Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetı gondolatok. Tanévnyitó"

Átírás

1 A 2010/2011-ES TANÉVBEN, A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, OKTATÁST-KÉPZÉST SEGÍTİ PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL BEMUTATÁSA Bevezetı gondolatok Az iskolánkban folyó nevelı és oktató munka feladata, hogy a Pedagógiai és Mővelıdési Programban felsorolt célok elsajátítását elısegítse. Ezt szolgálják többek között a tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek is. Olyan tevékenységformákat mőködtetünk, amelyek lehetıséget adnak a tehetséges tanulók továbbfejlıdésére: szakköri lehetıségek, érettségi elıkészítı, felvételi elıkészítı, nyelvvizsgára felkészítı, házi versenyek, tantárgyközi integráció, könyvtárhasználati ismeretek kiszélesítése, és a lemaradók felzárkóztatására: korrepetálás, egyéni ütemterv szerinti haladás. Igény szerint tanulószobai foglakozást tartunk, differenciált kiscsoportos foglalkozásokat alkalmazunk. A tanulási kudarcok elkerülése érdekében 9. évfolyamon a szakközépiskolában és szakiskolában a tanulás tanítása módszertani tréninggel segítjük a tanulókat. Ebben az évfolyamban lehetıségeink szerint igyekszünk minden tanév elején kiszőrni a tanulási zavarral küzdıket és számukra felzárkózási lehetıséget biztosítani. Az intézményegységek szakmailag önálló egységeket alkotnak, melyek mőködésük során figyelembe vesszük a hagyományaikat, így vannak közös, és vannak külön-külön intézményegységekben megvalósított programjaink. Tanévnyitó A KÖZÉPISKOLA KÖZÖS RENDEZVÉNYEI ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK Impozáns látványt nyújtott a közel ezer középiskolás, akik teljesen megtöltötték a gimnázium udvarát. Hagyományainknak megfelelıen a legfiatalabbak, az ötödikesek köszöntötték a diáktársakat és az új tanévet, amit Kohut Andrásné fıigazgató nyitott meg, ismertetve a diákok és tanárok elıtt álló feladatokat. 1

2 Szalagavató A szalagavató ünnepség fontos szerepet játszik nemcsak a végzıs diákok, hanem az intézmény életében is. A szalagot (a nyolcévfolyamos gimnáziumi tanulóknak a gombot) ünnepélyes keretek között december 3-án a gimnáziumi tanulóknak, december 4-én a szakképzı iskolai tanulóknak tőzték fel az osztályfınökök. Valamennyi osztály lelkesen készült a nagy napra. Megható pillanat volt, mikor az ünnepség végén a végzısök egy közös dalt adtak elı, így búcsúzván az iskolától, tanáraiktól, társaiktól. 2

3 Ballagás A szárny megnıtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek, Ma szárnyat bontott egy sereg diák. (Vass Albert) Minden tanévben eljön az a nagyon szép, de ugyanakkor szívszorító nap a ballagás napja május 30-án az iskolát felvirágoztuk. A végzıs osztályok végigballagtak a földíszített folyosókon kezükben a sok virággal, majd levonultak az udvarra, ahol a szülıkkel és tanáraikkal együtt részt vettek az iskolai ünnepségen. A hagyományoknak megfelelıen az rendezvény a jutalmak kiosztásával fejezıdött be. 3

4 Tanévzáró Tanévzárónk különlegességét az új helyszín, a Vízi Színház adta. Diákjaink örömmel vették birtokba a város új létesítményét, mely kiválóan alkalmas iskolai rendezvények megtartására is. 4

5 TANULMÁNYUTAK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBA A határon túli magyarlakta területekkel való együttmőködés Erdély, Vajdaság a nemzeti nevelést, a magyarságtudat kialakítását segíti tanulóinkban. Pályázati programokkal volt lehetıség több napos kirándulásokon részt venni diákjainknak, ahol a határon túl élı fiatalok kultúrájával ismerkedhettek meg. Nándorfehérvár A Kazán-szorosnál Erdélyben 5

6 ALAPÍTVÁNYI BÁLAK Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány Bálja A Szakképzı Iskola 2000 óta rendezi meg diákjai támogatása céljából az alapítványi bálat, mely egyre színvonalasabb és népszerőbb a városban. Pedagógusaink-diákjaink szereplései színesítik az estet, a bál szervezésében szinte minden szakképesítés kiveszi részét. A tanulók és nevelık közös munkája elısegíti diákjaink fejlıdését, mivel életszerő szituációkat kell megoldaniuk. Gimnázium intézményegység Szüreti bálja A bálon színvonalas mősorral, bıséges menüvel vártuk vendégeinket. A bevételt a jelenlegi diákok kulturális programjainak támogatására fordítjuk. PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRMAOK Szakmai napok rendezvénysorozat A Vajda Péter Intézmény elsı Szakmai Napok programsorozata szeptember én került megrendezésre. Külsı körülmények elengedhetetlenné tették az iskola pedagógiai és szakmai munkájának proponálását, amely által célunk nemcsak a szakmai profilunk bemutatása volt, hanem a pályaorientációs és pályaválasztó tevékenység segítése. A program hozadékaként számítottunk arra is, hogy az, az iskola tanulólétszámának megırzését elısegíti. A Szakmai Napok Szakmai Kiállításán bemutattuk a gimnáziumi képzést, a szakközépiskolai, szakiskolai szakmacsoportokat. A kiállítás helye a felújított általános iskolánk Díszterme volt, így lehetıség nyílott az ottani képzés szemléltetése mellett a épület megtekintésére is. A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás pályaválasztási tanácsadással, Szülıi 6

7 Fórummal programmal csatlakozott. A kiállítást elismerıen értékelték, többeket meglepett az iskola kínálatának tartalmassága, szakmai felkészültsége. A tanulóink szakmai bemutatót tartottak. A bútorasztalos tanulóink által készített termékekbıl sok fogyott, hiszen a kis szériás portékákat kedvezı áron lehetett megvásárolni. A gasztrosátrunk látványkonyhája és süti kóstolója is kihagyhatatlannak bizonyult az érdeklıdık számából ítélve. A pincér és vendéglıs diákok a vendégek állófogadásán, a nagy bogrács elkészítı munkáiban kivették a részüket. Ezen programokat több, mint száz tanulónk közremőködésével valósítottuk meg. Két helyszínen diák mősort adtunk, kétszer ötven perces idıtartamban hatvan- hetven gyermek részvételével. 7

8 8

9 Álmodtam egy világot magamnak pályaválasztási vásár (Békéscsaba) november én kétnapos Regionális Pályaválasztási Vásár várta a finisbe érkezı általános iskolás diákokat. Ezen a vásáron az érdeklıdı tanulók a Vajda Péter Intézmény középiskoláival is találkozhattak. Bemutatkozott az Intézmény Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája. A teljes képzési keresztmetszetet az elsajátítható tudás, szakmai kompetenciák, tanulói munkák, termékek által ajánlottuk. A 113 kiállító közül a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a vásár Legszebb standja díját a Vajda Péter Intézmény kapta meg. A Vajda Péter Intézmény 7-8. osztályos tanulói is Békéscsabára utazhattak pályaválasztási programsorozatra. Szarvas Város Önkormányzata Esélyegyenlıségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban címő projekt támogatta a rendezvényen való részvételt. Egyre nehezebb a választás, hiszen az érdeklıdés, a képességek, készségek, tanulmányi eredmény mellett sajátos, egyéni, egyedi tényezıket is figyelembe kell venni, úgy, hogy a minél biztosabb munkavállalás is lehetıvé váljon. 9

10 Nyílt nap A Vajda Péter Intézmény az elmúlt tanévben november 19-én rendezte meg a Nyílt napját, amely által lehetıséget adott a végzıs általános iskolás tanulóknak, szüleiknek, tanáraiknak, hogy betekinthessenek a középiskolai képzés folyamataiba. A Nyílt nap célja pályaválasztás, iskolaválasztás segítése. A helyi diákokon kívül Békésszentandrásról, Öcsödrıl, Kunszentmártonból, Cserkeszılıbıl, Kondorosról, Csabacsődrıl, Gyomaendrıdrıl, Mezıtúrról, Dévaványáról,Hunyáról, Nagyszénásról, Gerendásról is érkeztek érdeklıdık. Az általános tájékoztatók után valamennyi szakmacsoport gyakorlati oktatásába, tanmőhelyébe betekinthettek és 64 bemutató óra tette lehetıvé az intézmény képzésének megismerését. A Nyílt napon résztvevık megkapták az iskola pályaválasztási tájékoztatóját, amely kiadvány további hasznos információkkal segíti az iskolaválasztást. 10

11 A DIÁKÖNKORMÁNYZAT RENDEZVÉNYEI A Diákönkormányzatok mőködése meghatározó az intézmény életében szeptember 2- án megalakult a közös középiskolai DÖK, az osztálytitkárok elfogadták az éves munkatervet, mely harmonizál az intézmény munkatervével. A diákönkormányzati munka teret ad a tanulók önálló kezdeményezésének, elképzeléseik megvalósításának. A diákönkormányzati rendezvények az iskola nagyobb közösségei, az egész iskolaközösség alakulásának, formálódásának színterei, a kommunikációs kultúra, a véleményformálás, az érvelési technikák fejlıdésének-fejlesztésének igen jó lehetıségei. A diákélethez kapcsolódó rendezvények: Idıpont Esemény Program leírása szeptember október október 29. Csíraavató október 29. Diáknap Részvétel az európai Mobilitási Hét szarvasi programjaiban Éjszakai akadályverseny az Erzsébet ligetben Mióta a város csatlakozott a mozgalomhoz, valamennyi rendezvény aktív közremőködıi iskolánk diákjai. Részt vettek a közlekedési versenyen, a rajzpályázaton, illetve a Mobilitási Napon elıadásaikkal gazdagították a programkínálatot. Immár hagyomány, hogy a diáknapot megelızıen éjszakai akadályversenyt szervezünk a diákoknak. A diákcsapatok mellett tanárcsapatok mérik össze tudásukat: gyorsaság, leleményesség, feladatmegoldás területén. A rendezvényt mindig nagyon várják a diákok, hiszen azon kevés alkalmak egyike, amikor a pedagógusokkal alkalmuk nyílik az intézmény falain túl közös programban részt venni. Hagyomány az intézményben a kilencedik évfolyamos diákok avatása, mely a Diáknaphoz kapcsolódott. Ekkor a végzısök szerveztek a csírák számára egy vidám, tréfás vetélkedıt, ahol mindenki megismerhette az újonnan jötteket. Ez a program évrıl évre lelkesíti a diákokat, de nem csak az avatottaknak próbatétel ez, hiszen egy színvonalas, ötletes vetélkedı összeállítása a végzısöket is nehéz feladat elé állítja. Egy tanítás nélküli munkanap minden évben a Diáknap. Ezen a napon számos érdekes programot (sportversenyek, számítógépes versenyek, karaoke, activity stb.) szerveznek a diákok, melyet mivel egy napon volt az általános iskolások képviselıi is megtekinthettek, illetve lehetıséget biztosítottunk számukra az iskolaépületek, a tanmőhelyek, ezáltal a képzések bemutatására is. 11

12 2010. október Tanársírok rendbetétele december 6. Sulimikulás december Fenyıállítás az intézményegységekben december Nyelvi karácsony március március ig Kisgimis farsang a 6. J osztály szervezésében Diákhét a gimnázium intézményegységben március 16. Éjszakai foci április április 1-2. Tavaszköszöntı Diákgála a SZÁMK Vajda Péter Mővelıdési Központban Részvétel az Országos Diákparlament munkájában Zánkán (A rendezvényt a kistérségi diákparlamenten való részvétel elızte meg, ahol Szép hagyománya a DÖK-nek, hogy Halottak Napja elıtt rendbe teszik az egykori Vajdás tanárok sírját. Egy-egy osztály egy pedagógus sírját gondozza, ezzel is kifejezve kötıdését az Alma Mater hagyományaihoz. Nagyon szép, nemes kezdeményezése ez a diákönkormányzatnak. Az adventi készülıdés, a Karácsonyt megelızı várakozás minden évben megjelenik az intézmény mindennapjaiban. Kisdiák-nagydiák egyaránt várja a Mikulást, aki természetesen meg is érkezik segítı Krampuszaival, hogy a jó diákoknak szaloncukrot ajándékozzon. Hagyomány, hogy ilyenkor az idegen nyelvi munkaközösség pedagógusai megszervezik a nyelvi karácsonyt, ahol bemutatják, hogy a világ minden táján hogyan készülıdnek a gyerekek erre az ünnepre; a diákok dalokat adnak elı különbözı nyelveken. A télőzı, maskarás farsangunk a nyolcévfolyamos gimnazisták rendezvénye. Minden évfolyam saját koreográfiájú táncokkal készül, majd a szülık által felajánlott tombolatárgyak miatt izgulhatnak, hogy a végén egy jó buli keretében vezessék le a feszültségüket. A végzıs diákok aktív kampányt folytatnak, hogy meggyızzék diáktársaikat arról, hogy ık a legalkalmasabbak diákigazgatónak. Bevetik kampányfilmjüket a vendéglátásos befolyásolást, az éjszakai focit. Megható zárása a rendezvényeknek az iskola névadójának, Vajda Péter sírjának a megkoszorúzása, ahová fáklyás felvonulással mennek diákjaink. A hagyománnyá váló Gálára 29 mősorszámra való diák szólista és csoport jelentkezett, felölelve a versmondástól a táncos jelenetig húzódó mőfaji skála szinte minden állomását. A produkciókat teltház elıtt adták elı a diákok. A színvonalas produkciókat a Szülıi Szervezet jutalmazta. Az Országos Diákparlament a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban ülésezett. Iskolánkat Fabó Szabina (12. E) és Csasztvan Zsuzsanna (12. A) képviselte. A rendezvényen többek között meghallgathatták dr. Hoffmann Rózsa NEFMI oktatásért felelıs államtitkár elıadását, 12

13 megválasztották, kik képviselik a kistérséget az országos rendezvényen.) április 7. Diákküldött-közgyőlés április június Folyamatosan a tanév során Szemétgyőjtés a Föld Napja alkalmából Megyei Kortársképzı Tábor (Doboz-Szanazugi Ifjúsági Üdülıközpont) Színházlátogatások Pályázatok majd megfogalmazták az Országos Diákparlament évi ajánlását. A törvényi elıírásoknak megfelelıen minden tanévben diákközgyőlést tartunk, ahol az iskola tanulói az iskolavezetéshez, elsısorban fıigazgató asszonyhoz fordulhatnak gondjaikkal, problémáikkal. A közgyőlésre meghívást kaptak a tanévben kiemelt eredményt elért tanulók, akiket egy-egy tortaszelettel jutalmaztunk. A Föld Napja alkalmából intézményünk tanulói osztályfınökeik vezetésével csatlakoztak a szemétgyőjtési akcióhoz. Ezzel hozzájárultak a környezettudatos magatartás kialakításához. A Békés Megyei Önkormányzat megbízásából a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mővészeti és Közmővelıdési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és a Békés Megyei Ifjúsági Önkormányzat Megyei Kortársképzı Tábort szervezett, ahová intézményünkbıl 2 diákot delegáltunk. A háromnapos rendezvény témája volt többek között: A DÖK világa program, a következı témákkal: diákjogi ismeretek, DÖK feladatai, hatásköre, jogköre, a DÖK dokumentumai, fegyelmi tárgyalással kapcsolatos ismeretek, a DÖK rendezvényszervezési feladatai, diákvezetık képzése A szakképzı iskola alapítványa bérletet vásárolt a Cervinus Teátrum elıadásaira. A színházlátogatások során a diákok irodalmi, történelmi, mővészeti ismereteiket bıvítjük, formáljuk nemzettudatukat, mélyítjük nemzeti önismeretüket. A DÖK sikerrel pályázott a város Ifjúsági Alapjánál és Sportrendezvény Alapjánál. Az elsı esetben a támogatást iskolai rendezvényeken használatos pólók beszerzésére, a másodikban pedig az éjszakai akadályverseny résztvevıinek jutalmazására fordítottuk. 13

14 Éjszakai akadályverseny Csíraavató Diáknap Farsang Tavaszköszöntı Diákgála 14

15 AZ ISK RENDEZVÉNYEI A tanórán kívüli foglalkozások kevésbé kötöttek, így szabadabb teret adnak a közösségnevelésnek, könnyebb az azonos érdeklıdési körő csoportokat közösséggé formálni. (Szakkörök, érdeklıdési körök, önképzıkör, tehetséggondozás, sportköri foglalkozások stb.) Az e foglalkozásokon való közös részvétel, a közösen szerzett élmények, sikerek segítik erısíteni az együvé tartozás örömét, az iskolánkhoz való kötıdést. A Közoktatási tv (7) bekezdése alapján a Vajda Péter Intézményben az iskolai sportcsoportok tevékenységét közösen szervezzük. A középiskolában az ISK az alábbi programokat szervezte a 2010/2011. tanévben: Az ISK rendezvényei Idıpont Esemény Program leírása A kispályás labdarúgó torna, melyet a szakmai napok rendezvénysorozathoz kapcsolódóan szeptember 12. Székely Kupa szerveztünk meg. A résztvevı csapatok között volt az adai testvériskolánk futballcsapata is. A két középiskolai intézményegység ısszel és tavasszal közös városi mezei futóversenyt és atlétika versenyt szervezett, amely egyben válogató szeptember - Mezei futóverseny október Atlétikai verseny verseny volt a megyei diákolimpiai döntıre (ısszel csapatverseny, tavasszal egyéni versenyszámok). Iskolánk és a kollégium fiú diákjai rendszeresen használják az Alkotmány utcai november Erıemelı Verseny Sportcsarnokban lévı kondicionáló termet. A kollégiumi diákok és ISK vezetıjük kezdeményezésére erıemelı házibajnokságot szerveztünk, nagy sikerrel. A versenyszámok végén összetett eredményt hirdettünk súlycsoportonként (éremdíjazással), illetve különdíjat kapott az iskola legerısebb diákja. A nagy sikerre való tekintettel az idén megyei szintő versenyként kívánjuk megszervezni, ezzel is elısegítve a mindennapi testmozgás fontosságának tudatosítását. 15

16 2011. január Sítábor május július Vízi túra Barlangtúra (Budapest Pálvölgyi-Mátyáshegyi Barlang) A tiszta levegın való aktív mozgás a test erısítésén kívül a lélek fejlıdését is jól szolgálja. A diákok nem egyszerő barlangtúrán vettek részt, hanem egy kiépítetlen barlangban szakképzett vezetı segítségével kúsztak-másztak végig. A túra során nagy szükség volt a kitartásukra, egymás segítésére, az utasítások pontos betartására. Ezáltal fejlıdött tájékozódó-képességük, ügyességük, problémamegoldó képességük, földrajzi tudásuk. Hagyomány, hogy a nyári szünet elején intézményünk testnevelı tanárai diákjainkkal 10 napos vízi túrán vesznek részt. A Felsı-Tiszán és a Túron, bérelt kenukkal, napi km-eket tesznek meg. Székely Kupa 16

17 Erıemelı verseny Barlangtúra 17

18 SZAKMAI PROGRAMOK, VERSENYEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK, KIRÁNDULÁSOK Szakképzı iskola intézményegység Az új és korszerő technológiák megismerése érdekében folyamatosan kapcsolatokat alakítunk ki a gazdasági élet szereplıivel, cégekkel, szakmai szervezetekkel. Támogatásukkal szakmai elıadásokat, bemutatókat, üzemlátogatásokat szervezünk. Ugyanakkor kollégáink is megragadnak minden alkalmat arra, hogy aktuális, naprakész szakmai információkkal, korszerő módszerekkel tudják oktatni diákjainkat. Idıpont Esemény Érintett munkaközösség Program leírása szeptember 3. POLI-FARBE Vegyipari Kft. szakmai bemutató Mőszaki munkaközösség A Kft.-vel már több éve folyamatosan kapcsolatot tart az intézmény. Ezen a napon a legújabb termékfejlesztéseit mutatta be a Kft. képviselıje. Korszerő módszerekkel és technológiákkal ismerkedhettek meg a tanulók, amit a tanév során (gyakorlaton) alkalmazni is tudtak. A jó együttmőködést igazolja, hogy a Kft. biztosította a Szakmai Napokon a bemutatóhoz szükséges anyagokat is szeptember szeptember október hónap Továbbképzésen való részvétel Budapesten Pénziránytő Valamennyi gazdasági tantárgyat tanító munkaközösség Szakmai kiállítás Ügyvitel szakmacsoport Az OKM és a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Tudatos Pénzügyekért Alapítvány közösen létrehozta a Pénziránytő Iskola címet. A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten és rendszeresen törekszenek elsıdlegesen a gazdasági és pénzügyi kultúra, áttételesen pedig a vállalkozási ismeretek elterjesztésére. A cím birtoklása (intézményünk megkapta) rangot jelent, ami segíti az iskola fejlıdését, valamint kedvezıen befolyásolja az intézmény megítélését. Pénzügyi támogatással és a POP törzsanyaggal segíti az alapítvány a munkánkat. Az MNB továbbképzéseket tart, segítséget nyújtva a törzsanyag sikeres elsajátíttatásához. Az ügyvitel szakmacsoportban tanító valamennyi kolléga tagja a Szarvasi Helyi Csoportnak, melynek a vezetıje Tóthné Jansik Erzsébet. A Helyi Csoport szakmatörténeti kiállítást rendezett a Múzeumban, melyet valamennyi ügyvitel szakmacsoportba járó diákkal megtekintettünk szeptember , október 1-2. Továbbképzésen való részvétel Velencében JAM Vidd és gazdálkodj tréning Valamennyi, gazdasági tantárgyat tanító munkaközösség JAM program elıkészítés. Résztvevı: Fekécs Magdolna, aki a tanév során a Vidd magaddal és gazdálkodj tréninget lebonyolítását koordinálta. A tréningen kereskedı, vendéglı, ügyintézı titkár és informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı diákok vettek részt.

19 2010. október május 12. között Konyhamővészek tehetséggondozó mőhely Stroh Péter elıadása Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Projektnap október Weber Terranova Kft. szakmai bemutató Mőszaki munkaközösség október Szakmai tanulmányi kirándulás Budapestre Mőszaki munkaközösség október 28. Szakmai tanulmányi kirándulás Hajósra Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport november Szakmai elıadás Ügyvitel szakmacsoport november 25. Szakmai tanulmányi kirándulás Hódmezıvásárhelyre Egyéb szakmacsoport november március Iskolai fordítóverseny meghirdetése Szakképzés - szakmai idegen nyelv munkaközösség augusztus szeptember Londoni nyelvtanfolyam a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet szervezésében Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport - szakmai idegen nyelv szeptember és december Szakmai továbbképzésen való részvétel Idegen nyelvi munkaközösség Minden hónapban különbözı, vendéglátással, szakmai idegen nyelvvel kapcsolatos tevékenységek szervezése pályázat kapcsán a programban résztvevı diákoknak. Budapesti Gazdasági Fıiskola ételkóstolóval egybekötött elıadást tartott a nemzetek konyhájáról. A decemberi projektnapon a szakácsok karácsonyi ételeket készítettek, ezalatt a pincérek ünnepi asztalt terítettek, menükártyát készítettek az elkészült ételeket idegen nyelven szolgálták fel. A Poli-Farbe Kft. mellett egy másik termékgyártó céget is sikerült meghívni intézményünkbe. A pilisvörösvári székhelyő cég a hıszigetelésrıl tartott elméleti, majd ezt követıen gyakorlati bemutatót a diákoknak m 2 -en, 130 kiállító aktív jelenlétével zajlott a 19. Ligno Novum, budapesti helyszínen. A szakma legjelentısebb hazai fórumán az épület- és bútorasztalosipar számára szükséges termékek, technológiák széles spektruma került bemutatásra a szakma legjelentısebb beszállító cégeinek részvételével. A résztvevı diákok számára rendkívül élménygazdag kirándulás volt. A Pincér, Szakács és Vendéglıs tanulók megtekintették a Kovács Borházat, meghallgatták a borász elıadását a bortermelésrıl. Jakabné Dr. Zubály Anna, a Nyíregyházi Fıiskola tanára tartott elıadást az ügyintézı titkár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeivel, vizsgafeladataival kapcsolatban. Az elıadáson valamennyi érintett kolléga részt vett. Látogatás a Nemzetközi fodrász és kozmetikus versenyre - tapasztalatszerzés, megfigyelés. A fordítóversenyt angol és német nyelvbıl a szakiskolai és szakközépiskolai vendéglıs, pincér, szakács, kereskedı, élelmiszer- és vegyi áru-eladó és fodrász szakmát tanuló diákok számára hirdettük. A feladatokat havonta kellett megoldani. Prjevaráné Balczó Judit vett részt 3 hetes hazai, majd 3 hetes londoni nyelvtanfolyamon. A nyelvtanfolyamok célja az volt, hogy a résztvevı angol nyelvtanárok elsajátítsák a kereskedelem és marketing területén használt szakmai angol nyelvő szókincset és kifejezéseket. Két kolléganı (Farkasné Tóth Zsuzsanna és Szebedinszky Éva) részt vettek az Oxford Kiadó által szervezett továbbképzésen, ahol megismerhették az interaktív tábla használatát. 19

20 2010. november 15. Szakmai tanulmányi kirándulás Békéscsabán Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Vendéglátás-idegenforgalom szcs. Ügyvitel szakmacsoport november Szakmai fórumon, konferencián való részvétel Egyéb szakmacsoport december Továbbképzésen való részvétel Valamennyi munkaközösség december 1. Szakmai bemutató Egyéb szakmacsoport december 6. Szakmai bemutató Informatika szakmacsoport december 16. Szakmai továbbképzésen való részvétel Budapesten Valamennyi gazdasági ismeretet tanító munkaközösség január Szakmai továbbképzésen való részvétel Informatika munkaközösség január 12. Szakmai bemutató Egyéb szakmacsoport február 12. Részvétel a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány bálján Egyéb szakmacsoport február és március 26. Szakmai továbbképzésen való részvétel Budapesten Valamennyi gazdasági ismeretet tanító munkaközösség A 13. és 14. évfolyamos kereskedı, vendéglátós és ügyintézı titkár képzésben résztvevı tanulók látogatták meg a Középiskolások és Pénzügyi Intelligencia Napja rendezvényt Békéscsabán, melynek célja: szemléletformáló workshopok és pozitív példa állítása a középiskolások számára, pénzügyi tudatosság növelése és pénzügyi kultúra teremtése az új generációs vállalkozói szegmensben. A Beauty fórumon, illetve az Alfaparf Szakoktatók Országos Konferenciáján vettek részt a fodrász képzésben résztvevı kollégák, hogy szakmailag maximálisan felkészültek legyenek mind a szintvizsga, mind pedig a szakmai vizsga követelményeire. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai tartottak intézményünkben 40 órás akkreditált továbbképzést a Kompetencia alapú oktatás segítése interaktív táblával és multimédiás tananyagkészítıvel elnevezéssel. A továbbképzésen 15 kolléga vett részt. Palkóné Zámbó Edit mesterfodrász a évfolyamos tanulók és a szakoktatók számára tartott elıadást a Hajhosszabbítás, hajpótlás témában. Az elıadást, illetve a szakmai bemutató nagyon hasznosnak ítélték meg a résztvevık. A 13. és 14. évfolyamosok, valamint az informatikus munkatársak számára Opauszki István tartott elıadást a LINUX operációs rendszerrıl. A téma nagyon aktuális és fontos volt, hiszen a szakmai vizsgán ebbıl is számot kell adni tudásukról a tanulóknak. A Magyar Nemzeti Bank által szervezett program, melyen a gazdasági ismereteket tanító kollégák közül Fekécs Magdolna vett részt. A Kecskeméti Fıiskola Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolai Kar szervezésében megtartott Modern módszerek a matematika, a fizika és az informatika tanításában elnevezéső továbbképzésen vett részt. Kozma Izabella mesterfodrász a évfolyamos tanulók és szakoktatók számára tartott elıadást Alkalmi frizurák készítése címmel. Báli frizurák címmel fodrász-show-t láthattunk a képzésben résztvevı szinte valamennyi végzıs diák részvételével. A felkészülést Kozma Izabella mesterfodrász segítette. A pedagógus, mint mentor a diákvállalkozásban elnevezéső továbbképzésen Fekécs Magdolna vett részt, aki koordinálja az intézményben szervezett valamennyi gazdasági versenyt. A 40 órás továbbképzés a JAM programhoz kapcsolódik, mert így szakmai tanárként is részt tud venni a tanulók vállalkozói szemléletének kialakításában. 20

21 2011. március Szakmai tanulmányi kirándulás Nagytéténybe Mőszaki munkaközösség március 17. Látogatás a Tondach Cserépgyárban Mőszaki munkaközösség április Vers- és prózamondó verseny meghirdetése Társadalomtudományi munkaközösség április 11. Tanulmányi kirándulás Szolnokra Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport május 23. Szakmai kirándulás Budapestre Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport május Szakmai továbbképzés Idegen nyelvi munkaközösség A kastélymúzeumban rendezett bútormővészeti kiállítás az Iparmővészeti Múzeum győjteményének legjelentısebb darabjait mutatja be. A "Bútormővészet a gótikától a biedermeierig" címő, 2000 tavaszán megnyitott kiállítás az európai bútormővességnek megközelítıen 1440-tıl 1850-ig terjedı szakaszát mutatja be. A kastély 27 termében mintegy 300 bútor és bútor-együttes látható. Az elrendezés a kastély architektúrájához igazodva kronológiai sorrendben követi az európai bútorok történetét. A kiállítást egyéb berendezési tárgyak: korabeli cserépkályhák, falikárpitok, szınyegek, csillárok, festmények teszik teljesebbé. A résztvevık rendkívül érdekesnek, hasznosnak találták a kirándulást. Kımőves tanulóink szakoktatójuk kíséretében ellátogattak a Tondach Cserépgyárba Békéscsabára. A békéscsabai gyárakban sajtolt technológiájú cserépgyártás folyik, melyben a gipszformákkal történı sajtolás eredményeként esztétikailag és mőszakilag is európai szintő tetıfedı anyagok készülnek közepétıl új típusú cserepek gyártása kezdıdött el, melyek az elmúlt években egyre kedveltebbek lettek az építkezık körében. Az ott látottak segítették a diákokat szakmai ismeretek bıvítésében. A Magyar Költészet Napja alkalmából vers- és prózamondó, valamint versillusztráció kategóriában lehetett nevezni. Látogatás a Tisza COOP Nagykereskedelmi Raktár Jövı Áruháza -ba, ahol több egyedülálló innovatív szolgáltatás is elérhetıvé vált - ilyen például az Origo által biztosított Bluetooth totem (oszlop), melynek segítségével a vásárló megismerheti a legfrissebb híreket, akciókat. Az áruházban számos olyan fejlesztés található, amely megkönnyíti a vásárlást. Például a Laurel által szállított digitális polccímke a termék árán kívül számos más információt is megjelenít, többek közt a termékösszetevıket vagy a származási országot is, így segít a vásárlóknak választani. A Bizerba intelligens mérlegei segítségével a vásárlók ételkészítési ötleteket, tanácsokat kaphatnak a mérlegre helyezett termékekkel kapcsolatban. Kiegészítı szolgáltatásként a 'Jövı Áruháza' egész területén, az üzlet plazma tévéin a vevı tájékozódhat a boltban futó akciókról, megismerheti a 'Jövı Áruháza' fejlesztéseit, és egyéb hasznos tartalmakkal is találkozhat. A Lánchíd lábán található Spoon Café & Lounge hajóéttermet. A kiránduláson elsısorban azok a tanulók vehettek részt, akik egész évben jó tanulmányi eredményeket értek el. Békéscsabán Zanáné Kugyela Tímea és Hegedős Bernadett vett részt módszertani továbbképzésen, amelyet angol nyelvtanárok számára rendeztek meg. Jilly Viktor angol nyelvő bemutató órát tartott. 21

22 POLI-FARBE Vegyipari Kft. szakmai bemutatója Stroh Péter gasztronómiai elıadása Karácsonyi projektnap Palkóné Zámbó Edit mesterfodrász szakmai bemutatója 22

23 Kozma Izabella mesterfodrász szakmai bemutatója Látogatás a Tondach Cserépcsárban Kereskedı projektnap Weber Terranova Kft. szakmai bemutatója 23

24 Gimnázium intézményegység Iskolánkban hagyomány, hogy pedagógusaink nagyon sok tanórán kívüli programot szerveznek diákjainknak, ezzel is bıvítve ismereteiket, világszemléletüket. Természetes ık maguk is szakmai továbbképzéseken, tankönyvbemutatókon teszik naprakésszé szakmai ismereteiket. Idıpont Esemény Érintett munkaközösség Program leírása szeptember szeptember szeptember 24. Látogatás a witlichi testvériskolába Haani testvériskola tanulóinak fogadása Kutatók éjszakája október 1. Zenei Világnap Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Természettudományi, matematika munkaközösség október 6. Aradi Vértanúk Ünnepe Osztályfınöki munkaközösség október október október november Kirándulás a Paksi Atomerımőbe Koren István megyei botanikai verseny id. Oláh Miklós sírjának avatása Utazás Skóciába, Glasgow-ba december 4. Advent Bécsben Matematika-fizika és természettudományi munkaközösség Természettudományi munkaközösség Osztályfınöki és testnevelés munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség és informatika munkaközösség Osztályfınöki, idegen nyelvi munkaközösség A már 22 éves élı, aktív testvériskolai kapcsolat kiválóan alkalmas arra, hogy anyanyelvi környezetben, családoknál elhelyezve gyakorolják a célnyelvet tanulóink. Az alsóbb évfolyamosok cserekapcsolata szintén az anyanyelvi környezetben való nyelvtanulást szolgálja. A tanítási órák látogatásán túl a kirándulások az országismereti célokat segítik. A helyi kutatóintézetek és a szegedi egyetem rendezvényeit évente kb tanulóval és 15 pedagógussal látogatjuk, hogy a tudomány érdekes, látványos oldalát is megismerjük. Diákjaink minden évben nagyon színes mősor keretében mutatják be a hangszeres zene és az ének mőfaji sokféleségét. Iskolánkban hagyomány, hogy valamennyi állami és társadalmi ünnepünkrıl megemlékezünk a 10. évfolyamos osztályok szervezésében. A mősort a tanulók egy része az aulában élıben, míg a többiek a zárt láncú TV hálózaton követik. A Körös-Körül Kreatív Kör tagjai, akik a fizika és természettudományok iránt különösen érdeklıdı diákok, pályázati forrásból tanulmányi kiránduláson vettek részt. Az atomerımővön kívül megnézték a Makovecz Imre tervezte templomot is. Iskolánk egykori tudós tanára, a botanikus Koren István emlékére minden év ıszén megrendezzük megyei versenyünket, melyhez segítséget kapunk az Arborétumtól és a Körös-Maros Nemzeti Parktól is. Iskolánk egykori testnevelı tanárának akirıl díjat is neveztek el rendbetett síremlékének avató ünnepségén kiváló sportolóink vettek részt, akik az ünnepi beszéd megtartásán túl koszorúztak és mécsest is gyújtottak. A Comenius pályázat keretén belül az elsı partnertalálkozóra került sor. Öröm számunkra, hogy a projektben résztvevık közös honlapját iskolánk készítette el. Már hagyománynak mondható, hogy a német nyelvet tanuló diákok és kollégák egy nagyon hangulatos adventi hétvégét töltenek el Bécsben, megismerve ezzel a német nyelvterület karácsonyi szokásait. 24

25 2011. február 23. Történelmi verseny a Hunyadiak és Jagellık korából Humán munkaközösség február 26. Curie Környezetvédelmi területi verseny Természettudományi munkaközösség március 5. Velencei Karnevál Osztályfınöki és idegen nyelvi munkaközösség március Kirándulás Dévára Természettudományi és osztályfınöki munkaközösség április 12. Látogatás az Elektrotechnikai Múzeumban Matematika-fizika munkaközösség április 15. Hısök Fala avató Humán munkaközösség április 20. Megyei német verseny Idegen nyelvi munkaközösség május Utazás a haan-i testvériskolába Idegen nyelvi munkaközösség május 21. Dr. Hanzó Lajos emléktábla avatás Humán munkaközösség június Kirándulás Csíksomlyóra Osztályfınöki és természettudományi munkaközösség A nagyon színvonalas történelmi vetélkedınket már 3. éve megtiszteli részvételével a dévai testvériskolánk csapata is. A díjazáshoz nagy segítséget kapunk a Rákóczi Szövetségtıl is, melynek tagcsoportja mőködik a gimnáziumban. Már 14 éve rendezzük a versenyt, évente több mint 100 környékbeli általános és középiskolás környezetvédınek. A diákoknak a verseny után kézmővesfoglalkozásokat, a kollégáknak elıadásokat szervezünk. Egyre több olasz nyelvet tanuló diákunkat vonz a karneváli fergeteg Velencében. Jó lehetıség ez is nyelvtanulásra, hiszen a jelmezesek szívesen beszélgetnek a turistákkal. Már több évtizedes hagyomány, hogy tanulóink egy része Déván, a testvériskolánkkal közösen ünnepli Nemzeti Ünnepünket. Mindig megható a két iskola diákjainak közös mősora és a koszorúzás. Pályázati forrás segítségével kirándulást tettek a fizika iránt érdeklıdı tanulóink a budapesti Elektrotechnikai Múzeumban. Külön öröm számunkra, hogy a rendhagyó fizika órán megdicsérték tanulóink felkészültségét. Kegyeletteljes mősor keretében avattuk az I. világháborúban elesett egykori vajdás diákok és tanárok emlékmővét. Már 15. éve rendezzük a hét fordulós német versenyünket a megyénkbeli diákoknak. A szakmai színvonalat garantálja többek között a német anyanyelvő zsőrielnök is. A legjobb nyelvtanulási módszer: német családoknál, német iskolában tanulni a nyelvet. Ez most megadatott annak a 18 diáknak, akik kiutaztak Haanba. Az iskola Kossuth-díjas tanárának emléktábláját avattuk az Öregdiákok és az önkormányzat anyagi támogatásával. Lelki felfrissülés a dévai testvériskola látogatása és csíksomlyói búcsún való részvétel. A jelentkezık száma évrıl-évre egyre nagyobb, igazi megtiszteltetés eljutani. 25

26 Kutatók éjszakája Látogatás a Paksi Atomerımőben Koren István megyei botanikai verseny

27 ÁLTALÁNOS ISKOLA RENDEZVÉNYEI Szeptember: - Hulladékgyőjtés - Győjtés a Máltai szeretetszolgálatnak - Részvétel az autómentes nap rendezvényein - Aktív részvétel a Szilva-napon Október: - megemlékezés a Zenei Világnapról - Öregek napja alkalmából mősorral kedveskedünk a Szociális otthon lakóinak - Okt. 6-i megemlékezés - Az 5-6. évfolyam részt vesz a városi okt. 6.-i ünnepségen - Rendezvénysorozat az Állatok világnapja alkalmából - Október 23.-ai megemlékezés - A 7-8. évfolyam részt vesz a városi ünnepségen November: - alapítványi bál - a Tudomány napja alkalmából kémia, fizika kísérletek - Bólyai matematikai hét - játékos vetélkedısorozat December: - adventi napok téli szünetig - idegen nyelvi napok - mikulás ünnepség Mikulás váltó játékos sportvetélkedı a nagycsoportos óvodásokkal közösen - karácsonyi ünnepség Január: - A Kultúra napja alkalmából szép-olvasó verseny Február: - Anyanyelvek napja alkalmából helyesíró verseny - Farsang Március: - Meteorológiai világnap alkalmából elıadás - Nemzetközi Nınap - Német nyelvi hét - Megemlékezés a Nemzeti ünneprıl - A 3-4. osztályosok részt vesznek a városi ünnepségen - A Víz világnapja alkalmából különbözı rendezvények, vetélkedık. Április: - Nyuszi-buli közösen az óvodával - Az Egészségügyi világnap alkalmából elıadás, rajzpályázat, vetélkedı - A Föld napja alkalmából rendezvénysorozat 27

28 - Hulladékgyőjtés - A Mőemlékvédelmi világnap alkalmából helytörténeti vetélkedı szervezése Május: - Tavaszi Zsongás - kulturális mősor - Az Internet napja alkalmából játékos informatikai vetélkedı - Anyák napi mősor az alsó tagozatos osztályokban - Madarak, fák napja alkalmából környezetvédelmi vetélkedı Június: - Osztálykirándulások - Osztálynap A fentieken kívül az alábbi szabadidıs programokon vehetnek részt tanulóink: - kosárlabda, futball, tömegsport - rendszeresen szervezett színházlátogatás - alsó tagozaton naponta fél órás klubnapközi keretében különbözı szabadidıs tevékenységek - havonta megrendezett Tini Disco - osztály teadélutánok - nyári napközis tábor - szaktáborok Tanulóink nagy számmal vesznek részt a különbözı tanulmányi versenyeken, futball és kosárlabda diákolimpiákon, az olimpiai ötpróbán, disputa versenyeken, kajak-kenu versenyeken, sakkversenyeken, melyeken számos kimagasló eredményt értek el. Tanulóink számára igyekszünk minél több és minél változatosabb szabadidıs elfoglaltságot biztosítani. Szükség szerint minden tanítás nélküli munkanapon és a tanítási szünetekben felügyeletet szervezünk, ahol az azt igénybe vevı tanulóinkat gazdag, szervezett szabadidıs tevékenységek várják. Végül néhány emlékezetes pillanatot szeretnék kiemelni gazdag programkínálatunkból. 28

29 29

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő SZEPTEMBER Szept. 1. 8 00 Tanévnyitó tájékoztató a 9. évfolyam és az első szakképző évfolyam részére /Aula/ Szept. 1. 8 15-10 20 Osztályfőnöki órák (4 óra) a 9. évfolyam és az elsős szakképző évfolyam

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A Szakképzı iskola intézményegység határon túli/külföldi kapcsolatai

A Szakképzı iskola intézményegység határon túli/külföldi kapcsolatai VAJDA PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZİ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR 5540. Szarvas, Kossuth u. 5-7. Postafiók: 70. OM azonosító: 028425 Nyilvántartási szám: 00773-2009 AL-2330

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA A Nemzeti Tehetségsegítı Tanács 2011. április 13-án kiállított dokumentuma alapján Regisztrált Tehetségpont -tá nyilvánította az intézményegységünket,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. Készítette: Bencsik Tiborné DÖK segítő tanár Szarvas; 2013. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1. P 2. Szo 3. V 4. H 5. K 6. Sz 7. Cs 8. P 9. Szo 10. V 11. H 12. K 13. Sz 14. Cs 15. P 16. Szo 17. V 18. H 19. K 20. Sz Ünnep 21. Cs 22. P 23. Szo 24. V 25. H 26. K 27.

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2010/2011. tanév programjai AUGUSZTUS 2010.08.23 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2010.08.25 szerda 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2010.08.26-27. cs-p 9 h Pótvizsgák

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Fejlesztési megállapodás

Fejlesztési megállapodás Fejlesztési megállapodás amely létrejött a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. (továbbiakban Szht.) és az Szht. végrehajtásáról szóló 13/2008.(VII.

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Az utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2014 2015. Vép, 2014. szeptember 15. Készítette: Bándoliné Pájer Éva segítő tanár Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Jogvédelmi

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben