Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára"

Átírás

1 Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt jelenti, hogy megszűnt a felsőoktatás eddigi ún. duális rendszere (egyetemi és főiskolai szint), s a felsőoktatási intézmények egy új képzési formát vezettek be. A három egymásra épülő képzési ciklusból álló képzési rendszer kevesebb bemenetet, és bent több átmeneti lehetőséget teremt, ezzel több időt hagyva a saját képességek felismerésére, s kiküszöbölve a fent említett hátrányokat. Az első képzési szint, amelybe most Önök is bekerültek, az alapképzés (BA-képzés, bachelor fokozat), mely a bölcsészettudományi területen 6 féléves. Ez a felsőoktatás főbejárata. Az alapfokozatot nyújtó első ciklus a részben a munkaerőpiacon is hasznosítható szakmai ismereteket ad a végzés utáni elhelyezkedéshez, részben megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok mesterképzésben történő azonnali vagy későbbi, néhány éves munkavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. A mesterképzés (MA-képzés, master-fokozat) a bölcsészettudományokban 4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a 6 féléves doktori képzés, amely a tudományos fokozat (PhD-cím) megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát jelenti. A mesterképzés szakstruktúrája nem egyszerű leképezése az alapképzés szerkezetének, itt több szak indul majd (ezek pontos meghatározása jelenleg van folyamatban). A többciklusú rendszerben lehetőség lesz arra, hogy a diák mesterszinten esetleg némileg más területen folytassa tanulmányait, mint ahol alapszakon befejezte: a mesterképzés felvételi követelményeit (így pl. azt, hogy mely alapszakról fogadnak diákokat) a felsőoktatási intézmények fogják majd meghatározni. A három képzési ciklus finanszírozásában az állam nem egyformán vesz részt, hanem anyagi lehetőségeinek és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően folyamatosan szűkíti az egyes ciklusokban tanuló államilag finanszírozott hallgatók számát. Az alapképzésbe igen széles tömegek kerülhetnek be, a mesterképzésbe azonban csak ezek 30%-a kerül államilag finanszírozott hallgatóként (költségtérítéses formában persze mások is folytathatják). A doktori képzésekbe pedig már csak a hallgatók 7%-a kerülhet állami finanszírozásban. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy már a mesterképzésben erős felvételi szűrőmechanizmusokat lesz szükséges beiktatni. Mi következik az Önök számára mindebből? Egyrészt az, hogy az a képzés, amire Önök most bekerültek, nem a korábban megszokott négy, illetve öt éves képzésnek megfelelő egyetemi szintű végzettséget adja, hanem három év után majd egy ún. alapszakos diplomával fognak végezni. Ez az egyik oldalról kedvező, hiszen azok, akik hamarabb szeretnének kijutni a munkaerőpiacra, kevesebb idő alatt szereznek felsőfokú végzettséget. Ugyanakkor azonban tudniuk kell, hogy ez inkább a korábbi főiskolai szintnek megfelelő diploma lesz csupán, a valóban egyetemi szintű végzettséget csak a mesterképzés elvégzése révén fogják csak tudni megszerezni. Mivel

2 azonban oda már csak az alapképzésbe bejutottak 30%-a juthat majd be államilag finanszírozott képzésben, valamiféle felvételi rendszer fog működni az MA-szintre való belépéskor, amelynek meghatározó eleme lesz a hallgatók BA-szinten mutatott teljesítménye. Ez Önöket arra kell, hogy ösztökélje, hogy igyekezzenek a kezdetektől legjobb tudásuk szerint szerepelni a szemináriumokon és vizsgákon, hiszen ezzel tudják maguknak biztosítani a finanszírozott helyen való továbbtanulás lehetőségét. Azért is fontos lesz, hogy igyekezzenek minél jobb teljesítményt nyújtani, mert ha bevezetik a fejlesztési hozzájárulást, akkor csak a legjobban teljesítő tanulóknak lesz esélyük kikerülni a tandíjkötelezettséget. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a rendszerben várhatóan együtt versenyeznek majd a költségtérítéses hallgatók az állami finanszírozásban tanulókkal, tehát a költségtérítéses képzésre felvettek átkerülhetnek akár a teljesen tandíjmentes körbe is. Hogyan lehet eljutni a diplomához? A magyar felsőoktatásban ún. kreditrendszerű oktatás folyik. A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent, amibe a tanórán eltöltött idő mellett beleszámít az otthoni felkészülésre, könyvtári kutatásra stb. fordított idő is. Ahhoz, hogy az alapképzésben diplomát szerezhessenek, Önöknek 180 kreditet kell összegyűjteniük. Mivel a képzések alapesetben 6 félévesek, s ha a fejlesztési hozzájárulást bevezetik, s Önökre is kiterjesztik, akkor Önöknek is eminens érdekük lesz, hogy lehetőleg a legrövidebb idő alatt szerezzék meg a diplomájukat, vagyis arra kell törekedniük, hogy lehetőleg minél egyenletesebb terheléssel tudják ezt a 180 kreditet megszerezni. Ebből az következik, hogy igyekezniük kell félévenként nagyjából 30 kreditet összegyűjteni. Ez azonban nem mindig egyszerű, ugyanis az új képzési rendszerben a 180 kredit nem egyszerűen a szakos kreditek megszerzését jelenti a szakok legtöbbje esetében, hanem nagyjából kreditnyi megoszlásban az illető alapszak anyagát, valamilyen egyéb ismeretanyagot, illetve pedagógiai jellegű tárgyakat vagy szabadon választott tantárgyakat. A 10 kreditnyi képzés tehát magának az alapszaknak a szakmai anyaga, beleértve a képzés lezárásaként készítendő szakdolgozatot is (ennek kreditértéke szakonkénti eltéréssel általában 4 vagy 5 kredit). Az 50 kredites képzés lehet az adott szak valamilyen szakirányú képzése, de lehet egy másik szak szakirányú képzése is. Például egy magyar szakos hallgató a magyar szakon kötelezően megszerzendő 10 kredit mellé teljesítheti például a magyar szak valamilyen szakirányát vagy szakirányú specializációját, tanulhat például szakirányként finnugrisztikát vagy művelődéstörténetet, vagy szakirányú specializációként kreatív írást vagy nyelvtörténetet. Nem muszáj azonban a saját alapszak valamilyen speciálisabb ismeretkörét tanulni 50 kreditért, hanem lehetőség van más szakok specializált képzéseinek felvételére is. Sőt: minden szaknak létezik egy 50 kredites (ún. minor) változata is, amelyek elvégzése az illető szak legfontosabb ismeretköreibe való beavatást jelenti. 1 Az, hogy melyik lehetőség 1 Meg kell jegyezni, hogy az egyes szakok esetében keveredik a szakirány, illetve minor képzés fogalma. A magyar vagy történelem szakon például szakirányokról szokás beszélni, ha az 50 kredites specializáltabb képzésekről van szó. Mivel azonban egyes nyelvszakokon (pl. romanisztika és szlavisztika) a szakirány az illető nyelven folyó képzést jelenti, ott az ilyen speciálisabb tudástartalmat jelentő képzéseket már minornak nevezik. Mindegyik szakon minor változatnak hívják azonban az alapszak 50 kredites, más szakok hallgatóinak felkínált változatát.

3 felvétele mellett döntenek, az Önök belátására van bízva, egy dolgot azonban fontos hangsúlyozni: a jelenlegi állapot szerint csak kétszakos tanárokat lehet a jövőben kibocsátani a felsőoktatásból. Ebből következik, hogy aki később tanár szeretne lenni, annak a választása annyiban behatárolt, hogy muszáj valamilyen másik, iskolákban oktatott közismereti szaknak a minor változatát felvennie, nem tudja a tanulmányait szakos specializációval folytatni (esetleg úgy. hogy költségtérítést fizet annak a szakiránynak az elvégzéséért). Hozzá kell ehhez tenni, hogy tanárszakok esetében nemcsak a Bölcsészettudományi Karon oktatott minor szakok jöhetnek szóba, hanem a Természettudományi Kar, esetleg a JGyTFK egyes képzései is (pl. matematika, biológia, informatika, testnevelés stb.). Mi a teendő a maradék 10 kredit megszerzése érdekében? Ami a maradék 10 kredit megszerzését jelenti, abban megint a tanári képesítés megszerzése befolyásolja a felveendő tantárgyak jellegét. A tanárszak irányába törekvőknek fel kell venniük az összesen 10 kredites tanári modult, amely szükséges lesz ahhoz, hogy a mesterképzésben a pedagógusképzésben részt vehessenek. Akiknek viszont nincsenek ilyen ambícióik, azok számára a maradék 10 kredit szabadon választható tárgyak felvételét jelenti: ezek lehetnek a szakjukon hirdetett speciális kollégiumok, de bármilyen más bölcsészettudományi szak órái is, akár úgy is hogy 5-6 különböző szakról vesznek fel egy-egy órát. Próbáljuk meg az elmondottakat táblázatosan is összefoglalni: Hogyan teljesíthető a kötelezően megszerzendő 180 kredit? egyetlen szak keretében két szakon bölcsészként két szakon a tanári képesítés megcélozásával 10 kredit az alapszakon 10 kredit az alapszakon 10 kredit az alapszakon 50 kredites szakon belüli szakirányú képzés 50 kredites szakirány úképzés egy másik szakon, illetve egy másik alapszak 50 kredites minor változata egy másik tanárképes alapszak 50 kredites minor változata 10 szabadon választott kredit az illető szak anyagából 10 szabadon választható kredit 10 kredites tanári modul Mikortól vehetők fel a szakirányok, illetve minor szakok? Ebben a kérdésben sem érvényesül szigorú szabályozás. Az alapelv az, hogy az első félévben egyetlen szakirány sem indulhat, azaz legkorábban a. félévtől indíthatók, de a szakok jelentős részén csak a 3. félévtől indulnak. Ennek az az értelme, hogy a bejövő hallgatók ne kerüljenek rögtön döntéskényszerbe a szakirányok felvétele ügyében, hanem legyen idejük egy kicsit tájékozódni, a szabadon választott kreditjeik terhére egy kicsit belehallgatni egyes szakok képzéseibe, s csak ez után meghozni a döntést. Arra ugyanis nem lesz mód, hogy valaki tetszőlegesen váltogassa a szakirányokat, a döntést előtte jól meg kell

4 fontolni. Igaz, jelenleg úgy tervezzük, hogy azért zsákutcába sem akarjuk kényszeríteni azokat, akik rossz döntést hoztak, s később mégis mást szeretnének tanulni: ha időben meggondolják magukat, s nem használtak el még többet a szakirány kreditjeiből nál, akkor egyszer, de csakis egyszer, az oktatási dékánhelyettes engedélyezheti majd a szakirányváltást. Mi a helyzet a nyelvszakos szakirányokkal, ahol a tanulmányok folytatásához szükség van a nyelvtudásra? A nagyobb nyelvek esetében (angol, német, francia, olasz, spanyol) ezekre csak az illető nyelvből tett emelt szintű érettségi vagy középfokú C típusú nyelvvizsga birtokában lehet jelentkezni. A kis nyelvek esetében más a helyzet: ott szükséges, hogy a szakmai tárgyak tanulását megelőzze egy viszonylag intenzív nyelvi képzés (két féléven keresztül heti 6 órában). Mivel viszont így szinte csak egy év maradna a szakmai képzésre az ilyen szakirányokon, ha ezeket is csak a 3. félévtől lehetne elkezdeni, ezen képzések esetében azt a technikát találtuk ki, hogy már az 1. félévtől felvehetik az érdeklődő hallgatók ezen szakirányok nyelvóráit (pl. ógörög, orosz, szerb stb.), de nem magát a szakirányt. Ezeket a nyelvórákat (3 x = 6 kredit értékben) a hallgatók az első félévben a szabadon választható 10 kreditjük terhére látogatják, s ha a második félévben, amikor már ezeket a szakirányokat felvehetik, úgy döntenek, hogy folytatják tanulmányaikat a szakirányon, akkor ezeket a kreditek a szakirány 50 kreditjéből jóváírja majd a Tanulmányi Osztály, így újra 10 szabadon választható kredit áll majd a rendelkezésükre. Aki viszont úgy dönt, hogy mégis másik szakirányt szeretne választani, az csupán a szabadon választható kreditjeiből használt el hatot, s módja lesz minden következmény nélkül egy másik szakirány felvételére. Van-e valamilyen korlátja a szakirányok választásának? Nem sok ilyen van, de például az előbb említett nyelvtudás a nagyobb nyelvek esetében ide sorolható. Egyébiránt viszont az 50 kredites szakirányok vagy minor szakok közti választás alapvetően az Önök belátására van bízva, ugyanakkor azonban lehetnek munkaerőkorlátai is. Ha ugyanis egyes szakirányokra túl sokan jelentkeznek, és az illető szak oktatói létszáma nem bír el ekkora terhelést, akkor a szakirány indulni fog, de nem tud mindenkit fogadni. Mindez fordítva is igaz: ha csak egy-két ember jelentkezik egy-egy szakirányra, akkor az nem fog beindulni, mert nem gazdaságos a működtetése. Ezért egyrészt október végén, amikor már Önök egy kicsit tájékozódtak a képzések vonatkozásában, előzetes igényfelmérést fogunk készíteni, hogy lássuk, az egyes szakirányokon milyen érdeklődés várható. Másrészt pedig januárban egy belső jelentkezési lapon lehet majd jelentkezni a szakirányokra, ezen legalább három szakirányt kell majd fontossági sorrendben megjelölni, s hogy ki melyikre jut majd be, az egyrészt a jelentkezők számától függ, másrészt pedig a hozott pontokból (vagy a felvételi pontszámból) és az első félévben elért tanulmányi átlagból számított pontok számától. Aki tehát egy várhatóan divatos szakirányra szeretne majd bejutni, annak igyekeznie kell, hogy az első félévben minél jobb eredményt mutasson fel. Ha a szakirányok csak a. vagy 3. félévtől indulnak, lehet-e elegendő kreditet szerezni az 1., illetve a. félévben? Ez szakonként eltérő módon lehetséges. A történelem szakon például már akkor is sikerülhet ez, ha csak a mintatantervben előírt órákat veszi fel a hallgató. A szakok

5 többségében, így a magyar szakon is azonban az alapszak 10 kreditjét osztották 6 félévre, így annak aki az optimális 30 kreditet el szeretné érni, annak valóban ügyelni kell arra, hogy a szakon kötelezően előírt órákon kívül minél többet vegyen fel a szak választható, azaz félévhez nem között órái közül is, s lehetőleg minél több szabadon választható órát is a 10 kredites kontingens terhére. Ilyen órák lehetnek más szakok orientációs jellegű órái is, amelyeken a hallgató betekintést kaphat az illető szak tartalmába, s el tudja majd dönteni, melyik szakirányra jelentkezzen. Ha a. félévtől indított szakirányra jelentkezik valaki, akkor a második félévben már kevesebb odafigyelést igényel a 30 kreditnyi tantárgy felvétele, hiszen a második félévben már a szakirányos, ill. minor szakos órák is beleszámítanak a felvett kreditszámba. Ha csak a 3. félévtől vesz fel valaki szakirányt, akkor viszont értelemszerűen még a. félévben is törekednie kell szabadon választható tantárgyak felvételére. (A 30 kredit természetesen csak egy optimális irányszám: ez úgy is teljesül, ha valakinek egyik félévben 6, a másik félévben 34 kreditje van.) Az alábbiakban táblázatosan megadjuk a magyar BA-szak óra-, vizsga- és kredittervét, amely minta-tantervként szolgál, s feltünteti az elvégezni szükséges tantárgyakat, s azokat a szemesztereket, amelyekben ezek felvételét javasoljuk. A fentebb említett kreditszerzési kényszer vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a táblázatban MAGIT09, MAGIT10 és MAGNT17 szereplő szabadon választható órákra, ezek azok, amelyek a 10 kredit feletti szabadon választható 10 kredit értékű kurzus mellett már az első vagy a második félévben is teljesíthetők. (A 10 kredit feletti 50, illetve 10 kreditnyi tárgyat a táblázat nem tartalmazza, csak a magyar szak anyagát.) Magyar BA_AN (MAG-B-AN) Nappali tagozat, 180 kredit, 6 félév, tanárképes, nem párosítható szak Szakirányok Finnugor szakirány Irodalomtudomány Művelődéstudomány Neolatin Nyelvmentor szakirány Nyelvtechnológia szakirány Színháztörténet Ügyvitel Ösvények Magyar alapszak finnugor szakirány Magyar alapszak irodalomtudomány szakirány Magyar alapszak művelődéstudomány szakirány Magyar alapszak neolatin szakirány Magyar alapszak nyelvmentor szakirány Magyar alapszak nyelvtechnológia szakirány Magyar alapszak szakirány nélkül Magyar alapszak színháztörténet szakirány Magyar alapszak ügyvitel szakirány

6 MK TT/KPR Tantárgyelem MK-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min. 17k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min. k BAFIL1 Filozófiatörténet, _Előadás minden févben, óra, _Kollokvium ++ MAGNA1 Bevezetés a nyelvtudományba; teljesítendő min. k MAGNA11 Bevezetés a nyelvtudományba, BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ BATÁRS Társadalomismeret; teljesítendő min. k BATÁRS1 Társadalomismeret, _Előadás őszi févben, óra, _Kollokvium ++ MAGNA Nyelvészeti filológia; teljesítendő min. k MAGNA1 Nyelvészeti filológia, BTK Szeminárium őszi févben,, félévre óra, gyj ++ BAKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; teljesítendő min. k BAKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek, _Előadás őszi févben, óra, _Kollokvium MAGNA3 Kommunikáció szóban és írásban I. Retorika és szövegalkotás; teljesítendő min. 3k MAGNA31 Kommunikáció szóban és írásban I. Retorika és szövegalkotás 3 szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, óra, gyj ++ MAGIA01 Bevezetés az irodalomtudományba; teljesítendő min. k MAGIA011 Bevezetés az irodalomtudományba, _Előadás óra, _Kollokvium MAGIA0 Irodalomtudományi proszeminárium; teljesítendő min. k MAGIA01 Irodalomtudományi proszeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MK-T Törzsképzés; Teljesítendő: min. 93k legalább 1 tantárgyból MAGNT01 Leíró hangtan; teljesítendő min. 3k MAGNT011 Leíró hangtan előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 óra, koll MAGNT01 Leíró hangtani szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, 1 óra, gyj 1 ++ MAGNT0 A magyar nyelv finnugor rokonsága; teljesítendő min. k MAGNT01 A magyar nyelv finnugor rokonsága, BTK Szeminárium tavaszi févben,, félévre óra, gyj ++ MAGNT03 Szófajtan; teljesítendő min. 5k MAGNT031 Szófajtan előadás, BTK Előadás tavaszi févben,, félévre 1 óra, koll ++ MAGNT03 Szófajtani szeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ 3 MAGNT04 Helyesírás; teljesítendő min. k MAGNT041 Helyesírás, BTK Szeminárium tavaszi févben,, félévre 1 óra, gyj ++ MAGNT05 Jelentéstan; teljesítendő min. k MAGNT051 Jelentéstan előadás, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ MAGNT06 Szószerkezettan és egyszerű mondat; teljesítendő min. 4k MAGNT061 Szószerkezettan és egyszerű mondat előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 1 óra, m3 ++ MAGNT06 Szószerkezettan és egyszerű mondat szeminárium, BTK Szeminárium 3 őszi févben, óra, gyj ++ MAGNT07 Kommunikáció szóban és írásban II.; teljesítendő min. 3k MAGNT071 Kommunikáció szóban és írásban II., BTK Szeminárium tavaszi 3 févben, óra, gyj ++ MAGNT08 Mondattan összetett mondat; teljesítendő min. 4k MAGNT081 Mondattan összetett mondat előadás, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ MAGNT08 Mondattan összetett mondatszeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT09 Szövegtan; teljesítendő min. k MAGNT091 Szövegtan előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++

7 MK TT/KPR Tantárgyelem MAGNT10 Uralisztika; teljesítendő min. k MAGNT101 Uralisztika előadás, BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ MAGNT11 Nyelvtörténet I.; teljesítendő min. k MAGNT111 Nyelvtörténet I., BTK Előadás őszi févben, óra, koll ++ MAGNT1 Stilisztika; teljesítendő min. 3k MAGNT11 Stilisztika előadás, BTK Előadás őszi févben, 1 óra, koll ++ 1 MAGNT1 Stilisztika szeminárium, BTK Szeminárium őszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT13 Szociolingvisztika Nyelv és társadalom; teljesítendő min. k MAGNT131 Szociolingvisztika Nyelv és társadalom előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++ MAGNT14 Nyelvtörténet II. A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata; teljesítendő min. 3k MAGNT141 Nyelvtörténet II. A magyar nyelv történeti fejlődésének vázlata előadás, BTK Előadás tavaszi févben, óra, koll ++ 3 MAGNT15 Nyelvtörténet III.; teljesítendő min. k MAGNT151 Nyelvtörténet III. nyelvtörténeti szeminárium, BTK Szeminárium tavaszi févben, 1 óra, gyj ++ MAGNT16 Nyelvjárástan; teljesítendő min. 1k MAGNT161 Nyelvjárástan, BTK Előadás tavaszi févben, 1 óra, koll ++ 1 MAGIT01 Régi magyar irodalom; teljesítendő min. 6k MAGIT011 Régi magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT01 Régi magyar irodalom előadás., _Előadás 1 óra, _Kollokvium; ~~MAGIT013 ; ; MAGIT013 Régi magyar irodalom szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy; ~~MAGIT01 ; ; MAGIT0 Világirodalom I.; teljesítendő min. 4k MAGIT01 Világirodalom: Szöveg, kultúra, médium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT0 Világirodalom: A középkortól a felvilágosodásig, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT03 Világirodalom II.; teljesítendő min. 5k MAGIT031 Világirodalom: Antikvitás, _Előadás 1 óra, _Kollokvium 1 MAGIT03 Világirodalom: A XIX. század világirodalma, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT033 Világirodalom: A XX. század és napjaink világirodalma, _Előadás óra, _Kollokvium ; ; MAGIT04 Klasszikus magyar irodalom; teljesítendő min. 8k MAGIT041 Klasszikus magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT04 Klasszikus magyar irodalom előadás II., _Előadás 1 óra, _Kollokvium ; ; MAGIT043 Klasszikus magyar irodalom előadás III., _Gyakorlat 1 óra, _Kollokvium ; ; MAGIT044 Klasszikus magyar irodalom szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT05 Irodalomelmélet szeminárium; teljesítendő min. k MAGIT051 Irodalomelmélet szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ; MAGIT06 Irodalomelmélet előadás; teljesítendő min. 4k MAGIT061 Irodalomelmélet előadás, _Előadás óra, _Kollokvium 4 MAGIT07 Modern magyar irodalom előadások; teljesítendő min. 4k MAGIT071 Modern magyar irodalom előadás I., _Előadás 1 óra, _Kollokvium MAGIT07 Modern magyar irodalom előadás II., _Előadás 1 óra, _Kollokvium ;

8 MK TT/KPR Tantárgyelem MAGIT08 Modern magyar irodalom szemináriumok; teljesítendő min. 4k MAGIT081 Modern magyar irodalom szeminárium I., _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT08 Modern magyar irodalom szeminárium II., _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy MAGIT09 Választható irodalmi szemináriumok; teljesítendő min. 10k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGIT091 Választható irodalmi szeminárium régi magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT09 Választható irodalmi szemináriumok klasszikus magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT093 Választható irodalmi szemináriumok világirodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT094 Választható irodalmi szemináriumok modern magyar irodalomból, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT095 Választható irodalmi szemináriumok irodalomelméletből, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGSZD1 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz; teljesítendő MAGSZD11 Szakdolgozati szeminárium magyar alapszakhoz, _Szeminárium 0 minden févben, óra, _Aláírás ++ MAGSZD Szakdolgozat magyar alapszakhoz; teljesítendő min. 4k MAGSZD1 Szakdolgozat magyar alapszakhoz, BTK Szakdolgozat tavaszi févben, 4 óra, _Gyakorlati jegy ++ MK-SZV Választható irodalmi vagy nyelvészeti szemináriumok; Teljesítendő: min. 10k legalább 1 tantárgyból MAGIT10 Szabadsávos irodalmi szemináriumok; teljesítendő min. k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGIT101 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT10 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT103 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT104 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGIT105 Irodalmi szeminárium, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT17 Szabadsávos nyelvészeti szemináriumok; teljesítendő min. k min. 1 féle kötelezően választható tárgyelemmel MAGNT171 Szabadsávos magyar nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT17 Szabadsávos általános nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++ MAGNT173 Szabadsávos finnugor nyelvészeti szemináriumok, _Szeminárium óra, _Gyakorlati jegy ++

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek,

Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek, 1 1. FEJEZET Sáhó Barnabás MI A TEENDÔ ISKOLA UTÁN????? 1. Bevezetés Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek, vagy dolgozzak? Mikor és hogyan kezdjem a célirányos felkészülést?

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Regisztráció 1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Merre tovább felsőoktatás?

Merre tovább felsőoktatás? Merre tovább felsőoktatás? A felsőfokú HR oktatás jövője a jelenlegi helyzet tükrében A téma joggal tart számot a közérdeklődésre. A kialakult helyzet több szempontból is tarthatatlan. A szakma és a politika

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Meddig áltatjuk még magunkat? Meddig teszünk még úgy, mintha minden rendben volna, amikor semmi sincsen rendben? Meddig tudjuk még elkerülni,

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben