MONSANTO Europe S. A. Biztonsági Adatlap Kereskedelmi termék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONSANTO Europe S. A. Biztonsági Adatlap Kereskedelmi termék"

Átírás

1 MONSANTO Europe S. A. Biztonsági Adatlap Kereskedelmi termék 1. A TERMÉK ÉS A CÉG MEGNEVEZÉSE Terméknév Roundup Bioaktív A termék rendeltetése Gyomirtószer Kémiai megnevezés Nem alkalmazható Szinonim Nem alkalmazható A vállalat MONSANTO Europe S.A., Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040, Antwerpen, Belgium Telefon: +32 (0) ) Fax: +32 (0) MONSANTO Europe S.A., Avenue de Tervuren, ,11 50, Brüsszel, BE Telefon: , Fax: Segélykérı telefonok: Telefon: Belgium +32 (0) * U.K. +44 (0) ÖSSZETÉTEL/NFORMÁCÓ A KOMPONENSEKRİL Hatóanyag Az N-(foszfonometil)glycin izopropilamin sója; { A glyphosate izopropilamin sója} Összetétel: Komponensek CAS szám ENECS/ súly% EU szimbólumok és a ELNCS szám (körülbelül) komponensek R jelölései glyphosate izopropilamin sója Felületaktív anyag 16 Víz ,5 3. KOCKÁZATOK MEGNEVEZÉSE Potenciális egészségi hatások A behatás valószínő módjai Bırön keresztül, szemen keresztül Szemen keresztül rövid ideig Nem várható, hogy jelentıs kárt okozzon a szemben, ha a javasolt használati utasításokat betartják. Bırön keresztül rövid ideig Nem várható, hogy jelentıs kárt okozzon a bırön ha a javasolt használati utasításokat betartják. Belégzéssel rövid ideig Nem várható, hogy jelentıs kárt okozzon, ha a javasolt használati utasításokat betartják. Potenciális környezeti hatások Nem várható, hogy jelentıs kárt okozzon, ha a javasolt használati utasításokat betartják. Toxikológiai információk a 11,. környezeti nformációk a 12. fejezetben találhatók.

2 4. ELSİSEGÉLY ELİÍRÁSOK Szembe jutás esetére Azonnal ki kell sok vízzel öblíteni. Bırre kerülés esetén Az érintett bırfelületet sok vízzel le kell mosni. A szennyezett ruhanemőt, karórát, ékszert le kell venni A ruhákat ki kell mosni újra használat elıtt.. Belégzés esetén Szabad levegıre kell kimenni. Lenyelés esetén Azonnal vizet kell itatni. NE HÁNYTASSOK, hacsak egészségügyi személy nem rendeli el. Ha tünetek lépnek fel, mutassuk meg orvosnak., Tanács orvosoknak Ez a termék nem kolineszteráz inhibitor. Ellenszer Atropinnal és oximokkal való kezelés nem javasolt. 5. TŐZOLTÁS RENDSZABÁLYOK Lobbanáspont Nem lobban. Tőzoltó anyagok Ajánlott: víz, hab, száraz vegyszerek, széndioxid (CO2) Rendkívüli tőz és robbanásveszély Nincsen. Környezeti óvintézkedések: lásd a 6.fejezetben. Veszélyes égéstermékek Szénmonoxid CO), foszfor oxidok (PxOy), nitrogén oxidok (NOx), i Berendezés tőzoltóknak Önálló légzıkészülék A készüléket használat után gondosan fertıtleníteni kell. 6. BALESETVÉDELM RENDSZABÁLYOK Személyi óvintézkedések A 8.fejezetben ajánlott személyi védelmet. kell alkalmazni. Környezetvédelmi óvintézkedések Kis mennyiségeknél: Alacsony környezeti kockázat Nagy mennyiségeknél: Minimalizáljuk a kiszóródást. Tartsuk távol csatornáktól, kanálisoktól, ároktól és vízelvezetıktıl. Takarítási módszerek Kis mennyiségeknél: Vízzel le kell öblíteni a területet.

3 Nagy mennyiségeknél: Föl kell itatni földdel, homokkal vagy abszorbenssel. A súlyosan szennyezett talajt fel kell szedni. Győjtsük konténerben az ártalmatlanításhoz. A konténer típusára vonatkozóan lásd a 7. fejezetet. A maradványokat kevés vízzel öblítsük le. Minimálisra kell csökkenteni a víz használatát a környezetszennyezés megelızése érdekében. A 13. fejezet vonatkozik a kiszóródott anyag ártalmatlanítására. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés El kell kerülni a bırre vagy a szembe jutást. A.jó ipari gyakorlatot kell a háztartásban és a személyi higiéniában is követni. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Gondosan kezet kell mosni a használata és a vele való érintkezés után. Gondosan ki kell takarítani az eszközöket a használat után. A kiürült tároló edények anyagmaradványokat és gızöket tartalmaznak. Ne fertızzük meg csatornákat, kanálisokat és vízelvezetıket amikor a készülék öblítıvízét takarítjuk el. A címkén feltüntetett valamennyi biztonsági elıírást figyelembe kell venni amíg a tárolóedényt ki nem tisztítják, nem rekondicionálják, vagy megsemmisítik. Tárolás Maximum/minimum hımérséklet: >-15-<50 C Tárolásra használható anyagféleségek: rozsdamentes acél, alumínium, üvegszál, mőanyag, üvegbélés Alkalmatlan anyagok a tárolásra: galvanizált acél, béleletlen lágyacél, lásd 10. fejezet Gyerekektıl elzárva tartandó. Élelmiszertıl, italtól és állateledeltıl elkülönítve tartandó. Csak eredeti tárolóedényben szabad tartani. Részleges kristályosodás léphet fel a minimális tárolási hımérséklet alatti hosszú tárolás esetén. Ha megfagy, meleg helyiségben kell elhelyezni, és gyakran felrázni, hogy ismét oldott állapotba kerüljön. Eltarthatóság: (shelf life): min. 5 év. 8. AZ ÉRNTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA/SZEMÉLYES VÉDELEM Korlátok légifuvar esetére Komponensek Glyphosate izopropilamin sója Felületaktív anyag Víz Érintkezési elıírások semmilyen speciális érintkezési korlát nem került meghatározásra semmilyen speciális érintkezési korlát nem került meghatározásra semmilyen speciális érintkezési korlát nem került meghatározásra Tervezési elıírások Nincs semmilyen különleges követelmény, ha a javasolt módon használják. A szem védelme Nincs semmilyen különleges követelmény, ha a javasolt módon használják. Bırvédelem smétlıdı vagy hosszú kontaktus esetén: Vegyszerálló kesztyőt kell viselni. Belégzés elleni védelem Nincs semmilyen különleges követelmény, ha a javasolt módon használják.

4 Ha szükséges konzultálni kell személyi védıeszközök gyártójával a megfelelı típusú készülék Kiválasztása érdekében egy adott alkalmazási célhoz. 9. FZKA ÉS KÉMA TULAJDONSÁGOK Az alábbi fizikai adatok a vizsgált anyagon alapuló tipikus értékek, de mintáról mintára változhatnak. A tipikus értékeket nem szabad úgy értelmezni, mint bármely speciális mennyiség garantált analízisét, vagy mint termékelıírást. Szín/színtartomány: Sárgásbarna Forma:, Folyadék Szag: földes Forráspont: 105,3 oc Lobbanáspont: Nem lobban. Fajsúly: i oc /4 C Dinamikusviszkozitás: 65 mpa s Oldhatóság: vízben: tökéletesen elegyedik ph: 80 g/l Fajtázódási együttható (log Pow): < 0,000 (hatóanyag) 10. STABLTÁS ÉS REAKCÓKÉSZSÉG Stabilitás Normál használati és tárolási körülmények között stabil. Veszélyes bomlás Hıbomlás: Veszélyes égéstermékek: lásd 5. fejezetben. Elkerülendı anyagok/reakciókészség Galvanizált acéllal és béleletlen lágyacéllal hidrogén keletkezése mellett reagál, mely rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes gáz. 11. TOXKOUÓGA NFORMÁCÓ Ezt a fejezetet toxikológusok és más egészségügyi szakemberek számára szántuk. A terméken, hasonló termékeken és komponenseken megfigyelt adatokat foglaltuk össze az alábbiakban. Akut orális toxicitás: Patkány, LD 50: >5.000 mg/testsúly kg Nem volt elhullás. Akut dermális toxicitás: Patkány, LD 50: > mg/testsúly kg Nem volt elhullás. Bırirritáció: Nyúlon, 6 állat OECD 404 teszt: Bırpír, EU átlagérték: 0,11 Megdagadás: EU átlagérték: 0.00 Napok a gyógyulásig: 3 Szem irritáció: Nyúlon, 6 állat, OECD 405 teszt Kötıhártya pirosodás, EU átlagérték: 1.11 Kötıhártya duzzadás, EU átlagérték: 0.00 Szaruhártya homályosság, EU átlagérték: 0.00 Írisz sérülés, EU átlagérték: 0.00

5 Napok a gyógyulásig: 7. Bırérzékenység: Tengerimalac, Buehler teszt: Pozitív esetek:: O %. Hasonló formulázások: TAPASZTALATOK HUMÁN KTETTSÉG ELLEN: Lenyelve, túladagolva, szándékos helytelen felhasználás: Belégzési hatások: pneumonitis (aspiratio) Gastro-intestinális hatások: nausea/hányás, diarrhea, abdomináns fájdalom, véres hányás (haematemesis) Cardiovasculáris hatások: abnormális szívritmus (cardiac dysrhythima), csökkent szívteljesítmény (myocardial depressio) Általános/rendszer hatások: zavarok a folyadék és elektrolit szabályozásban, abnormális mértékben lecsökkent vérmennyiség (hypovolaemia), megemelkedett serum amylase, folyadékvesztés (haemoconcentration), nincs cholienestrase gátlás. Laboratóriumi hatások vérkémia: Megemelkedett serum transaminases, enyhe acidosis Szembe jutás, rövid ideig, epidemiologiai: Megjegyzés: Glikozáz, formulációknak tulajdonítható irrevizibilis hatásokat a szemre egyetlen esetben sem lehet kimutatni az ezen formulációknak szembe jutásos baleseteirıl történt bejelentések extenzív epidemiológiai vizsgálata során. N-foszfonometil glicin (glyphosate) Mutagenitás n vitro és in vivo mutagenitási teszt(ek): Nem mutagén. smételt adagolású toxicitás: Nyúlon, dermálisan, 21 nap: NOAEL toxicitás: >5.000 mg/kg étel Célszervek/rendszerek: nem voltak Egyéb hatás nem volt Patkányon orálisan, 3 hónap: NOAEL toxicitás: > mg/kg étel Célszervek/rendszerek: nem voltak Egyéb hatás nem volt Karcinogenitás Egéren, orálisan, 24 hónap: NOEL tumor > mg/kg étel NOAEL toxicitás: mg/kg étel tumorok: né_ voltak Célszervek/rendszerek: máj Egyéb hatások: a súlygyarapodás mérséklıdése, histopathologiás hatások Patkányon, orálisan 24 hónap: NOEL tumor! > mg/kg étel NOAEL toxicitás: _8.000 mg/kg étel tumorok: nem voltak Célszervek/rendszerek: szemek Egyéb hatások súlygyarapodás mérséklıdése., histopathologiás hatások A toxicitás hatása a reprodukcióra/termékenységre Patkányon, orálisan, 3 generáció: NOAEL toxicitás: >30 mg/testsúlykg NOAEL reprodukció; >30 11g/testsÚlykg Célszervek/ rendszerek szülıkben: nem voltak Egyéb hatások a szülıkben: nem voltak

6 Célszervek/rendszerek kölykökben: nem voltak Egyéb hatások kölykökben nem voltak Fejlıdési toxicitás/teratogenicitás Patkányon, orálisan, 6-19 napos terhesség: NOAEL toxicitás: mg/testsúlykg NOAEL fejlıdés mg/testsúlykg Egyéb hatások az anyaállatban: a súlygyarapodás lassulása, a túlélés csökkenése Fejlıdési hatások: súlyveszteség, implantáció utáni veszteség, lassúbb csontképzıdés Kölykökre gyakorolt hatások csak anyai toxicitással együtt figyelhetık meg. Nyúlon orálisan, 6-27 napos terhesség: NOAEL toxicitás: 175 mg/testsúlykg NOAEL fejlıdés: 175 mg/testsúlykg Célszervek/rendszerek az anyaállatban: nem voltak Egyéb hatások az anyaállatban: a túlélés csökkenése Fejlıdési hatások: nem voltak 12. ÖKOLÓGA NFORMÁCÓ, Ezt a fejezetet ökológusok és más környezetvédelmi szakemberek számára szántuk. Az alábbiakban a terméken és hasonló termékeken megfigyelt adatokat közöljük. Vizes toxicitás, hal. ' Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) Akut toxicitás, 96 óra hosszan, átfolyó, LC50: > 989 mg/l Közönséges ponty (Cyprinus carpio): Akut toxicitás', 96 óra hosszan, átfolyó, LC50: > 895 mg/l Vizes toxicitás, gerinctelenek Vizibolha (Daphnia magna): Vizes toxicitás, 48 óra hosszan, átfolyó, EC50: >676 mg/l Vizes toxicitás, alga/vizes telepek Zöldalga (Selelnastrum capricornutum): Akut toxicitás, 72 óra hosszan, statikus, EbC50 (biotömeg): 150 mg/l Avian toxicitás: Mallard kacsa (Anas platyrhynchos): Étkezési toxicitás, 5 nap. LC50: > 5,620 mg/kg étel) Bobfehér fürj (Colinus virginianus): Étkezési toxicitás, 5 nap, LC50: )o mg/kg étel Arthropod toxicitás Mézelı méh (Apis mellifera): kontaktus, 48 óra hosszan LD50: > 25 µg/méh Mézelı méh (Apis mellifera): Orálisan, 48 óra hosszan, LD50:)o µg/méh Talajorganizmus toxicitás, gerinctelenek Földigiliszta(Eisenia foetida): Akut toxicitás, 14 nap, LC50: > 1,250 mg/kg száraz föld N-(foszfonometil) glicin (glyphosate) Bioakkumláció Bluegi11 naphal (Lepomis macrochirus): Egész hal: BCF: < 1 Nem várható szignifikáns bioakkumláció. Eloszlás Talajban, szántóföldön: Felezési idı: nap Koc: L/kg Erısen kötıdik a talajhoz

7 Víz, aerob: Felezési idı: <7 nap 13. HULLADÉKELTAKARÍTÁS TÉNYEZİK A termék Újra feldolgozható, ha megfelelı berendezés/készülék áll rendelkezésre. Ellenırzötten magas hıfokú speciális égetı berendezésben kell égetni. Veszélyes ipari hulladékként kell kezelni. Tartsuk távol csatornáktól, kanálisoktól, árkoktól és vízelvezetıktıl. Követni kell minden helyi/ regionális/nemzeti szabályozást. Csomagolóeszköz Háromszor ki kell öblíteni a tárolóeszközt. Az öblítıvizet szóró tartályba kell tölteni. Tárolni kell, amíg engedélyezett hulladékkezelı szervezet nem győjti be. Nem veszélyes ipari hulladékként kell kezelni. NEM SZABAD a tárolóedényeket ismételten használni. Követni kell minden helyi/ regionális/nemzeti szabályozást. 14. SZÁLLÍTÁS NFORMÁCÓ Az ebben a fejezetben szolgáltatott adatok csak tájékoztatási célokat szolgálnak. Kérjük beszerezni a megfelelı szabályozásokat, hogy küldeményüket megfelelıen osztályozzák szállításra. Szállítási célra nem szabályozott. 15. SZABÁLYOZÁS NFORMÁCÓK EU címke (a gyártó általi besorolás) A besorolás a 78/631/EEC sz. EU Pesticid rányelveket követi. Nincs veszélyesként besorolva. 16. EGYÉB NFORMÁCÓK Ezt a Biztonsági Adatlapot a 93/112 számú EU rányelveknek megfelelıen készítették. Az ebben adott információk nem szükségszerően kimerítık, de releváns, megbízható adatokat képviselnek. Valamennyi tesztet az,oecd,jó laboratóriumi gyakorlatra" (GLP) vonatkozó irányelvei szerint végeztük el. Valamennyi he1yi/regionális/nemzeti szabályozást követni kell. Kérjük, konzultáljanak a szállítóval, ha további információra lenne szükségük. Jelen dokumentumban a brit helyesírást alkalmaztuk. Zárójegyzetek: (a) EU címke (a gyártó általi besorolás) (b) EU címke (. melléklet) (c) Nemzeti osztályozás (d) Bár az információk és ajánlások (a továbbiakban: információk). amelyeket itt közöltünk jóhiszemőek és hitünk szerint jelenleg helyesek, a MONSANTO Company nem vállal felelısséget teljességükért és pontosságukért. Az információkat azt feltételezve adtuk, hogy az azokat fogadó személyek saját maguk döntik el felhasználásuk elıtt a célnak megfelelı alkalmasságukat. A MONSANTO Company semmi esetre sem vállal felelısséget bármilyen természető kárért, amelyek az információk felhasználásából vagy azokkal összefüggésben keletkeztek. SEM KÖZVETLÚN SEM KÖZVETETT ALLÍTÁST, VAGY GARANCA VÁLLALÁST AZ ÉRTÉKESÍTHETİSÉGRE VAGY EGY KONKRÉT CÉLRA VAJ.Ó ALKALMAS-SÁGRA VAGY BÁRM EGYÉBRE VONATKOZÓAN NEM TETTÜNK AZ NFORMÁCÓK VAGY AZ AZOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TERMEK ALAPJÁN.

8

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Roundup Bioaktiv 1.1.1. Vegyi elnevezés A

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A./N.V. Oldal: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A./N.V. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Glyphogan Classic 1.1.1. Vegyi elnevezés

Részletesebben

MONSANTO Europe S.A. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék

MONSANTO Europe S.A. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék MONSANTO Europe S.A. Oldal: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A. Biztonsági adatlap Kereskedelmi termék 1. TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÁS 1.1. Termék azonosító Aperon WG 1.1.1. Vegyi elnevezés A keverékre nem alkalmazható.

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 01-2119485947-16-XXXX

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL ADMIRAL 10 EC BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 9 A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps (zöldszínű kapszula+sötétkékszínű kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 453558 Felülvizsgálat ideje: 18.11.2014 Nyomtatás ideje: 10.03.2015

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy a készítmény azonosítása A készítmény használata Szinonima vagy szinonimák Kémiai család CAS sz. Vállalat azonosító adatai CD475

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

SCHÖNOX PL. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva. Mellékletével Magyarország 1. Fejezet Vegyi termék és gyártó azonosítása Terméknév Gyártó SCHÖNOX GmbH AlfredNobelStraße 6 48720 Rosendahl Germany Tel. ++49 (0) 2547 9100 Fax ++49 (0) 2547 910101 Email

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pur Balsam Camomile oldal 1 / 10 BA száma : 432257 Felülvizsgálat ideje: 02.03.2015 Nyomtatás ideje: 09.03.2015 1.1. Termékazonosító Pur Balsam Camomile 1. SZAKASZ:

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék)

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név Pétisó (27%N) Nem alkalmazható (keverék) Oldal: 1/9 Felülvizsgált verzió 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. A termék azonosítása Kereskedelmi név (27%N) CAS szám Nem alkalmazható (keverék) EINECS szám Nem alkalmazható (keverék) Szinonima

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

*** csak tervezet ***

*** csak tervezet *** Biztonsági adatlap Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben