Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára"

Átírás

1 Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt jelenti, hogy megszűnt a felsőoktatás eddigi ún. duális rendszere (egyetemi és főiskolai szint), s a felsőoktatási intézmények egy új képzési formát vezettek be. A három egymásra épülő képzési ciklusból álló képzési rendszer kevesebb bemenetet, és bent több átmeneti lehetőséget teremt, ezzel több időt hagyva a saját képességek felismerésére, s kiküszöbölve a fent említett hátrányokat. Az első képzési szint, amelybe most Önök is bekerültek, az alapképzés (BA-képzés, bachelor fokozat), mely a bölcsészettudományi területen 6 féléves. Ez a felsőoktatás főbejárata. Az alapfokozatot nyújtó első ciklus a részben a munkaerőpiacon is hasznosítható szakmai ismereteket ad a végzés utáni elhelyezkedéshez, részben megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok mesterképzésben történő azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. A mesterképzés (MA-képzés, master-fokozat) a bölcsészettudományokban 4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a 6 féléves doktori képzés, amely a tudományos fokozat (PhD-cím) megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát jelenti. A mesterképzés szakstruktúrája nem egyszerű leképezése az alapképzés szerkezetének, itt több szak indul majd (ezek pontos meghatározása jelenleg van folyamatban). A többciklusú rendszerben lehetőség lesz arra, hogy a diák mesterszinten esetleg némileg más területen folytassa tanulmányait, mint ahol alapszakon befejezte: a mesterképzés felvételi követelményeit (így pl. azt, hogy mely alapszakról fogadnak diákokat) a felsőoktatási intézmények fogják majd meghatározni. A három képzési ciklus finanszírozásában az állam nem egyformán vesz részt, hanem anyagi lehetőségeinek és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően folyamatosan szűkíti az egyes ciklusokban tanuló államilag finanszírozott hallgatók számát. Az alapképzésbe igen széles tömegek kerülhetnek be, a mesterképzésbe azonban csak ezek 30%-a kerül államilag finanszírozott hallgatóként (költségtérítéses formában persze mások is folytathatják). A doktori képzésekbe pedig már csak a hallgatók 7%-a kerülhet állami finanszírozásban. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy már a mesterképzésben erős felvételi szűrőmechanizmusokat lesz szükséges beiktatni. Mi következik az Önök számára mindebből? Egyrészt az, hogy az a képzés, amire Önök most bekerültek, nem a korábban megszokott négy, illetve öt éves képzésnek megfelelő egyetemi szintű végzettséget adja, hanem három év után majd egy ún. alapszakos diplomával fognak végezni. Ez az egyik oldalról kedvező, hiszen azok, akik hamarabb szeretnének kijutni a munkaerőpiacra, kevesebb idő alatt szereznek felsőfokú végzettséget. Ugyanakkor azonban tudniuk kell, hogy ez inkább a korábbi főiskolai szintnek megfelelő diploma lesz csupán, a valóban egyetemi szintű végzettséget csak a mesterképzés elvégzése révén fogják csak tudni megszerezni. Mivel

2 azonban oda már csak az alapképzésbe bejutottak 30%-a juthat majd be államilag finanszírozott képzésben, valamiféle felvételi rendszer fog működni az MA-szintre való belépéskor, amelynek meghatározó eleme lesz a hallgatók BA-szinten mutatott teljesítménye. Ez Önöket arra kell, hogy ösztökélje, hogy igyekezzenek a kezdetektől legjobb tudásuk szerint szerepelni a szemináriumokon és vizsgákon, hiszen ezzel tudják maguknak biztosítani a finanszírozott helyen való továbbtanulás lehetőségét. Azért is fontos lesz, hogy igyekezzenek minél jobb teljesítményt nyújtani, mert ha bevezetik a fejlesztési hozzájárulást, akkor csak a legjobban teljesítő tanulóknak lesz esélyük kikerülni a tandíjkötelezettséget. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a rendszerben várhatóan együtt versenyeznek majd a költségtérítéses hallgatók az állami finanszírozásban tanulókkal, tehát a költségtérítéses képzésre felvettek átkerülhetnek akár a teljesen tandíjmentes körbe is. Hogyan lehet eljutni a diplomához? A magyar felsőoktatásban ún. kreditrendszerű oktatás folyik. A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent, amibe a tanórán eltöltött idő mellett beleszámít az otthoni felkészülésre, könyvtári kutatásra stb. fordított idő is. Ahhoz, hogy az alapképzésben diplomát szerezhessenek, Önöknek 180 kreditet kell összegyűjteniük. Mivel a képzések alapesetben 6 félévesek, s ha a fejlesztési hozzájárulást bevezetik, s Önökre is kiterjesztik, akkor Önöknek is eminens érdekük lesz, hogy lehetőleg a legrövidebb idő alatt szerezzék meg a diplomájukat, vagyis arra kell törekedniük, hogy lehetőleg minél egyenletesebb terheléssel tudják ezt a 180 kreditet megszerezni. Ebből az következik, hogy igyekezniük kell félévenként nagyjából 30 kreditet összegyűjteni. Ez azonban nem mindig egyszerű, ugyanis az új képzési rendszerben a 180 kredit nem egyszerűen a szakos kreditek megszerzését jelenti a szakok legtöbbje esetében, hanem nagyjából kreditnyi megoszlásban az illető alapszak anyagát, valamilyen egyéb ismeretanyagot, illetve pedagógiai jellegű tárgyakat vagy szabadon választott tantárgyakat. A 10 kreditnyi képzés tehát magának az alapszaknak a szakmai anyaga, beleértve a képzés lezárásaként készítendő szakdolgozatot is (ennek kreditértéke szakonkénti eltéréssel általában 4 vagy 5 kredit). Az 50 kredites képzés lehet az adott szak valamilyen szakirányú képzése, de lehet egy másik szak szakirányú képzése is. Például egy magyar szakos hallgató a magyar szakon kötelezően megszerzendő 10 kredit mellé teljesítheti például a magyar szak valamilyen szakirányát vagy szakirányú specializációját, tanulhat például szakirányként finnugrisztikát vagy művelődéstörténetet, vagy szakirányú specializációként kreatív írást vagy nyelvtörténetet. Nem muszáj azonban a saját alapszak valamilyen speciálisabb ismeretkörét tanulni 50 kreditért, hanem lehetőség van más szakok specializált képzéseinek felvételére is. Sőt: minden szaknak létezik egy 50 kredites (ún. minor) változata is, amelyek elvégzése az illető szak legfontosabb ismeretköreibe való beavatást jelenti. 1 Az, hogy melyik lehetőség 1 Meg kell jegyezni, hogy az egyes szakok esetében keveredik a szakirány, illetve minor képzés fogalma. A magyar vagy történelem szakon például szakirányokról szokás beszélni, ha az 50 kredites specializáltabb képzésekről van szó. Mivel azonban egyes nyelvszakokon (pl. romanisztika és szlavisztika) a szakirány az illető nyelven folyó képzést jelenti, ott az ilyen speciálisabb tudástartalmat jelentő képzéseket már minornak nevezik. Mindegyik szakon minor változatnak hívják azonban az alapszak 50 kredites, más szakok hallgatóinak felkínált változatát.

3 felvétele mellett döntenek, az Önök belátására van bízva, egy dolgot azonban fontos hangsúlyozni: a jelenlegi állapot szerint csak kétszakos tanárokat lehet a jövőben kibocsátani a felsőoktatásból. Ebből következik, hogy aki később tanár szeretne lenni, annak a választása annyiban behatárolt, hogy muszáj valamilyen másik, iskolákban oktatott közismereti szaknak a minor változatát felvennie, nem tudja a tanulmányait szakos specializációval folytatni (esetleg úgy. hogy költségtérítést fizet annak a szakiránynak az elvégzéséért). Hozzá kell ehhez tenni, hogy tanárszakok esetében nemcsak a Bölcsészettudományi Karon oktatott minor szakok jöhetnek szóba, hanem a Természettudományi Kar, esetleg a JGyTFK egyes képzései is (pl. matematika, biológia, informatika, testnevelés stb.). Mi a teendő a maradék 10 kredit megszerzése érdekében? Ami a maradék 10 kredit megszerzését jelenti, abban megint a tanári képesítés megszerzése befolyásolja a felveendő tantárgyak jellegét. A tanárszak irányába törekvőknek fel kell venniük az összesen 10 kredites tanári modult, amely szükséges lesz ahhoz, hogy a mesterképzésben a pedagógusképzésben részt vehessenek. Akiknek viszont nincsenek ilyen ambícióik, azok számára a maradék 10 kredit szabadon választható tárgyak felvételét jelenti: ezek lehetnek a szakjukon hirdetett speciális kollégiumok, de bármilyen más bölcsészettudományi szak órái is, akár úgy is hogy 5-6 különböző szakról vesznek fel egy-egy órát. Próbáljuk meg az elmondottakat táblázatosan is összefoglalni: Hogyan teljesíthető a kötelezően megszerzendő 180 kredit? egyetlen szak keretében két szakon bölcsészként két szakon a tanári képesítés megcélozásával 10 kredit az alapszakon 10 kredit az alapszakon 10 kredit az alapszakon 50 kredites szakon belüli szakirányú képzés 50 kredites szakirány úképzés egy másik szakon, illetve egy másik alapszak 50 kredites minor változata egy másik tanárképes alapszak 50 kredites minor változata 10 szabadon választott kredit az illető szak anyagából 10 szabadon választható kredit 10 kredites tanári modul Mikortól vehetők fel a szakirányok, illetve minor szakok? Ebben a kérdésben sem érvényesül szigorú szabályozás. Az alapelv az, hogy az első félévben egyetlen szakirány sem indulhat, azaz legkorábban a. félévtől indíthatók, de a szakok jelentős részén csak a 3. félévtől indulnak. Ennek az az értelme, hogy a bejövő hallgatók ne kerüljenek rögtön döntéskényszerbe a szakirányok felvétele ügyében, hanem legyen idejük egy kicsit tájékozódni, a szabadon választott kreditjeik terhére egy kicsit belehallgatni egyes szakok képzéseibe, s csak ez után meghozni a döntést. Arra ugyanis nem lesz mód, hogy valaki tetszőlegesen váltogassa a szakirányokat, a döntést előtte jól meg kell

4 fontolni. Igaz, jelenleg úgy tervezzük, hogy azért zsákutcába sem akarjuk kényszeríteni azokat, akik rossz döntést hoztak, s később mégis mást szeretnének tanulni: ha időben meggondolják magukat, s nem használtak el még többet a szakirány kreditjeiből nál, akkor egyszer, de csakis egyszer, az oktatási dékánhelyettes engedélyezheti majd a szakirányváltást. Mi a helyzet a nyelvszakos szakirányokkal, ahol a tanulmányok folytatásához szükség van a nyelvtudásra? A nagyobb nyelvek esetében (angol, német, francia, olasz, spanyol) ezekre csak az illető nyelvből tett emelt szintű érettségi vagy középfokú C típusú nyelvvizsga birtokában lehet jelentkezni. A kis nyelvek esetében más a helyzet: ott szükséges, hogy a szakmai tárgyak tanulását megelőzze egy viszonylag intenzív nyelvi képzés (két féléven keresztül heti 6 órában). Mivel viszont így szinte csak egy év maradna a szakmai képzésre az ilyen szakirányokon, ha ezeket is csak a 3. félévtől lehetne elkezdeni, ezen képzések esetében azt a technikát találtuk ki, hogy már az 1. félévtől felvehetik az érdeklődő hallgatók ezen szakirányok nyelvóráit (pl. ógörög, orosz, szerb stb.), de nem magát a szakirányt. Ezeket a nyelvórákat (3 x = 6 kredit értékben) a hallgatók az első félévben a szabadon választható 10 kreditjük terhére látogatják, s ha a második félévben, amikor már ezeket a szakirányokat felvehetik, úgy döntenek, hogy folytatják tanulmányaikat a szakirányon, akkor ezeket a kreditek a szakirány 50 kreditjéből jóváírja majd a Tanulmányi Osztály, így újra 10 szabadon választható kredit áll majd a rendelkezésükre. Aki viszont úgy dönt, hogy mégis másik szakirányt szeretne választani, az csupán a szabadon választható kreditjeiből használt el hatot, s módja lesz minden következmény nélkül egy másik szakirány felvételére. Van-e valamilyen korlátja a szakirányok választásának? Nem sok ilyen van, de például az előbb említett nyelvtudás a nagyobb nyelvek esetében ide sorolható. Egyébiránt viszont az 50 kredites szakirányok vagy minor szakok közti választás alapvetően az Önök belátására van bízva, ugyanakkor azonban lehetnek munkaerőkorlátai is. Ha ugyanis egyes szakirányokra túl sokan jelentkeznek, és az illető szak oktatói létszáma nem bír el ekkora terhelést, akkor a szakirány indulni fog, de nem tud mindenkit fogadni. Mindez fordítva is igaz: ha csak egy-két ember jelentkezik egy-egy szakirányra, akkor az nem fog beindulni, mert nem gazdaságos a működtetése. Ezért egyrészt október végén, amikor már Önök egy kicsit tájékozódtak a képzések vonatkozásában, előzetes igényfelmérést fogunk készíteni, hogy lássuk, az egyes szakirányokon milyen érdeklődés várható. Másrészt pedig januárban egy belső jelentkezési lapon lehet majd jelentkezni a szakirányokra, ezen legalább három szakirányt kell majd fontossági sorrendben megjelölni, s hogy ki melyikre jut majd be, az egyrészt a jelentkezők számától függ, másrészt pedig a hozott pontokból (vagy a felvételi pontszámból) és az első félévben elért tanulmányi átlagból számított pontok számától. Aki tehát egy várhatóan divatos szakirányra szeretne majd bejutni, annak igyekeznie kell, hogy az első félévben minél jobb eredményt mutasson fel. Ha a szakirányok csak a. vagy 3. félévtől indulnak, lehet-e elegendő kreditet szerezni az 1., illetve a. félévben? Ez szakonként eltérő módon lehetséges. A történelem szakon például már akkor is sikerülhet ez, ha csak a mintatantervben előírt órákat veszi fel a hallgató. A szakok

5 többségében, így a magyar szakon is azonban az alapszak 10 kreditjét osztották 6 félévre, így annak aki az optimális 30 kreditet el szeretné érni, annak valóban ügyelni kell arra, hogy a szakon kötelezően előírt órákon kívül minél többet vegyen fel a szak választható, azaz félévhez nem között órái közül is, s lehetőleg minél több szabadon választható órát is a 10 kredites kontingens terhére. Ilyen órák lehetnek más szakok orientációs jellegű órái is, amelyeken a hallgató betekintést kaphat az illető szak tartalmába, s el tudja majd dönteni, melyik szakirányra jelentkezzen. Ha a. félévtől indított szakirányra jelentkezik valaki, akkor a második félévben már kevesebb odafigyelést igényel a 30 kreditnyi tantárgy felvétele, hiszen a második félévben már a szakirányos, ill. minor szakos órák is beleszámítanak a felvett kreditszámba. Ha csak a 3. félévtől vesz fel valaki szakirányt, akkor viszont értelemszerűen még a. félévben is törekednie kell szabadon választható tantárgyak felvételére. (A 30 kredit természetesen csak egy optimális irányszám: ez úgy is teljesül, ha valakinek egyik félévben 6, a másik félévben 34 kreditje van.) Az alábbiakban táblázatosan megadjuk a magyar BA-szak óra-, vizsga- és kredittervét, amely minta-tantervként szolgál, s feltünteti az elvégezni szükséges tantárgyakat, s azokat a szemesztereket, amelyekben ezek felvételét javasoljuk. A fentebb említett kreditszerzési kényszer vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a táblázatban MAGIT09, MAGIT10 és MAGNT17 szereplő szabadon választható órákra, ezek azok, amelyek a 10 kredit feletti szabadon választható 10 kredit értékű kurzus mellett már az első vagy a második félévben is teljesíthetők. (A 10 kredit feletti 50, illetve 10 kreditnyi tárgyat a táblázat nem tartalmazza, csak a magyar szak anyagát.) Magyar BA_AN (MAG-B-AN) Nappali tagozat, 180 kredit, 6 félév, tanárképes, nem párosítható szak Szakirányok Finnugor szakirány Irodalomtudomány Művelődéstudomány Neolatin Nyelvmentor szakirány Nyelvtechnológia szakirány Színháztörténet Ügyvitel Ösvények Magyar alapszak finnugor szakirány Magyar alapszak irodalomtudomány szakirány Magyar alapszak művelődéstudomány szakirány Magyar alapszak neolatin szakirány Magyar alapszak nyelvmentor szakirány Magyar alapszak nyelvtechnológia szakirány Magyar alapszak szakirány nélkül Magyar alapszak színháztörténet szakirány Magyar alapszak ügyvitel szakirány

6 MK TT/KPR Tantárgyelem MK-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min. 17k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min. k BAFIL1 Filozófiatörténet, _Előadás minden févben, óra, _Kollokvium ++ MAGNA1 Bevezetés a nyelvtudományba; teljesítendő min. k MAGNA11 Bevezetés a nyelvtudományba, BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ BATÁRS Társadalomismeret; teljesítendő min. k BATÁRS1 Társadalomismeret, _Előadás őszi févben, óra, _Kollokvium ++ MAGNA Nyelvészeti filológia; teljesítendő min. k MAGNA1 Nyelvészeti filológia, BTK Szeminárium őszi févben,, félévre óra, gyj ++ BAKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; teljesítendő min. k BAKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek, _Előadás őszi févben, óra, _Kollokvium MAGNA3 Kommunikáció szóban és írásban I. Retorika és szövegalkotás; teljesítendő min. 3k MAGNA31 Kommunikáció szóban és írásban I. Retorika és szövegalkotás 3 szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, óra, gyj ++ MAGIA01 Bevezetés az irodalomtudományba; teljesítendő min. k MAGIA011 Bevezetés az irodalomtudományba, _Előadás óra, _Kollokvium MAGIA0 Irodalomtudományi proszeminárium; teljesítendő min. k MAGIA01 Irodalomtudományi proszeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MK-T Törzsképzés; Teljesítendő: min. 93k legalább 1 tantárgyból MAGNT01 Leíró hangtan; teljesítendő min. 3k MAGNT011 Leíró hangtan előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 óra, koll MAGNT01 Leíró hangtani szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, 1 óra, gyj 1 ++ MAGNT0 A magyar nyelv finnugor rokonsága; teljesítendő min. k MAGNT01 A magyar nyelv finnugor rokonsága, BTK Szeminárium tavaszi févben,, félévre óra, gyj ++ MAGNT03 Szófajtan; teljesítendő min. 5k MAGNT031 Szófajtan előadás, BTK Előadás tavaszi févben,, félévre 1 óra, koll ++ MAGNT03 Szófajtani szeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ 3 MAGNT04 Helyesírás; teljesítendő min. k MAGNT041 Helyesírás, BTK Szeminárium tavaszi févben,, félévre 1 óra, gyj ++ MAGNT05 Jelentéstan; teljesítendő min. k MAGNT051 Jelentéstan előadás, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ MAGNT06 Szószerkezettan és egyszerű mondat; teljesítendő min. 4k MAGNT061 Szószerkezettan és egyszerű mondat előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 1 óra, m3 ++ MAGNT06 Szószerkezettan és egyszerű mondat szeminárium, BTK Szeminárium 3 őszi févben, óra, gyj ++ MAGNT07 Kommunikáció szóban és írásban II.; teljesítendő min. 3k MAGNT071 Kommunikáció szóban és írásban II., BTK Szeminárium tavaszi 3 févben, óra, gyj ++ MAGNT08 Mondattan összetett mondat; teljesítendő min. 4k MAGNT081 Mondattan összetett mondat előadás, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ MAGNT08 Mondattan összetett mondatszeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT09 Szövegtan; teljesítendő min. k MAGNT091 Szövegtan előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++

7 MK TT/KPR Tantárgyelem MAGNT10 Uralisztika; teljesítendő min. k MAGNT101 Uralisztika előadás, BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ MAGNT11 Nyelvtörténet I.; teljesítendő min. k MAGNT111 Nyelvtörténet I., BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ MAGNT1 Stilisztika; teljesítendő min. 3k MAGNT11 Stilisztika előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 óra, koll ++ 1 MAGNT1 Stilisztika szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT13 Szociolingvisztika Nyelv és társadalom; teljesítendő min. k MAGNT131 Szociolingvisztika Nyelv és társadalom előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++ MAGNT14 Nyelvtörténet II. A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata; teljesítendő min. 3k MAGNT141 Nyelvtörténet II. A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++ 3 MAGNT15 Nyelvtörténet III.; teljesítendő min. k MAGNT151 Nyelvtörténet III. nyelvtörténeti szeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT16 Nyelvjárástan; teljesítendő min. 1k MAGNT161 Nyelvjárástan, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ 1 MAGIT01 Régi magyar irodalom; teljesítendő min. 6k MAGIT011 Régi magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT01 Régi magyar irodalom előadás., _Előadás 1 óra, _Kollokvium; ~~MAGIT013 ; ; MAGIT013 Régi magyar irodalom szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy; ~~MAGIT01 ; ; MAGIT0 Világirodalom I.; teljesítendő min. 4k MAGIT01 Világirodalom: Szöveg, kultúra, médium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT0 Világirodalom: A középkortól a felvilágosodásig, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT03 Világirodalom II.; teljesítendő min. 5k MAGIT031 Világirodalom: Antikvitás, _Előadás 1 óra, _Kollokvium 1 MAGIT03 Világirodalom: A XIX. század világirodalma, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT033 Világirodalom: A XX. század és napjaink világirodalma, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT04 Klasszikus magyar irodalom; teljesítendő min. 8k MAGIT041 Klasszikus magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT04 Klasszikus magyar irodalom előadás II., _Előadás 1 óra, _Kollokvium ; ; MAGIT043 Klasszikus magyar irodalom előadás III., _Gyakorlat 1 óra, _Kollokvium ; ; MAGIT044 Klasszikus magyar irodalom szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT05 Irodalomelmélet szeminárium; teljesítendő min. k MAGIT051 Irodalomelmélet szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ; MAGIT06 Irodalomelmélet előadás; teljesítendő min. 4k MAGIT061 Irodalomelmélet előadás, _Előadás óra, _Kollokvium 4 MAGIT07 Modern magyar irodalom előadások; teljesítendő min. 4k MAGIT071 Modern magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT07 Modern magyar irodalom előadás II., _Előadás 1 óra, _Kollokvium ;

8 MK TT/KPR Tantárgyelem MAGIT08 Modern magyar irodalom szemináriumok; teljesítendő min. 4k MAGIT081 Modern magyar irodalom szeminárium I., _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT08 Modern magyar irodalom szeminárium II., _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT09 Választható irodalmi szemináriumok; teljesítendő min. 10k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGIT091 Választható irodalmi szeminárium régi magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT09 Választható irodalmi szemináriumok klasszikus magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT093 Választható irodalmi szemináriumok világirodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT094 Választható irodalmi szemináriumok modern magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT095 Választható irodalmi szemináriumok irodalomelméletből, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGSZD1 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz; teljesítendő MAGSZD11 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz, _Szeminárium 0 minden févben, óra, _Aláírás ++ MAGSZD Szakdolgozat magyar alapszakhoz; teljesítendő min. 4k MAGSZD1 Szakdolgozat magyar alapszakhoz, BTK Szakdolgozat tavaszi févben, 4 óra, _Gyakorlati jegy ++ MK-SZV Választható irodalmi vagy nyelvészeti szemináriumok; Teljesítendő: min. 10k legalább 1 tantárgyból MAGIT10 Szabadsávos irodalmi szemináriumok; teljesítendő min. k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGIT101 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT10 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT103 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT104 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT105 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT17 Szabadsávos nyelvészeti szemináriumok; teljesítendő min. k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGNT171 Szabadsávos magyar nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT17 Szabadsávos általános nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT173 Szabadsávos finnugor nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK:

Nappali képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: Részidős képzések ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK: európai integrációs intézmények, Magyarországra telepített uniós szervezetek, regionális tanácsok és ügynökségek, önkormányzatok,tömegtájékoztatással és hírközléssel foglalkozó intézmények munkatársaiként.

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.)

(Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Böngészde (Itt a kötelező tárgyakról találsz infót, a választható, extra és ÖTB tárgyakról infó a Dokumentumtárban.) Nappalis vagyok Kötelező szemeszterek: 3 Heti óraszám: 4 Az Üzleti idegen nyelv 1 felvételének

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 201 ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉHEZ A 201 évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

KREDITRENDSZER A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN

KREDITRENDSZER A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN KREDITRENDSZER A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN A főiskolán a 2000/2001-es tanévben bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A pontosan leszabályozott tanulmányi rendet ezzel egy lényegesen rugalmasabb,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:52

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason)

GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR. TEOLÓGIAI KAR (Szegeden, egyes képzések Szarvason) GÁL FERENC FŐISKOLA SZEGED SZARVAS BUDAPEST MEZŐTÚR A Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara (TK), Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara (TSZK) a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEK A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) BÖLCS M N A amerikanisztika támogatott 4 BÖLCS

Költségtérítés (félév) Képz. idő (félév) BÖLCS M N A amerikanisztika támogatott 4 BÖLCS ELTE-BTK Intézmény elérhetősége: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

Történelem. levelező tagozatos képzések. Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA)

Történelem. levelező tagozatos képzések. Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA) Történelem alapszak (BA) Részismereti képzés (50 kredit) Történelem tanári mesterszak (MA) Történelem levelező tagozatos képzések Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet

Részletesebben

A meghirdetésre kerülő szakok, szakirányok, képzési formák, a felvehető hallgatók száma és a tandíj mértéke

A meghirdetésre kerülő szakok, szakirányok, képzési formák, a felvehető hallgatók száma és a tandíj mértéke 1. sz. melléklet a II. RF KMF 215. évi Felvételi Szabályzatához BA, BSc szint A meghirdetésre kerülő szakok, szakirányok, képzési formák, a felvehető hallgatók száma és a tandíj mértéke Képzési ág Szak

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. II. Tanulmányi ügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR II. Tanulmányi ügyek 2011 Tanulmányi ügyek A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot (TVSZ) kell alkalmazni régi és új képzéses,

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15

Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok. Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max 10 1 < 15 1 < 15 10 1 < 15 10 1 < 15 Osztatlan képzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok Képz. szint Munkarend Fin. forma Meghirdetett képzések Önköltség (félév) Képz. Idő (félév) Kapacitás min < max Érettségi vizsgakövetelmények

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben