítani. Az intézményegységek szakmailag önálló egységeket alkotnak, melyek mőködésük során figyelembe vesszük a hagyományaikat, így vannak közös, és vannak külön-külön intézményegységekben megvalósított programjaink. Tanévnyitó A KÖZÉPISKOLA KÖZÖS RENDEZVÉNYEI ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK Impozáns látványt nyújtott a közel ezer középiskolás, akik teljesen megtöltötték a gimnázium udvarát. Hagyományainknak megfelelıen a legfiatalabbak, az ötödikesek köszöntötték a diáktársakat és az új tanévet, amit Kohut Andrásné fıigazgató nyitott meg, ismertetve a diákok és tanárok elıtt álló feladatokat. 1

2 Szalagavató A szalagavató ünnepség fontos szerepet játszik nemcsak a végzıs diákok, hanem az intézmény életében is. A szalagot (a nyolcévfolyamos gimnáziumi tanulóknak a gombot) ünnepélyes keretek között december 3-án a gimnáziumi tanulóknak, december 4-én a szakképzı iskolai tanulóknak tőzték fel az osztályfınökök. Valamennyi osztály lelkesen készült a nagy napra. Megható pillanat volt, mikor az ünnepség végén a végzısök egy közös dalt adtak elı, így búcsúzván az iskolától, tanáraiktól, társaiktól. 2

3 Ballagás A szárny megnıtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek, Ma szárnyat bontott egy sereg diák. (Vass Albert) Minden tanévben eljön az a nagyon szép, de ugyanakkor szívszorító nap a ballagás napja május 30-án az iskolát felvirágoztuk. A végzıs osztályok végigballagtak a földíszített folyosókon kezükben a sok virággal, majd levonultak az udvarra, ahol a szülıkkel és tanáraikkal együtt részt vettek az iskolai ünnepségen. A hagyományoknak megfelelıen az rendezvény a jutalmak kiosztásával fejezıdött be. 3

4 Tanévzáró Tanévzárónk különlegességét az új helyszín, a Vízi Színház adta. Diákjaink örömmel vették birtokba a város új létesítményét, mely kiválóan alkalmas iskolai rendezvények megtartására is. 4

5 TANULMÁNYUTAK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBA A határon túli magyarlakta területekkel való együttmőködés Erdély, Vajdaság a nemzeti nevelést, a magyarságtudat kialakítását segíti tanulóinkban. Pályázati programokkal volt lehetıség több napos kirándulásokon részt venni diákjainknak, ahol a határon túl élı fiatalok kultúrájával ismerkedhettek meg. Nándorfehérvár A Kazán-szorosnál Erdélyben 5

6 ALAPÍTVÁNYI BÁLAK Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány Bálja A Szakképzı Iskola 2000 óta rendezi meg diákjai támogatása céljából az alapítványi bálat, mely egyre színvonalasabb és népszerőbb a városban. Pedagógusaink-diákjaink szereplései színesítik az estet, a bál szervezésében szinte minden szakképesítés kiveszi részét. A tanulók és nevelık közös munkája elısegíti diákjaink fejlıdését, mivel életszerő szituációkat kell megoldaniuk. Gimnázium intézményegység Szüreti bálja A bálon színvonalas mősorral, bıséges menüvel vártuk vendégeinket. A bevételt a jelenlegi diákok kulturális programjainak támogatására fordítjuk. PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRMAOK Szakmai napok rendezvénysorozat A Vajda Péter Intézmény elsı Szakmai Napok programsorozata szeptember én került megrendezésre. Külsı körülmények elengedhetetlenné tették az iskola pedagógiai és szakmai munkájának proponálását, amely által célunk nemcsak a szakmai profilunk bemutatása volt, hanem a pályaorientációs és pályaválasztó tevékenység segítése. A program hozadékaként számítottunk arra is, hogy az, az iskola tanulólétszámának megırzését elısegíti. A Szakmai Napok Szakmai Kiállításán bemutattuk a gimnáziumi képzést, a szakközépiskolai, szakiskolai szakmacsoportokat. A kiállítás helye a felújított általános iskolánk Díszterme volt, így lehetıség nyílott az ottani képzés szemléltetése mellett a épület megtekintésére is. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás pályaválasztási tanácsadással, Szülıi 6

7 Fórummal programmal csatlakozott. A kiállítást elismerıen értékelték, többeket meglepett az iskola kínálatának tartalmassága, szakmai felkészültsége. A tanulóink szakmai bemutatót tartottak. A bútorasztalos tanulóink által készített termékekbıl sok fogyott, hiszen a kis szériás portékákat kedvezı áron lehetett megvásárolni. A gasztrosátrunk látványkonyhája és süti kóstolója is kihagyhatatlannak bizonyult az érdeklıdık számából ítélve. A pincér és vendéglıs diákok a vendégek állófogadásán, a nagy bogrács elkészítı munkáiban kivették a részüket. Ezen programokat több, mint száz tanulónk közremőködésével valósítottuk meg. Két helyszínen diák mősort adtunk, kétszer ötven perces idıtartamban hatvan- hetven gyermek részvételével. 7

8 8

9 Álmodtam egy világot magamnak pályaválasztási vásár (Békéscsaba) november én kétnapos Regionális Pályaválasztási Vásár várta a finisbe érkezı általános iskolás diákokat. Ezen a vásáron az érdeklıdı tanulók a Vajda Péter Intézmény középiskoláival is találkozhattak. Bemutatkozott az Intézmény Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája. A teljes képzési keresztmetszetet az elsajátítható tudás, szakmai kompetenciák, tanulói munkák, termékek által ajánlottuk. A 113 kiállító közül a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a vásár Legszebb standja díját a Vajda Péter Intézmény kapta meg. A Vajda Péter Intézmény 7-8. osztályos tanulói is Békéscsabára utazhattak pályaválasztási programsorozatra. Szarvas Város Önkormányzata Esélyegyenlıségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban címő projekt támogatta a rendezvényen való részvételt. Egyre nehezebb a választás, hiszen az érdeklıdés, a képességek, készségek, tanulmányi eredmény mellett sajátos, egyéni, egyedi tényezıket is figyelembe kell venni, úgy, hogy a minél biztosabb munkavállalás is lehetıvé váljon. 9

10 Nyílt nap A Vajda Péter Intézmény az elmúlt tanévben november 19-én rendezte meg a Nyílt napját, amely által lehetıséget adott a végzıs általános iskolás tanulóknak, szüleiknek, tanáraiknak, hogy betekinthessenek a középiskolai képzés folyamataiba. A Nyílt nap célja pályaválasztás, iskolaválasztás segítése. A helyi diákokon kívül Békésszentandrásról, Öcsödrıl, Kunszentmártonból, Cserkeszılıbıl, Kondorosról, Csabacsődrıl, Gyomaendrıdrıl, Mezıtúrról, Dévaványáról,Hunyáról, Nagyszénásról, Gerendásról is érkeztek érdeklıdık. Az általános tájékoztatók után valamennyi szakmacsoport gyakorlati oktatásába, tanmőhelyébe betekinthettek és 64 bemutató óra tette lehetıvé az intézmény képzésének megismerését. A Nyílt napon résztvevık megkapták az iskola pályaválasztási tájékoztatóját, amely kiadvány további hasznos információkkal segíti az iskolaválasztást. 10

11 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYEI A Diákönkormányzatok mőködése meghatározó az intézmény életében szeptember 2- án megalakult a közös középiskolai DÖK, az osztálytitkárok elfogadták az éves munkatervet, mely harmonizál az intézmény munkatervével. A diákönkormányzati munka teret ad a tanulók önálló kezdeményezésének, elképzeléseik megvalósításának. A diákönkormányzati rendezvények az iskola nagyobb közösségei, az egész iskolaközösség alakulásának, formálódásának színterei, a kommunikációs kultúra, a véleményformálás, az érvelési technikák fejlıdésének-fejlesztésének igen jó lehetıségei. A diákélethez kapcsolódó rendezvények: Idıpont Esemény Program leírása szeptember október október 29. Csíraavató október 29. Diáknap Részvétel az európai Mobilitási Hét szarvasi programjaiban Éjszakai akadályverseny az Erzsébet ligetben Mióta a város csatlakozott a mozgalomhoz, valamennyi rendezvény aktív közremőködıi iskolánk diákjai. Részt vettek a közlekedési versenyen, a rajzpályázaton, illetve a Mobilitási Napon elıadásaikkal gazdagították a programkínálatot. Immár hagyomány, hogy a diáknapot megelızıen éjszakai akadályversenyt szervezünk a diákoknak. A diákcsapatok mellett tanárcsapatok mérik össze tudásukat: gyorsaság, leleményesség, feladatmegoldás területén. A rendezvényt mindig nagyon várják a diákok, hiszen azon kevés alkalmak egyike, amikor a pedagógusokkal alkalmuk nyílik az intézmény falain túl közös programban részt venni. Hagyomány az intézményben a kilencedik évfolyamos diákok avatása, mely a Diáknaphoz kapcsolódott. Ekkor a végzısök szerveztek a csírák számára egy vidám, tréfás vetélkedıt, ahol mindenki megismerhette az újonnan jötteket. Ez a program évrıl évre lelkesíti a diákokat, de nem csak az avatottaknak próbatétel ez, hiszen egy színvonalas, ötletes vetélkedı összeállítása a végzısöket is nehéz feladat elé állítja. Egy tanítás nélküli munkanap minden évben a Diáknap. Ezen a napon számos érdekes programot (sportversenyek, számítógépes versenyek, karaoke, activity stb.) szerveznek a diákok, melyet mivel egy napon volt az általános iskolások képviselıi is megtekinthettek, illetve lehetıséget biztosítottunk számukra az iskolaépületek, a tanmőhelyek, ezáltal a képzések bemutatására is. 11

12 2010. október Tanársírok rendbetétele december 6. Sulimikulás december Fenyıállítás az intézményegységekben december Nyelvi karácsony március március ig Kisgimis farsang a 6. J osztály szervezésében Diákhét a gimnázium intézményegységben március 16. Éjszakai foci április április 1-2. Tavaszköszöntı Diákgála a SZÁMK Vajda Péter Mővelıdési Központban Részvétel az Országos Diákparlament munkájában Zánkán (A rendezvényt a kistérségi diákparlamenten való részvétel elızte meg, ahol Szép hagyománya a DÖK-nek, hogy Halottak Napja elıtt rendbe teszik az egykori Vajdás tanárok sírját. Egy-egy osztály egy pedagógus sírját gondozza, ezzel is kifejezve kötıdését az Alma Mater hagyományaihoz. Nagyon szép, nemes kezdeményezése ez a diákönkormányzatnak. Az adventi készülıdés, a Karácsonyt megelızı várakozás minden évben megjelenik az intézmény mindennapjaiban. Kisdiák-nagydiák egyaránt várja a Mikulást, aki természetesen meg is érkezik segítı Krampuszaival, hogy a jó diákoknak szaloncukrot ajándékozzon. Hagyomány, hogy ilyenkor az idegen nyelvi munkaközösség pedagógusai megszervezik a nyelvi karácsonyt, ahol bemutatják, hogy a világ minden táján hogyan készülıdnek a gyerekek erre az ünnepre; a diákok dalokat adnak elı különbözı nyelveken. A télőzı, maskarás farsangunk a nyolcévfolyamos gimnazisták rendezvénye. Minden évfolyam saját koreográfiájú táncokkal készül, majd a szülık által felajánlott tombolatárgyak miatt izgulhatnak, hogy a végén egy jó buli keretében vezessék le a feszültségüket. A végzıs diákok aktív kampányt folytatnak, hogy meggyızzék diáktársaikat arról, hogy ık a legalkalmasabbak diákigazgatónak. Bevetik kampányfilmjüket a vendéglátásos befolyásolást, az éjszakai focit. Megható zárása a rendezvényeknek az iskola névadójának, Vajda Péter sírjának a megkoszorúzása, ahová fáklyás felvonulással mennek diákjaink. A hagyománnyá váló Gálára 29 mősorszámra való diák szólista és csoport jelentkezett, felölelve a versmondástól a táncos jelenetig húzódó mőfaji skála szinte minden állomását. A produkciókat teltház elıtt adták elı a diákok. A színvonalas produkciókat a Szülıi Szervezet jutalmazta. Az Országos Diákparlament a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban ülésezett. Iskolánkat Fabó Szabina (12. E) és Csasztvan Zsuzsanna (12. A) képviselte. A rendezvényen többek között meghallgathatták dr. Hoffmann Rózsa NEFMI oktatásért felelıs államtitkár elıadását, 12

13 megválasztották, kik képviselik a kistérséget az országos rendezvényen.) április 7. Diákküldött-közgyőlés április június Folyamatosan a tanév során Szemétgyőjtés a Föld Napja alkalmából Megyei Kortársképzı Tábor (Doboz-Szanazugi Ifjúsági Üdülıközpont) Színházlátogatások Pályázatok majd megfogalmazták az Országos Diákparlament évi ajánlását. A törvényi elıírásoknak megfelelıen minden tanévben diákközgyőlést tartunk, ahol az iskola tanulói az iskolavezetéshez, elsısorban fıigazgató asszonyhoz fordulhatnak gondjaikkal, problémáikkal. A közgyőlésre meghívást kaptak a tanévben kiemelt eredményt elért tanulók, akiket egy-egy tortaszelettel jutalmaztunk. A Föld Napja alkalmából intézményünk tanulói osztályfınökeik vezetésével csatlakoztak a szemétgyőjtési akcióhoz. Ezzel hozzájárultak a környezettudatos magatartás kialakításához. A Békés Megyei Önkormányzat megbízásából a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mővészeti és Közmővelıdési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és a Békés Megyei Ifjúsági Önkormányzat Megyei Kortársképzı Tábort szervezett, ahová intézményünkbıl 2 diákot delegáltunk. A háromnapos rendezvény témája volt többek között: A DÖK világa program, a következı témákkal: diákjogi ismeretek, DÖK feladatai, hatásköre, jogköre, a DÖK dokumentumai, fegyelmi tárgyalással kapcsolatos ismeretek, a DÖK rendezvényszervezési feladatai, diákvezetık képzése A szakképzı iskola alapítványa bérletet vásárolt a Cervinus Teátrum elıadásaira. A színházlátogatások során a diákok irodalmi, történelmi, mővészeti ismereteiket bıvítjük, formáljuk nemzettudatukat, mélyítjük nemzeti önismeretüket. A DÖK sikerrel pályázott a város Ifjúsági Alapjánál és Sportrendezvény Alapjánál. Az elsı esetben a támogatást iskolai rendezvényeken használatos pólók beszerzésére, a másodikban pedig az éjszakai akadályverseny résztvevıinek jutalmazására fordítottuk. 13

14 Éjszakai akadályverseny Csíraavató Diáknap Farsang Tavaszköszöntı Diákgála 14

15 AZ ISK RENDEZVÉNYEI A tanórán kívüli foglalkozások kevésbé kötöttek, így szabadabb teret adnak a közösségnevelésnek, könnyebb az azonos érdeklıdési körő csoportokat közösséggé formálni. (Szakkörök, érdeklıdési körök, önképzıkör, tehetséggondozás, sportköri foglalkozások stb.) Az e foglalkozásokon való közös részvétel, a közösen szerzett élmények, sikerek segítik erısíteni az együvé tartozás örömét, az iskolánkhoz való kötıdést. A Közoktatási tv (7) bekezdése alapján a Vajda Péter Intézményben az iskolai sportcsoportok tevékenységét közösen szervezzük. A középiskolában az ISK az alábbi programokat szervezte a 2010/2011. tanévben: Az ISK rendezvényei Idıpont Esemény Program leírása A kispályás labdarúgó torna, melyet a szakmai napok rendezvénysorozathoz kapcsolódóan szeptember 12. Székely Kupa szerveztünk meg. A résztvevı csapatok között volt az adai testvériskolánk futballcsapata is. A két középiskolai intézményegység ısszel és tavasszal közös városi mezei futóversenyt és atlétika versenyt szervezett, amely egyben válogató szeptember - Mezei futóverseny október Atlétikai verseny verseny volt a megyei diákolimpiai döntıre (ısszel csapatverseny, tavasszal egyéni versenyszámok). Iskolánk és a kollégium fiú diákjai rendszeresen használják az Alkotmány utcai november Erıemelı Verseny Sportcsarnokban lévı kondicionáló termet. A kollégiumi diákok és ISK vezetıjük kezdeményezésére erıemelı házibajnokságot szerveztünk, nagy sikerrel. A versenyszámok végén összetett eredményt hirdettünk súlycsoportonként (éremdíjazással), illetve különdíjat kapott az iskola legerısebb diákja. A nagy sikerre való tekintettel az idén megyei szintő versenyként kívánjuk megszervezni, ezzel is elısegítve a mindennapi testmozgás fontosságának tudatosítását. 15

16 2011. január Sítábor május július Vízi túra Barlangtúra (Budapest Pálvölgyi-Mátyáshegyi Barlang) A tiszta levegın való aktív mozgás a test erısítésén kívül a lélek fejlıdését is jól szolgálja. A diákok nem egyszerő barlangtúrán vettek részt, hanem egy kiépítetlen barlangban szakképzett vezetı segítségével kúsztak-másztak végig. A túra során nagy szükség volt a kitartásukra, egymás segítésére, az utasítások pontos betartására. Ezáltal fejlıdött tájékozódó-képességük, ügyességük, problémamegoldó képességük, földrajzi tudásuk. Hagyomány, hogy a nyári szünet elején intézményünk testnevelı tanárai diákjainkkal 10 napos vízi túrán vesznek részt. A Felsı-Tiszán és a Túron, bérelt kenukkal, napi km-eket tesznek meg. Székely Kupa 16

17 Erıemelı verseny Barlangtúra 17

18 SZAKMAI PROGRAMOK, VERSENYEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK, KIRÁNDULÁSOK Szakképzı iskola intézményegység Az új és korszerő technológiák megismerése érdekében folyamatosan kapcsolatokat alakítunk ki a gazdasági élet szereplıivel, cégekkel, szakmai szervezetekkel. Támogatásukkal szakmai elıadásokat, bemutatókat, üzemlátogatásokat szervezünk. Ugyanakkor kollégáink is megragadnak minden alkalmat arra, hogy aktuális, naprakész szakmai információkkal, korszerő módszerekkel tudják oktatni diákjainkat. Idıpont Esemény Érintett munkaközösség Program leírása szeptember 3. POLI-FARBE Vegyipari Kft. szakmai bemutató Mőszaki munkaközösség A Kft.-vel már több éve folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény. Ezen a napon a legújabb termékfejlesztéseit mutatta be a Kft. képviselıje. Korszerő módszerekkel és technológiákkal ismerkedhettek meg a tanulók, amit a tanév során (gyakorlaton) alkalmazni is tudtak. A jó együttmőködést igazolja, hogy a Kft. biztosította a Szakmai Napokon a bemutatóhoz szükséges anyagokat is szeptember szeptember október hónap Továbbképzésen való részvétel Budapesten Pénziránytő Valamennyi gazdasági tantárgyat tanító munkaközösség Szakmai kiállítás Ügyvitel szakmacsoport Az OKM és a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány közösen létrehozta a Pénziránytő Iskola címet. A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten és rendszeresen törekszenek elsıdlegesen a gazdasági és pénzügyi kultúra, áttételesen pedig a vállalkozási ismeretek elterjesztésére. A cím birtoklása (intézményünk megkapta) rangot jelent, ami segíti az iskola fejlıdését, valamint kedvezıen befolyásolja az intézmény megítélését. Pénzügyi támogatással és a POP törzsanyaggal segíti az alapítvány a munkánkat. Az MNB továbbképzéseket tart, segítséget nyújtva a törzsanyag sikeres elsajátíttatásához. Az ügyvitel szakmacsoportban tanító valamennyi kolléga tagja a Szarvasi Helyi Csoportnak, melynek a vezetıje Tóthné Jansik Erzsébet. A Helyi Csoport szakmatörténeti kiállítást rendezett a Múzeumban, melyet valamennyi ügyvitel szakmacsoportba járó diákkal megtekintettünk szeptember , október 1-2. Továbbképzésen való részvétel Velencében JAM Vidd és gazdálkodj tréning Valamennyi, gazdasági tantárgyat tanító munkaközösség JAM program elıkészítés. Résztvevı: Fekécs Magdolna, aki a tanév során a Vidd magaddal és gazdálkodj tréninget lebonyolítását koordinálta. A tréningen kereskedı, vendéglı, ügyintézı titkár és informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı diákok vettek részt.

19 2010. október május 12. között Konyhamővészek tehetséggondozó mőhely Stroh Péter elıadása Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Projektnap október Weber Terranova Kft. szakmai bemutató Mőszaki munkaközösség október Szakmai tanulmányi kirándulás Budapestre Mőszaki munkaközösség október 28. Szakmai tanulmányi kirándulás Hajósra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport november Szakmai elıadás Ügyvitel szakmacsoport november 25. Szakmai tanulmányi kirándulás Hódmezıvásárhelyre Egyéb szakmacsoport november március Iskolai fordítóverseny meghirdetése Szakképzés - szakmai idegen nyelv munkaközösség augusztus szeptember Londoni nyelvtanfolyam a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet szervezésében Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport - szakmai idegen nyelv szeptember és december Szakmai továbbképzésen való részvétel Idegen nyelvi munkaközösség Minden hónapban különbözı, vendéglátással, szakmai idegen nyelvvel kapcsolatos tevékenységek szervezése pályázat kapcsán a programban résztvevı diákoknak. Budapesti Gazdasági Fıiskola ételkóstolóval egybekötött elıadást tartott a nemzetek konyhájáról. A decemberi projektnapon a szakácsok karácsonyi ételeket készítettek, ezalatt a pincérek ünnepi asztalt terítettek, menükártyát készítettek az elkészült ételeket idegen nyelven szolgálták fel. A Poli-Farbe Kft. mellett egy másik termékgyártó céget is sikerült meghívni intézményünkbe. A pilisvörösvári székhelyő cég a hıszigetelésrıl tartott elméleti, majd ezt követıen gyakorlati bemutatót a diákoknak m 2 -en, 130 kiállító aktív jelenlétével zajlott a 19. Ligno Novum, budapesti helyszínen. A szakma legjelentısebb hazai fórumán az épület- és bútorasztalosipar számára szükséges termékek, technológiák széles spektruma került bemutatásra a szakma legjelentısebb beszállító cégeinek részvételével. A résztvevı diákok számára rendkívül élménygazdag kirándulás volt. A Pincér, Szakács és Vendéglıs tanulók megtekintették a Kovács Borházat, meghallgatták a borász elıadását a bortermelésrıl. Jakabné Dr. Zubály Anna, a Nyíregyházi Fıiskola tanára tartott elıadást az ügyintézı titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeivel, vizsgafeladataival kapcsolatban. Az elıadáson valamennyi érintett kolléga részt vett. Látogatás a Nemzetközi fodrász és kozmetikus versenyre - tapasztalatszerzés, megfigyelés. A fordítóversenyt angol és német nyelvbıl a szakiskolai és szakközépiskolai vendéglıs, pincér, szakács, kereskedı, élelmiszer- és vegyi áru-eladó és fodrász szakmát tanuló diákok számára hirdettük. A feladatokat havonta kellett megoldani. Prjevaráné Balczó Judit vett részt 3 hetes hazai, majd 3 hetes londoni nyelvtanfolyamon. A nyelvtanfolyamok célja az volt, hogy a résztvevı angol nyelvtanárok elsajátítsák a kereskedelem és marketing területén használt szakmai angol nyelvő szókincset és kifejezéseket. Két kolléganı (Farkasné Tóth Zsuzsanna és Szebedinszky Éva) részt vettek az Oxford Kiadó által szervezett továbbképzésen, ahol megismerhették az interaktív tábla használatát. 19

20 2010. november 15. Szakmai tanulmányi kirándulás Békéscsabán Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szcs. Ügyvitel szakmacsoport november Szakmai fórumon, konferencián való részvétel Egyéb szakmacsoport december Továbbképzésen való részvétel Valamennyi munkaközösség december 1. Szakmai bemutató Egyéb szakmacsoport december 6. Szakmai bemutató Informatika szakmacsoport december 16. Szakmai továbbképzésen való részvétel Budapesten Valamennyi gazdasági ismeretet tanító munkaközösség január Szakmai továbbképzésen való részvétel Informatika munkaközösség január 12. Szakmai bemutató Egyéb szakmacsoport február 12. Részvétel a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány bálján Egyéb szakmacsoport február és március 26. Szakmai továbbképzésen való részvétel Budapesten Valamennyi gazdasági ismeretet tanító munkaközösség A 13. és 14. évfolyamos kereskedı, vendéglátós és ügyintézı titkár képzésben résztvevı tanulók látogatták meg a Középiskolások és Pénzügyi Intelligencia Napja rendezvényt Békéscsabán, melynek célja: szemléletformáló workshopok és pozitív példa állítása a középiskolások számára, pénzügyi tudatosság növelése és pénzügyi kultúra teremtése az új generációs vállalkozói szegmensben. A Beauty fórumon, illetve az Alfaparf Szakoktatók Országos Konferenciáján vettek részt a fodrász képzésben résztvevı kollégák, hogy szakmailag maximálisan felkészültek legyenek mind a szintvizsga, mind pedig a szakmai vizsga követelményeire. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai tartottak intézményünkben 40 órás akkreditált továbbképzést a Kompetencia alapú oktatás segítése interaktív táblával és multimédiás tananyagkészítıvel elnevezéssel. A továbbképzésen 15 kolléga vett részt. Palkóné Zámbó Edit mesterfodrász a évfolyamos tanulók és a szakoktatók számára tartott elıadást a Hajhosszabbítás, hajpótlás témában. Az elıadást, illetve a szakmai bemutató nagyon hasznosnak ítélték meg a résztvevık. A 13. és 14. évfolyamosok, valamint az informatikus munkatársak számára Opauszki István tartott elıadást a LINUX operációs rendszerrıl. A téma nagyon aktuális és fontos volt, hiszen a szakmai vizsgán ebbıl is számot kell adni tudásukról a tanulóknak. A Magyar Nemzeti Bank által szervezett program, melyen a gazdasági ismereteket tanító kollégák közül Fekécs Magdolna vett részt. A Kecskeméti Fıiskola Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolai Kar szervezésében megtartott Modern módszerek a matematika, a fizika és az informatika tanításában elnevezéső továbbképzésen vett részt. Kozma Izabella mesterfodrász a évfolyamos tanulók és szakoktatók számára tartott elıadást Alkalmi frizurák készítése címmel. Báli frizurák címmel fodrász-show-t láthattunk a képzésben résztvevı szinte valamennyi végzıs diák részvételével. A felkészülést Kozma Izabella mesterfodrász segítette. A pedagógus, mint mentor a diákvállalkozásban elnevezéső továbbképzésen Fekécs Magdolna vett részt, aki koordinálja az intézményben szervezett valamennyi gazdasági versenyt. A 40 órás továbbképzés a JAM programhoz kapcsolódik, mert így szakmai tanárként is részt tud venni a tanulók vállalkozói szemléletének kialakításában. 20

21 2011. március Szakmai tanulmányi kirándulás Nagytéténybe Mőszaki munkaközösség március 17. Látogatás a Tondach Cserépgyárban Mőszaki munkaközösség április Vers- és prózamondó verseny meghirdetése Társadalomtudományi munkaközösség április 11. Tanulmányi kirándulás Szolnokra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport május 23. Szakmai kirándulás Budapestre Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport május Szakmai továbbképzés Idegen nyelvi munkaközösség A kastélymúzeumban rendezett bútormővészeti kiállítás az Iparmővészeti Múzeum győjteményének legjelentısebb darabjait mutatja be. A "Bútormővészet a gótikától a biedermeierig" címő, 2000 tavaszán megnyitott kiállítás az európai bútormővességnek megközelítıen 1440-tıl 1850-ig terjedı szakaszát mutatja be. A kastély 27 termében mintegy 300 bútor és bútor-együttes látható. Az elrendezés a kastély architektúrájához igazodva kronológiai sorrendben követi az európai bútorok történetét. A kiállítást egyéb berendezési tárgyak: korabeli cserépkályhák, falikárpitok, szınyegek, csillárok, festmények teszik teljesebbé. A résztvevık rendkívül érdekesnek, hasznosnak találták a kirándulást. Kımőves tanulóink szakoktatójuk kíséretében ellátogattak a Tondach Cserépgyárba Békéscsabára. A békéscsabai gyárakban sajtolt technológiájú cserépgyártás folyik, melyben a gipszformákkal történı sajtolás eredményeként esztétikailag és mőszakilag is európai szintő tetıfedı anyagok készülnek közepétıl új típusú cserepek gyártása kezdıdött el, melyek az elmúlt években egyre kedveltebbek lettek az építkezık körében. Az ott látottak segítették a diákokat szakmai ismeretek bıvítésében. A Magyar Költészet Napja alkalmából vers- és prózamondó, valamint versillusztráció kategóriában lehetett nevezni. Látogatás a Tisza COOP Nagykereskedelmi Raktár Jövı Áruháza -ba, ahol több egyedülálló innovatív szolgáltatás is elérhetıvé vált - ilyen például az Origo által biztosított Bluetooth totem (oszlop), melynek segítségével a vásárló megismerheti a legfrissebb híreket, akciókat. Az áruházban számos olyan fejlesztés található, amely megkönnyíti a vásárlást. Például a Laurel által szállított digitális polccímke a termék árán kívül számos más információt is megjelenít, többek közt a termékösszetevıket vagy a származási országot is, így segít a vásárlóknak választani. A Bizerba intelligens mérlegei segítségével a vásárlók ételkészítési ötleteket, tanácsokat kaphatnak a mérlegre helyezett termékekkel kapcsolatban. Kiegészítı szolgáltatásként a 'Jövı Áruháza' egész területén, az üzlet plazma tévéin a vevı tájékozódhat a boltban futó akciókról, megismerheti a 'Jövı Áruháza' fejlesztéseit, és egyéb hasznos tartalmakkal is találkozhat. A Lánchíd lábán található Spoon Café & Lounge hajóéttermet. A kiránduláson elsısorban azok a tanulók vehettek részt, akik egész évben jó tanulmányi eredményeket értek el. Békéscsabán Zanáné Kugyela Tímea és Hegedős Bernadett vett részt módszertani továbbképzésen, amelyet angol nyelvtanárok számára rendeztek meg. Jilly Viktor angol nyelvő bemutató órát tartott. 21

22 POLI-FARBE Vegyipari Kft. szakmai bemutatója Stroh Péter gasztronómiai elıadása Karácsonyi projektnap Palkóné Zámbó Edit mesterfodrász szakmai bemutatója 22

23 Kozma Izabella mesterfodrász szakmai bemutatója Látogatás a Tondach Cserépcsárban Kereskedı projektnap Weber Terranova Kft. szakmai bemutatója 23

24 Gimnázium intézményegység Iskolánkban hagyomány, hogy pedagógusaink nagyon sok tanórán kívüli programot szerveznek diákjainknak, ezzel is bıvítve ismereteiket, világszemléletüket. Természetes ık maguk is szakmai továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon teszik naprakésszé szakmai ismereteiket. Idıpont Esemény Érintett munkaközösség Program leírása szeptember szeptember szeptember 24. Látogatás a witlichi testvériskolába Haani testvériskola tanulóinak fogadása Kutatók éjszakája október 1. Zenei Világnap Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Természettudományi, matematika munkaközösség október 6. Aradi Vértanúk Ünnepe Osztályfınöki munkaközösség október október október november Kirándulás a Paksi Atomerımőbe Koren István megyei botanikai verseny id. Oláh Miklós sírjának avatása Utazás Skóciába, Glasgow-ba december 4. Advent Bécsben Matematika-fizika és természettudományi munkaközösség Természettudományi munkaközösség Osztályfınöki és testnevelés munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség és informatika munkaközösség Osztályfınöki, idegen nyelvi munkaközösség A már 22 éves élı, aktív testvériskolai kapcsolat kiválóan alkalmas arra, hogy anyanyelvi környezetben, családoknál elhelyezve gyakorolják a célnyelvet tanulóink. Az alsóbb évfolyamosok cserekapcsolata szintén az anyanyelvi környezetben való nyelvtanulást szolgálja. A tanítási órák látogatásán túl a kirándulások az országismereti célokat segítik. A helyi kutatóintézetek és a szegedi egyetem rendezvényeit évente kb tanulóval és 15 pedagógussal látogatjuk, hogy a tudomány érdekes, látványos oldalát is megismerjük. Diákjaink minden évben nagyon színes mősor keretében mutatják be a hangszeres zene és az ének mőfaji sokféleségét. Iskolánkban hagyomány, hogy valamennyi állami és társadalmi ünnepünkrıl megemlékezünk a 10. évfolyamos osztályok szervezésében. A mősort a tanulók egy része az aulában élıben, míg a többiek a zárt láncú TV hálózaton követik. A Körös-Körül Kreatív Kör tagjai, akik a fizika és természettudományok iránt különösen érdeklıdı diákok, pályázati forrásból tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az atomerımővön kívül megnézték a Makovecz Imre tervezte templomot is. Iskolánk egykori tudós tanára, a botanikus Koren István emlékére minden év ıszén megrendezzük megyei versenyünket, melyhez segítséget kapunk az Arborétumtól és a Körös-Maros Nemzeti Parktól is. Iskolánk egykori testnevelı tanárának akirıl díjat is neveztek el rendbetett síremlékének avató ünnepségén kiváló sportolóink vettek részt, akik az ünnepi beszéd megtartásán túl koszorúztak és mécsest is gyújtottak. A Comenius pályázat keretén belül az elsı partnertalálkozóra került sor. Öröm számunkra, hogy a projektben résztvevık közös honlapját iskolánk készítette el. Már hagyománynak mondható, hogy a német nyelvet tanuló diákok és kollégák egy nagyon hangulatos adventi hétvégét töltenek el Bécsben, megismerve ezzel a német nyelvterület karácsonyi szokásait. 24

25 2011. február 23. Történelmi verseny a Hunyadiak és Jagellık korából Humán munkaközösség február 26. Curie Környezetvédelmi területi verseny Természettudományi munkaközösség március 5. Velencei Karnevál Osztályfınöki és idegen nyelvi munkaközösség március Kirándulás Dévára Természettudományi és osztályfınöki munkaközösség április 12. Látogatás az Elektrotechnikai Múzeumban Matematika-fizika munkaközösség április 15. Hısök Fala avató Humán munkaközösség április 20. Megyei német verseny Idegen nyelvi munkaközösség május Utazás a haan-i testvériskolába Idegen nyelvi munkaközösség május 21. Dr. Hanzó Lajos emléktábla avatás Humán munkaközösség június Kirándulás Csíksomlyóra Osztályfınöki és természettudományi munkaközösség A nagyon színvonalas történelmi vetélkedınket már 3. éve megtiszteli részvételével a dévai testvériskolánk csapata is. A díjazáshoz nagy segítséget kapunk a Rákóczi Szövetségtıl is, melynek tagcsoportja mőködik a gimnáziumban. Már 14 éve rendezzük a versenyt, évente több mint 100 környékbeli általános és középiskolás környezetvédınek. A diákoknak a verseny után kézmővesfoglalkozásokat, a kollégáknak elıadásokat szervezünk. Egyre több olasz nyelvet tanuló diákunkat vonz a karneváli fergeteg Velencében. Jó lehetıség ez is nyelvtanulásra, hiszen a jelmezesek szívesen beszélgetnek a turistákkal. Már több évtizedes hagyomány, hogy tanulóink egy része Déván, a testvériskolánkkal közösen ünnepli Nemzeti Ünnepünket. Mindig megható a két iskola diákjainak közös mősora és a koszorúzás. Pályázati forrás segítségével kirándulást tettek a fizika iránt érdeklıdı tanulóink a budapesti Elektrotechnikai Múzeumban. Külön öröm számunkra, hogy a rendhagyó fizika órán megdicsérték tanulóink felkészültségét. Kegyeletteljes mősor keretében avattuk az I. világháborúban elesett egykori vajdás diákok és tanárok emlékmővét. Már 15. éve rendezzük a hét fordulós német versenyünket a megyénkbeli diákoknak. A szakmai színvonalat garantálja többek között a német anyanyelvő zsőrielnök is. A legjobb nyelvtanulási módszer: német családoknál, német iskolában tanulni a nyelvet. Ez most megadatott annak a 18 diáknak, akik kiutaztak Haanba. Az iskola Kossuth-díjas tanárának emléktábláját avattuk az Öregdiákok és az önkormányzat anyagi támogatásával. Lelki felfrissülés a dévai testvériskola látogatása és csíksomlyói búcsún való részvétel. A jelentkezık száma évrıl-évre egyre nagyobb, igazi megtiszteltetés eljutani. 25

26 Kutatók éjszakája Látogatás a Paksi Atomerımőben Koren István megyei botanikai verseny

27 ÁLTALÁNOS ISKOLA RENDEZVÉNYEI Szeptember: - Hulladékgyőjtés - Győjtés a Máltai szeretetszolgálatnak - Részvétel az autómentes nap rendezvényein - Aktív részvétel a Szilva-napon Október: - megemlékezés a Zenei Világnapról - Öregek napja alkalmából mősorral kedveskedünk a Szociális otthon lakóinak - Okt. 6-i megemlékezés - Az 5-6. évfolyam részt vesz a városi okt. 6.-i ünnepségen - Rendezvénysorozat az Állatok világnapja alkalmából - Október 23.-ai megemlékezés - A 7-8. évfolyam részt vesz a városi ünnepségen November: - alapítványi bál - a Tudomány napja alkalmából kémia, fizika kísérletek - Bólyai matematikai hét - játékos vetélkedısorozat December: - adventi napok téli szünetig - idegen nyelvi napok - mikulás ünnepség Mikulás váltó játékos sportvetélkedı a nagycsoportos óvodásokkal közösen - karácsonyi ünnepség Január: - A Kultúra napja alkalmából szép-olvasó verseny Február: - Anyanyelvek napja alkalmából helyesíró verseny - Farsang Március: - Meteorológiai világnap alkalmából elıadás - Nemzetközi Nınap - Német nyelvi hét - Megemlékezés a Nemzeti ünneprıl - A 3-4. osztályosok részt vesznek a városi ünnepségen - A Víz világnapja alkalmából különbözı rendezvények, vetélkedık. Április: - Nyuszi-buli közösen az óvodával - Az Egészségügyi világnap alkalmából elıadás, rajzpályázat, vetélkedı - A Föld napja alkalmából rendezvénysorozat 27

28 - Hulladékgyőjtés - A Mőemlékvédelmi világnap alkalmából helytörténeti vetélkedı szervezése Május: - Tavaszi Zsongás - kulturális mősor - Az Internet napja alkalmából játékos informatikai vetélkedı - Anyák napi mősor az alsó tagozatos osztályokban - Madarak, fák napja alkalmából környezetvédelmi vetélkedı Június: - Osztálykirándulások - Osztálynap A fentieken kívül az alábbi szabadidıs programokon vehetnek részt tanulóink: - kosárlabda, futball, tömegsport - rendszeresen szervezett színházlátogatás - alsó tagozaton naponta fél órás klubnapközi keretében különbözı szabadidıs tevékenységek - havonta megrendezett Tini Disco - osztály teadélutánok - nyári napközis tábor - szaktáborok Tanulóink nagy számmal vesznek részt a különbözı tanulmányi versenyeken, futball és kosárlabda diákolimpiákon, az olimpiai ötpróbán, disputa versenyeken, kajak-kenu versenyeken, sakkversenyeken, melyeken számos kimagasló eredményt értek el. Tanulóink számára igyekszünk minél több és minél változatosabb szabadidıs elfoglaltságot biztosítani. Szükség szerint minden tanítás nélküli munkanapon és a tanítási szünetekben felügyeletet szervezünk, ahol az azt igénybe vevı tanulóinkat gazdag, szervezett szabadidıs tevékenységek várják. Végül néhány emlékezetes pillanatot szeretnék kiemelni gazdag programkínálatunkból. 28

29 29

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2007. ÉV IDİPONT ESEMÉNY RENDEZİ INTÉZMÉNYEGYSÉG/HELYSZÍN JANUÁR 1. Újévi köszöntés Tőzijáték Hısök tere 19. Alapítványi Bál 20. Magyar Kultúra Napja 22. i ünnepség a magyar

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE

OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE Melléklet KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2015/16. 1. 2015-2016-OS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 180 nap. Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd), az utolsó tanítási nap: 2016.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

DAM tanév rendje TERVEZET

DAM tanév rendje TERVEZET DAM 2015 2016 tanév rendje TERVEZET 181 tanítási nap HÓNAP /NAP FELELŐS TANÁR DAM HAGYOMÁNY 08.31. 08:00 Évnyitó Réka 09.01. kedd Szakköri igények felmérése Határidő: 09.04. 09.04. kedd 13:00 Szeptemberi

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Kollégiumi Tagintézménye 2016/2017 tanév munkarendje

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Kollégiumi Tagintézménye 2016/2017 tanév munkarendje Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Kollégiumi Tagintézménye 2016/2017 tanév munkarendje Időpont Nap Események megnevezése 2016. aug.31. sze Beköltözés a

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2016/17-es tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tanítási nap száma 22. Hétfő PIOK alakuló értekezlet 23. Kedd jelentkezés vizsgákra Esemény 24. Szerda

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanév rendje Szeptember 180 tan. nap

A tanév rendje Szeptember 180 tan. nap Szeptember 180 tan. nap 1. hét 2. hét dátum 22 23 24 25 26 27 28 alakuló értekezlet gólyatábor javító, osztályozó vizsgák gólytábor munkaközösségi megbeszélések dátum 29 30 31 1 2 3 4 1 2 munkaközösségi

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben